Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1."

Transkript

1 Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.: Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1. varamedlem) INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tid/sted: Tirsdag 26. mai 2015 kl på rådhuset, formannskapssalen. SAKSLISTE: ORIENTERINGER Kl Sluttrapport Lyngdal ungdomsskole Kl Årsregnskap Lyngdal Kultursenter KF Kl Årsregnskap Lyngdal kommune Kl Arbeidet mot mobbing i Lyngdalsskolen SAKER SAK 05/15 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 06/15 LYNGDAL KULTURSENTER KF ÅRSREGNSKAP 2014 SAK 07/15 LYNGDAL KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2014 SAK 08/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL SAK 09/15 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON - MOBBING FASTE POSTER Nytt fra revisor: Nytt fra sekretær: EVENTUELT REFERATER Ref. 04/15 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra representantskapet mars 2015 Eierkommuner: Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle, Åseral Ansatte: Daglig leder Kjell Ivar Hommen Mobiltelefon: E-post: Saksbehandler Willy Gill Mobiltelefon E-post: 1

2 Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Lyngdal, den 19. mai 2015 Harald Lande Leder Willy Gill Utvalgssekretær Forfall og melding om mulig inhabilitet bes meldt til Willy Gill på tlf Kopi av innkalling er sendt elektronisk til: Ordfører, rådmann og revisor 2 2

3 Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Lyngdal kommune Sak 05/15 Møtedato: Saksbehandler: Willy Gill SAK 05/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE Vedlegg: Forslag til møteprotokoll fra møte Bakgrunn for saken: Forslag til protokoll fra møte legges frem for godkjenning. Forslag til vedtak: 1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes 2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen 3

4 LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: kl Sted: Rådhuset, formannskapssalen. MØTEBOK Tilstede: Harald Lande, leder Margit Hovland, nestleder Bård M. Bulæg, medlem Leif B. Hestad, 1. varamedlem Andre til stede: (hele eller deler av møtet) Kommuneadministrasjonen: Karl Emil Erlandsen, Jan Martin Kaarigstad Kommunerevisjonen: Veronica Andresen, Monica Nilsen Agder Sekretariat v/ Willy Gill Forfall: Det var ikke merknader til innkalling eller saksliste. SAKSLISTE: ORIENTERINGER Kl Omvisning på Plankontoret ved enhetsleder Stein Erik Watne. Kl Orientering om arbeidet mot mobbing i Lyngdalsskolen SAKER SAK 01/15 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 02/15 MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2015 SAK 03/15 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2014 SAK 04/15 NUMMERERT BREV NR INTERIMREVISJON FASTE POSTER Nytt fra revisor: Status årsoppgjørsrevisjon Nytt fra sekretær: Møteplanlegging, Kontrollutvalgskonferansen 2015, Bestilling av forvaltningsrevisjon - Mobbing. EVENTUELT REFERATER Ref. 01/15 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra representantskapet Ref. 02/15 Skatteetaten, kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen Ref. 03/15 Kommunestyret, vedtak/oppfølging av selskapskontroll Q43 Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, 1. varamedlem, ordfører, rådmann og revisor. 4

5 Møtebok Lyngdal kontrollutvalg UNDERSKRIFTER Harald Lande Leder 5 2

6 Møtebok Lyngdal kontrollutvalg ORIENTERINGER Omvisning på Plankontoret. Enhetsleder Stein Erik Watne viste kontrollutvalget rundt på avdelingen og demonstrerte kartverktøy som nyttes i byggesaksbehandlingen. Til sist fikk kontrollutvalget en kort orientering om hvordan man konkret arbeider med byggesøknader. Konklusjon: Kontrollutvalget takket for en nyttig omvisning/orientering. Orientering om arbeidet mot mobbing i Lyngdalsskolen. På grunn av planlagt møtevirksomhet kunne ikke administrasjonen møte for å orientere kontrollutvalget. På denne bakgrunn utarbeidet administrasjonen er notat /vedlegg som ble sendt ut til utvalgets medlemmer. Disse dokumentene dannet grunnlag for en drøfting i kontrollutvalget angående gjennomføring av forvaltningsrevisjon på området. Konklusjon: Kontrollutvalget ønsker å følge opp kommunestyrets ønske om gjennomføring av forvaltningsrevisjon innenfor tematikken arbeid mot mobbing i Lyngdalsskolen. Kontrollutvalget ønsker å finne problemstillinger som kan komme til nytte i det videre arbeidet mot mobbing. Det legges opp til at kontrollutvalget tar stilling til mulige problemstillinger/områder som ønskes undersøkt på møtet i mai. Utvalget vurderer at det kan være hensiktsmessig å avholde et forberedende møte med aktuelle deltakere for å avklare hvilke områder det kan være mest hensiktsmessig å undersøke gjennom en forvaltningsrevisjon. SAK 01/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE Vedrørende punkt i møteboken fra angående orientering fra rådmannen om brøyting: Sekretær gis i oppgave å etterlyse rådmannens tilbakemelding til kontrollutvalget vedrørende lovgrunnlag for håndtering av innsynsbegjæringer. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes 2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen Saksfremstilling: Saksbehandler: Willy Gill Vedlegg: Forslag til møteprotokoll fra møte Bakgrunn for saken: Forslag til protokoll fra møte legges frem for godkjenning. 6 3

7 Møtebok Lyngdal kontrollutvalg Forslag til vedtak: 1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes 2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen SAK 02/15 KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2015 Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: Kontrollutvalget vedtar forslag til møteplan for 2015: Møte Møtedato Spesielle saker (foreløpig) Orienteringer Årsmelding, Arbeidet mot mobbing møteplan/årsplan 2. Tirsdag 26.5 Årsregnskapet 2014 Arbeidet mot mobbing Oppfølging SK/FR Bestilling OA 3. September Budsjett 2016 Oppfølging selskapskontroll Q43 Orientering om Lyngdalsmodellen, erfaringer fra bygging av ungdomsskolen 4. Oktober/november Opplæring 5. Desember?? Saksfremstilling: Saksbehandler: Willy Gill Vedlegg: Bakgrunn for saken: Mitt forslag er at det legges opp til 2 møter i løpet av første halvår. I tillegg bør det settes opp ett møte i september og ett møte i oktober/november for det nye kontrollutvalget. Ved behov kan det settes opp flere møter. Det vil også være en fordel å sette opp aktuelle orienteringer allerede nå. Møte Møtedato Spesielle saker Orienteringer Årsmelding, Arbeidet mot mobbing møteplan/årsplan 2. Tirsdag 26.5 Årsregnskapet 2014 Oppfølging SK/FR Bestilling OA 3. September Budsjett Oktober/november Opplæring 5. Desember?? 7 4

8 Møtebok Lyngdal kontrollutvalg Ved behov settes det opp ekstramøter. Forslag til vedtak: Kontrollutvalget vedtar forslag til møteplan for SAK 03/15 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2014 Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 1. Forslag til årsmelding for 2014 godkjennes. 2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret til orientering. Saksfremstilling: Saksbehandler: Willy Gill Vedlegg: Forslag til årsmelding for 2014 Bakgrunn for saken: Det er etablert en praksis med å utarbeide en enkel årsmelding fra kontrollutvalget. Jeg har utarbeidet et forslag til årsmelding som vil bli gjennomgått i møtet. Forslag til vedtak: 1. Forslag til årsmelding for 2014 godkjennes. 2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret til orientering. SAK 04/15 NUMMERERT BREV NR. 10 INTERIMREVISJON Revisjonen orienterte om de påpekte forhold, mens administrasjonen orienterte om oppfølgingen av de påpekte forhold. Kontrollutvalget mottok skriftlig tilbakemelding vedrørende servicekontorets oppfølging av tilfeldig fakturering. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: Kontrollutvalget tar til etterretning nummerert brev nr. 10 fra revisjonen og administrasjonens oppfølging av påpekte forhold. Saksfremstilling: Saksbehandler: Willy Gill 8 5

9 Møtebok Lyngdal kontrollutvalg Vedlegg: Kommunerevisjonen Vest, Nummerert brev nr. 10 datert Bakgrunn for saken: Revisor har sendt et nummerert brev (nr. 10) til kontrollutvalget vedrørende utført interimrevisjon. Følgende punkter er tatt opp i brevet: Intern kontroll likvider Tilfeldig fakturering Momskompensasjon 5. termin 2014 Områder med avdekkede feil/svakheter Status ifølge revisor Intern kontroll - likvider Fulgt opp Tilfeldig fakturering Under vurdering for evt. oppfølging i 2015 Momskompensasjon 5. termin 2014 Vil bli fulgt opp fremover Jeg viser til revisors kommentarer i brevet. I tillegg vil revisor orientere kontrollutvalget muntlig i møtet. Administrasjonen er gitt mulighet til å kommentere innholdet i brevet på møtet. Vurderinger: Etter revisors orientering bør kontrollutvalget vurdere om revisors påpekninger har blitt fulgt tilfredsstillende opp, eller om det kreves tiltak fra kontrollutvalgets side. Forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar til etterretning nummerert brev nr. 10 fra revisjonen. FASTE POSTER Nytt fra revisor. - Revisor orienterte kort om status årsoppgjørsrevisjon og planlagt fremdrift. - Revisor orienterte om at det tas sikte på fremleggelse av gjenstående selskapskontroller på møtet i september. Nytt fra sekretær. Kontrollutvalgskonferansen 2015: Bård M. Bulæg og Willy Gill orienterte om inntrykk. EVENTUELT Byggeregnskap kontrollutvalget har ikke fått seg forelagt byggeregnskap de senere år. Sekretær følger opp dette overfor administrasjonen. Lyngdalsmodellen kontrollutvalget ønsker å få en orientering om Lyngdalsmodellen, herunder erfaringer fra bygging av ungdomsskolen. 9 6

10 Møtebok Lyngdal kontrollutvalg REFERATER Ref. 01/15 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra representantskapet Ref. 02/15 Skatteetaten, kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen Ref. 03/15 Kommunestyret, vedtak/oppfølging av selskapskontroll Q43 Konklusjon: Referatene ble tatt til etterretning. 10 7

11 Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Lyngdal kommune Sak 06/15 Møtedato: Saksbehandler: Willy Gill SAK 06/15 LYNGDAL KULTURSENTER KF ÅRSREGNSKAP 2014 Saksdokumenter: Årsregnskapet for 2014 Årsberetning for 2014 Revisjonsberetning, datert Nummert brev nr. 8 datert Styrebehandling av årsregnskapet Saksopplysninger: Regnskapet viser et netto driftsresultat på kr og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Det er avgitt revisjonsberetning med forbehold om følgende forhold: Årsregnskapet mangler innarbeidelse av foretakets pensjonsforpliktelser i henhold til Forskrift om årsregnskap og årsberetning 12. Revisor og kontrollutvalg har tatt opp dette spørsmålet gjennom flere år. For nærmere opplysninger om dette forholdet vises det til forbeholdet i revisjonsberetningen og til nummerert brev nr. 8. Det opplyses at foretaket fra og med 2015 har foretatt nødvendige endringer slik at pensjon blir ivaretatt og presentert i foretakets regnskap slik forskrift tilsier. I tillegg til pensjon har revisor også tatt opp følgende forhold i det nummererte brevet: Kjøp av tjenester fra Lyngdal kommune feilpresentasjon av lønn/sosiale utgifter (Rettes fra og med 2015) Digitalisering av kino regnskapsføring (anbefaling om å vurdere innarbeidelse av forholdet i regnskapet fremfor kun som en garanti i note) Revisor opplyser at det underveis ved regnskapsavslutningen og årsoppgjørsrevisjonen har vært god kontakt mellom revisjonen og administrasjonen for nødvendige avklaringer. Vurderinger: Forholdene som revisor har tatt opp i revisjonsberetning og nummerert brev er ikke nye av året. Kontrollutvalget har påpekt at det ikke er tilfredsstillende at forholdene ikke er fulgt opp. Det opplyses nå om at forholdene vedrørende pensjon og kjøp av tjenester fra Lyngdal kommune, er rettet opp med virkning fra Så ved neste regnskapsavslutning skal ikke disse forholdene lenger være aktuelle å kommentere. 11

12 Forslag til vedtak: Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: Kontrollutvalget har behandlet regnskapet til Lyngdal Kultursenter KF for Sammen med årsregnskapet forelå revisjonsberetning og nummerert brev fra Kommunerevisjonen Vest. Kontrollutvalget viser til forbehold i revisjonsberetningen vedrørende presentasjon av pensjon, og til kommentarer i nummerert brev nr. 8. Kontrollutvalget ser positivt på at foretaket fra og med 2015 har fulgt opp anbefalinger fra revisor og kontrollutvalg ved å gjennomføre endringer når det gjelder presentasjon av pensjon og kjøp av tjenester fra Lyngdal kommune. Kontrollutvalget mener for øvrig at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter, tilfredsstiller de formelle krav og regnskapsbrukernes informasjonsbehov. Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet og nummerert brev nr. 8, begge datert 30. mars 2015, har kontrollutvalget ingen merknader til årsregnskapet for 2014 for Lyngdal Kultursenter KF. 12

13 KOMMUI\EREVISJONEN VEST VEST-AGDER IKS Til kommunestyret i Lyngdal kommune Dato: Vår l59l ref: REVISORS BERETNING Uttalelse om særregnskapet Vi har revidert særregnskapet for Lyngdal Kultursenter KF som viser et netto driftsresultat på kr og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Sænegnskapet består av balanse per 31. desember 2014, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvarfor særregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intem kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særegnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette sænegnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder Intemational Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at særre gnskapet ikke inneholder vesentli g feilinformasj on. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i særregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder r,urderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikowrdering tar revisor hensyn til den inteme kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effekliviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en r,urdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensikismessig som gnmnlag for vår konklusjon med forbehold. Hovedkontor Flekke{ord Kirke-qaten Flekhefiord Telefon / Avdelingskontorer 20 Lyn-qdal Postboks Lyngdal Telefon I 92 Telefaks E-post: Organisasjonsnummer: MVA 13 Mandal Store Elvegate I 4514 Mandal A Telefon I 48

14 KOMMUNEREVISJONEN VEST, VEST-AGDER IKS Grunnlag for konklusjon med forhold Årsregnskapet mangler innarbeidelse av foretakets pensjonsforpliktelser i henhold til Forskrift om årsregnskap og årsberetning $ 12. Konklusjon Effer vår mening er særregnskapet, med unntak av forhold omtalt i avsnittet" Grunnlag for konklusjon med forbehold", avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Lyngdal Kultursenter KF per 31. desember 2014, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Uttalelser om øvrige forhold Konklusj on om særbudsj ett Basert på vår revisjon av sæffegnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett. Ko nklusj on om år s b er etningen Basert på var revisjon.av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av sæffegnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til intemasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 <Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon)), mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. ke*\*^{ Lene RugVnd Oppdragsansvarlig revisor t.)!y'.*l*-: MoÅica Nilsen Registrert revisor t),\br=- Kopi: Kontrollutvalget Formannskapet Rådmannen Sfyret 14 side 2

15 KOMMUI{EREVISJONEN VE ST VEST-AGDER IKS Dato: Til Kontrollutvalget Lyngdal kommune Vår ref: \ Nummerert brev nr 8 REGNSKAPSREVISJON 2014 LYI{GDAL KULTURSENTER KF Kommunelovens $ 78 og forskrift om revisjon S 4,2.ledd omhandler revisjon av årsregnskapet i kommunen og revisors rapportering til kontrollutvalget. Revisjonen har også i år forhold å rapportere som er av en slik art at de har betydning for var konklusjon i revisjonsberetningen. Det har underveis ved regnskapsavslutningen og arsoppgjørsrevisjonen vært god kontakt mellom revisj onen og administrasj onen for nødvgndige avklaringer. Pensjon Pensjon ble tatt opp i brev og revisjonsberetning fra årene 2009 til2013, og vi gjentar dette for 2014, da forholdet forlsatt ikke er endret. Foretaket er bundet av Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak når det gjelder presentasjon og bokføring av pensjon. I $ 12 heter blant annet at foretaket skal regnskapsføre pensj on på samme måten som kommunen ut fra forskrift 1 5.desember 2000 nr 1424, $ 1 3. I det fremlagte regnskapet fremkommer Iønnog sosiale utgifter som en viderebelastning fra kommunen med kr 7 mlll.inkludert i belastningen er andel pensjonskostnad. Det er ut fra forskriften ikke tilstrekkelig at pensjonskostnaden presenteres i regnskapet slik det blir gjort i dag. Pensjonsforpliktelser, pensjonsmidler og premieawik skal presenteres i regnskapet i tillegg til den pensjonsutgiften som fremkommer i driftsregnskapet for Foretaket har fra og med 2015 foretatt nødvendige endringer slik at pensjon blir ivaretatt og presentert i foretakets regnskap slik forskrift tilsier. Vi har tatt forbehold om manglende innarbeidelse i vår revisjonsberetning. Kjøp av tjenester fra Lyngdal kommune Kjøp av tjenester fra Lyngdal kommune ble tatt opp i nummerert brev i forbindelse med regnskapsavleggelsen for 2013 og vi medtar videre da forholdet ikke er endret i2014. Lyngdal kommune har foretatt lønnsutbetaling og lønnsinnberetning på vegne av kulturforetaket. Personell er ansatt i kulturforetaket. Lønn og sosiale utgifter presenteres som <varer/tjenester som erstatter egenproduksjon> og ikke som <lønnsutgifter og sosiale utgifter>. Fra regnskapsåret 2015 vil dette endres ved at lønnsutgifter og innberetning foretas adskilt for foretaket. Regnskapet vil da vise lønnsutgiftene, og dette vil gi et riktig bilde av realitetene i selskapet. Hovedkontor Flekke{ord Ifirkegaten Flekke{ord Telefon Avdelingskontorer Lyngdal 4577 Lyngdal Mandal Store Elvegate I A 4514 Mandal Telefon I 92 Telefon I 48 Postboks E-post: Telefaks Organisasjonsnummer: MVA Telefaks

16 KOMMUNEREVISJONEN VEST, VEST-AGDER IKS Digitalisering av kino Lyngdal Kultursenter KF har inngått al.tale med Norsk Film & Kino om digitalisering av kinoen. Kulturforetaket har i note til regnskapet medtatt som garanti, i henhold til ekstern oppstilling, sin forpliktelse vedrørende denne avtalen. Garantien utgjorde pr l<r I mars 2012 foretok Norsk Film og Kino og NKK (I.{orges kemner og kommunekassererforbund) en gjennomgang av forholdet, og de anbefaler at digitaliseringen skal vises i regnskapet og ikke kun som en garanti i note. Selskapet må vurdere å foreta nødvendig innarbeidelse. Vi vil for øvrig takke for godt samarbeid og ser frem til fortsettelsen. Dersom det er behov for bistand knyttet til ovennevnte punkt eller andre forhold vil vi kunne være behjelpelige med dette. Med vennlig hilsen I&'r,-?,$\cuYf Lene Rugland Oppdragsansvarlig revisor tl f. V["*ico x-j,lu,-- Molrica Nilsen Registrert revisor Kopi: Styrets leder, Daglig leder 16 side 2

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 Lyngdal Kultursenter KF Notat Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2015/27-5 Jan Seland 210 Til: Styret for Lyngdal kultursenter KF Revisjonen Årsberetning for Lyngdal kultursenter KF 2014 Aktivitetsnivået i Lyngdal Kultursenter KF Aktiviteten i Lyngdal Kulturhus har totalt sett vært høy i Besøkstallet for biblioteket har gått noe ned, mens kinoen har hatt så og si identisk besøk som i Møte- og utleievirksomheten har gått opp. Besøkstallet totalt, viser en nedgang på 2,5% fra Det totale besøkstallet for 2014 var Det vises til årsmeldingen for detaljerte tall for hele kultursenterets virksomhet. Styre Styret for Lyngdal Kultursenter KF har i 2014 bestått av: Kirsti Tønnessen (leder) Ingrid Olsen (nestleder), Kari Abrahamsen (medlem), Ådne Fardal Klev (medlem), Torrey Nørsett (medlem), Tordis A. Blørstad (medlem) og ansattes representant Rune Hauan. Da Rune Hauan gikk ut i permisjon fra august 2014, har Karen Reisvaag møtt som fast vara for Hauan fra august til desember. Kultursjef Jan Seland har vært styrets sekretær. Administrasjon Lyngdal kultursenter KF administreres fra kulturkontoret, som har sine lokaler i kulturhuset. Her er 5,5 årsverk samlet: Kultursjef, kulturkonsulenter, kinosjef, teknisk leder og kontormedarbeider. Kultursjefen er daglig leder for foretaket. Biblioteksjefen inngår også i kultursenterets ledergruppe. Stillingsressursen ved kulturkontoret ble utvidet med 20 % i forbindelse med opprettelse av ungdomsråd. Ansatte I tillegg til 5,5 årsverk ved kulturkontoret, har foretaket følgende ansatte: Biblioteket: 3,92 årsverk Ungdomsklubben Rocky: 0,78 årsverk Kino/kiosk: 1,8 årsverk Totalt 11,93 årsverk fordelt på 24 ansatte. Besøksadresse: Prost Birkelandsgt Lyngdal Postadresse: Postboks Lyngdal Bankgiro: Org. nr: Tel: Fax: E-post: 23

24 Side 2 Likestilling, diskriminering og etikk Lyngdal Kultursenter KF er et arbeidssted med jevn kjønnsfordeling. Av 24 ansatte er 11 kvinner og 13 menn. Ved alle ansettelser i foretaket vurderes både likestillingsaspektet og inkluderingshensynet. Lyngdal Kultursenter KF er opptatt av et inkluderende arbeidsliv, og har blant annet lagt til rette for flere tiltaksplasser gjennom NAV. Foretaket signerte ny IA-avtale i Lyngdal kultursenter følger Lyngdal kommunes etiske retningslinjer hvor ILO-konvensjonen er lagt til grunn. Som et ledd i kommunens etiske retningslinjer har Lyngdal kommune også innført frivillig registrering av ledere og nøkkelpersoner i styrevervregisteret. Dette omfatter også ledere av kommunale foretak i kommunen. Styret i foretaket vurderer ikke særskilte behov i Internkontroll/sykefravær Foretaket har eget internkontrollsystem. Daglig leder har ansvar for forvaltning og oppfølging av dette. Lyngdal kommune har ansvar for oppfølging av sykemeldte. Det finnes eget internkontrollsystem for brannsikkerhet. Foretaket er ansvarlig for opplæring i brannvern for egne ansatte, samt for restaurantens ansatte som leier lokaler i kulturhuset. I løpet av 2014 innførte foretaket et eget system for avviksmeldinger. Det er utviklet en egen «app» hvor ansatte via sin mobil kan rapportere inn avvik/hendelser/forbedringsforslag osv. Sykefraværet har vært svært lavt i Totalt sykefravær var på 2,6% hvorav langtidsfravær (over 16 dager) var på 1,7% mens korttidsfraværet var på 1,7%. Foretakets målsetting er å holde det totale sykefraværet under 6%. I 2014 ble det utviklet et nytt system for melding om avvik. Dette er en «app» utviklet for mobil-bruk. Denne vil først bli introdusert og tatt i bruk i starten av Denne appen brukes også til å fylle ut kontrollskjemaer for ansatte ved kinoen. Økonomi Regnskapet viser et mindreforbruk på kr. I løpet av regnskapsåret er det brukt kr. fra disposisjonsfond til innkjøp av møbler til foaje/festsaler. I tillegg er det brukt fondsmidler slik: Olsokspillet kulturfond (se detaljer lenger nede): Arbeid med kulturplan: Kanoner på Hausvik: kr kr kr I løpet av regnskapsåret er det avsatt kr til disposisjonsfond. Driftsinntektene for foretaket var på kr. Budsjettet var på Avviket på ca kr skyldes blant annet økte salgsinntekter for kino, hvor både kiosksalg, billettsalg og reklameinntekter var høyere enn budsjettert. Billettsalg kulturhus er kr over budsjett. Disse faktorene utgjør hoveddelen av avviket på inntektssiden. Driftsutgiftene var på kr, mens budsjettet var på Avviket på ca kr (ca 1 %) anses som lavt. Styret har i løpet av året foretatt budsjettendringer i takt med faktiske endringer i regnskapet. 24

25 Side 3 Det er foretatt to investeringer i Anskaffelse av utlånsautomat i biblioteket, og elektriske scenevinsjer i sal 1. Prosjektet «utlånsautomat i bibliotek» er avsluttet, mens sceneprosjektet ble ikke avsluttet innen årets slutt. Investeringsregnskapet viser ved årsavslutningen et udekket beløp på kr. Daglig leder vil komme med forslag til styret om hvordan beløpet skal dekkes inn i forbindelse med styrets behandling av regnskapet. Utdrag fra investeringsregnskapet for 2014: Prosjekt Regnskap Budsjett Avvik Utlånsautomat Elektriske scenevinsjer til sal Totalt Overføringer fra Lyngdal kommune i 2014 Overføringer fra Lyngdal kommune Beløp Overføring til driftsbudsjett Overføring til dekking av avdrag/renter Totalt overført fra kommunen Utvalgte tall fra driftsregnskapet Overføringer fra Lyngdal kommune Regnskap Budsjett Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Regnskapsmessig mindreforbruk Det vises til detaljregnskapet for mer informasjon. Utvalgte utgifter og inntekter fra detaljregnskapet Diverse kostnader Lønnskostnader Energi, oppvarming Bøker og media, bibliotek Tilskudd organisasjoner Annonsering/markedsføring Diverse inntekter Billettinntekter kino og kulturhus Kiosksalg, kino Reklameinntekter kino

26 Side 4 Oversikt over fondsmidler etter regnskapsavslutning 2014 Fond Rocky ungdomsklubb Olsokspillet kulturfond: Lyngdal misjonsmuseum: Disposisjonsfond: Jubileum Rocky: Kanonene på Hausvik: Vedlikeholdsfond kulturhuset: Forprosjekt Romsleiren: Fondsmidler totalt: Lyngdal, Jan Seland Kultursjef/daglig leder Vedlegg 1 Regnskap Lyngdal kultursenter KF 2 Årsberetning for Lyngdal kultursenter KF Årsmelding for Lyngdal kultursenter KF

27 Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/ /2015 Saksbehandler: Jan Seland Dato: Regnskap og årsberetning Lyngdal kultursenter KF Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal kultursenter KF Endelig vedtak i saken fattes av styret for Lyngdal kultursenter KF Forslag til vedtak: Styret for Lyngdal kultursenter KF vedtar regnskap og årsberetning for Styret vedtar å disponere årets mindreforbruk (overskudd) slik: Avsetning til investeringsregnskap 2015: Avsetning til disp.fond, øremerket innkjøp av møbler bibliotek: Totalt avsatt til disposisjonsfond: kr kr kr. Styret ber kultursjefen om å oversende regnskap og årsberetning til revisjon. SAKSORIENTERING Økonomi Likestilling Vurdert i saksfremstillingen Det ligger ikke forslag til bevilgninger/kostnader i saken. Ikke relevant x Regnskapet for 2014 er nå utarbeidet av økonomisjefen i kommunen. Driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap samt noter ligger som vedlegg til saken. Regnskapet skal avlegges av styret for deretter å sendes til revisjon. Regnskap og revisjonsberetning skal deretter sendes til behandling i kontrollutvalget, før regnskapet, revisjonsberetning og årsberetning igjen behandles av styret. Foretaket har i flere år utarbeidet årsmelding som beskriver aktiviteten for all virksomhet ved kultursenteret. Det er også gjort for Forslag til årsmelding legges ved denne saken. Dette dokumentet er ment som informasjon til både publikum, samarbeidspartnere og politikere. I tillegg til årsmeldingen lages det en egen årsberetning. Denne skal følge regnskapet til revisjon, politisk behandling, og til fylkesmannen. Forslag til årsberetning legges også ved denne saken. Som det går frem av regnskapet er mindreforbruket (overskuddet) på kr. Dette er etter at styret vedtok å avsette kr til disposisjonsfond mot slutten av regnskapsåret. 27

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer:

Detaljer

SAKSLISTE: SAK 05/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 06/14 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013, IVELAND KOMMUNE

SAKSLISTE: SAK 05/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 06/14 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013, IVELAND KOMMUNE Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/14 MØTEBOK Dato: 21.05.2014 kl. 13.00-15.00 Sted: Kommunehuset, kommunestyresalen

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 06.05.14 kl. 13.00 15.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Lindesnes kommune Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill SAK 06/15 ÅRSREGNSKAP LINDESNES KOMMUNE 2014 Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 03.09.15 kl. 08.00 09.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen. MØTEBOK Tilstede: Harald Lande, leder Margit Hovland, nestleder Leif B. Hestad, 1. varamedlem

Detaljer

Kontrollutvalget i Lyngdal kommune Sak 11/15 Møtedato: 26.08.15 Saksbehandler: Willy Gill

Kontrollutvalget i Lyngdal kommune Sak 11/15 Møtedato: 26.08.15 Saksbehandler: Willy Gill Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Lyngdal kommune Sak 11/15 Møtedato: 26.08.15 Saksbehandler: Willy Gill SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL Vedlegg: 1. Uttalelse

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/14 Dato: 08.05.2014 kl. 09.00 11.15 Sted: Evjemoen, møterom Servicekontoret

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/13 MØTEBOK Møtedato: 03. juni 2013 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

SAKSLISTE: SAK 04/15 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 05/15 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2014, IVELAND KOMMUNE SAK 06/15 TOMT OG LAGER SKRUBBEKLEIV

SAKSLISTE: SAK 04/15 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 05/15 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2014, IVELAND KOMMUNE SAK 06/15 TOMT OG LAGER SKRUBBEKLEIV Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 MØTEBOK Dato: 04.06.2015 kl. 15.00 18.30 Sted: Kommunehuset, møterom Posten

Detaljer

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS KLÆI3 'A9KNSAK/ MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS FI±A ARK.KODE Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 73 86 61 26 E-post:eva.bekkavik@konsek.no Klæbu kommune v/ Ordfører Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Felles presentasjon av årsregnskapet for kontrollutvalget og formannskapet.

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Felles presentasjon av årsregnskapet for kontrollutvalget og formannskapet. AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/14 Dato: 22.05.14 kl. 09.30 12.30 Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem Ingrid

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 08/12 Dato: 06.12.2012 kl. 09.00 10.30 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL UTSKRIFT AV MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Onsdag 26. august 2015 SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL Utvalgssekretær orienterte om forenklet evaluering

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Personlege varamedlemmer:

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Personlege varamedlemmer: Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Medlemmer: Espen Mikkelsen, leiar Torleiv Mostøl Sælid, nestleiar Inger Gautland Magnhild

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer: Brynjulf Aagesen, leder Evelyn Molle Honnemyr, nestleder

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Saksliste: SAK 04/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 05/14 KOMMUNEREKNESKAPEN FOR 2013, BYGLAND KOMMUNE

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Saksliste: SAK 04/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 05/14 KOMMUNEREKNESKAPEN FOR 2013, BYGLAND KOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYGLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Hallvard Lauvdal, leiar Olav Lidtveit,

Detaljer

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP Kom Rev Levanger kommune v/ordfører Robert Svarva Rådhuset 7600 LEVANGER Trøndelag IKS Deres ref: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: T W I 08/527-3 0-13.4.3 18.04.2008 Oversendelse

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget -sekretariat f III III III 045057 MØTEINNKALLING Møtedato: 10. mai 2011 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Inderøyheimen, møterom 3. etasje De faste medlemmene innkalles med

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/13 Dato: 19.03.13 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 20.02.2013 kl. 13.00-15.30 Sted: Kommunehuset, Posten MØTEBOK Tilstede:

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/13 Dato: 19.08.2013 kl. 09.00 09.30 Sted: Formannskapssalen MØTEBOK Tilstede:

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET. Tirsdag 24. mars 2015 kl. 13.00 15.00 i formannskapssalen

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET. Tirsdag 24. mars 2015 kl. 13.00 15.00 i formannskapssalen Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder Anne Grethe Liland,

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011.

Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.03.2012 20553/2012 2012/2561 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/57 Bystyret 24.05.2012 Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011. Sammendrag

Detaljer

Vara møter bare etter egen innkalling. Til dette møtet har medlem Tommy Tolfsen (FRP) meldt forfall og vara Tore Leif Nilsen (FRP) møter.

Vara møter bare etter egen innkalling. Til dette møtet har medlem Tommy Tolfsen (FRP) meldt forfall og vara Tore Leif Nilsen (FRP) møter. Vår ref. 15/523-2 033 /JENSAL Medlemmer og varamedlemmer Dato 30.04.2015 Kristiansand kommune - kontrollutvalget Det innkalles med dette til møte: Dato: 07.05.2015 Tid: Kl. 12:00 (NB: MERK KLOKKESLETT!)

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

v/ KomSek Trøndelag IKS

v/ KomSek Trøndelag IKS Til kontrollutvalget v/ KomSek Trøndelag IKS i Steinkjer kommune Deres ref.: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: AHa 15/1540 O-O3.03 05.11.2015 Engasjementsbrev Steinkjer kommune 1. Innledning KomRev Trøndelag

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 4/2012 7. mai 2012 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2012/11043-13 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Ikke møtt: Knut Klevstad, leder Jostein Vaskinn, medlem Berit Holten, varamedlem (for

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune.

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. MØTEPROTOKOLL Referent: Mette Rushfeldt Dato: 5. oktober 2015 Tid: 12.00-13.34 Sted: Møterom 1, rådhuset Disse møtte: Leder Kåre Breivik, Anja Aslaksen og Steinar

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 5. mai 2015, kl. 16.00 18.15 Sted Møterom 457, Lørenskog rådhus Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Kari Bruun Jens Bruun Tilstede varamedlemmer Forfall Anita Vågsæter Andreas Halvorsen,

Detaljer

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning Agder IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor Postboks 2805, 3702 Skien TIf.:3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrev.no www.tekomrev.no Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune cio Temark - og

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/14 Dato: 21.10.14 kl. 13.00 15.00 Sted: Rådhuset, Den Grønne Salong MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1.

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 18.02.15 kl. 16.00 18.15 Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Svein Olsen, nestleder/fungerende leder Jon Harald Rømteland, medlem

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 14.02.2013 kl. 09.00 11.15 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 KVINESDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/12 Dato: 15.03.2012 kl 13.00-14.00 Sted: Møterom Feda Tilstede:

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Møte nr. 05/12 Dato: 10.10.12 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, møterom Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleder Arild Forgard, medlem

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 26.11.14 kl. 16.00 18.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Jon Harald Rømteland, fungerende leder Edita Schultz, medlem Henny

Detaljer

SAKSLISTE: SAK 05/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 06/14 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013, IVELAND KOMMUNE

SAKSLISTE: SAK 05/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 06/14 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013, IVELAND KOMMUNE Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/14 MØTEBOK Dato: 15.10.2014 kl. 13.00-15.30 Sted: Kommunehuset, møterom 3.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE MØTEBOK Sted: Nittedal rådhus, møterom Slåttemyra. Tid: Torsdag 7.5.2015, kl. 18:00 21:10. Tilstede medlemmer Arne Sømhovd (leder) Arvid Ruus (nestleder) Erland Vestli Gunvor A. Olsen Arne Olsen Tilstede

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Det var ikke merknader til innkalling og saksliste utover at ref. 04 ble satt opp som sak 5.

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Det var ikke merknader til innkalling og saksliste utover at ref. 04 ble satt opp som sak 5. AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/16 Dato: 28.01.16 kl. 14.00 16.15. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Rakel Håland, nestleder Marita Fiddan Bø, medlem

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. 008/15 009/15

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. 008/15 009/15 STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 21. april 2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets hus, møterom Bakarstu A343, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til

Detaljer

Referatsak: Kontrollrapport vedk. Skatteoppkrevjarfunksjonen i Bykle kommune Møtebok frå Agder Sekretariat

Referatsak: Kontrollrapport vedk. Skatteoppkrevjarfunksjonen i Bykle kommune Møtebok frå Agder Sekretariat Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr. 02/14 Dato:02.06.2014 kl.09.00-10.45 Sted: Rådhuset, møterom A MØTEBOK Til stades:

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Kragerø kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll frå Kragerø kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 22.04.2013. Til stades:

Kragerø kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll frå Kragerø kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 22.04.2013. Til stades: Kragerø kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll frå Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 22.04.2013 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Glasshuset Unni Wærstad Gotfred Nilsen Til stades: Nestleder Unni

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013

SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013 INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 30.04.2014 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 /908 55

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 8. april 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Dersom du ikke kan møte må du snarest melde ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: oystein.bergh@temark.no eller tlf 97646606.

Dersom du ikke kan møte må du snarest melde ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: oystein.bergh@temark.no eller tlf 97646606. Vår ref. 15/324-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 10.03.2015 Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 18.03.2015 Tid: kl 1530-1830 Sted: Kommunehuset, møterom

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1.

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit

Detaljer

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder. Ellen Ødegård

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder. Ellen Ødegård HEMNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 8. mai 2009 kl. 12.00 15.00. Møtested: Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen. Saknr: 13/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 156/2009. Møteleder: Geir Rostad

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 Dato: 30.01.2012 kl. 09.00 11.30 Sted: Rådhuset, møterom 4. etasje

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2011/14008-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer