Bærbar DAB+/DAB/FM-radio

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bærbar DAB+/DAB/FM-radio"

Transkript

1 Bærbar DAB+/DAB/FM-radio Modell nr. DAB14

2 1

3 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER Advarsel: For å unngå skader som kan føre til brann eller elektrisk støt, må apparatet ikke eksponeres for regn eller fuktighet. FORSIKTIG FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE ÅPNES Forsiktig: For å redusere faren for elektrisk støt må du ikke fjerne dekselet (eller baksiden) ingen deler som brukeren ka utføre service på inni apparatet. Henvis service til kvalifisert servicepersonell. Lynsymbolet inne i den likesidede trekanten varsler brukeren om tilstedeværelsen av uisolert farlig spenning inne i produktet som kan være kraftig nok til å utgjøre en fare for elektrisk støt. Utropstegnet inne i den likesidede trekanten varsler brukeren om viktige instruksjoner for bruk og vedlikehold (service) i litteraturen som følger med apparatet. 2

4 Gjeldende sikkerhetsforeskrifter skal alltid følges ved bruk av elektrisk utstyr. Dette utstyret må ikke brukes av personer med fysisk eller psykisk funksjonshemning, eller personer som mangler nødvendig erfaring og kunnskap. Det må heller ikke brukes av barn. De skal ha tilstrekkelig tilsyn og gis tilstrekkelig instruksjon av en person som har ansvaret for deres sikkerhet, for å få bruke utstyret. Utstyret må ikke plasseres for nær apparater som avgir varme eller i direkte sollys. Kontroller at du har samme nettspenning som den driftsspenningen som angis på merkeskiltet før du plugger utstyret inn i vegguttaket (merkeskiltet finnes på bunnen av produktet). Ikke forlat utstyret uten tilsyn når det er koblet til vegguttaket. Utstyret må ikke utsettes for vann eller annen væske. Gjør det til en vane å alltid trekke ut stikkontakten når systemet ikke skal brukes, før du rengjør delene og ved reparasjon. Systemet må ikke forlates uten tilsyn når det finnes barn i nærheten. Ikke la utstyret stå innenfor barns rekkevidde. Reparasjoner skal kun utføres av kvalifiserte teknikere. Feilaktig reparasjon kan utsette brukeren og/eller utstyret for alvorlig fare. Dette utstyret er kun beregnet for hjemmebruk, ikke for kommersiell eller industriell bruk. Produktet må ikke brukes hvis det har falt ned eller er skadd. Det må heller ikke brukes hvis pluggen eller nettledningen er skadd. Utstyret må ikke brukes til annet en det den er beregnet for. Underlaget skal være stabilt og varmebestandig. Ikke stikk gjenstander inn i åpninger på utstyret fordi det kan medføre skader og du risikerer å få elektrisk støt. 3

5 Produktet må ikke brukes i fuktig eller dårlig vær. Dette produktet er ikke et leketøy. Ikke spill musikk med for høyt volum, spesielt ikke hvis det finnes barn i nærheten. Strømforsyningen kobles fra ved å trekke støpslet ut av stikkontakten. Kontakten bør derfor være let tilgjengelig. Strømmen er bare helt frakoblet når støpslet er trukket helt ut av stikkontakten. Batteriet må ikke utsettes for sterk varme, som direkte solskinn, åpen ild eller lignende. 4

6 PLASSERING AV KONTROLLER SETT FORFRA SETT OVENFRA 5

7 SETT BAKFRA 1. Knapp for FORHÅNDSINNSTILLING Et kort trykk på denne knappen angir tilbakekalling av forhåndsinnstillingsmodus. Trykk på og hold inne knappen for å gå til lagringsmodus for radiokanaler. 2. STBY/ FUNKSJ.-knapp Trykk på og hold inne knappen for å bytte mellom "Strøm på" og "Standby"-modus. Trykk kort på denne knappen under "Strøm på"-modus for å velge ulike avspillingsmoduser: DAB, FM eller Aux In. MERK: Etter tre minutter uten aktivitet blir skjermen automatisk mørk, men den aktuelle funksjonen er fortsatt aktiv. Trykk på en hvilken som helst tast for å få lys på skjermen igjen. 6

8 3. INFO-knapp I DAB/FM-modus: Bytt mellom flere informasjonsskjermer og gå tilbake til Spiller nå-skjermen. 4. MENU-knapp (MENY) Trykk kort på knappen for å vise menyen for gjeldende modus. Trykk én gang til for å vise Spiller nå-skjermen. Trykk på og hold inne knappen for å angi dvalemodus. 5. Plussknapp (+) Trykk på denne knappen for å øke volumet. 6. Minusknapp (-) Trykk på denne knappen for å redusere volumet. 7. :Signalstyrke for DAB/FM Signallinjen angir hvor sterkt det mottatte signalet er jo sterkere signal, jo lengre vises signallinjen fra venstre til høyre. 8. LCD-DISPLAY 9. Teleskopantenne 10. Ned-knapp - For å bla gjennom menyer eller liste over DAB-stasjoner. - I FM-modus: Trykk kort på knappen for å søke manuelt gjennom stasjonene fra gjeldende frekvens til lavere frekvens. Trykk på og hold inne knappen for å søke gjennom lavere frekvenser med sterkt signal og stoppe automatisk på det første signalet som søket finner. 11. OK-knapp For å velge gjeldende alternativ. 12. Opp-knapp - For å bla gjennom menyer eller liste over DAB-stasjoner. - I FM-modus: Et kort trykk på knappen for å søke manuelt gjennom stasjonen fra gjeldende frekvens til høyere frekvens. 7

9 Trykk på og hold inne knappen for å søke gjennom høyere frekvenser med sterkt signal og stoppe automatisk på det første signalet som søket finner. 13. Indikator for batterilader 14. ALARM/SLUMRE Trykk på knappen under Strøm på-modus for å angi alarmer For å aktivere slumrefunksjonen når alarmen er aktivert 15. Strøm PÅ/AV-bryter 16. DC 5V-plugg 17. 3,5 mm AUX-IN-plugg Installasjon Les brukerhåndboken nøye før betjening av enheten! Velg egnet plassering for enheten. Egnede plasseringer er tørre og sklisikre overflater der det er enkelt å betjene enheten. Sørg for god ventilasjon for enheten! Fjern eventuelt beskyttelsesfilmen fra displayet. Strømforsyning (adapter) Sett strømledningen i et korrekt installert vekselstrømsstøpsel. Koble til enheten ved bruk av tilkoblingen ved å sette kontakten inn i DC 5V-uttaket på enheten. Sørg for at strømspenningen stemmer overens med tallene på merkeplaten. ADVARSEL: Bruk kun vedlagte strømadapter for denne enheten. Ikke bruk strømadapteret til andre enheter. Bruk kun originalt veksesstrømsadapter. Dette adapteret er spesielt utformet for innebygde batterier for gradvis å lade batteriet. Andre adaptere kan redusere levetiden for batteriet eller skade batteriet eller enheten. 8

10 MERK: Koble fra hovedstrømforsyningen hvis enheten ikke er i bruk over lengre tid. Lading av batteri Før du kan bruke enheten med batteriet, må du først lade batteriet. 1. Slå av enheten ved å sette PÅ/AV-bryteren (15) til "AV"-posisjon. 2. Koble enheten til en stikkontakt ved bruk av strømadapteret. Batteriladeindikatoren (13) lyser gult, og batteriet lades. Ladeindikatoren endres til grønn når batteriet er fullstendig oppladet. ADVARSEL: Ikke la enheten være uten tilsyn under lading. MERK: Varigheten av ladingen avhenger av ladetilstanden til batteriet. Generell betjening Slå enheten på/av Slå enheten på ved å skyve PÅ/AV-bryteren på baksiden av enheten til PÅ-posisjon. Displayet på enheten lyser og viser "Welcome to Digital Radio". Standby-/betjeningsmodus: Du kan deretter bytte mellom standbyog betjeningsmodus ved å trykke på og holde inne knappen STBY/FUNC (2). Skyv strøm PÅ/AV-bryteren til AV-posisjon for å slå av enheten. Merknader: 1. Trykk lett på STBY/FUNC-knappen for å endre betjeningsmodus (blar oppover): AUX-IN, DAB, FM. 2. Tid og dato oppdateres automatisk på nettet når DAB-radioen betjenes. 3. ECO-design: Enheten går automatisk over til Standby-modus hvis hovedfunksjonen for den tenkte bruken ikke anvendes i løpet av 60 minutter i en hvilken som helst driftsmodus (unntatt FM-modus). 9

11 4. LCD-baklyset dimmes automatisk etter 3 minutter dersom enheten i brukes i løpet av denne tiden, i en hvilken som helst driftsmodus. BETJENING AV ENHETEN I DAB-MODUS I DAB-radiomodus mottas DAB/DAB+ digital radio og informasjon om stasjonen vises. Autoskanning 1. Trekk teleskopantennen helt ut. 2. Trykk på og hold inne STBY/FUNC-knappen for å slå på enheten under standby-modus. 3. Trykk lett på STBY/FUNC-knappen for å velge DAB-modus. Ved bruk første gang eller hvis stasjonlisten er tom, utfører radioen en fullstendig skanning for å finne tilgjengelige stasjoner. Displayet viser skanningsprosessen og totalt antall kanaler under skanningen. 4. Når skanningen er fullført, angir enheten tid og starter å spille fra den første stasjonen på stasjonlisten som enheten finner. 5. For å endre stasjon, trykk på knappen NED eller OPP for å bla gjennom stasjonlisten og trykk på knappen OK for å stille inn valgt stasjon. Skjermen Spiller nå vises sammen med detaljer for den nye stasjonen. 6. Hvis enheten ikke finner noen stasjoner under skanningen, viser displayet "NO DAB Station". Merknader: 1. I likhet med digital-tv finnes det områder der det kan være vanskelig å motta et godt DAB-signal. Kringkastingen av DAB 10

12 forbedres stadig, og det kan i noen tilfeller ta tid før enkelte DAB-tjenester blir tilgjengelige. Du kan kontrollere dekningen for ditt område. 2. Det kan også hende at du må skanne manuelt for å oppdatere stasjonlisten av én av følgende årsaker: - Nye stasjoner blir tilgjengelige fra tid til annen. - Stasjoner som er lukket eller som ikke lenger kan mottas (i stasjonlisten er ugyldige stasjoner angitt med spørsmålstegn "?" foran navnet). - Hvis mottakerforholdene ikke var gode ved opprinnelig skanning (for eksempel at antennen ikke var trukket ut), kan dette føre til at listen over tilgjengelige stasjoner er tom eller ufullstendig. - Hvis du har dårlige mottakerforhold for noen stasjoner på grunn av hakkete lyd, kan det være at du kun ønsker å liste stasjoner med god signalstyrke. Hvordan utføre en fullstendig skanning på nytt For å utføre en fullstendig skanning på nytt, kan du enten trykke lett på knappen SKANNE eller trykke på knappen MENY for å vise menyen og deretter trykke på knappen OK for å velge fullstendig skanning. Manuell innstilling Som ved normal skanning, kan du også manuelt innstille en spesiell kanal/frekvens. Dette kan være nyttig ved justering av antennen for å oppnå best mulig mottaking og ved skanning av en bestemt kanal for oppdatering av stasjonlisten. 1. Trykk på knappen MENU, og trykk deretter på knappen OPP for å vise undermenyen: ("Manual tune", Manuell innstilling). Trykk på knappen OK for å velge. 2. Trykk på knappen NED eller OPP for å vise en bestemt kanal/frekvens og trykk deretter på knappen OK for å stille inn denne kanalen/frekvensen. Displayet viser mottatt signalstyrke i sanntid for 11

13 frekvensen som er valgt. Justeringer av antennen spesifiseres i visningen av mottatt signalstyrke. Merk: Det litt større rektangelet angir terskel for lydkvalitet hvis signalstyrken, som angitt av de store rektanglene, faller under denne terskelen, forringes lydkvaliteten. Fjerning av utilgjengelige stasjoner i listen 1. Trykk på knappen Menu og trykk deretter på knappen NED eller OPP for å vise undermenyen: Rediger, trykk på knappen OK for å velge. 2. Trykk på knappen OPP for å velge Ja og trykk deretter på knappen OK for å bekrefte redigering. Merk: Dette fjerner alle ugyldige stasjoner som er angitt i stasjonlisten med "?" foran stasjonsnavnet. Forhåndsinnstilling av stasjoner Enheten lagrer opp til 20 DAB-stasjoner som enkelt kan hentes fram. Lagre en stasjon 1. Hvis du har funnet ønsket stasjon, trykk på og hold knappen PRESET til displayet viser lagring av forhåndsinnstilling. 2. Trykk på knappen NED eller OPP for å velge plassering av forhåndsinnstilt minne og trykk på knappen OK for å bekrefte innstillingene. Tilbakekalling av stasjon 1. Trykk lett på knappen PRESET i DAB-modus for å angi utvelging av modus for forhåndsinnstilt minne. 2. Trykk på knappen NED eller OPP for å velge forhåndsinnstilt stasjon. 3. Trykk på knappen OK for å velge og spille fra stasjonen som vises. 12

14 Spiller nå-informasjon Mens stasjonen spiller, viser skjermen navn og DLS-informasjon (Dynamic Label Segment) fra stasjonen som programnavn, spor tittel og kontaktdetaljer. Lang DLS-informasjon over 16 tegn ruller over displayet. Se ytterligere informasjon Hver gang du trykker på INFO-knappen, vises neste trinn med informasjon som: DLS-tekst, DL, Pluss-informasjon (kun hvis dette vises av stasjonen), signalstyrke, programtype, musikknavn, kanalnummer/frekvens, signalfeilrate, bithastighet, kodek/dab-variant, tid og dato. Merk: DL Pluss gir ytterligere informasjon som kan sendes av stasjonene og lagres midlertidig på din radio. Trykk på og hold knappen INFO for når som helst å gå tilbake til standardskjermen Spiller nå. Dynamisk lydbildekomprimering (DRC) Denne funksjonen reduserer forskjellen mellom den høyeste og laveste lyden som kringkastes. Dette gjør lavere lyder forholdsvis høyere og høyere lyder forholdsvis lavere på en effektiv måte. Merk: DRC fungerer kun hvis det er aktivert av kringkasteren for en spesifikk stasjon. Endre DRC-innstilling Velg Menu > DRC og trykk deretter på knappen OK for å angi DRC-undermeny. Trykk på knappen NED eller OPP for å velge tilgjengelige alternativer. DRC av, høy, lav. DRC av: DRC er slått av. DRC høy: DRC er slått på; standardinnstilling anbefalt for støyende miljø. 13

15 DRC lav: DRC er angitt til halvparten av normalt nivå. BETJENING AV ENHETEN I FM-MODUS FM-radiomodus mottar analog radio fra FM-båndet (87,5-108 MHz) og viser informasjon om stasjonen, RDS (radiodatasystem). 1. Trekk teleskopantennen helt ut. 2. Trykk på og hold STBY/FUNC-knappen for å slå på enheten under standby-modus. 3. Trykk lett på STBY/FUNC-knappen for å velge FM-modus. 4. Trykk på knappen NED eller OPP for å søke etter stasjonen. Søket stopper automatisk på første stasjon det finner. 5. Trykk lett på knappen NED eller OPP for å fininnstille radioen opp eller ned i trinn på 50 KHz. 6. Hvis mottakerforholdene er for svake og det er støy på stasjonen som er mottatt, forsøk å forbedre mottaket ved å endre posisjon for teleskopantennen Forhåndsinnstilling av stasjon Enheten lar deg lagre opp til 20 FM-stasjoner og fungerer på samme måte som beskrevet i DAB-modus. Spiller nå-informasjon Mens FM-radioen spiller, viser skjermen frekvensen, eller hvis RDS-informasjon er tilgjengelig, vises stasjonnavn og eventuelt ytterligere "Radiotekst"-informasjon. Hvis ingen informasjon er tilgjengelig, vises frekvensen og No Radio Text-melding. 14

16 For å se ytterligere informasjon om kringkastingen Hver gang du trykker på INFO-knappen vises neste trinn med informasjon som: RDS-radiotekst, programtype, frekvens, mono/stereo, tid og dato. Trykk på og hold knappen INFO for å gå tilbake til standardskjermen for avspilling. BETJENING AV ENHETEN I AUX IN-MODUS Aux In-modus spiller lyd fra en ekstern kilde som f.eks. MP3-spiller. 1. Koble én ende av den 3,5 mm lydkabelen (ikke vedlagt) til hodetelefonen eller til linje ut-pluggen på spilleren og koble den andre enden av kabelen til AUX-IN-pluggen på baksiden av enheten. 2. Slå på den eksterne lydkilden og spill på enheten. 3. Trykk på og hold STBY/FUNC-knappen for å slå på enheten under standby-modus. 4. Trykk lett på knappen STBY/FUNC for å velge AUX IN-modus. 5. Volumnivået kan nå kontrolleres via hovedenheten. Betjen alle funksjoner på den eksterne enheten som normalt. Merknader: 1) Hvis du er koblet til linje ut-pluggen på din eksterne enhet, trenger du kun å justere volumkontrollen på denne enheten. Hvis du er koblet til pluggen på hodetelefonen på din eksterne enhet, må du justere både volumkontrollen på din eksterne enhet og volumkontrollen på denne enheten for å finne ønsket voluminnstilling. 2) Skyv bryteren Strøm PÅ/AV til AV-posisjon for å slå av enheten når du er ferdig med å lytte. Ikke glem at du også slår av strømmen til din eksterne enhet. 15

17 Oppsett av dvalemodus Under betjeningsmodus, trykk og hold knappen MENU for å angi innstilling av dvalemodus, trykk så NED eller OPP for å justere tidsforsinkelse for dvalemodus i minutter fra: Sleep off/1/20/30/60/90/120, innsovningsikonet "ZZZ" blinker på displayet. Trykk på knappen OK for å bekrefte innstillingen. Innsovningsikonet "ZZZ" stopper å blinke. Velg "Sleep off" for å kansellere dvalemodus. Innsovningsikonet "ZZZ" forsvinner samtidig. Når dvalemodus er aktivert, trykk på og hold knappen MENU for å vise gjeldende innsovningstid. Trykk på knappen NED eller OPP for å endre innstillingen. INNSTILLING OG BRUK AV ALARMEN I tillegg til klokke/kalender finnes det to praktiske oppvåkningsalarmer med slumrefunksjon. Hver alarm kan bruke en pipetone eller et utvalg fra lydkildene for alarmlyden. En aktiv alarm er angitt av et klokkeikon til venstre på LCD-displayet. Merk: Alarmparametrene kan bare angis når radioen er på. Angi alarm 1 1. Under betjeningsmodus, trykk på og hold inne knappen ALARM/SNOOZE til menyen for alarm 1 vises mens varslingsikonet til alarm 1 blinker på displayet. 2. Trykk på knappen OK for å angi veiviser for alarm 1. Alarmveiviseren ber deg angi følgende parametre. Velg verdi for hvert parameter etter tur ved bruk av knappen NED eller OPP, og trykk deretter på OK for å bekrefte og gå videre til neste parameter. 16

18 Alarmparametre: Tid timer og minutter Varighet minutter. Hvis alarmen ikke avbrytes, går radioen tilbake til standby etter denne tidsperioden. Kilde DAB FM Buzzer. Hvis DAB eller FM er valgt som lydkilde, blir du bedt om å velge den siste stasjonen som ble spilt eller én av de forhåndsinnstilte stasjonene (hvis angitt). Daglig En gang Helgene Ukedager, velg dag for aktiv alarm. Alarm av på Etter at alarm 1 er valgt, aktiveres alarm 1 automatisk. Varslingsikonet for alarm 1 stopper å blinke. Angi alarm 2 1. Under betjeningsmodus, trykk på og hold inne knappen ALARM/SNOOZE til menyen for alarm 2 vises mens varslingsikonet til alarm 2 blinker på displayet. 2. Den andre innstillingen for alarm 2 henviser til innstilling av Alarm1 som er beskrevet ovenfor. Ved angitt tid høres alarmen lavt til å begynne med, og deretter øker volumet i styrke til det når angitt volum. Når alarmen lyder, blinker klokkeikonet på displayet. For å avbryte alarmen når den er aktivert, trykk på og hold inne knappen ALARM/SNOOZE eller knappen STBY/FUNC til enheten går til standby. Snooze (slumre) Når alarmen er aktivert (vekket deg), vil et lett trykk på knappen ALARM/SNOOZE stoppe alarmen én gang. Alarmikonet "SNOOZE" vises på displayet og varslingsikonet blinker samtidig for å vise at det er i slumrestatus. Alarmen lyder på nytt etter ti minutter (standard slumretid). 17

19 Systeminnstillinger Tid Tid og dato kan oppdateres manuelt eller automatisk. Ved autooppdatering, synkroniseres automatisk tid og dato ved sending av nasjonale tidssignaler over DAB og FM (når tilgjengelig). Du kan også velge visningsformat for tid og dato. Velg Menu > System, trykk deretter på knappen OK for å åpne System-menyen. Trykk på knappen OK på nytt for å åpne undermenyen for tidsinnstilling. Undermenyen for tid inneholder følgende alternativer: - Set Time/Date (se nedenfor) - Auto update - Update from Any Update from DAB Update from FM No Update - Set 12/24 hour - 12hour 24hour - Set date format - mm-dd-yyyy dd-mm-yyyy. Set The Time And Date Manually Dette alternativet er for manuell innstilling av tid og dato. Tiden vises som "tt:mm", der første verdi "tt" er aktiv (blinker). Juster hver verdi ved bruk av knappen NED eller OPP, trykk deretter på knappen OK for å bekrefte. Neste verdi blir aktiv og blinker. Datoverdiene følger deretter og innstilles på samme måte. Merk: Dato vises som mm-dd-åååå eller dd-mm-åååå avhengig av ditt valg for datoformat. Språk Språket som brukes for å vise meldinger kan velges fra: Engelsk / Fransk / Tysk / Italiensk 18

20 Tilbakestill til fabrikkinnstilling En fabrikkinnstilling sletter alle brukerdefinerte innstillinger og erstatter de med opprinnelige fabrikkverdiene, slik at tid/dato, DAB/FM-stasjonliste og forhåndsinnstilte stasjoner går tapt. Hvis du velger Factory Set, blir du bedt om å bekrefte ved å velge Yes. Programvareversjon Velg Menu > System > SW version, trykk deretter på knappen OK for å vise gjeldende programvareversjon. 19

21 FEILSØKING OG FEILMELDINGER 1. Feilmeldinger Melding Tjenesten er ikke tilgjengelig Signalfeil Ingen DAB-stasjon (Ingen navn) Finner ikke stasjoner Ingen radiotekst Ingen PTY Ingen navn Klokken er ikke angitt Ikke lagret tid Ikke lagret alarm Beskrivelse DAB-modus Ingen DAB-mottak DAB-signalet er avbrutt. Finner ikke stasjonene i listen. Nåværende stasjon kringkaster ikke identitetsnavn. Ingen DAB-stasjoner er tilgjengelige kontroller antennen. FM-modus Ingen RDS-tekstinformasjon er tilgjengelig på denne stasjonen. Ingen informasjon om RDS-programtype er tilgjengelig. Ingen RDS-stasjonsnavn er kringkastet. Generelle meldinger Ingen tidsverdi er for øyeblikket angitt på denne plattformen. Alle endringer av tidsinnstillinger vil gå tapt. Alle endringer av tidsinnstillinger vil gå tapt. Ugyldig dato Angitt verdi samsvare ikke med en gyldig dato.? Ugyldig liste 20

22 2. Feilsøking Problem Årsak Løsninger Enheten kan ikke betjenes Ingen lyd Dårlig lydkvalitet Enheten er blokkert og "henger" Volumet er for lavt For svakt radiosignal Trekk ut strømkontakten i cirka fem sekunder. Koble til enheten på nytt Øk volumet Forsøk å justere antenneposisjonen. FM: Piping DAB: periodevis tilbakevendende signalavbrudd DAB: Melding: "No stations available" Batteriet er nesten utladet Lav signalstyrke Lade batteriet eller betjen enheten ved bruk av strømforsyningsenheten Kontroller/beveg antennen Flytt radioen Skann lokalt på nytt 21

23 Pleie og vedlikehold Ikke utsett enheten for overdreven kraft, støt, støv eller ekstrem temperatur. Ikke tukle med de interne komponentene til enheten. Rengjør enheten med en fuktig (ikke våt) klut unntatt på metallkontakter eller på høyttalergrillen. Aldri bruk løsningsmiddel eller rensemiddel. Ikke forlat enheten på varme, fuktige eller støvete steder. Ikke plasser enheten nær varmeapparater og kilder med elektrisk støy som fluoriserende lamper eller motorer. Vær alltid tørr på fingrene før du berører knappene på enheten. Ikke utsett batteriene for ild, batteriene kan eksplodere eller lekke. SPESIFIKASJONER Strømadapter (inkludert) Inngang AC V ~ 50/60 Hz Utgang DC 5 V 2 A Batterikapasitet (inkludert) 1050 mah Maks. spilletid (med batteri) Tre timer Strømforbruk 8 W Strømforbruk ved standby <1 W DAB-frekvens MHz FM-frekvens 87,5 108 MHz Arbeidstemperatur -5 C~ +40 C Fuktighet ved drift 20 %~80 % 22

24 MILJØ Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) WEEE-direktivet 2012/19/EU Dette symbolet på produktet eller i bruksanvisningen betyr at det elektriske eller elektroniske utstyret skal avfallshåndteres adskilt fra husholdningsavfall når det skal kasseres. EU- og EØS-landen har separate innsamlingssystemer. Kontakt din lokale forhandler eller din lokale myndighet for mer informasjon. OFFENTLIGE FORSKRIFTER OG SIKKERHET Dette produktet er fremstilt i overensstemmelse med gjeldende lovgivning for elektromagnetiske felt (EMF), og det betyr at den er sikker å bruke når sikkerhetsinstruksjonene overholdes. Produktet er fremstilt ifølge gjeldende forskrifter under EUs lovgivning, som begrenser bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-direktivet 2011/65/EU). FORBEHOLD Vi forbeholder oss retten til å rette eventuelle typografiske feil, og vi forbeholder oss retten til å foreta fortløpende endringer og forbedringer av produktet og tilhørende materiell. 23

25 Portable DAB+/DAB/FM Radio MODEL NO: DAB14

26 1

27 SAFETY PRECAUTIONS Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture. Caution: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. refer servicing to qualified service personnel. The lightening flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended the alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons. The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance. 2

28 When using electrical equipments basic safety precautions should always be followed. This equipment is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge. They should be given appropriate supervision and instructions to use the equipment by a person responsible for their safety. Ensure the equipment is not too close to heat emitting appliances or placed in direct sunlight. Check that the voltage indicated on the type plate corresponds with that of the local network before connecting the equipment to the mains power supply (type plate is located on back side of the product). Do not leave the equipment unattended while connected to the power supply. Do not immerse the equipment in water or any other liquids. It is imperative to unplug the power cord after the equipment has been used, before it is cleaned and while being repaired. Close supervision is required when using this equipment near children. Never leave the equipment within reach of children. Repairs to electrical appliances should only be performed by qualified personnel. Improper repairs may place the user and/or equipment at serious risk. This equipment is intended for household use only and should not be used for industrial or commercial purposes. Do not operate this appliance with a damaged plug or cord, after a malfunction or after beingdropped or damaged in any way. 3

29 Do not use this equipment for anything other than its intended use. This equipment must be placed on a stable, heat resistant surface, Do not push objects into any openings as damage to the equipment and/or electric shock may occur. Do not use this product in wet or bad weather conditions. This product is not a toy. Do not play music at excessive levels, especially near children. Main plug is used as disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the mains completely, the mains plug should be disconnect from the mains socket outlet completely. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. 4

30 FRONT VIEW TOP VIEW DOWN OK UP ALARM/SNOOZE

31 BACK VIEW 1. PRESET Button Short press this button to enter the radio station presets recalling mode. Press and hold this button to enter the radio station storing mode. 2. FUNCTION Button Press & hold this button to toggle between Power On and Standby mode. Short press this button during Power On mode to select different play modes: DAB, FM or Aux In. NOTE: After three minutes of not operating the unit the screen will automatically darken but the current function is still running. Press any key the screen will light up again. 3. INFO Button In DAB/FM mode: Cycle through further information screens and return to the normal Now Playing Screen. 6

32 OK Button(ENTER)

33 13. Battery charging indicator 14. ALARM/SNOOZE Press this button during Power On mode to set the alarms To activate the snooze function when the alarm is activated 15. Power ON/OFF Switch 16. DC 5V Jack mm AUX-IN Jack Installation Read the manual thoroughly before operating the device! Choose a suitable location for the device. Suitable locations are dry, even and anti-slip surfaces on which you may operate the device easily. Make sure there is proper ventilation for the device! Remove, if necessary, the protection sheet from the display. Power supply (Adaptor) Insert the grid plug into a properly installed AC socket. Connect the device with the plug connector by inserting its plug into the DC 5V jack of the device. Make sure the grid voltage corresponds to the figures on the rating plate. CAUTION: Only use the supplied power adaptor for this device. Do not use for other devices. Only use the original AC adapter. This adapter has been specially designed for the built-in battery in order to gradually charge the battery. Any other adapter can shorten the battery life or can damage it or the device. NOTE: Disconnect from mains power supply during longer periods of non-use. 8

34 The

35 4. The LCD backlight will dim automatically in 3 minutes if there is no operation during any operating mode. OPERATING THE UNIT IN DAB MODE DAB radio mode receives DAB/DAB+ digital radio and displays information about the station. Auto Scan 1. Fully extend the telescopic antenna. 2. Press and hold the FUNCTION button to turn on the unit during standby mode. 3. Short press the FUNCTION button to select DAB mode. For the first time use or if the station list is empty, the radio automatically performs a full scan to see what stations are available, the display shows the scan progress and the total channel number during the scanning. 4. When the scan progress is completed, it will then set the time and start playing the first station on the station list it finds. 5. To change the station, press DOWN or UP button to scroll through the list of stations and press ENTER button to tune to the displayed station. The Now playing screen is displayed with the new station details. 6. If no stations are detected during the scan the display will show NO DAB Station. Notes: 1. Just like Digital TV there are some areas where it may still be difficult to get a good DAB signal. The broadcasters are constantly improving DAB coverage, so in some cases it may be necessary to wait before some or all DAB services become available. You can 10

36 check coverage for your area. 2. You may also need to start a scan manually to update the list of stations for one of the following reasons: - New stations may become available from time to time. - Stations closed or can no longer be received (In the station list, invalid stations are indicated with a question mark? in front of their name). - If reception was not good for the original scan (for example the antenna was not up), this may result in an empty or incomplete list of available stations. - If you have poor reception of some stations causing the audio to break up, you may wish to list only stations with good signal strength. How to re-do a full scan To re-do a full scan, you may short press the MENU button to show the menu and then press ENTER button to select Full Scan. Manual Tune As well as the normal method of scanning, you can also manually tune to a particular channel/frequency. This can be useful for adjusting your antenna to achieve the best possible reception and scanning a particular channel to update the station list. 1. Press Menu button and then press UP to show the submenu: Manual tune, press the ENTER button to enter. 2. Press DOWN or UP to display a particular channel/frequency, press ENTER button to tune to that channel/frequency. The display shows a live indication of the received signal strength on the selected frequency. Adjustments to your antenna will be manifested in the received signal strength displayed. Note: The slightly larger rectangle indicates the audio quality threshold if the signal strength, as indicated by the solid rectangles, falls below this threshold the audio quality will deteriorate. 11

37 To remove stations that are listed but unavailable 1. Press Menu button and then press DOWN or UP to show the submenu: Prune, press the ENTER button to enter the Prune option. 2. Press UP to select Yes and then press ENTER button to confirm to prune. Note: This removes all invalid stations indicated in the station list with a? in front of the station name. Station Presets The unit allows you to store up to 20 DAB stations for easy recall at any time. To save a station 1. If you have found the desired station, press and hold the PRESET button until the display shows Preset Store. 2. Press DOWN or UP button to choose the preset memory position, press ENTER button to confirm the settings. To recall a station 1. Short press the PRESET button during DAB mode to enter the preset memory selecting mode. 2. Press DOWN or UP button to select the preset station. 3. Press ENTER button to choose and play the displayed station Now playing information While a station is playing, the screen shows its name and DLS (Dynamic Label Segment) information broadcast by the station such as programme name, track title and contact details. Long DLS info, over 16 characters scrolls across the display. 12

38 To view further information Each time you press INFO button, the next set of information is displayed, cycling through: DLS text, DL Plus information (this is only displayed if broadcast by the station), signal strength, programme type, ensemble name, channel number/frequency, signal error rate, bit rate, codec/dab variant, time and date. Note: DL Plus presents additional information that can be broadcast by stations and stored temporarily on your radio. To return to the default Now playing screen at any time, press and hold the INFO button. 13

39 OPERATING THE UNIT IN FM MODE FM radio mode receives analogue radio from the FM band ( MHz) and display RDS (Radio Data System) information about the station. 1. Fully extend the telescopic antenna. 2. Press and hold the FUNCTION button to turn on the unit during standby mode. 3. Short press the FUNCTION button to select FM mode. 4. Press the DOWN or UP button to search the station, it will then stop automatically at the first station it finds. 5. Short press DOWN or UP button to tune the radio up or down in 50 KHz steps for fine tuning. 6. If the reception is too weak and there is noise on the received station, try to improve the reception by changing the position of the telescopic antenna Station presets The unit allows you to store up to 20 FM stations which work in the same way as described in DAB mode. Now playing information While FM radio is playing, the screen shows its frequency, or if RDS information is available, station name and any further RadioText information. If no information is available, just the frequency and a No Radio Text message is shown. 14

40 To view further information about the broadcast Each time you press INFO button, the next set of information is displayed, cycling through: RDS RadioText, programme type, frequency, mono/stereo, time and date. Press and hold the INFO button to return to the default Now playing screen. OPERATING THE UNIT IN AUX-IN MODE Aux In mode plays audio from an external source such as an MP3 player. 1. Plug one end of the 3.5mm audio cable (excluded) into the headphone or line out jack on your player, plug the other end of cable into the unit AUX-IN jack on the back of the unit. 2. Turn on the external audio source and play your device. 3. Press and hold the FUNCTION button to turn on the unit during standby mode. 4. Short press the FUNCTION button to select AUX-IN mode. 5. The volume level can now be controlled through the main unit. Operate all other functions on the external device as usual. Notes: 1) If you're connected to the Line out Jack of your external device, then you only need to adjust the volume control of this unit. If you're connected to the Headphone Jack of your external device, then you may need to adjust both the volume control of your external device and the volume control of this unit to find the most desirable volume setting. 2) Slide the Power ON/OFF switch to OFF position to turn off the unit when you finish listening. Don't forget to switch off the power of your external device as well. 15

41 activated

42 Alarm Parameters: On time Hours and minutes Duration minutes, If the alarm is not cancelled the radio returns to standby after this time period. Source DAB FM BEEP Tone 1 BEEP Tone 2, If DAB or FM is chosen as the audio source you will also be prompted to select the last played station or one of the preset stations (if set). Once Daily Weekends Weekdays, choose the days on which the alarm is active. Alarm Off On After Alarm on is selected, the alarm1 will be armed automatically, the alarm1 alert icon stops flashing. Set the Alarm 2 1. During operating mode, press & hold the ALARM/SNOOZE button twice until the Alarm 2 menu is shown, press the UP or DOWN button select OFF/YES, press ENTER button if you select YES, the alarm 1 alert icon flashes on the display and can set a time. 2. The other setting of Alarm2 refers to Alarm1 setting described above. At the set time, the alarm will sound, quietly at first, then gradually building up to the set volume. When an alarm sounds, the bell icon in the display flashes. To cancel the Alarm when it is activated, press the ALARM/SNOOZE button or FUNCTION button, the unit goes to standby. Snooze When the alarm is activated (waking you), short press the ALARM/SNOOZE button will stop the alarm one time. The Alarm icon SNOOZE will show on the display & the alert icon flashes simultaneously to show it is on Snooze status. 17

43 The alarm will sound again after 9 minutes (default nap time). System Settings Time The time and date can be updated manually or automatically. With auto-update, the time and date are automatically synchronized with national time signals broadcast over DAB and FM (when available). Language The language used for display messages can be selected from: English / Norwegian 18

44 Reset The reset clears all user defined settings, replacing them with the original default values, so time/date, DAB/FM station list and preset stations are all lost. If you select Reset, you can see the Press Enter Key to Reset appear on the display. SW Version Press MENU button, then press UP button select to display the current software version. 19

45 TROUBLESHOOTING AND ERROR MESSAGES 1. Error Messages Message Service not available Signal error No DAB Station (No name) No stations found No Radio Text No PTY No Name Time is not set Description DAB mode No DAB reception The DAB signal has been interrupted. The listed station cannot be found. The current station does not broadcast an identity name. No DAB stations are available check aerial. FM mode No RDS text information is available on this station. No RDS programme type information is available. No RDS station name is being broadcast. General messages No time value is currently set on this platform. Time Not saved Any changes made to the time settings will be lost. Alarm Not saved Any changes made to the Alarm settings will be lost. Invalid Date The entered value does not match a valid date.? List Invalid 20

46 2. Troubleshooting Problem Cause Solutions The unit cannot be operated The unit is blocked and hangs Pull the mains plug for approximately 5 seconds. Then connect the unit again. No sound Volume is too low Increase the volume Poor sound quality FM: Hiss DAB: intermittent cut-out DAB: "No stations available message Radio signal too weak Battery almost empty Low signal strength Try to adjust the antenna position. Charge the battery or operate the device with the power supply unit. Check/move antenna Move radio Rescan local 21

47 CARE AND MAINTENANCE Do not subject the unit to excessive force, shock, dust or extreme temperature. Do not tamper the internal components of the unit. Clean the unit with a damp (never wet) cloth except metal contact or speaker grille, Solvent or detergent should never be used. Avoid leaving your unit in hot, humid or dusty places. Keep your unit away from heating appliances and sources of electrical noise such as fluorescent lamps or motors. Always keep your finger dry and clear before touching all the buttons. Do not dispose of batteries in fire, batteries may explode or leak. SPECIFICATIONS Power adaptor (included) Input AC V ~ 50/60Hz Output DC 5V 2A Battery capacity (included) 1050 mah Max Play Time(with battery) 3 Hours Power Consumption 8 W Standby Power Consumption <1W DAB Frequency MHZ FM Frequency MHz Working Temperature -5 C~ +40 C Working Humidity 20%~80% 22

48 ENVIRONMENT Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) WEEE Directive 2012/19/EU This symbol on the product or in the instructions means that the electrical and electronic equipment must be disposed of separately from other household waste when it does not work anymore. The EU has separate waste collection systems, contact your local dealer or authority for more information. LAW AND SAFETY This product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields (EMF), which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS Directive 2011/65/EU). RESERVATIONS We reserve the right to correct any typographical errors, and reserve the right to make ongoing changes and improvements to the product and related materials. 23

49

50

51

52

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning Bærbar DAB + /FM-RDS-radio Brukerveiledning Innhold Tilbehør... 1 Bruke strømadapteren... 1 Bruke batteriet... 1 Advarsel:... 1 Hurtigoppsett (installering)... 1 Oversikt over kontroller og uttak... 2

Detaljer

Start Here USB *CC * *CC * USB USB

Start Here USB *CC * *CC * USB USB 1 USB Start Here USB 11 USB WARNING: To ensure that the software is installed correctly, do not connect the USB cable until step 11. 11 USB 2 a. b. Lower both the paper tray and the print cartridge door.

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Exercise 1: Phase Splitter DC Operation

Exercise 1: Phase Splitter DC Operation Exercise 1: DC Operation When you have completed this exercise, you will be able to measure dc operating voltages and currents by using a typical transistor phase splitter circuit. You will verify your

Detaljer

User Manual. Tiny Audio M6. Please read this user manual carefully before using receiver

User Manual. Tiny Audio M6. Please read this user manual carefully before using receiver User Manual Tiny Audio M6 Please read this user manual carefully before using receiver LOCATION OF CONTROLS 1. LCD Display Window 4. 3.5mm Antenna Input Socket 2. IR Remote Control Sensor 5. DC socket

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Bruksanvisning CRL Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig.

Bruksanvisning CRL Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Bruksanvisning Klokkeradio CRL-330 www.denver-electronics.com Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Produktinformasjon EN NO Correctly set the stand in specially

Detaljer

Midnight BBQ Light USER MANUAL

Midnight BBQ Light USER MANUAL Midnight BBQ Light USER MANUAL Instructions The Midnight BBQ Light uses 4 x LR44 / AG13 batteries, included in the package. Unscrew the bottom cover and insert the included batteries and align the battery

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

REMOVE CONTENTS FROM BOX. VERIFY ALL PARTS ARE PRESENT READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING INSTALLATION

REMOVE CONTENTS FROM BOX. VERIFY ALL PARTS ARE PRESENT READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING INSTALLATION 2011-2014 FORD EXPLORER PARTS LIST Qty Part Description Qty Part Description 1 Bull Bar 2 12mm x 35mm Bolt Plates 1 Passenger/Right Mounting Bracket 2 12mm Nut Plate 1 Driver/Left Mounting Bracket 2 12mm

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

Brukerveiledning // User Manual

Brukerveiledning // User Manual Brukerveiledning // User Manual DAB+/FM Radio Innhold Eskens innhold P.3 P.4 Volumkontroll / Endre Stasjon (DAB) / Endre Stasjon (FM) P.5 Meny / Sildeshow P.6 P.7 Innsovning P.8 P.9 P.10 P.11 Tid/Dato

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Unit Relational Algebra 1 1. Relational Algebra 1. Unit 3.3

Unit Relational Algebra 1 1. Relational Algebra 1. Unit 3.3 Relational Algebra 1 Unit 3.3 Unit 3.3 - Relational Algebra 1 1 Relational Algebra Relational Algebra is : the formal description of how a relational database operates the mathematics which underpin SQL

Detaljer

DAB RADIO DPR-16. Bruksanvisning

DAB RADIO DPR-16. Bruksanvisning DAB RADIO DPR-16 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les nøye gjennom disse instruksjoner. 2. Ta godt vare på denne bruksanvisning. 3. Vis hensyn til advarsler. 4. Følg instruksjoner gitt

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Bruksanvisning Tiny Audio Joy

Bruksanvisning Tiny Audio Joy Bruksanvisning Tiny Audio Joy SIKKERHETSINSTRUKSJONER 1. Les disse instruksjonene Alle sikkerhets- og driftsinstruksjoner skal leses før produktet tas i bruk. 2. Oppbevar disse instruksjonene Sikkerhets-

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Slope-Intercept Formula

Slope-Intercept Formula LESSON 7 Slope Intercept Formula LESSON 7 Slope-Intercept Formula Here are two new words that describe lines slope and intercept. The slope is given by m (a mountain has slope and starts with m), and intercept

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

Justeringsanvisninger finnes på de to siste sidene.

Justeringsanvisninger finnes på de to siste sidene. d Montering av popup spredere Justeringsanvisninger finnes på de to siste sidene. Link til monteringsfilm på youtube: http://youtu.be/bjamctz_kx4 Hver spreder har montert på en "svinkobling", det vil si

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Product Manual Produkthåndbok

Product Manual Produkthåndbok BEAM Product Manual Produkthåndbok BEAM Technical Specifications Tekniske Spesifikasjoner Description Product number Mode Voltage Current Vehicle interface Cable length Encapsulation Operating temperature

Detaljer

DAB+ Clock Radio. DAB+ klokkeradio. Art.no Model 18-2914 NE-6200 36-5832 NE-6200 Ver. 20140611. English. Norsk

DAB+ Clock Radio. DAB+ klokkeradio. Art.no Model 18-2914 NE-6200 36-5832 NE-6200 Ver. 20140611. English. Norsk DAB+ Clock Radio DAB+ klokkeradio English Norsk Art.no Model 18-2914 NE-6200 36-5832 NE-6200 Ver. 20140611 English DAB+ Clock Radio Art.no 18-2914 Model NE-6200 36-5832 NE-6200 Please read the entire instruction

Detaljer

ELSEMA 1, 2, 4-Channel 27MHz Transmitter FMT312E, FMT31202E, FMT31204E

ELSEMA 1, 2, 4-Channel 27MHz Transmitter FMT312E, FMT31202E, FMT31204E FMT-312E, FMT-31202E, FMT-31204E 12V 1Watt 27MHz Transmitter Features 3 versions available 1-channel (FMT-312E), 2-channel (FMT- 31202E) and 4-channel (FMT-31204E) 1 Watt Transmitter with current consumption

Detaljer

DAB+ FM RADIO DAB-42 BRUKSANVISNING. Vennligst les denne håndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig oppslag.

DAB+ FM RADIO DAB-42 BRUKSANVISNING. Vennligst les denne håndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig oppslag. DAB+ FM RADIO DAB-42 BRUKSANVISNING Vennligst les denne håndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig oppslag. PRODUKTOVERSIKT 1 Power/Modus-knapp 8 Vol- knapp 2 Preset-knapp 9 Vol+ knapp 3 Forrige-knapp

Detaljer

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual EMS 1 Music Streamer Owner's Manual EN N 2 ENG About the EMS 1 Electrocompaniet Music Streamer This unit is designed to work with the Electrocompaniet PD 1 DAC only. A radio link is established between

Detaljer

D D R 中文 N Versjon 1

D D R 中文 N Versjon 1 DDR- 3 6 N 中文 Versjon 1 Innhold Kontroller... 3-6 Bruke radioen for første gang... 7 Grunnleggende bruk av din radio... 8 Velge en stasjon - DAB... 9 Sekundære tjenester - DAB... 9 Forskjellige modi på

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND

BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND INNHOLD ESKENS INNHOLD Velkommen Eskens innhold Kom i gang Hva forteller symbolene meg Hva er hva på Smartrouterens bakside Endre nettverksnavn og passord for WiFi-nettverk

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

Bruksanvisning. DAB-46

Bruksanvisning. DAB-46 Bruksanvisning DAB-46 www.facebook.com/denverelectronics PRODUKTOVERSIKT Sett forfra Sett bakfra 1. LCD-DISPLAY 2. STANDBY/MODUS-KNAPP 3. FORRIGE KNAPP 4. INFO/MENY KNAPP 5. SCAN KNAPP 6. ENTER/VOLUM KNOTT

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

229 SONATA Manual NO_ENG 1.04

229 SONATA Manual NO_ENG 1.04 -SONATA 2 SONATA SONATA Informasjon og sikkerhet ADVARSEL -Bruk bare strømforsyning som er godkjent av COMMidt, for bruk sammen med denne enheten. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti,

Detaljer

NÅR FAGKUNNSKAP & KOMPETANSE TELLER BRUKERMANUAL ELIT AC10 SPENNINGSDETEKTOR USER MANUAL ELIT AC10 VOLTAGE DETECTOR. English Norsk

NÅR FAGKUNNSKAP & KOMPETANSE TELLER BRUKERMANUAL ELIT AC10 SPENNINGSDETEKTOR USER MANUAL ELIT AC10 VOLTAGE DETECTOR. English Norsk NÅR FAGKUNNSKAP & KOMPETANSE TELLER BRUKERMANUAL ELIT AC10 SPENNINGSDETEKTOR USER MANUAL ELIT AC10 VOLTAGE DETECTOR English Norsk WWW.ELIT.NO Innhold: NORSK 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

FUNKSJONER FRONT. 4. AV/PÅ INDIKATOR: Lyser grønt når enheten er på.

FUNKSJONER FRONT. 4. AV/PÅ INDIKATOR: Lyser grønt når enheten er på. MODEL DAB KOMME I GANG 1. Trekk ut teleskopantennen helt på baksiden. 2. Kobl strømledningen fra radioen og til stikkontakt. Radioen vil gi et kort lydsignal. Søke og av/på lysindikatorene vil lyse forbigående.

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Reiseradio Brukerveiledning

Reiseradio Brukerveiledning Reiseradio Brukerveiledning Merknad Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Vi påtar oss ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet;

Detaljer

Tiny Audio C3. Norsk TINY AUDIO C3. Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Tiny Audio C3. Norsk TINY AUDIO C3. Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk TINY AUDIO C3 Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1 Ikke bruk radioen i nærheten av vann. 2 Rengjør med tørr klut. 3 Ikke blokker ventilasjonsåpninger. 4 Ikke

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

PSi Apollo. Technical Presentation

PSi Apollo. Technical Presentation PSi Apollo Spreader Control & Mapping System Technical Presentation Part 1 System Architecture PSi Apollo System Architecture PSi Customer label On/Off switch Integral SD card reader/writer MENU key Typical

Detaljer

Digital Klokkeradio. Bruksanvisning CRD-510. Importør: xxxxxx Adresse: xxxxxx

Digital Klokkeradio. Bruksanvisning CRD-510. Importør: xxxxxx Adresse: xxxxxx Digital Klokkeradio Bruksanvisning CRD-510 Importør: xxxxxx Adresse: xxxxxx Produktoversikt 1. VOL OPP-knapp 2. SCAN-knappen 3. MENY-knapp / INFO-knapp / TILBAKE-knapp 4. STRØM-knapp / KILDE-knapp 5. FRAMOVER-knapp

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance.

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance. TriCOM XL / L Energy. Endurance. Performance. L and XL - the new generation Sample charging station with chargers TriCOM L / XL Innovative charging technology The new TriCOM L - XL chargers are controlled

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

Brukermanual. Vanntett radiomottaker, bygget for utendørs bruk! Bluetooth, DAB/FM, USB inngang, AUX inngang og RCA-kabler.

Brukermanual. Vanntett radiomottaker, bygget for utendørs bruk! Bluetooth, DAB/FM, USB inngang, AUX inngang og RCA-kabler. Brukermanual Vanntett radiomottaker, bygget for utendørs bruk! Bluetooth, DAB/FM, USB inngang, AUX inngang og RCA-kabler. Egenskaper Radio Tilkobling Utganger Tekninsk Dimensjoner (BxHxD) DAB Digital Radio

Detaljer

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO.

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO. BRUKER MANUAL Gratulerer med kjøpet av din Intono Home Radio. Denne brukerveiledningen gir deg informasjon og instrukser om hvordan du installerer og bruker radioen din. Den vil gi deg tekniske spesifikasjoner

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bruksanvisning DAB1010 Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk og ta godt vare på den for senere referanser ADVARSEL 1. Advarsel: For

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

HONSEL process monitoring

HONSEL process monitoring 6 DMSD has stood for process monitoring in fastening technology for more than 25 years. HONSEL re- rivet processing back in 990. DMSD 2G has been continuously improved and optimised since this time. All

Detaljer

Trigonometric Substitution

Trigonometric Substitution Trigonometric Substitution Alvin Lin Calculus II: August 06 - December 06 Trigonometric Substitution sin 4 (x) cos (x) dx When you have a product of sin and cos of different powers, you have three different

Detaljer

TANA L-1 QUICK START GUIDE

TANA L-1 QUICK START GUIDE TANA L-1 QUICK START GUIDE EN NO ENGLISH SET UP PROCEDURE: PAIRING THE SPEAKERS To complete this procedure you will need a streamer, for example (TANA SL-1 Speaker & Streamer). Check if the streamer is

Detaljer

Monteringsanvisning Installation manual Taksokkel for LHH og CareLite Ceiling mount for LHH and CareLite

Monteringsanvisning Installation manual Taksokkel for LHH og CareLite Ceiling mount for LHH and CareLite Monteringsanvisning Installation manual Taksokkel for LHH og CareLite Ceiling mount for LHH and CareLite Art.nr. 05-900-573-00. Page 1 of 9 Norsk Monteringsanvisning taksokkel Denne monteringsmanualen

Detaljer

manual Powerbank mah Item: Linocell

manual Powerbank mah Item: Linocell manual Powerbank 20000 mah Item: 97667 EN NO SV Linocell ENGLISH Charge the powerbank Start by charging the powerbank. Connect the charging cable (included) to the powerbank s Micro USB port and to a USB

Detaljer

Hegel H4A High End Power Amplifier

Hegel H4A High End Power Amplifier Hegel H4A High End Power Amplifier www.hegel.com info@hegel.com Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye Hegel produkt! Våre produkter er basert på en enkel filosofi: Komponentene skal reprodusere det originale

Detaljer

Norsk. Tiny Audio C11+ DAB+ adapter med display for skjult montering. Brukerveiledning. Vennligst les nøye før produktet tas i bruk

Norsk. Tiny Audio C11+ DAB+ adapter med display for skjult montering. Brukerveiledning. Vennligst les nøye før produktet tas i bruk Norsk Tiny Audio C11+ DAB+ adapter med display for skjult montering. Brukerveiledning Vennligst les nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstrukser Utsett ikke radioen for regn eller fuktighet. Følg

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør (Step 7) Payment selection or date modification state This screen is displayed after validation of a date in the calendar screen. The customer can: - Modify again the date by pressing the Validity begin:

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

GLOBALCOMSERVER HP 9100C DIGITAL SENDER GATEWAY ADMINISTRATOR S GUIDE 1998 AVM INFORMATIQUE (UPDATED: AUGUST 22, 2006)

GLOBALCOMSERVER HP 9100C DIGITAL SENDER GATEWAY ADMINISTRATOR S GUIDE 1998 AVM INFORMATIQUE (UPDATED: AUGUST 22, 2006) PAGE 1 / 13 GLOBALCOMSERVER HP 9100C DIGITAL SENDER GATEWAY ADMINISTRATOR S GUIDE 1998 AVM INFORMATIQUE (UPDATED: AUGUST 22, 2006) PAGE 2 / 13 LICENSE LICENSE Information in this document is subject to

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

5 E Lesson: Solving Monohybrid Punnett Squares with Coding

5 E Lesson: Solving Monohybrid Punnett Squares with Coding 5 E Lesson: Solving Monohybrid Punnett Squares with Coding Genetics Fill in the Brown colour Blank Options Hair texture A field of biology that studies heredity, or the passing of traits from parents to

Detaljer

VELKOMMEN INN I DITT NYE TV-UNIVERS. Foto: Jens Haugen / ANTI

VELKOMMEN INN I DITT NYE TV-UNIVERS. Foto: Jens Haugen / ANTI VELKOMMEN INN I DITT NYE TV-UNIVERS Foto: Jens Haugen / ANTI I esken / In the box 1 Huawei Q22 tv-dekoder / Huawei Q22 STB 2 3 4 HDMI 2.0-kabel / HDMI 2.0 cable Nettverkskabel / Ethernet cable Strømforsyning

Detaljer

DL500 DAB+/FM radio. Bruksanvisning Instruction manual

DL500 DAB+/FM radio. Bruksanvisning Instruction manual DL500 DAB+/FM radio Bruksanvisning Instruction manual Bruksanvisning 3 Instruction manual 30 DL500 DAB+/FM radio Takk for at du kjøpte denne DL500 DAB+/FM-radioen. Vennligst les instruksjonene og advarslene

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

OPPLADBARE DIGITAL MP3-RADIO MED USB / SD-SPILLER OG LED- LOMMELYKT BRUKERMANUAL

OPPLADBARE DIGITAL MP3-RADIO MED USB / SD-SPILLER OG LED- LOMMELYKT BRUKERMANUAL OPPLADBARE DIGITAL MP3-RADIO MED USB / SD-SPILLER OG LED- LOMMELYKT BRUKERMANUAL VENNLIGST LES BRUKSANVISNINGEN FØR DU FØRSTE BRUKER. OPPBEVAR DENNE BRUKSANVISNINGEN TRYGT FOR FREMTIDIG REFERANSE! PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

DAB1380 Bærbar CD/MP3/USB DAB & PLL FM Radio. Bruksanvisning. Forhåndsregler for sikkerhet

DAB1380 Bærbar CD/MP3/USB DAB & PLL FM Radio. Bruksanvisning. Forhåndsregler for sikkerhet Forhåndsregler for sikkerhet DAB1380 Bærbar CD/MP3/USB DAB & PLL FM Radio Bruksanvisning Vennligst les alle instruksjoner nøye før du tar i bruk enheten og oppbevar dem for fremtidig referanse. Ta vare

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Wonderland 904. Regulerbar seng Electrical adjustable bed. my bed - my wonderland

Wonderland 904. Regulerbar seng Electrical adjustable bed. my bed - my wonderland Wonderland 904 Regulerbar seng Electrical adjustable bed my bed - my wonderland Lykke til med valget av ditt nye Wonderland produkt. Wonderland produserer individuelt tilpassede sengeløsninger med unike

Detaljer

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB840 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

RF Power Capacitors Class kV Discs with Moisture Protection

RF Power Capacitors Class kV Discs with Moisture Protection RF Power Capacitors Class 0-20kV Discs with Moisture Protection T H E C E R A M I C E X P E R T S RF Power Capacitors Class 0-20kV Discs with Moisture Protection The CeramTec Group is a world leader in

Detaljer

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod MCI-220 Laget for ipod iphone ipod og iphone er varemerker fra Apple Inc. som er registrert i USA og andre land. Made for ipod og Made for iphone betyr at

Detaljer

BTR-160 / DPR-16C. Norsk Bruksanvisning.

BTR-160 / DPR-16C. Norsk Bruksanvisning. BTR-160 / DPR-16C Norsk Bruksanvisning. Ordet Bluetooth og merket er et registrert varemerke som er eid av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slik merking gjort av SANGEAN ELECTRONICS INC. er godkjent

Detaljer

Rom-Linker Software User s Manual

Rom-Linker Software User s Manual Rom-Linker Software User s Manual Tel.: +886-2-2274-1347 Fax. +886-2-2273-3014 Http://www.hmt.com.tw e-mail: hmtsales@hmt.com.tw Contents Catalogue Page (1) Rom-Linker Starting Screen... 01 (2) Rom-Linker

Detaljer

Product Facts. Product code example

Product Facts. Product code example ESAM Smoke control damper for multi Rectangular smoke control damper ESAM is specifically designed for use in multi fire compartment applications as a closing or as an opening damper for smoke extract

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk infravarmer for utendørs bruk Art nr og (SH1685FAL - SH1265EL)

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk infravarmer for utendørs bruk Art nr og (SH1685FAL - SH1265EL) MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk infravarmer for utendørs bruk Art nr 421240 og 421250 (SH1685FAL - SH1265EL) NO Bruksanvisning 1-3 EN Instruction Manual 4-6 No. Part Name No. Part Name 1 Skrue

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date

Detaljer