KRISTIANSUND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTE NR.: 04/21 TID: :00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 04/208 BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN PS 04/209 PS 04/210 PS 04/211 OVERFØRING AV DISPOSISJONSRETT OG GJELDSFORPLIKTELSER FRA KH KF TIL KNH IKS FORSLAG OM FASTSETTELSE AV GJENGS LEIE I KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER TEMPOVEIEN 23 - UTSETTELSE AV EVENTUELT SALG TIL BEHOV FOR LOKALER I FORBINDELSE MED KOMMUNESAMMENSLÅINGEN ER AVKLART PS 04/212 SKATTEINNGANGEN I OKTOBER PS 04/213 PS 04/214 PS 04/215 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE SAMLESAK 2. HALVÅR 2004 MEDINA ABDELAZIZ DJMEL- SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING I MEDINA CAFE/BAR OPERAEN I KRISTIANSUND - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLINGER UNDER OPERAFESTUKEN U63 &18 U63 &18 PS 04/216 REFERATSAKER LISTE OVER REFERATSAKER PS 04/217 SKATTEINNGANGEN I NOVEMBER PS 04/218 FASTLANDSFINANS AS - REAKSJON ETTER REVISJONSRAPPORT 255

2 Side 2 av 32 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/1790/12671/ Harald Bergdal Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /208 Bystyret /91 BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN Rådmannens utkast til budsjett 2005 og økonomiplan er sendt ut i egen ekspedisjon. Med dette legges budsjett 2005 og økonomiplan , med de betalingssatser som er lagt til grunn, frem til behandling i driftsutvalget. Driftsutvalget oversender saken til bystyret med sin innstilling. Saken legges frem med følgende forslag til VEDTAK: 1. EIENDOMSSKATT Eiendomsskatt skrives ut med 7 unntatt for gårdsbruk hvor den skrives ut med 4 jfr Lov om eigedomsskatt til kommunane 11. Taksten som eiendommene ble satt til ved siste alminnelige taksering oppjusteres med 10%. Det gjøres et tilsvarende tillegg for eiendommene som er taksert særskilt før Jfr Mellombels tillegg til lov om eigedomsskatt til kommunane punkt I og II. Det gjennomføres alminnelig omtaksering i LÅNEOPPTAK Til finansiering av investeringer opptas lån med inntil 154,56 mill. kroner. Den gjennomsnittlige nedbetalingstid på hele lånemassen reguleres slik at avdrag på lån utgjør 23,1 mill. kroner. Det opptas lån i Husbanken med inntil 6 mill. kroner til videre utlån.

3 Innfridde lån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån. Som likviditetslån kan trekkes inntil 15 mill. kroner, som gjøres opp innen BETALINGSSATSER Avgiftene for vann, avløp, renovasjon og feiing skal basere seg på 100 % kostnadsdekning jfr. Rundskriv H-2140 fra KRD. De enkelte avgiftssatser fremgår av mangfoldiggjort vedlegg. Øvrige betalingssatser vedtas slik de er innarbeidet i inntektsforutsetningene. 4. KRISTIANSUND PARKERING AS Godtgjørelse for retten til å oppkreve parkeringsgebyr fastsettes til kr ,- for BERGAN SYKEHJEM Bergan sykehjem tilbakeføres som en ordinær virksomhet. 6. BUDSJETTVEDTAK 6a Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet med økonomiplan b Budsjettskjema 1B Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan c Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjett med økonomiplan d Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan e. Budsjett og økonomiplan Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Kjell A. Rasmussen økonomisjef

4 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/2400/12467/ Geir Aakvik Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /209 OVERFØRING AV DISPOSISJONSRETT OG GJELDSFORPLIKTELSER FRA KRISTIANSUND KOMMUNE TIL KNH IKS Med virkning fra ble det etablert et interkommunalt havneselskap på Nordmøre, Kristiansund og Nordmøre havneselskap IKS (KNH), i medhold av lov om interkommunale selskaper. Drift og organisering er regulert gjennom en omforent selskapsavtale/vedtekt samt egne avtaler med den enkelte kommune (i vårt tilfelle Kristiansund Havn KF). De kommunevise avtalene omhandler overføring av disposisjonsrett til kaier, anlegg, eiendommer og utstyr fra den enkelte kommune til havneselskapet. Det første året har administrasjonen i Kristiansund Havn KF forestått administrasjonen av selskapet. Bystyret behandlet spørsmålet om deltakelse i havneselskapet i møte og gjorde da følgende vedtak: 1. Kristiansund kommune går inn som eier/deltaker i det planlagte interkommunale havneselskapet for Nordmørs-regionen. 2. Kristiansund kommune slutter seg til forslaget om selskapsavtale/vedtekter for havneselskapet med de forbehold som framgår av saksframlegget. 3. Før prøvetidens utløp ber kommunestyret om å få seg forelagt en evaluering av havnesamarbeidet og en tilråding om videre deltakelse i selskapet. De forbehold Kristiansund kommune tok i pkt 2, omhandlet en forutsetning om at avtalen mellom Kristiansund Havn KF og havneselskapet måtte sikre tilbakeføring av avgiftsinntekter til havnekassen som minimum dekte utgiftene kommunen hadde med de anleggene havneselskapet overtok disposisjonsretten til (selskapsavtalen har ingen bestemmelser om hvordan kapitalutgiftene til kaianleggene skal inndekkes). Kommunen tok også forbehold om at den retten som havneselskapet har til selv å bygge ut nye anlegg, ikke skulle gjelde igangsatte prosjekter (jfr. Storkaia). Disse forutsetningene er tilfredsstillende oppfylt. Når det gjelder pkt 3 i avtalen, foreligger det et notat fra havnefogden som i kortfattet form redegjør for de driftsmessige og økonomiske resultatene så langt (per 3. kvartal 2004, se vedlegg 2). Selv om datagrunnlaget enda ikke er fullt ut tilfredsstillende, vurderer havnefogden erfaringene som entydig positive så langt. Rådmannen vil for egen regning også vise til selskapsetableringens betydning for å posisjonere seg når det gjelder diskusjonen om nasjonal havnestruktur (intermodal knutepunktshavn). Videre deltakelse?

5 Intensjonen med KNH har vært å etablere et interkommunalt selskap som et fast og varig selskap og som av eierkommunene vurderes å være den beste måten å organisere de samlede havneressursene på. Første driftsår har likevel vært å anse som et prøveår. Ved inngangen til 2005 foreslås det en del viktige endringer i avtaleverket: 1. Hemne kommune kommer inn som ny deltakerkommune (behandlet som egen sak tidligere) 2. KNH forplikter seg til å betale de respektive kommunene sine kapitalutgifter knyttet til havneinnretninger (se utkast til avtale med kommunene, vedlegg 1). Som motytelse overtar KNH kommunenes havnerelaterte avgiftsinntekter uavkortet. I prøveåret har disse avgiftene blitt tilbakeført kommunene med unntak av 15% som har blitt tilbakeholdt til dekning av KNH sin administrasjon av innkrevingen og til drift av selskapet. 3. Det opprettes en egen ordning med Kristiansund kommune om delvis dekning av kapitalutgiftene med utbygging av ny Storkai (20 mill. kr), se pkt 5 i avtalen, vedlegg 1. Styret i KNH har i egen sak tilrådd havnerådet å overta arbeidsgiveransvaret for de ansatte i Kristiansund KF, herunder gjeldende pensjonsvilkår. Fra ble disposisjonsretten til kommunens havneinnretninger og havnemyndigheten etter havneloven overført KNH. Når det nå legges opp til at KNH i praksis også overtar rettighetene til alle havneinntekter og forpliktelsene til utgifter knyttet til disponeringen av Kristiansund havn sine havneinnretninger (med unntak av eiendomsretten til kaier, anlegg, eiendommer og utstyr), blir ansvarforholdene mellom det nye KNH og kommunen klarere. Kristiansund havnevesen blir stående igjen som en ren grunneier der disposisjonsretten til eiendelene og forvaltningsmyndigheten etter havneloven er overført til KNH (eget havnestyre og havneråd, egen administrasjon og med eierkommunenes sjøareal [det samlede havnedistriktet] som det stedlige virkeområde for sin myndighet). Full overføring av alle avgiftsinntekter som tidligere har vært tilordnet havnekassa, innebærer at det blir KNH som bestemmer bruken av disse inntektene. Rådmannen vil vise til at ca 90 % av avgiftsinntektene til KNH de tre første kvartalene i 2004 er oppkrevd i Kristiansund. Rådmannen legger til grunn at kaianleggene i Kristiansund vil bli utviklet i tråd med den betydning de har for havneselskapet og at selskapets styringsorganer sørger for at den samlede forvaltning av havneressursene vil medføre en vinn-vinn-situasjon for deltakerkommunene. Omkostningene med den pågående renovering/utbygging av Storkaia er av en slik størrelsesorden at KNH ikke kan forventes å kunne dekke renter og avdrag på det lån som kommunen opptar for å gjennomføre investeringen. Det er derfor utarbeidet en egen bestemmelse i disposisjonsrettsavtalen mellom KNH og kommunen der KNH forplikter seg til å betjene renter og avdrag for kun en del av den lånegjeld som knytter seg til utbyggingen av kaianlegget (vegandelen er holdt utenfor). Denne andelen er skjønnsmessig satt til 20 mill. kr. ut fra KNH sin framtidige, forventede betalingsevne. Imidlertid er det inntatt i avtalen at KNH skal betale en større andel av kapitalutgiftene dersom KNH oppnår overskudd i sin løpende drift. Avtalen forutsetter at 50 % av eventuelle årsoverskudd skal gå til merinnbetaling av renter og avdrag, dog begrenset oppad til de faktiske låneutgifter kommunen har med resten av det samlede lånet. Denne andelen av overskuddet er skjønnsmessig vurdert. Poenget er at havneselskapet prinsipielt har ansvar for å nedbetale kommunens gjeldsforpliktelse, samtidig som selskapet stimuleres til å oppnå gode driftsresultat. Det forutsettes at det settes opp en løpende betalingsoversikt over kommunens samlede låneutgifter og selskapets innbetaling av renter og avdrag knyttet til Storkaia-utbyggingen. Denne nye disposisjonsrettsavtalen vil medføre at Kristiansund havn KF ikke vil ha noen funksjoner så lenge kommunen er deltaker i KNH. Det legges nå opp til at dette vil bli en varig situasjon. Rådmannen vil derfor tilrå at det kommunale foretaket avvikles. Eiendomsretten og verdiene av havneinnretningene vil uansett tilhøre havnevesenet/havnekassa (eget

6 særregnskap). Nødvendige beslutninger vedr. havneinnretningene som ikke faller inn under disposisjonsretten til KNH, vil kommunens politiske organer og administrasjon ivareta. Ved en evt. uttreden av selskapet eller disposisjonsrettsavtalen vil kommunen på fritt grunnlag kunne vurdere hvilken organisasjonsform det da vil være hensiktsmessig å ha for en reetablert kommunal havneforvaltning. Rådmannen vil også foreslå at det kommunale havnestyret nedlegges med virkning fra Rådmannen vil tilrå at driftsutvalget tilrår bystyret å fatte slikt vedtak: 1. Kristiansund kommune viderefører sin deltakelse i KNH IKS. 2. Kristiansund kommune godkjenner vedlagte avtale om overføring av disposisjonsrett over havneanlegg i Kristiansund kommune til Kristiansund og Nordmøre havn IKS. 3. Havnestyret i Kristiansund nedlegges med virkning fra Kristiansund havn KF nedlegges Anton Monge rådmann Helge Carlsen kommunalsjef

7 :04 Side 7 av 32 AVTALE mellom KRISTIANSUND KOMMUNE og KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS (KNH) om OVERFØRING AV DISPOSISJONSRETT OVER HAVNEANLEGG. 1. GRUNNLAG AVTALEPARTER. Med utgangspunkt i etableringen av Kristiansund og Nordmøre havn havn IKS, og selskapsavtale for KNH 2-2 som trådte i kraft , er det med virkning fra inngått avtale mellom Kristiansund kommune og KNH om overføring av disposisjonsrett til KNH for de havnefasiliteter nevnt i denne avtalens vedlegg. Aktiva og passiva i Kristiansund havn KF sitt regnskap pr , med unntak av eiendomsretten til kaianlegg (se vedlegg) og gjeld knyttet til disse, overføres til KNH. 2. INTERKOMMUNALT HAVNEDISTRIKT KOMMUNALE HAVNE- OG KAIANLEGG. Hele kommunens sjøareal inngår i KNH`s havnedistrikt. Etter 1-2 i selskapsavtalen for KNH skal det interkommunale havnevesenet og dets styringsorganer ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver som påhviler de gitte disponible havnefasiliteter (se vedlegg) etter havne- og farvannsloven og annen lovgivning som gjelder havnesektoren. Etter selskapsavtalens samme bestemmelse skal den disposisjonsrett som er overført etter denne avtalen utøves med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for det interkommunale havnesamarbeidet som helhet. 3. OPPRETTELSE AV HAVNEKASSE. KNH, som har sitt hovedkontor i Kristiansund, forplikter seg til å opprette en særskilt havnekasse som skal inneholde de midler bruken av kaianleggene i regionen bidrar med. Skipstrafikk på private kaier skal bare kreves for Anløpsavgift. Dersom KNH har andre inntekter fra havnevirksomhet i havnedistriktet, skal også slike midler tilordnes KNH sin havnekasse. Havnekassens midler kan bare brukes til havneformål. 4. INNTEKTER OG FORDELINGEN AV DISSE. Havneavgifter innkreves av KNH etter fastsatt avgiftsregulativ for KNH sitt havnedistrikt og avgiftsområde, jfr. selskapsavtalens 4-3, annet ledd. Vederlag som betales for bruk av kommunenes havnefasiliteter tilordnes KNH sin havnekasse. 5. BETJENING AV GJELD.

8 :04 Side 8 av 32 Gjeld på overtatte havneinnrettninger (se vedlegg) betjenes av KNH. Gjeldsavtaler som er inngått etter og knytter seg til kai- og havneinnretninger, betjenes med midler fra KNH sin havnekasse. Når det gjelder den vedtatte utbyggingen av Storkaia i Kristiansund, skal midler fra KNH sin havnekasse betjene en andel av det lån Kristiansund kommune tar opp for å dekke investeringene knyttet til utbyggingen. Andelen som KNH skal dekke avdragsog renteutgiftene av, settes til 20 mill. kr. For de år KNH oppnår et positivt driftsresultat, skal KNH i låneperioden (i en periode på 40 år) betale Kristiansund kommune halvparten av driftsresultatet, dog slik begrenset at KNH sin betaling til kommunen ikke overstiger kommunens samlede utgifter med betjening av det samlede lån til kaiutbyggingen (52,9 mill. kr, foreløpig budsjettall). 6. BUDSJETT OG REGNSKAP. KNH fører regnskap og utarbeider budsjett og økonomiplan slik som bestemt i selskapsavtalens 6-1, 6-2 og 6-3. Disse dokumenter skal inneholde oppgaver over aktiva og passiva som knytter seg til havnekassen. 7. ANSVAR FOR VEDLIKEHOLD OG UTBEDRINGER. En overføring av disposisjonsrett til KNH etter denne avtale medfører at KNH overtar vedlikeholdsansvaret av de innretninger nevnt i vedlegg til denne avtale. KNH har plikt til å påse at innretningene som er nevnt i denne avtalens vedlegg er i forsvarlig stand. 8. TILBAKEFØRING. Dersom denne avtalens parter er enige om å si opp denne avtalen eller tilbakeføre disposisjonsretten til noen av de fasiliteter nevnt i denne avtalens vedlegg, til kommunen, kan det innledes forhandlinger mellom partene om slik tilbakeføring. Denne avtalens parter kan ensidig kreve forhandlinger med sikte på endringer i avtalen eller kreve avtalen opphevet, dersom det foreligger vesentlig mislighold av avtalen fra den annen avtalepart. Ved delvis eller hel tilbakeføring av disposisjonsrett til kommunen, er kommunen som samarbeidspartner i KNH fortsatt bundet av forbudet mot konkurrerende virksomhet, inntatt i selskapsavtalen for KNH TVISTELØSNING - VOLDGIFT. Tvister som oppstår mellom eierkommunen og KNH behandles på den måte som er fastsatt i selskapsavtalen for KNH 9-2. Kristiansund, xx for Kristiansund og Nordmøre havn IKS for Kristiansund kommune

9 :04 Side 9 av 32 John Harry Kvalshaug styreleder Dagfinn Ripnes ordfører Vedlegg: Oversikt over kai/arealer/utstyr

10 :04 Side 10 av 32 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/1431/11027/ Knut Stai Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /210 Bystyret /90 FORSLAG OM FASTSETTELSE AV HUSLEIENIVÅ I KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER. Vedlegg. - Rapport fra Siving Edvin Bakken AS, , liste over foreslåtte nye husleiesatser og innformasjon fra Husbanken om bostøtte. Innledning. Denne saken gjelder kun fastsettelse av husleienivået i kommunalt disponerte boliger. Beslektede problemstillinger som organisering av boligforvaltningen og dimensjonering av boligtilbudet, vil bli behandlet i egne saker. Husleienivået kan fastsettes uavhengig av ovennevnte saker, og det er også naturlig at husleiepotensialet blir avklart i forkant av de andre berørte sakene. Husleieloven. Tidligere ble husleie regulert pr. 1. januar, med den prosentsats som ble fastsatt av Bystyret i budsjettet. Dagens husleielov krever at det må gå minst ett år etter siste leiefastsettelse før husleien kan endres. Dette har ført til at reguleringene må foregå fortløpende gjennom året. For å i møtekomme de nye kravene har boligkontoret tatt i bruk et egnet forvaltningsprogram, som leverer elektroniske husleiedata til kommunens økonomiprogram. Med Husleieloven har det også kommet nye regler når det gjelder fastsettelse av husleienivået. Det er forbudt å avtale en husleie som er urimelig, sett i relasjon til markedsleien. Blir man ikke enige kan tvisten bringes inn for retten. Med gjengs leie har lovgiver ment et leienivå som er et gjennomsnitt av leiene i nye og gamle leieforhold. I husleieloven er det fastsatt at hvert 3. år har partene rett til å kreve at husleie blir regulert til et såkalt gjengs leie nivå. Fastsettelse av husleienivået. Forrige gang Bystyret behandlet en tilsvarende sak var i Den gangen var hovedutfordringen å finne et riktig innbyrdes leienivå. I dag må en i tillegg påse at leie ikke overstiger markedsleien. Fastsettelse av husleienivået er derfor blitt en forholdsvis komplisert prosess. I samarbeid med Sivilingeniør Edvin Bakken AS har kommunen tilpasset Moldemodellen for fastsettelse av husleie til forholdene i Kristiansund. Beregningsmodellen tar utgangspunkt i en basisleie (kr/m 2 ) som multipliseres med en rekke tilpassede faktorer. Faktorene korrigerer for forhold som standard, beliggenhet og diverse markedsforhold. Basisleien er basert på en markedsundersøkelse utført av Sivilingeniør Edvin Bakken AS.

11 :04 Side 11 av 32 Bakken har tatt utgangspunkt i ca 20 kjente private leieforhold. Med basis i de nevnte faktorene har Bakken beregnet basisleien til 660 kr/m 2. Viser til vedlegg. Totalt antall kommunalt disponerte utleieenheter og baser pr Kommunalt eide boliger 447 Kommunalt eide andeler i brl 103 Kommunal tildelingsrett i privat stiftelse *1) 12 Kommunal tildelingsrett i private omsorgsboliger *2) 27 Innleide boliger fra private utleiere *3) 17 SUM 606 *1) Langveien *2) Solgt andelsleilighet med tildelingsrett og innløsningsplikt. *3) Tilbudt flyktninger /familier med mange barn. Bruken av de kommunale utleieboligene. Kommunen har utleieboliger for personer som selv ikke makter å skaffe seg eller betale for egen bolig av akseptabel standard. Statistikken under omfatter ikke personer som bor i korttidsleiligheter eller husstandsmedlemmer ut over leietakeren selv. Tabellen under viser primær tildelingsgrunner i kommunal boliger: Behov for pleie og omsorg Andre vanskeligstilte på boligmarkedet Mennesker med psykiske lidelser Flyktningboliger Mennesker med utviklingshemming Behov for begrenset pleie og omsorg Mennesker med rusproblemer Fysisk funksjonshemmede Tjenestebolig Kjønns- og aldersfordeling: Kvinner 43 % Menn 57 % Under 35 år 11 % Fra 35 til 60 år 37 % Fra 60 til 75 år 11 % Fra 75 år og eldre 41 %

12 :04 Side 12 av 32 Boliger hvor endret husleiesats vil påvirke kommunens netto husleieinntekter. I denne saken er hovedmålet å få fram konsekvensene og nettovirkninger på husleieinntekter som en følge av endringer i husleiesatsene. Boligene kan grupperes på mange måter. En har kommet fram til at sorteringen under er hensiktsmessig. K1a INKLUDERT I HANDLINGSPLAN FOR 300 PLASSER MED HELDØGNS PLEIE OG OMSORG (Markedsfaktor for tilrettelagt bolig = 1,2) Omsorgsboligstandard, svært godt tilrettelagte boliger: 75 Kommunalt eide boliger: Kommunalt eide andeler i borettslag og aksjeselskap: JP Clausens g 5-7, Grunden 3, Bergan omsorgsboliger K1b ETABLERT OMSORGSBOLIG I FORBINDELSE MED PU - REFORMEN. (Markedsfaktor for tilrettelagt bolig = 1,15) Tilnærmet omsorgsboligstandard, godt tilrettelagte boliger: Nummedalsvn. 12a, Smørsoppen 30, Naustveien 26, Bekkefaret , Eventyrvn K2 ANDRE BOLIGER MED TILNÆRMET OMSORGSBOLIGSTANDARD: (Markedsfaktor for tilrettelagt bolig = 1,15 og 1,05) Tilnærmet omsorgsboligstandard, tilrettelagte boliger: Dalegata 50, Kapt. Bødtkers g 10, Storenggata 28-30, Solsvingen , Milnveien K3 RESTERENDE BOLIGER /LEILIGHETER: Tollåsenga, Fredrik Selmers g 1-3-5, Utsikten 2, Kruttstien, Skytterveien , Hagelinveien 8, Hagelinveien 17a, Arkenområdet, Dalegata 55, Dalegata 52, Grendahls g 7, Bassenggata 8, Bassenggata 14-14b-16, Nessabergan 1, Fostervoldsg. 28, Tors vei 1b B1 INKLUDERT I HANDLINGSPLAN FOR 300 PLASSER MED HELDØGNS PLEIE OG OMSORG: Roligheten brl, Boksaspenenga brl, Karitunet brl 33 B2 ANDRE BOLIGER MED OMSORGSBOLIGSTANDARD: Tangstien B3 RESTERENDE BOLIGER /LEILIGHETER: Havgapet 8-12, Margrethes Fryd, Langveien 81, Dalaveien 9, Freiveien 79, Dalegata 42-44, Kvennberggata 43, Milnveien 26, 28, 30, GLyrveien 8, Makrellsvingen 21, 25, 33 SUM 500 Boliger hvor ny husleiesats ikke påvirker netto husleieinntekter ( ). Baser Interne betalere 18 Korttidsleieligheter Interne betalere 11 Presteboliger Husleiesatser blir fastlagt av staten. 3 Vedtatt solgt Nordmørsvn Ikke i standsatt for utleie. Del av Arken. 6 Langveien Selvstendig stiftelse med eget regnskap. 12 Kommunal tildelingsrett i Beboeren har kjøpt andelsleiligheten og betaler fellesutgifter direkte til 27 private omsorgsboliger Innleide boliger fra private utleiere Hagelinveien 17A, Tors vei 1A, Freiveien 79B. Ivar Aasens g 11 borettslaget. Boliger til flyktninger med store familier. Innleiepriser tilsvarer markedsleie, og differansen mellom innleie- og utleiepris er svært liten. En kan ikke regne med netto inntekt. Boliger reservert av flyktningkontoret, regnskapsmessig internleie. 4 I tillegg til basen er 5 boligenheter disponert av psykiatritjenesten, 5 regnskapsmessig internleie. SUM (Resterende boliger = = 515) Statens bostøtteordning og kommunale utleieboliger. Av våre leietagere er det 278 personer som mottar bostøtte fra Staten i 2004, tilsvarende 4,6 mill kr. Sannsynligvis er det enda flere som er stønadsberettiget. Økt innsats fra kommunen og bruk av transporterklæringer vil trolig kunne redusere kommunens sosialhjelpsutbetalinger.

13 :04 Side 13 av 32 Hvem kan få bostøtte? Hva er gjeldende inntekts- og boutgiftsgrenser? Når stilles det krav til boligen? Disse kan deles i 3 grupper: 1. Ung ufør (før fylte 26 år) 2. Alders/uføre 3. Barnefamilier, rehabilitering, attføring, og sosialmottakere med stønadsvarighet på minst 1 år (Arbeidsledige er ikke støtteberettighet med bostøtte, deres boutgifter må dekkes med arbeidsløshetstrygden.) Se vedlagt informasjon om bostøtteordningen. I gruppen alders- og uføre som har ei større inntekt enn kr ,- stilles det krav til størrelse på bolig. Den kan ikke være mindre enn 40 kvm. Beregning av bostøtte er en forholdsvis komplisert affære. Godkjente og rimelig boutgift er avhengig av inntekten. Husbanken har laget en beregningsmodul for dette. Denne er tilgjengelig på Husbankens hjemmeside. Regnestykket ser slik ut: Godkjente boutgifter - Rimelig boutgift = Sum x 70% = Bostøtte Godkjente boutgifter: De boutgiftene som blir lagt til grunn i beregningen av bostøtte. Departementet har fastsatt en øvre grense for hvor høye boutgifter som kan legges til grunn. Rimelig boutgift: Den delen av boutgiftene du selv må dekke (egenandel). Rimelig boutgift beregnes etter husstandens samlede inntekt og antall husstandsmedlemmer. Jo høyere husstandens inntekt er, jo høyere blir den rimelige boutgiften. I 2004 er maksimalgrensene for bostøtte slikt at en alderspensjonist ikke vil få økt bostøtte for husleien utover kr 4.883,- Rådmannens forslag til nye husleiesatser. Begrepet gjengs leie er nedfelt i den nye husleieloven. Gjengs leie er det samme som den høyeste tillatte husleien. En forsvarlig forvaltning av husleiene innebærer at administrasjonen løpende må forholde seg til den rådende markedsleien. Den kommunale husleien kan heves til å tilsvare gjengs leie. I større bykommuner har innføring av gjengs leie medført problemer for mange. I Kristiansund er imidlertid markedsleie mye lavere, og innføring av gjengs leie vil trolig ikke være like kontroversielt. Allikevel kan det være fornuftig å legge kommunens husleiesatser noe lavere enn gjengs leie. Det vil være uheldig om kommunen bidrar til å presse prisene oppover. Rådmann foreslår et husleienivå tilsvarende 95 % av gjengs leie. Økning av husleieinntektene medfører økte utgifter for leietagere, forutsatt at det er betalingsevne. Staten vil få økt utgiftene i den grad bostøtteordningen ikke er fullt utnyttet. Kommunens sosialhjelpsbudsjett vil sannsynligvis også bli påvirket av en leieøkning. Husleiesatsene i omsorgsboligene er subsidierte. En ordning med kommunal bostøtte kan erstatte subsidiene, men rådmann foreslår ikke at det blir innført en slik ordning. Det er flere grunner til dette. Økning av husleiene vil ikke medføre økt bostøtte da husleien i disse boligene allerede er høyere enn Husbankens maksimalhusleie. Innføring av kommunal bostøtte krever også mer administrasjonsressurser. Bystyret vedtok i 2001 en maksimalpris på husleie i 2-roms omsorgsboliger og maksimalsatsen, kr 5.000, er fortsatt gjeldende. Forslaget under er basert på at ordning med maksimumsgrense for omsorgsboliger erstattes med faste leiebeløp som fra og med 2005 reguleres årlig, tilsvarende konsumprisindeksen. For øvrige utleieboliger foreslås det at

14 :04 Side 14 av 32 husleienivå skal tilsvare 95 % av gjengs leie og at det innføres en minimumssats, kr/mnd. Følgende husleier foreslås: Type: Sted: Beløpsgrenser: Antall: 2-roms Omsorgsbolig, (K1a + B1) Fast beløp 5000,- Clausens g 5-7, Grunden 3, Bergan omsorgsboliger, Roligheten brl, Boksaspenenga brl, Karitunet brl, (108 boliger) 3-roms Omsorgsbolig, (B1) Fast beløp 5500,- 2-roms 3-roms Boksaspenenga brl, Karitunet brl, Omsorgsbolig PU, (K1b) Nummedalsvn. 12a, Smørsoppen 30, Naustveien 26, Bekkefaret , Eventyrvn Omsorgsbolig, PU, (K1b) Nummedalsvn. 12a Resterende utleieboliger av varierende størrelse. (K2 +K3 + B2B3) Fast beløp 4000,- Fast beløp 4500,- Nedre grense Øvre grense 2000,- 95% av gjengs leie. (32 boliger) (360 boliger) Foreslått husleieøkning i omsorgsboligene - inkludert i handlingsplan for 300 plasser med heldøgns pleie og omsorg. (K1a) JP Clausens g 5-7, Grunden 3 og Bergan omsorgsboliger. Husleie i J.P. Clausens g 5-7 og Grunden 3 ligger litt under kr 5.000, mens leie i omsorgsbolig på Bergan tilsvarer maksimalgrensen. Gjennomsnittlig husleie i 2004 tilsvarer 4685 kr/mnd i denne boliggruppen. Ny leie for disse boligene er foreslått til kr/mnd for alle. 70% av leietagerne mottar i dag bostøtte, og gjennomsnittlig bostøtte utgjør 1745 kr/mnd. 50% personer betaler maksimalhusleien, 5000 kr/mnd. Disse vil få uendret husleie. Foreslått husleieøkning i omsorgsboligene kommunalt eid andeler i borettslag. (B1) Roligheten, Boksaspenenga eller Karitunet brl. 65 % av leietagerne mottar i dag bostøtte og gjennomsnittlig bostøtte utgjør 1895 kr/mnd. Gjennomsnittlig husleie tilsvarer i dag kr 4.900,-. Ny leie for disse boligene er foreslått til kr/mnd for alle. Netto husleieinntekt (fradrag for fellesutgifter til KBBL) vil utgjøre kr. Dette er ikke nok til å dekke utgifter knyttet til inn-/utflyttinger, indre vedlikehold, og rentekompensasjon for verdien av andelene. Dette viser at husleien i disse omsorgsboligene er subsidiert. Foreslått husleieøkning i omsorgsboligene etablert omsorgsbolig i forbindelse med PUreformen. (K1b) Nummedalsvn. 12a, Smørsoppen 30, Naustvn. 26, Bekkefaret , Eventyrvn Gjennomsnittlig husleie tilsvarer i dag kr 3.710,-. Ny leie for alle boligene i denne gruppen er foreslått til kr/mnd for 2-roms. 30% av leietagere vil få lavere husleie, mens de øvrige vil få økt leien noen. Nesten alle i denne gruppen mottar i dag bostøtte, og kommer til å få et bidrag fra den statlige bostøtteordningen. Foreslått husleieøkning i resterende utleieboliger. (K2) Kommunalt eide boliger med tilnærmet omsorgsboligstandard; Dalegata 50, Kapt. Bødtkers gt 10 (Barmanhaugen), Storenggt , Solsvingen , Milnvn Gjennomsnittlig husleie for 1-roms leielighet på Barmanhaugen tilsvarer i dag ca kr 2.750,-. Foreslått ny leie vil utgjør ca kr/mnd. (B2)

15 :04 Side 15 av 32 Kommunalt eide eid andeler i borettslag med tilnærmet omsorgsboligstandard; Tangstien Husleie i 3-roms leielighet i Tangstien vil øke fra ca til ca kr/mnd. (K3) Kommunalt eide utleieboliger uten omsorgsboligstandard; Tollåsenga, Fredrik Selmers g 1-3-5, Utsikten 2, Kruttstien, Skytterveien , Hagelinveien 8, Hagelinveien 17a, Arkenområdet, Dalegata 55, Dalegata 52, Grendahls g 7, Bassenggata 8, Bassenggata 14-14b-16, Nessabergan 1, Eventyrvn , Fostervoldsg. 28, Tors vei 1b. Gjennomsnittlig husleie tilsvarer i dag kr 2.800,- i denne boliggruppen. 50% av leietagerne mottar bostøtte og gjennomsnittlig bostøtte utgjør i dag ca 930,- kr/mnd. Gjennomsnittlig ny husleie tilsvarer kr For ca 14 leietagere vil den nye husleie tilsvarende en husleieøkning på mer enn kr/mnd. For noen kan dette bli litt mye, og det foreslås derfor et tak for husleiereguleringer på 1.000,- kr/mnd. (B3) Kommunalt eide andeler i borettslag uten omsorgsboligstandard; Havgapet 8-12, Margrethes fryd, Langveien 81, Dalaveien 9, Freiveien 79, Dalegata 42-44, Kvennberggata 43, Milnveien 26, 28, 30, GLyrveien 8, Makrellsvingen 21, 25, 33. Gjennomsnittlig husleie tilsvarer i dag kr 3.375,- for personene i denne boliggruppen. 50% av leietagerne mottar bostøtte, og gjennomsnittlig bostøtte utgjør kr/mnd. Gjennomsnittlig ny husleie tilsvarer kr Budsjett - 3 års virkning Tabellen under viser antatt virkning av rådmannens forslag til nye husleiesatser. For å beregne virkningene av de nye husleiesatsene har en tatt utgangspunkt i utleide boliger pr Med dette har en tatt hensyn til at det alltid vil være noen leiligheter som står tomme. Oppsummert brutto husleieøkning, med full virkning etter 3 år: *1) BOLIGGRUPPE SUM TOTAL VIRKNING AV GJENGS LEIE GJ MÅNEDS- HUSLEIE BRUTTO INNTEKTS- ØKNING I FORHOLD TIL K1a Omsorgsbolig, Clausens g 5-7, % Grunden 3, Ole Vigs g 22, B1 Omsorgsbolig, Roligheten brl, % Boksaspenenga brl, Karitunet brl, K1b, Omsorgsbolig PU, Nummedalsvn % a, Smørsoppen 30, Naustveien 26, Bekkefaret , Eventyrvn K2, Tilnærmet omsorgsboligstandard, eide % utleieboliger B2, Tilnærmet omsorgsboligstandard, % utleieboliger i brl K3, Resterende, eide utleieboliger % B3, Resterende, utleieboliger i brl % SUM % *1) Rådmann foreslår et maksimumsbeløp for husleieøkning knyttet til gjengs leie reguleringen. Tallene i tabellen over er ikke korrigert for denne virkningen. Budsjett virkning 2005 Når en utleier skal regulere husleiesatsene vil det bli ulike virkningstidspunkt, jf. husleieloven: - i de første 3 årene kan husleiesatsene kun reguleres for konsumprisstigning. - fredningsbestemmelsen innbærere at husleien ikke kan indeksreguleres eller reguleres for gjengs leie de første 12 måneder etter siste regulering. Praksis med innflyttingsgebyr er i strid med husleieloven og foreslås fjernet. Jf. husleieloven skal denne typer gebyrer være inkludert i husleien. Dette vil medføre ca kr i tapte årlige inntekter for kommunen.

16 :04 Side 16 av 32 Full virkning av regulering for gjengs leie vil først inntreffe etter 3 år. Virkning av husleieøkningen for budsjett 2005 er beregnet på følgende måte: Gjelder: Beregning: kr: De som har innflyttingsdato før har bebodd boligen i 3 år den Husleien kan da reguleres til gjengs leie. De som har innflyttingsdato etter Konsumprisvekst fra 2004 til 2005 er foreløpig anslått til 1,0 %. Innflyttinger i 2005 vil bli bety gjengs leie fra 1. dag. Antatt reduksjon pga av økt sosialhjelpsutbetaling i Reduksjon dersom høyeste tillatte regulering av kontraktsbeløp fastsettes til kr 1.000,- 265 personer 3684 kr/mnd 3246 kr/mnd=438 kr/mnd 3 mnd / 12 mnd 186 personer kr/år x 1% x 3 mnd / 12 mnd Ca. 80 av 500 leiligheter. Årlig virkning 1,8 mill kr/år. 6 mnd / 12 mnd. 29 leiekontrakter vil få økning over kr 1000,- uten denne begrensingen , , ,- ikke vurdert ,- Bortfall av innflyttingsgebyr kr x ,- ANTATT VIRKNING BUDSJETT ,- Under henvisning til ovenstående dokumenter foreslår rådmannen at driftsutvalget ovenfor bystyret avgir følgende i n n s t i l l i n g: 1. Metode for fastsettelse av husleienivå i kommunale utleieboliger godkjennes. 2. Leietager i kommunalt disponert utleieboliger varsles om at gjengs leie regulering er gjennomført og at de nye satsene vil bli gjeldende fra tidspunkter bestemt i husleieloven. 3. Ordning med maksimumsgrense for omsorgsboliger erstattes med faste leiebeløp som fra og med 2005 reguleres årlig, tilsvarende konsumprisindeksen. For øvrige utleieboliger foreslås det at husleienivå skal tilsvare 95 % av gjengs leie og at det innføres en minimumshusleie kr/mnd. 4. Ingen leiekontrakter reguleres opp med beløp utover kr/mnd. 5. Ordningen med innflyttingsgebyr avvikles. Anton Monge rådmann Helge Carlsen kommunalsje

17 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/2232/11951/ Arne Andresen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /211 TEMPOVEIEN 23 - UTSETTELSE AV EVENTUELT SALG TIL BEHOV FOR LOKALER I FORBINDELSE MED KOMMUNESAMMENSLÅINGEN ER AVKLART Eiendommen Tempoveien 23 ble annonsert for salg i oktober Interessen for eiendommen har vært begrenset. 3 visninger er foretatt. I dag foreligger ett konkret tilbud fra Mesterstua as, v/ole Tønder. I møte gjorde Driftsutvalget vedtak om at Finansgruppen Eiendom AS fikk opsjon på eiendommen frem til og med Finansgruppen Eiendom AS har ikke søkt om forlenget opsjon på eiendommen. I forbindelse med forberedelsene for å slå sammen Frei og Kristiansund kan det være behov for omdisponering av eksisterende administrasjonslokaler og eventuelt behov for nye og mer egnede lokaler. I Tempoveien 23 har kommunen mulighet til å disponere betydelige arealer. Bygningens struktur gjør arealene egnet for tilpassing til administrasjon m.m. I denne sammenheng er det søkt kommunalministeren om midler for å utrede fremtidige arealbehov. Rådmannen ønsker derfor at videre arbeid med salget utsettes slik at Tempoveien 23 kan vurderes i forbindelse med fremtidige lokaler. En utsettelse vil bety at kommunene står friere i forbindelse med valg av fremtidlige lokaliteter og hvilke bygg som kan benyttes. Arealbehovene og lokalisering vil framkomme i fellesmøtene mellom kommunene utover i 2005 og det må påregnes en avklaring på dette mot slutten av året Rådmannen vil på denne bakgrunn anbefale at driftsutvalget treffer følgende VEDTAK: 1. Arbeidet med salg av Tempoveien 23 avsluttes. 2. Salg av kommunale bygg vurderes nærmere i forhold til kommunesammenslåingen. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Helge A. Carlsen kommunalsjef

18 Side 18 av 32 KRISTIANSUND KOMMUNE ØKONOMISEKSJONEN Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/1116/12279/ Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /212 SKATTEINNGANGEN I OKTOBER Skatteinngangen i oktober utgjorde 0,9 mill. kroner mot 1,1 mill. kroner i oktober Hittil i år er det dermed innkommet 222,8 mill. kroner som er 9,6 mill. kroner eller 4,5 % mer enn på samme tid i fjor. Nedgang i skatteinngangen denne måned sammenlignet med samme måned i fjor har sammenheng med redusert marginavsetning på grunn av relativt svak skatteinngang i Revidert budsjett for 2004 forutsetter en skatteinngang på 278,4 mill. kroner. Dette er 18,6 mill. kroner eller 7,2 % mer enn skatteinngangen i I tillegg er det forutsatt inntektsutjevning gjennom rammetilskuddet på 14,3 mill. kroner slik at skatt og inntektsutjevning til sammen er forutsatt å utgjøre 292,6 mill. kroner, mens det kom inn 273,8 mill. kroner i skatt og inntektsutjevning i Økningen er på 6,9 %. Ved utgangen av oktober var det innkommet 230,3 mill. kroner i skatt og inntektsutjevning mot 220,1 mill. kroner for samme periode i Det er en økning på 4,7 %. Figuren nedenfor viser hvor stor del av skatteinngangen på årsbasis som de siste årene er kommet inn ved utgangen av oktober og hvor stor del av budsjettert inngang som er kommet inn i år. Skatteinngangen i oktober i % av total/budsjett %

19 Side 19 av 32 Ved utgangen av oktober var det innkommet 80,0 % av årsbudsjettet. Gjennomsnittet i perioden var på 81,1 %. Gjennomsnittet er målt fra 1999 da den nye ordningen med tidligere forfall på restskatten ble iverksatt. Vi ligger betydelig under 2003 og også under gjennomsnittet i perioden. Ved utgangen av oktober hadde skatteinngangen til landets kommuner økt med 5,9 % i forhold til samme tid i fjor. Kristiansund hadde for samme periode en økning på 4,7 %. Skatteinngangen i Kristiansund ligger akkurat på gjennomsnittet i Møre og Romsdal. Som følge av budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet, vil Kristiansund få tilført ekstra rammetilskudd med 6,7 millioner kroner i desember som kompensasjon for skattesvikt. Tar vi hensyn til dette er det nødvendig med 55,6 mill. kroner i skatt og inntektsutjamning i november/desember for å nå skatteanslaget. Til sammenligning kom det inn 53,7 mill. kroner i samme periode i Det er viktig å være oppmerksom på at vi allerede i forbindelse med 1. og 2. tertial har nedjustert skatteanslaget med 9 mill. kroner Rådmannen foreslår at formannskapet fatter følgende VEDTAK: Skatteinngangen ved utgangen av oktober tas til etterretning. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Kjell A. Rasmussen økonomisjef

20 Side 20 av 32 ÅR: 2004 MÅNED: Oktober SKATTEART HITTIL DENNE MÅNED I ÅR I FJOR I ÅR I FJOR Forskuddstrekk Forskuddsskatt Restskatt siste år Eldre skatter Renter, gebyrer Korrigeringer Skatteinngang Inntektsutjevning Sum Budsjettert skatteingang kr Inntektsutjevning kr Skatt og inntektsutjevning kr Skatteingang i fjor kr Inntektsutjevning kr Skatt og inntektsutjevning i fjor kr Budsjettert endring i skatteingang 7,2 % Budsjettert endring i skatteingang og inntekstutjevning 6,9 % Observert endring i skatteingang og inntektsutjevning i forhold til i fjor 4,7 % Skatteingang og inntektsutjevning i forhold til budsjett 78,7 % Skatteingang og inntektsutjevning i fjor etter regnskap 80,4 % DEFINISJONER: Forskuddstrekk Forskuddsskatt Restskatt Arbeidsgivernes innbetaling av skattetrekk for ansatte. Forfaller i 6 teminer (15.januar, 15.mars osv). Utskrives på selvstendig næringsdrivende og andre med inntekt som ikke blir gjenstand for skattetrekk. Forfaller i 4 terminer (15.mars, 15.mai, 15.september, 15.november). Arbeidstakerse og selvstendig næringsdrivendes restskatt. Restskatten forfaller til betaling 3 uker etter utleggingen av skattelistene er kunngjort, likevel tidligst 20.august i likningsåret. Er restskatten minst kr 1.000,-, forfaller den til betaling i to like store terminer. Første termin forfaller 3 uker etter utleggingen av skattelistene er kunngjort, mens andre termin forfaller 5 uker senere.

PS 08/2 Justering av husleiesatser 2008/1607

PS 08/2 Justering av husleiesatser 2008/1607 Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 4 MØTE NR.: 04/18 TID: 09.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586146 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/26 Oljeplanens handlingsplan 2009-2012 2009/289 PS 09/27 Handlingsdel til Strategisk næringsplan for 2009-2010 2009/85

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/5 TID: 08.03.2004 16:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

30.8.2010 1.9.2010 8.9.2010 14.9.2010 HUSLEIE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE

30.8.2010 1.9.2010 8.9.2010 14.9.2010 HUSLEIE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005060 : E: 613 F17 &52 : Einar Storli Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet Funksjonshemmedes råd Utvalg for helse- og sosialtjenester

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005 Driftsutvalget 03.03.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 05/18 SØKNAD FRA ATLANTEN KUNSTISBANE AS OM INVESTERINGSTILSKUDD OG INTENSJONSAVTALE OM ENERGIKJØP REFERANSE 614 PS 05/19 DRIFTSLØSNING FOR

Detaljer

Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser

Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/3193-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/12 TID: 24.08.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å justere husleiesatsene for kommunale

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/24 PS 08/25 Braatthallen AS - Søknad om tillatelse til låneopptak kr. 3.000.000,- Ny samarbeidsavtale om

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-10 Dato: 25.05.16 Husleiefastsetting i kommunale utleieboliger - erfaringer etter implementering av kostnadsdekkende

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 05/12 TID: 04.10.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget ORIENTERING:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 7 TID: 22.06.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF Side 1 av 8 VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF fastsatt av Molde kommunestyre den 28.11.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62. Endret ved vedtak i Molde kommunestyre

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007 Bystyrets møte 13.03.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 07/29 UTVIKLING AV FESTIVITETEN - DISTRIKTSOPERAENS HUS - FORPROSJEKT PS 07/30 KRISTIANSUND LUFTHAVN KVERNBERGET - RULLEBANEUTVIDELSE REFERANSE

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Gjengs leie. Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling Det innføres gjengs leie på alle typer kommunale boliger.

Selbu kommune. Saksframlegg. Gjengs leie. Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling Det innføres gjengs leie på alle typer kommunale boliger. Selbu kommune Arkivkode: F17 Arkivsaksnr: 2008/2876-23 Saksbehandler: Bjarte Arve Sundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Formannskapet Kommunestyret Gjengs leie

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

I møte ba sektorutvalg BIOM rådmannen om et notat.

I møte ba sektorutvalg BIOM rådmannen om et notat. BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT Dato: Arkivkode: 18.03.2016 J.postID: 2016042130 Arkivsaksnr: 16/8311 Fra: Rådmannen Vedrørende: Startlån og statlig bostøtte I møte 2.3.2016 ba sektorutvalg BIOM rådmannen

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 13/19 Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune 2012/1609 PS

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 102/08 07/1544 NORASENTERET IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 102/08 07/1544 NORASENTERET IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 11.08.2008 Møtedato: 11.08.2008 Klokkeslett: Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Gjengs leie ved utleie av kommunale boliger. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Gjengs leie ved utleie av kommunale boliger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: F17 Arkivsaksnr: 2008/2876-27 Saksbehandler: Bjarte Arve Sundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0009/02 02/01492 ENDRING AV LEIE- OG SERVICEAVTALE FOR BEBOERE I KRAGERØ SENIORSENTER - KOMMUNAL DEL FRA HØSTEN 2002

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0009/02 02/01492 ENDRING AV LEIE- OG SERVICEAVTALE FOR BEBOERE I KRAGERØ SENIORSENTER - KOMMUNAL DEL FRA HØSTEN 2002 Kragerø kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OMSORG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2002 Tid: 18.30 Ved eventuelt forfall bes De melde fra snarest til tlf. 35 98 62 26 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 06.05.03

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 06.05.03 Formannskapet 06.05.03 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/38 NORDLANDET SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER PÅ BERGAN - FINANSIERING AV STØYSKJERMING REFERANSE 614 PS 03/39 SVAR PÅ TILSAGN OM TILSKUDD TIL FISKERIKAI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Arkiv- saksnr. PS 08/54 Justering av husleiesatser 2008/1607 Godtgjørelse folkevalgte - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Arkiv- saksnr. PS 08/54 Justering av husleiesatser 2008/1607 Godtgjørelse folkevalgte - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr Offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/53 Tiltak i idrettshallen for mottak av fjernvarme i forbindelse med etablering av kunstisbanen. Innkomne

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Notat Til : Rådmannen Fra : Bystyret Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Bakgrunn I Boligsosial handlingsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

PROSJEKT TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/13737-1 91754/14 06.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Husleie 2008 på kommunale boliger i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Husleie 2008 på kommunale boliger i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Eiendomsavdelingen Saksmappe: 2007/9877-2 Saksbehandler: Svein Flasnes Saksframlegg Husleie 2008 på kommunale boliger i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 9/2016 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl.: 13:50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2010 Hovedutvalg Natur Tidspunkt: 13:00-15:20 Kantina, Inderøy Samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Utfordringer i kommunene: Bergen kommune KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Behovet for tilrettelagte boliger På tross av de statlige programmer som HVPU-reformen,

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.11.2014 kl. 13:30

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: HAVNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 08.05.2014 Møtested: Storstua, Formannskapsrommet Tidspunkt: 13:00 Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2008/8738-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: 28.11.2016 Tidspunkt: 09:00 10:15 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu Jon Brun

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møteinnkalling Utvalg: Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 03.11.2016 Tidspunkt: 09:00 18:00 Dato: 04.11.2016 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 04.mai 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget INNKALLING TIL MØTE MØTE NR.: 5/07 TID: 11.05.2007 kl. 10:00 STED: Formannskapssalen, Rådhuset SAKSLISTE

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 14:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak.

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1712 Saksnr.: Utvalg Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 15.12.2015, kl 16:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 27.mai 2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 27.mai 2003 Bystyret 27.mai 2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/24 NORDLANDET SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER PÅ BERGAN - FINANSIERING AV STØYSKJERMING PS 03/25 STORGATA 41 43 REGULERINGSPLANFORSLAG EGENGODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 08/2100 VADSØ TRAFIKKSTASJON - STATUS OG VIDERE PROSESS

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 08/2100 VADSØ TRAFIKKSTASJON - STATUS OG VIDERE PROSESS Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 29.01.2009 Klokkeslett: 2000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

A V T A L E MELLOM BAMBLE, PORSGRUNN OG SKIEN KOMMUNE VEDR. GRENLAND HAVN IKS

A V T A L E MELLOM BAMBLE, PORSGRUNN OG SKIEN KOMMUNE VEDR. GRENLAND HAVN IKS A V T A L E MELLOM BAMBLE, PORSGRUNN OG SKIEN KOMMUNE VEDR. GRENLAND HAVN IKS Fastsatt av Grenland havneråd 26.10.2011 Godkjent av Porsgrunn bystyre 12.01.2012 Godkjent av Bamble kommunestyre 09.02.2012

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid: 09.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid: 09. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 27.02.2012 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli MØTEPROTOKOLL Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-20:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Aud Sigrun Brigtsen Nestleder

Detaljer