L O V O LOV OG REGLEMENT G R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L O V O LOV OG REGLEMENT G R"

Transkript

1 LOV OG REGLEMENT 2014

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Loven side 6 2. Kampreglement side Reaksjonsreglement side Breddereglement side Reklamereglement side Overgangsreglement side Reglement for merker, pokaler og diplomer side Reglement for spilleragenter side Klubblisensreglement side 255 Innholdet i heftet er oppdatert pr Endringer foran 2014-sesongen er merket med en loddrett strek i venstre marg. Eventuelle endringer i løpet av 2014 vil bli å finne på forbundets nettside under fanen NFF Regler og retningslinjer, samt på

3 OVERSIKT OVER FORKORTELSER, ORGANER OG NOEN AVTALEBETEGNELSER SOM ER BENYTTET I NFFS LOV OG REGLEMENTER. NFF Norges Fotballforbund jf. NFFs Lov kapittel 1. En frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for klubber som er medlem i NIF og som tilrettelegger organisert fotballaktivitet på konkurranse-, trenings- og/eller mosjonsnivå. Forbundstinget NFFs lovgivende organ og høyeste myndighet jf. NFFs Lov kapittel 3. Forbundsstyret tillitsvalgt styre på 8 personer som leder NFFs virksomhet mellom Forbundstingene jf. NFFs Lov kapittel 4. FIFA - Fédération Internationale de Football Association se Paraplyorganisasjonen for alle verdens fotballforbund. UEFA Union des Associations Européennes de Football se Paraplyorganisasjonen for alle europeiske fotballforbund. CAS Court of Arbitration for Sport i Lusanne, Sveits se Idrettens internasjonale voldgiftsdomstol. IFAB The International Football Association Board. Organ under FIFA som fastsetter Spillereglene i fotball. NIF Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paraolympiske Komite se Paraplyorganisasjonen for den organiserte idretten i Norge. ADN Anti Doping Norge se Uavhengig stiftelse opprettet i 2003 av NIF og Kultur- og kirkedepartementet med formål å arbeide for en ærlig og dopingfri idrett gjennom informasjon, forebyggende arbeid, dopingkontroller og gjennom aktivt samarbeid internasjonalt. WADA World Anti-Doping Agency se Verdens uavhengig dopingbyrå opprettet i 1999 med ansvar for kampen mot doping i internasjonal idrett. Hovedkontor i Montreal. Driften av WADA deles mellom Den olympiske komité (IOC) og myndighetene i land verden over. BESLUTTENDE JURIDISKE ORGANER: A. Disiplinærutvalget jf. NFFs Lov 6-4. Utvalg som behandler saker om advarsler, utvisninger og bortvisninger og saker om andre overtredelser begått i tiknytning til kamper i 0., 1. og 2. divisjon menn, 0. og 1. divisjon kvinner, NM menn og kvinner, NM junior, gutter og jenter fra første ordinære runde og eliteserien i Futsal. B. Kretsstyret jf. NFFs Lov 7-9. Behandler fortløpende sanksjonssaker knyttet til lag i lavere divisjoner for senior, aldersbestemte klasser, innledende runder i NM junior, gutter og jenter samt andre konkurranser som ikke hører inn under disiplinærutvalget. C. Doms- og sanksjonsutvalget jf. NFFs Lov 6-3. Utvalg som behandler - Sanksjonssaker etter reaksjonsreglementet. - Sanksjonssaker etter NFFs reglement for spilleragenter. - Protester etter reaksjonsreglementet kapittel 5. - Straffesaker etter straffebestemmelsene i lovens kapittel 11. D. Ankeutvalget jf. NFFs Lov 6-5. Utvalg som behandler anke over avgjørelser fattet disiplinærutvalget, Kretsstyret og doms- og sanksjonsutvalget knyttet til brudd på NFFs lov, kampreglementet, reaksjonsreglementet, reklamereglementet, overgangsreglementet, reglement for spilleragenter og spillereglene. 2 3

4 E. Påtalenemnda jf. NFFs Lov 6-9. Nemnda avgjør hvilke saker som skal påtales til doms- og sanksjonsutvalget som overtredelser av straffebestemmelsene i lovens kapittel 11, som sanksjonssaker etter reaksjonsreglementet og etter NFFs reglement for spilleragenter. Nemnda tar også stilling til hvilke saker som skal påtales til disiplinærutvalget i medhold av Reaksjonsreglementet F. Konkurranseutvalget jf. NFFs Lov 6-10 Utvalget avgir innstilling til forbundsstyret om endringer i Kampreglementet innen 1. desember hvert år. G. Breddeutvalget jf. NFFs Lov Utvalget avgir innstilling til forbundsstyret om endringer i Breddereglementet innen 1. desember hvert år. H. Klubblisensnemnda jf. NFFs Lov 6-6. Nemnda behandler søknader om klubblisens etter innstilling fra Generalsekretæren. I. Klagenemnda for klubblisens jf. NFFs Lov 6-7. Nemnda behandler klager på Klubblisensnemndas avgjørelser. J. Fotballens Voldgiftsordning jf. NFFs Lov kapittel 13. Et uavhengig tvisteløsningsorgan som skal anvendes på - Tvister om avtaler innen organisasjonen - Tvister om gyldighet og forståelse av vedtak og beslutninger fattet av klubb, krets eller forbundets organer for øvrig, i den utstrekning det etter norsk rett er adgang til domstolsbehandling. I de tilfeller norsk rett ikke tillater forhåndsavtale om voldgift, skal Forbundsstyret ta initiativ til at partene inngår avtale om at voldgiftsordningen behandler saken. Voldgiftsordningen kan dessuten anvendes på alle saker der partene skriftlig har avtalt dette, forutsatt at tvisten har tilknytning til organisert fotball. NOEN AVTALEBETEGNELSER: Investoravtale jf. NFFs Lov 8-4 (4) og kapittel 14. En datert og undertegnet avtale mellom klubb/idrettslag og en person eller et selskap som regulerer vilkårene for at personen/selskapet mot å overføre et angitt beløp til klubben/idrettslaget med formål å hente inn og/eller drifte en navngitt spiller med profesjonell status, kan motta en avtalt del av et netto overskudd når den aktuelle spilleren skifter klubb og fortsetter som profesjonell. Se forbundsstyrets minimumskrav til slike avtaler på Investoravtalen skal være godkjent av forbundsstyret før den trer i kraft. Samarbeidsavtale: a) Avtale mellom to eller flere klubber jf. NFFs Lov 8-4(2) b og c. En datert og undertegnet avtale mellom to eller flere klubber som regulerer et samarbeid på definerte områder. Avtalen må sikre at hver enkelt klubb beholder sin selvstendighet og frie stilling, samt at ingen av klubbene, direkte eller indirekte, gis mulighet til å påvirke ledelse, administrasjon eller sportslige prestasjoner i noen av de andre klubbene som deltar i samme konkurranse (serie, KM eller NM). b) Avtale mellom en klubb og et selskap eller en person jf. NFFs Lov 8-4(4) og Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. En datert og undertegnet avtale mellom klubb/idrettslag (Klubb) og selskap (Selskap) om ansvaret for kostnadssiden ved Klubbens drift samt retten til å motta nærmere avtalte inntekter fra Klubbens drift, jf. Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap se Samarbeidsavtalen skal være godkjent av Forbundsstyret før den trer i kraft. Sponsoravtale jf. NFFs Lov kapittel 14 og reklamereglementet. En datert, undertegnet og tidsbegrenset avtale mellom klubb/idrettslag og et firma som regulerer vilkårene for at firmaet mot en nærmere angitt ytelse, får rett til å plassere en definert reklame med angitt størrelse og plassering på utstyr, arena, trykksak o.a. i henhold til NIFs og NFFs reklameregler. 4 5

5 1. LOVEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISASJONEN NORGES FOTBALLFORBUND SIDE NFFs virksomhet og formål Organisasjon Farger og emblem Lovens virkeområde Frister Arbeid mot diskriminering og doping FELLESBESTEMMELSER FOR TING OG ÅRSMØTER SIDE Hva kapittelet gjelder Vedtaksførhet Stemmerett Stemmegivning ved andre avgjørelser enn valg Stemmegivning ved valg Overordnet organisasjonsledds kompetanse m.v FORBUNDSTINGET SIDE Forbundsting Frister for innkalling Representasjon på forbundstinget stemmerett Representasjon på forbundstinget tale- og forslagsrett Forbundstingets oppgaver og frister for forslag Ledelse av forbundstingets forhandlinger. Protokoll Ekstraordinært ting Reiseutgifter til ting FORBUNDSSTYRET OG GENERALSEKRETÆREN SIDE Forbundsstyrets sammensetning Forbundsstyrets møter og arbeidsform Styrets oppgaver Generalsekretæren ØKONOMI SIDE Regnskap og revisjon Forvaltning økonomistyring Driftsbudsjett Lån og garantier m.v Reservefond FORBUNDETS KOMITEER OG UTVALG SIDE Kontrollkomité og revisjon Lovkomité Doms- og sanksjonsutvalg Disiplinærutvalget Ankeutvalg Klubblisensnemnda Klagenemnda for klubblisens Valgkomité Påtalenemnda Konkurranseutvalg Breddeutvalg Representasjon på NIFs ting Utnevnelse av nye medlemmer ved dødsfall eller fratreden KRETSENE SIDE Opprettelse av kretser Kretstinget Representasjon på kretstinget stemmerett Representasjon på kretstinget tale- og forslagsrett Kretstingets oppgaver Ledelse av kretstingets forhandlinger. Protokoll Valg av kretsstyre, kontrollkomité og valgkomité Ekstraordinært kretsting Kretsstyret Daglig leder Kontrollkomité Valgkomité KLUBBEN OG DENS MEDLEMMER SIDE Medlemskap i forbundet Klubbens lover og organisasjon Klubbers og deres medlemmers plikter Klubbers uavhengighet 33 6 Loven 7

6 8-5 Klubbers ansvar for medlemmer og tredjemenn Klubbers rapporter og avgifter Regnskap m.v Vilkår for deltakelse i de høyeste divisjonene Arbeidsavtaler Forbundsstyrets og kretsstyrets adgang til årsmøter Medlemskap, stemmerett og valgbarhet i klubb TILLITSVALGTE OG ANSATTE SIDE Valgbarhet og representasjonsberettigelse Begrensninger i ansattes adgang til å være tillitsvalgte og til å representere på ting o.l Kjønnsfordeling i styrer, komiteer og utvalg Styrers, komiteers og utvalgs vedtaksførhet. Protokoll Habilitet Refusjon av utgifter. Godtgjørelse Adgangskort MATCHAGENTER SIDE Matchagenter REAKSJONER SIDE Innledende bestemmelser Virkeområde for straffebestemmelsene Straffbare handniger/unnlatelser Straffer Virkeområde for sanksjonsreglene. Sanksjonerbare overtredelser Sanksjoner Alminnelige disiplinærforføyninger Fellesregler. Reaksjonsreglement Særlig om karantene etter advarsler og utvisning mv Protester KAMPBESTEMMELSER SIDE Fair play Aldersklasser, spillform, spilletid, divisjoner og avdelinger Forsikringsordninger Autorisasjon for dommere Oversikt over de serier som organiseres Kamper og poeng Divisjonsinndeling Administrative organer Utfyllende bestemmelser. Egne reglementer for særskilte konkurranser SELVDØMME OG VOLDGIFT SIDE Selvdømme Adgang til å reise voldgiftssak Voldgiftsdommere Voldgiftsbegjæringen Forbundssekretariatets oppgaver. Voldgiftssekretariatet Voldgiftssekretariatets behandling av voldgiftsbegjæringen. Tilsvar Etablering av voldgiftsretten Overføring av saken til voldgiftsretten Voldgiftsrettens oppgaver Voldgiftsrettens saksbehandling Utvidelse av saken Voldgiftsrettens avgjørelser Virkninger av voldgiftsdommen Gjenåpning AVTALER MELLOM IDRETTEN OG NÆRINGSLIVET SIDE Formål Idrettens frie stilling Krav til idrettens avtaler og samarbeid med næringslivet Forvaltning av et idrettslags kommersielle virksomhet IDRETTENS MARKEDS- OG RETTIGHETSBESTEMMELSER SIDE Formål Rettigheter til og samarbeid om idrettsarrangement Medierettigheter Idrettens markedsavtaler Utøverens medvirkning og forbeholdsrett Bestemmelser om konkurranseforbud ENDRINGER OG OPPLØSNING SIDE Endringer Oppløsning 65 8 Loven 9

7 KAPITTEL 1 ORGANISASJONEN NORGES FOTBALLFORBUND (NFF) 1-1 NFFS VIRKSOMHET OG FORMÅL (1) NFF er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon stiftet 30. april Forbundet skal organisere, utbre og lede fotballen i Norge, og representere norsk fotball internasjonalt. (2) Forbundet skal verne om medlemmenes felles interesser og ivareta prinsippene for Fair Play. (3) Forbundet har sitt hovedkontor i Oslo. Forbundet er medlem av NIF og er tilsluttet FIFA og UEFA. 1-2 ORGANISASJON (1) Forbundstinget er forbundets lovgivende myndighet og høyeste organ. (2) Forbundsstyret står for forvaltningen av forbundets virksomhet innenfor de rammer som er fastlagt av forbundstinget, og skal påse at de vedtak som er fattet av forbundstinget gjennomføres. Forbundsstyret representerer forbundet utad. Forbundsstyret skal ha et sekretariat som ledes av en generalsekretær. (3) Forbundsstyret kan opprette fotballkretser. Kretsene står for forvaltningen i sin region innenfor de rammer som er fastlagt av forbundsstyret og fobundstinget. Kretstinget er kretsens høyeste organ, mens kretsstyret utøver forvaltningen av kretsens virksomhet. (2) Denne lov og NFFs reglementer gjelder også for Futsal med mindre det er gjort unntak eller foreligger andre bestemmelser. 1-5 FRISTER (1) Ved beregning av frister som løper fra et tidspunkt og som er bestemt etter dager, uker eller måneder etter denne lov eller forbundets reglementer, telles ikke den dag fristen begynner å løpe. Hvis fristen løper ut på en søndag eller annen helligdag, forlenges fristen til den nærmest følgende virkedag. Når fristen avbrytes ved postforsendelse, må denne være poststemplet senest på fristens siste dag. Hvis dokumentet etter fristbestemmelsen skal sendes på flere måter, er det tilstrekkelig at en av forsendelsene er tidsmessig. (2) Ved beregning av frister som etter denne lov eller forbundets reglementer utløper et bestemt antall uker forut for et tidspunkt, er fristens siste dag samme ukedag det antall uker tidligere som fristen bestemmer. Hvis dette er en søndag eller annen helligdag, forlenges fristen til den nærmest følgende virkedag. Når fristen avbrytes ved postforsendelse, må denne være poststemplet senest på fristens siste dag. Hvis dokumentet etter fristbestemmelsen skal sendes på flere måter, er det tilstrekkelig at en av forsendelsene er tidsmessig. 1-6 ARBEID MOT DISKRIMINERING OG DOPING (1) Forbund, kretser, klubber og deres ansatte, spillere, tillitsvalgte og andre offisielle representanter skal bidra til å bekjempe enhver form for diskriminering på grunnlag av blant annet kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller seksuell orientering. (2) Norsk fotball skal arbeide aktivt for en dopingfri fotballidrett. 1-3 FARGER OG EMBLEM Forbundets farger er rødt, hvitt og blått (flaggets farger). Forbundets emblem skal i utgangspunktet være rundt, med bokstavene NFF plassert midt i. Utformingen av forbundets emblem vedtas av forbundsstyret. Emblemet skal benyttes på de merker, pokaler, premier og diplomer som forbundstinget og forbundsstyret deler ut. 1-4 LOVENS VIRKEOMRÅDE (1) Denne lov gjelder all organisert fotball tilrettelagt av forbundet eller dets kretser, klubber og medlemmer. 10 Loven 11

8 KAPITTEL 2 FELLESBESTEMMELSER FOR TING OG ÅRSMØTER 2-1 HVA KAPITTELET GJELDER I dette kapittelet oppstilles fellesbestemmelser for forbundsting, kretsting og årsmøter i klubber, samt bestemmelser om forbundsstyrets og kretsens adgang til å overta styringen av underordnet organisasjonsledd. 2-2 VEDTAKSFØRHET (1) Tinget i forbund eller krets er vedtaksført når det er lovlig innkalt. Representanter skal godkjennes av tinget. (2) Årsmøtet i klubb er vedtaksført når det er lovlig innkalt og det i tillegg til styret møter et antall godkjente medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer i klubben. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført på grunn av manglende deltakelse, skal det innkalles til nytt årsmøte uten krav om minimumsdeltakelse. 2-3 STEMMERETT (1) For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, vært medlem av laget i minst én måned og ha oppfylt sine medlemsforpliktelser. (2) Ingen kan stemme ved fullmakt. (3) En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget. 2-4 STEMMEGIVNING VED ANDRE AVGJØRELSER ENN VALG (1) Der ikke annet er bestemt, må et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. (2) Stemming skjer ved håndsopprekning med mindre det fremmes forslag om skriftlig avstemning og et flertall av de stemmeberettigede støtter dette forslaget. (3) For øvrig kan avstemningen reguleres i den forretningsorden som tinget/ årsmøtet vedtar. Uenighet om hvordan avstemninger skal gjennomføres, avgjøres av tinget/årsmøtet med alminnelig flertall. 2-5 STEMMEGIVNING VED VALG (1) Valg foregår skriftlig hvis det er fremmet mer enn ett forslag eller det er fremsatt krav om skriftlighet. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, som inneholder navnet på kandidater som ikke er foreslått, eller som ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt. (2) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det stemmelikhet ved omvalget, avgjøres valget ved loddtrekning. (3) Når det ved valg skal velges flere ved én avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. (4) Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. (5) Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 2-6 OVERORDNET ORGANISASJONSLEDDS KOMPETANSE M.V. (1) Overordnet organisasjonsledd kan innkalle til ekstraordinært ting eller møte i underordnet organisasjonsledd når det foreligger særlige grunner. Overordnet organisasjonsledd kan, når det foreligger særlige grunner, overta administrasjonen av underordnet ledd og oppnevne personer til nødvendige tillitsverv. (2) Hvis et organisasjonsledd ikke er i stand til å betjene sine økonomiske forpliktelser etter hvert som de forfaller, skal dette organisasjonsledd umiddelbart meddele situasjonen til overordnet organisasjonsledd, og det skal i samarbeid oppnevnes en nemnd bestående av representanter fra det underordnede organisasjonsledd, det overordnede organisasjonsledd samt personer med spesielle kvalifikasjoner innen saksområdet. Nemnden skal bestå av minimum tre personer og ha som mandat å gi en anbefaling om nødvendige tiltak. Anbefalingen skal gis til de involverte organisasjonsledd, samt til Idrettsstyret. 12 Loven 13

9 (3) Overordnet organisasjonsledd kan kreve å få utlevert regnskaper, protokoller, korrespondanse, bilag, medlemslister mv. fra underordnet organisasjonsledd. Underordnet organisasjonsledd plikter uoppfordret innen rimelig tid å sende kopi av mottatte revisorbrev til overordnet ledd. (4) Overordnet organisasjonsledd kan, når det foreligger særlige grunner, innkalle til ekstraordinære ting/årsmøter og møter i underordnet organisasjonsledd. (5) Overordnet organisasjonsledd kan, når det foreligger særlige grunner, overta administrasjonen av underordnet ledd og oppnevne personer til nødvendige tillitsverv. (6) Hvis et organisasjonsledd ikke er i stand til å betjene sine økonomiske forpliktelser etter hvert som de forfaller, skal dette organisasjonsledd umiddelbart meddele situasjonen til overordnet organisasjonsledd. KAPITTEL 3 FORBUNDSTINGET 3-1 FORBUNDSTING Forbundstinget er forbundets høyeste organ. Det vedtar lover og reglementer for forbundets virksomhet, og kan instruere forbundsstyret og dets underliggende organer. Ordinært ting holdes hvert år i begynnelsen av mars. 3-2 FRISTER FOR INNKALLING (1) Forbundsting innkalles minst 20 uker før det skal holdes. (2) Saksliste med beretninger og revidert regnskap må være sendt ut til kretser, klubber og tillitsvalgte senest 2 uker før forbundstinget. Innkomne forslag sendes samme instanser senest 4 uker før forbundstinget. 3-3 REPRESENTASJON PÅ FORBUNDSTINGET STEMMERETT 1 (1) På forbundstinget har følgende tale-, forslags- og stemmerett: a) Lederne i de enkelte fotballkretser eller varamedlemmer for disse. b) Representanter for klubbene. Hver av klubbene i 0., 1. og 2. divisjon menn, samt 0. og 1. divisjon kvinner, basert på siste sesong, kan møte med to representanter. Klubber med to representanter må ha en rep resentant av hvert kjønn. Øvrige klubber kan møte med én representant. Klubbrepresentantene må ha vært medlem av klubben i minst én måned. (2) For å være representert på forbundstinget må en klubb ha vært medlem av forbundet i minst ett år og ha oppfylt sine medlemsforpliktelser. 3-4 REPRESENTASJON PÅ FORBUNDSTINGET TALE- OG FORSLAGSRETT (1) Forbundsstyrets medlemmer har tale- og forslagsrett i alle saker. (2) Medlemmer av forbundets komiteer og utvalg har tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor komiteens eller utvalgets arbeidsområde. (3) De ansatte i henholdsvis forbundssekretariatet, kretsene og klubbene kan hver velge en av sine ansatte som representant med forslags- og talerett. Generalsekretæren kan ikke velges som representant for de ansatte i forbundssekretariatet. 1 ) Begrensningene i 9-2 (2) gjelder i tillegg til representasjonsreglene i dette kapittelet. 14 Loven 15

10 (4) Revisor har talerett i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. (5) Innehavere av forbundets gullmerke og forbundets generalsekretær har talerett på forbundstinget. (6) De sammenslutninger som er godkjent av forbundsstyret etter 4 3 (1) bokstav h, kan hver stille med én representant med talerett. (7) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært forbundsting. 3-5 FORBUNDSTINGETS OPPGAVER OG FRISTER FOR FORSLAG (1) Ordinært ting skal behandle følgende saker: a) Godkjennelse av representantenes fullmakter. b) Vedtakelse av forretningsorden. c) Godkjennelse av innkalling. d) Vedtakelse av sakslisten. e) Valg av dirigenter og en redaksjonskomité på tre medlemmer for forbundstinget. f) Valg av to desisorer som sammen med forbundsstyret godkjenner og undertegner forbundstingets protokoll. g) Forbundsstyrets beretning for tingperioden. h) Avsluttede og reviderte regnskaper for forbundet. i) Beretninger og avsluttede regnskaper for fond som hører under forbundet. j) Forslag om anvendelse av eventuelt overskudd. k) Forslag til endringer i forbundets lov og reglementer. l) Andre innkomne forslag. m) Forslag til budsjett. n) Valg av forbundsstyre, kontrollkomité, lovkomité, doms- og sanksjonsutvalg, ankeutvalg, påtalenemnd, breddeutvalg, konkurranseutvalg, lisensnemnd, klagenemnd, valgkomité og representanter og vararepresentanter til NIFs ting. o) Oppnevnelse av statsautorisert/registrert revisor til å revidere forbundets regnskaper og fastsettelse av revisors honorar. ikke er overholdt, avgjøres under vedtakelsen av sakslisten etter (1) bokstav d. (3) Under en sak som behandles, kan andre forslag enn dem som er sendt inn på forhånd, tas til behandling uavhengig av tidsfristen i (2) første setning. Slike forslag må gjelde samme sak. 3-6 LEDELSE AV FORBUNDSTINGETS FORHANDLINGER. PROTOKOLL (1) Forbundstinget ledes av valgte dirigenter. Dirigentene behøver ikke å være valgte representanter. (2) Det skal føres protokoll over forbundstingets forhandlinger. Forbundsstyret sender utskrift av protokollen fra forbundstinget til kretser og klubber senest 8 uker etter forbundstinget. 3-7 EKSTRAORDINÆRT TING (1) Ekstraordinært ting skal holdes når forbundsstyret eller minst 1/3 av fotballkretsene krever det. Innkalling foretas i begge tilfeller av forbundsstyret med minst 4 ukers varsel. (2) Ekstraordinært ting kan bare behandle de saker som er kunngjort i innkallingen. 3-8 REISEUTGIFTER TIL TING For representantene anvendes reiseutgiftsfordeling etter retningslinjer fastsatt av forbundsstyret. (2) Forslag som ønskes behandlet må være innsendt med motivering senest 16 uker før forbundstinget. Andre forslag enn dem nevnt i (1) bokstav k kan behandles selv om fristen i første setning ikke er overholdt dersom 2/3 av de stemmeberettigede stemmer for det. Om forslag skal behandles til tross for at fristen 16 Loven 17

11 KAPITTEL 4 FORBUNDSSTYRET OG GENERALSEKRETÆREN 4-1 FORBUNDSSTYRETS SAMMENSETNING Forbundsstyret består av president, 2 visepresidenter og 5 styremedlemmer som velges av forbundstinget for to år 2. Visepresidenten med lengst ansiennitet i styret er presidentens stedfortreder. Er ansienniteten lik, er eldste visepresident presidentens stedfortreder. 4-2 FORBUNDSSTYRETS MØTER OG ARBEIDSFORM (1) Styremøter holdes når presidenten eller minst 3 av styrets medlemmer krever det. Honorære presidenter og styremedlemmer har møterett, men ikke stemmerett i forbundsstyrets møter. (2) Styret kan oppnevne arbeidsutvalg bestående av presidenten og de 2 visepresidentene. Styret utarbeider retningslinjer for arbeidsutvalget. 4-3 STYRETS OPPGAVER (1) Forbundsstyret leder forbundets virksomhet og skal herunder: a) Iverksette forbundstingets beslutninger og føre kontroll med at disse blir fulgt i kretser og klubber. b) Forvalte forbundets midler og meddele prokura. c) Utarbeide beretning og legge frem revidert regnskap samt tilrettelegge alle saker for forbundstinget. d) Føre kontroll med kretsenes og klubbenes økonomi. Kontrollen utøves bl.a. ved at forbundsstyret: utarbeider bestemmelser om kretsenes og klubbenes økonomiske virksomhet, herunder instrukser om regnskap og revisjon. kan forlange innsendt regnskap, protokoller m.v. til gjennomgåelse. e) Ansette generalsekretær, forbundets øvrige arbeidstakere og, etter innstilling fra de respektive kretsstyrer, arbeidstakere i kretsene. f) Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, samt utarbeide instruks for disse. g) Inngå alle avtaler om overføringer i radio, fjernsyn m.v. h) Godkjenne sammenslutninger innen organisasjonen. i) Påse at lover og reglementer overholdes. (3) Forbundsstyret representerer forbundet utad. Forbundets firma tegnes av president sammen med ett styremedlem. 4-4 GENERALSEKRETÆREN (1) Generalsekretæren står for den daglige ledelse av forbundets virksomhet. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter forbundets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Generalsekretæren kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfellet eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for forbundet. Styret skal snarest underrettes om avgjørelsen. (2) Generalsekretæren er leder for forbundssekretariatet, og er ansvarlig for forbundets administrative funksjoner. Generalsekretæren setter i verk de vedtak som er truffet av forbundsstyret og skal følge de retningslinjer og pålegg forbundsstyret har gitt. Generalsekretæren skal sørge for at forbundets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte. For øvrig arbeider generalsekretæren etter instruks utarbeidet av forbundsstyret. (3) Forbundsstyret kan kreve at generalsekretæren gir forbundsstyret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. (4) Generalsekretæren har talerett på forbundstinget. Generalsekretæren har tale- og forslagsrett i forbundsstyret og i forbundets komiteer og utvalg, med unntak for de dømmende organer. (5) Generalsekretæren utpeker selv sin stedfortreder. (2) Forbundsstyret kan delegere sin myndighet etter (1) til generalsekretæren ) Medlem av forbundsstyret kan ikke samtidig være medlem av doms- og sanksjonsutvalget, ankeutvalget, disiplinærutvalget eller klubblisensorganene, jf. NIFs lov 2-5 femte ledd. Loven 19

12 KAPITTEL 5 ØKONOMI 5-1 REGNSKAP OG REVISJON (1) Forbundet er regnskaps- og revisjonspliktig og skal følge bestemmelsene i regnskapsloven, herunder om konsernregnskap. Forbundet skal følge bestemmelsene i revisorloven, herunder engasjere en registrert eller statsautorisert revisor på forbundstinget. 5-5 RESERVEFOND (1) Forbundet skal ha et reservefond for å sikre forbundets økonomi. Fondets kapital skal søkes økt ved mulige årlige avsetninger av forbundets driftsoverskudd. Regnskapet skal inneholde opplysninger om hvordan fondets midler er forvaltet. Hvis forbundstinget ikke bestemmer noe annet, skal fondets renter tillegges kapitalen. (2) Reservefondets midler kan disponeres av forbundsstyret ved enstemmighet. (2) Forbundets regnskap skal omfatte alle inntekter og utgifter, også for arrangementer av ikke-sportslig art som lotterier, gaver og lignende. 5-2 FORVALTNING ØKONOMISTYRING (1) Forbundsstyret skal påse at forbundets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte i samsvar med de vedtak som er fattet av forbundstinget. (2) Styret skal videre påse at regnskaps- og budsjettfunksjonen er tilfredsstillende og at økonomistyringen er forsvarlig. 5-3 DRIFTSBUDSJETT (1) Forbundstinget skal fastsette et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. (2) Forbundstinget skal fastsette langtidsbudsjett frem til neste ting. (3) Styret fastsetter de årlige budsjettene innenfor rammen av langtidsbudsjettet. (4) Budsjettet skal være realistisk og ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. 5-4 LÅN OG GARANTIER M.V. (1) Forbundsstyret kan ikke gi lån eller stille garantier hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerhet for lån og garantier skal opplyses i note til årsregnskapet. (2) Låneopptak av betydelig omfang sett hen til forbundets omsetning, skal vedtas av forbundstinget. Forbundstinget bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til låneopptak og andre disposisjoner. 20 Loven 21

13 KAPITTEL 6 FORBUNDETS KOMITEER OG UTVALG 6-1 KONTROLLKOMITÉ OG REVISJON (1) Kontrollkomiteen består av leder og tre medlemmer som velges av forbundstinget for fire år. 3) 22 (2) Kontrollkomiteen skal påse at forbundets disposisjoner er i samsvar med forbundstingets vedtak, lov og reglementer, og skal sammen med valgt revisor gjennomgå forbundets regnskaper etter at disse er revidert av revisor. NIFs Lov 2-12 gjelder tilsvarende. Innberetning skjer til forbundstinget. 6-2 LOVKOMITÉ (1) Lovkomiteen består av leder, nestleder og tre medlemmer. Alle velges av forbundstinget for fire år. (2) Lovkomiteen uttaler seg om lovligheten av forslag til forbundstinget. Den uttaler seg også om forslag til endringer av loven er lovteknisk tilfredsstillende eller ikke. Komiteen avgir uttalelse til forbundsstyret, som skal påse at komiteens uttalelser legges frem for forbundstinget. (3) Lovkomiteen uttaler seg om lovligheten av forslag til vedtak og endringer av NFFs reglementer. Den uttaler seg også om hvorvidt forslag til vedtak og endringer av reglementer er lovteknisk tilfredsstillende. Komiteen avgir uttalelse til forbundsstyret, før forbundsstyret fatter vedtak om endringer. (4) Lovkomiteen avgir rådgivende uttalelser om tolkningen av lov eller reglementer, og om andre generelle spørsmål, som forelegges den av forbundsstyret eller et av de organer som er opprettet etter dette kapittel. Forbundsstyret kan også be lovkomiteen om råd i enkeltsaker. 6-3 DOMS- OG SANKSJONSUTVALG (1) Doms- og sanksjonsutvalget består av leder, 2 nestledere og fire medlemmer. Alle velges av forbundstinget for fire år. Utvalgets leder og nestledere skal være jurister. 3 ) Medlem av kontrollkomiteen kan ikke samtidig være medlem av doms- og sanksjonsutvalget, ankeutvalget, disiplinærutvalget eller klubblisensorganene, jf. NIFs lov 2-5 femte ledd. (2) Doms- og sanksjonsutvalget behandler straffesaker etter straffebestemmelsene i kapittel 11 og reaksjonsreglementet. Utvalget behandler dessuten sanksjonssaker og protestsaker etter reaksjonsreglementet samt sanksjons saker etter forbundets reglement for spilleragenter. (3) Avgjørelsen i den enkelte sak treffes av tre medlemmer hvorav leder eller en nestleder skal være den ene. I saker vedrørende brudd på kamp- og konkurransereglene kan utvalget gi utvalgets leder eller en nestleder fullmakt til å fatte avgjørelse alene. 6-4 DISIPLINÆRUTVALG (1) Disiplinærutvalget består av leder, nestleder og fem medlemmer. Leder og nestleder skal være jurister og oppnevnes av forbundsstyret for to år. Øvrige fem medlemmer oppnevnes av Forbundsstyret hvert år før sesongstart på grunnlag av innstilling fra klubbene som i kommende sesong spiller i 0. og 1. divisjon menn og kvinner samt i 2. divisjon menn. Minst to av utvalgets medlemmer skal være kvinner. (2) Utvalget behandler saker om advarsler, utvisninger og bortvisninger, samt saker om andre overtredelser begått i tilknytning til kamp etter reaksjons reglementet kapittel 5. (3) Avgjørelsen i den enkelte sak treffes av tre medlemmer hvorav leder eller nestleder skal være den ene. 6-5 ANKEUTVALG (1) Ankeutvalget består av leder, nestleder og tre medlemmer. Alle velges av forbundstinget for fire år. Leder og nestleder skal være jurister med erfaring fra tvistebehandling og med innsikt i så vel toppfotball som breddefotball. (2) Ankeutvalget behandler anker over avgjørelser i straffesaker etter kapittel 11 og anker over avgjørelser etter kampreglementet, breddereglementet, reaksjonsreglementet og reglement for spilleragenter. (3) Anker behandles normalt av tre av utvalgets medlemmer hvorav leder eller nestleder skal være den ene. Anke over straffesaker behandles av en samlet nemnd. Anke over utvisning/bortvisning i én eller to kamper eller bot på kr eller mindre, kan behandles av utvalgets leder eller nestleder alene. (4) Dersom det er nødvendig kan Lovkomiteen oppnevne settemedlemmer til Ankeutvalget for behandling av en enkeltsak. Dersom leder eller nestleder har forfall, velger de gjenværende medlemmer en leder for gjennomføringen av en bestemt sak. Loven 23

14 6-6 KLUBBLISENSNEMND (1) Klubblisensnemnda består av åtte medlemmer som alle velges av forbundstinget for fire år. Nemnda bør ha juridisk, økonomisk og toppfotballrelatert kompetanse. Nemnda velger selv sin leder og nestleder. (2) Klubblisensnemnda behandler søknader om lisens etter 8 8 etter innstilling fra forbundets generalsekretær. For at lisensnemnda skal være vedtaksfør, må minst fem medlemmer delta i behandlingen. Avgjørelser fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 6-7 KLAGENEMND FOR KLUBBLISENS (1) Klagenemnda for klubblisens består av seks medlemmer som alle velges av forbundstinget for fire år. Nemnda bør ha juridisk, økonomisk og toppfotballrelatert kompetanse. Nemnda velger selv sin leder og nestleder. (2) Klagenemnda behandler klager på lisensnemndas avgjørelser. Endringer i faktum inntrådt etter lisensnemndas avgjørelse tas ikke i betraktning. For at klagenemnda skal være vedtaksfør, må minst tre medlemmer delta i behandlingen. Avgjørelser fattes med simpelt flertall. Ved stemme likhet har leder dobbeltstemme. 6-8 VALGKOMITÉ (1) Valgkomiteen består av seks medlemmer. Valgkomiteen velger selv sin leder. (2) Følgende innstiller hver sin kandidat til valgkomiteen: - klubbene som skal spille i 0. eller 1. divisjon menn - klubbene som skal spille i 0. eller 1. divisjon kvinner - klubbene som skal spille i 2. divisjon menn - forbundsstyret Klubbene som skal spille i øvrige divisjoner innstiller to kandidater. Innstillingen fra disse klubbene koordineres gjennom fotballkretsene. (3) Innstillingene etter (2) skal sammen med en kort presentasjon sendes forbundsstyret senest to måneder før forbundstinget. Innstillingene sendes ut sammen med valgkomiteens forslag til andre verv. (4) Kandidatene som er innstilt etter (2) skal godkjennes av forbundstinget. Dersom forbundstinget ikke godkjenner en kandidat, skal den som har innstilt kandidaten etter (2) fremme nytt forslag. (5) Forbundsstyret kan vedta retningslinjer for valgkomiteens arbeid. 6-9 PÅTALENEMND (1) Påtalenemnda består av leder og to medlemmer. Alle velges av forbundstinget for to år. Leder skal være jurist. (2) Nemnda avgjør hvilke saker som skal påtales til doms- og sanksjonsutvalget som overtredelser av straffebestemmelsene i kapittel 11, og som sanksjonssaker etter reaksjonsreglementet og etter forbundets reglement for spilleragenter. Nemnda tar også stilling til hvilke saker som skal påtales til Disiplinærutvalget i medhold av Reaksjonsreglementet (3) Nemnda avgir innstilling til straff/sanksjon i den enkelte sak. (4) I særlig alvorlige saker treffes avgjørelsen av samlet nemnd. I øvrige saker treffes avgjørelsen av ett enkelt medlem med mindre nemnda selv bestemmer noe annet. (5) Forbundsstyret kan vedta saksbehandlingsregler for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat KONKURRANSEUTVALG (1) Konkurranseutvalget består av leder, nestleder og fem medlemmer. Leder og nestleder velges av forbundstinget for to år. Øvrige medlemmer oppnevnes hvert år av forbundsstyret etter at følgende har innstilt hver sin kandidat: - klubbene som skal spille i 0. divisjon menn - klubbene som skal spille i 1. divisjon menn - klubbene som skal spille i 0. eller 1. divisjon kvinner - klubbene som skal spille i 2. divisjon menn - kretsene (2) Utvalget avgir innstilling til forbundsstyret om endringer i Kampreglementet innen 1. desember hvert år. 24 Loven 25

15 6-11 BREDDEUTVALG (1) Breddeutvalget består av leder, nestleder og fem medlemmer som velges av forbundstinget for to år. (2) Utvalget avgir innstilling til forbundsstyret om endringer i Breddereglementet innen 1. desember hvert år REPRESENTASJON PÅ NIFS TING Forbundet skal representeres på NIFs ting av presidenten og to representanter som velges av forbundstinget. Hvis presidenten er forhindret fra å møte, velger forbundsstyret en av visepresidentene eller ett av styremedlemmene til å møte i presidentens sted. Forbundstinget velger to vararepresentanter for de tingvalgte representantene UTNEVNELSE AV NYE MEDLEMMER VED DØDSFALL ELLER FRATREDEN Dersom en tillitsvalgt dør eller av andre årsaker trekker seg fra en av de oppgaver som dette kapittel omhandler, oppnevner forbundsstyret en ny person som fungerer i vedkommendes sted frem til neste ting. KAPITTEL 7 KRETSENE 7-1 OPPRETTELSE AV KRETSER (1) Forbundsstyret oppretter fotballkretser som består av de klubber som holder til innenfor kretsens område og som er tilsluttet forbundet. (2) Forbundsstyret har rett til å endre grensene for kretsene eller treffe beslutning om sammenslåing. De berørte kretser skal ha anledning til å uttale seg før vedtak om endring fattes. 7-2 KRETSTINGET (1) Kretsens høyeste organ er kretstinget. (2) Ordinært kretsting holdes enten hvert år eller annet hvert år, etter avgjørelse av kretstinget. (3) Kretstinget innkalles minst seks uker før det skal holdes. (4) Dagsorden med beretninger, revidert regnskap og innkomne forslag må være sendt ut til organisasjonsledd og tillitsvalgte senest to uker før kretstinget. 7-3 REPRESENTASJON PÅ KRETSTINGET STEMMERETT 4 (1) På kretstinget har representanter fra klubbene tale-, forslags- og stemmerett. Representantene må ha vært medlem av klubben i minst 1 måned. (2) Kretstinget fastsetter bestemmelser for hvor mange representanter klubbene kan ha. Hvis en klubb skal ha mer enn én representant, må begge kjønn være representert. Representasjonen skal baseres på antall lag som fullførte sist avsluttede sesong. En klubb skal alltid kunne ha én representant på kretstinget. (3) For å være representert på kretstinget må en klubb ha vært medlem av forbundet i minst ett år og ha oppfylt sine medlemsforpliktelser overfor kretsen. 7-4 REPRESENTASJON PÅ KRETSTINGET TALE- OG FORSLAGSRETT (1) Kretsstyrets medlemmer har tale- og forslagsrett i alle saker. 4 ) Begrensningene i 9-2 (2) gjelder i tillegg til representasjonsreglene i dette kapittelet. 26 Loven 27

16 (2) Medlemmer av kretsens komiteer og utvalg har tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor komiteens eller utvalgets arbeidsområde. (3) De av forbundets ansatte som arbeider for kretsen og de ansatte i klubbene i kretsen kan hver velge en av sine ansatte som representant med forslagsog talerett. Kretsens daglige leder kan ikke velges som representant for de ansatte. (4) Kretsens lokale avdelinger av de sammenslutninger som er godkjent av forbundsstyret, jfr. 4 3 bokstav h, kan hver stille med én representant med talerett. (5) Kretsens daglige leder har talerett på kretstinget. (6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært kretssting. (7) Revisor har talerett i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 7-5 KRETSTINGETS OPPGAVER (1) Kretstinget skal behandle følgende saker: a) Godkjennelse av representantenes fullmakter. b) Vedtakelse av forretningsorden. c) Godkjennelse av innkalling. d) Vedtakelse av sakslisten. e) Valg av dirigent og sekretær. f) Valg av to desisorer som sammen med kretsstyret godkjenner og undertegner kretstingets protokoll. g) Kretsstyrets beretning for tingperioden. h) De avsluttede og reviderte regnskaper for kretsen. i) Forslag om anvendelse av eventuelt overskudd. j) Forslag om endringer av kretsens reglementer. k) Andre innkomne forslag. l) Forslag til kontingenter og avgifter. m) Forslag til budsjett. n) Valg etter 7-7 av kretsstyre, kontrollkomité, valgkomité og representanter til idrettskretsens ting. o) Oppnevnelse av statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskaper og fastsettelse av revisors honorar. (2) Forslag etter første ledd bokstavene i til o kan fremmes av kretsstyret, klubber og kretsens komiteer. Forslag som ønskes behandlet må være innsendt med motivering senest fire uker før kretstinget. Andre forslag enn dem nevnt i bokstav j kan behandles selv om fristen i annen setning ikke er overholdt dersom 2/3 av de stemmeberettigede stemmer for det. Om forslag skal behandles til tross for at fristen ikke er overholdt, avgjøres under vedtakelsen av sakslisten, jfr. (1) bokstav d. (3) Under en sak som behandles, kan andre forslag enn dem som er sendt inn på forhånd tas til behandling uavhengig av tidsfristen i (2) annen setning. Slike forslag må gjelde samme sak. 7-6 LEDELSE AV KRETSTINGETS FORHANDLINGER. PROTOKOLL (1) Kretstinget ledes av valgt dirigent. Verken dirigenten eller sekretæren behøver å være valgte representanter. (2) Det skal føres protokoll over kretstingets forhandlinger. Kretsstyret sender utskrift av protokollen fra kretstinget til forbundsstyret og klubber senest 4 uker etter kretstinget. 7-7 VALG AV KRETSSTYRE, KONTROLLKOMITÉ OG VALGKOMITÉ (1) Valg av kretsstyre, kontrollkomité og valgkomité gjelder for to år. (2) I kretser med ettårige tingperioder, velges det ene året leder og halvparten av medlemmene og varamedlemmene i kretsstyret, samt ett medlem og ett varamedlem av kontrollkomiteen og to medlemmer og ett varamedlem av valgkomiteen. Hvis kretsstyret har et ulikt antall medlemmer eller varamedlemmer, rundes antallet opp dette året. Det andre året velges nestleder og de resterende medlemmer og varamedlemmer av kretsstyret, samt ett medlem og ett varamedlem av kontrollkomiteen og et medlem og ett varamedlem av valgkomiteen. 7-8 EKSTRAORDINÆRT KRETSTING (1) Ekstraordinært kretsting holdes når kretsstyret, forbundsstyret, idrettsstyret eller minst 1/3 av klubbene etter styrebeslutning sender inn skriftlig krav om det. Innkalling foretas av kretsstyret med minst to ukers varsel. (2) Ekstraordinært ting kan bare behandle de saker som er kunngjort i innkallingen. 28 Loven 29

17 7-9 KRETSSTYRET (1) Kretsstyret skal ha leder, nestleder og minst tre styremedlemmer. Alle velges av kretstinget. I tillegg kan velges inntil tre varamedlemmer. Styremøter holdes når leder eller minst tre av styrets medlemmer krever det. Styret kan oppnevne arbeidsutvalg bestående av leder og to styremedlemmer. Styret utarbeider retningslinjer for arbeidsutvalget. (2) Kretsstyret utøver forvaltningen av kretsens virksomhet, og skal herunder: a) Iverksette kretstingets vedtak. b) Iverksette de vedtak av forbundstinget eller forbundsstyret som er rettet mot kretsen. c) Forvalte kretsens midler. d) Forestå kretsens administrasjon, utarbeide plan for og lede gjennomføringen av kretsens aktiviteter. e) Avgi innstilling til forbundsstyret om ansettelser i kretsen. f) Oppnevne komiteer og utvalg etter behov samt utarbeide instruks for disse. g) Påse at lover og reglementer overholdes. h) Utarbeide beretning og legge frem revidert regnskap samt tilrettelegge alle saker for kretstinget. (3) Kretsstyret forestår den dømmende virksomhet som er tillagt kretsen etter reaksjonsreglementet, kampreglementet og breddereglementet. (4) Kretsstyret representerer kretsen utad. (5) Kretsstyret kan delegere sin myndighet etter (2) og (3) til kretsens daglige leder eller særskilt oppnevnte utvalg eller komiteer DAGLIG LEDER (1) Daglig leder er leder for kretsens sekretariat. Daglig leder er ansvarlig for alle administrative funksjoner innen kretsen og utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truffet av kretsstyret eller forbundsstyret. Daglig leder skal sørge for at kretsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte. For øvrig arbeider daglig leder etter instruks utarbeidet av forbundsstyret. (2) Kretsstyret eller forbundsstyret kan kreve at daglig leder gir en nærmere redegjørelse om bestemte saker. (3) Daglig leder har talerett på kretstinget, og har tale- og forslagsrett i kretsstyret og kretsens komiteer og utvalg. (4) Dersom ikke annet er bestemt utpeker daglig leder selv sin stedfortreder KONTROLLKOMITÉ 5 (1) Kontrollkomiteen består av leder, to medlemmer og et varamedlem, som alle velges av kretstinget for to år. Ved årlige kretsting velges annet hvert år leder og et varamedlem, og det andre året to medlemmer. (2) Kontrollkomiteen skal føre kontroll med kretsens regnskaper, påse at regnskapførselen er ordentlig og at disposisjonene er i overensstemmelse med kretstingets vedtak, lov og reglementer VALGKOMITÉ (1) Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges av kretstinget. Kretstinget skal også velge første og annet varamedlem. (2) Valgkomiteen fremmer forslag til alle tillitsvalgte som skal velges av kretstinget, unntatt valgkomiteen. I sin innstilling skal valgkomiteen legge vekt på at organene får nødvendig kompetanse og kontinuitet. Valgkomiteen kan ikke innstille egne medlemmer som tillitsvalgte. Valgkomiteens innstilling sendes klubbene sammen med sakspapirene til kretstinget. (3) Innstilling på medlemmer til valgkomiteen fremmes av kretsstyret. 5 ) Se for øvrig NIFs lov 2-18 om kontrollkomiteens kompetanse, oppgaver og plikter. 30 Loven 31

18 KAPITTEL 8 KLUBBEN OG DENS MEDLEMMER 8-1 MEDLEMSKAP I FORBUNDET (1) Alle klubber som tilrettelegger organisert fotballaktivitet på konkurranse-, trenings- eller mosjonsnivå og er medlem av NIF kan bli medlem av forbundet. Forbundsstyret kan fastsette generelle vilkår for opptak og eksklusjon. (2) En klubb som ønsker medlemskap i forbundet, sender søknad til kretsen. For å få virkning for neste sesong må søknad være sendt før 1. oktober. Det samme gjelder ved omorganisering i medlemsklubber som kan ha innvirkning på avdelingsoppsett eller kampoppsett neste sesong. (3) Ønsker en klubb å melde seg ut, må kretsen underrettes i rekommandert brev. Kretsstyret videresender utmeldelsen til forbundsstyret. (4) Forbundsstyret avgjør, etter innstilling fra kretsen, søknaden om medlemskap, og beslutter innplassering i seriesystemet for klubb som opptas som medlem. 8-2 KLUBBENS LOVER OG ORGANISASJON (1) En klubbs øverste organ er dens årsmøte. Klubb representeres utad av sitt styre. (2) Klubbens lover skal godkjennes av Idrettsstyret. Lovene må inneholde bestemmelser av samme innhold som dem inntatt i NIFs lovnorm for idrettslag. Øvrige bestemmelser i klubbens lov kan ikke være i strid med bestemmelsene i NIFs eller NFFs lover og bestemmelser. (3) Vedtatte lovendringer krever godkjennelse av Idrettsstyret eller annet organ som har fått delegert kompetanse fra idrettsstyret til å godkjenne lovendringer. Lovendringer trer ikke i kraft før de er godkjent av kompetent organ. 8-3 KLUBBERS OG DERES MEDLEMMERS PLIKTER (1) Tilsluttet klubb og dens medlemmer plikter å overholde NIFs, NFFs, UEFAs og FIFAs lover, reglementer og bestemmelser, samt å etterleve beslutninger fattet med hjemmel i disse av de nevnte organisasjoners organer eller av CAS. (2) Tilsluttet klubb plikter å delta i de nasjonale og internasjonale konkurranser den har kvalifisert seg for. 8-4 KLUBBERS UAVHENGIGHET (1) Klubber skal være selveiende og frittstående og kun ha personlige medlemmer. (2) Klubber skal være selvstendige og uavhengige. Herunder skal: (a) klubb ha frihet til å treffe selvstendig avgjørelse i alle spørsmål som oppstår i tilknytning til klubbens medlemskap i forbundet, uavhengig av uten forstående personer eller sammenslutninger. (b) klubb som inngår avtale med en eller flere andre klubber innen forbundet om samarbeid, ivareta sin selvstendighet og uavhengighet. Samarbeidsavtalen sendes fotballkretsen for godkjenning og er ikke gyldig før skriftlig godkjenning foreligger. Forbundsstyret kan utarbeide retningslinjer for slike avtaler. (c) ingen klubb, utover i samarbeid som er godkjent etter bokstav b, direkte eller indirekte ha mulighet til å påvirke ledelse, administrasjon eller sportslige prestasjoner i en annen klubb. (3) Ingen fysisk eller juridisk person skal direkte eller indirekte, ha mulighet til å påvirke ledelse, administrasjon eller sportslige prestasjoner i to eller flere lag som deltar i samme divisjon i seriespill. (4) Forbundsstyret kan for å ivareta klubbers uavhengighet fastsette bestemmelser om adgangen til å inngå avtaler med utenforstående om finans iering av spillere og om kommersielt eller administrativt samarbeid. Slike avtaler skal være skriftlige og må godkjennes av forbundsstyret før de kan tre i kraft. 8-5 KLUBBERS ANSVAR FOR MEDLEMMER OG TREDJEMENN (1) Klubben er solidarisk ansvarlig for sine medlemmers økonomiske forpliktelser overfor forbund og krets. (2) Handlinger foretatt på klubbens vegne av ansatte eller utenforstående etter fullmakt eller på oppdrag fra klubben, regnes overfor forbundet som klubbens egne. I den utstrekning en klubb overlater til andre å utøve virksomhet som naturlig hører til klubbens oppgaver eller virksomhet, regnes disses handlinger og unnlatelser overfor forbundet som klubbens egne. 32 Loven 33

19 handlinger og unnlatelser overfor forbundet som klubbens egne. (3) I den utstrekning en klubb overlater til andre å utøve virksomhet som hører naturlig til klubbens oppgaver eller virksomhet, skal klubben sikre seg nødvendig innflytelse over virksomheten. I klubbens økonomi beretning skal det redegjøres for de økonomiske forhold ved slik virksomhet. 8-6 KLUBBERS RAPPORTER OG AVGIFTER (1) Klubben plikter innen fastsatte frister å gi de opplysninger om tillitsverv, medlemskap, spillere, lag og andre viktige forhold i klubben som forbundsstyret eller kretsen krever. (2) Klubben skal betale årskontingent og lagavgifter til kretsen innen frist fastsatt av kretsen. Det kan etter søknad gis fristutsettelse. (3) En klubb som ikke har betalt kontingent eller oppfylt andre forpliktelser innen fristen, mister 3 uker etter rekommandert varsel fra kretsen eller forbundet adgangen til å stille lag inntil forpliktelsen er oppfylt. 8-7 REGNSKAP, REVISJON OG KONTROLLKOMITÉ (1) Alle organisasjonsledd er regnskaps- og revisjonspliktige. (2) Små organisasjonsledd skal følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser. (3) Med små organisasjonsledd menes særkretser/regioner, idrettsråd, idrettslag og bedriftsidrettslag med en årlig omsetning på mindre enn fem millioner kroner. (4) Øvrige organisasjonsledd defineres som store uavhengig av omsetning. (5) Store organisasjonsledd skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, men skal alltid engasjere revisor uavhengig av hva som følger av disse bestemmelsene. (6) Alle organisasjonsledd som har engasjert registrert eller statsautorisert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. (7) Bankkonti skal være knyttet til organisasjonsleddet og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. (8) En klubbs regnskap skal oppfylle de krav som måtte følge av regnskapsloven og være i overensstemmelse med NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser. En klubbs regnskap skal omfatte alle inntekter og utgifter. Inntekter og utgifter fra arrangementer av ikke-sportslig art som lotterier, gaver o.l. skal inngå i klubbens regnskap uavhengig av hvem i klubben som står for arrangementet. Forbundsstyret kan gi bestemmelser med ytterligere krav til klubbers regnskap, herunder om regnskap fra samarbeid med selskaper eller andre sammenslutninger. (9) En klubbs regnskap kan kontrolleres av forbundsstyret eller den det bemyndiger. Klubber plikter å oppbevare sine regnskapsbøker med bilag i 10 år. (10) Forbundsstyret kan holde tilbake en klubbs tilgodehavende til sikkerhet for beløp klubben er pålagt å betale forbundet, krets, annen klubb, spiller eller annen i fotballen. Dette gjelder også til sikkerhet for beløp en klubb er pålagt å betale i tvistesak, jfr. kapittel 13. Forbundsstyret kan etter å ha hørt klubben overføre det tilbakeholdte beløpet til den berettigede. 8-8 VILKÅR FOR DELTAKELSE I DE HØYESTE DIVISJONENE (1) Deltakelse i 0. og 1. divisjon menn og 0. divisjon kvinner krever klubblisens. Klubb som er kvalifisert til disse divisjoner, må søke forbundet om lisens etter klubblisensreglementet. (2) Klubblisens gis av forbundets klubblisensorganer til klubb som tilfredsstiller kriterier fastsatt av forbundsstyret. Kriteriene kan blant annet inneholde krav til administrasjon/personell, infrastruktur, lov og reglement, sport og økonomi. Forbundets klubblisensorganer kan etter klubblisensreglementet ilegge en klubb reaksjoner og trekke tilbake en lisens. (3) For å delta i UEFAs klubbkonkurranser må klubb ha lisens etter denne bestemmelse og fylle UEFAs krav til deltakelse. Forbundets klubblisensorganer kontrollerer om klubben fyller vilkårene for lisens samt UEFAs krav på det tidspunkt UEFA bestemmer. Dersom klubblisensorganene mener at vilkårene er oppfylt, formidler forbundsstyret godkjennelsen videre til UEFA innen de frister UEFA har satt. (4) Forbundsstyret kan stille vilkår for deltakelse i 2. divisjon menn og 1. divisjon 34 Loven 35

20 kvinner. Forbundsstyret kan sette en frist for når vilkårene må være oppfylt. 8-9 ARBEIDSAVTALER En klubb skal påse at alle de arbeidsavtaler den inngår, er skriftlige FORBUNDSSTYRETS OG KRETSSTYRETS ADGANG TIL ÅRSMØTER Forbundsstyret og kretsstyret har adgang til og talerett på årsmøter MEDLEMSKAP, STEMMERETT OG VALGBARHET I KLUBB (1) Medlemskap i klubb er gyldig fra den dag kontingent er betalt. Ingen kan tas opp som medlem før vedkommendes økonomiske forpliktelser til andre klubber er ordnet. Innmelding i klubb innebærer aksept av de forpliktelser som følger av 8-3(1). (2) For å ha stemmerett og være valgbar på årsmøte kreves en måneds medlemskap, at man har fylt 15 år og at man har oppfylt sine medlemsforpliktelser. (3) En person kan være medlem av flere klubber, men bare representere én klubb på ting og i tillitsverv i krets og forbund. Ingen kan være spilleberettiget for mer enn en klubb eller representere mer enn en klubb som dommer. Tillitsvalgt eller dommer kan ikke spille for annen klubbs lag i en divisjon der også den klubben man er tillitsvalgt eller dommer for, har lag. Kretsen kan gi dispensasjon fra begrensningen i tredje punktum for en sesong av gangen. Selv om dispensasjon gis, må registrering av spiller skje på vanlig måte. (4) Utmelding fra klubb skal skje skriftlig og får virkning når utmeldelsen er mottatt hos klubben. Klubb kan bringe et medlemskap til opphør når medlemmet skylder kontingent for mer enn ett år. Klubb skal bringe et medlemskap til opphør når medlemmet skylder kontingent for mer enn to år. Eksklusjon kan bare skje etter straffebestemmelsene i kapittel 11. KAPITTEL 9 TILLITSVALGTE OG ANSATTE 9-1 VALGBARHET OG REPRESENTASJONSBERETTIGELSE 6) (1) For å kunne velges som tillitsvalgt eller for å kunne bli utpekt til styrer, komiteer, utvalg e.l. må man være fylt 15 år, vært medlem av laget i minst én måned og ha oppfylt sine medlemsforpliktelser. (2) En person som har en samarbeidsavtale med klubb som gir ham økonomisk interesse i driften av klubben, er ikke valgbar til tillitsverv i klubben, krets eller forbund. Det samme gjelder person som er styremedlem, deltaker med bestemmende innflytelse eller ansatt i ledende stilling i en juridisk person med en samarbeidsavtale som gir økonomisk interesse i driften av klubben. Tillitsvalgt som kommer i posisjon som nevnt i første eller annen setning må fratre tillitsvervet for resten av perioden. Begrensningene i annen setning gjelder ikke styremedlem som er oppnevnt av klubb. Idrettsstyret kan gi dispensasjon fra begrensningene i dette ledd. (3) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. (4) En person kan ikke samtidig innen ett organisasjonsledd inneha mer enn ett av følgende verv: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovkomité, revisor, domsutvalg, ankeutvalg. (5) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til flere klubber dersom disse deltar i samme konkurranse. 9-2 BEGRENSNINGER I ANSATTES ADGANG TIL Å VÆRE TILLITSVALGTE OG TIL Å REPRESENTERE PÅ TING O.L. (1) Ansatte i en klubb, krets eller forbundet er ikke valgbare til tillitsverv i vedkommende organisasjonsledd eller i overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører. Idrettsstyret kan gi dispensasjon fra begrensningene i dette ledd. 6 ) Se også 8-4 (3) 36 Loven 37

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund.

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. NVBF REGION NORD Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. (ihht NIF s Lovnorm for særkretser/regioner, vedtatt

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

TRØÅ Sykkelklubb ble innlemmet i Fylkeshusets bedriftsidrettslag 15. november 2006.

TRØÅ Sykkelklubb ble innlemmet i Fylkeshusets bedriftsidrettslag 15. november 2006. Vedlegg 2. VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært

Detaljer

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for IL ILar stiftet

Vedtekter for IL ILar stiftet Vedtekter for IL ILar stiftet 27.11.36 Vedtatt på årsmøtet 2001 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

1 Organisasjon Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag. Lagene kan organiseres i særkretser.

1 Organisasjon Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag. Lagene kan organiseres i særkretser. LOVER FOR NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND (NSI) Vedtatt på konstituerende Forbundsting 5. desember 1913 Godkjent av Idrettsstyret 21. mars 1996 Sist revidert av Forbundstinget 4. mars 2006 Endring godkjent

Detaljer

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 Vedtekter for Narvik Slalåmklubb, stiftet 20.01.1957, med senere endringer, senest av 19.06.2015 Godkjent av Nordland

Detaljer

Lov for Cirrus RC Flyklubb

Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb stiftet 05 mars 1969. Vedtatt på Generalforsamling den 11 november 1999. Godkjent av NAKs Hovedstyre den 1 Formål Klubben er selveiende og frittstående

Detaljer

Lover for Idrettslaget Drammen Strong

Lover for Idrettslaget Drammen Strong Lover for Idrettslaget Drammen Strong Vedtatt på årsmøtet 27. April 1995 Godkjent av Norges idrettsforbund 16. august 1995. 1. Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL)

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) Stiftet 17. februar 1970. Lov vedtatt av årsmøtet i UIT-BIL 01.12.1999 og 04.04.2001. Godkjent av Norges

Detaljer

LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND STIFTET 14 16 JANUAR 1984

LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND STIFTET 14 16 JANUAR 1984 LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND STIFTET 14 16 JANUAR 1984 LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål 2 Organisasjon 3 Oppgaver og kompetanse 4 Medlemskap 5 Kontingent/avgifter

Detaljer

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. LOV FOR NORGES GOLFFORBUND stiftet 1948 Vedtatt på Golftinget 18.11.2007 Godkjent av Idrettsstyret 23.3.2009 1 Formål Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: Versjon 7 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lover for NSF Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: 02.04.2008 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 Flest mulig lengst mulig! Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 1 Endringslogg: Dato Merknad Ukjent Forslag Vedtekter Åslia Skilag 12-05-2015 Vedtekter for Åslia Skilag 17-09-2015 Vedtekter for Åslia

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse Rond o-lag s lover 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 Organisatorisk tilknytning Laget

Detaljer

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Vedtatt 20. februar 2005 Godkjent av Norges Svømmeforbund. 1 Formål Hordaland Svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen kretsen, og

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 1. LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 Paragraf 1: Formål: Norges Bueskytterforbunds formål er å fremme bueskytteridretten

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord Lov for Forord Mars 2003 Dette er tredje opplag av lagets lov som ble vedtatt på årsmøtet 18. mars 2001. Første opplaget ble kun trykket i tjue eksemplarer og fordelt blant styrets medlemmer, valgkomité

Detaljer

~~ %~-~~~~ ~.. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER. 1 Formål

~~ %~-~~~~ ~.. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER. 1 Formål ~~ %~-~~~~ ~.. b'ct%~r'._s Lov for Harstad Pistolklubb, stiftet 2. desember 1949, med senere endringer, senest av 19. februar 2015 godkjent av Troms idrettskrets den 21.09.2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Ajourført etter vedtak på Regionstinget mai 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Formål... 3 1-2 Organisasjon... 3 1-3 Arbeidsoppgaver...

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for Kristiansund Volleyballklubb (KVBK), stiftet 5. mai 1981, er vedtatt på årsmøte 16. juni 2008 og godkjent av Idrettsstyret 1 (evt. delegert myndighet) [ ].

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet 1944. Vedtatt den 24.06.2003 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER Lov for Idrettsrådet i Trondheim Første gang godkjent av NIF 22. mars 1995 med senere endringer, senest av 16. mars 2015, godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets den 12.august 2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

Lov for Oslo & Akershus skiskytterkrets stiftet 1988, med senere endringer senest av 18.6.2014, godkjent av Norges skiskytterforbund den 7.mai 2014.

Lov for Oslo & Akershus skiskytterkrets stiftet 1988, med senere endringer senest av 18.6.2014, godkjent av Norges skiskytterforbund den 7.mai 2014. Lov for Oslo & Akershus skiskytterkrets stiftet 1988, med senere endringer senest av 18.6.2014, godkjent av Norges skiskytterforbund den 7.mai 2014. 1 Formål 1. Oslo & Akershus skiskytterkrets formål er

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Versjon 8 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:X.X.2012 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989.

Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989. Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989. Vedtatt 1989 med senere endringer senest av 01.03.03. Godkjent av idrettsstyret den 28.02.03. 1 Generelt: Dette er en ufravikelig basis-lovnorm som inneholder

Detaljer

Forslag til lov for Sør-Trøndelag Ishockeykrets

Forslag til lov for Sør-Trøndelag Ishockeykrets Forslag til lov for Sør-Trøndelag Ishockeykrets Lov for Sør-Trøndelag Ishockeykrets(STIHK), stiftet 29. Oktober 1934 med senere endringer senest av 28. Mai 2013, godkjent av Norges Ishockeyforbund. I.

Detaljer

TRONDHEIM TRIATLONKLUBB

TRONDHEIM TRIATLONKLUBB VEDTEKTER FOR TRONDHEIM TRIATLONKLUBB stiftet 1. januar 1989 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Trondheim triatlonklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOV FOR ROGALAND SKYTTERKRETS Stiftet 20.november 1946 Vedtatt av særkretstinget 27.02.2016, med senere endringer av [dato], godkjent

Detaljer

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 Lov for Remyra Idrettslag stiftet 1979. Vedtatt av Årsmøtet 20. februar 2002. Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 1(Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer