PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.06.2009 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:"

Transkript

1 Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap), varaordfører Sverre Nergaard (Ap) Bjørn Randeberg (Ap) Kurt Randeberg (FrP) Per Inge Kvindesland (FrP) Kirsten Clausen (H) Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Magne Fjell, Rådmann Per Blikra, Økonomisjef Leif Soland, Teknisk sjef Jenny Nilssen, Skolesjef (sak 37/09) Mentz von Erpecom Vikse, Formannskapssekretær Møteleder: Innkalling: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Det var ingen merknader til innkallingen eller dagsorden Merknader: Sak 34/09 ble behandlet før sak 33/09. Sak 37/09 ble behandlet før sak 42/09. Besøksadresse Postadresse Telefon Randabergveien 370 Postboks 40 Telefaks Randaberg 4096 Randaberg

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 33/09 09/945 RAMMESAK 2010 PS 34/09 09/391 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2009 PS 35/09 09/711 ANSVARLIG LÅN - LYSE ENERGI AS PS 36/09 09/204 PLANER OM EN EVENTUELL UTVIDELSE AV FASILITETENE THE INTERNATIONAL SCHOOL OF STAVANGER PS 37/09 09/961 SØKNAD OM ØKONOMISK BIDRAG FOR AFO (AKTIVITETS FRITIDS ORDNING) PS 38/09 09/1029 ORIENTERING OM ÅRSPLAN FOR KS ROGALAND 2009 PS 39/09 09/953 TV- AKSJONEN 2009 PS 40/09 09/501 UTVIKLING I ARBEIDSMARKEDET APRIL 2009 PS 41/09 09/365 SKATTEINNTEKTER 2009 PS 42/09 09/991 EVENTUELT - FORMANNSKAPET PS 43/09 09/992 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET Side 2 av 14

3 Sak PS 33/09 RAMMESAK 2010 Inntektsanslag for kommunen og dei økonomiske rammene for tjenesteområda som vist i denne saka inkludert tilleggsnotat om midlar til skulane blir lagt til grunn for arbeidet med budsjettet for 2010 og økonomiplan for Formannskapet ber om at rådmannen fokuserer sterkere på boliger og tiltak for demente, omsorgsboliger og sjukehjemsplasser både når det gjelder investeringer og tiltak på driftssiden. Behovet for økte ressurser og legedekning på Vistestølen inngår som en del av dette. Arbeidet med å skaffe verdige midlertidige boliger i stedet for hospitsløsninger skal prioriteres. Formannskapet støtter tenkningen om å legge nåværende driftsnivå til grunn for budsjettarbeidet uten å redusere aktiviteten. Det er ønskelig å fortsette med å styrke aktiviteten ved Kulturskolen med ½ stilling i Formannskapet mener at det i økonomiplanperioden må arbeides mot et mål om netto reelt driftsresultat på 3 % av driftsinntektene. Dette for å være i stand til å opprettholde nivået på eiendelene våre uten at det går for mye ut over driften pga økte finanskostnader. Representanten Kirsten Clausen (H) fremmet følgende tilleggsforslag: a) Eiendomsskatten reduseres i 2010 med kr , gjeldende for all eiendomsskatt utskrevet på boligeiendommer. b) Skolebudsjettet økes med kr. 1,1 mill svarende til reduksjon lagt inn i 2009 budsjettet. c) Kulturskolen styrkes med for 2010 Representanten Kurt Randeberg (FrP) fremmet følgende forslag: Endringer: 1. Reduksjon eiendomsskatt (25 %) 2. Reduksjon lønn/effektivisering Side 3 av 14

4 3. Styrket fysioterapi Grønn omsorg Familieterapeut helårsvirkning Tilskudd feriereiser funksjonshemmede Vistnestunet og Tungenes driftes i balanse Tilskudd ungdomsarbeid Kreftsykepleier helårsvirkning Det utredes mulige alternativer til medlemskap i KLP. De ansattes rettigheter i henhold til gjeldende tariffavtaler skal ivaretas ved eventuell overgang til annen leverandør av pensjonsforsikring. Representanten Sverre Nergaard (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: Formannskapet ber om at rådmannen fokuserer sterkere på boliger og tiltak for demente, omsorgsboliger og sjukehjemsplasser både når det gjelder investeringer og tiltak på driftssiden. Behovet for økte ressurser og legedekning på Vistestølen inngår som en del av dette. Arbeidet med å skaffe verdige midlertidige boliger i stedet for hospitsløsninger skal prioriteres. Formannskapet støtter tenkningen om å legge nåværende driftsnivå til grunn for budsjettarbeidet uten å redusere aktiviteten. Det er ønskelig å fortsette med å styrke aktiviteten ved Kulturskolen med ½ stilling i Formannskapet mener at det i økonomiplanperioden må arbeides mot et mål om netto reelt driftsresultat på 3 % av driftsinntektene. Dette for å være i stand til å opprettholde nivået på eiendelene våre uten at det går for mye ut over driften pga økte finanskostnader. Votering: Representanten Clausens tilleggsforslag A og B fikk stemmene til partiene H+FrP og ble dermed ikke vedtatt. Representanten Clausens tilleggsforslag C fikk stemmen til partiet H og ble dermed ikke vedtatt. Representanten Randebergs forslag stemmene til partiene FrP+H og ble dermed ikke vedtatt. Representanten Nergaards tilleggsforslag første og andre kulepunkt ble enstemmig vedtatt. Representanten Nergaards tilleggsforslag tredje, fjerde og femte kulepunkt ble vedtatt med stemmene til Ap+KrF. Tilrådingen ble enstemmig vedtatt. Side 4 av 14

5 Inntektsanslag for kommunen og dei økonomiske rammene for tjenesteområda som vist i denne saka blir lagt til grunn for arbeidet med budsjettet for 2010 og økonomiplanen for Sak PS 34/09 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL Kommunestyret tar tertialrapport for 1. tertial til orientering 2. Det blir gjort budsjettendringar i samsvar med saksframstillinga slik : a. Auka inntekter VAR-området 1,8 mill. kr b. Auka rammetilskott, revidert budsjett: 1,8 mill. kr c. Auka skatteinntekter, revidert nasjonalbudsjett: 0,6 mill. kr d. Korreksjon av utgifter Helse- og omsorg: netto + 2,3 mill. kr e. Korreksjon av utgifter Kultur + 0,6 mill. kr f. Vedlikehaldsutgifter Grødem kyrkjegard +0,1 mill. kr g. Utgifter til soping +0,14 mill. kr h. Redusert bruk av disposisjonsfond (lik null etter dette): kr i. Avsetning til disposisjonsfond: kr Tilrådingen ble enstemmig vedtatt 1. Kommunestyret tar tertialrapport for 1. tertial til orientering 2. Det blir gjort budsjettendringar i samsvar med saksframstillinga slik : a. Auka inntekter VAR-området 1,8 mill. kr b. Auka rammetilskott, revidert budsjett: 1,8 mill. kr c. Auka skatteinntekter, revidert nasjonalbudsjett: 0,6 mill. kr d. Korreksjon av utgifter Helse- og omsorg: netto + 2,3 mill. kr e. Korreksjon av utgifter Kultur + 0,6 mill. kr f. Vedlikehaldsutgifter Grødem kyrkjegard +0,1 mill. kr g. Utgifter til soping +0,14 mill. kr h. Redusert bruk av disposisjonsfond (lik null etter dette): kr i. Avsetning til disposisjonsfond: kr Side 5 av 14

6 Sak PS 35/09 ANSVARLIG LÅN - LYSE ENERGI AS 1. Randaberg kommune godkjenner endringsavtalen til den ansvarlige låneavtalen med Lyse Energi AS om 30 års avdragstid med virkning fra 30. juni Randaberg kommune godkjenner den fremlagte tilleggsavtale til aksjonæravtale mellom eierkommunene i Lyse Energi AS. Tilrådingen ble enstemmig vedtatt. 1. Randaberg kommune godkjenner endringsavtalen til den ansvarlige låneavtalen med Lyse Energi AS om 30 års avdragstid med virkning fra 30. juni Randaberg kommune godkjenner den fremlagte tilleggsavtale til aksjonæravtale mellom eierkommunene i Lyse Energi AS. Sak PS 36/09 PLANER OM EN EVENTUELL UTVIDELSE AV FASILITETENE THE INTERNATIONAL SCHOOL OF STAVANGER Randaberg kommune stiller seg positiv til å yte finansiell bistand ved utvidelse av ISS. Det er en forutsetning for Randaberg kommune at også de øvrige tre kommuner, samt fylkeskommunen, yter sin forholdsmessige del av den finansielle bistand ved skoleutvidelsen. Det er videre en forutsetning at konkret og fullstendig finansieringsplan med endelig kostnadsfordeling mellom partene foreligger før Randaberg kommune tar endelig stilling til en søknad om finansiell bistand. Side 6 av 14

7 Tilrådingen ble vedtatt med stemmene til partiene KrF+FrP+H. Ap stemte imot. Randaberg kommune stiller seg positiv til å yte finansiell bistand ved utvidelse av ISS. Det er en forutsetning for Randaberg kommune at også de øvrige tre kommuner, samt fylkeskommunen, yter sin forholdsmessige del av den finansielle bistand ved skoleutvidelsen. Det er videre en forutsetning at konkret og fullstendig finansieringsplan med endelig kostnadsfordeling mellom partene foreligger før Randaberg kommune tar endelig stilling til en søknad om finansiell bistand. Sak PS 37/09 SØKNAD OM ØKONOMISK BIDRAG FOR AFO (AKTIVITETS FRITIDS ORDNING) 1. Formannskapet vedtar å støtte opprettelse av Randaberg fotball sin aktivitetsordningen økonomisk. 2. Støtte, kr ,- gis i oppstartsåret Støtten utbetales i to omganger, kr i juni/juli 2009 og kr i januar Tilrådingen ble enstemmig vedtatt. 1. Formannskapet vedtar å støtte opprettelse av Randaberg fotball sin aktivitetsordningen økonomisk. 2. Støtte, kr ,- gis i oppstartsåret Støtten utbetales i to omganger, kr i juni/juli 2009 og kr i januar Sak PS 38/09 Side 7 av 14

8 ORIENTERING OM ÅRSPLAN FOR KS ROGALAND 2009 Årsplan for KS Rogaland 2009 tas til orientering Tilrådingen ble enstemmig vedtatt. Årsplan for KS Rogaland 2009 tas til orientering Sak PS 39/09 TV- AKSJONEN 2009 Randaberg formannskap oppnevner følgende medlemmer til kommunekomite for TVaksjonen 2009 Leder : Gro Losvik Medlem : Rolf Hansen : Leder Randaberg Helselag : Leder Randaberg Håndball : Leder Randaberg Idrettslag : Leder Randaberg Kirkelige Fellesråd : Leder Randaberg Lions Club : Leder Randaberg Rotary Klubb : Leder Randaberg Tennisklubb Sekretariat : Tore B. Helvig Representanten Sverre Nergaard (Ap) fremmet følgende forslag: Side 8 av 14

9 Randaberg formannskap oppnevner følgende medlemmer til kommunekomite for TVaksjonen 2009 Leder : Gro Losvik Medlem : Rolf Hansen : Leder Randaberg Helselag : Leder Randaberg Håndball : Leder Randaberg Idrettslag : Leder Randaberg Kirkelige Fellesråd : Leder Randaberg Lions Club : Leder Randaberg Rotary Klubb : Leder Randaberg Tennisklubb Sekretariat : Tore B. Helvig Votering: Representanten Nergaards forslag ble enstemmig vedtatt. Randaberg formannskap oppnevner følgende medlemmer til kommunekomite for TVaksjonen 2009 Leder: Medlemmer: Sekretariat: Sak PS 40/09 UTVIKLING I ARBEIDSMARKEDET APRIL 2009 Formannskapet tar saken til orientering. Tilrådingen ble enstemmig vedtatt. Side 9 av 14

10 Formannskapet tar saken til orientering. Sak PS 41/09 SKATTEINNTEKTER 2009 Saka blir tatt til orientering Tilrådingen ble enstemmig vedtatt. Saka blir tatt til orientering Sak PS 42/09 EVENTUELT - FORMANNSKAPET Randaberg Formannskap ser positivt på å være med i en arbeidsgruppe som ser på muligheter for å hedre norske soldater som har tjenestegjort for Norge i utlandet. Rådmann Magne Fjell orienterte Formannskapet om følgende forhold: Mulig etablering av asylmottak i Randaberg kommune Side 10 av 14

11 Representanten Per Inge Kvindesland (FrP) fremmet følgende forslag: Randaberg kommune ber UDI om ikke å bidra til etablering av desentralisert ayslmottak i Randaberg. Votering: Representanten Kvindeslands forslag fikk stemmene til partiet FrP og ble dermed ikke vedtatt. Rådmann Magne Fjell orienterte Formannskapet om følgende forhold: Planlegger salg av tomt i Tungenesveien, inntekt fra salget brukes til kjøp av kommunale boliger. Kommunen har solgt tomt på vestre Goa til Østerhus. Liten sannsynlighet for selvbyggerfelt i Randaberg kommune. Etablererboliger i Randaberg kommune. Ordfører Tone Tvedt Nybø informerte Formannskapet om følgende forhold: Søknad om fullfinansiering eller tilskudd av bokutgivelse sendt Formannskapet Representanten Kurt Randeberg (FrP) tok opp følgende forhold: Viser til følgende brev sendt av Roald Berntsen Visteleet 3, (tidligere Goaveien 98): Søknad om heving av vei Uriktig målekart Begjæring om ny kartforretning Ferdigstillelse av ny innkjørsel Klage på svar kartforretning Forstøtningsmur. Brevene datert 15/9.08 og 2/10.08 er ikke besvart. Side 11 av 14

12 Hvorfor er ikke disse to brevene besvart? Hvorfor er ikke innkjørselen ferdigstilt som lovet av kommunen? Hvorfor er ikke klagen behandlet politisk? Svar på spørsmål fra Kurt Randeberg, Randaberg FrP: Brevet datert , gjelder rettmessige eiendomsgrenser for eiendommen gnr. 59 bnr. 118 Visteleet 3, hvor Roald Berntsen er hjemmelshaver. Randaberg kommunes oppmålingsenhet har redegjort for eiendommens grenser og størrelse i brev datert , og Kommunen har i disse brevene svart at det ikke er grunnlag for ny kartforretning for eiendommen. Dette er konklusjonen ut fra rene faktaopplysninger. Faktaopplysninger kan ikke påklages eller fremmes som politisk sak. Etter mottatt brev datert , hadde avdelingsleder byggesak og oppmåling muntlig og skriftlig kontakt med Roald Berntsen i forbindelse med en byggesak. I denne kontakten ble brevet datert muntlig omtalt. På tross av denne kontakten, burde brevet datert likevel blitt skriftlig besvart. Svaret skulle vært at tomtegrensen ikke kunne fremmes som politisk sak. Begrunnelsen ville vært at en tomtegrense som er rettmessig bestemt, ikke kan påklages i ettertid, jf. ovenfor nevnte brev fra oppmålingsenheten. Avdeling byggesak og oppmåling legger saker fram til politisk behandling i henhold til kommunens delegasjonsreglement. Denne saken gjelder kun faktaopplysninger, og skal således ikke legges fram til politisk behandling. Per Øyvind Wisløff Avdelingsleder byggesak og oppmåling Svar vedrørende ferdigstillelse av ny innkjørsel samt gårdsrom. Før 2006 hadde eiendom gnr. 59 bnr. 118 (Visteleet 3, Berntsen) felles innkjørsel med eiendom gnr 59 bnr 179 (Visteleet 1, Aurdal). I forbindelse med utbedring av deler av Goaveien (fylkesvei) og etablering av gang- og sykkelvei ble innkjørselsforhold for nevnte eiendommer endret. Det ble inngått en avtale om grunnerverv med Aurdal, eier av eiendom gnr 59 bnr 179. I referat fra avklaringsmøte er det avklart at Randaberg kommune skulle opparbeide biloppstillingsplass og adkomst til gnr 59 bnr 179, ferdig oppgruset med topplag av steinstøv. Grunnet en privat avtale/ rettigheter mellom Aurdal og Berntsen, ble det muntlig avtalt med Aurdal at kommunen i stedet for å opparbeide hans adkomstvei, skulle opparbeidet adkomstvei for Berntsen, gnr 59 bnr 118. Nivå på opparbeidelsen skulle utføres i henhold til avtale. Randaberg kommune har opparbeidet ny adkomstvei til gnr 59 bnr 118, og det ble samtidig lagt stikkledning for avløp inn i gårdsrommet. Eier er ikke belastet kostnader for stikkledningen, vanligvis legges stikkledninger kun frem til tomtegrense. Side 12 av 14

13 Vi mener at adkomstvei for gnr 59 bnr 118 er opparbeidet i som avtalt med eier gnr 59 bnr179, og at kommunen ikke har ansvar for ytterligere utbedringer. Jorunn Bogevik Avdelingsleder teknisk drift Representanten Kurt Randeberg (FrP) tok opp følgende forhold: Tilgjengelig arkiv for politiske møtedokumenter før 2007 tilgjengelig på nett. Ordfører Tone Tvedt Nybø tok opp følgende forhold: Spørsmål fra Stavanger om å hedre soldater som har tjenestegjort i utlandet. Representanten Tone Tvedt Nybø (KrF) fremmet følgende forslag: Randaberg Formannskap ser positivt på å være med i en arbeidsgruppe som ser på muligheter for å hedre norske soldater som har tjenestegjort for Norge i utlandet. Votering: Representanten Nybøs forslag ble enstemmig vedtatt. Ordfører Tone Tvedt Nybø tok opp følgende forhold: Forespørsel om reforhandling av aksjonæravtalen i Randaberg og Rennesøy Bygdeblad. Side 13 av 14

14 Sak PS 43/09 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET Protokoll godkjennes Tilrådingen ble enstemmig vedtatt Protokoll godkjennes Side 14 av 14

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2009, kl. 18:00-18:50 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2009, kl. 18:00-18:50 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2009, kl. 18:00-18:50 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap), varaordfører Sverre

Detaljer

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik Randaberg kommune Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Arbeiderpartiet Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget)

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) OBS! ENDRET MØTESTED PGA. VAKSINERING PÅ MOER SYKEHJEM 10.11.2009 kl. 10.00 Møtet er åpent

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE

VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE VEDLEGG Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 1/11 06/1694 REGULERINGSPLAN - RANDABERG

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2014 Formannskapet holder møte den 16.10.2014 klokka 16:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 17.10.2013 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.06.2007 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Harald

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008 FRA SAKSNR: 95/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 103/08 TIL KL: 18.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.03.2009 Tid : Kl. 18.00 21.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Aud Jørgentvedt, Eva Bohem

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010-2013.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010-2013. Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 14.12.2009 Tid: kl 1800 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.09.2005 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer