Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post eller telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksliste Saksnr Innhold PS 62/12 Sluttbehandling av planstrategi for Hammerfest kommune PS 63/12 PS 64/12 PS 65/12 PS 66/12 PS 67/12 PS 68/12 Finansiering av infrastruktur - Storsvingen vest Fritak fra verv som varamedlem til eldrerådet Uttreden. Nyvalg. Elisabeth Wæraas Fritak. Nyvalg. Stephan Gundersen Fritak. Nyvalg Elisabeth Rønning Godkjenning av møteprotokoll Muntlig orientering: TV aksjon 2012 v/ leder i aksjonskomiteen Heidi Pevik Status petroleumsvirksomheten i Hammerfest og Barentshavet v/ ordfører Alf E. Jakobsen Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Akkarfjord forbrukerlag, Kårhamn handel, Arnulf Larsen AS i Hønseby og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Alf E. Jakobsen ordfører

2 Saksbehandler: Maria Wirkola Saksnr.: 2012/14-22/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 54/12 Styret for kultur, omsorg og undervisning /12 Styret for miljø og utvikling /12 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: 1 Planstrategi for Hammerfest kommune Saksdokumenter ikke vedlagt: Innspill fra Statens vegvesen, datert Innspill fra Sametinget, datert Innspill fra Finnmark Fylkeskommune, datert Tidligere saksfremlegg Sluttbehandling av planstrategi for Hammerfest kommune Saken gjelder Planstrategi for Hammerfest kommune for perioden har vært på høring og legges nå frem til sluttbehandling. Sakens bakgrunn og fakta Kommunestyret skal i henhold til plan- og bygningslovens 10-1 minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi ble behandlet i kommunestyret Forslaget til kommunal planstrategi ble behandlet i kommunestyret der det ble vedtatt at forslaget offentliggjøres i minst 30 dager før kommunestyrets sluttbehandling. Forslaget til planstrategien lå på høring i tidsrommet Høringsbrevet ble sendt ut til nabokommuner og berørte myndigheter og det ble mottatt innspill fra Statens vegvesen, Sametinget og Finnmark fylkeskommune.

3 Rådmannens vurdering Eksterne innspill Fra Statens vegvesen, datert Vegvesenet synes det er positivt at kommunen planlegger å revidere kommunedelplanen for Hammerfest og Rypefjord og trafikksikkerhetsplanen. Utover dette hadde de ingen merknader til planstrategien. Kommentar: innspillet tas til orientering. Fra Sametinget, datert Sametinget påpeker at høringsfristen er noe kort med betraktning i at juli måned er tiden for avvikling av sommerferie. Dette vil medføre at kommunen sannsynligvis ikke oppnår den brede medvirkningen som plan- og bygningsloven forutsetter. Sametinget ber Hammerfest kommune om å bruke "Sametingets planveileder - Veileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutvikling og samfunnsliv ved planlegging etter plan- og bygningsloven (plandelen)" også ved ferdigstillelse av kommunal planstrategi Sametinget kan ikke se at det fremkommer hvordan de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging som omhandler samiske forhold er ivaretatt i planstrategien. Før kommunen vedtar planstrategien, ber Sametinget derfor om at den endres slik at det på en tydelig måte vises hvordan man imøtekommer de nasjonale forventningene som omhandler samiske forhold. Sametinget forutsetter at kommunen legger de nasjonale forventningene til grunn både ved ferdigstilling av planstrategien og i de følgende planprosessene. Sametinget savner en konkretisering av hvilke føringer, utviklingstrekk, med tilhørende utfordringer og muligheter, man ser i forhold til samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv i planstrategien. Sametinget ber om at kommunen på den bakgrunn vurderer satsningsområder og planbehov i nytt lys, og at dette implementeres før vedtak av planstrategien. Kommentar: Når det gjelder høringsperioden, er det riktig påpekt at den burde ha vært lenger, spesielt siden den falt på juli som er feriemåned. Dette ble imidlertid vurdert som nødvendig for å rekke sluttbehandling av planstrategien innen ett år etter konstituering. Fristen ble vurdert som forsvarlig fordi planstrategien har mindre allmenn interesse enn en plan og fordi berørte myndigheter og nabokommuner har blitt varslet i forbindelse med oppstart og har kommet med innspill som stort sett har blitt ivaretatt i planstrategien. Sametingets planveileder retter seg først og fremst mot planprosesser og har som formål å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Planstrategi er ikke en plan og har i seg selv ingen virkning på naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Det vurderes derfor som vanskelig å kunne anvende denne veilederen direkte i forhold til kommunal planstrategi. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging skal følges opp i arbeidet med planstrategiene og legges til grunn ved utarbeidelse av planer. Hammerfest kommune har i sin planstrategi tatt opp flere av de samme temaene som tas opp i de nasjonale forventningene. Temaene som omhandler samiske forhold i de nasjonale forventningene retter seg først og fremst mot fysisk planlegging som følges opp i enkelte planprosesser. Dette vurderes defor ikke som relevant i planstrategiprosessen.

4 Når det gjelder valg av satsingsområder er det opp til kommunen selv å vurdere hva som er spesielt viktig å jobbe med i valgperioden. De valgene som er gjort i planstrategien mener vi gjenspeiler de behovene Hammerfest samfunnet vil ha i de nærmeste årene. Fra Finnmark Fylkeskommune, datert Fylkeskommunen synes at planstrategien står frem som ryddig og målrettet. Fylkeskommunen råder kommunen å kjøre en bred planprosess for samfunnsdelen selv om det planlegges kun en mindre revisjon. Det vises til prosesskrav for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og Miljøverndepartementets veiledere. Det minnes om at barn- og unges interesser i planleggingen skal ivaretas. Fylkeskommunen oppfordrer også Hammerfest kommune til å komme med innspill til regional planstrategi og med tilbakemelding på kommunens behov for veiledning og bistand i planlegging. Kommentar: innspillet tas til etterretning. Interne innspill Høringsperioden ble også benyttet til intern kvalitetssikring av innholdet i planstrategien. Det har blant annet kommet innspill om at kommunens beredskapsplan må tas med i planoversikten. Det har også blitt gjort noen mindre justeringer i planoversikten og fremdriftsplanen på bakgrunn av interne innspill. Endelig forslag til kommunal planstrategi legges nå frem til sluttbehandling. Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling Behandling Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Hammerfest kommunestyre vedtar planstrategi for Hammerfest kommune i henhold til plan- og bygningslovens 10-1 slik den foreligger til behandling. Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning Behandling Votering: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning tar saken til orientering enstemmig vedtatt.

5 Vedtak Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning tar saken til orientering. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar planstrategi for Hammerfest kommune i henhold til plan- og bygningslovens 10-1 slik den foreligger til behandling.

6 Saksbehandler: Jørn Berg Saksnr.: 2010/504-12/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Brev fra Meridian Eiendomsutvikling AS av Saksdokumenter ikke vedlagt: Ingen. Finansiering av infrastruktur - Storsvingen vest Saken gjelder Søknad av fra Meridian Eiendomsutvikling AS om at Hammerfest kommune forskotterer deler av infrastrukturen i forbindelse med utbygging av Storsvingen vest. Sakens bakgrunn og fakta Hammerfest kommune inngikk i desember 2010 utbyggingsavtale med Meridian Eiendomsutvikling AS om utbygging av Storsvingen vest. I ht. utbyggingsavtalen skal Meridian Eiendomsutvikling AS bekoste all kommunalteknisk infrastruktur i feltet, kostnadsberegnet til 12,7 mill. kr. inkl. mva. Hammerfest kommune skal bekoste fremføring av vann til feltet og avløp fra feltet. Dette er en kostnad på kr. 9,7 mill. kr. inkl. mva. I reguleringsplanen er det forutsatt at det skal etableres rundkjøring på riksveien for å ha en sikker adkomst til feltet. I tillegg skal det etableres planskilt kryssing av riksveien(fotgjengerundergang). Det er inngått finansieringsavtale om dette mellom Meridian Eiendomsutvikling AS og Statens vegvesen, og mellom Hammerfest kommune og Statens vegvesen. Den totale kostnaden ved tiltakene på riksveien er beregnet til kr. 20,7 mill. kr. inkl. mva. I de nevnte avtalene er det forutsatt følgende fordeling av kostnadene: - Statens vegvesen 13,2 mill. kr. - Meridian Eiendomsutvikling AS 5,0 mill. kr. - Hammerfest kommune 2,5 mill. kr. I tillegg skal Meridian Eiendomsutvikling AS dekke prosjektering og en andel av eventuelle overskridelser på prosjektet. Hammerfest kommune skal forskuttere Statens vegvesens andel i prosjektet.

7 Meridian Eiendomsutvikling AS har nå søkt kommunen om forskottering av deler av investeringen. Prosjektet har store startkostnader, og de får ikke lån for å finansiere investeringene da anleggene som bygges ikke kan stilles som pantesikkerhet for lånet. Som det fremgår av søknaden søker selskapet om et lån på 6,25 mill. kr. til finansiering av deres andel av tiltakene på Rv 94, eventuelt at kommunen også finansierer en del av de interne anleggene for vei, vann og avløp i feltet mot refusjon direkte fra de som bygger der. Denne kostnaden er beregnet til 4,4 mill. kr. På spørsmål om de vil kunne iverksette utbyggingen hvis kommunen bare gir et lån på 6,25 mill. kr., så bekrefter selskapet at de da vil kunne sette i gang. Rådmannens vurdering Området ved Storsvingen er et av de mest trafikkfarlige i Hammerfest kommune, og tiltakene som skal gjøres i tilknytning til riksveien vil forbedre trafikksikkerheten både for kjørende og gående. Storsvingen vest er et stort og viktig utbyggingsprosjekt som vil gi mange boligtomter og klargjøre store områder for forretning og kontorer. Vi ser derfor positivt på søknaden og vil gå inn for at det gis et lån på 6,25 mill. kr. til selskapet. Når det gjelder deltakelse i finansiering av de interne anleggene, så vil vi ikke gå inn for dette. Dette vil endre strukturen i utbyggingsavtalen, og denne vil da måtte reforhandles. I tillegg vil dette bli vanskelig å håndtere, da refusjonen fra de som bygger i feltet vil måtte deles mellom kommunen og Meridian Eiendomsutvikling AS. Det har ikke vært tid til å forhandle om betingelsene for lånet og det foreslås derfor at rådmannen får delegert myndighet til å inngå avtale med selskapet om lånet. Det forutsettes imidlertid at kommunens utgifter ved betjening av lånet dekkes av selskapet. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Hammerfest kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale om et lån på 6,25 mill. kr. til Meridian Eiendomsutvikling AS til finansiering av tiltak på Rv 94 i forbindelse med utbygging av Storsvingen vest. 2. Utlånet finansieres ved nytt låneopptak på 6,25 mill. kr. Nytt lån løper avdragsfritt i inntil 10 år, men nedbetales i takt med at Meridian Eiendomsutvikling nedbetaler på lån til kommunen. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale om et lån på 6,25 mill. kr. til Meridian Eiendomsutvikling AS til finansiering av tiltak på Rv 94 i forbindelse med utbygging av Storsvingen vest.

8 2. Utlånet finansieres ved nytt låneopptak på 6,25 mill. kr. Nytt lån løper avdragsfritt i inntil 10 år, men nedbetales i takt med at Meridian Eiendomsutvikling nedbetaler på lån til kommunen.

9 Til: Hammerfest Kommune v/ Jørn Berg Hammerfest, Vedr. Finansiering av infrastruktur Storsvingen Vest Utbygging av Storsvingen Vest utløser store startkostnader til infrastruktur. Etter krav fra Statens Vegvesen, for å løse eksisterende trafikkproblemer i området, er det prosjektert rundkjøring og planskilt kryssing for fotgjengere pårv-94. Dette er et komplekst og kostnadskrevende anlegg, hvor utbygger blir avkrevd et stort anleggsbidrag i starten av prosjektet. Feltintern VVA skal utbygges trinnvis i takt med framdrift i de ulike delprosjektene, men den største andelen kommer også her ved utbyggingsstart. De tekniske anleggene skal eies og driftes av henholdsvis Hammerfest Kommune og Statens Vegvesen. Det viser seg vanskelig i dagens marked for boligutbygger og grunneier å finansiere disse grunnlagsinvesteringene med lån, da disse anleggene ikke kan stilles som pantesikkerhet for lånet. Spørsmålet er da om Hammerfest Kommune kan bidra til å få igangsatt utbygging av leiligheter, ved å forskuttere tiltakene på RV-94 fullt ut, eventuelt også ved å forskuttere en andel av de kommunaltekniske anleggene i Storsvingen. I sistnevnte tilfelle foreslår vi at Kommunen forlenger tilknytningspunktet for VVA inkludert TK-4, inn til krysset mellom det som benevnes som internveier TK-2/TK-3/TK-4 i arealplanen. Dette vil være et naturlig tilknytningspunkt for de ulike delprosjektene kontor, bolig og forretning. De foreløpige kostnadsestimatene for dette er kr 4,4 mill. for VVA inn i feltet. I tillegg er utbyggers anleggsbidrag for Rundkjøring avtalt til inntil kr 6,25 mill. Kostnadsoverslaget for disse to anleggene kr 10,75 mill. I tillegg kommer utbygging av internveier TK-2, andel av TK-4 og VA her, slik at totalt er investeringer tilknyttet byggestart på infrastruktur estimert til kr 14,5 mill. Vedlagt følger videre oversikt over kostnader og fordeling. Vi håper kommunen kan se med velvilje på dette forslag. Med hilsen Meridian Eiendomsutvikling AS Tormod Bartholdsen (sign.) Styreformann Geir Sneve (sign.) Daglig leder

10 Om totalkostnad Totalt er infrastruktur i området kostnadsberegnet til rundt 35 mill., investert i takt med de ulike utbyggingstrinn. Av dette er over kr 20 mill. knyttet til tiltak på RV-94. Felles startkostnad for alle utbyggere i prosjektet er totalt estimert til kr 12,7 mill., inklusiv tiltak på riksvegen. I tillegg kommer VVA til første byggetrinn bolig, på ca. Kr 1,8 mill. Totalt kr 14,5 mill. Om utbyggere I utgangspunktet var det fire aktører som sto samlet om grunnlagsinvesteringer på utbyggers side. Aktører for handel, boliger, kontorbygg og grunneier. Omstendigheter rundt etablering av ArcticBusinessCenter/kontorbygg for Eni, gjorde at denne utbygger falt fra. Resultatet er nå at infrastrukturkostnader tilknyttet denne aktøren i tillegg må forskutteres av grunneier. Kontortomta ligger klar, men med usikkerhet rundt når den vil bli tatt i bruk, og av hvem. Kostnader og foreløpig utbetalingsplan utbyggers andel *: Anlegg Investering RV-94 **/*** 6, Vei TK Vei TK Vei TK-4 (tr. 1) VVA N/Ø VVA Sør (tr. 1) Totalsum * Forutsetter oppstart ultimo 2012 og utbetaling fordelt over byggetid på 1 år. Like andeler på halvår. **Inkluderer ikke kommunens andel av undergang på *** Inkluderer overskridelser, uforutsett og planlegging. Utgangspunkt 5 mill. + byggeprogram 500. Tilbakebetaling: Vi presiserer at det for kommunens del er dette å betrakte som en forskuttering av de tekniske anleggene. Når området er ferdig utbygd vil kommunen ha sitt utlegg tilbake. I utgangspunktet ser vi for oss en todelt måte å løse dette på: 1) Tilbakebetaling andel rundkjøring som lån. Kommunen gir et lån på Nok 6,25 mill. til grunneier/boligutbygger etter gjeldende betingelser for kommunale lån. Lånet tilbakebetales i takt med utbygging av området, alternativt med en fastsatt nedbetalingsplan, eksempelvis med minimum kr xxx pa. Dette lånet tilknyttes tiltak på RV-94. 2) Tilbakebetaling tilknyttet byggestart tilknytningsavgift/refusjon Kommunen dekker TK-4 med VA som øvrige kommunale anlegg for tilknytning. Beløpet tilbakebetales som tilknytningsavgift og refusjon ved byggestart på de ulike tomtene i området.

11 Utbyggeres andeler betalingsavtale: Kommunen vil ved igangsetting av utbygging få første innbetaling fra utbyggere. Forutsetningen er at handel betaler sin andel ved igangsetting. Forskuttering vil omfatte de andeler som gjelder for boliger og kontor. Det eksisterer en avtale mellom grunneier og partene handel, kontor og bolig om fordeling av felles infrastrukturkostnader tilknyttet utbyggingsavtaler med Hammerfest Kommune (felles VVA) og Statens Vegvesen (rundkjøring og planskilt kryssing). Denne er gjeldende også om det skulle komme nye aktører inn i prosjektet. Fordelingsnøkkelen partene er enige om, er følgende: a) Rundkjøring og felles VVA (TK-3 og VA N/Ø) er felles for alle og fordeles etter nøkkelen 57/21,5/21,5 på henholdsvis bolig/handel/kontor. b) Vei TK-2 fordeles etter nøkkelen 50/50 mellom handel og kontor. c) Vei TK-4 og VA sør tilfaller bolig i sin helhet. Dette gir følgende innbetalingsplan fordelt på delprosjektene: Anlegg Investering Andel Bolig Andel Handel Andel Kontor RV-94* 6, , , , Vei TK , , Vei TK Vei TK-4 (tr ) VVA N/Ø , , VVA Sør (tr. 1) Totalsum

12 Saksbehandler: Espen Rønning Saksnr.: 2011/ / Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 64/12 Kommunestyret Saksdokumenter ikke vedlagt: 1 Søknad om fritak Fritak fra verv som varamedlem til eldrerådet Jessie Planting har søkt om fritak fra sitt verv som varamedlem til eldrerådet. Iht. kommuneloven 15 nr 2 kan kommunestyret etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Planting har gitt supplerende opplysninger muntlig og i den forbindelse redegjort for helsemessige årsaker som gjør at det er nødvendig for henne å fratre. Rådmannen mener at vilkårene for fritak er oppfylt. Rådmannen anser antall varamedlemmer for å være tilstrekkelig og ser det ikke som nødvendig med supplering nå. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Jessie Planting gis fritak fra sitt verv som varamedlem til eldrerådet med virkning fra 14. september 2012.

13 Saksbehandler: Espen Rønning Saksnr.: 2011/ / Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 65/12 Kommunestyret Uttreden. Nyvalg. Elisabeth Wæraas Vi har mottatt melding om at Elisabeth Wæraas, Høyre, har meldt flytting fra Hammerfest kommune med virkning fra Som følge av flyttingen trer Wæraas automatisk ut av de politiske verv hun innehar, jf. kommuneloven 15. I det følgende beskrives konsekvensene for de organer som berøres av Wæraas sin uttreden: 1. Kommunestyret. Når et medlem av kommunestyret trer endelig ut trer varamedlem fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt, jf. kommuneloven 16 nr 2. Slik inntreden skjer altså automatisk iht. loven og fordrer ikke nytt valg. Nytt medlem av kommunestyret iht. ovennevnte blir Monique Jørgensen. 2. Øvrige organer. Det følger av kommuneloven 16 nr 3 at dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. Videre fremgår det av 16 nr 6 at ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Det er således opp til den gruppe som Wæraas tilhørte å peke ut den som skal tre inn for Wæraas i de organer som er aktuelle. De utpekte personer velges deretter formelt av kommunestyret.

14 Det må påses at lovens krav til kjønnsbalanse blir oppfylt for hvert enkelt organ samt at de aktuelle personer oppfyller de generelle krav til valgbarhet. For noen av de aktuelle utvalg gjelder det særlige regler om valg og sammensetningen, i tillegg til de ovennevnte generelle regler om valg i kommuneloven. Administrasjonen finner det derfor hensiktsmessig å knytte kommentarer til fremgangsmåte for valg av hvert enkelt utvalg. a. Formannskapet Iht. kommuneloven 8 nr 2 velges medlemmer til formannskapet blant kommunestyrets faste medlemmer. Nytt medlem må velges blant Høyres faste medlemmer i kommunestyret. b. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning (KOU-styret). Kravet til valgbarhet må være oppfylt. Slik KOU-styret er sammensatt pr. i dag står Høyre fritt mht. kjønn hos den person man utpeker. c. Klientutvalget. Kommunelovens krav til kjønnsbalanse og valgbarhet må være oppfylt. Som følge av den sammensetning utvalget har pr i dag må det velges en kvinne som Wæraas sin etterfølger. Wæraas representerte H/FRP/SV/Kystpartiet i utvalget, og etterfølger må utpekes fra samme gruppering. d. Fylkesmøtet i KS. Kommunelovens krav til kjønnsbalanse og valgbarhet må være oppfylt. Som følge av sammensetningen av utsendinger pr i dag må det velges en kvinne som Wæraas sin etterfølger. Wæraas representerte H/FRP/SV/Kystpartiet i utvalget, og etterfølger må utpekes fra samme gruppering. e. Regiontinget. Kommunelovens krav til kjønnsbalanse og valgbarhet må være oppfylt. Som følge av den sammensetning utvalget har pr i dag må det velges en kvinne som Wæraas sin etterfølger. Wæraas representerte H/FRP/SV/Kystpartiet i utvalget, og etterfølger må utpekes fra samme gruppering. 3. Rådmannens forslag til vedtak: Som følge av Elisabeth Wæraas uttreden foretas følgende nye valg: 1. Som nytt medlem av formannskapet velges. 2. Som nytt medlem av KOU-styret velges.. 4. Som nytt medlem av klientutvalget velges.. 5. Som ny utsending til Fylkesmøtet i KS velges.. 6. Som nytt medlem av regiontinget velges..

15 Saksbehandler: Espen Rønning Saksnr.: 2011/ / Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 66/12 Kommunestyret Saksdokumenter ikke vedlagt: 1. Søknad om fritak fra styreverv i Hammerfest Parkering KF Fritak. Nyvalg. Stephan Gundersen Stephan Gundersen har i brev av søkt om fritak fra sitt verv som styremedlem i Hammerfest Parkering KF fra Søknaden er begrunnet med overgang til ny jobb i utlandet og de vanskeligheter dette vil medføre mht. til å ivareta sitt verv som styremedlem i foretaket. Det følger av kommuneloven 66 nr 2 at et styremedlem har rett til å tre tilbake før valgperioden er over når det foreligger særegne forhold. Som følge av Gundersens uttreden må det velges nytt styremedlem. Nytt fast medlem av styret utpekes av den samme gruppe som Gundersen tilhørte, dvs. H/FRP/SV/Kystpartiet. Vi minner om reglene om kjønnsbalanse og valgbarhet. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Som nytt medlem av styret i Hammerfest Parkering KF fra 14. september 2012 velges.

16 Saksbehandler: Svanhild Moen Saksnr.: 2011/ / Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 67/12 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: 1. Søknad om fritak fra styreverv i Hammerfest Parkering KF Fritak. Nyvalg. Elisabeth Rønning Saken gjelder Elisabeth Rønning har i e-post av søkt om fritak fra sitt verv som varamedlem til styret i Hammerfest Parkering KF. Søknaden er begrunnet med at ivaretakelse av vervet ikke er forenlig med hennes øvrige arbeidssituasjon. Det følger av kommuneloven 66 nr 2 at et styremedlem har rett til å tre tilbake før valgperioden er over når det foreligger særegne forhold. Som følge av Rønnings uttreden må det velges nytt varamedlem. Nytt varamedlem til styret skal utpekes av den gruppe som Rønning tilhørte, dvs. Arbeiderpartiet. Vi minner om reglene om kjønnsbalanse og valgbarhet. Rådmannens forslag til vedtak: Som nytt varamedlem til styret i Hammerfest Parkering KF fra 14. september 2012 velges.

17 PS 68/12 Godkjenning av møteprotokoll

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.08.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal. 03.04.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal. 03.04.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal 03.04.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset : 29.08.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13 Nore og Uvdal kommune N LJ m ED A L midoelalderoalen Møteinnkalling Saksnr: 42-45 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:00 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 17.06.20 13 ekstraordinært møte Sakskart:

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 25.10.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Tertialrapport 2-2012 Jon Olav Berget PS 19/12

Detaljer

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes.

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes. Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.06.2009 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Innstranda Bydelsutvalg Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg, telefon 97591553,

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.09.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer