MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 0900

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2014 Tid: 0900"

Transkript

1 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 14/229 SENIORPOLITISK PLAN 2/14 14/492 LØNNSPOLITISK PLAN SAKSLISTE Hansnes, Hanny Ditlefsen ordfører

2 Sak 1/14 SENIORPOLITISK PLAN Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 423 Arkivsaksnr.: 14/229 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Arbeidsmiljøutvalget /14 Administrasjonsutvalget / Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Karlsøy kommune vedtar vedlagte utkast som ny seniorpolitisk plan. 2. Seniorpolitisk plan skal praktiseres med virkning fra vedtaksdato i kommunestyret. 3. Kostnader til seniorpolitiske tiltak dekkes innenfor budsjettramme for den enkelte tjeneste. Saksutredning: Karlsøy kommune har ikke hatt en seniorpolitisk plan. Det har heller ikke vært andre personalpolitiske retningslinjer hvor det framkommer tiltak særlig rettet mot seniorarbeidstakere. Hensikten med seniorpolitisk plan er å etablere virkemidler som skal bidra til at ansatte velger å stå lengre i jobb i kommunen. Det er i framtida forventet mangel på arbeidskraft, og tilgang på arbeidskraft vil bedres dersom ansatte velger å stå lengre i jobb. Karlsøy kommune har 18 årsverk fast ansatte som er fylt 62 år. Av dette er halvparten (9 årsverk) i administrative stillinger, og 4 årsverk i helse- og omsorgstjenester, og under 1 årsverk i skolesektoren. Dette er relevant fordi det er i de store yrkesgruppene som helsepersonell, lærere og renhold at mangel på arbeidskraft vil bli mest utfordrende. I tillegg til en mindre arbeidstakergruppe som ingeniører. Rekruttering av administrativt personell har ikke tilsvarende utfordring. Det er derfor viktig at seniorpolitiske tiltak treffer de arbeidstakergrupper som det vil bli størst mangel på. Innenfor disse grupper er det få ansatte over 62 år som oversikten viser. Arbeid med utkast til seniorpolitisk plan: Administrasjonen har laget et utkast og lagt vekt på dialog og medinnflytelse fra de ansattes side. Dette utkastet til plan er flere ganger endret og justert etter møter med organisasjonene og hovedverneombud. Side 2 av 5

3 Sak 1/ mars. Møte med utvidet ledergruppe og hovedtillitsvalgte (JAZZ-møte) 18. mars. Kontaktmøte mellom arbeidsgiver, organisasjonene og hovedverneombud. Etter dette ble utkast med endringer etter ovenvente møter sendt ut til høring hos organisasjonene. Etter at høringsfrist var gått ut kom det 4 høringsinnspill. Disse er gjennomgått og administrasjonen har etter dette igjen gjort endringer av planutkastet. 10. april. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) med 10 representanter 5 fra arbeidsgiver og 5 fra arbeidstakersida behandlet planen i sitt møte. Det ble vedtatt en endring som er tatt med i det utkast som presenteres (vedlagt) videre for behandling i administrasjonsutvalg og kommunestyre. Arbeidsmiljøutvalget har dermed enstemmig vedtatt vedlagte planutkast. De fleste synspunkter og innspill som er kommet i prosessen med å lage planen er tatt med i det utkast til plan som nå presenteres. Dette betyr at arbeidsgiver ved administrasjonen og arbeidtakerne ved sine organisasjoner har gjort kompromisser, og diskutert seg fram til en seniorpolitisk plan som alle parter i ganske stor grad er enige om. Det har vært 2 innspill om flere seniorfridager med lønn og at disse skal virke fra fylte 60 år. Et av innspillene gikk på 12 seniorfridager fra fylte 60 år. Et annet innspill gikk på at undervisningspersonalet skal få 5 ekstra seniorfridager fra fylte 60 år. Disse innspillene er ikke innarbeidet i planutkastet. Begrunnelsen for det er hensynet til merkostnader og kommunens økonomiske situasjon. 12 seniorfridager fra fylte 60 år ville anslagsvis bety en merkostnad på nærmere kr ,- i forhold til det planutkast som det nå innstilles på. Økonomi: Det er særlig tre av tiltakene som medfører kostnader for kommunen. Hvis det forutsettes at disse tiltakene nyttiggjøres fullt ut så innebærer de samlet en kostnad på kr ,- spesifisert slik: 5 seniorfridager med lønn. Gjelder fra fylte 62 år: kr ,- 2 dager årlig permisjon med lønn for seniorseminar fra fylte 60 år: kr ,- Trening i arbeidstiden inntil 1 time ukentlig fra fylte 60 år: kr ,- Noen av tiltakene, for eksempel trening i arbeidstida bør kunne gjennomføres uten bruk av vikar og da blir de regnskapsførte merkostnader mindre enn spesifisert ovenfor. Det anses likevel å være utenfor det økonomiske handlingsrom å øke antall seniorfridager eller justere aldergrensen for dette tiltaket. Vedlegg: Seniorpolitisk plan for Karlsøy kommune Side 3 av 5

4 Sak 2/14 LØNNSPOLITISK PLAN Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 14/492 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/14 Arbeidsmiljøutvalget /14 Administrasjonsutvalget / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Karlsøy kommune vedtar framlagte utkast til lønnspolitisk plan for Karlsøy kommune. Saksutredning: Framdriftplan for arbeidet med lønnspolitisk plan er slik: Gjennomgang av utkast i rådmannens stategiske ledergruppe Gjennomgang av utkast i utvidet ledergruppe møte 26. mai Drøfting med organisasjonene 2. juni Behandling i arbeidsmiljøutvalget (AMU) 5. juni Behandling i administrasjonsutvalget 11. juni Behandling i kommunestyret 25. juni Karlsøy kommune har tidligere ikke hatt en lønnspolitisk plan. Den lokale lønnspolitikk har hatt et avsnitt i dokumentet Personalpolitiske retningslinjer. Ellers har den lokale lønnspolitikken vært utformet i drøftingsmøter med organisasjonene. Det har fra orgabnisasjonene i flere år vært etterlyst en lønnspolitisk plan. Behovet for en lokal lønnspolitisk plan er også økt ut fra en utvikling hvor den sentrale hovedtariffavtalen er blitt mer rammepreget for å ivareta behovet for lokal handlefrihet. De tillegg som gis i lokale forhandlinger vil også heretter bli viktigere fordi ny tariffavtale fra 2014 legger opp til at lokale tillegg skal beholdes når det foretas sentrale oppgjør. Tidligere har ofte lokale tillegg som gis et år, blitt spist opp av sentrale tillegg som gis året etter. Karlsøy kommune har kommunestyrevedtatte personalpolitiske retningslinjer hvor det står at lønnspolitisk plan vil bli utarbeidet. Det er altså et lokalt pålegg om å utarbeide slik plan i tillegg til at Hovedtariffavtalen (HTA) sier i 3.2. at det skal utarbeides en lokal lønnspolitikk. Det er naturlig at en slik plan behandles av kommunens øverste arbeidsgiverorgan som er kommunestyret. Særlig siden lønn skal være et personalpolitisk virkemiddel som inngår i en helhetlig arbeidsgiverpolitikk. Lønnspolitikken skal bidra til å nå kommunens mål og på den måten også bidra til å sikre gode tjenester til befolkningen. Nærmere om mål for lønnspolitikken framgår av planens punkt 3. Den lokale lønnspolitikken skal utarbeides i et nært samarbeid med organisasjonene. Derfor er planen behandlet i tre møter hvor organisasjonene deltar drøftingsmøte, AMU og Side 4 av 5

5 Sak 2/14 adm.utvalget. I tillegg er mye av innholdet i planen utviklet gjennom tidligere møter i JAZZnettverket som består av alle ledere med personalansvar og de hovedtillitsvalgte. Vedlegg: Utkast til lønnspolitisk plan for Karlsøy kommune Side 5 av 5

6 KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Jostein Richardsen, Frank Pettersen, Freddy Mikkelsen Fra arbeidstakerorganisasjonene: Eva B. Hansen, Åshild Fredriksen Fra administrasjonen møtte: Kommunalsjef, helse- og sosialsjef, stabsleder for økonomi og stabsleder for serviceavdelinga Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, Utskrift er sendt til: Gunn Marit Andersen Opsal Stabsleder for serviceavdelinga

7 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 14/229 SENIORPOLITISK PLAN 2/14 14/492 LØNNSPOLITISK PLAN Postadresse: Besøksadresse: Telefon: HANSNES HANSNES Telefaks:

8 1/14 SENIORPOLITISK PLAN 1. Karlsøy kommune vedtar vedlagte utkast som ny seniorpolitisk plan. 2. Seniorpolitisk plan skal praktiseres med virkning fra vedtaksdato i kommunestyret. 3. Kostnader til seniorpolitiske tiltak dekkes innenfor budsjettramme for den enkelte tjeneste. Behandling: Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme. Vedtak: 1. Karlsøy kommune vedtar vedlagte utkast som ny seniorpolitisk plan. 2. Seniorpolitisk plan skal praktiseres med virkning fra vedtaksdato i kommunestyret. 3. Kostnader til seniorpolitiske tiltak dekkes innenfor budsjettramme for den enkelte tjeneste. 2/14 LØNNSPOLITISK PLAN Karlsøy kommune vedtar framlagte utkast til lønnspolitisk plan for Karlsøy kommune. Behandling: Forslag fra Åshild Fredriksen: Siste setning i punkt 7 b utgår og erstattes med: Disse tillegg skal ikke belaste lokal forhandlingspott. Forslaget fra Åshild Fredriksen fikk 2 stemmer og dermed forkastet. Vedlagte planutkast ble enstemmig vedtatt av adm.utvalget. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: HANSNES HANSNES Telefaks:

9 Vedtak: Karlsøy kommune vedtar framlagte utkast til lønnspolitisk plan for Karlsøy kommune. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: HANSNES HANSNES Telefaks:

10 KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Øyriket Møtedato: Tilstede på møtet: Birger Bull, Jostein Richardsen, Solbjørg Nilsen (FF), Lisa Stien Strand (UDF),Jan-Hugo Sørensen, Hanny Ditlefsen, Alf Lorentsen, Oddbjørn Nilsen, Annie F. Jenssen Ikke møtt: Elisabeth Johansen Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, Annie Fjellstad Jenssen personalkonsulent Utskrift er sendt til: medlemmer

11 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/199 ADMINISTRATIV ORGANISASJONSPLAN 2/13 10/1645 KOMPETANSEPLAN /13 13/200 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 4/13 13/264 ORIENTERINGSSAKER ADMINISTRAJONSUTVALGET Postadresse: Besøksadresse: Telefon: HANSNES HANSNES Telefaks:

12 1/13 ADMINISTRATIV ORGANISASJONSPLAN Behandling: Vedtak: Administrasjonsutvalget har drøftet saken grundig og kommer med følgende presiseringer og endringer, videre tas saken til orientering enstemmig vedtatt. Presisering enstemmig vedtatt Enhetslederen innenfor skole og barnehage skal i utgangspunktet være 100 % enhetsledere. Fordeling av ledelsesressurs på enhetene tas opp til forhandlinger. Endring - vedtatt mot 1 stemme Skolefaglig ansvarlig skilles fra kommunalsjefstillingen og inngår som en selvstendig stilling under punkt 5 a i rådmannens forslag. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: HANSNES HANSNES Telefaks:

13 2/13 KOMPETANSEPLAN Arbeidet med kompetanseplan tas til orientering Behandling: Som innstilt Vedtak: Arbeidet med kompetanseplan tas til orientering Postadresse: Besøksadresse: Telefon: HANSNES HANSNES Telefaks:

14 3/13 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Medarbeiderundersøkelsen tas til orientering Behandling: Administrasjonsutvalget forelegges den orienteringen som skal til formannskapet. Vedtak: Administrasjonsutvalget forelegges den orienteringen som skal til formannskapet. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: HANSNES HANSNES Telefaks:

15 4/13 ORIENTERINGSSAKER ADMINISTRAJONSUTVALGET Behandling: Vedtak: 1. Redegjørelse og gjennomgang av gjeldene delegasjoner tas til orientering. 2. Redegjørelsen for arbeidet i KS Robek nettverk tas til orientering 3. Redegjørelsen for sykefraværsstatistikken tas til oreintering Postadresse: Besøksadresse: Telefon: HANSNES HANSNES Telefaks:

16 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 423 Arkivsaksnr.: 14/229 SENIORPOLITISK PLAN Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Karlsøy kommune vedtar vedlagte utkast som ny seniorpolitisk plan. 2. Seniorpolitisk plan skal praktiseres med virkning fra vedtaksdato i kommunestyret. 3. Kostnader til seniorpolitiske tiltak dekkes innenfor budsjettramme for den enkelte tjeneste. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Saksutredning: Karlsøy kommune har ikke hatt en seniorpolitisk plan. Det har heller ikke vært andre personalpolitiske retningslinjer hvor det framkommer tiltak særlig rettet mot seniorarbeidstakere. Hensikten med seniorpolitisk plan er å etablere virkemidler som skal bidra til at ansatte velger å stå lengre i jobb i kommunen. Det er i framtida forventet mangel på arbeidskraft, og tilgang på arbeidskraft vil bedres dersom ansatte velger å stå lengre i jobb. Karlsøy kommune har 18 årsverk fast ansatte som er fylt 62 år. Av dette er halvparten (9 årsverk) i administrative stillinger, og 4 årsverk i helse- og omsorgstjenester, og under 1 årsverk i skolesektoren. Dette er relevant fordi det er i de store yrkesgruppene som helsepersonell, lærere og renhold at mangel på arbeidskraft vil bli mest utfordrende. I tillegg til en mindre arbeidstakergruppe som ingeniører. Rekruttering av administrativt personell har ikke tilsvarende utfordring. Det er derfor viktig at seniorpolitiske tiltak treffer de arbeidstakergrupper som det vil bli størst mangel på. Innenfor disse grupper er det få ansatte over 62 år som oversikten viser.

17 Arbeid med utkast til seniorpolitisk plan: Administrasjonen har laget et utkast og lagt vekt på dialog og medinnflytelse fra de ansattes side. Dette utkastet til plan er flere ganger endret og justert etter møter med organisasjonene og hovedverneombud. 17. mars. Møte med utvidet ledergruppe og hovedtillitsvalgte (JAZZ-møte) 18. mars. Kontaktmøte mellom arbeidsgiver, organisasjonene og hovedverneombud. Etter dette ble utkast med endringer etter ovenvente møter sendt ut til høring hos organisasjonene. Etter at høringsfrist var gått ut kom det 4 høringsinnspill. Disse er gjennomgått og administrasjonen har etter dette igjen gjort endringer av planutkastet. 10. april. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) med 10 representanter 5 fra arbeidsgiver og 5 fra arbeidstakersida behandlet planen i sitt møte. Det ble vedtatt en endring som er tatt med i det utkast som presenteres (vedlagt) videre for behandling i administrasjonsutvalg og kommunestyre. Arbeidsmiljøutvalget har dermed enstemmig vedtatt vedlagte planutkast. De fleste synspunkter og innspill som er kommet i prosessen med å lage planen er tatt med i det utkast til plan som nå presenteres. Dette betyr at arbeidsgiver ved administrasjonen og arbeidtakerne ved sine organisasjoner har gjort kompromisser, og diskutert seg fram til en seniorpolitisk plan som alle parter i ganske stor grad er enige om. Det har vært 2 innspill om flere seniorfridager med lønn og at disse skal virke fra fylte 60 år. Et av innspillene gikk på 12 seniorfridager fra fylte 60 år. Et annet innspill gikk på at undervisningspersonalet skal få 5 ekstra seniorfridager fra fylte 60 år. Disse innspillene er ikke innarbeidet i planutkastet. Begrunnelsen for det er hensynet til merkostnader og kommunens økonomiske situasjon. 12 seniorfridager fra fylte 60 år ville anslagsvis bety en merkostnad på nærmere kr ,- i forhold til det planutkast som det nå innstilles på. Økonomi: Det er særlig tre av tiltakene som medfører kostnader for kommunen. Hvis det forutsettes at disse tiltakene nyttiggjøres fullt ut så innebærer de samlet en kostnad på kr ,- spesifisert slik: 5 seniorfridager med lønn. Gjelder fra fylte 62 år: kr ,- 2 dager årlig permisjon med lønn for seniorseminar fra fylte 60 år: kr ,- Trening i arbeidstiden inntil 1 time ukentlig fra fylte 60 år: kr ,- Noen av tiltakene, for eksempel trening i arbeidstida bør kunne gjennomføres uten bruk av vikar og da blir de regnskapsførte merkostnader mindre enn spesifisert ovenfor. Det anses likevel å være utenfor det økonomiske handlingsrom å øke antall seniorfridager eller justere aldergrensen for dette tiltaket.

18 Vedlegg: Seniorpolitisk plan for Karlsøy kommune... Sett inn saksutredningen over denne linja

19 Saksprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 1/14 Resultat: Arkivsak: 14/229 Tittel: SENIORPOLITISK PLAN Behandling: Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme. Vedtak: 1. Karlsøy kommune vedtar vedlagte utkast som ny seniorpolitisk plan. 2. Seniorpolitisk plan skal praktiseres med virkning fra vedtaksdato i kommunestyret. 3. Kostnader til seniorpolitiske tiltak dekkes innenfor budsjettramme for den enkelte tjeneste. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: HANSNES HANSNES Telefaks:

20 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 53/14 Resultat: Arkivsak: 14/229 Tittel: SENIORPOLITISK PLAN Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Karlsøy kommune vedtar vedlagte utkast som ny seniorpolitisk plan. 2. Seniorpolitisk plan skal praktiseres med virkning fra vedtaksdato i kommunestyret. 3. Kostnader til seniorpolitiske tiltak dekkes innenfor budsjettramme for den enkelte tjeneste. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: HANSNES HANSNES Telefaks:

21 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 14/492 LØNNSPOLITISK PLAN Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Karlsøy kommune vedtar framlagte utkast til lønnspolitisk plan for Karlsøy kommune. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Saksutredning: Framdriftplan for arbeidet med lønnspolitisk plan er slik: Gjennomgang av utkast i rådmannens stategiske ledergruppe Gjennomgang av utkast i utvidet ledergruppe møte 26. mai Drøfting med organisasjonene 2. juni Behandling i arbeidsmiljøutvalget (AMU) 5. juni Behandling i administrasjonsutvalget 11. juni Behandling i kommunestyret 25. juni Karlsøy kommune har tidligere ikke hatt en lønnspolitisk plan. Den lokale lønnspolitikk har hatt et avsnitt i dokumentet Personalpolitiske retningslinjer. Ellers har den lokale lønnspolitikken vært utformet i drøftingsmøter med organisasjonene. Det har fra orgabnisasjonene i flere år vært etterlyst en lønnspolitisk plan. Behovet for en lokal lønnspolitisk plan er også økt ut fra en utvikling hvor den sentrale hovedtariffavtalen er blitt mer rammepreget for å ivareta behovet for lokal handlefrihet. De tillegg som gis i lokale forhandlinger vil også heretter bli viktigere fordi ny tariffavtale fra 2014 legger opp til at lokale tillegg skal beholdes når det foretas sentrale oppgjør. Tidligere har ofte lokale tillegg som gis et år, blitt spist opp av sentrale tillegg som gis året etter. Karlsøy kommune har kommunestyrevedtatte personalpolitiske retningslinjer hvor det står at lønnspolitisk plan vil bli utarbeidet. Det er altså et lokalt pålegg om å utarbeide slik plan i tillegg til at Hovedtariffavtalen (HTA) sier i 3.2. at det skal utarbeides en lokal lønnspolitikk. Det er naturlig at en slik plan behandles av kommunens øverste arbeidsgiverorgan som er kommunestyret. Særlig siden lønn skal være et personalpolitisk virkemiddel som inngår i en helhetlig arbeidsgiverpolitikk. Lønnspolitikken skal bidra til å nå kommunens mål og på den måten også bidra til å sikre gode tjenester til befolkningen. Nærmere om mål for lønnspolitikken framgår av planens punkt 3.

22 Den lokale lønnspolitikken skal utarbeides i et nært samarbeid med organisasjonene. Derfor er planen behandlet i tre møter hvor organisasjonene deltar drøftingsmøte, AMU og adm.utvalget. I tillegg er mye av innholdet i planen utviklet gjennom tidligere møter i JAZZnettverket som består av alle ledere med personalansvar og de hovedtillitsvalgte. Vedlegg: Utkast til lønnspolitisk plan for Karlsøy kommune... Sett inn saksutredningen over denne linja

23 Saksprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 2/14 Resultat: Arkivsak: 14/492 Tittel: LØNNSPOLITISK PLAN Behandling: Forslag fra Åshild Fredriksen: Siste setning i punkt 7 b utgår og erstattes med: Disse tillegg skal ikke belaste lokal forhandlingspott. Forslaget fra Åshild Fredriksen fikk 2 stemmer og dermed forkastet. Vedlagte planutkast ble enstemmig vedtatt av adm.utvalget. Vedtak: Karlsøy kommune vedtar framlagte utkast til lønnspolitisk plan for Karlsøy kommune. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: HANSNES HANSNES Telefaks:

24 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 54/14 Resultat: Arkivsak: 14/492 Tittel: LØNNSPOLITISK PLAN Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Karlsøy kommune vedtar framlagte utkast til lønnspolitisk plan for Karlsøy kommune. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: HANSNES HANSNES Telefaks:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Karlsøy kommune Utvalg: KLAGENEMNDA Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.10.2013 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.04.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil haugen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Jostein Richardsen, Frank

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Scandic Hotell, Tromsø Møtedato: 01.11.2007 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Svein Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet er invitert på besøk til Hansnes skole. Ordføreren har avtalt med rektor at formannskapet kommer til skolen kl 1100.

MØTEINNKALLING. Formannskapet er invitert på besøk til Hansnes skole. Ordføreren har avtalt med rektor at formannskapet kommer til skolen kl 1100. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset - Øyriket : 17.04.2013 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 77746000 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK Skånland kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 14.10.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte den 09.05.2014 kl. 11:00 i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte den 09.05.2014 kl. 11:00 i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 09.05.2014 kl. 11:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,.

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gamnes ungdomshus Møtedato: 20.10.2004 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Laila B.Johansen, Frank H. Pettersen, Freddy

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2013 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.04.2010 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Bjørn Lian,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 08.10.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Monica Jensen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Helse- og sosialutvalget Møtested: Vottegrunn på Råshuset Møtedato: 25.05.2011 Tilstede på møtet: Monica Jensen, Gunn Hansen og Eirin Richardsen. Forfall: Jan Johansen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.10.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0132/07 07/00293 KOMPETANSEPLAN - KARLSØY KOMMUNE 2007-2011

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0132/07 07/00293 KOMPETANSEPLAN - KARLSØY KOMMUNE 2007-2011 Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 07.11.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Vottegrunn 2. etasje i Kommunehuset Møtedato: 09.06.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Vottegrunn 2. etasje i Kommunehuset Møtedato: 09.06.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Vottegrunn 2. etasje i Kommunehuset : 09.06.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 23.08.2011 Tid: 10:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang,

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 1/2017 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 01.06.2017 klokka 09:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjeldstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Skjæringen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Tittel Avg. Side. 1/09 REVIDERTE SENIORTILTAK FOR ANSATTE I ASKØY KOMMUNE K 1 Nytt vedlegg

MØTEINNKALLING. Saksnr. Tittel Avg. Side. 1/09 REVIDERTE SENIORTILTAK FOR ANSATTE I ASKØY KOMMUNE K 1 Nytt vedlegg ASKØY KOMMUNE Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Sted: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.06.2009 Tid: 08.30 NB! Merk tiden. Eventuelt forfall meldes til tlf. 56 15 80 28 Varamedlemmer møter

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 15/13 13/834 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET 27.2.2013 16/13 13/709

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtested: Tromsø Rådhus Møtedato: 01.02.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Hanny Ditlefsen, Gunhild Johansen, Øyvind Hilmarsen, Arild

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 435, Midtre Gauldal rådhus Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0034/09 09/00055 SØKNAD OM BRUK AV KARLSØY KOMMUNEVÅPEN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0034/09 09/00055 SØKNAD OM BRUK AV KARLSØY KOMMUNEVÅPEN Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.04.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0005/05 05/00460 SAKSPROTOKOLL: RENOVASJONSORDNING FOR ELDRE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0005/05 05/00460 SAKSPROTOKOLL: RENOVASJONSORDNING FOR ELDRE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, møterom Vottegrunn : 27.05.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 18.03.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein-Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Egil Fjellstad, Mari-Ann

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 03.02.2015 Tid: 09:00 09:45 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, Arne Hagen, Yngve Skei og Marita

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 10.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Freddy Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

Vefsn kommune stemmer JA til meklingsforslaget vedrørende tariffrevisjonen pr 01.05.2014

Vefsn kommune stemmer JA til meklingsforslaget vedrørende tariffrevisjonen pr 01.05.2014 VEFSN KOMMUNE Saksbehandle Kari Bjørnli Tlf: 75 10 11 80 Arkiv: 515 r: Arkivsaksnr.: 14/129-15 TARIFF 2014 - URAVSTEMMING Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune stemmer JA til meklingsforslaget vedrørende

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/11 09/1512 PERMISJONSREGLEMENTET - REVISJON

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/11 09/1512 PERMISJONSREGLEMENTET - REVISJON Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhusgata 5 Møtedato: 20.09.2011 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller bodil.johansen.kostamo@vadso.kommune.no

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 08.11.2006 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.08.2008 Tid: kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Marita Helskog, Solveig

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsgiverpolitikk Fornyingsprosjektet Styring og ledelse Delprosjekt 1 Politisk arbeid og samhandling politikk/administrasjon Temaet og plasseringen av det Delprosjekt 3 Utvikling av plan og styringssystemer Delprosjekt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.05.2015 Tid: Fra kl.: 12:00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK Skånland kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 09.02.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.02.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Svein Egil Haugen, Bjørn Lian, Jostein Richardsen

Detaljer

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Gørild Bertheussen, Jan Einar Reiersen, Einar Nøsvik, Jan Hugo Sørensen,

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Gørild Bertheussen, Jan Einar Reiersen, Einar Nøsvik, Jan Hugo Sørensen, PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtested: Rådhuset i Tromsø Møtedato: 18.04.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Gunhild Johansen, Arild Hausberg, Gunda Johansen, Kjell Sverre Myrvoll,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2013 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2013 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 23.10.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 27.08.2014 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 27.08.2014 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 27.08.2014 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 07.03.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Laila B. Johansen, Egil Fjellstad, Leif Krøyserth, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL LIKESTILLINGSUTVALGET

GODKJENNING AV PROTOKOLL LIKESTILLINGSUTVALGET Skånland kommune MØTEINNKALLING Utvalg: LIKESTILLINGSUTVALGET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 06.11.2014 Tid: 12:00-15:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 FORMANNSKAPETS FORHANDLINGSUTVALG Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Saken avgjøres av:

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Per Sæther for Roy Mienna SAKSLISTE

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Per Sæther for Roy Mienna SAKSLISTE Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.03.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Per Sæther for Roy Mienna

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.09.2014 Tilstede på møtet: Gunn Hansen, Marit Sørensen, Magnhild Christiansen, kommunalsjef Kristian Eldnes,

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD/LÅN TIL INVESTERINGSFASEN AV ELEMENTS ARCTIC CAMP AS

SØKNAD OM TILSKUDD/LÅN TIL INVESTERINGSFASEN AV ELEMENTS ARCTIC CAMP AS Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 29.04.2016 Tid: 08:45-14:45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 11.08.2008 Tid: Kl. 09.00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 42/08 08/514 SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE NÆRINGSFOND;

Detaljer

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.09.2010 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord,

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord, PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vinterhagen, Karlsøy Omsorgssenter Møtedato: 23.06.2003 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Bård Eilertsen, Roar Kristoffersen, Tove Rydningen, Laila B. Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 14.10.2009 Tid: Kl. 09:00-14:30 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Agnar Hansen, Fred Eliassen, Kjell

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/12 12/1239 LOKALE FORHANDLINGER 2012

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/12 12/1239 LOKALE FORHANDLINGER 2012 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 20.09.2012 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll Offentlig versjon. Funksjon MEDL MEDL MEDL

Møteprotokoll Offentlig versjon. Funksjon MEDL MEDL MEDL Møteprotokoll Offentlig versjon Utvalg: Møtested: Dato: Kåfjord Administrasjonsutvalg Formannskapssalen, Rådhuset 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00-11:50 Følgende faste medlemmer møtte: Bjørn Inge Mo Svein Leiros

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 20.12.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 01.06.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 149/14 14/512 TILBUD PÅ KJØP AV UTMARK VED KVALSBERGET

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 149/14 14/512 TILBUD PÅ KJØP AV UTMARK VED KVALSBERGET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.08.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 4/15 15/134 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 28.01.2015.

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 4/15 15/134 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 28.01.2015. MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 27.05.2015 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/15 15/134 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.02.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Mari Ann Myrvang, Kjell Lekang, Freddy Mikkelsen, Frank Pettersen, Jan Olsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. TilleggsSAKSLISTE 72/16 16/739 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER

MØTEINNKALLING. TilleggsSAKSLISTE 72/16 16/739 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Øyriket : 22.09.2016 Tid: 09:00-16:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. TilleggsSAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Kjell Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Kjell Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Skaland Motell Møtedato: 12.09.02 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Kjell Johansen, Berit Sivertsen, Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.02.2013 Tid: 12.00 16.45 Til stede på møtet Medlemmer: Einar Aune Helene Berg Nilsen Tor Martin Torbergsen Christine Killie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 27.09.2011 Tid: 09.00 12.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 27.09.2011 Tid: 09.00 12.00 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 27.09.2011 Tid: 09.00 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Svein Berg Helene Berg Nilsen Anne Karin Rolfsen Håkon Brox Tor Einar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Administrasjonsutvalg

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Administrasjonsutvalg GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Gratangen rådhus Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.06.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl. 13.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 03.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 03.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 03.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: 19.04.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Svein

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen.

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. PROTOKOLL Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Nye administrasjonsbygg, møterom 2. etasje Møtedato: 27.01.2005 Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2014 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2014 Tid: 0900 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset : 27.05.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Administrasjonsutvalg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 23.08.2011 Tid: 10:30 11.

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Administrasjonsutvalg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 23.08.2011 Tid: 10:30 11. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 23.08.2011 Tid: 10:30 11.20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2016 Tilstede på møtet: Mona Pedersen, Parabaran Rajalingam, Eskild Johansen, Jostein Richardsen, Frank pettersen, Freddy

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Møteprotokoll. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.09.2013 Tidspunkt: 08:30 08.50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: 10:00 15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

REVIDERING AV ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

REVIDERING AV ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset : 05.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 15/269 TILBUD OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE - "FØRSKOLE".

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 15/269 TILBUD OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE - FØRSKOLE. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Ingunn Laumann, Karsten Vang, Ken Roger Edvardsen

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Ingunn Laumann, Karsten Vang, Ken Roger Edvardsen DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 09.06.2010 Tid: kl 09.00 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ingunn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/08 05/1484 AVDRAGSUTSETTELSE LÅN NR. 20060716 SANDNESSJØEN FJERNVARMANLEGG AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/08 05/1484 AVDRAGSUTSETTELSE LÅN NR. 20060716 SANDNESSJØEN FJERNVARMANLEGG AS Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterommet helse/sosial Møtedato: 02.04.2008 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis blir det en orientering om status for «Spanne omsorgslandsby» ved seniorrådgiver Ove Røys.

MØTEINNKALLING. Innledningsvis blir det en orientering om status for «Spanne omsorgslandsby» ved seniorrådgiver Ove Røys. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

Vedtatt av KST 11.06.15

Vedtatt av KST 11.06.15 Deanu gielda Tana kommune Vedtatt av KST 11.06.15 FORORD Lønnspolitisk plan fra 2004 skal revideres. Det er nedsatt en arbeidsgruppebestående av personalleder Vigdis Blien, virksomhetsleder Tone Orvik

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Navn Eva D. Husby Monika Olsen Siv O. Gamst Anne Olsen-Ryum

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Skånland kommune

MØTEPROTOKOLL. Skånland kommune Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 14.10.2010 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Svein Berg Håkon Brox Tor Einar Fagereng Helene Berg Nilsen Forfall:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem AP John

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00

MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

c++1417' Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører over tlf. 62 46 84 41/951 23 625.

c++1417' Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører over tlf. 62 46 84 41/951 23 625. Rendalen kommune MØTEINNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 11.09.2014 Tid:Kl. 09.00 c++1417' fri'mfritt)..+ Saksliste: Saksnr. Tittel 3/14 OMGJØRING AV STILLINGSHJEMMEL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget 3/15 15/346 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 25.02.2015.

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget 3/15 15/346 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 25.02.2015. MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 03.06.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/15 15/346 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.09.2007 Tid: 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Sonja Røhne LEDER UTD.FOR Stein Marsdal

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannspssalen Møtedato: 30.03.2016 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00. 12/06 Ekstraordinært.

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00. 12/06 Ekstraordinært. Møteinnkalling 12/06 Ekstraordinært Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkiv: 033 &00 Arkivsak: 12/644-10 Tittel: SP - REGLEMENT FOR POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset _ Øyriket Møtedato: 29.01.2014 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset _ Øyriket Møtedato: 29.01.2014 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset _ Øyriket Møtedato: 29.01.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer