BankAxept ny strategi og ny giv. Oktober 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BankAxept ny strategi og ny giv. Oktober 2013"

Transkript

1 BankAxept ny strategi og ny giv Oktober 2013

2 1. Bakgrunnsanalyse for forretningsorientering av BankAxept 2. Internasjonale trender Agenda 3. Strategisk retning for BankAxept 4. Vurdering av fremtidige forretningsmodeller

3 BankAxept er et kortsystem (i NOK) som eies av Finans Norge Hva er BankAxept? Åpent betalingssystem, hvor alle banker i Norge kan tilslutte seg nettverket gjennom Finans Norge Brukes online og alltid med PIN. Bankene står selv for utstedelse av BankAxept kort og innløsning av BankAxept-transaksjoner Sentral teknisk infrastruktur driftes av Nets Norge Infrastruktur (NNI) på vegne av Finans Norge Prioritetsregelen knyttet til BankAxept betyr, at BankAxept i utgangspunktet prioriteres i de tilfelle kortet er co-branded med andre betalingskort, for eksempel VISA eller Mastercard BankAxept opereres uten interchange fee (formidlingsgebyr) Historikk: BankAxept har sine røtter tilbake til utplassering av minibanker på slutten av 1970-tallet og POS-terminaler fra begynnelsen av 1980-tallet (først i bensinstasjonsmiljø). Merket BankAxept ble etablert i 1990 og i 1991 ble felles sentral teknisk infrastruktur opprettet 2

4 BankAxept har vært drivkraft for den høye utbredelsen av betalingskort i det norske market Markedsandel for BankAxept Island Norge 2012 Norge 2011 USA Danmark Canada Sverige Finland Storbritannia Nederland Belgia Irland Tyskland Polen 93 % 92 % 91 % 90 % 89 % 88 % 87 % 86 % Korttransaksjoner per innbygger #betalinger og kontantuttak 2011: BankAxept markedsandel 2002 til prosent*: BankAxept kort Norge blant landene med høyest antall korttransaksjoner per innbygger 1,63 milliarder korttransaksjoner svarende til 323 per innbygger Den gjennomsnittlige verdien på varekjøp med kort var på 455 NOK -i 2012 gjennomsnittstransaksjon i kroner har vist en nedadgående trend Markedsandel i det norske marked på ca 88,2 prosent Siden 2002 har markedsandelen til BankAxept blitt redusert med ca 4 prosentpoeng Veksten i utstedelse av internasjonale betalingskort kan til dels skyldes manglende synlighet av inntekter knyttet til BankAxept-kortet for bankene BankAxept har en høy markedsandel, men har de siste 10 årene mistet noe posisjon til internasjonale betalingskort og nye betalingsløsninger. Kilder: Norges bank, Årsrapport om betalingssystem, 2012, mai 2013 *Transaksjoner i Norge med norske kort 3

5 Korttransaksjoner per innbygger Korttransaksjoner per innbygger Tap på kort per innbygger (NOK) Høy bruk av kort i Norge har bidratt til et effektivt betalingssystem sammenlignet med andre land spesielt fremstår BankAxept-systemet som kostnadseffektivt Effektivitet i norsk betalingsformidling Kostnader*: Tidsbruk**: Sikkerhet: Kostnadseffektiviteten knyttet til betalingsformidling fremstår som god sammenlignet med andre land En viktig årsak til kostnadseffektiviteten er høy bruk av kort og tilsvarende lav andel av kontantbruk Norge Sverige Danmark EU Tidsbruken i Norge er klart raskere enn i EU, men litt tregere enn i UK BankAxept krediterer kundene innen oppgjøret mellom bankene, hvilket bidrar til et rask betalingssystem Norge Storbritannia EU Etter Danmark er Norge det landet som har lavest tap på kort per innbygger Samtidig kommer Norge relativt godt ut målt på prosentandel av falske sedler Norge Danmark EU Storbritanni a Australia 0 0,0 % 0,2 % 0,4 % 0,6 % 0,8 % 1,0 % 1,2 % Kostnader i prosent av BNP Tidsbruk ved bruk av debetkort Forfalsket sedler per million sedler i omløp BankAxept er den dominerende betalingsløsningen i detaljomsetningen, en samfunnskritisk infrastruktur og et viktig element i banknæringens selvregulering. Kilder: Norges bank, Årsrapport om betalingssystem, 2012, mai 2013 *Kostnadseffektivitet kan måles som samfunnskostnader knyttet ved betalingsformidling som del av BNP **Tidsbruk fra initiering til autorisering målt i sekunder 4

6 BankAxept-systemet representerer en firepartsmodell og opererer i dag uten interchange Kortholder bank (utsteder) Illustrasjon av finansielle tjenester knyttet til BankAxept: interchange (MIF) = 0 Brukersteds bank (innløser) Finansielle tjenester Alle aktører med konsesjon til å drive bankvirksomhet i Norge kan tilknytte seg av BankAxept systemet - åpent nettverk med flere lisensierte utstedere og innløsere Produksjonskjeden for finansielle tjenester er et tosidet market med; i) kortholdere og ii) brukersteder Transaksjonsgebyr = 0 Årsavgift 109,4 NOK* Kortholder Transaksjonsgebyr = 0,1-0,2 NOK Mnd.avgift 130 NOK** Brukersted De to delmarkeder kan belastes kostnader forbundet med finansielle tjenester i betalingskortsystem BankAxept-systemet opereres i dag uten interchange mellom innløser og utsteder i motsetning til for eksempel Visa og MasterCard I dag kan kortholder belastes en årsavgift, mens brukersted kan belastes et transaksjonsgebyr Kilde: FNO og konkurransetilsynet *Beregning årsavgift: kombikort årspris (218,8)/2= 109,4 (kilde: Norges bank betalingsrapport 2012) **Mnd.avgift brukersted: DNB (mnd. pris oppgjør) Nordea (mnd. pris oppgjør) 135/2= 130 mnd avgift (dnb.no og nordea.no) 5

7 Tjenester knyttet til innsamling og prosessering av transaksjoner av én leverandør for BankAxept - Felleskfunksjonen Illustrasjon av tekniske tjenester knyttet til BankAxept: Switch (autorisasjon) Kortadministrasjon/ Bankdatasentralen Kort Innsamlingssystem/ Fellesfunksjonen Mottakssystem Terminal Tekniske tjenester Operatør av Fellesfunksjonen (Nets Norge Infrastruktur) ivaretar oppgavene knyttet til innsamling og prosessering Valget av kun én operatør av Fellesfunksjonen er grunnet i behovet for teknisk standardisering og mulighet for utnyttelse av stordriftfordeler Øvrige innsamlingsaktører i det norske market må rute BankAxeptautorisasjonsforespørsler til Fellesfunksjonen, for distribusjon til kortutstedende bank Det er egne tilstøtende verdikjeder for leveranser av betalingsterminaler og - kort Kilde: FNO og konkurransetilsynet 6

8 Fellesfunksjonen leverer en rekke tjenester som i dag primært belastes kortholders bank Tjenester levert av Fellesfunksjonen 1. På vegne av brukersteds bank utfører Fellesfunksjonen: Tekniske kontrollfunksjoner knyttet til autorisasjonsforespørsel (innhold, terminal etc.) Videreformidler av autorisasjonsforespørsler til kortutsteder med verifisering og kontroll (Pin, dekning, misbruk, etc.) Videreformidler svar (ja/nei) fra kortutsteder til terminal 2. Fellesfunksjonen genererer transaksjonsdata, som grunnlag for kreditering og debitering av konti 3. Fellesfunksjonen sender transaksjonsdataene til Norwegian Interbank Clearing System (NICS) på vegne av brukersteds bank for avregning Tjenester levert fra operatør av Fellesfunksjonen til BankAxept: BankAxept Mottak BankAxept Applikasjon Bankmeldingstjenester PSP Kontroll HSM Score BSK Sikkerhetsregler Transaksjonsformat (SDI) BankAxept kontroll Early warning brukersted/terminal Aktivitetskontroll / Sperrekontroll Autorisasjon mot kortutsteder BankAxept oppgjør Kort og pin korntroll (samordning) Logging av transaksjoner STIP* Gyldig terminal ID /Brukerstedsnummer Sperreregister Tapte kort 0,12 NOK per transaksjon (gjennomsnitt) betales av kortholders bank = 0,0029 NOK per transaksjon (basispris) betales av kortholders bank Kilde: FNO og konkurransetilsynet *Funksjon som trer i kraft når kortutstedende banks egne autorisasjonssystemer ikke er tilgjengelig 7

9 Standarder og regelverk Finansielle tjenester Tekniske tjenester Kontantstrømmene i dagens betalingssystem danner grunnlag for vurdering av inntekter og kostnader knyttet til fremtidig(e) forretningsmodell(er) for BankAxept Sentrale kontantstrømmer knyttet til BankAxept-systemet (omfatter priser og kostnadsfordeling der BankAxept-elementer eksplisitt inngår) Transaksjonsinfrastruktur 1 Årsavgift knyttet til BankAxept-kortet. NICS Bankmeldingstjenester Terminalleverandør/ PSP 8 Brukersted 7 9 Brukerstedsbank Mottak & Applikasjon Fellesfunksjonen Kortholders bank 4 VISA Lisens Kortprodusent 1 Kortholder Transaksjonsgebyr for bankmeldingstjenester knyttet til sperreregister og tapte kort Transaksjonsgebyr for mottak og prosessering av transaksjoner Kostnader knyttet til produksjon av kombinertkortet, eksempelvis trykking, personalisering, innkjøp chip, embedding og personalisering av chip legitimasjonsdelen inngår ikke Kostnad for branding av BankAxept-logo på kombinertkortet (Visa lisens) Etablerings- og forvaltningskostnad for regelverk, standarder og sikkerhet av transaksjoner gjennom Fellesfunksjon 7 Innløsergebyr som betales av brukersted per transaksjon 8 Kostnader knyttet til; 8.1) Kjøp av terminaler, 8.2) Årsabonnement, 8.3) Etablering. 10 BSK 6 9 Pris for avregning og distribusjon av kapitaltransaksjoner mellom bankene 10 Etablerings- og forvaltningskostnad for regelverk, standarder og sikkerhet av transaksjoner gjennom Fellesfunksjon Kontantstrøm i BankAxept-systemet Kilde: Norges bank rapport 2012 og FNO Administrasjon 8

10 Sett opp mot alternativene til BankAxept har brukerstedene større betalingsvillighet for bruk av BankAxept Bruk av BankAxept og andre alternativer ved kjøp Betalingsløsninger Kortholder Brukersted Kortholders bank Brukersteds bank Terminallev./PSP Eksemplene synliggjør at for brukerstedene (vare- og tjenestehandel) er BankAxept den mest effektive betalingssystem Konklusjon Årsavgift Årsavgift Bruk av kort på Kontanter stadig mindre beløp Indifferent i bruk av kort Kostnadseffektiv og billig Høyt brukerstedsgebyr Høy kostnad Betalingsvillighet for BankAxept Utydelige inntekter og klare kostnader Klare inntekter og kompleks koststruktur Håndtering av kontanter er dyrt Utydelige inntekter og klare kostnader Klare inntekter og kompleks koststruktur Håndtering av kontanter er dyrt Tjener vesentlig på salg av terminaler Tjener vesentlig på salg av terminaler Ta betalt for BankAxept Sett opp mot alternativene har brukerstedene større betalingsvillighet for BankAxept Kortholder har i dag et indifferent forhold til bruken av kort sett i forhold til den rene betalingsformidling Kortholdere har i den senere tid blitt mer oppmerksom på fordeler knyttet til kredittkortkjøp for eksempel forsikring og beskyttelse ved kjøp av reiser 9

11 BankAxept er den dominerende betalingsløsningen i detaljomsetningen, en samfunnskritisk infrastruktur og et viktig element i banknæringens selvregulering Føringer for forretningsorientering av BankAxept BankAxept med tilhørende infrastruktur representerer betydelige verdier for banknæringen BankAxept har en signifikant markedsandel, men har de siste 10 årene mistet posisjon til fordel for internasjonale betalingskort og nye betalingsløsninger For brukerstedene er BankAxept den mest effektive betalingsløsningen og sett opp mot alternativene har brukerstedene større betalingsvillighet for BankAxept 10

12 Banknæringen peker på at BankAxept er effektivt og stabilt forvaltet, men konseptet mangler rom for innovasjon og videreutvikling Hva kan gi BankAxept konkurransefortrinn, hvordan komme andre aktører i forkjøpet? Må ha et omforent bilde og tydeliggjøring av verdien til BankAxept. BankAxept har ingen reelle eiere. Sverige fungerer helt fint med kun Visa. Det er ingen som blir sett på som ansvarlig i BankAxept regime. Verdien av BankAxept er ikke godt synlig for bankene i dag. Bax er billigere enn Visa, og Visa innlands transaksjonskostnad er høy relativt sett. Kortholder har ingen forhold til BankAxept, og ville ikke merket om det ble skrudd av over natten. Utfordringer med BankAxept Dagens BankAxept har nådd sitt mål, ved å erstatte sjekker, utgjøre et effektivt substitutt til kontanthåndtering og etablere bankkontoen være et substitutt til kontanthåndtering Usikkerhet knyttet til fremtidig forretningsmodell og lønnsomhet har begrenset viljen til å investere og innovere Manglende direkte inntekter knyttet til BankAxept medfører at verdien av dagens modell fremstår utydelig for bankene Manglende utvikling av BankAxept har medført økt handlingsrom for både eksistrenede og nye aktører utenfor bank 11

13 Agenda 1. Bakgrunnsanalyse for forretningsorientering av BankAxept 2. Internasjonale trender 3. Strategisk retning for BankAxept 4. Vurdering av fremtidige forretningsmodeller

14 En rekke underliggende drivere forventes å påvirke markedet innen betalingsformidling i de kommende årene Forbrukere: Drivere innen betalingsformidling Teknologi: 1 2 Forbrukere viser en sterk vilje til å endre eksisterende adferdsmønstre relatert til betaling Endring i forbrukeradferd representerer nye muligheter for å tilfredsstille nye preferanser Rask utbredelse av smarttelefoner og internett tilgang skaper nye attraktive muligheter for betalingsløsninger Konkurranse: Regulering: 3 4 Tradisjonelle aktører innen betalingsformidling som for eksempel banker og betalingsnettverk møter sterk konkurranse fra nye aktører i markedet Eksempler på nye aktører er teleoperatører, internettaktører og teknologileverandører Regulatoriske myndigheter skaper nye kompetitive rammer innen så vel som på tvers av grenser I etterdønningene av finanskrisen omskrives en rekke av tidligere eksisterende regler og lovpålegg De underliggende driverne innen betalingsformidling leder frem til mulighetsbilde og posisjonering for NyBax. 13

15 Den vedtok EU-kommisjonen to forslag for regulering av betalingsformidling Directive on Payment Services (PSD2) & Regulation on Multilateral Interchange fees (MIFs) Bestemmelser for Interchange For cross-border korttransaksjoner gjelder fra to måneder etter forordningens ikrafttredelse: Debetkorttransaksjoner max. 0,2% Kreditkorttransaksjoner max. 0,3% For alle korttransaksjoner (inkl. innenlandske) gjøres ovenstående satser gjeldende 2 år etter forordningens ikrafttredelse Bestemmelsene om interchange gjelder ikke for corporate kort (commercial cards), kontantuttak fra minibanker og kort utstedt av trepartssystemer Trepartssystemer basert på lisensiering av utstedelse og/eller acquiring er å betrakte som et firepartssystem Annet innhold i utkastet til forordning Krav til separasjon mellom kortscheme og driftssentraler (prosessing entities) I kravet om separasjon ligger også uavhengighet i legal struktur, organisering og beslutninger - bestemmelsen gjelder ikke for trepartssystemer Ingen hindringer for co-branding - ingen krav til rapportering, betaling av avgifter på tvers av kortschemes ved co-branding Kortholder bestemmer valg av kortscheme Forbud mot automatiske mekanismer som begrenser kortholders valg av kortscheme 14

16 Rask utbredelse av smarttelefoner forventes i årene fremover å ha betydelig innflytelse på betalingsløsninger Dimensjoner innen m-commerce: Mobil som NFC enhet Mobil som betalingsterminal Mobile Wallet SMS-basert overføring Mobile Payments Mobiltelefon som betalingsenhet Mobile betalingsløsninger Den hurtige utbredelsen av smarttelefoner har kommet til et punkt hvor disse enhetene representerer et attraktivt alternativ til eksisterende betalingsformer Mobile betalinger refererer til en rekke løsninger fra Near-Field-Communication (NCF) til e-lommebok Mobile Banking Mobil som ny kanal for banktjenester Mobile Marketing Utvidelse av marketingsløsninger via mobiltelefon Særlig har NCF tiltrukket seg betydelig interesse, men utbredelsen av løsningen fremstår fortsatt usikker Mobile betalingsløsninger representerer en attraktiv markedsinngang for nye aktører for eksempel teleoperatører og teknologiselskaper Eksisterende aktører innen betalingsformidling må forholde seg til den fremvoksende utbredelsen av smarttelefoner og mobile betalingsløsninger. 15

17 Stadig flere forbrukere beveger seg mot mobile og elektroniske betalinger Mobile betalinger Gartner Forsights Mobilitet er topp fem prioritet over de neste tre årene 35% av nordamerikanske og europeiske bedrifter anser strategi innen mobilitet som en prioritet Flere forbrukere velger nå mobile betalinger, men så langt er det bare 2,1 prosent av mobilbrukene som betaler med mobilen. Derfor ligger det et enormt potensial for vekst i mobile betalinger* Ifølge analytikere ble det gjort anslagsvis 28,3 milliarder betalinger elektronisk og mobilt verden over i 2012* Forrester Mobile is so important; put your best people on mobile. If you don't have a mobile strategy, you are no longer relevant. Eric Schmidt, former CEO, Google 40% av forretnings- og IT ledere søker mer engasjement innen mobile problemstillinger. Analytikerne spår at økningen vil ligge på 52,7 % frem til 2013, tilsvarende 17 milliarder transaksjoner* Om formålet er å ha større kundedialog, økt produktivitet, eller reduserte kostnader, erkjenner flere virksomheter at mobil teknologi har en betydelig innvirkning på organisasjonens effektivitet Stadig flere virksomheter investerer også i mobile løsninger for å kunne differensiere seg fra sine konkurrenter *http://www.no.capgemini.com/sites/default/files/pdf_mobile_betalinger ker_mest.pdf 16

18 Agenda 1. Bakgrunnsanalyse for forretningsorientering av BankAxept 2. Internasjonale trender 3. Strategisk retning for BankAxept 4. Vurdering av fremtidige forretningsmodeller

19 Eksempler på nye betalingsløsninger Nye betalingsløsninger i markedet øker antall transaksjoner, men spiser også av de tradisjonelle BankAxept-transaksjoner Nye betalingsløsninger som spiser av BankAxept transaksjoner Implikasjoner for BankAxept Brukersteder innoverer med andre aktører: Ruter billett-app som blant annet kan brukes til å kjøpe billetter med tidigere var disse BankAxept transaksjoner, mens nå vil kjøp gjennom appen gjennomføres med Visa 18

20 NyBax visjon skaper et tydelig fokus og definerer hvordan NyBax ønsker å bli oppfattet i markedet Visjon NyBax leverer i 2020 fremtidsrettede, effektive og sikre betalingsløsninger i det nordiske markedet Fremtidsrettet: Fleksibel for nye bruksmønstre og muliggjøre nye kanaler / betalingsløsninger (infrastruktur) med konkurransedyktig teknologi Effektiv: Markedsledende på transaksjonskostnad (lav), raskt oppgjør og skalerbarhet knyttet både til volum og kanaler Sikker: Trygt og garantert oppgjør både for kortholder og brukersted med meget høy driftsstabilitet (100% oppetid) Nordisk: Følge internasjonale standarder og tilrettelegge for nordisk bruk 19

21 Agenda 1. Bakgrunnsanalyse for forretningsorientering av BankAxept 2. Internasjonale trender 3. Strategisk retning for BankAxept 4. Vurdering av fremtidige forretningsmodeller

22 NyBax gir mulighet for rask etablering av en lønnsom og forretningsorientert organisasjon, med rom for videreutvikling og innovasjon Forretningsorientering av BankAxept Forretningsmodellen for NyBax er en dynamisk modell som kan utvikles og utvides stegvis for å skape og levere innovative betalingstjenester NyBax skaper høy verdi for sine kunder, som danner grunnlag for klare inntektsstrømmer Bedre organisering skaper investeringsvilje og dermed rom for innovasjon og videreutvikling 21

23 BankAxept er i dag helt fraværende i diskusjonene forbundet med videreutvikling av betalingsformidling nasjonalt så vel som internasjonalt Føringer for forretningsorientering av BankAxept NyBax må raskest mulig komme på banen og være en aktiv aktør i utviklingen av betalingsformidlingsområdet Utnytte tidsvindu før lavere interchange er implementert Nye regulatoriske direktiver (PSD) utfordrer prioriteringsregelen og BankAxepts markedsposisjon Komme i forkjøpet av nye aktører med nye løsninger/tjenester Trenden viser at forbrukere er opptatte av: Bruk av mobile løsninger får stadig større betydning Opptatt av tjenester - ikke tilbyder Bruk av kort og elektroniske betalingsløsninger på stadig mindre beløp 22

24 NyBax erkjenner samfunnsperspektivet knyttet til betalingsformidling Forretningsidé Tilby betalingstjenester som løpende tilfredsstiller publikum og det offentliges behov for anvendelig, sikker og rasjonell betalingsformidling. NyBax erkjenner samfunnsperspektivet BankAxept er den dominerende betalingsløsningen i detaljomsetningen, en samfunnskritisk infrastruktur og et viktig element i banknæringens selvregulering. 23

BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Seminar betalingssystemer og IKT 22. mai 2014 Tor Johan Bjerkedal

BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Seminar betalingssystemer og IKT 22. mai 2014 Tor Johan Bjerkedal BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Seminar betalingssystemer og IKT 22. mai 2014 Tor Johan Bjerkedal Fra infrastruktur til forretning Bankene tar BankAxept videre Det er

Detaljer

Årsrapport om betalingsformidling

Årsrapport om betalingsformidling Årsrapport om betalingsformidling 23 m a i 2 4 Norges Banks årsrapport om betalingsformidling Norges Bank skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Dette følger av sentralbankloven

Detaljer

Vurdering av tiltak i markedet for internasjonale betalingskort i Norge

Vurdering av tiltak i markedet for internasjonale betalingskort i Norge 31. januar 2012 Rapport til Finansdepartementet: Vurdering av tiltak i markedet for internasjonale betalingskort i Norge På oppdrag fra Finansdepartementet er det nedsatt en prosjektgruppe med representanter

Detaljer

Ny vurdering av markedet for internasjonale betalingskort i Norge

Ny vurdering av markedet for internasjonale betalingskort i Norge Til Finansdepartementet OFFENTLIG VERSJON 1 Fra Prosjektgruppen (se under) 17.09.2007 Ny vurdering av markedet for internasjonale betalingskort i Norge 1 Innledning Finansdepartementets ba i brev av 19.

Detaljer

Betalingskortsystem og formidlingsgebyr

Betalingskortsystem og formidlingsgebyr Betalingskortsystem og formidlingsgebyr av Eirik Lothe Hess Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi Juni 2010

Detaljer

Å rs rap p o r t o m 2004 2004 b e t a l i n g s fo rm i d l i n g a p r i l 2 0 0 5

Å rs rap p o r t o m 2004 2004 b e t a l i n g s fo rm i d l i n g a p r i l 2 0 0 5 Årsrapport om betalingsformidling 24 april 25 Norges Banks årsrapport om betalingsformidling Norges Bank skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Dette følger av sentralbankloven

Detaljer

Å rs rap p o r t o m 2001 2001 b e t a l i n g s fo rm i d l i n g a p r i l 2 0 0 2

Å rs rap p o r t o m 2001 2001 b e t a l i n g s fo rm i d l i n g a p r i l 2 0 0 2 Årsrapport om betalingsformidling 21 april 22 Årsrapporten om betalingsformidling kommer ut en gang i året. Rapporten er også tilgjengelig på internett under Norges Banks hjemmeside: www.norges-bank.no

Detaljer

Markedet for innovative, digitale betalingstjenester

Markedet for innovative, digitale betalingstjenester Markedet for innovative, digitale betalingstjenester Utarbeidet for Kommunal- og moderniseringsdepartementet Oslo Economics rapport 5-2014 Analyse i markedet for innovative, digitale betalingstjenester

Detaljer

RISIKO- og SÅRBARHETSANALYSE (ros)

RISIKO- og SÅRBARHETSANALYSE (ros) RISIKO- og SÅRBARHETSANALYSE (ros) 2013 RAPPORT Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2013 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

følge utviklingen i det europeiske finansmarkedet

følge utviklingen i det europeiske finansmarkedet Leder har ordet Året 28 markerte slutten på en av de sterkeste konjunkturoppgangene verden har sett på mange år. For medlemsselskapene ble det et godt år som helhet, men det ble også året hvor selskapene

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE Standard forside DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Økonomi og Administrasjon OPPGAVEN ER SKREVET INNEN FØLGENDE SPESIALISERINGSRETNING: Risikostyring

Detaljer

Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2014

Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2014 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2014 Finansforetakenes bruk av informasjonsog kommunikasjonsteknologi

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011 RAPPORT RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2011 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

Verdien av kontanter En analyse utført på vegne av NHO Service. Endelig rapport 25. juni 2013

Verdien av kontanter En analyse utført på vegne av NHO Service. Endelig rapport 25. juni 2013 Verdien av kontanter En analyse utført på vegne av NHO Service Endelig rapport 25. juni 2013 KPMG P.O. Box 7000 Majorstuen N-0306 Oslo Norway Tel +47 04063 Fax +47 22 60 96 01 Internet www.kpmg.no Enterprise

Detaljer

RISIKO- og SÅRBARHETSANALYSE (ros)

RISIKO- og SÅRBARHETSANALYSE (ros) RISIKO- og SÅRBARHETSANALYSE (ros) 2012 RAPPORT Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2012 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

Risiko- og Sårbarhetsanalyse

Risiko- og Sårbarhetsanalyse Kredittilsynet Den finansielle infrastruktur og bruk av informasjonsteknologi Version: 2002-03-10/1.0 Author: Kredittilsynet, R-avdelingen, IT tilsyn Innholdsfortegnelse 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1

Detaljer

Anne-Lise Løfsgaard Adm. direktør FINFO

Anne-Lise Løfsgaard Adm. direktør FINFO ÅRSBERETNING 2009 Leder har ordet 2009 ble et resultatmessig meget godt år for medlemsselskapenet, men det ble også året hvor vi for alvor fikk erfare virkningene av finanskrisen med dempet investeringslyst,

Detaljer

Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET

Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2013 1. KVARTAL 2. KVARTAL Det ble oppnådd politisk enighet i EU om nytt regelverk for kapitaldekning i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, CRR

Detaljer

Velg felles betalingssentral

Velg felles betalingssentral Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Cash Management 2. utgave - MARS 2008 inside: Lagerstyring: betalingsterminal: Klager for å Fryser du ned Kort-vei til bedre likviditet utsette betaling kapitalen?

Detaljer

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR Kai A. Olsen Professor i informatikk, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Molde Kjetil Staalesen Seniorrådgiver, Finansforbundet 07.06.2011 FORORD Vår visjon er et kontantfritt

Detaljer

Anne-Lise Løfsgaard Adm. direktør FINFO

Anne-Lise Løfsgaard Adm. direktør FINFO ÅRSBERETNING 2012 Leder har ordet 2012 ble resultatmessig nok et godt år for medlemsselskapene. I Europa domineres politikken og den økonomiske utviklingen fortsatt av en finanspolitikk som kutter i offentlig

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 RAPPORT RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

Betalingsformidling. Rapport 1999

Betalingsformidling. Rapport 1999 Betalingsformidling Rapport 1999 Oslo, juni 2000 Norges Banks årsrapport om betalingsformidling for 1999 Norges Banks årsrapport om betalingsformidling er gratis og kan bestilles fra: Norges Bank Abonnementsservice

Detaljer

Pengeflytting før og nå

Pengeflytting før og nå Pengeflytting før og nå Gunnvald Grønvik og Leif Veggum 1 I løpet av 100 år har det skjedd store endringer i måten betalinger skjer på. Det har skjedd endringer i hva slags penger som blir brukt i det

Detaljer

D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S

D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S DIBS E-HanDElSInDEkS NORge 21 2 Bakgrunn DIBS Payment Services, Nordens største leverandør av løsninger for internettbetaling, presenterer en fullstendig ny analyse

Detaljer

Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014

Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014 Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 2 /24 Innhold Konsernsjefens ord 3 Eika Alliansen 4 Eika Gruppen 6 Konsernstruktur

Detaljer

Kapittel V. Perioden 2000-2010 Teknologisk videreutvikling og konsolidering

Kapittel V. Perioden 2000-2010 Teknologisk videreutvikling og konsolidering Kapittel V. Perioden 2000-2010 Teknologisk videreutvikling og konsolidering 1. Hovedtrekk Mye av det som har skjedd på betalingssystemområdet fra 2000 og utover har dreid seg om å ta i bruk, effektivisere

Detaljer

Trendrapport hvitvasking 2011 Enheten for finansiell etterretning

Trendrapport hvitvasking 2011 Enheten for finansiell etterretning Trendrapport hvitvasking 2011 Enheten for finansiell etterretning Innhold : Sammendrag : 5 : Innledning : 9 : Datagrunnlag : 13 : Hvordan utføres hvitvasking? : 15 Hvilke tjenestetilbydere kan misbrukes?

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2010

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2010 RAPPORT RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2010 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2010 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

Leder har ordet. FINFO Årsberetning 2010 2

Leder har ordet. FINFO Årsberetning 2010 2 ÅRSBERETNING 2010 Leder har ordet 2010 ble resultatmessig et godt år for medlemsselskapene, men hvor etterdønningene av finanskrisen er merkbare med fortsatt dempet investeringslyst i næringslivet. Året

Detaljer