Ut fra fengsel til hva? Kommunens ansvar Økonomi/gjeld Bolig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ut fra fengsel til hva? Kommunens ansvar Økonomi/gjeld Bolig"

Transkript

1 Ut fra fengsel til hva? Kommunens ansvar Økonomi/gjeld Bolig

2 Hvem er disse personene? 60% av innsatte har et rusproblem Her trengs behandling Motivasjon og støtte Fremtidsplanlegging Kompetanse 50% er uten bolig Kommunens ansvar Her bør sysselsetting iverksettes Relasjonsbygging til familie/barn, nærmiljø og opprettelse av kontakter.

3 Det er ca innsatte i Norske fengsel til enhver tid 1/3 av disse har vært innom barnevern 1/3 har nær familie som har sittet inne 40% er under fattigdomsgrensa Gjennomsnitts lengde på soning er ca 105 dager.

4 Ny storingsmelding

5 Vi vet: Det må gjøres noe med levekårene, hvis de skal lykkes med reintegrering i samfunnet Som rusbehandling Psykiske problemer Skolegang, utdanning Arbeidsformidling Bolig

6 Hva med økonomi /gjeld? Hvordan skal disse få orden på sine liv? Uten ordnet økonomi Uten er permanent løsning for sin gjeld Uten midler til innskudd/kjøp av bolig Dette er tydeligvis et tema som er for vanskelig for det offentlige/ myndighetene å ta fatt i

7 Gjeld De fleste innsatte har mye gjeld Både gjeld som kan dokumenteres og ikke dokumenteres. Hva slags gjeld har de mest av? Offentlig gjeld. Gjeld til staten Norge.

8 De offentlige kravene er: Bøter erstatninger inndragningsdommer. Inndragningsdom 5/10 års foreldelse (Straffelovens 34a) Gjenstander 5 års foreldelse Bøter (vanlige forelegg) foreldes 10 år etter at avgjørelsen ble endelig. Subsidiær fengselstraff faller bort etter 5 år, med mindre fullbyrding av den er påbegynt innen fristens utløp. ( Straffelovens 74) Ingen oppfriskning.

9 Erstatning ved dom, (10 års foreldelse, men her tas det utleggsforetning, som stopper foreldelsen) Altså kan dette kravet vare livet ut. Prosessheftelse (ikke rettskraftig) her tas det utlegg i eiendeler for antatt beløp, før dom er rettskraftig. Samfunnsstraff

10 Ettergivelse Ved en gjeldsordning, kreves det i utgangspunktet full dekning, men her kan avveining være aktuelt. Ved ettergiving av erstatning - må tilkjent erstatning godta dette. Ved ettergivelse av inndragningsdom og bøter, må det søkes om ettergivelse til Justisdepartementet via Statens innkrevningssentral.

11 Skatte og avgiftskrav Fritak for innleveringsplikt Nytt prosjekt i Skattedirektoratet, tilrettelegging for vanskeligstilte skatteytere.

12 Bidragsgjeld NRK avgift Bil avgifter/årsavgift/bompenger

13 Økonomisk Rådgivning Hjemmel Lov om sosiale tjenester i NAV 1 Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Gjeldsordningsloven 1-5 Styrke den enkeltes økonomiske ferdighet og bevissthet

14 Mangler god kartlegging ved soningens begynnelse. Det bør gis gode råd og veiledning vedrørende temaet gjeld, ved en økonomiske rådgiver. Kartlegge boligen de har ved innsettelse, hva den dagen de skal ut. Sørge for at den innsatt får adresse endring Viktig å ha oversikt over egen gjeld Gi informasjon til kreditorer. Forliksråd Skattemyndigheter Stopp av krav, som kan stoppes ( ikke renteøkning) Er alt dette kommunens ansvar?

15 Hva blir håpløst? Ingen gjeldsordning før soningen er over. Mye av gjelden kan ikke gå inn i gjeldsordningen, de greier dermed ikke å håndtere den gjelden ved siden av. Hva skjer? Har ofte ingen utdanning eller yrkeserfaring, dårligere jobb muligheter, ingen betjeningsevne.

16 Gjeldsordning De kan ikke søke gjeldsordning før etter soning. Hindringer: Offentlig gjeld Gjeld stiftet (tidspunkt) Holdninger ( øk.rådgivere /namsmenn) Støtende begrepet.

17 Gjeldsordningslovens 1-4 og , bokstav b Gjeldsordning skal nektes dersom det åpenbart vil virke støtende for andre enn skyldneren eller samfunnet for øvrig. 1-4 bokstav b En ikke ubetydelig del av gjelden stammer fra straffbare forhold som er avgjort ved dom eller forelegg mindre enn tre år før søknaden leveres

18 Hvilke dokumenter må fremskaffes før vurdering: 3 siste lønnsslipper /trygdeutbetalinger (andre inntekter, ekstra jobb, utleiemuligheter) 2 siste års ligningsutskrift Div. andre ytelser, eks. bidrag, bostøtte o.l Husleiekontrakt Oversikt over boliglån (eier bolig- verdi bolig) (bil eller andre formuesgoder)

19 Dokumenter forts. Skattekrav Krav som grunner i straffbare handlinger Annen gjeld/inkassokrav (kopi av purring, slik at vi vet kreditors navn, inkassobyrå, ref.nr. og ca. beløp. Hvem har utlegg i for eksempel lønn, er det kausjonister eller tatt pant i eiendeler) Erklæring Konkursbegjæring, avslutning konkurs

20 Hvilke tiltak kan gjøres: Betjeningevne/vilje-uvilje Refinansiering Akkordløsninger Midlertidig løsning Nedbetalingsavtaler Frivillig utenrettslig løsning (går da gjerne for en lengre periode enn 5 år) Nedbetaling etter Dekningsloven 2-7, 4. ledd

21 Over til Namsmann: Frivillig rettslig ordning Tvungen ordning (varig ute av stand)

22 Statens Innkrevningssentral - tar utlegg i lønn, med samme en arbeidsgiver er kjent, tar ikke hensyn til at vedkommende ikke har kommet i orden, men mangler boutgifter Vedkommende har ikke mer igjen enn livsoppholdsnorm, motivasjonen forsvinner

23 Bolig bostedløse

24 Bolig Ingen steder å bo Ingen penger til innskudd eller kjøp Ønsker å flytte til en annen kommune enn den de kom fra. Hva da med botid i kommunen? Hvordan håndtere kommunen dette? Lån /tilskudd. Hvilken kommune tar dette ansvaret fullt ut? Husleiegaranti fra kommunen.

25 Disse personene faller altså mellom to stoler.

26 Kommunens ansvar. Har norske kommuner mange boliger til disposisjon? Får kort tid til å forbrede mottak. Kjøp av en eventuell bolig, må kunne betjenes. Kommunene har ikke nok tilskudd til hjelp for denne gruppen. Kommunen skal prioritere mange grupper hva blir resultatet? Hvem prioriteres? Personen kan være kjent, ingen privat bolig løsning.

27 Hva er mest samfunnsøkonomisk? Fortsette som før, brenne våre skattepenger i begge ender. Ikke ettergi offentlige krav Utbetale sosialhjelpsmidler til både livsopphold og bolig. Senere kanskje å måtte gi trygdeytelser med supplerende sosialhjelp, livet ut?

28 Hva er en fornuftig kriminalomsorg? Hvem tenker på en fornuftig samfunnsøkonomi? Hvor er den reelle muligheten uten at staten er mer ettergivende?

29 Staten bruker økonomi som straff i rettssystemet Stiller spørsmålstegn ved de store pengesummene som nedlegges ved dom Disse pengene fås sjelden eller aldri inn igjen Dette holder disse menneske borte fra en reell ny mulighet

30 Både i boligmarkedet og arbeidsmarkedet Også å bli gode samfunnsborgere Her bør samfunnet endre praksis, slik at de faktisk får en ny mulighet

31 Hva er myndighetene redd for? Folks oppfattning. Dette strider mot folk generelle oppfatning, folks rettferdighetssans, moral og prinsipper. Hva med penge-bruken, hvis ikke endring finner sted. Staten får ikke inn pengene, menneskene forblir hjelpetrengende, pengene renner ut i den andre enden.

32 Samfunnsansvar Mener tiden er inne for at staten/myndighetene tar sitt ansvar bevist, ikke skyver alt over til kommunene Staten må selv ta dette ansvaret De bruker allerede i dag svimlende summer årlig innen kriminalomsorg og da ikke tør rydde opp i forholdet til fangers økonomi/gjeld Hvorfor har de ikke kvalifiserte folk innen disse områdende, som kan spare samfunnet for store beløp

33 Altså statelig ansatte økonomiske rådgivere og boligkonsulenter. ( kommune har ofte lange ventelister og de sitter langt unna den innsatte) Kompetansen på dette området er for dårlig i norske fengsel. Bør kunne starte en gjeldsordning under soning Når de dømmes til tverrfaglig soning (Straffelovens 12) Dette er pr. definisjon en behandlingsform, da bør også gjeldsproblematikken inn i bilde

34 All oppstart av gjeldsordning for denne gruppen, bør foregå fra ett felles sted P.g.a. holdninger og fordommer hos de lokale namsmenn Lik behandling Ingen forstyrrende mellomledd

35 Boligtilpasning Dette bør også overtas av et felles kontor Med mulighet til hjelp med depositum/ lån og tilskudd Ha kontakt med kommune Norge Få tilgang på Husbankens virkemidler Fangene ønsker seg som regel ikke tilbake til hjemkommunen

36 Hva ønsker fangene selv? Gjeldsfengsel De skjønner at de ikke har en sjanse til å komme ut av sin økonomiske krise og hva venter dem da, økonomien blir en ny straff fra myndighetene livet ut. Noe myndighetene ikke tør å gi uttrykk for.

37 Myndighetene må sette fokus på temaet; økonomi og gjeld Sekretariatet til Justis departementet sier at dette ikke skal prioriteres. Private organisasjoner må drive dette arbeidet. Hva i all verden betyr dette? De kan vel ikke endre lovverk eller ettergi statelig gjeld? De må få øynene opp for at heller ikke de andre fine tiltakene de nevner i sin nye stortingsmelding kan lykkes, uten å se helhet og sammenheng. Økonomien er vel noe av det vesentligste for alle oss mennesker. Er myndighetene feige.

38 Fangene må få persontilpasset hjelp i forhold til sine problemer og sin sosiale situasjon.

39 De skyldige er!!!!!!!!!!

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Representantforslag nr. 16

Representantforslag nr. 16 Representantforslag nr. 16 (2007-2008) fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Gjermund Hagesæter, Kari Kjønaas Kjos og Karin S. Woldseth Dokument nr. 8:16 (2007-2008) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

nr. 1. 2004 02.04.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2004 02.04.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Hva er forskjellen på avskjed og oppsigelse side 6 Fremtidens call-senter? Side 20 Side 1 av 1 Leder

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Sosiallån Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Lis-Ann Ødelien revisor Bærum

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

Prosjektrapport : BO TRYGT E T PROSJEKT FOR Å FOREBYGGE OG BEKJEMPE BOSTEDSLØSHET

Prosjektrapport : BO TRYGT E T PROSJEKT FOR Å FOREBYGGE OG BEKJEMPE BOSTEDSLØSHET Prosjektrapport : BO TRYGT E T PROSJEKT FOR Å FOREBYGGE OG BEKJEMPE BOSTEDSLØSHET med fokus på redusering av begjæringer og utkastelser fra kommunale utleieboliger Hundvåg og Storhaug sosialkontor Januar2009

Detaljer

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Gjeldsordningsloven gir deg som har alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over din økonomi. Dersom du er varig

Detaljer

Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige

Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige I. INNLEDNING... 3 II. BAKGRUNN... 4 III. NORGE... 5 1. BEGJÆRINGER OG UTKASTELSER ET STORBYPROBLEM... 5 1.1. Situasjonen

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge.

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. Hva er skatt, og hvordan fungerer arbeidslivet i Norge? Hva tenker dere når dere ser dette

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Melding om vedtak. Du er 55 år gammel. Du er for tiden uten inntekt. Du bor hos sønnen din.

Melding om vedtak. Du er 55 år gammel. Du er for tiden uten inntekt. Du bor hos sønnen din. CASE 1a Kåre er 55 år. Han er skilt, og har to voksne barn. Han har tidligere vært selvstendig næringsdrivende. Da kona gikk fra ham, fikk han store psykiske problemer, klarte ikke å gå på jobb, og måtte

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Dokumentasjonsrapport 2008-2010

Dokumentasjonsrapport 2008-2010 Dokumentasjonsrapport 2008-2010 1 Forord Gjennom rapporten ønsker vi å avdekke og dokumentere mangler ved dagens lovgivning og praktiseringen av den. Dokumentasjonsrapporten er ikke en rettshjelpsundersøkelse,

Detaljer

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Av Farahnaz Rastegar i samarbeid med Vox Norsk boligpolitikk 2 Eie bolig

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

Forslag til noen lovendringer som vil gjø re hverdagen lettere for gjeldsofre

Forslag til noen lovendringer som vil gjø re hverdagen lettere for gjeldsofre Forslag til noen lovendringer som vil gjø re hverdagen lettere for gjeldsofre I vår nåværende lovgivning finnes det en del bestemmelser som lager store vanskeligheter for mennesker som kommer opp i ø konomiske

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

UNGE VOKSNE OG PERSONLIG ØKONOMI. RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning)

UNGE VOKSNE OG PERSONLIG ØKONOMI. RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) UNGE VOKSNE OG PERSONLIG ØKONOMI RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) Bakgrunn Tall fra inkassobransjen og kredittopplysningsbyråene viser at betalingsmisligholdet hos unge voksne

Detaljer

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1.

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1. Hjelp til bolig Bolig t I dette heftet vil du finne informasjon om ulike ordninger som kan hjelpe deg med å ivareta dine interesser på boligmarkedet. Det er kommunen som har ansvaret for å bistå den enkelte

Detaljer

Husleierestanser. Rapport. Et delprosjekt under prosjekt «opprettelse av boligtjeneste». Vedtatt i kommunestyret 30.04.

Husleierestanser. Rapport. Et delprosjekt under prosjekt «opprettelse av boligtjeneste». Vedtatt i kommunestyret 30.04. Rapport Husleierestanser Et delprosjekt under prosjekt «opprettelse av boligtjeneste». Vedtatt i kommunestyret 30.04.15 sak 30/15 04.03.2015 Stjørdal kommune Anne Lise T. Sætnan 0 Innhold 1. Innledning:...

Detaljer

Randi Skjerve. Marianne Hansen. Spilleavhengighet. en selvhjelpsguide 2. U T G AV E

Randi Skjerve. Marianne Hansen. Spilleavhengighet. en selvhjelpsguide 2. U T G AV E Marianne Hansen Randi Skjerve Spilleavhengighet en selvhjelpsguide 2. U T G AV E INNHOLD Side 3 4 5 6 8 11 12 14 Kapittel Forord Vil du slutte å spille? Ta en beslutning! De første stegene på veien Ta

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

Gjeldsrådgivning. - selvhjelpspakke

Gjeldsrådgivning. - selvhjelpspakke Gjeldsrådgivning - selvhjelpspakke Innhold 1. Inntekter og utgifter lag budsjett! Side 4 2. Ring 800GJELD - Økonomirådstelefonen i NAV Side 4 3. Gjeld lag oversikt! Side 4 4. Søknad om betalingsutsettelse

Detaljer

Fra kommunal til privat bolig

Fra kommunal til privat bolig Helse- og velferdskontor Midtbyen Fra kommunal til privat bolig Prosjektrapport 2 Mars 2014 2 Forord Prosjektet Fra kommunal til privat bolig startet i 2009. Bakgrunnen for prosjektet var en erfaring om

Detaljer