Landrapport fra Norge NBO:s styremöte 18. november 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landrapport fra Norge NBO:s styremöte 18. november 2014"

Transkript

1 Ladrappor fra Norge NBO:s syremöe 18. ovember 2014 Nyckelal för Norge ovember Folkmägd Förväad BNP-uvecklig 2,2 % Iflaiosak 2,5 % Arbeslöshe 3,4 % Syrräa 1,5 % Bolåeskuld i förhållade ill ikoms: 210 % Bosadsbyggade progos för påbörjade Aal bosäder dea år Aal bosäder äsa år Aal bosäder som behöver byggas/år: NBO, Nordiska kooperaiva och allmäyiga bosadsorgaisaioer

2 Økoomisk uviklig Uviklig i bruo asjoalproduk De sise åres moderae akiviesveks vees å forsee e par år il. Reduser eerspørsel fra peroleumsærige og forsa svak ierasjoal uviklig demper vekse i orsk økoomi e id framover. Li høyere veks i eerspørsele fra Faslads-Norge er ikke ilsrekkelig il å hidre a BNP Faslads-Norge øker li midre i 2015 e i år, og a arbeidsledighee øker oe framover. SSB reger med e klar bedrig av kojukuree i Arbeidsledighee vil dermed kue syke li igje i SSBs progose for BNP-Faslads Norge 2014 er 2,2 %. For 2015 er aslage på 2,1 %. De er imidlerid gru il å udersreke a de å er sørre usikkerhe kye il uviklige e på lege. Dee skyldes sor usikkerhe kye il uviklige i ierasjoal økoomi og de seere ids uviklig i oljeprise. E serk og varig oljeprisfall ka få sore egaive virkiger for orsk økoomi. Lav iflasjo Prissigige har i de sise ide vær på e oe høyere ivå e vi har vær va med i de sise åree. De er forvee a prissigige Forsa vil være på e lav ivå. For 2014 er de forvee e prissigig mål ved KPI-JAE(kjereiflasjoe) på 2,5%. Prissigigsake i de ærmese åree forvees av SSB å ligge på i uderka av 2%. Boligpriser øker igje. Serk veks i realløigee og lave realreer har samme med høy befolkigsveks og gusig beskaig av bolig bidra il serk oppgag i eerspørsele eer boliger over flere år. Boligprisee påvirkes av dee. Eer e modera fall i boligprisee høse 2013, har prisee på bruke boliger øk gjeom førse halvår og i i redje kvaral Side ugage av 2013 og u sepember 2014, viser saisikk fra Eiedomsverdi a prisee på bruke boliger har øk med 7,6%. For samme periode åre før var ilsvarede veks 3,3%. Arbeidsmarkede I 2013 avok vekse i både sysselseig og arbeidssyrke eer o år med frisk oppgag. I følge Arbeidskrafudersøkelse (AKU) øke arbeidsledighee fra 3,2% il 3,5%. SSBs progose er arbeidsledighee for 2014 er 3,4%. De vil øke il 3,7% i 2015 ifølge SSB. De sise åree har arbeidsivadrige gi e beydelig bidrag - 2

3 il oppgage i arbeidssyrke. Uviklige i befolkige og i arbeidssyrke fremover vil bli e økkelfakor for hvorda arbeidsledighee uvikler seg. Om eoivadrige øker videre, vil arbeidsledighee rolig bli sørre. Med e oe svakere arbeidsmarked ka de være gru il å ro a eoivadrige vil ava li fra e svær høy ivå. Reeivåe Norges Bak hadde si sise reemøe 23.okober 2014, og vedok da å holde syrigsree uedre på 1,50%. Dee lave syrigsree har vær uedre side våre Mydigheskrav il bakee om øk kapialdekig har vær e serk medvirkede årsak il a bakees margier på ulå har øk de sise åre. I 2013 ble ikke ulåsreee seke selv om bakees fiasierigskosader fal. Flere baker øke også sie ulåsreer. Nå i 2014 har bakee sa ed sie ulåsreer oe, samidig som de også har reduser iskuddsreee oe. Adele som velger fas ree på sie lå er lav i Norge. De var lege e økede edes il a opp lå med fas ree, me i de sise åre har dee edese ava og adele med reebidig har suke. Adel reebidig av oale ulå fra baker og adre fiasforeak il løsakere ligger å på 9%. I salige låeisiusjoer ligger imidlerid dee adele på hele 25%. Dee adele har også fal i de sise åre Side reeivåe i Husbake er kye opp mo orske sasobligasjoer (som for ide gir lave reer), er reeivåe svær lav i Husbake selv om reemargie har bli doble il 1,0% fra 1. mars Husbake gir for ide lå med 3 års bidig il ca. 2,5% ree, mes 20 års bidig ilbys il ca 3,6% ree. Lå med 5 og 10 års bidig ligger mellom disse o yerivåee. Hvis e øsker flyede ree i Husbake ilbys de for ide (eer 1.jauar 2015) il ca. 2,3% ree. Ieksveks. Kosum og sparig Side åruseskife har orske husholdiger ha e beydelig ieksveks. Husholdigees dispoible realiek øke med 4,6% i 2011 og 3,2% i I 2013 ble økige 3,1% og i 2014 vees de e ieksveks på 3,0% e forbruksveks på 2,1%. Sparerae har vær hisorisk høy i de seere åree. I 2011 var de på 7,8%, og i 2012 på 8,6%. I 2013 ble de på 9,0% og i 2014 forvees de å sige yerligere il 9,6% og i 2015 il 10,1% Dee ka gi irykk av sore - 3

4 edriger i husholdigees spareadferd. De irykke modereres år ma ar hesy il a pesjosspariges adel har øk marker fra mide av 2000-alle. Husholdigees gjeldsbelasig. Side 1996 har husholdigees gjeld øk fra 120% il 210% av dispoibel iek. Nivåe er høy både hisorisk og sammelike med adre lad. Gjelde fordeler seg ujev mellom husholdiger. Figure edefor viser gjesåede lå fordel på de ulike husholdigsyper. Oppgage i gjelde har gå samme med e marker økig i boligprisee. Lave ulåsreer og le ilgag il lå i bakee har bidra il dee uviklige. De lave reeivåe beyr a selv om gjeldsbelasige er høy, så er belasige på husholdigees oale løpede økoomi som følge av gjelde overkommelig for de flese. Figure over viser imidlerid a de er oe grupper som vil være mer sårbare for ieksborfall og/eller eveuell reehevig e adre. - 4

5 Aall Befolkigsveks og ivadrig De sise åree har Norge opplevd e særlig serk befolkigsveks. Ved uløpe av 2.kvaral 2014 var de regisrer bosae i Norge. Dee var flere bosae e ved uløpe av 2. kvaral Norge opplever for ide oe lavere befolkigsveks e idligere, oe som skyldes e lie edgag i eoivadrige fra ulade. Mes eoivadrige fra ulade so for over 70% av folkevekse i 1. kvaral, var dee alle suke il 55% i 2.kvaral. I overka av 60% av de ueladske sasborgere som ivadrer il Norge er europeiske sasborgere; og her er de særlig polakker og balere som peker seg u, me også sveskee ugjør e sor gruppe iflyere. Sveskee flyer imidlerid også i sor grad u igje, slik a eoivadrige fra vår abo i øs pr. år ikke er på mer e i overka av Mes befolkigsuviklige i Norge har vær rekordhøy, har ikke boligbyggige på oe måe ha ilsvarede veks. I figure edefor går de fram a fra 2006 da vekse i ivadrige øke krafig, har ikke boligbyggige på oe måe hold ri med befolkigsvekse. Sadig flere peker derfor på de ufordrigee som dee fører med seg. De er særlig i og rud de sørre byee i Norge a dee ugjør e voksede problem. Igagsae boliger Befolkigsveks

6 Boligmarkede Boligbyggige I følge Saisisk Seralbyrå (SSB) ble de igagsa byggig av boliger i Norge i Dee er på samme ivå som åre før. Figur 1. Viser a rede i igagseigsallee har flae u, og vi ser å eg il økig. Sise 12 måeder er de gi igagseigsillaelser il boliger. [ S k r i v i e s i a f r a d o k u m e Salge av ye boliger har igje a seg opp eer a salge ærmes soppe opp e i Opimisme er igje ilbake i brasje, me de er sore lokale variasjoer. For eksempel opplever Savager og Krisiasad lie salg, mes i Tromsø selges ese al som legges u, umiddelbar. e l Bougifer l Dages lave e reeivå fører il forholdsvis lave bougifer, il ross for høye r boligpriser og e økige i gjeld bla husholdigee. De lave reeivåe bidrar il å holde bougifee s a m m e - 6 d r

7 ede, il ross for e krafig økig i hussadees gjeld. I høs har bakee sa ulåsree yerligere ed på gru øk kokurrase om boliglåskudee, og bakee å har bygd seg opp ilsrekkelig risikokapial i forhold il ye krav. SSBs Levekårsudersøkelse viser a bouifee (reer, avdrag og husleie) for orske husader i 2012 i gjeomsi var på De er e økig på vel 20 prose fra De høyese bougifee har barefamilier. Par med bar uder 7 år bealer kroer per år, mes par med bar over 7 år bealer kroer midre. Relaiv se har eslige de høyese bougifee. De beale i 2012 kroer per år. Boligpriser Eer e krafig boligprisveks over mage år, gikk boligprisee ed på slue av Prisee begye å sige igje i 2014, og SSBs boligprissaisikk viser e økig på 3,4 prose fra 3. kvaral 2013 il 3. kvaral De har vær e uflaig av prisee u over åre. NBBLs prissaisikk viser a a e gjeomsilig boreslagsbolig 3. Kvaral 2014 ble omsa for kroer De er e økig i prise fra 1,5 prose fra 3. Kvaral Også prisee på boreslagsboliger har flae u adre halvår eer e økig før sommere. [ S k r i v i e s i a f r a d o k u m e e - 7

8 Eiedom Norge legger fram måedlig prissaisikk, og okoberallee viser e økig på 0,9 prose sesogjuser. Prisee er å 5,3 prose høyere e for e år side i følge dee saisikke. Leieprisuviklige Bare ca. 20 prose av boligee i Norge er leieboliger, og de er sor variasjo mellom boligee. Kommuee har e del boliger de leier u il de som har progblemer med å skaffe seg ege bolig, oe få privae selskaper leier u boliger som for eksempel oe boligbygglag. De aller flese uleieboligee leies u av privae ee som e del av ege bolig eller som e eller oe få eksra boliger ma eier. SSB har uvikle e y årlig saisikk for leiepriser i leieboliger, og de viser sore variasjoer mellom de ulike ladsdelee, jf. abell 4. Høyes leie fier vi i Oslo og Bærum og i Savager der gjeomsilig leie ligger på vel kroer per måed. Saisikke er me å vise ivåe på husleie ikke uviklige i de. Gjeomsilig måedlig leie og årlig leie per kvm, eer prissoe. Kroer 2013 Gjeomsilig måedlig leie Gjeomsilig årlig leie per kvm 1 Ekskl. Oslo, Berge, Trodheim, Savager og Akershus fylke. 2 Ekskluder Akershus Oslo og Bærum kommue Akershus fylke ueom Bærum kommue Berge kommue Trodheim kommue Savager kommue Teseder med ibyggere eller flere Teseder med ibyggere Teseder med ibyggere og bosae i spredbygde srøk Kilde: SSB Boligbygg i Oslo kommue får hver kvaral uarbeide e leieprissaisikk for Oslo kommue. Uviklige i dee saisikk viser a prisee har sege ca. 5 prose årlig om vi ser uviklige over id. E uak her er 2013 og 2014 der de ser u il a uleieprise vokser oe midre. - 8

9 Akuell boligpoliikk Helblå boligbudsje Sorigsvalge i 2013 ga Norge e regjerig besåede av Høyre og Fremskrisparie (FrP). Høse 2013 «arve» i sor grad de ye regjerige budsjeopplegge fra de avroppede rød-grøe regjerige. I år derimo, er budsjeforslage for 2015 hel og holde uforme over e blå-blå mal (ble lag fram 8. okober). På de ae side er Høyre/Frp-regjerige avhegig av søe fra mellompariee, Vesre og Kriselig Folkepari (KrF), for å få gjeom budsjee i Sorige. Dee gjør a budsjee ikke ka legges for lag il høyre, ue å mise søe fra «samarbeidspariee» Vesre og KrF. Regjerigspariee har opplevd krafig ilbakegag på meigsmåligee i periode som er gå eer a budsjeforslage ble lag fra. Arbeiderparie er på de ae side de parie som har opplevd sørs framgag av opposisjospariee. For boligsekores del, ka de slås fas a budsjeforslage for 2015 på ige måe sur opp ed på orsk boligpoliikk. Noe edriger og reigsjuseriger er allikevel framredede oe vi har gjor rede for edefor. På NBBLs hjemmeside har vi lag u mye soff kye il NBBLs reaksjoer på de blå-blå budsjeforslage: hp://www.bbl.o/ Momsuake opphører! Mva-/skaeuake vedrørede forvaligsjeeser fra boligbyggelag il ilkyede boreslag er i budsjee for 2015 foreslå fjere. Dee er de ekelsake i budsjee som ue sammeligig vil ha sørs direke økoomisk effek for de orske boligsamvirke. NBBLs beregiger viser a de ye avgife vil føre il øke ugifer på ca kroer per boreslag; dvs. øke bougifer for over ½ mill beboere i boliger, berege il mill. kroer per år. NBBL har i hørigsprosesse arbeide for å beholde uake, me vi har få lie gehør for våre syspuker. Iførig av geerell mva-/omseigska på all boligforvalig, vil kue ha beydelige kosekveser på kokurrasesiuasjoe i markede for forvaligsjeeser. Hvor sore kosekvesee vil bli - og hvorda de vil slå u er de imidlerid for idlig å si oe om. - 9

10 Tilbakeog for skaefradrag på ENØK-iveseriger For boligsekore har de kyer seg sor speig il hvorda de ye regjerige ville følge opp si mål om å iføre e y ordig med skaefradrag for eergispareilak i orske husholdiger (fassa i regjerigserklærige). For NBBL har de vær spesiel vikig å få udersreke vikighee av a også de iveseriger som foreas av boreslag (og sameier) blir omfae av e eveuel y skaemessig fradragsordig. Mage akører har presse på for å få ifør e slik ordig, me ved framleggelse av budsjeforslage i okober, forear regjerige e ilbakeog på si ege forslag. I sede for e skaefradragsordig, foreslås de fra 2015 ifør e uvide og reighesbaser ilskudd il eøk-ilak gjeom Eova (e salig selskap for miljøvelig omleggig av eergibruk/-produksjo). Dee ordige foreslås ifør som e overgagsordig, fram il e skaefradrag blir klar for iførig. De ye vedige i eøk-sake har skap ye ufordriger for NBBL og adre akører: For NBBL er de å aller vikigs a boligselskaper (boreslag m.m.) blir omfae av de ye ilskuddsordige (hidre a de blir begrese il iveseriger forea av privae husholdiger). For de adre er de ikke bevilge eksramidler il e slik y reighesbaser ilskuddsordig. Fiasierigsspørsmåle og omfage på de ye ilskuddsordige er derfor gaske i de blå. For de redje siller NBBL e sor spørsmåleg ved usikee il a dee blir e «overgagsordig» mo iførig av e skaefradragsordig. Regjerige har selv lise opp e megde argumeer mo iførig av e slik skaefradrag, i si budsjeframlegg. NBBL har derfor vaskelig for å se a disse argumeee vil bli lag il side il fordel for iførig av e slik fradrag. Svare på dee vil rolig ikke foreligge før budsjee for 2016 legges fram om e år. Husbakes låeramme Husbake dispoerer grulå il oppførig av ye boliger (ikluder uleieboliger, sudeboliger, omsorgsboliger og sykehjem), ubedrig av eksiserede boliger, sarlå il vaskeligsile og byggig av barehager. For 2015 foreslås e låeramme på 20 mrd. kroer som ilsvarer ramme for På de ae side er dee 5 mrd kroer uder de som ble edelige ramme i 2011, 2012 og

11 Husbakes rolle som ybyggigsbak har a seg oe opp de aller sise åree, me dee rede er å bru. For 2014 vil de husbakfiaasiere adele av boligbyggige ligge god uder 20%, og med uedre låeramme for 2015 er de gru il å aa a dee adele vil falle yerligere. Kombiasjoe høy låeeerspørsel og redusere rammer, har gi rekordmage avslag om lå i Husbake i Både KrF og Vesre går i sie aleraive budsjeer for 2015 i for 5 mrd kr. mer i husbaklå e de regjerige har foreslå. Sarlå il boligkjøp/-eablerig er e priorier ordig i Husbake. De er i løpe av 2013/14 forea e isrammig i målgruppe for sarlåe; med øk priorie for «varig økoomisk vaskeligsile». Dee har svekke rolle sarlåe har spil for ugdoms muligheer il å kjøpe ege bolig. Ved ugage av sepember i år, hadde kommuee formidle oe over 5000 sarlå. Dee er e edgag på 25% ifh samme periode i fjor. Bosøe/bosadsbidrag De salige orske bosøordige ble i 2009 gjesad for e omfaede omleggig og uvidelse. De ble ved omleggige lag opp il a aall moakere skulle øke fra oe over i 2008 il ærmere med y ordig. Eer o-re års ifasig kom alle opp i ca moakere. Eer dee har derimo alle suke igje: De var i gjeomsi moakere av bosøe i 2013 mo vel i De legges opp il e yerligere reduksjo i aall moakere gjeom 2014 og De er sa av 2,8 mrd. kroer il bosøe De er e edgag på 200 mill. kr. fra Boligilskudd il ilpasig av bolig Dee pose er gjor overførbar fra Dee er e sak NBBL har jobbe lege med spesiel vikig er overførbarhee år ilskudde gis il heisprosjeker. Midlee går i hovedsak il ilpasig av boliger for eldre og fuksjoshemmede. I illegg omfaer ordige ilskudd il ilsadsvurderig i boreslag og sameier, sam ilskudd il heis. Husbake har side 2013 ildel alle heisprosjekee som har søk ilskudd. I 2014 er de gi ilsag il heisprosjeker for ca. 100 mill. Toal ramme for dee ilskuddspose er for 2015 omre ilsvarede som i år (178 mill kr). Uleieboliger Tilskudd il uleieboliger blir ildel kommuer, sifelser og adre akører som eablerer uleieboliger - 11

12 for vaskeligsile. Dee gjelder både ybyggig og kjøp av brukboliger. For uleieboliger som ildeles ilskudd, me som ikke eies av kommue, skal kommue sikres ildeligsre i mis 20 år. NBBL har i lag id arbeide for å uvide ordige il også omfae ugdom mer geerel, me har ikke få il dee. Heller ikke y regjerig har vær villig il å åpe opp ordige for samarbeidsprosjeker mellom boligbyggelag og kommuer. Privae som øsker å bygge uleieboliger hevises il å bruke Husbakes lå, me får ikke ilskudd dersom ikke kommue sikres ildeligsre. Regjerige foreslår å e økig av ilskuddspoe; aall ye uleieboliger vil med dee kue øke fra ca i 2014 il boliger i Gjeomsisilskudde ligger på kr. pr. bolig. I illegg kommer byggige av sudeboliger, der regjerige foreslår å øke bevilgige ilsvarede ca ye sudeboliger (opp fra ca i 2014). Tilskudd il bolig-, by og områdeuviklig Dee ilskuddsordige «skal bedre de fysiske omgivelsee, simulere il øk delakelse i og movirke egaiv uviklig i e område. Tilskudde skal bidra il å forbedre bomiljøe og løse lokale ufordriger i boligområder.» Tilskudde er ree mo områder med «dårlige levekår», og boreslagsboliger ugjør e domierede del av boligmasse i områder som moar søe. Regjerige foreslår e veselig reduksjo av salige midler il dee formåle for Kompeaseilskudd il boligkvalieer og boligsosiale formål Husbake dispoerer midler på o ulike kompease-/fouordiger, som i 2014 er på ilsamme over 100 mill kroer. For 2015 foreslår regjerige e ilærme halverig av ordigee. NBBL har også få ildel oe midler her: I 2012 mook NBBL e ilskudd på kr il arbeid med eerisallerig av heis, og i kr il e evaluerig av boligbyggelagees erfariger med omsorgsboliger. Begge prosjekee avslues i NBBL meer dee er feil priorierig og hadde se a FoU-bevilgigee var opprehold og i økede grad vridd i reig av FoU-akivie rud boligløsiger for eldre. Iveserigsilskudd il omsorgsboliger og sykehjem Målgruppe for ordige er persoer med behov for heldøgs helse- og omsorgsjeeser uavhegig av alder og diagose. Byggeakiviee av omsorgsboliger/sykehjem har varier mye, me har de o-re sise åree ligge på oe - 12

13 over eheer pr. år. NBBL arbeider for a de akuelle iveserigsilskudde også skal kue beyes il byggig av såkale «rygghesboliger»; i de mise som e forsøksordig. Nye salige plareigslijer. I sepember la regjerige fram ye salige plareigslijer for samorde bolig-, areal og rasporplaleggig : hp://www.regjerige.o/b/dep/kmd/presseseer/pressem eldiger/2014/nye-reigslijer-for-bolig--areal--ograsporplaleggig.hml?id= De er e yviig a bolig er føye il som e del av samordige. Hvor sor reell effek de salige reigslijee vil ha på de kommuale plaleggige, gjesår å se. NBBL arragerer i slue av ovember e åpe frokosmøe der emaikke dreier seg om plaleggig og byuviklig. På NBBLs hjemmeside har vi også omal dee problemaikke: hp://www.bbl.o/nyheer/aricletype/aricleview/aricl eid/6229/samordig-av-boliguviklig-og-ifrasrukur - 13

Investeringer og skatt. Skattesatser med videre. Finansinvesteringer. Eksempler på finansinvesteringer

Investeringer og skatt. Skattesatser med videre. Finansinvesteringer. Eksempler på finansinvesteringer Iveseriger og ska Løsomhe av fiasiveseriger før og eer ska Løsomhe av realiveseriger eer ska Avhedelse (salg) av aleggsmidler Egekapialavkasig eer ska Joh-Erik Adreasse 1 Høgskole i Øsfold Skaesaser med

Detaljer

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a)

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a) Høgskole i Gjøvik vd for ek, øk og ledelse aemaikk 5 Løsigsforslag il øvig 9 OPPGVE ) Bereger egeverdiee: de I) ) ) ) Egeverdier: og ) ) Bereger egevekoree: vi ivi ii) vi ed λ : ) ) v Velger s som gir

Detaljer

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012 apport mai 013 ØBE- G ITEIØBSJEE 01 1 3 IHD 01 Iledig 01 Iledig 0 øbelhadele 03 Boligtekstilbrasje 0 Servise- og kjøkkeutstyrbrasje 05 Belysigsutstyr 06 Butikkhadele med iredigsartikler 07 Spesialbutikker

Detaljer

JUBILEUMSLOTTERIET 2013-20 ÅR

JUBILEUMSLOTTERIET 2013-20 ÅR 1994-13 år JUBILEUMSLOTTERIET 13 - ÅR Kr 30,1994-13 år og vi Skrap frem 3 like og vi! di lokale foballklubb! ES 1 Se spilleregler på bakside! X X- 0 0 0 0 0-0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 Kr 50,- 24 9 23 22 Skrap

Detaljer

2004/58 Notater 2004. Katharina Henriksen. Notater. Ny metode for prismåling av personbiler i konsumprisindeksen. Seksjon for Økonomiske indikatorer

2004/58 Notater 2004. Katharina Henriksen. Notater. Ny metode for prismåling av personbiler i konsumprisindeksen. Seksjon for Økonomiske indikatorer 24/58 Noaer 24 Kaharia Herikse Noaer Ny meode for prismålig av persobiler i kosumprisidekse Seksjo for Økoomiske idikaorer Sammedrag Kjøp av ye persobiler igår som e spesiel ilreelag udersøkelse i kosumprisidekse.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422 OMSORGSBOLIGER I PRESTFOSS Rådmannens forslag il vedak: Budsjerammen il prosjek 030030 Omsorgsboliger i Presfoss økes.

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesigsotat 9, februar 2015 Rete og pegepolitikk 1 Ihold Rete og pegepolitikk...1 Hvorda virker Norges Baks styrigsrete?...3 Pegemarkedet...3 Etterspørselskaale...4 Valutakurskaale...4 Forvetigskaale...5

Detaljer

Rente og pengepolitikk. 8. forelesning ECON 1310 21. september 2015

Rente og pengepolitikk. 8. forelesning ECON 1310 21. september 2015 Rete og pegepolitikk 8. forelesig ECON 1310 21. september 2015 1 Norge: lav og stabil iflasjo det operative målet for pegepolitikke, ær 2,5 proset i årlig rate. Iflasjosmålet er fleksibelt, dvs. at setralbake

Detaljer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer Inernasjonale prisimpulser il imporere konsumvarer Johan Øverseh Røsøen, konsulen i Økonomisk avdeling 1 Den lave konsumprisveksen i Norge kan i sor grad forklares ved krafig prisfall på imporere varer,

Detaljer

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012 Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT ECON 3 Obligaorisk øvelsesoppgave våren 22 Ved sensuren illegges alle oppgavene lik vek For å få godkjen besvarelsen må den i hver fall: gi mins

Detaljer

Elgbeiteregistrering i Trysil og omegn 2005

Elgbeiteregistrering i Trysil og omegn 2005 Elgbeieregisrering i Trysil og omegn 2005 Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal Tlf: 35 06 77 00 Fax: 35 06 77 09 Epos: pos@fna.no Oppdragsgiver: Trysil og Engerdal Umarksråd Uarbeide av: -Lars Erik Gangsei

Detaljer

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008 S TYRES AK Syremøe 07 23.sepember Syresak 53/2008 MÅLTALL framidig uvikling av sudenall og sudieprogrammer KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47)

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. Sensorveiledning ECON 1310, h15

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. Sensorveiledning ECON 1310, h15 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sesorveiledig ECON 30, h5 Ved sesure tillegges oppgave vekt /6, oppgave 2 vekt 2/3, og oppgave 3 vekt /6. For å få godkjet besvarelse, må de i hvert fall: Oppgave

Detaljer

SAGA-tomten 13.10.2011. Sarpsborg Kommune - Lokalisering nytt Kulturhus/Bibliotek -

SAGA-tomten 13.10.2011. Sarpsborg Kommune - Lokalisering nytt Kulturhus/Bibliotek - SAGA-omen I denne mulighessudien har vi vurder ombygging/påbygg og nybygg på SAGA-omens for å belyse poensiale il ny kulurhus og biblioek. De er lag vek på byplanmessige forhold og føringer på samme måe

Detaljer

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen.

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen. RI SI KO- O G SÅRBARH ET SANALYSE (RO S) A Hva som skal utredes Beredskapog ulykkesrisiko(ros) vurderesut fra sjekklistefra Direktoratetfor samfussikkerhetog beredskap.aalyse blir utført ved vurderigav

Detaljer

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka YF kapiel 3 Formler Løsninger il oppgavene i læreoka Oppgave 301 a E 0,15 l 0,15 50 375 Den årlige energiproduksjonen er 375 kwh. E 0,15 l 0,15 70 735 Den årlige energiproduksjonen er 735 kwh. Oppgave

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM ÅS KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM ÅS KOMMUNE RBEIDSGIVERPOLITISK PLTTFORM ÅS KOMMUNE MÅL, VERDIER OG STSNINGSOMRÅDER I ÅS KOMMUNES RBEIDSGIVERPOLITIKK 200 3 200 6 Dok ID Side av dminisrer av Godkjen av Dao Versjon 1 13 Brynhild Hovde Kommunesyre

Detaljer

Mer om utvalgsundersøkelser

Mer om utvalgsundersøkelser Mer om utvalgsudersøkelser I uderkapittel 3.6 i læreboka gir vi e kort iførig i takegage ved utvalgsudersøkelser. Vi gir her e grudigere framstillig av temaet. Populasjo og utvalg Ved e utvalgsudersøkelse

Detaljer

Påliteligheten til en stikkprøve

Påliteligheten til en stikkprøve Pålitelighete til e stikkprøve Om origiale... 1 Beskrivelse... 2 Oppgaver... 4 Løsigsforslag... 4 Didaktisk bakgru... 5 Om origiale "Zuverlässigkeit eier Stichprobe" på http://www.mathe-olie.at/galerie/wstat2/stichprobe/dee

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksame våre 2015 etter y ordig Ny eksamesordig Del 1: 3 timer (ute hjelpemidler) Del 2: 2 timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy

Detaljer

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG Noaer Documens 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009 UNIVERSITETET I OSLO Kuskapsdepartemetet Postboks 8119 Dep Postboks 1072, Blider 0032 Oslo 0316 OSLO Dato: 02.01.2009 Vår ref.: 2008/20593 Deres ref.: Telefo: 22 85 63 01 Telefaks: 22 85 44 42 E-post:

Detaljer

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering Eco 130 uke 15 (HG) Poissofordelige og iførig i estimerig 1 Poissofordelige (i) Tilærmig til biomialfordelige. Regel. ( Poissotilærmelse ) Ata Y ~ bi(, p) E( Y ) = p og var( Y ) = p(1 p). Hvis er stor

Detaljer

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10 . Polyomdivisjo Oppgave. ( 5 + ) : = + + ( + ):( ) 6 + 6 8 8 = + + c) ( + 5 ) : = + 6 6 d) + + + = + + = + + + 8+ ( ):( ) + + + Oppgave. ( + 5+ ):( ) 5 + + = + ( 5 ): 9 + + + = + + + 5 + 6 9 c) ( 8 66

Detaljer

Transistorkonfigurasjoner: Det er tre hovedmåter å plassere en FET/BJT i en arkitektur:

Transistorkonfigurasjoner: Det er tre hovedmåter å plassere en FET/BJT i en arkitektur: 0. Foseke akiekue Nå e asiso skal bukes il e foseke, oscillao, file, seso, ec. så vil de væe behov fo passive elemee som mosade, kodesaoe og spole ud asisoe. Disse vil søge fo biasig slik a asisoe få ikig

Detaljer

1. Vis hvordan vi finner likevektsløsningen for Y. Hint: Se forelesningsnotat 4 (Økonomisk aktivitet på kort sikt), side 23-24

1. Vis hvordan vi finner likevektsløsningen for Y. Hint: Se forelesningsnotat 4 (Økonomisk aktivitet på kort sikt), side 23-24 Oppgave. Vis hvordan vi finner likeveksløsningen for Y. Hin: Se forelesningsnoa 4 Økonomisk akivie på kor sik, side 23-24 2. Gi en begrunnelse for hvorfor de er rimelig å ana a eksporen er eksogen i denne

Detaljer

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen Krediilbudseffeker i boligeespørselen Trond Arne orgersen Karl Robersen Høgskolen i Øsfold Arbeidsrappor 2007:6 Online-versjon (pdf) Ugivelsessed: Halden De må ikke kopieres fra rapporen i srid med åndsverkloven

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

Et samarbeid mellom kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Indeksveileder 2014. Indeksregulering av busskontrakter. Indeksgruppe 05.08.

Et samarbeid mellom kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Indeksveileder 2014. Indeksregulering av busskontrakter. Indeksgruppe 05.08. E samarbeid mellom kollekivrafikkforeningen og NHO Transpor Indeksveileder 2014 Indeksregulering av busskonraker Indeksgruppe 05.08.2015 Innhold 1. Innledning...2 1.1 Bakgrunn...2 2 Anbefal reguleringsmodell

Detaljer

Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm i vedtak om inntektsramme for 2010

Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm i vedtak om inntektsramme for 2010 Noa Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme NVE - Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 1.2.2011 Vår ref.: NVE Arkiv: 200904925 Kopi: Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning

Detaljer

Boligprisvekst og markedsstruktur i Danmark og Norge

Boligprisvekst og markedsstruktur i Danmark og Norge NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2007 Boligprisveks og markedssrukur i Danmark og Norge Philip Harreschou og Sig Økland Veiledere: Frode Seen og Guorm Schjelderup Maseruredning ved foreaks- og samfunnsøkonomisk

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversese av europeisk paeskrif (11) NO/EP 238941 B1 (19) NO NORGE (1) I Cl. C08L 9/00 (2006.01) C09D 19/00 (2006.01) Paesyre (21) Oversese publiser 2014.12.29 (80) Dao for De Europeiske Paemydighes

Detaljer

Endringene i det norske pensjonssystemet, konsekvensene og den stille pensjonsreformen.

Endringene i det norske pensjonssystemet, konsekvensene og den stille pensjonsreformen. NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vår 2007 Endringene i de norske pensjonssyseme, konsekvensene og den sille pensjonsreformen. Eer innføringen av obligaorisk jenesepensjon har anall omdanninger fra yelsespensjon

Detaljer

Ukemønsteret i bensinmarkedet

Ukemønsteret i bensinmarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsen 2006 Ukemønsere i bensinmarkede en empirisk analyse Elisabeh Flasnes Veileder: Professor Frode Seen Uredning i fordypnings-/spesialfagsområde: Markedsføring og konkurranse

Detaljer

Stiftelsen! Tryggere!

Stiftelsen! Tryggere! Trygg orgaisasjo Dysleksi Norge 14. ovember 2015 Bjør Løvlad Seiorrådgiver og terapeut Stiftelse! Tryggere! www.tryggere.o Stiftelse Tryggere på Iledig Ugdommer utsettes 3 5 gager så mye for vold og overgrep

Detaljer

Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2015

Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2015 Infoskriv Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 1.2.2016 Vår ref.: 201403906 Arkiv: Kopi: Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inneksrammer

Detaljer

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1 Ihold 1 Bakgru for prosjektet........................................... 5 2 Prosjektkommuer....................................................

Detaljer

System 2000 HLK-Relais-Einsatz Bruksanvisning

System 2000 HLK-Relais-Einsatz Bruksanvisning Sysem 2000 HLK-Relais-Einsaz Sysem 2000 HLK-Relais-Einsaz Ar. Nr.: 0303 00 Innholdsforegnelse 1. rmasjon om farer 2 2. Funksjonsprinsipp 2 3. onasje 3 4. Elekrisk ilkopling 3 4.1 Korsluningsvern 3 4.2

Detaljer

SKADEFRI - oppvarmingsprogram med skadeforebyggende hensikt. Trenerforum

SKADEFRI - oppvarmingsprogram med skadeforebyggende hensikt. Trenerforum SKADEFRI - oppvarmigsprogram med skadeforebyggede hesikt Treerforum Sist oppdatert 21.10.2009 Oppsett for et 2 timers opplegg TEORI + iledede diskusjo (ca. 30-45 mi) PRAKSIS (ca. 75-90 mi) SPILLEKLAR et

Detaljer

Pengepolitikk og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, 12. september 2014

Pengepolitikk og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, 12. september 2014 Forelesigsotat 8, 12. september 2014 Pegepolitikk og iflasjo 1 Ihold Pegepolitikk og iflasjo... 1 IS-RR-PK-modelle... 2 Økt etterspørsel... 4 Kostadssjokk... 6 Økt produktivitet... 8 Fiasiell stabilitet

Detaljer

BNkreditt AS. Årsrapport 2011

BNkreditt AS. Årsrapport 2011 BNkredi AS Årsrappor 2011 Innhold Nøkkelall...3 Syres berening...4 Resularegnskap... 10 Balanse pr. 31.12... 11 Endring i egenkapial i 2010 og 2011... 12 Konansrømoppsilling... 13 Noer... 14 Noe 1. Regnskapsprinsipper

Detaljer

Valuta og valutamarked 1

Valuta og valutamarked 1 Kapiel 14, sepember 2015 Valua og valuamarked 1 De flese land har sin egen pengeenhe, som norske kroner i Norge. Valua er penger fra e anne land, og valuakursen er prisen på valua mål i vår pengeenhe.

Detaljer

Globalisering og ny regionalisme

Globalisering og ny regionalisme Parterforum 1. November 2013 Globaliserig og y regioalisme Kosekveser for Norge og orsk offetlig sektor Kjell A. Eliasse Ceter for Europea ad Asia Studies Norwegia Busiess School - BI Kjell A Eliasse,

Detaljer

Sentrale punkter GLOBAL OUTLOOK FOR ICE AND SNOW

Sentrale punkter GLOBAL OUTLOOK FOR ICE AND SNOW Setrale pukter Setrale pukter Is og sø er viktige kompoeter i jordas klimasystem og er spesielt følsomme overfor global oppvarmig. Over de siste tiåree har megdee av is og sø miket betraktelig, særlig

Detaljer

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no Kraftforsyigsberedskap Roger Stee Seiorrådgiver Beredskapsseksjoe NVE, rost@ve.o Beredskapsasvar Olje- og eergidepartemetet har det overordede asvaret for ladets kraftforsyig. Det operative asvaret for

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

Forsvarets personell - litt statistikk -

Forsvarets personell - litt statistikk - Forsvarets persoell - litt statistikk - Frak Brudtlad Steder Sjefsforsker Oslo Militære Samfud 8.11.21 Forsvarets viktigste ressurs Bilder: Forsvarets mediearkiv Geerell omtale i Forsvaret, media og taler

Detaljer

CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet

CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet CDO-er: Nye muligheer for å invesere i kredimarkede Keil Johan Rakkesad og Sindre Weme rådgiver og spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 Omseelige insrumener for overføring av og handel

Detaljer

Ukeoppgaver i BtG207 Statistikk, uke 4 : Binomisk fordeling. 1

Ukeoppgaver i BtG207 Statistikk, uke 4 : Binomisk fordeling. 1 Ukeoppgaver i BtG20 Statistikk, uke 4 : Biomisk fordelig. 1 Høgskole i Gjøvik Avdelig for tekologi, økoomi og ledelse. Statistikk Ukeoppgaver uke 4 Biomisk fordelig. Oppgave 1 La de stokastiske variable

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4 Avdelig for igeiørudig Fg: ITUETELL AALYE Grupper: 3KA Esesoppgve esår v Tille hjelpeidler: EKAEOPPGAE All sider il. forside: 4 Fgr: O 458 K Do: 4.0.0 All oppgver: 5 Fglig veileder: Per Ol øig Esesid,

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

Valuta og valutamarked 1. Innhold

Valuta og valutamarked 1. Innhold Forelesningsnoa 12, 20. mars 2015 Valua og valuamarked 1 Innhold Valua og valuamarked...1 Valua og valuakurs...1 Realvaluakurs...2 Valuamarked og valuakursregimer...6 Eerspørsel og ilbud eer valua...7

Detaljer

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene Bankers ulånspoliikk over konjunkurene en analyse av opimalie fra e foreaksøkonomisk synspunk av irik Fjellså Hærem Maseroppgave Maseroppgaven er lever for å fullføre graden Maser i samfunnsøkonomi (Profesjonssudium

Detaljer

Årsmelding 2010. mai 2011

Årsmelding 2010. mai 2011 Årsmelding 2010 mai 2011 Om NOKUT side 2 Tilbakeblikk på 2010: Førse år med nye NOKUT side 3 Tilsyn med norsk høyere udanning og fagskoleudanning side 5 Kvaliesuvikling gjennom uredning, evaluering og

Detaljer

SÅ ENKEL OG HENDIG Å BRUKE

SÅ ENKEL OG HENDIG Å BRUKE YTELSE OG UTVIKLING 50 ÅRS ERFARING Trovac Indusries ble grunnlag i 1960, og er kjen for sin høye kvalie, høye yelser og lave søynivå, i e elegan burgunder design. Cyclo Vac er i dag en av verdens sørse

Detaljer

Kina 20 år med økonomiske reformer

Kina 20 år med økonomiske reformer Inernasjonal Poliikk 58 (2) 2000: 215-232 Kina ISSN 200020 år med - 577X økonomiske reformer 215 Kina 20 år med økonomiske reformer Nina Langbraaen Nina Langbraaen, (f. 1963), er cand.poli. med hovedfag

Detaljer

Fagdag 2-3mx 24.09.07

Fagdag 2-3mx 24.09.07 Fagdag 2-3mx 24.09.07 Jeg beklager at jeg ikke har fuet oe ye morsomme spill vi ka studere, til gjegjeld skal dere slippe prøve/test dee gage. Istruks: Vi arbeider som valig med 3 persoer på hver gruppe.

Detaljer

FORANDRINGER KAN KOMME SÅ FØLG MED PÅ VÅR HJEMMESIDE www.melby-son n.no DER KOMMER ALL AUKSJONSINFORMASJON

FORANDRINGER KAN KOMME SÅ FØLG MED PÅ VÅR HJEMMESIDE www.melby-son n.no DER KOMMER ALL AUKSJONSINFORMASJON Skreet a Rue Torgerse AUKSJONSINFORMASJON 2007 GODT NYTT ÅR ØNSKER VI ALLE VÅRE KUNDER OG FORRETNINGSFORBINDELSER AUKSJONSINFORMASJON 2007 EN FORELØPIG AUKSJONSKALENDER FOR FØRSTE HALVÅR I 2007 SER DERE

Detaljer

De baltiske staters valg av valutakursregimer. Helge Sjursen

De baltiske staters valg av valutakursregimer. Helge Sjursen De baltiske staters valg av valutakursregimer. Helge Sjurse Masteroppgave i samfusøkoomi Istitutt for økoomi Uiversitetet i Berge Høste 2006 Revidert 03.0.07 Forord Jeg vil med dette rette e stor takk

Detaljer

1 Innledning. 2 Organisering av kontantforsyningen. 3 Behov for å holde lager

1 Innledning. 2 Organisering av kontantforsyningen. 3 Behov for å holde lager Norges Banks lagersyring av konaner Knu Are Aasvei, konsulen i Finansmarkedsavdelingen, og Thomas Kjørsad, konsulen i Avdeling for konane bealingsmidler 1 For å kunne ivarea sin seddel- og mynforsyningsplik,

Detaljer

OVERBYGNINGSKLASSER...

OVERBYGNINGSKLASSER... Hovedkonore Generelle ekniske krav Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 OVERBYGNINGSKLASSER... 3 3 KVALITETSKLASSER... 5 4 RAPPORTERING AV FEIL... 6 4.1 Generel...6 4.2 Ufylling... 6 4.3 Behandling

Detaljer

1999/37 Rapporter Reports. Trygve Martinsen. Avanseundersøkelse for detaljhandel. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

1999/37 Rapporter Reports. Trygve Martinsen. Avanseundersøkelse for detaljhandel. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 1999/37 Rapporer Repors Trygve Marinsen Avanseundersøkelse for dealjhandel Saisisk senralbyrå Saisics Norway Oslo Kongsvinger Rapporer Repors I denne serien publiseres saisiske analyser, meode- og modellbeskrivelser

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO ide UNIVRI I OO De maemai-aurvieapelige faule ame i: amedag: id for eame: Oppgaveee er på 4 ider Vedlegg: illae jelpemidler: MK454 Kompoimaerialer og -orujoer ordag 8-- 9 Formelar ( ide) Roma formelamlig

Detaljer

Pengemengdevekst og inflasjon

Pengemengdevekst og inflasjon Pengemengdeveks og inflasjon - en empirisk analyse og eoreiske berakninger Hovedfagsoppgave i samfunnsøkonomi av Sian Brundland Berge Insiu for økonomi Universiee i Bergen Våren 2004 KAPITTEL 1 INNLEDNING...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 15/2863

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 15/2863 SAKSFRAMLEGG Saksbehadler: Gro Øverby Arkiv: 22 Arkivsaksr.: 5/2863 MODUM BOLIGEIENDOM KF - ETABLERING AV ÅPNINGSBALANSE OG INVESTERINGSBUDSJETT FOR 25 Rådmaes istillig:. Åpigsbalase for Modum Boligeiedom

Detaljer

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal)

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal) 1 Fotball krysser greser (kofirmater Ålgård og Gjesdal) Øsker du e ide til et praktisk rettet prosjekt/aksjo der kofirmater ka bidra til de fattige dele av verde? Her har du et ferdig opplegg for hvorda

Detaljer

Working Paper 1996:3. Kortere arbeidstid og miljøproblemer - noen regneeksempler for å illustrere mulige kortsiktige og langsiktige sammenhenger

Working Paper 1996:3. Kortere arbeidstid og miljøproblemer - noen regneeksempler for å illustrere mulige kortsiktige og langsiktige sammenhenger Working Paper 1996:3 Korere arbeidsid og miljøproblemer - noen regneeksempler for å illusrere mulige korsikige og langsikige sammenhenger av Bjar Holsmark Sepember 1996 ISSN: 84-452X 1 2 sammendrag De

Detaljer

Metoder for politiske meningsmålinger

Metoder for politiske meningsmålinger Metoder for politiske meigsmåliger AV FORSKER IB THOMSE STATISTISK SETRALBYRÅ Beregigsmetodee som brukes i de forskjellige politiske meigsmåliger har vært gjestad for mye diskusjo i dagspresse det siste

Detaljer

Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011. c) Hva er kritisk verdi for testen dersom vi hadde valgt et signifikansnivå på 10%?

Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011. c) Hva er kritisk verdi for testen dersom vi hadde valgt et signifikansnivå på 10%? Forelesning 4 og 5 MET59 Økonomeri ved David Kreiberg Vår 011 Diverse oppgaver Oppgave 1. Ana modellen: Y β + β X + β X + β X + u i 1 i i 4 4 i i Du esimerer modellen og oppnår følgende resulaer ( n 6

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2014

SOLAKONFERANSEN 2014 Hovedtema: LUFTFARTEN I EKSPANSJON SOLAKONFERANSEN 2014 16. 17. september Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Kjære deltaker. Vi har i år valgt å fokusere på ekspasjo i luftfarte både

Detaljer

Levetid og restverdi i samfunnsøkonomisk analyse

Levetid og restverdi i samfunnsøkonomisk analyse Visa Analyse AS Rappor 35/11 Leveid og resverdi i samfunnsøkonomisk analyse Haakon Vennemo Visa Analyse 5. januar 2012 Dokumendealjer Visa Analyse AS Rapporiel Rappor nummer xxxx/xx Leveid og resverdi

Detaljer

Kap. 9: Inferens om én populasjon

Kap. 9: Inferens om én populasjon 2 ST0202 Statistikk for samfusvitere Bo Lidqvist Istitutt for matematiske fag Ka. 9: Iferes om é oulasjo Hvis σ er ukjet bytter vi ut σ med s i Ny observator blir t = x μ s/ z = x μ σ/ der s = Σx 2 (Σx)

Detaljer

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening Luktrisikovurderig fra legemiddelproduksjo på Fikkjebakke Screeig Aquateam COWI AS Rapport r: 14-046 Prosjekt r: O-14062 Prosjektleder: Liv B. Heige Medarbeidere: Lie Diaa Blytt Karia Ødegård (Molab AS)

Detaljer

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Asylprosesse Gresepasserig Statlig botilbud Registrerig

Detaljer

Faktorer bak bankenes problemlån

Faktorer bak bankenes problemlån Fakorer bak bankenes problemlån Tor Oddvar Berge, seniorrådgiver, og Karine Godding Boye, konsulen, begge i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 I denne analysen ser vi på hvilke makroøkonomiske fakorer

Detaljer

Klimaendringer gir lavere elektrisitetspriser og høyere forbruk i Norden Karina Gabrielsen og Torstein Bye

Klimaendringer gir lavere elektrisitetspriser og høyere forbruk i Norden Karina Gabrielsen og Torstein Bye Økonomiske analyser 3/2005 Klimaendringer gir lavere elekrisiespriser og høyere forbruk Klimaendringer gir lavere elekrisiespriser og høyere forbruk i Norden Karina Gabrielsen og Torsein Bye Bruk av fossil

Detaljer

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t Årsmeldig 2006 2 ÅRSRAPPORT 2006 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2006 Høy realløsvekst, lavt reteivå, god vekst iterasjoalt og høye oljeivesteriger bidro til sterk økoomisk vekst i 2006. Kapasitetsutyttige

Detaljer

Alkoholpolitikk. Samfunnsøkonomiske perspektiver på bruk av avgifter og reguleringstiltak, anvendt på Norge. Patrick B Ranheim.

Alkoholpolitikk. Samfunnsøkonomiske perspektiver på bruk av avgifter og reguleringstiltak, anvendt på Norge. Patrick B Ranheim. Alkoholpoliikk Samfunnsøkonomiske perspekiver på bruk av avgifer og reguleringsilak, anvend på Norge Parick B Ranheim Maseroppgave Maser of Philosophy in Environmenal and Developmen Economics UNIVERSITETET

Detaljer

Generell støymodell for forsterkere (Mot Kap.2)

Generell støymodell for forsterkere (Mot Kap.2) Geerell øymdell fr frerkere (M Kap.) år e frear øyaalyer av re yemer vl de være uprakk å aalyere med dealjere øymdeller fr alle mulge øyklder. velger ede å bruke freklede mdeller m repreeerer flere mulge

Detaljer

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid Registrarsemiar 1. april 2003 Igrid Ofstad Norid Statistikk 570 har fått godkjet søkad om å bli registrar ca. 450 registrarer er aktive i dag 2 5 ye avtaler hver uke på semiaret deltar både registrarer

Detaljer

2006/2 Notater 2006. Håvard Hungnes. Notater. Hvitevarer 2006. Modell og prognose. Gruppe for Makroøkonomi

2006/2 Notater 2006. Håvard Hungnes. Notater. Hvitevarer 2006. Modell og prognose. Gruppe for Makroøkonomi 006/ Noaer 006 Håvard Hungnes Noaer Hvievarer 006. Modell og prognose Gruppe for Makroøkonomi I. Innledning og konklusjon 1 På oppdrag fra norske elekroleverandørers landsforening (NEL) har vi uarbeide

Detaljer

a b o a l a t lok k a e t

a b o a l a t lok k a e t b k 2 ÅRSRAPPORT 2007 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2007. Til tross for iterasjoal fiasuro, var det sterk vekst i orsk økoomi i 2007. Det var lege vetet at vekste ville avta oe, mall for dre

Detaljer

Styringsteknikk. Kraner med karakter. ABUS kransystemer målrettet krankjøring. setter ting i bevegelse. Kransystemer. t t v. max.

Styringsteknikk. Kraner med karakter. ABUS kransystemer målrettet krankjøring. setter ting i bevegelse. Kransystemer. t t v. max. Kraner med karaker max. 0 ABUS kransysemer målree krankjøring Syringseknikk Kransysemer seer ing i beegelse Konakorsyre moorer den raskese eien fra A il B Erfarne kranførere er forrolig med oppførselen

Detaljer

NB: Dette er siste utgave på papir av Penger og Kreditt Se mer på side 2. Penger og Kreditt

NB: Dette er siste utgave på papir av Penger og Kreditt Se mer på side 2. Penger og Kreditt NB: Dee er sise ugave på papir av Penger og Kredi Se mer på side Penger og Kredi 8 M a r s Til abonnenene: Penger og Kredi opphører i papirversjon, men forseer som web-publikasjon Norges Bank har veda

Detaljer

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN ÅRSRAPPORT 2012 «Et godt veiett skal bidra til at vi år målet om likeverdige levekår og tjeestetilbud til alle uasett hvor i ladet ma bor.» OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN VISJONEN SOM MANGLER Norge

Detaljer

Prisindekser for bygg og anlegg, bolig og eiendom 2006 Resultater og metoder

Prisindekser for bygg og anlegg, bolig og eiendom 2006 Resultater og metoder Norges offselle saskk D 363 Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Resulaer og meoder Sassk seralbyrå Sascs Norway Oslo Kogsvger Norges offselle saskk I dee sere publseres hovedsakelg prmærsaskk,

Detaljer

Løsningsforslag. Fag 6027 VVS-teknikk. Oppgave 1 (10%) Oppgave 2 (15%)

Løsningsforslag. Fag 6027 VVS-teknikk. Oppgave 1 (10%) Oppgave 2 (15%) Fag 67 VVS-eknikk Eksamen 8. mai 998 Løsningsforslag Oppgave (%) (NR = Normalreglemene, ekniske besemmelser,.ugave, 99) Nødvendig akareal som skal dreneres pr. aksluk faslegges, ofe avhengig av akes fallforhold.

Detaljer

Prøveeksamen 2. Elektronikk 24. mars 2010

Prøveeksamen 2. Elektronikk 24. mars 2010 Prøveeksame 2 Elektroikk 24. mars 21 OPPGAVE 1 E 8 bit D/A-omformer har et utspeigsområde fra til 8 V V 1LSB, der V 1LSB er de aaloge speige som svarer til det mist sigifikate bit (LSB). a) Hvor stor er

Detaljer

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX Luex terrassemarkiser. Moterig- og bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX SMRTBOX 4 5 6 7 8 Markises hovedkompoeter og mål Kombikosoll og plasserig rmklokker og justerig Parallelljusterig Motordrift og programmerig

Detaljer

Eksamen REA3028 S2, Våren 2011

Eksamen REA3028 S2, Våren 2011 Eksame REA08 S, Våre 0 Del Tid: timer Hjelpemidler: Valige skrivesaker, passer, lijal med cetimetermål og vikelmåler er tillatt. Oppgave (8 poeg) a) Deriver fuksjoee ) f 5 f 6 5 ) g g ) h l 9 9 6 4 h l

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for samfusfag Istitutt for økoomi og admiistraso Ivesterig og fiasierig Bokmål Dato: Madag. desember 3 Tid: 4 timer / kl. 9-3 Atall sider (ikl. forside): 5 + sider vedlegg Atall oppgaver: 4 Tillatte

Detaljer

GRØDEM ALLÉ BOLIGER NÆR SJØEN PÅ GRØDEM, RANDABERG INNHOLDSRIKE FAMILIEBOLIGER

GRØDEM ALLÉ BOLIGER NÆR SJØEN PÅ GRØDEM, RANDABERG INNHOLDSRIKE FAMILIEBOLIGER GRØDEM ALLÉ BOLIGER NÆR SJØEN PÅ GRØDEM, RANDABERG INNHOLDSRIKE FAMILIEBOLIGER ET GODT STED Å LEVE MED KORT VEI TIL DE GODE OPPLEVELSENE N GR ØD EM VE Grødem ligger i Radaberg kommue, Jæres ordre spiss,

Detaljer

Mobilt røntgenutstyr er en suksess. Side 12. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter

Mobilt røntgenutstyr er en suksess. Side 12. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter MAGASIN FOR STIFTELSEN BERGEN DIAKONISSEHJEM NR 1 2013 48. ÅRGANG Mobilt røtgeutstyr er e suksess Side 12 Haraldsplass Diakoale Høgskole Haraldsplass Diakoale Sykehus Gares Ugdomsseter Seter for Livsmestrig

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

RAPPORT. Kalkulasjonsrenten 2012/44. Michael Hoel og Steinar Strøm

RAPPORT. Kalkulasjonsrenten 2012/44. Michael Hoel og Steinar Strøm RAPPORT 01/44 Kalkulasjonsrenen Michael Hoel og Seinar Srøm Dokumendealjer Visa Analyse AS Rappornummer 01/44 Rapporiel Kalkulasjonsrenen ISBN 978-8-816-093-1 Forfaer Michael Hoel og Seinar Srøm Dao for

Detaljer

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK Temahefte r Hvorda du reger med poteser Detaljerte forklariger Av Matthias Loretze mattegriseforlag.com Opplsig: E potes er e forkortet skrivemåte for like faktorer. E potes består

Detaljer

GRATIS BLAD. 2 år 25 ÅRS JUBILEUM 1990-2015 FEBRUAR/MARS - 2015. Aktivitetsleker. til katt. Akvarium. - et levende. møbel. Strikket VINTERDEKKEN

GRATIS BLAD. 2 år 25 ÅRS JUBILEUM 1990-2015 FEBRUAR/MARS - 2015. Aktivitetsleker. til katt. Akvarium. - et levende. møbel. Strikket VINTERDEKKEN GRATIS BLAD FEBRUAR/MARS - 201 Akiviesleker il ka Akvarium - e levende møbel Srikke VINTERDEKKEN Usyr il løypa Eer en lang kald dag i løypa er de god å legge seg i en myk varm seng! Poesalve Non-sop Vannfri

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

Fører høy oljepris til økt oljeboring? * Guro Børnes Ringlund, Knut Einar Rosendahl og Terje Skjerpen

Fører høy oljepris til økt oljeboring? * Guro Børnes Ringlund, Knut Einar Rosendahl og Terje Skjerpen Økonomisk analyser 2/2004 Fører høy oljepris il øk oljeboring? Fører høy oljepris il øk oljeboring? * Guro Børnes Ringlund, Knu Einar Rosendahl og Terje Skjerpen Hvor lenge vil OPEC se seg jen med høye

Detaljer