ENERGIRAPPORTEN. Hybride solceller/solfangere skal. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer! Sluttbrukerpriser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENERGIRAPPORTEN. Hybride solceller/solfangere skal. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer! Sluttbrukerpriser"

Transkript

1 Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 13 Nummer 19 Torsdag 2. juni ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret: Hybride solceller/ solfangere skal produsere kwh elektrisitet og redusere el-forbruket til varmepumpen med kwh 2 Biogassforbruket var på 8 GWh i 3 Innenlands energiforbruk var på 213 TWh i 4 Økt fornybarandel for Norge i 5 Raps er det mest brukte biodrivstoffet i Norge 12 Kraftkommentar 13 ESA godkjenner Enovas støtte til Alcoa og Glencore 13 Hybride solceller/solfangere skal produsere kwh elektrisitet og redusere el-forbruket til varmepumpen med kwh Les mer! Klikk på tekst eller bilde, og du kommer direkte til saken! Energioversikt Spotpriser Nasdaq OMX, EEX og APXENDEX side 6 Sluttbrukerpriser Terminpriser Nasdaq OMX og EEX side 6 Elektrisitet side 9 Standard variabel kraftpris side 7 Energipris varmepumper side 10 Elsertifikater side 7 Fyringsolje side 10 Brent Blend (Nordsjø-olje) side 7 Propan side 10 Naturgass UK (Storbritannia) side 8 Pellets side 11 Kull side 8 Briketter side 11 Fyllingsgrader side 8 Flis side 11 Kraftutveksling side 9 Sammenlikning energipriser CO 2 -kvoter side 9 til næringsmarkedet side 12 Klikk på teksten, og du kommer direkte til diagrammet med prisen!

2 EnergiRapporten Årgang 13 Nummer 19 - Side 2 Bildet viser en hybrid solcelle/solfanger (PVT-panel). Kilde: MinimiseGroup.com Hybride solceller/solfangere skal produsere kwh elektrisitet og redusere el-forbruket til varmepumpen med kwh På Varden skole i Bergen skal det monteres 1 m 2 med hybride solceller/solfangere på taket. Det vil si at de fungerer som både solfangere og solceller og kan produsere både elektrisitet og varme. Tekst: Tekniske Nyheter Hybride solceller/solfangere (PVT) er egentlig en ganske grei teknologi. Det er et solpanel med en solkollektor like under, som drar ut varmen, sa Asbjørn Orheim Stoveland i Sweco da han fortalte om anlegget på årets Solenergidag torsdag 12. mai. Virkningsgraden til solceller er relativt kjent. Den ligger på til prosent avhengig av teknologi, sier Stoveland. Et av flere viktige parametre for et solcelleanlegg, er temperaturkoeffisienten. Den viser at jo varmere solcellene blir, desto mer faller virkningsgraden. Når solcellepaneler står ute i solen og produserer strøm så blir de varme, og man går glipp av en større andel av den tilgjengelige solproduksjonen, sier Stoveland. Spørsmålet som da meldte seg, er om vi kan trekke denne varmen ut av panelene og bruke den et annet sted, til oppvarming i bygget for eksempel, sier Stoveland. Det vil si, vi kan ta varmen fra et sted den er uønsket til et sted den er ønsket. Det er dette som er energikon- Fortsetter neste side Asbjørn Stoveland fra Sweco AS orienterte om prosjektet på Varden skole på Solenergidagen 12. mai. Foto: Tekniske Nyheter

3 EnergiRapporten Årgang 13 Nummer 19 - Side 3 Slik blir Varden skole med PVT-paneler på taket. Kilde: Og Arkitekter septet på Varden skole, sier Stoveland. Varmen ledes ut av panelene ved hjelp av rør. Varmen går da videre til akkumulering og til den kalde siden av en bergvarmepumpe. Den vil bli hjertet i energisystemet på Varden skole. Den skal forsyne bygget med ventilasjonsvarme, oppvarming og tappevann. Varmepumpen bruker primært en brønnpark som varmekilde. Når det er varme tilgjengelig og temperaturen i panelene er høy nok, brukes varmen fra PVT- panelene til å ettervarme vannet som kommer opp fra bakken og som skal videre til varmepumpen. Når vi trekker ut varmen på denne måten, får vi kjølt ned solcellene. Vi får økt produksjonen fra solcellene, og vi øker temperaturen på fordampningssiden på varmepumpen. Det vil si at vi øker COPen til varmepumpen og reduserer energiforbruket til den. Varmen brukes også til å forvarme varmt tappevann på skolen, og hvis vi har ytterligere overskuddsvarme så brukes den varmen til å lade borehullene, sier Stoveland. Avhengig av graden av kjøling, vil vi kunne øke den relative virkningsgraden av solceller med mellom 10 og prosent. I tillegg har vi varmeproduksjon som kan brukes andre steder. Dette viser resultatet av en studie vi gjorde i forkant av prosjektet, sier Stoveland. Sparer 40 prosent av tilgjengelig takareal Og ved å gjøre dette er det mulig å spare så mye som 40 prosent av tilgjengelig takareal. Hvis vi skulle ha skiftet ut PVT-anlegget med et adskilt solcelle- og solfangeranlegg, måtte vi har økt solcellearealet for å kompensere for mangel på kjøling, og ha lagt på ekstra solfangere for å få ekstra varmeproduksjon, sier Stoveland. På Varden skole, som er under bygging, skal det skal det monteres 1 m 2 PVT-paneler. Med disse har vi som mål å produsere kwh elektrisitet og å redusere el-forbruket til varmepumpen med kwh sammenlignet med en standardløsning, sier Stoveland. Fra 210 kwh per m 2 år til 39 kwh per m 2 Varden skole er et bygg fra 1964 som Bergen kommune skal rehabilitere. Vi valgte så se helhetlig på bygget, og ikke bare få inn et energiproduksjonssystem, men også få ned energiforbruket. Målet er å dekke så mye av energiforbruket som vi kan med lokale energikilder, det vil si sol og varme fra grunnen, sier Stoveland. Historisk sett er energiforbruket på dette bygget 210 kwh per m 2 per år. Det skal vi redusere til 39 kwh per m 2, sier Stoveland. Dette skal de klare ved å ta for seg bygget i to deler. Bygningsdel A skal rehabiliteres så mye som mulig. Det skal tettes, elimineres kuldebroer, etterisoleres og settes inn nytt teknisk system osv. Bygningsdel B skal rives og gjenoppbygges som passivhus. Sommeren 17 skal dette bygget være realisert, så vi gleder oss til å se hvordan dette vil virke og om det svarer til forventningene, sier Asbjørn Orheim Stoveland i Sweco. Biogassforbruket var på 8 GWh i For ble det gjennomført en omfattende undersøkelse av biogassbruken i Norge. Resultatene viste et biogassforbruk i Norge på totalt 8 GWh. Dette melder SSB. Av dette gikk rundt 48 GWh til fjernvarme eller kraftproduksjon. Det øvrige fordelte seg med henholdsvis GWh på industri, 105 GWh til transport og 126 GWh til for eksempel oppvarming i andre forbruksgrupper. Biogass kommer hovedsakelig fra gjæring uten oksygen av organisk avfall, som kloakkslam, matavfall og husdyrgjødsel. Det kan brukes som drivstoff til transportformål, som innsatsfaktor i fjernvarme, kraftproduksjon eller industriformål eller til oppvarming. Det har vært ønskelig å øke bruken av biogass i Norge siden denne energikilden kan erstatte fossilt brensel. En annen fordel er at man da får utnyttet en gass som ellers forårsaket store utslipp til luft om den ikke brennes. Biogass utgjorde rundt 2 prosent av totalt biobrenselsforbruk i, og det ble brukt dobbelt så mye som året før. Men denne økningen må sees i sammenheng med at det ble hentet inn data fra enda flere aktører på dette markedet for.

4 EnergiRapporten Årgang 13 Nummer 19 - Side 4 Innenlands energiforbruk var på 213 TWh i Det totale energiforbruket innenlands utgjorde 213 TWh i. Det er 1,5 prosent mer enn året før som var et uvanlig varmt år. Stadig mer fornybar energi kombinert med nedgang i samlet energiforbruk bidro til at Norge i oppfylte de internasjonale kravene i fornybardirektivet med god margin. Økningen i energiforbruket må sees i sammenheng med at det var en kraftig nedgang i forbruket i som følge av at det var rekordvarmt dette året, melder SSB. hadde en gjennomsnittstemperatur 2,2 grader over normalen. var også varmt, men ikke like varmt. Gjennomsnittstemperaturen for hele landet i var 1,8 C over normalen, og året ble det tredje varmeste siden Økning for husholdninger og tjenesteyting I energibalansen fordeles energiforbruket utenom energinæringene på hovedgruppene industri, transportformål og andre forbruksgrupper, som hver stod for henholdsvis 31, 27 og 42 prosent av forbruket i. I tillegg brukes det en del energi som råstoff i industrien. Dette utgjorde 23TWh, men er skilt ut fra øvrig forbruk i energibalansen og er ellers ikke med i tall som presenteres her. Energiforbruket steg mest i såkalte andre forbruksgrupper der husholdninger og tjenesteytende næringer er de dominerende undergruppene. Strøm er det viktigste energiproduktet og står for tre fjerdedeler av forbruket i disse forbruksgruppene. Dette forbruket steg med rundt 3 prosent fra til. Forbruk av petroleumsprodukter, som fyringsolje og parafin, gikk ned med 3 prosent i samme periode. Det var også en økning i bruken av biobrensel på om lag 10 prosent. Vedfyringen økte med 10 prosent Rundt 12 prosent av husholdningenes energiforbruk er fra ved. I ble det brent i overkant av 1,2 millioner tonn ved i Norge. Sammenlignet med året før var det en oppgang i vedforbruk i boliger og fritidsboliger på 10 prosent. 1 million tonn ved ble brent i boliger, mens 0,2 millioner tonn gikk med i fritidsboliger. Til tross for økningen var forbruket av ved i det nest laveste som er beregnet siden undersøkelsen startet i 05. Fortsetter neste side

5 EnergiRapporten Årgang 13 Nummer 19 - Side 5 Ved er det mest brukte biobrenselet i Norge og utgjorde rundt halvparten av det totale forbruket av biobrensler her til lands i. Deretter fulgte flis/ treavfall i industrien som utgjorde 22 prosent. På tredjeplass kom biodrivstoff som stod for 14 prosent. Økende energiforbruk i transport I ble rundt 57 TWh brukt til transport. Dette er rundt 1,5 prosent over nivået fra året før. Forbruket av bensin har gått stadig nedover de siste årene, og det gikk videre ned i, med 6 prosent mindre enn året før. Bruken av diesel steg derimot med rundt 3 prosent. Det ble brukt 190 millioner liter biodrivstoff i, noe som er en økning på rundt 10 prosent fra året før. Dette utgjorde samlet sett 4,6 prosent av totalt salg av bensin og avgiftspliktig diesel i, mens tilsvarende andel for var 4,2 prosent. Krav om innblanding av biodrivstoff i drivstoff til veitrafikk steg fra 3,5 prosent til 5,5 prosent fra 1. juli. Samlet bruk av tungolje, inklusiv det som går til utenriks sjøfart, kom opp i rundt tonn i, noe som er knapt en tredjedel av tungoljeforbruket i. Tungoljen har særlig blitt brukt innenfor sjøfart og fiske, i tillegg til i industrien. Det har imidlertid vært et politisk ønske om å gå over til alternative, mer miljøvennlige drivstoff med lavere svovelinnhold. Internasjonale lovverk som forbyr bruk av drivstoff med høyt svovelinnhold, ble gjeldende fra januar, og derfor er dette forbruket kraftig redusert. Forbruket av naturgass i innenriks sjøfart steg med rundt 7 prosent, noe som tyder på at det har vært en overgang fra olje til gass innen skipsfart. Det er hovedsakelig LNG, flytende naturgass, som brukes i sjøfart, og dette utgjør rundt prosent av energiforbruket i denne kategorien. Det var også en kraftig økning i naturgassforbruket i utenriks sjøfart i. 180 GWh til elbiler Det var en kraftig økning i antall el-biler også i, og antallet el-personbiler kom opp i I gjennomsnitt kjører el-personbiler rundt kilometer i året, og beregnet strømforbruk for disse blir da rundt 180 GWh. I tillegg kommer strømforbruk i noen el-drevne busser, varebiler og motorsykler. Totalt sett utgjorde el-kjøretøyer rundt 2,6 prosent av kjøretøyparken i. Tilnærmet uendret energibruk for industrien Selv om energiforbruket varierer fra energiprodukt til energiprodukt, har industriens samlede energiforbruk vært tilnærmet uendret siden. Forbruket av strøm, som også er det viktigste energiproduktet i industrien, gikk ned med 0,4 prosent, mens bruken av biobrensel steg med rundt 10 prosent. Det var også en særlig stor oppgang i bruk av LPG til energiformål, med rundt prosent i perioden. Dette forbruket stod for knapt 3 prosent av industriens samlede forbruk i. Det meste av LPG-en som brukes i industrien, benyttes som råstoff i produksjon av kjemiske råvarer, melder SSB. Det var en kraftig økning i antall el-biler også i, og antallet el-personbiler kom opp i Økt fornybarandel for Norge i EUs fornybardirektiv trådte i kraft i Norge i og innebærer at andelen fornybar energi i det totale energiforbruket skal stige til 67,5 prosent, mens fornybarandelen i transport skal øke til 10 prosent i. Fra til steg Norges fornybarandel fra 66,7 til hele 69,2 prosent, melder SSB. Dermed var andelen nesten 2 prosentpoeng over målsetningen for. Dette har sammenheng med hvordan fornybarbrøken beregnes. Det var svært varmt i, og samlet energiforbruk gikk dermed betydelig ned. Da gikk samtidig nevneren i fornybarbrøken tilsvarende ned. Telleren i denne brøken beregnes imidlertid hovedsakelig ut fra vannkraftproduksjonen, som økte litt fra til. Dermed fikk man en kraftig oppgang i fornybarandelen for landet som helhet. Fornybarandelen i transport var på 4,8 prosent i. Fra og med var det et krav at landene skulle dokumentere at biodrivstoffet oppfyller bestemte bærekraftskriterier. Denne dokumentasjonen har ikke vært tilgjengelig for Norge før for året, og det er dermed først fra at dette kan tas med i de offisielle tallene. Fornybarandelen for vil bli beregnet i løpet av vinteren /17.

6 EnergiRapporten Årgang 13 Nummer 19 - Spotpris uke 21* Gjennomsnittlig daglig systempris hos Nord Pool: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 22,7 22,4 22,6 23,4 24,0 21,4 19,4 Gjennomsnitt for uke 21 Energioversikt Elkraft Systempris Nord Pool EEX*** APXENDEX **** 22,3 24,3 28,1 NO1** NO2** NO3** NO4** NO5** 21,8 21,8 22,3 21,6 21,8 Gjennomsnitt mai : 21,0 21,0 21,9,8 21,0 Gjennomsnitt 1. kvartal : 22,6 21,1 22,0 21,5 21,1 Øre/kWh Spotpris EEX APX Diagrammet viser en sammenligning av systemprisene hos Nord Pool i årene til, og prisen på EEX og APX i. Kilde: Nord Pool Spot, EEX og APX * Prisene er oppgitt i øre per kilowattime (kwh). ** For oversikt over elspotområdene, klikk her! *** EEX (European Energy Exchange) **** APXENDEX NL Elterminmarkedet Side 6 Nasdaq OMX EEX Juli 16 19,6 23,7 August 16,3 23,7 September 16 21,3 26,8 Oktober 16 21,8 26,5 November 16 24,2 27, ,1 24,5 18,4 24,1 19,0 24,7 Prisene er oppgitt i øre/kwh og er innhentet tirsdag i utgivelsesuken. Omregningen fra EURO til NOK er basert på siste ukes gjennomsnittskurs fra Norges Bank. Kilde: Nasdaq OMX (tidligere Nord Pool) og EEX (European Energy Exchange) Sammenligning av NO1, NO2, NO3, NO4 og NO5 Øre/kWh NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 Diagrammet viser utviklingen i prisene for elspotområdene NO1, NO2, NO3, NO4 og NO5. For oversikt over elspotområdene, klikk her!

7 EnergiRapporten Årgang 13 Nummer 19 - Øre/kWhk Sammenligning av standard variabel kraftpris Diagrammet viser den laveste prisen per uke for leverandører i Oslo. Kilde frem til uke 27 i, er Konkurransetilsynet. Fra er kilden elskling.no. Energioversikt Side 7 Prissammenligning tirsdag i uke 23 - Listen viser oppdaterte priser hos de leverandørene som har den laveste prisen på standard variabel kraftpris i Oslo, ifølge oversikten til elskling.no. Prisen er basert på et årlig forbruk på 000 kwh. Prisen inkluderer faste avgifter, fakturagebyr og moms. Prisen til og med uke 27 i er basert på Konkurransetilsynets oversikt som ble lagt ned i. Agva Kraft AS 1, Akraft AS 13,50 Gudbrandsdal Energi AS 13,90 Elsertifikater 21: 13,8 øre/kwh Prisen gjelder elsertifikater i det norsksvenske elsertifikatmarkedet. Prisen er i NOK og er basert på informasjon fra flere kilder. Prisen er eks. mva. Elsertifikater Olje (Brent Blend) Gjennomsnittspris uke 21*: 49,0 Gjennomsnittspris : 53, Gjennomsnittspris : 100, Gjennomsnittspris : 108,80 Gjennomsnittspris : 111,80 Gjennomsnittspris : 110,95 Gjennomsnittspris : 80,27 Gjennomsnittspris : 62,18 Gjennomsnittspris 08: 98,96 Gjennomsnittspris 07: 72,27 Gjennomsnittspris 06: 64,88 Gjennomsnittspris 05: 53,54 Gjennomsnittspris 04: 38,14 * Prisene er oppgitt i US dollar per fat. Kilde: Reuters og SSB US dollar per fat Oljepris Brent Blend

8 EnergiRapporten Årgang 13 Nummer 19 - Energioversikt Side 8 21: 12,1 øre/kwh Naturgass Futures* Prisen er et ukesgjennomsnitt basert på tall fra flere byråer som refererer prisene på den britiske gassbørsen NBP (National Balancing Point). Prisen over, og i tabellen, gjelder for levering i den etterfølgende måned. Dette er en engelsk markedspris, og er ikke relevant for det norske gassmarkedet Naturgass August 16 13,6 September 16 13,5 Oktober 16 14,2 November 16,2 Desember 16,8 Januar 17 16,0 Februar 17 16,1 * Prisen er et ukesgjennomsnitt basert på tall fra flere byråer som refererer futures-priser på den britiske gassbørsen NBP (National Balancing Point), og er oppgitt i øre/kwh. Prisene er omregnet fra pence/therm. En therm = 29,31 kwh. Omregningen fra GBP til NOK er basert på sist ukes gjennomsnittskurs fra Norges Bank. Kull 21: 6,0 øre/kwh Prisen gjelder kull levert Rotterdam, Amsterdam og Antwerpen. Prisene er omregnet fra US dollar/tonn til øre/ kwh. Energiinnhold: 7 kwh/kg. Omregningen fra US dollar til NOK er basert på sist ukes gjennomsnittskurs fra Norges Bank. Øre pr. kwh Kull Vannmagasinenes fyllingsgrad 21 Hele landet 46,9 Elspotområde NO1 49,8 Elspotområde NO2 55,1 Elspotområde NO3 40,1 Elspotområde NO4 52,1 Elspotområde NO5 26,7 Få oversikt over elspotområdene, klikk her! Fyllingsgrad i prosent Median Diagrammet viser en sammenligning av fyllingsgradene i årene fra til, samt median fra 1990 til og med 05. Kilde: SSB/NVE

9 EnergiRapporten Årgang 13 Nummer 19 - Energioversikt Kraftutvekslingen med utlandet ** ** ** ,3 TWh + 4,2 TWh + 3,8 TWh GWh Totalt ** GWh Totalt ** + 30 GWh Totalt ** GWh Totalt ** GWh Totalt ** + 50 GWh Totalt ** GWh Totalt ** GWh Totalt 08** GWh Side 9 Forklaring på diagrammene Diagrammet under til venstre viser kraftutvekslingen per år fra 07 til og med, og utvekslingen hittil i. Diagrammet under til høyre viser utviklingen i, sammenlignet med utviklingen i 08 til og med. + = Eksport = Import * Kilde: Statnett ** Kilde: NVE GWh Kraftutveksling GWh Kraftutveksling UKE 21 CO 2 -kvotehandel Desember : 55,8 Desember 17: 56,1 90 Kvotehandel CO 2 Prisene er i NOK per tonn CO 2 og viser prisen for fredag i gjeldende uke. Kilde: Nasdaq OMX/ICE Omregningen fra EURO til NOK er basert på siste ukes gjennomsnittskurs fra Norges Bank. 21: 60,9 øre/kwh NOK Sluttbrukerpriser for næringsmarkedet Elektrisitetspris Prisen er basert på: - Siste ukes gjennomsnittspris fra NO1(Øst-Norge) - Påslag på 1 øre per kwh - Elsertifikatpåslag 2,1 øre/kwh* - Nettleie på øre per kwh - Forbruksavgift på 16,00 øre per kwh Merverdiavgift er ikke medregnet. * Snitt Øre/kWh Elektrisitet UKE

10 EnergiRapporten Årgang 13 Nummer 19 - Energioversikt Energipris ved bruk av varmepumper Side COP 2,5*: 24,4 øre/kwh COP 3** :,3 øre/kwh Prisen er basert på: - COP luft til luft 2,5* - COP væske/vann til vann 3** - Siste ukes gjennomsnittspris fra NO1(Øst-Norge) - Påslag på 1 øre per kwh - Elsertifikatpåslag 2,1 øre/kwh - Nettleie på øre/kwh - Forbruksavgift på 16,00 øre per kwh Merverdiavgift er ikke medregnet. Øre/kWh Energipris varmepumper 35 COP 2,5 COP 3 COP/Varmefaktor Sier hvor mange ganger mer varme du får igjen i forhold til tilført elektrisitet. Finnes ved å dele avgitt effekt med tilført effekt UKE 2 13 Fyringsolje 22*: 62,7 øre/kwh * Prisen er basert på 22 prosents rabatt på veiledende pris til bedriftskunder hos de største leverandørene, og er inklusiv mineraloljeavgift, men eksklusiv merverdiavgift og transporttillegg. Det er ikke gjort korreksjon for virkningsgrad Fyringsolje UKE 21*: 39,9 øre/kwh * Prisen er basert på tall fra flere byråer som refererer den internasjonale propanprisen. Historisk sett er prisen vi opererer med stort sett sammenfallende med prisene i Platts-indeksene som er hovedreferansen i det norske markedet, men i enkelte måneder vil det være merkbare forskjeller. Dette pluss tankstørrelse og lokale leveringsforhold kan gjøre at prisen vi oppgir kan variere i forhold til prisen som oppnås hos norske leverandører. Prisen er inklusiv et påslag på kr. 1, per kilo, og tar utgangspunkt i et årsforbruk på cirka 400 tonn. Påslaget inkluderer frakt i Oslos nærområde. Prisene er omregnet fra cent/gallon til øre/ kwh. Energiinnhold: 12,87 kwh per kg. Fra 1.9. inkluderer prisen CO 2 -avgift. Den er nå på kr. 1,26 per kg (9,8 øre/kwh). Omregningen fra US dollar til NOK er basert på siste ukes gjennomsnittskurs fra Norges Bank. Propan Propan Det er ikke gjort korreksjon for virkningsgrad. Prisen er eks. mva.

11 EnergiRapporten Årgang 13 Nummer 19 - Energioversikt Pellets Side 11 21*: 28,7 øre/kwh * Prisen gjelder bulkleveranser til kunder opplastet ved fabrikk. Prisen er omregnet fra kilo til øre/kwh, og er en gjennomsnittspris basert på informasjon fra flere leverandører på Østlandet. Energiinnhold 4,8 kwh per kilo. Prisen er eksklusiv mva. Det er ikke gjort korreksjon for virkningsgrad Pellets PS! Fra uke 40- gjelder prisene opplastet ved fabrikk. Tidligere var prisene inkludert transport med inntil 0 km. Briketter 21*: 19,4 øre/kwh * Prisen gjelder rene trebriketter fritt opplastet ved fabrikk og i fulle lastebillass. Prisen er omregnet fra kilo til øre/kwh, og er en gjennomsnittspris basert på informasjon fra flere leverandører i Sør-Norge. Energiinnhold: 4,65 kwh per kg Prisen er eksklusiv mva. Det er ikke gjort korreksjon for virkningsgrad. PS! Prisendringen i januar skyldes at vi har økt energiinnholdet fra 4,5 til 4,65 kwh per kg Briketter Flis 21: Stammevedflis Fuktighet: < 35 prosent: øre/kwh > 35 prosent: 18,5 øre/kwh Flis * Prisen gjelder stammevedflis med en fuktighet over 35 prosent og under 35 prosent. Prisen er basert på informasjon fra leverandører i Øst-Norge, opplastet ved terminal. Prisene er eksklusiv mva. Det er ikke gjort korreksjon for virkningsgrad. PS! Da omsetningen av grotflis så å si har blitt borte etter at tilskuddsordningen forsvant i, har vi fjernet denne prisen fra oversikten. PS! Fra uke 40- gjelder prisene opplastet terminal. Tidligere var prisene inkludert transport med inntil 5 mil Stammevedflis < 35 prosent fuktighet Stammevedflis > 35 prosent fuktighet

12 EnergiRapporten Årgang 13 Nummer 19 - Side 12 Sammenlikning av energipriser til næringsmarkedet Sammenlikning energipriser til næringsmarkedet Fyringsolje Elektrisitet Propan Pellets Energipris VP COP 2,5 Energipris VP COP 3 Briketter Flis > 35 fuktighet 0 Gjennomsnitt mai ( 18-21) Flis < 35 fuktighet Diagrammet viser en sammenlikning av gjennomsnittlige energipriser for mai (uke 18-21). Denne vil bli oppdatert månedlig. Det er ikke gjort korreksjon for virkningsgrad. Fyringsolje Elektrisitet Propan Pellets VP COP 2,5 Øre/kWh 61,1 60,2 39,8 29,8 24,1 VP COP 3 Briketter Flis > 35 fuktighet Flis < 35 fuktighet Øre/kWh 19,8,2 18 For mer informasjon om prisene, se side 9 til 11. Raps er det mest brukte biodrivstoffet i Norge Biodrivstoffet som rapporteres til Miljødirektoratet er først og fremst produsert av raps. Biodrivstoffet halverer de direkte utslippene av klimagasser over livsløpet sammenliknet med diesel og bensin. Indirekte utslipp er ikke inkludert. Nesten alt biodrivstoffet som ble rapportert til Miljødirektoratet for er framstilt av matvekster, såkalt første generasjons biodrivstoff, som raps, mais, soya og sukkerroer, melder Miljødirektoratet. I underkant av 85 prosent av biodrivstoffet er laget av raps og rapskake, mens seks prosent av biodrivstoffet er produsert av mais. En prosent er produsert av skogsavfall i Norge. I brukte ingen av de som omsatte biodrivstoff, palmeoljebasert biodrivstoff til å oppfylle omsetningskravet, og bare en prosent av biodrivstoffet var laget av palmeoljeproduktet PFAD (Palm fatty acid distillate). Drøyt 90 prosent av biodrivstoffet som ble rapportert inn var biodiesel, mens snaut 10 prosent var bioetanol. Biodiesel kan brukes istedenfor vanlig diesel, mens bioetanol kan erstatte bensin. Så godt som alt biodrivstoff som brukes i Norge er importert, i hovedsak fra Tyskland (60 prosent) og Frankrike (11 prosent).

13 EnergiRapporten Årgang 13 Nummer 19 - Side 13 Utgiver: Tekniske Nyheter DA Fjellveien Kråkerøy Telefon: E-post: Foretaksnr.: NO mva Antall utgaver per år: 40 Abonnementspris: Kr. 745,- per år eks. mva. Bestill abonnement her! Ansvarlig redaktør: Stig Granås E-post: Salgsansvarlig: Annelen Granås E-post: ISSN Vår internettadresse: Neste utgave utgis torsdag 9. juni Kraftkommentar Magasinfyllingen opp 6 prosentpoeng Snøsmelting gjorde at magasinfyllingen gikk opp med 6 prosentpoeng i forrige uke. Dette er fjerde uke på rad med øking i magasinfyllingen, noe som viser at fyllingssesongen er godt i gang, melder NVE. Ved starten av året lå vi 10 prosentpoeng over median og høyere enn historisk maksimum. Gjennom vinteren har fyllingsgraden i vannmagasinene nærmet seg median. Ved utgangen av uke 21 EFTAs overvåkingsorgan ESA har godkjent Enovas investeringer i Alcoa og Glencore Nikkelverk. var fyllingsgraden i norske magasiner på 46,9 prosent. Prisen på olje påvirker prisen på strøm Akkurat nå er det ingenting som påvirker prisen på strøm mer enn prisen på olje, mener Los Energy. Det betyr at hendelser i Midt- Østen, Venezuela og Afrika bestemmer hva du betaler for strøm for eksempel på Sørlandet. Selv flom og Vi er svært fornøyde med ESAs beslutninger. Norge har nå en mulighet til å bidra til at framtidens produksjon av både aluminium, kobber og sink blir mer energieffektiv og klimavennlig, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova i en melding fra Enova. Overvåkingsorganet ESA har vurdert om støtten fra Enova er i tråd med statsstøttereglene i EØS-avtalen, gjennom blant annet å veie eventuell konkurransevridning opp mot prosjektenes potensialer for positive energi- og klimaeffekter. Utviklingen av grønn teknologi i EØS-området er viktig for å opprettholde vekst og for å møte de store miljø- og klimautfordringene. ESA ser positivt på at industrien vil prøve ut mer miljøvennlige produksjonsprosesser og har også tidligere godkjent støtte til slike prosjekter, sier ESA-president Sven Erik Svedman. nestenflom i flere deler av landet, som vanligvis fører til lavere strømpriser, har ikke klart å motvirke effekten av stigende oljepris. Strømprisen har fulgt med oppover, sier Andreas Myhre, direktør for krafthandel i LOS Energy. Ressurssituasjonen, altså tilgangen på vann for vannkraftprodusentene, er noe dårligere enn hva vi har sett de siste årene, og derfor holder prisene seg noe sterkere i år, sier Myhre. ESA godkjenner Enovas støtte til Alcoa og Glencore Alcoa kan få inntil 280 millioner kroner i støtte fra Enova til å prøve ut en avansert smelteteknologi for en mer bærekraftig produksjon av aluminium, mens Glencore Nikkelverk kan få inntil 380 millioner til å prøve ut en ny teknologi som skal gjøre produksjonen av kobber mer energieffektiv. Disse prosjektene ville ikke ha blitt realisert uten offentlig støtte, konkluderer ESA. EnergiRapporten kan distribueres til medarbeidere på samme gateadresse Det er tillatt å distribuere EnergiRapporten til medarbeidere på samme arbeidssted. Det vil si til medarbeidere på samme gateadresse. All annen distribusjon er forbudt, med unntak av det som kommer frem i neste avsnitt. Videreformidling mot tillegg i abonnementsprisen Mot et tillegg i abonnementsprisen kan EnergiRapporten videredistribueres til avdelingskontorer, datterselskaper, eller medarbeidere lokalisert på annen gate- eller veiadresse. For mer informasjon om dette, klikk her! EnergiRapporten kan ikke legges ut på websider Det er ikke tillatt å legge hele utgaver av EnergiRapporten ut på egne websider. Enkeltsaker kan legges ut etter tillatelse fra utgiver.

ENERGIRAPPORTEN. Varmen i fyrromtaket skal ned i energibrønnene. Senker spenningen med 36 volt, reduserer energibruken med 30 prosent Les mer!

ENERGIRAPPORTEN. Varmen i fyrromtaket skal ned i energibrønnene. Senker spenningen med 36 volt, reduserer energibruken med 30 prosent Les mer! Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 10 Nummer 18 Torsdag 23. mai ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret: Varmen i fyrromtaket skal ned i energibrønnene 2 Importerte 3,2 millioner tonn trepellets fra Nord-Amerika

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Avkastluft ble nærvarme Les mer! eksisterende bygninger Les mer! Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA.

ENERGIRAPPORTEN. Avkastluft ble nærvarme Les mer! eksisterende bygninger Les mer! Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 10 Nummer 27 Torsdag 12. september ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret: Avkastluft ble nærvarme 2 Planlegger å produsere 0 000 tonn pellets 4 Det viktigste i Norge er å

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Skandinavias første flisanlegg med ORC-basert elproduksjon. Av årsproduksjonen på 82,6 GWh er 99,1 prosent gjenvunnet energi

ENERGIRAPPORTEN. Skandinavias første flisanlegg med ORC-basert elproduksjon. Av årsproduksjonen på 82,6 GWh er 99,1 prosent gjenvunnet energi Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 0 Nummer 4 Torsdag 3. januar ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret: Skandinavias første flisanlegg med ORCbasert elproduksjon 2 Av årsproduksjonen på 82,6 GWh er 99, prosent

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Fotballbaner leverer cirka 2,5 GWh per år Les mer! er ikke uvanlig. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer!

ENERGIRAPPORTEN. Fotballbaner leverer cirka 2,5 GWh per år Les mer! er ikke uvanlig. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer! Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 9 Nummer 32 Torsdag 8. oktober ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret: Fotballbaner leverer cirka 2,5 GWh per år 2 Bærum får LEDarmaturer i lysløypene 3 Å få til 20 til prosents

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Kan få gratis oppvarmet. vann fra tre kilometer dyp energibrønn. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer!

ENERGIRAPPORTEN. Kan få gratis oppvarmet. vann fra tre kilometer dyp energibrønn. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer! Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 10 Nummer 34 Torsdag 7. november ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret: Kan få gratis oppvarmet vann fra tre kilometer dyp energibrønn 2 Kan produsere strøm med en vanntemperatur

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Lønnsomt med overgang til sentralisert web-løsning Les mer! Flis og deponigass skal varme bygg i Steinkjer.

ENERGIRAPPORTEN. Lønnsomt med overgang til sentralisert web-løsning Les mer! Flis og deponigass skal varme bygg i Steinkjer. Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 8 Nummer Torsdag. august ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret Lønnsomt med overgang til sentralisert web-løsning 2 Lavere kostnader med sentralisert styring 3 Flis og deponigass

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 26. mars:

Kraftsituasjonen pr. 26. mars: : Kaldere vær ga økte kraftpriser Fallende temperaturer fra uke 11 til uke 12 ga økt norsk kraftforbruk og -produksjon. Prisene økte, men prisoppgangen ble noe begrenset på grunn av fridager i påsken.

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 24. mai:

Kraftsituasjonen pr. 24. mai: : Økt forbruk og produksjon Kaldere vær bidro til at forbruket av elektrisk kraft i Norden gikk opp med fire prosent fra uke 19 til 2. Samtidig er flere kraftverk stoppet for årlig vedlikehold. Dette bidro

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Fra LPG til trepellets. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer! Les mer! Sluttbrukerpriser

ENERGIRAPPORTEN. Fra LPG til trepellets. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer! Les mer! Sluttbrukerpriser Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 13 Nummer Torsdag 29. september ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret: Fra LPG til trepellets 2 1 million m 2 solfangere i Dansk fjernvarme 3 Peterson Packaging har installert

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Eneste driftsutfordring har vært snusdåser og gummiballer. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer!

ENERGIRAPPORTEN. Eneste driftsutfordring har vært snusdåser og gummiballer. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer! Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 9 Nummer 38 Torsdag 29. november ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret: Eneste driftsutfordring har vært snusdåser og gummiballer 2 3 millioner til energigjenvinning ved

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Halmfyringsanlegg har lavest varmekostnad. Bølgekraftverk som skal fungere i ekstremvær. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA

ENERGIRAPPORTEN. Halmfyringsanlegg har lavest varmekostnad. Bølgekraftverk som skal fungere i ekstremvær. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 10 Nummer 24 Torsdag 22. august ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret: Halmfyringsanlegg har lavest varmekostnad 2 Bølgekraftverk som skal fungere i ekstremvær 4 Fartsdumper

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 3. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (10-14) 4. Produksjon og forbruk (15-18) 5. Kraftutveksling (19-22)

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 11. januar:

Kraftsituasjonen pr. 11. januar: : Kaldt vær ga høy produksjon og eksport i uke 1 Kaldt vær over store deler av Norden ga høyt kraftforbruk og økt kraftpris i uke 1. Dette ga høy norsk kraftproduksjon, og spesielt i begynnelsen av uken

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Skal styre 10 prosent av norske gatelys. BioCHP kan bli en av løsningene i 500-800 nullutslippsbygg Les mer!

ENERGIRAPPORTEN. Skal styre 10 prosent av norske gatelys. BioCHP kan bli en av løsningene i 500-800 nullutslippsbygg Les mer! Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 0 Nummer 5 Torsdag 7. februar ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret: Skal styre 0 prosent av norske gatelys 2 Ble hedret på Enovakonferansen 3 BioCHP kan bli en av løsningene

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Alle kystkommuner burde hente energi fra sjøvann Les mer! Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer!

ENERGIRAPPORTEN. Alle kystkommuner burde hente energi fra sjøvann Les mer! Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer! Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang Nummer 2 Torsdag 6. juni ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret Alle kystkommuner burde hente energi fra sjøvann 2 Nytt oppdrag til Rambøll i Akershus EnergiPark 4 Kjøleanlegg

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 23. august:

Kraftsituasjonen pr. 23. august: : Normal nedbør - tilsig under normalt i uke 33 Det kom 2,4 TWh nedbørenergi i uke 33. Det er litt over normalen, men som følge av lite mark- og grunnvann ble tilsiget til de norske kraftmagasinene bare

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 23. januar:

Kraftsituasjonen pr. 23. januar: Kraftsituasjonen pr. 23. januar: Lavere kraftpriser Prisene ved den nordiske kraftbørsen falt fra uke 2 til 3. Prisnedgangen har sammenheng med lavere kraftforbruk som følge av mildere vær. Temperaturene

Detaljer

Tilsig av vann og el-produksjon over året

Tilsig av vann og el-produksjon over året Tilsig av vann og el-produksjon over året 7 6 5 Fylling av magasinene Kraftproduksjon Tilsig TWh 4 3 2 1 Tapping av magasinene 1 4 7 1 13 16 19 22 25 28 31 34 37 4 43 46 49 52 Uke Fakta 22 figur 2.1 Kilde:

Detaljer

Lønnsomhet/økonomi ved valg av ulike bioenergiløsninger. Per Jakob Svenkerud Senior rådgiver Energikontoret AS

Lønnsomhet/økonomi ved valg av ulike bioenergiløsninger. Per Jakob Svenkerud Senior rådgiver Energikontoret AS Lønnsomhet/økonomi ved valg av ulike bioenergiløsninger Per Jakob Svenkerud Senior rådgiver Energikontoret AS Type brensel (store lokale variasjoner!) Type brensel (store lokale variasjoner!) Valg av

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Skal installere 450 000 m2 med solceller

ENERGIRAPPORTEN. Skal installere 450 000 m2 med solceller Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 8 Nummer 9 Fredag 3. juni ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret Pilotprosjekt innen rensing av vannbårne anlegg: Gjennomsnittlig nedgang i energibruken på 0 prosent 2 Overraskende

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 7. november:

Kraftsituasjonen pr. 7. november: : Høyt tilsig og lavere priser I uke 44 var det et samlet tilsig til det norske vannkraftsystemet på 3,4 TWh. Det er 6 prosent mer enn det som er normalt for uken. Det høye tilsiget bidro til at fyllingen

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Skal levere 2,6 GWh varme Les mer! Nå starter kampen om sannheten om hva som varmer opp Norge Les mer! Vanse nærvarmeanlegg er åpnet:

ENERGIRAPPORTEN. Skal levere 2,6 GWh varme Les mer! Nå starter kampen om sannheten om hva som varmer opp Norge Les mer! Vanse nærvarmeanlegg er åpnet: Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang Nummer 0 Torsdag 24. mars ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret Vanse nærvarmeanlegg er åpnet: Skal levere 2,6 GWh varme 2 Konsesjon til bygging av ny 32 kv kraftledning

Detaljer

Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007. Kilde SSB og Econ Pöyry

Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007. Kilde SSB og Econ Pöyry 1956 1972 1994 2008 Tiden går, morgen dagens Bio8 har utslipp tatt utfordringen! er ikke skapt Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007 Kilde SSB og Econ Pöyry Note til skjema Tallene

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 12. april:

Kraftsituasjonen pr. 12. april: : Fortsatt kraftimport til Norge Kraftutvekslingen med de andre nordiske landene snudde fra norsk eksport i uke 12, til import i uke 13. Også i uke 14 har det vært en norsk kraftimport. Prisene i Tyskland

Detaljer

* God påfylling til vannmagasinene som nærmer seg 90 % fylling. * Mye nedbør har gitt høy vannkraftproduksjon og lavere priser

* God påfylling til vannmagasinene som nærmer seg 90 % fylling. * Mye nedbør har gitt høy vannkraftproduksjon og lavere priser * God påfylling til vannmagasinene som nærmer seg 90 % fylling * Mye nedbør har gitt høy vannkraftproduksjon og lavere priser * Svensk og finsk kjernekraft produksjon er på 83% av installert kapasitet,

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Norges første energipositive bygg skal ha cirka 2 100 m2 med solceller Les mer! vindkraft i 2011. Energioversikt

ENERGIRAPPORTEN. Norges første energipositive bygg skal ha cirka 2 100 m2 med solceller Les mer! vindkraft i 2011. Energioversikt Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 9 Nummer 10 Torsdag 22. mars 2012 ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret: Norges første energipositive bygg skal ha cirka 2 100 m2 med solceller 2 Blir Skandinavias største

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 1. august:

Kraftsituasjonen pr. 1. august: : Fortsatt høy kraftproduksjon og eksport Det var høy norsk vannkraftproduksjon og eksport også i uke 3. Den norske kraftproduksjonen var om lag 2,2 TWh. En femtedel av produksjonen ble eksportert til

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Strømstyringssystemet. vaktmesteren. kan installere selv. tonn. Fra 2010 til 2012 ventes det norske pelletsforbruket å øke med 55 000

ENERGIRAPPORTEN. Strømstyringssystemet. vaktmesteren. kan installere selv. tonn. Fra 2010 til 2012 ventes det norske pelletsforbruket å øke med 55 000 Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang Nummer 37 Torsdag 24. november 20 ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret Strømstyringssystemet vaktmesteren kan installere selv 2 Sandvika kan få verdens nordligste energipositive,

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Energiforbruk på 95,5 kwh per m2 i første driftssesong. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer!

ENERGIRAPPORTEN. Energiforbruk på 95,5 kwh per m2 i første driftssesong. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer! Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 10 Nummer 1 Torsdag 10. januar ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret: Snøsmelteanlegg i Gjøvik kommune: Energiforbruk på 95,5 kwh per m2 i første driftssesong 2 Tilført energibruk

Detaljer

Bioenergi marked og muligheter. Erik Trømborg og Monica Havskjold Institutt for naturforvaltning, UMB

Bioenergi marked og muligheter. Erik Trømborg og Monica Havskjold Institutt for naturforvaltning, UMB Bioenergi marked og muligheter Erik Trømborg og Monica Havskjold Institutt for naturforvaltning, UMB 2 PLAN FOR PRESENTASJONEN MARKED FOR BIOENERGI Omfanget av bioenergi i Norge Energipriser og lønnsomhet

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 21. juni:

Kraftsituasjonen pr. 21. juni: : Lavt tilsig femte uke på rad Beregnet tilsig til det norske kraftsystemet var 5,5 TWh i uke 24. Det er 9 prosent av normalt, og tilsiget har nå vært under normalt de siste fem ukene. Likevel økte tilsiget

Detaljer

Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak

Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak vestfold energiforum 8.november 2007 Heidi Juhler, www.fjernvarme.no Politiske målsetninger Utslippsreduksjoner ift Kyoto-avtalen og EUs fornybardirektiv Delmål:

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 64 500 husholdningskunder skiftet leverandør i 1. kvartal 2005. Dette er en oppgang på 10 000 i forhold til 4. kvartal 2004, men lavere enn

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Mandal kommune ble vinner av Årets lokale klimatiltak 2012 Les mer! Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA

ENERGIRAPPORTEN. Mandal kommune ble vinner av Årets lokale klimatiltak 2012 Les mer! Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 9 Nummer 37 Torsdag. november ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret: Mandal kommune ble vinner av Årets lokale klimatiltak 2 Energibruken i husholdningene fra 20 til 80 kwh

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 18. mai:

Kraftsituasjonen pr. 18. mai: : Betydelig økning i fyllingsgraden Stor snøsmelting førte til at tilsiget til de norske vannmagasinene var 5,8 TWh i uke 19. Samtidig har kraftproduksjonen i Norge denne uken vært relativt lav. Sammenlignet

Detaljer

Energi. Vi klarer oss ikke uten

Energi. Vi klarer oss ikke uten Energi Vi klarer oss ikke uten Perspektivet Dagens samfunn er helt avhengig av en kontinuerlig tilførsel av energi Knapphet på energi gir økte energipriser I-landene bestemmer kostnadene U-landenes økonomi

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer

Utarbeidet 06. mai av handelsavdelingen ved :

Utarbeidet 06. mai av handelsavdelingen ved : * Temperaturer og nedbør betydelig over normalen har avverget vårknipen. * Den hydrologiske balansen fortsatte bedringen i april * Spenning rundt kjernekraftens fremtid etter Fukushima katastrofen * Høye

Detaljer

Lokal energiutredning

Lokal energiutredning Lokal energiutredning Presentasjon 25. januar 2005 Midsund kommune 1 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS Lokal energiutredning Gjennomgang lokal energiutredning for Midsund kommune

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring Spar strøm spar miljøet Fakta om vedfyring Økonomi Ved koster ca halvparten av strøm. Varmen du får fra strøm koster om lag dobbelt så mye som varmen fra et rentbrennende ildsted. Favneved koster mellom

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 5. november:

Kraftsituasjonen pr. 5. november: : Prisoppgang og norsk produksjonsauke Etter tre veker med nedgang i børsprisane var det prisoppgang ved den nordiske kraftbørsen i veke 44. Ein oppgang i kraftforbruket som følgje av kaldare vêr har medverka

Detaljer

Krogstad Miljøpark AS. Energi- og klimaregnskap. Utgave: 1 Dato: 2009-09-01

Krogstad Miljøpark AS. Energi- og klimaregnskap. Utgave: 1 Dato: 2009-09-01 Energi- og klimaregnskap Utgave: 1 Dato: 2009-09-01 Energi- og klimaregnskap 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Energi- og klimaregnskap Utgave/dato: 1 / 2009-09-01 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

Transportsektorens rolle i veien til lavutslippssamfunnet: status og mulige tiltak

Transportsektorens rolle i veien til lavutslippssamfunnet: status og mulige tiltak Transportsektorens rolle i veien til lavutslippssamfunnet: status og mulige tiltak Are Lindegaard, Miljødirektoratet, frokostseminar i regi av Norsk Petroleumsinstitutt Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling

Detaljer

Lokal energiutredning 2009 Stord kommune. Stord kommune IFER

Lokal energiutredning 2009 Stord kommune. Stord kommune IFER Lokal energiutredning 2009 Stord kommune Stord kommune IFER Energipolitiske mål Avgrense energiforbruket vesentlig mer enn om utviklingen blir overlatt til seg selv Bruke 4 TWh mer vannbåren varme årlig

Detaljer

Bioenergi i Norge. Markedsrapport Utarbeidet av:

Bioenergi i Norge. Markedsrapport Utarbeidet av: Bioenergi i Norge Markedsrapport 2007 Utarbeidet av: www.nobio.no 1 NoBio har samlet inn informasjon om produksjon og omsetningen av ulike typer biobrensel og biobrenselanlegg i 2007. Resultatene fra undersøkelsen

Detaljer

Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland. Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el

Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland. Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el Innhold 1. Lyse - Regional verdiskaping 2. Infrastruktur for biogass 3. Transportsektoren Offentlige

Detaljer

Bioenergi oljebransjens vurderinger og ambisjoner. Høringsmøte om bioenergistrategi OED 21. november 2007

Bioenergi oljebransjens vurderinger og ambisjoner. Høringsmøte om bioenergistrategi OED 21. november 2007 Bioenergi oljebransjens vurderinger og ambisjoner Høringsmøte om bioenergistrategi OED 21. november 2007 Bransjen er positiv til økt bruk av biodrivstoff Satsningsområde Et viktig tiltak for å redusere

Detaljer

Teknologiutvikling og energieffektivisering

Teknologiutvikling og energieffektivisering Teknologiutvikling og energieffektivisering Energirådets møte 26. mai 2008 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Stadig mer aluminium per kwh Produksjon/strømforbruk, 1963 = 1,00 1,50 1,40 1,30

Detaljer

FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET

FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET KLIMAFORLIKET FRA JUNI 2012 «TEK15» ENERGIOMLEGGING VARMESENTRALER MED FORNYBARE ENERGIRESSURSER BIOFYRINGSOLJE STØTTEORDNINGER Innlegg av Rolf Munk

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Det er ikke mange som får til noe slikt inne på et stort industriområde. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer!

ENERGIRAPPORTEN. Det er ikke mange som får til noe slikt inne på et stort industriområde. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer! Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 8 Nummer 2 Torsdag 7. april ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret Moland Biovarme er åpnet: Det er ikke mange som får til noe slikt inne på et stort industriområde 2 Har

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat Kvoteprisens påvirkning på kraftprisen

Norges vassdrags- og energidirektorat Kvoteprisens påvirkning på kraftprisen Norges vassdrags- og energidirektorat Kvoteprisens påvirkning på kraftprisen Kjerstin Dahl Viggen NVE kdv@nve.no Kraftmarkedet, kvotemarkedet og brenselsmarkedene henger sammen! 2 Et sammensatt bilde Kvotesystemet

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 2. januar:

Kraftsituasjonen pr. 2. januar: : Høy norsk kraftimport i den siste uken av 27 Det var tilnærmet full import av elektrisk kraft til Norge i uke 52, og den samlede norske nettoimporten var 334. Det er den høyeste importen siden uke 4

Detaljer

Generelt sett er det et stort og omfattende arbeid som er utført. Likevel mener vi resultatet hadde blitt enda bedre hvis en hadde valgt:

Generelt sett er det et stort og omfattende arbeid som er utført. Likevel mener vi resultatet hadde blitt enda bedre hvis en hadde valgt: Klima- og forurensingsdirektoratet postmottak@klif.no Avaldsnes 20. mai 2010 HØRINGSUTTALELSE KLIMAKUR 2020 1. Om Norsk Energigassforening Norsk Energigassforening (EGF) er en bransjeorganisasjon som arbeider

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 22. februar:

Kraftsituasjonen pr. 22. februar: : Lavere produksjon og eksport enn på samme tid i fjor Lavere tilsig og mindre snø i fjellet enn på samme tid i fjor har ført til at den norske kraftproduksjonen nå er lavere enn for ett år siden. I uke

Detaljer

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole Miljørapport - Fræna vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 OREEC 25. mars 2014 Det norske energisystemet mot 2030 Bakgrunn En analyse av det norske energisystemet Scenarier for et mer bærekraftig energi-norge

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Bioenergi status, fremtid og utdanningstilbud

Bioenergi status, fremtid og utdanningstilbud Bioenergi status, fremtid og utdanningstilbud Prof. Bengt G Hillring Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad Innehold Hva med status for bioenergien i Norge? Hva med bransjen i Innlandet? Hvorfor tar det ikke

Detaljer

Produksjon av bioenergi i Telemark

Produksjon av bioenergi i Telemark Produksjon av bioenergi i Telemark Jon Hovland Hva er Tel-Tek? Tek? Telemark Teknisk Industrielle Utviklingssenter en stiftelse Et av våre viktigste arbeidsområder i avdelingen GassTEK er CO 2 -fangst

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 20. februar:

Kraftsituasjonen pr. 20. februar: Kraftsituasjonen pr. 2. februar: Høy eksport fra Sør-Norge Det var høy ensidig eksport fra Sør-Norge til Sverige og Danmark i uke 7. Dette kan forklares med høy vannkraftproduksjon og lavere pris i Sør-Norge

Detaljer

Strømprisen avhengig av hvor man bor

Strømprisen avhengig av hvor man bor Strømprisen avhengig av hvor man bor 5 800 kroner mer for strømmen i Nord- Trøndelag enn i Finnmark Prisen på elektrisitet til husholdninger varierer med hvor i Norge man bor. Den totale prisen settes

Detaljer

MILJØREGNSKAP 3. KVARTAL 2012 NOR TEKSTIL AS

MILJØREGNSKAP 3. KVARTAL 2012 NOR TEKSTIL AS MILJØREGNSKAP 3. KVARTAL 2012 NOR TEKSTIL AS NØKKELTALL PÅ KONSERNNIVÅ FOR 3.KVARTAL 2012 SAMMENLIKNET MED SAMME PERIODE 2011 BASERT PÅ TALL FRA PRODUKSJONRAPPORTENE FRA 2011 OG 2012 MED FORBEHOLD OM RIKTIG

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 3, 2017

Kraftsituasjonen veke 3, 2017 , 2017 Auka nettoeksport av kraft frå Noreg og Norden Lågare dansk vindkraftproduksjon bidrog til auka nettoeksport av kraft frå Noreg i førre veke. Sjølv om den danske produksjonsnedgangen var stor, auka

Detaljer

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava 1 Forretningsidé; Glava sparer energi i bygg og tar vare på miljøet. Totalleverandør av isolasjon og tetting

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 50, 2016

Kraftsituasjonen veke 50, 2016 Kraftsituasjonen veke 50, 2016 Kaldare vêr og mindre vind auka dei nordiske prisane Kaldare vêr bidrog til høgare forbruk i store delar av Norden i førre veke. I tillegg gjekk den nordiske vindkraftproduksjonen

Detaljer

Bellonas sektorvise klimagasskutt. - Slik kan Norges klimagassutslipp kuttes med 30 prosent innen 2020. Christine Molland Karlsen

Bellonas sektorvise klimagasskutt. - Slik kan Norges klimagassutslipp kuttes med 30 prosent innen 2020. Christine Molland Karlsen Bellonas sektorvise klimagasskutt - Slik kan Norges klimagassutslipp kuttes med 30 prosent innen 2020 Christine Molland Karlsen Dagens klimagassutslipp Millioner tonn CO2 ekvivalenter 60 50 40 30 20 10

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

Asker kommunes miljøvalg

Asker kommunes miljøvalg Asker kommunes miljøvalg - Mulighetenes kommune Risenga området Introduksjon 30 % av all energi som brukes i Asker Kommune, går til Risenga-området. Derfor bestemte Akershus Energi seg i 2009, for å satse

Detaljer

Ambisjon-mål-resultater

Ambisjon-mål-resultater ASKO Vest AS Netto omsetning engros 2015 ca. 6,3 milliarder kroner 2015 Antall ansatte 340, med leietakere ca. 500 Eier er NorgesGruppen ASA Anlegget er på 45300 m2 Vi har ca. 1700 kunder hvorav ca. 300

Detaljer

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved :

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved : Rekordvarm sommer ga ikke rekordlave priser Kraftmarkedet har hatt stigende priser gjennom sommeren Norske vannmagasiner har god fyllingsgrad ved inngangen til høsten Forventes «normale» vinterpriser Utarbeidet

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Eksterne kilder: International Energy Agency (IEA) Energy Outlook Endring i globalt

Detaljer

Hva vet vi om energibruken i husholdningene? Birger Bergesen, NVE

Hva vet vi om energibruken i husholdningene? Birger Bergesen, NVE Hva vet vi om energibruken i husholdningene? Birger Bergesen, NVE Workshop energibruk hos Enova, 6. oktober 2009 Utfordringer knyttet til energibruk Økt fokus på klima/miljø Stadige endringer i energibruksutvikling

Detaljer

Kraftmarkedet fra underskudd til overskudd

Kraftmarkedet fra underskudd til overskudd Nr. 4 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftmarkedet fra underskudd til overskudd Moderate priser gjennom denne vinteren Kontroll med forbruket er viktig! Vet du om gode ENØK-tips som du har lyst til

Detaljer

Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.06

Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.06 Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.6 Det nordiske kraftmarkedet Deregulert i perioden 1991-2 Pris bestemmes av tilbud og etterspørsel Flaskehalser gir prisforskjeller Produksjon og forbruk bestemmes av

Detaljer

Landbruk og klimagasser. Arne Grønlund

Landbruk og klimagasser. Arne Grønlund Landbruk og klimagasser Arne Grønlund Bioforsk Jord og miljø Møte i landbrukets energi- og klimautvalg 30.11.2007 Landbrukets bidrag til reduserte klimagassutslipp Redusere egne utslipp Lagre karbon i

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 10, 2016

Kraftsituasjonen veke 10, 2016 , 2016 Låg vindkraftproduksjon og auke i kraftprisen* Det var uvanleg låg vindkraftproduksjon i førre veke, noko som gjorde at kraftproduksjonen i Norden gjekk ned. Høgare temperaturar drog samtidig forbruket

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Kraftsituasjonen 3. kvartal 2014 Endresen og Vik

Norges vassdrags- og energidirektorat. Kraftsituasjonen 3. kvartal 2014 Endresen og Vik Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 3. kvartal 2014 Endresen og Vik 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (10-15) 4. Produksjon og forbruk (16-26) 5. Kraftutveksling

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

Klimaendringer krever bransje endringer. hvordan kan Enova hjelpe i arbeidet med nye fremtidsrettede utfordringer!

Klimaendringer krever bransje endringer. hvordan kan Enova hjelpe i arbeidet med nye fremtidsrettede utfordringer! Klimaendringer krever bransje endringer hvordan kan Enova hjelpe i arbeidet med nye fremtidsrettede utfordringer! Midler avsatt for fornybar energi og energisparing MtCO 2 -ekv pr år 70 60 Lavutslippsbanen

Detaljer

Fra ord til handling. Kristian Marstrand Pladsen, Energi Norge

Fra ord til handling. Kristian Marstrand Pladsen, Energi Norge Fra ord til handling Kristian Marstrand Pladsen, Energi Norge Klimapolitisk kurs mot 2020 Fundamentet: EU 202020-vedtaket: 20% økt energieffektivitet, 20% lavere utslipp, 20% av all energi skal være fornybar

Detaljer

Fornybardirektivet. Sverre Devold, styreleder

Fornybardirektivet. Sverre Devold, styreleder Fornybardirektivet Sverre Devold, styreleder Klimautfordringens klare mål 2 tonn CO2/år pr innbygger? Max 2 grader temperaturstigning? Utslipp av klimagasser i tonn CO 2 -ekvivalenter i 2002 Norge i dag

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

FORBRENNINGSANLEGG I BRENSEL OG UTSLIPP

FORBRENNINGSANLEGG I BRENSEL OG UTSLIPP FORBRENNINGSANLEGG I BRENSEL OG UTSLIPP Internt t miniseminar i i hos Fylkesmannen 24. september 2008 i Hamar. Innhold Brenselanalyser Forbrenning (kjemi) Røykgassmengder Teknologier ved forbrenning /

Detaljer

Figur 1.1 OEDs organisering

Figur 1.1 OEDs organisering Figur 1.1 OEDs organisering Statsråd Politisk rådgiver Statssekretær Departementsråd Informasjonsseksjonen Administrasjonsog økonomiavdelingen Energi- og vassdragsavdelingen Petroleumsavdelingen Utvinnings-

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 2, 2018

Kraftsituasjonen veke 2, 2018 Kraftsituasjonen veke 2, 218 Norsk vasskraft tok seg av auka forbruk i Norden Frå veke 1 til 2 gjekk temperaturen ned i dei befolkningstette områda i Norden. Den samla oppgangen på det nordiske kraftforbruket

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 5, 2017

Kraftsituasjonen veke 5, 2017 , 2017 Høgare kraftprisar i Norden Tørt vêr og mindre vind bidrog til ein oppgang i det nordiske prisnivået sist veke. Den svenske vindkraftproduksjonen gjekk ned med 200 GWh, og vart dermed halvert samanlikna

Detaljer

Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009

Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009 Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009 Statssekretær Robin Kåss, Olje- og energidepartementet Tema i dag Norges arbeid med fornybardirektivet Miljøvennlig

Detaljer

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene En fornybar fremtid for miljøet og menneskene. Litt om Viken Fjernvarme AS Viken Fjernvarme AS ble etablert som eget selskap i 2002 Selskapet er fra 1. januar 2007 et heleiet datterselskap av børsnoterte

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 2, 2017

Kraftsituasjonen veke 2, 2017 , 2017 Vêrskifte gav lågare kraftprisar Høgare temperaturar gjorde at norsk kraftproduksjon og -forbruk gjekk ned i førre veke. I tillegg var det høg nordisk vindkraftproduksjon, noko som medverka til

Detaljer

Bioenergi i Norge. Markedsrapport Pellets og Briketter Utarbeidet av:

Bioenergi i Norge. Markedsrapport Pellets og Briketter Utarbeidet av: Bioenergi i Norge Markedsrapport Pellets og Briketter 2008 Utarbeidet av: www.nobio.no 1 NoBio har samlet inn informasjon om produksjon og omsetningen av pellets og briketter i 2008. Resultatene fra undersøkelsen

Detaljer

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms 11/14 TROMS FYLKESKOMMUNE Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms OVERORDNET SAMMENDRAG FRA PROSJEKT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW

Detaljer

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Brutto energiforbruk utvalgte land (SSB 2009) Totalt Per person Verden er fossil (80+ %) - Norge er et unntak! Fornybarandel av forbruk - EU 2010 (%)

Detaljer

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming?

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Markedet for fornybar varme har et betydelig potensial frem mot 2020. Enova ser potensielle investeringer på minst 60 milliarder i dette markedet over en 12

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 4, 2017

Kraftsituasjonen veke 4, 2017 , 2017 Høgare temperaturar bidrog til lågare kraftpris Høgare temperaturar gjorde at forbruket i Norden gjekk ned i førre veke, spesielt i Nord-Noreg og Nord-Sverige. Produksjonen frå kjernekraft og vindkraft

Detaljer