VEDLEGGSHEFTE TIL ÅRSBUDSJETT 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGGSHEFTE TIL ÅRSBUDSJETT 2015"

Transkript

1 SØR-AURDAL KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE TIL ÅRSBUDSJETT 2015 INNHOLD: Budsjettvedtak fra: Arbeidsmiljøutvalget Eldrerådet Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne * Beregning av tilskudd til Leirskogen barnehage * Standardoppsett vedrørende fastsetting av avgifter og gebyrer Vedtatt i kommunestyret i sak /14

2 ÅRSBUDSJETT 2015 Budsejttvedtak fra: o Arbeidsmiljøutvalget o Eldrerådet o Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - UTSKRIFT AV PROTOKOLLER

3 3

4 Arbeidsmiljøutvalget: AM-/14 Vedtak: Eldrerådet: ER-/14 Vedtak: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne: RF-/14 Vedtak: 4

5 SØR-AURDAL KOMMUNE STANDARDOPPSETT VEDRØRENDE FASTSETTING AV AVGIFTER OG GEBYRER Kulturskole Betalingssatser for barnehager Betalingssatser for skolefritidsordning Egenbetaling hjemmetjenester (hjemmehjelp/husmorvikar, vaktmester, trygghetsalarm) Salg av middag ved Sør-Aurdalsheimen, Hedalsheimen bo- og servicesenter, og levering av middag i hjemmet Leiesats for lokale i kommunale bygg. Eget bilag om avgifter/gebyrer for 2014 plan/næring/utbygging/ teknisk drift 5

6 Foreløpig beregning av tilskudd til Leirskogen private barnehage for 2015 Faktiske brutto driftskostnader (2013) Reinli Begnadalen Hedalen Driftskostnader Særskilt tilrettelegging Sykelønnsrefusjon Sum driftskostnader Bruk av premiefond i 2013, 11,77 % av Administrasjonskostnader 4 % Sum brutto driftskostnader og adm.kostnader Justert for deflator 2014 (3 %) og 2015 (3 %) Fordeling kostnader små og store barn etter oppholdstid (barnetall 2013) Reinli 0-8 timer 9-16 timer timer timer timer 41 timer + Totalt faktor år år Oppholdstid pr. år: 48 uker Oppholdstimer, små barn Oppholdstimer, store barn Antall heltidsplasser Heltidsplasser, små barn: 32,78 45 timer i uka pr. heltidsplass Heltidsplasser, store barn: 32,09 45 timer i uka pr. heltidsplass 6

7 Begnadalen 0-8 timer 9-16 timer timer timer timer 41 timer + Totalt faktor år år Oppholdstid pr. år: 48 uker Oppholdstimer, små barn Oppholdstimer, store barn Antall heltidsplasser Heltidsplasser, små barn: 9,04 45 timer i uka pr. heltidsplass Heltidsplasser, store barn: 9,87 45 timer i uka pr. heltidsplass Hedalen 0-8 timer 9-16 timer timer timer timer 41 timer + Totalt faktor år år Oppholdstid pr. år: 48 uker Oppholdstimer, små barn Oppholdstimer, store barn Antall heltidsplasser Heltidsplasser, små barn: 8,93 45 timer i uka pr. heltidsplass Heltidsplasser, store barn: 16,33 45 timer i uka pr. heltidsplass Sum heltidsplasser 0-2 år: 50,76 Sum heltidsplasser 3-6 år: 58,29 Sum heltidsplasser: 109,04 7

8 Brutto driftskostnader 2013 barn 0-2 år: Brutto driftskostnader 2013 barn 3-6 år: Reinli Begnadalen Hedalen Foreldrebetaling Betaling for kost Justert for deflator Sum Foreldrebetaling og kost 2013 barn 0-2 år: Foreldrebetaling og kost 2013 barn 3-6 år: Offentlig finansiering 2013, barn 0-2 år: Offentlig finansiering 2013, barn3-6 år: Driftstilskudd - satser 2015 Pr. heltidsplass Pr. oppholdstime Barn 0-2 år ,41 Barn 3-6 år ,40 Kapitaltilskudd Leirskogen barnehage 0-8 timer 9-16 timer timer timer timer 41 timer + Totalt faktor år år Timer i uka, små barn Timer i uka, store barn Heltidsplasser, små barn: 0,64 45 timer i uka pr. heltidsplass Heltidsplasser, store barn: 6,11 45 timer i uka pr. heltidsplass 8

9 Leirskogen barnehage 100 % Antall plasser Tilskudd Driftstilskudd 0-2 år: , Driftstilskudd 3-6 år: , Kapitaltilskudd: , Sum tilskudd: Tjenesteyting: Gratis lokaler: Utbetales:

10 10

11 11

12 BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE TJENESTER 2015 Tjeneste: Kulturskole Saksopplysninger: (Tall fra forrige år i parentes) 01 Årsverk: 2,25 (2,07) 02 Brukere: 52 (75) 03 På venteliste 7 (7) Plass i kulturskolen tildeles per skoleår. Fakturering skjer i slutten av september og i februar. 04 Satser i kr. : Foreldrebetaling: Oppholdstid pr. uke Sats pr. år full sats Sats pr år med 25% mod. Halvår full sats Halvår med 25% mod. Instrumentundervisning 30 min Gruppeundervisning, instrument 30 min Gruppeundervisning, kunst 60 min Gruppeundervisning kunst 90 min Materialkostnad kunst (ingen moderasjon) Betaling kor og korps: Sats pr time Dirigent 230 Søskenmoderasjon i kulturskolen: 25 % (Ingen samordning med andre tilbud som for eksempel SFO.) Full pris for det yngste barnet, og 25% moderasjon for søsken. Moderasjon ved deltakelse i flere kurs: Det gis 25% moderasjon for kurs 2 og 3. Moderasjon pr. elev kan ikke overstige 25%. Betalingsfritak, foreldrebetaling/kor og korps: Det blir gitt betalingsfritak ved bortfall av undervisning/dirigent ut over 14 dager, følger arbeidsgiverperioden. Det refunderes ikke innbetalt kursavgift dersom eleven slutter i løpet av semesteret.. 12

13 AVGIFTER / BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE TJENESTER 2015 Tjeneste: Barnehager Saksopplysninger: (Tall fra forrige år i parentes) 1. Årsverk: 27 (30) 2. Brukere: 126 (136) 3. Anslag behovsdekning i %: 100 (100) 4. Satser i kr: Oppholdstid pr uke.. antall dager a 9 timer Red. bet. i prosent Sats pr måned Matsats Matsats Sats A Sats B Sats C pr dag pr måned Full pris 30 % 50 % 45 timer/5 dager /15 200/300 40,5 timer/4,5 dager /15 180/ timer/4 dager /15 160/240 31,5 timer/3,5 dager /15 140/ timer/3 dager /15 120/180 22,5 timer/2,5 dager /15 100/ timer/2 dager /15 80/120 Opphold enkeltdager: /15 Søskenmoderasjon: Sats A: Full pris betales for yngste barn i familien som har plass i barnehage. Sats B: 30% moderasjon for barn 2 Sats C: 50 % moderasjon for barn 3 og flere som har plass i barnehage. **Betalingssats for mat fastsettes av foreldrerådet i den enkelte barnehagen, kan endres av foreldrene. Hedalen naturbarnehage og Reinli barnehage har 15 kr pr dag i matsats. Merknad / vurdering: 5 dager er lik makspris. 13

14 BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE TJENESTER 2015 Tjeneste: Skolefritidsordning (SFO) Saksopplysninger: Årsverk: 1,83 1,99 1,42 1,42 2. Brukere: Anslag behovsdekning i %: Satser i kr: Oppholdstid per uke Sats per måned: Full pris 25% mod. 15 timer og over timer timer Opphold enkelttimer: kr. 40,- Søskenmoderasjon: Full pris for yngste barn i SFO 25% søskenmoderasjon for barn 2 og flere i SFO Gebyr ved henting etter stengetid: kr. 300,- per påbegynt time. 5. Økning satser i %: 3% Gebyr ved for sen henting er satt opp med 50 kr. Merknader / vurdering: Tilbudet tilpasses i forhold til påmelding/behov hvert skoleår, og tilbudet vurderes også i løpet av skoleåret dersom det blir endringer i antall brukere. Tilbud med tilstrekkelig påmelding til å sikre forsvarlig økonomisk drift blir satt i gang. Jf Opplæringsloven 13-7 som omhandler skolefritidsordninga. Skolene gir ikke betalingsfritak for elever da SFO ikke er lovpålagt og en del av opplæringen, men et frivillig tilbud som foreldrene selv tar stilling til om de ønsker å benytte seg av. 14

15 FORSLAG TIL ENDRINGER AV AVGIFTER / BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE TJENESTER 2015 Tjeneste: BETALING FOR HJEMMETJENESTER (inkl. miljøarbeidertjenesten) ENKELTTIMER HJEMMEHJELP/ PRAKTISK BISTAND, AMBULERENDE VAKTMESTER, LEIE AV TRYGGHETSALARM/KONTROLL AV ALARM TØRRMAT (v/ bemannet bofellesskap) Saksopplysninger: (Tall fra forrige år i parentes) 1. Årsverk: 3,15 (3,75) 2. Brukere: 126 (120) 3. Anslag behovsdekning i %: Satser i kr. : Inntekt Betalingssats Inntil 2 G * Kr. 180,- pr mnd uansett 2 3 G Kr. 129,- (126,-) pr.time 3 4 G Kr. 142,- (139,-) pr.time 4 5 G Kr. 171,- (167,-) pr.time Over 5 G Kr. 194,- (190,-) pr.time * Sats bestemmes av sentrale myndigheter, justeres i januar Ambulerende vaktmester: kr 129,- (126,-) pr. time Leie av trygghetsalarm: kr. 153,-. (150,-) pr. mnd. Tørrmat, bemannet bofellesskap kr. 35,- (32,-) pr dag. 5. Økning satser i %: 2,5% (unntatt inntekt under 2G. Viser til: Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 8. Ingen endring i betalingssats, justeres evt. i januar). Merknader / vurdering: I hht Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, kan kommunen selv fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssatser for praktisk bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven. Egenandelen skal ikke overstige kommunenes egne utgifter til angjeldende tjeneste (selvkost). Kommunen kan velge om det skal betales etter en abonnementsordning eller timesats (evnt begge deler). Fra 2014 gikk en i Sør-Aurdal bort fra abonnementsordning, og nytter kun timesats bortsett fra gruppen under 2 G, der sentrale myndigheter setter en max pris per måned (lik betaling for alle). I leie av trygghetsalarm inngår også montering og oppfølging ved behov. Alle brukere, også de som er beboere ved bo- og servicesentrene, betaler for tjenester i henhold til disse satsene. Husleie/fellesutgifter omhandler ikke denne type hjelp. 15

16 FORSLAG TIL ENDRINGER AV AVGIFTER / BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE TJENESTER 2015 Tjeneste: SALG AV MIDDAG PÅ SØR-AURDALSHEIMEN, HEDALSHEIMEN BO- OG SERVICESENTER OG LEVERING AV MIDDAGER TIL HJEMMEBOENDE Saksopplysninger: (Tall fra forrige år i parentes) 1. Årsverk: 3,57 (+ lærl. i 0,5 ut juni.) (3,8) 2. Brukere: ca 50 (inkl. Hedalsheimen) (ca 55) 3. Anslag behovsdekning i %: - 100% 4. Salg av middag til besøkende og ansatte Sør-Aurdalsheimen Stor porsjon 60,- (58,-) Hedalsheimen: Kr 62,*- (kr. 60,-) 5. Salg av middager til hjemmeboende: Stor porsjon 60,- (58,-) Økning satser i %: 3,4 % (3,7 %) Merknader / vurdering: * Hedalsheimens beboere ønsker tilbehør til maten og er derfor 2 kr. dyrere enn Sør-Aurdalheimen/ hjemmeboende. Tilbehør: tyttebær, flatbrød, saft med mer. Middag til hjemmeboende kjøres ut fredager og det legges til kr. 10 pr. utkjøring pr. person. Salg av salat til personalet 2 ganger i uka : Pr. porsjon m/brød Kr 47,- ( 45,- ) 16

17 AVGIFTER / BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE TJENESTER 2015 Tjeneste: Kommunale bygg 1. Leiesats for lokale i kommunale bygg uten overnatting. Tjeneste tid pris Leie av klasserom/sfo lokale, personalrom, kjøkken, garderober Halv dag Hel dag 250 kr 500 kr Leie av svømmehall (inkl. garderober) Påfølgende timer Faste avtaler Pr time Pr gang 300 kr 100 kr 500 kr Leie av gymsal/stor sal, inkl. kjøkken Halv dag 500 kr 700 kr Hel dag Fast leie av gymsal Pr gang 200 kr Leie av lokaler i andre kommunale bygg (inkludert kjøkken og garderobe) Halv dag Hel dag 300 kr 600 kr 2. Leiesats for lokale i kommunale bygg med overnatting. Grunnpris: kr. 700,- for samfunnssal / gymsal pr. døgn kr. 400,- for klasserom / andre rom pr. døgn 17

18 SØR-AURDAL KOMMUNE PLAN/NÆRING/UTBYGGING AVGIFTER OG GEBYRER FOR byggegebyrer - oppmålingsgebyrer landbruk - vann- og kloakkgebyrer - søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg og brønnboring - søppelrenovasjonsavgifter - feieavgift - brannvesen - septikrenovasjonsavgift - tomtepriser kommunale tomter - fellingsavgifter, hjortevilt 18

19 BYGGESAKSGEBYRER LOVGRUNNLAG: Betalingssatsene er vedtatt av Sør-Aurdal kommunestyre og gjelder fra Betalingssatsene er hjemlet i plan og bygningsloven av 8. mai GEBYRER. I forhold til 2014 er gebyrene gjennomgått og i hovedsak lagt på samme nivå, med tillegg av prisstigning på ca. 3%. A. SØKNAD OM BYGGETILLATELSE GEBYR jfr PBL Boligbygg med inntil 2 etasjer og kjeller. kr ,- 2. Fritidsbolig utenfor regulert område med kr ,- event. samtidig byggemeldt uthus. - For samtidig omsøkt anneks. kr ,- 3. Fritidsbolig i regulert område med event kr ,- samtidig byggemeldt uthus. - For samtidig omsøkt anneks. kr ,- 4. Anneks eller lignende bygg < 50 m 2 på tidligere bebygd eiendom. kr ,- 5. Næringsbygg og andre bygg som ikke faller inn under andre punkter i dette gebyrregulativet, - fast minstetakst og tillegg pr. m 2 bruksareal (BRA) : - fast minstetakst kr , m 2 BRA pr. m 2 BRA kr. 70, m 2 BRA pr. m 2 BRA kr. 60, m 2 BRA pr. m 2 BRA kr. 50, m 2 BRA pr. m 2 BRA kr. 40,- - alt over 601 m 2 BRA pr. m 2 BRA kr. 25,- 6. Enkle næringsbygg som kaldtlager og lignende. kr ,- 7. Søknader jfr. PBL 20-1 med unntak av GEBYR pkt. A a) Vesentlige endringer eller vesentlige kr ,- reparasjoner av tiltak som nevnt under A b) Fasadeendring. kr ,- c) Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt under A. 1-6 kr ,- 19

20 d) Riving av tiltak som nevnt under A 1-6 kr ,- e) Oppføring, endring eller reparasjon av kr ,- bygningstekniske installasjoner f) Oppdeling eller samenføyning av kr ,- bruksenhet i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig. g) Oppføring av innhengning mot veg. kr ,- h) Plassering av skilt, reklameinnretninger og kr ,- lignende. i) Plassering av midlertidige bygninger, kr ,- konstruksjoner eller anlegg. j) Vesentlige terrenginngrep kr ,- k) Anlegg av veg eller parkeringsplass. kr ,- 8. Driftsbygninger i landbruket etter PBL 20-2 b) - mindre tiltak på boligeiendom etter PBL 20-2 a) 9. Mindre byggearbeider på fritidseiendom etter PBL 20-2 a) 10. Fornying av tidligere godkjent byggesøknad. 11. Mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver etter PBL 20-2 d) kr ,- kr ,- kr ,- 25% av gebyrtakst kr ,- 12. Utstedelse av midlertidig brukstillatelse. kr ,- 13. Søknad om ferdigattest leveres etter at tiltaket er tatt i bruk - ekstragebyr. 14. Tiltak som er igangsatt uten kommunens kjennskap, men som ville blitt godkjent etter normal prosedyre - ekstragebyr. 15. Politisk behandling av dispensasjonssøknad i forhold til bestemmelsene i PBL og tilhørende forskrift. - Administrativ behandling av tilsvarende dispensasjon uten politisk behandling. kr ,- Ordinært gebyr x 3 kr ,- kr ,- 16. Godkjenning av foretak etter PBL 20- GEBYR 3 Lokal godkjenning for ansvarsrett kr ,- Fornying av lokal godkjenning for ansvarsrett kr. 600,- Søknad om ansvarsrett for enkelttiltak kr. 600,- 17. Oppfølging av avvik i utførelsen av tiltak kr ,- 20

21 18. Rammetillatelse kr ,- 19. Overtredelsesgebyr kan ilegges, jfr. PBL B. BEHANDLING AV SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM 1. Behandling av søknad om fradeling av tomt til fritidsbolig eller lignende pr. tomt. 2. Behandling av søknad om fradeling av tomt til boligbygg eller andre bygg, pr. tomt. 3. Seksjonering: Gebyr for arbeid etter lov om eierseksjoner 7 - tinglysningsgebyr kommer i tillegg. Gebyrets størrelse er omtalt i Byggesaksforskriften kapittel 16, GEBYR Regulert område kr 2 800,- Uregulert (LNF) kr 3 800,- Regulert område kr 2 500,- Uregulert (LNF) kr 3 000,- kr ,- C. BEHANDLING AV REGULERINGSPLAN: Gjelder for privat regulering. Gebyr skal fastsettes etter de satsene som gjelder når planen blir innlevert til kommunen til behandling, samt etter antall tomter/areal som planen blir fremmet med. Halvparten av gebyret skal være betalt før planen tas opp til behandling. Siste halvdel skal betales etter godkjenning. Ved endelig avslag av reguleringsplanforslag skal det betales 50% av gebyr. Har det ikke vært framdrift i en reguleringssak i løpet av de siste 3 årene, blir saken regnet som avsluttet. Annonsekostnader er ikke med i gebyrsatsene. Kostnader til for eksempel kulturminneundersøkelser, geologiske undersøkelser, rasundersøkelser og lignende skal dekkes av forslagsstiller. Områdereguelering (PBL 12-2): Gebyret avtales mellom forslagsstiller og kommunen i hvert enkelt tilfelle. Detaljregulering (PBL 12-3, og 12-11): Politisk behandlet planavklaring kr Behandling av planprogram (PBL 12-9) kr For hytter og fritidsboliger t.o.m. 5 tomter kr for hver godkjent tomt fra nr. 6 til nr. 10 kr for hver godkjent tomt fra nr. 11 til nr. 15. kr for hver godkjent tomt f.o.m. tomt nr. 16 kr For boligbebyggelse, næringsbebyggelse og råstoffutvinning kr Planendringer som krever full behandling etter PBL. 60 % av gebyr for detaljreg. Mindre endringer etter PBL. kr D. URIMELIGE GEBYR. Dersom gebyrregulativet medfører urimelige gebyr for spesielle bygg/anlegg, kan kommunen etter søknad ta en skjønnsvurdering av størrelsen. 21

22 E. INNBETALING AV GEBYR. Gebyr skal innbetales til kommunen innen frist satt på innbetalingstalong. 1. GEBYR FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) GEBYR FOR ARBEID ETTER EIERSEKSJONSLOVEN For enkelte oppgaver etter matrikkelloven er betalingssatser fastsatt i lov eller forskrift (blant annet uskrift av matrikkelbrev, forskriftens 16,4). For andre oppgaver er det ikke gitt hjemmel for å kreve gebyr, blant annet forskriftens 16, 2-3 og kapittel 11. Kommunen er med matrikkelloven pålagt utvidet undersøkelsesplikt og saksbehandlingsrutiner. Matrikkelloven legger til grunn at kommunen kan få dekket sine samlete utgifter for oppgaver etter loven gjennom de gebyrhjemlene loven gir. Det er med matrikkelloven innført saksbehandlingsfrister med tilhørende regler for avkorting av gebyr ved oversitting. Kommunal forskrift om vintertid hjemler utsettelse av ferdigstillelsesfrist i forbindelse med snøforhold og vinterstengte veier. Kommunen fullfører rekvisisjoner uten ugrunnet opphold, normalt innen fristen på 16 uker. Grunnet opphold, inklusiv kommunal vinterforskrift (1. november-15. mai), forskyves fristen. Overholdes ikke fristen medfører dette 1/3 avkorting av gebyrene. 1. GEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN (ML) 32, MATRIKKELFORSKRIFTEN (MF) Opprettelse av matrikkelenhet, ml Opprettelse av grunneiendom og festegrunn, ml 5 a og e Areal fra m² Areal fra m² Areal fra m² Areal fra m² tillegg per påbegynt da Areal fra 5001 m² tillegg pr. påbegynt da Punktfeste uten måling Punktfeste med måling kr kr kr kr 600 kr kr kr Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, ml 14 og 5e, mf 31 og oppretting av grunneiendom på hel teig, ml 10, mf 42 Fakturering etter medgått tid. Minstegebyr kr Krever forretningen måling i terrenget, skal dette faktureres som for opprettelse av grunneiendom Oppmåling av uteareal på eierseksjon, eierseksjonsloven 7 og 9, mf 35 Gebyr som for opprettelse av grunneiendom Oppretting av anleggseiendom, ml 5c og 11, mf 29 Gebyr som for opprettelse av grunneiendom. Volum fra m³ kr 22

23 Volum fra 2001 m³ økning pr. påbegynt 1000m Registrering av jordsameie, ml 14, mf 28 og 32 Fakturering etter medgått tid. Minstegebyr kr kr 1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning, ml 6 andre ledd, mf 18 og Matrikulering med utsatt fullført oppmålingsforretning Dersom rekvirenten ber om matrikkelføring før kommunens frist etter mf 18 er ute, inklusiv vinterforskrift, skal det søkes særskilt om dette. Kommunen er ikke pålagt framskyndet matrikkelføring, men skal så vidt mulig søke å etterkomme søknaden. Tilleggsgebyr til ordinært gebyr kr 1.3 Grensejustering, ml 16, mf Grensejustering av grunneiendom, festegrunn og jordsameie Som hovedregel kan det søkes om grensejustering av inntil 5 % av de aktuelle eiendommenes areal, maksimalgrense 500 m². Areal fra m² kr Areal fra m² kr Grensejustering av anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres inntil 5 % av anleggseiendommens volum, maksimal grense 1000 m³. Volum fra m³ kr Volum fra m³ kr 1.4 Arealoverføring, ml 15, mf Arealoverføring av grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Rettigheter, pant mv. skal være avklart og ryddet opp i før gjennomføring. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til vei - og jernbaneformål. For arealoverføring betales gebyr etter punkt I tillegg betales et administrasjonsgebyr på kr Arealoverføring av anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Volum fra m³ kr Nytt påbegynt 500 m³ medfører økning av gebyret på kr 1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensa tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning, ml 17, mf 36 Pr. eiendom, inntil 2 grensepunkt For overskytende grensepunkt, pr. punkt kr 500 kr 1.6 Klarlegging av eksisterende grense og/eller rettigheter der grensa ikke tidligere er koordinatbestemt, ml 17, mf 36 23

24 Pr. eiendom, inntil 2 grensepunkt kr For overskytende grensepunkt, pr. punkt 600 kr Hvis det avholdes oppmålingsforretning over fler tilgrensende eiendommer samtidig, reduseres satsen på kr til kr for alle parter Gebyr for klarlegging av rettigheter blir fakturert etter medgått tid. 1.7 Privat grenseavtale, eksisterende grense, ml 19, mf 44 Fakturering etter medgått tid Minstegebyr for registrering er. Krever forretningen måling i terrenget, skal dette faktureres etter 1.1 eller kr 1.8 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Dersom en sak blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endret hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, fastsettes gebyr til 1/3 av satsene etter 1.1 og Urimelig gebyr Dersom gebyret er åpenbart urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn i matrikkelloven og det arbeid og de kostnadene kommunen har hatt, kan kommunen etter eget tiltak eller søknad fastsette et passende gebyr Betalingsregler Gebyr skal betales etter regler og satser på rekvisisjonstidspunktet. Krav om gebyr blir sendt i forbindelse med matrikkelføring. For arbeid som ikke krever matrikkelføring blir krav sendt når arbeidet er utført. For arbeid som skal faktureres etter medgått tid skal timesats på kr. 800 benyttes Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, blir gebyret opprettholdt. Medfører endringa merarbeid i forhold til rekvirert sak, blir dette fakturert etter medgått tid Utstedt matrikkelbrev, ml 30, mf 17 Matrikkelbrev inntil 10 sider Matrikkelbrev over 10 sider Satsene blir fastsatt av Statens kartverk, jf kr 350 kr 1.13 Andre utlegg Utlegg til tinglysingsgebyr, eventuell dokumentavgift, pantefrafall og utskrifter ut over det kommunen har fri tilgang til, kommer i tilegg til gebyr for den enkelte forretning. 2. GEBYR FOR ARBEIDER ETTER EIERSEKSJONSLOVEN ( 7) 2.1 Seksjonering og reseksjonering Sak som krever befaring: Sak som ikke krever befaring: 5 rettsgebyr 3 rettsgebyr 2.2 Situasjonsplan/dokument etter matrikkelloven for grunnareal til seksjon Der det inngår grunnareal i en seksjon, skal det i tillegg til gebyr etter 2.1, betales gebyr for målebrev etter reglene i eierseksjonsloven 7 og Ny behandling av avslått søknad Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering fører til godkjenning eller nytt avslag, 24

25 skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fradrag dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for avslag. VANN- OG AVLØPSGEBYRER TILKOBLINGS- OG ÅRSGEBYRER LOVGRUNNLAG: Betalingssatsene er vedtatt av Sør-Aurdal kommunestyre. Betalingssatsene er hjemlet i: Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter - 2 og 3. Tilhørende forskrifter vedtatt av Sør-Aurdal kommunestyre i sak i møte den 29. august GEBYRER/BETALINGSSATSER. TILKOBLINGSGEBYR. (Forskriftens 5) For alle typer bygg: vann kr ,- (2014: ) avløp kr ,- (2014: ) ÅRSGEBYR (Forskriftens 6) ABONNEMENTSGEBYR Abonnementsgebyr for vann pr år kr 1178,- ( ,-) Abonnementsgebyr for avløp pr år kr 1166,-( ,-) FORBRUKSGEBYR Der hvor vannmåler er påbudt - etter målt vannforbruk: kr 26,67 (2014: 25,40)pr. m3 for drikkevann og kr 36,75 (2014: 35,00)pr. m3 for avløp. Eiere av boligbygg med en leilighet (enebolig) betaler etter et stipulert årsforbruk på 110 m3. Eier av denne type bygg kan eventuelt for egen regning installere en typegodkjent vannmåler og betaler da etter målt forbruk. Alle andre abonnenter betaler etter faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m3. Der hvor vannmåler på tross av påbudet ikke er installert stipuleres forbruket til 250 m3/år. For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog 8 i forskriftene. I tillegg til samtlige gebyrsatser vann og avløp kommer MVA. 25

26 SØKNAD OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG SØKNAD OM BRØNNBORING Gebyrregulativ for saksbehandling LOVGRUNNLAG: 9 i Forskrift om mindre avløpsanlegg av 12. april GEBYRER. I forhold til 2014 er gebyrene gjennomgått og i hovedsak lagt på samme nivå, med tillegg av prisstigning på ca. 3%. A. SØKNAD OM GEBYR UTSLIPPSTILLATELSE 1. Søknad om utslippstillatelse nyanlegg. Kr 5.050,- - over 15 pe kr ,- 2. Søknad om rehabilitering av avløpsanlegg. kr ,- 3. Dispensasjonssøknader, i tillegg. kr ,- 4. Mindre endring av utslippstillatelse kr. 650,- - over 15 pe kr ,- 5. Søknad om brønnboring kr ,- 6. Søknad om ansvarsrett for enkelttiltak kr. 600,- LANDBRUK Gjødselplan Kr 1 000,- Ekspedering av jordprøver Kr 150,- Konsesjonsbehandling Kr 2 500,- SØPPELRENOVASJONSAVGIFT og SEPTIKRENOVASJONSAVGIFT LOVGRUNNLAG: De nye betalingssatsene er i henhold til VKR's regulativ. VKR overtok fra 1/ septiktømmingen i Sør-Aurdal etter kommunestyrevedtak den 28. juni 2001 sak Når det gjelder detaljerte opplysninger om alle VKR s tariffer henvises det 26

27 FEIEAVGIFT 2015 LOVGRUNNLAG: Betalingssatsene er vedtatt av Sør-Aurdal kommunestyre. Betalingssatsene er hjemlet i: Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven). AVGIFTER/BETALINGSSATSER. Kommunen har inngått en samarbeidsavtale med Etnedal kommune. Gebyrregulativet er identisk med det i Etnedal kommune. Tjenesten skal være selvfinansierende. Samme gebyrnivå som Gebyr - feiing/tilsyn - MVA kommer i tillegg: a) Lovbestemt feiing/tilsyn av piper og ildsteder - 1. pipe: kr. 490,-* b) Lovbestemt feiing/tilsyn av piper og ildsteder - Øvrige (f.o.m. pipe nr. 2): kr. 150,-* c) Tilleggsavgift for feiing på bolig som ikke har tilrettelagt for feiing ved første besøk: kr. 245,- d) Gebyr for frivillig feiing (pr. pipeløp) og/eller tilsyn (feiing/tilsyn som foretas etter anmodning fra eier/bruker - og kommer i tillegg til lovbestemt feiing/tilsyn): Avgiften beregnes etter medgått tid, dvs fra ankomst oppdragssted til avreise oppdragssted, og timesats iht. pkt. g. Det beregnes avgift for minimum 15 min, deretter pr. påbegynt 15 min. Reisekostnader kommer i tillegg. e) Feiing (pr. pipeløp) og/eller tilsyn i hytter/fritidsboliger (frivillig feiing/tilsyn): kr ,- f) Kamerakontroll m/påfølgende rapport - 1. pipeløp Kamerakontroll (inkl. rapport) - øvrige pipeløp (pr. stk) Merk.: Det beregnes ikke gebyr for kamerakontroll utført som del av lovbestemt tilsyn. kr ,- kr. 800,- Reisekostnader kommer i tillegg. 27

28 g) For arbeider som ikke dekkes av/ kan beregnes etter foranstående gebyrsatser, eller når oppdraget medfører unormal stor arbeidsmengde, beregnes gebyret etter medgått tid (etter samme kriterier som pkt. d). I slike tilfeller brukes følgende timesats: kr. 800,- Reisekostnader kommer i tillegg. *) Årlig fast avgift som gjelder pr. pipeløp. Avgiften fordeles over 2 terminer pr. år. SØR-AURDAL BRANN OG REDNINGSVESEN Gebyrer og avgifter 2015 LOVGRUNNLAG: Gebyrer og avgifter er vedtatt i Sør-Aurdal kommunestyre og gjelder fra GEBYRER OG AVGIFTER. Kommunen ved brannvesenet har overtatt administrering og kundeoppfølging av kommunens eksisterende og nye alarmkunder tilknyttet den døgnbemannede brannalarmeringssentralen 110, i forbindelse med nedleggingen av Gjøvik 110 og etableringen av Alarmsentral Brann Innlandet 110 (Elverum) den Type og størrelse på gebyrer og avgifter videreføres i hovedsak fra gebyrregulativet til Gjøvik 110, og reguleres i henhold til lønns og prisvekst i kommunal sektor året før (ca. 3%). Det betales ikke årsavgift for tilknytningsåret for nye alarmkunder. A. Alarmkunder tilknyttet 110 GEBYR/AVGIFT 1. Årsavgift for institusjoner, næringsbygg og lignende: - standardabonnement, brannalarm + 1 valgfri kr ,- eks. mva. alarmtype: - nøkkelsafeboks tilknyttet brannalarm kr. 0, Tillegg for utvidet abonnement: - 3. og 4. alarminngang pris pr. inngang. kr ,- eks. mva og flere alarminnganger pris pr. inngang kr ,- eks. mva. 2. Månedsavgift for privat alarm enebolig: - brannalarm pr. mnd. kr. 351,- inkl. mva. - brannalarm + innbruddsalarm pr. mnd. kr. 424,- inkl. mva. 3. Månedsavgift for privat alarm flere boenheter med felles brannalarmanlegg: - brannalarm pr. mnd. kr. 295,- inkl. mva. - tillegg pr. boenhet kr. 61,- inkl. mva. - brannalarm + 1 valgfri alarm pr. mnd. kr. 424,- inkl. mva. - tillegg pr. boenhet kr. 75,- inkl. mva. 4. Rabattsatser for storkunder: 28

29 - for adresse/objekt nr. 1. Full pris - for adresse/objekt nr. 2 10% - for adresse/objekt nr % - utover 3. adresser/objekt 20% 5. Gebyr for utrykninger til alarmer i Sør- Aurdal kommune: - unødvendig utrykning (fra 3. utrykning) kr ,- eks. mva. - utrykning til teknisk alarm og lignende kr. 594,- eks. mva. 6. Gebyr i forbindelse med utrykninger på grunn av åpenbar uaktsomhet, og for utrykning til unødige alarmer fra andre alarm og vaktselskaper: - inntil 2 timer fra utalarmering av brannvesen til avsluttet innsats - over 2 timer fra utalarmering av brannvesen til avsluttet innsats pr. påbegynt time Unødige alarmer: - alarm utløst av annet enn brann kr ,- eks. mva. kr ,- eks. mva. TOMTEPRISER I KOMMUNALE UTBYGGINGSOMRÅDER BOLIGTOMTER OG NÆRINGSTOMTER Fra og med 2006 ble det innført en prøveordning med billigere boligtomter. Ordningen videreføres i 2015 for boligtomter. Næringstomter på Begna industriområde og i Bronbakklia har vært gratis. Fra og med 2015 går en bort fra denne ordningen. PRISER: Begna industriområde og serviceområde: - Tomtepris kr 50,- pr. m2 - Tekniske anlegg (refusjon) kr 0,- pr. m2 tomtegrunn. Prisene på Begna og i Hedalen er betinget av at forventet næringsvirksomhet er etablert innen 2 år. Tilknytningsgebyr for vann og avløp betales etter satser vedtatt av kommunestyret. Dersom betingelsene ikke er innfridd, har kommunen rett til gjenerverv av tomter i den stand de ble overgitt. Bronbakklia: Samme vilkår som for industriområdet på Begna. Boligtomter i Reinli, Leirskogen, Bronbakklia og Begna boligfelt 2015: - Tomtepris kr 25,- pr. m2 - Tekniske anlegg (refusjon) kr 0 pr tomt. - Tilknytningsgebyr for vann og avløp se side 9. - Om byggestart ikke har funnet sted innen 3 år fra avtale har kommunen gjenkjøpsrett til samme pris som ved avtaleinngåelse. 29

30 Gebyrer og omkostninger ved oppmåling og overdragelse av eiendom betales av kjøperen for alle typer tomter. Det skal ikke betales merverdiavgift av de oppgitte prisene, unntatt tilkoblingsgebyrene der merverdiavgift kommer i tillegg. FELLINGSAVGIFTER - HJORTEVILT LOVGRUNNLAG: Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort, 5. Inntektene går til fond, ikke til driftsregnskapet. FELLINGSAVGIFTER: Elg: Voksent dyr: kr 485,00 Kalv kr 285,00 Hjort: Voksent dyr: kr 370,00 Kalv: kr 225,00 Det skal ikke beregnes merverdiavgift på fellingsavgiftene. 30

ETNEDAL KOMMUNE 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIERSEKSJONSLOVEN

ETNEDAL KOMMUNE 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIERSEKSJONSLOVEN 2016 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER Dette gebyrregulativ trer i kraft f.o.m. 1. januar 2016. Rammer for gebyrberegning: For enkelte

Detaljer

Forskrifter, avgifter og gebyr 2016. Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)

Forskrifter, avgifter og gebyr 2016. Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) Forskrifter, avgifter og gebyr 2016 Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) Kommunestyrevedtak 112/15 17. desember 2015 1. Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering

Detaljer

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) Gebyr for arbeid etter eierseksjonsloven 1. Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)

Detaljer

PLAN/NÆRING/UTBYGGING TEKNISK DRIFT

PLAN/NÆRING/UTBYGGING TEKNISK DRIFT SØR-AURDAL KOMMUNE PLAN/NÆRING/UTBYGGING TEKNISK DRIFT AVGIFTER OG GEBYRER FOR 2018 - byggegebyrer, fradeling - planbehandling - oppmålingsgebyrer - landbruk - vann- og kloakkgebyrer - søknad om utslipp

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 Gebyrer for arbeider etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32 og forsift om eiendomsregistrering (matrikkelforsiften) 16, fastsettes som følger: 1.

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 LOPPA KOMMUNE 1. Gebyr for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven 2. Lokal forskrift om unntak fra tidsfrister (vinterforskrift) Bakgrunn

Detaljer

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Fastsatt av Verran kommunestyre den 15.12.2011. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 20. desember 2012, sak nr. 0133/12. 1.1 Oppretting av matrikkelenhet

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter Paulsen Varaordfører H Trude Hagland Medlem AP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter Paulsen Varaordfører H Trude Hagland Medlem AP Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.12.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 16.12.11, sak nr. 114/11 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den, sak 1.1. Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

Kommunale avgifter 2016

Kommunale avgifter 2016 Kommunale avgifter 2016 Renovasjon faktureres av Indre Østfold Renovasjon IKS, men gebyret fastsettes av Marker kommune. Avgift/gebyr inkludert mva (vann, avløp, renovasjon, feiing) Vann Vann, abonnementsgebyr

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013.

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. LEKA KOMMUNE Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. Innhold: Innledning/ bakgrunn Forslag til forskrift om unntak for tidsfrister

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

Budsjettvedtak fra: Arbeidsmiljøutvalget Eldrerådet Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Budsjettvedtak fra: Arbeidsmiljøutvalget Eldrerådet Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SØR-AURDAL KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE TIL ÅRSBUDSJETT 2017 INNHOLD: Budsjettvedtak fra: Arbeidsmiljøutvalget Eldrerådet Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne * Standardoppsett vedrørende fastsetting av

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER

GEBYRER OG BETALINGSSATSER Kommunestyrets vedtak 216 MARNARDAL KOMMUNE GEBYRER OG BETALINGSSATSER 216 Side 1 av 1 Kommunestyrets vedtak 216 A. Behandling av byggesøknader 1. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås

Detaljer

Byggesaksgebyrer 2017

Byggesaksgebyrer 2017 Byggesaksgebyrer 2017 Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12 Kroner Detaljreguleringsplaner 22.800 Mindre endring av planer 17.900 Små endringer av planer 10.250

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 28-7 og 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101. Gebyrsatser 2017 MÅLSELV KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV 2005-06- 17 NR 101. Gebyrregulativ med hjemmel i matrikkellovens 32, forskriftene 16

Detaljer

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra Gebyrer 2015 - Birkenes kommune kommune Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret 10.12.2009 og gjelder fra 01.01.2010 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (lovens 32, forskriftene 16) fastsettes

Detaljer

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor Gebyr i henhold til matrikkelloven 2017 - inklusiv vinterforskrift År: 2017 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/16 15.12.16 Plankontor Torhild.Hessevik.Eikeland@lyngdal.kommune.no 1

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune Nordkapp Kommune Honningsvåg by 1. GENERELLE FORUTSETNINGER...3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP...3 2.1 Gebyr for vann....3 2.2. Gebyr for avløp...3 3. RENOVASJONSAVGIFT...4 3.1. Innsamling av forbruksavfall...4

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen)

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen) 1 GEBYRREGULATIV 2012 (Bygg- og oppmålingsavdelingen) Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven (2008-06-27 nr. 71) med endringer sist ved lov 2009-05-08-27. 32 i lov

Detaljer

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6 Gebyrer 2017 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 0

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN

TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN GEBYRSATSER GJELDENDE FRA 01.01.2016 GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010:

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: Budsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: 1: Det kommunale skattøret for 2009 fastsettes til 12.80 ved utskriving av forskuddsskatt

Detaljer

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG Byggesak Generelt Gebyrene er økt med cirka 3 % (avrundet). Pkt 01-14 gjelder søknad om tiltak etter pbl 20-3. For slike tiltak

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER

GEBYRER OG BETALINGSSATSER MARNARDAL KOMMUNE GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 Side 1 av 10 A. Behandling av byggesøknader 1.0 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver etter pbl. 20-2 a) Mindre byggearbeid

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Eierseksjoneringsloven 7 Matrikkelloven 30, 32 og matrikkelforskriften 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1. januar 2017 Vedtatt av Lunner kommunestyre i sak 149/16, den 15. desember

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/1827-1 Saksbehandler: Alf Petter Reitan,Senior ing. kart og geodata Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg

Detaljer

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift Plankontor Notat Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2016/1009-0 Torhild Hessevik Eikeland 151 15.11.2016 Gebyrer i hht. matrikkelloven 2017 inklusiv vinterforskrift Gebyrer

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE GEBYR/OPPMÅLING Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE Fra gården til Anne Jorine og Gabriel Nilsen på Bø. SIDE 3 Oppmåling og eiendom Gebyrer for arbeider

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5 AREALPLAN GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG Etter ny plan og bygninglov av 27.juni 2008 Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. 1. Framlegging av planspørsmål (pbl. 12-8 første ledd) Framleggelse

Detaljer

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Innhold 1 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET... 2 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn... 2 1.2 Matrikulering

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 1. Gebyrer kart og oppmåling - Arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) 2017 Faktura skal være betalt før arbeid etter matrikkelloven i gangsettes jf matrikkelforskriften 16 nr 5 1.1 Oppretting

Detaljer

1. GEBYR FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA GEBYR FOR ARBEID ETTER EIGARSEKSJONSLOVA- 2018

1. GEBYR FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA GEBYR FOR ARBEID ETTER EIGARSEKSJONSLOVA- 2018 1. GEBYR FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA- 2018 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIGARSEKSJONSLOVA- 2018 ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA (ml) 32 med forskrift 16 og lokal forskrift om unntak frå tidsfristar (vinterforskrift)

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR - ASKIM KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkellovoven Lov-2005-06-17-101) I kraft fra 01.01.12 1. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3.

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3. 6.10 Gebyr etter matrikkelloven Gebyrene er ikke merverdiavgift pliktige. 6.10.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.10.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 0 500 m² 7.300,- 7.090,- areal

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyret gjelder for utslippssaker etter kapittel 12, 13 og 15 i Forskrift om begrensning av forurensning, fastsatt av Miljøverndepartementet

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2016 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med senere endringer senest 07.12.2015,

Detaljer

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER 3.1 Generelt Gebyr etter dette kapittelet faktureres tiltakshaver. Gebyr faktureres etterskuddsvis. Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1. Ved betalingsmislighold

Detaljer

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ Gebyr for arbeider etter matrikkelloven 2017 (jfr. lovens 32, forskriftene 16) (Sist revidert.12.2017 kommunestyrevedtak K- /16) Gebyrregulativet gjelder for saker

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Side 1 av 5 Ås kommune GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Vedtatt av Ås kommunestyre 09.12.15. GENERELT Dette regulativet er vedtatt

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 4.1 Plan- og bygningsmyndighet Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 1. Generelle bestemmelser 1.1 Om gebyrer 1.1.1 Timeriser Satser for bruk av intern fagkyndig pr. time Nei 1100,00 1095,00 Satser for

Detaljer

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7.

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7. Plan og byggesak BETALINGSSATSER 2015 Vedtatt i bystyret 2.6.2015 - Enkelte satser kan bli justert i løpet av 2015 Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV FORSKRIFT OM GEBYRER OG BETALINGSREGULATIV 2010 FOR SAKSBEHANDLING I KVÆFJORD KOMMUNE ETTER: 1. Plan- og bygningsloven (Plandelen) 2. Matrikkelloven 1 1. Gebyrer i plansaker Gebyrer for arbeider etter

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte 1. Alminnelige bestemmelser.... 1 2. Gebyr for behandling av bygge- og delingssøknader... 2 3. Gebyr for

Detaljer

FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013

FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013 Vennesla kommune regulativ 2016 GEBYRER MED HJEMMEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1, MATRIKKELLOVENS 32 OG EIERSEKSJONSLOVENS 7 FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013 GJELDENDE FRA

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SVELVIK KOMMUNE 2011

GEBYRREGULATIV FOR SVELVIK KOMMUNE 2011 GEBYRREGULATIV FOR SVELVIK KOMMUNE 2011 Plan- og Byggesak samt deling etter Plan- og bygningsloven (Pbl), 33-1 og 33-2, hjemler tiltakene hvor kommunen kan kreve saksbehandlingsgebyr. Arbeider etter lov

Detaljer

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Regulativet ble vedtatt i kommunestyret sak xxx/11 i møte xx.12.2011 og gjelder fra 1. januar 2011. Regulativet

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 6 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 5 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 28.11.13 Saknr. Tittel: 60/13 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2014 Votering: Formannskapets

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Vedtak og kunngjøring FORSLAG Vedtatt av kommunestyret 17.12.2011 K-sak??/11 Kunngjort i media dd.mm.åååå Hjemmel matrikkellovens 32, forskriftens

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIVER 2016 PLAN OG UTVIKLING

GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIVER 2016 PLAN OG UTVIKLING GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIVER 2016 PLAN OG UTVIKLING Gebyrer fastsettes årlig av kommunestyret. GEBYR FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1, MATRIKKELLOVEN 32 OG LOV OM EIERSEKSJONER, MM

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 1. Generelle bestemmelser. 2. Gebyrer. 1 Generelle bestemmelser. 1.1 Betalingsplikt. Den som får utført tjenester etter

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 14.12.15. Ikrafttreden: 1.januar 2016. Erstatter tidligere vedtatt forskrift/regulativ.

Vedtatt av Kommunestyret 14.12.15. Ikrafttreden: 1.januar 2016. Erstatter tidligere vedtatt forskrift/regulativ. LOKAL FORSKRIFT, GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER, KART- OG OPPMÅLINGSARBEID MED MER. Vedtatt av Kommunestyret 14.12.15. Ikrafttreden: 1.januar 2016. Erstatter tidligere vedtatt forskrift/regulativ. Gebyrregulativet

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2016 2017 A. Oppretting

Detaljer

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8 MARNARDAL KOMMUNE Vedtatt i KS-sak 72/11 Gebyrer og betalingssatser 2012 Side 1 av 8 A. Behandling av byggesøknader 1.0 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver etter

Detaljer