BEGRENSET REVISJON AV REGNSKAPET PR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEGRENSET REVISJON AV REGNSKAPET PR 31.8. 2004"

Transkript

1 Styresaknr. 54/04 REF: 2004/ BEGRENSET REVISJON AV REGNSKAPET PR Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Brev fra KPMG datert Brev til Helse Nord datert Saksbehandlers kommentar: I henhold til avtale med Helse Nord gjennomførte KPMG en begrenset revisjon av oppfølging og kontroll av regnskapet pr 31. august Hensikten med revisjonsbesøket var å gjennomgå de avstemmings- og kontrollrutinene som skal være etablert for å sikre at løpende rapportering og årsregnskapet skal bli korrekt. KPMG har samtidig foretatt en vurdering av kvaliteten på utført arbeid. Rapporten følger vedlagt. I rapporten fra KPMG er følgende vurdert: Intern kontroll Hovedprosesser/rutiner o Pasientbehandling o Personal og lønn o Forvaltning av eiendeler o Forsyningsfunksjonen o Ikke-pasientrelaterte inntekter Regnskap og rapportering, med avstemming av balansekonti Det konkluderes i rapporten med at Nordlandssykehusets interne kontroll og regnskapsrapportering er på et akseptabelt nivå men kan blir bedre på enkelte områder. Dette gjelder i første rekke: Løpende avstemming av DIPS mot POLK og totalavstemming av pasientrelaterte inntekter fra POLK/DIPS mot hovedbokskonto Løpende avstemming av alle lønnsrelaterte balansekonti gjennom året Oppfølging av at ankomstregistrerte fakturaer ikke blir liggende for lenge som ankomstregistrert Forbedring av rutiner for å få ned epikrisetid og bedre kvaliteten på DRG-kodingen Som det går frem av vedlagte brev til Helse Nord datert er disse forhold i all hovedsak fulgt opp i etterkant. Dette brevet er tidligere oversendt styret. KPMG vurderer Nordlandssykehuset sin kompetanse innenfor regnskap, økonomi og lønn til å være god på alle nivå, men vurderes å være sårbar da kapasiteten innenfor regnskap er fullt utnyttet. Sårbarheten forsterkes gjennom deltakelse i sentrale prosjekter hos Helse Nord blant annet knyttet til stab/støtte og nytt innkjøpssystem. Nødvendig ressurs til slik deltakelse fremskaffes gjennom omdisponering fra ordinære driftoppgaver og rutineutvikling samt bruk av overtid. Styresak 54/04 20 desember 1

2 Innstilling til vedtak: Styret inviteres til å fatte følgende Vedtak Rapport fra KPMG om begrenset revisjon pr og administrasjonens oppfølgning slik den går frem av saksutredningen tas til etterretning Avstemming : Vedtak: Styresak 54/04 20 desember 2

3 Styresak 54/04 20 desember 3

4 Styresak 54/04 20 desember 4

5 Styresak 54/04 20 desember 5

6 Styresak 54/04 20 desember 6

7 Styresak 54/04 20 desember 7

8 Styresak 54/04 20 desember 8

9 Styresak 54/04 20 desember 9

10 Styresak 54/04 20 desember 10

11 Styresak 54/04 20 desember 11

12 Helse Nord RHF 8038 BODØ Deres referanse Vår referanse: Sted / dato: 2004/ Bodø, OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORT Det vises til Deres brev datert hvor det bes om skriftlig tilbakemelding på brev fra vår revisor vedrørende revisjonen pr Det bes om tilbakemelding på følgende forhold: - inntektsføring vedrørende opptrappingsplan psykiatri - oppdatering av anleggsregister - løpende avstemminger - etterslep i DRG-kodingen og eventuelt tap som en følge av kortere frist for endelig koding - gjennomsnittlig epikrisetid - større feilutbetaling vedrørende lønn I tillegg til forholdene som er tatt opp fra revisor ønsker De tilbakemelding på følgende forhold: - uenighet vedrørende konsernmellomværende med Helgelandssykehuset Inntektsføring vedrørende opptrappingsplan psykiatri Status Av revisjonsrapporten går det frem at tilskudd til opptrappingsplanen inntektsføres med 1/11 av årstilskuddet hver måned. På samme måte som for basistilskuddet gjøres ingen inntektsføring i juni. Vi har valgt å inntektsføre 1/11 av øremerket tilskudd fordi vi ikke kan plukke ut de konkrete kostnader til opptrappingsplanen - ettersom størsdelen av opptrappingsplanen inngår som en del av den ordinære aktiviteten. KPMG har i sin rapport konkludert med at opptrappingsmidler psykiatri synes inntektsført i tråd med påløpte kostnader. Resultatmessig effekt Ingen. Videre oppfølging I den grad det kommer krav om inntektsføring av reelt forbruk løpende pr måned forventer vi at Helse Nord utarbeider en beskrivelse av hvordan dette praktisk skal gjennomføres. Styresak 54/04 20 desember 12

13 Oppdatering av anleggsregister Status Av revisjonsrapporten går det frem at arbeidet med å registrere data i anleggsregistret ikke er fullført. Revisjonsrapporten gir en korrekt beskrivelse av situasjonen. Som Helse Nord videre er kjent med har retningslinjene fra departementet vedrørende verdifastsettelse av åpningsbalansen vært gjenstand for stadige endringer. Dette har medført at vi har måttet ha fokus på verdsettelse av disse anleggsmidlene og tilhørende avskrivningskostnader for 2003 (som har resultatmessig effekt) langt inn i Dette forholdet har medført at vi ikke har vært i stand til å ha den ønskede fokus på oppdatering av anleggsregisteret for anleggsmidler anskaffet i Resultatmessig effekt Vi har tidsavgrenset avskrivninger ut fra rapporter fra anleggsregistret. Som det går frem av rapporten fra revisjonen har manglende registrering i anleggsregistret derfor ingen resultateffekt. Vi er imidlertid bekymret for hvorvidt de nye forskriftene fra departementet angående verdifastsettelse av åpningsbalansen som ble signalisert i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet vil kunne få resultatmessig effekt også for Videre oppfølging Forholdet vil være på plass ved avlegging av årsoppgjøret. Løpende avstemminger Status og videre oppfølging I henhold til revisjonsrapport mangler gjennomføring og dokumentasjon av løpende avstemminger for: DIPS mot POLK DIPS/POLK mot hovedbokskonto Lønnsforskudd For mye utbetalt lønn Lønnskontolån Gjeld til ansatte Negativ lønn Husleieforskudd Refusjon syke-/fødselspenger Avstemminger for inntektsartene 3220,3230,3240 Rtv-ref. polikl/lab. ble sendt til revisjonen den Når det gjelder avstemming av konto 3240 egenandeler poliklinikk regnskap/dips, fremkommer det noen differanser. Differansene innebærer at rapporter fra Dips ikke gir samme beløp totalt pr august som en summering måned for måned fra og med januar til og med august gir. Dette er tatt Styresak 54/04 20 desember 13

14 opp med Dips. Vi avventer tilbakemelding som forklarer dette, samt en korrigering i systemet slik at dette blir korrekt i framtiden. Med unntak av lønnsforskudd, lønnskontolån og refusjon syke-/fødselspenger er samtlige forhold avstemt per , uten resultatmessig effekt. Videre oppfølging gjøres i henhold til revisjonens anbefalinger. Avstemming av refusjon syke-/fødselspenger har ikke vært teknisk mulig grunnet differanser som følge av manglende refusjon av arbeidsgiveravgift. Oppsett av etterregning av arbeidsgiveravgift er for tiden under utarbeidelse, avstemming vil komme som en følge av denne. Lønnskontolån har uavklart differanse på ca. kr 3000 og denne er under avstemming. Lønnsforskudd er under avstemming. Ingen av forholdene har resultatmessig effekt. Videre oppfølging gjøres i henhold til revisjonens anbefalinger. Alle balansekonti er hver måned gjenstand for kritisk vurdering, uten at avstemming gjennomføres og dokumenteres månedlig. Bankkonti, skatt og avgift avstemmes løpende. Stort omfang av prosjekter initiert av Helse Nord med krav om deltakelse fra helseforetakene, sykdom og vakanser har svekket våre muligheter for prioritering av kontrollarbeidet i tråd med vår målsetting for Vår vurdering er at kvaliteten på avstemmingene likevel er bedre enn de var i Resultatmessig effekt Tilnærmet 0. Etterslep i DRG-kodingen og eventuelt tap som en følge av kortere frist for endelig koding Status Fristen for ferdiggjøring av dokumentasjon for 2. tertial var meget kort. Sykehuset fikk etter stort press sendt sitt materiale til NPR innenfor gitt frist. Det er ikke tilfredsstillende at produksjon av data pågår helt frem til innsendelse av fil. Svakheten ligger både i for store etterslep etter sommeren når det gjelder pasientdokumentasjon - samt at kun 13 arbeidsdager etter endt sommerferieperiode er kort tid til å få avviklet alt dokumentasjonsarbeid. Kvalitetssikring av materialet er utført, men mindre tid er totalt sett benyttet på kvalitetssikring. Det viste seg ellers at DIPS-versjonen som ble benyttet ved siste utplukk av 2. tertialdata til NPR, gjorde et ufullstendig utplukk. Dette ble ikke oppdaget av NPR, men påpekt fra sykehusets side etter intern kontroll av materialet. NPR oppdaget på et tidligere tidspunkt tilsvarende feil på datamaterialet fra bl.a. Harstad, Hammerfest og Rana slik at disse sykehusene fikk anledning til å benytte rettet versjon av utplukksprogram fra DIPS. Vi avventer nå tilbakemelding fra NPR om hvordan dette vil bli håndtert fra deres side og hva som eventuelt kreves av oppfølging fra Nordlandssykehuset. Resultatmessig effekt Nordlandssykehuset legger til grunn at vi får de DRG-inntekter vi har krav på ihht gjennomført aktivitet, men ser farene for økonomisk tap dersom kontrollrutinene er for dårlige - eller at tid til å gjennomføre kontroll er for knapp. Mange aktører deltar i arbeidet med pasientdokumentasjon og kvalitetssikring av materialet - og det legges vekt på at rettmessige og verken for høye eller lave Styresak 54/04 20 desember 14

15 inntekter skal genereres. Dette krever korrekt koding av pasientadministrative data og presis bruk av diagnoser og prosedyrer. Videre oppfølging Utviklingen mht. restanser pr. avdeling (dvs. til enhver tid ikke ferdigdokumenterte avdelingsopphold) følges nøye med periodisk tilbakemelding til avdelingssjefene. Det vil bli gitt ny runde med opplæring i bruk av datavarehus fra Analysesenteret Lovisenberg, som benyttes til kontrollformål. Det vil bli lagt vekt på at minst 2 personer fra hver avdeling deltar i slik opplæring slik at man reduserer sårbarhet. Gjennom dagens organisering der økonomi- og fagavdelingen samarbeider om oppfølging av innsatsstyrt finansiering, anser vi at sårbarheten er redusert. Sårbarheten påregnes å bli ytterligere redusert når dokumentasjon knyttet til årssyklus i oppfølgingen av ISF samt en gjennomgang av ansvarsfordelingen er fullført (jfr. materiale oversendt KPMG). Vi vil ellers legge vekt på å bruke sammenligningsdata fra andre sykehus i videre analyse av egen virksomhet. Vi benytter ellers den kompetanse som Analysesenteret Lovisenberg har. Gjennomsnittlig epikrisetid Status Epikrisetiden er i sakte bedring, men ligger stadig et godt stykke fra målet. Sykehusets målsetting når det gjelder epikrisetid er i tråd med forskrift om pasientjournal og styringsdokument for 2004 fra sykehuseier. Status for utvikling i andel epikriser som sendes ut innen 7 dager etter pasientens utskriving, vises nedenfor. Epikrisetid - %-andel innen 7 dager Nordlandssykehuset Bodø somatikk (fra DIPS-rapport D-4045) Ant. utskrevne Datautplukk heldøgnspas.- 04 Avdeling tert. mai -04 juni-04 juli-04 aug- 2. tert. sep.04 okt.-04** oktober mnd.** 04 Anestesi - smerte Avd. for fys. med. og rehab Barneavdelingen Fødeavdelingen * Gynekologisk avdeling Hudavdeling Kirurgisk avdeling Medisinsk avdeling Nevrologisk avdeling Nyfødtavdeling * Ortopedisk avdeling Revmatologisk avdeling Vensmoen rehabilitering Øre nese halsavdeling Øyeavdeling NLSH Bodø somatikk * Føde- og nyfødtavdeling produserer epikriser for normalfødsler og friske nyfødte fra eget fødesystem. Disse registreres i DIPS fra ca ** Opptelling for oktober tom Styresak 54/04 20 desember 15

16 At sykehuset har et relativt stort etterslep når det gjelder ferdiggjøring av pasientdokumentasjon er en ulempe både i forholdet til pasient/primærlege samt i finansieringssammenheng. Eksisterende rutine innebærer at det aller meste av kvalitetssikringsarbeidet knyttet til dokumentasjon av et sykehusopphold gjennomføres før epikrisen sendes ut. DIPS har et overvåkingssystem for usignerte innkomne prøvesvar. Sykehuset har ennå ikke tatt i bruk denne DIPS-funksjonaliteten. Det anses at vi i flere avdelinger fortsatt har en del å hente når det gjelder tiden som går fra pasient er utskrevet / prøvesvar foreligger til epikrise dikteres. Vi tror også at vi har noe å hente mht. fortløpende å få godkjent skrevne dokumenter. Vi har ingen grunn til å tro at venting på interne prøvesvar forklarer at vi har relativt lang epikrisetid, mens det kan ta tid å vente på eksterne prøvesvar. Dette gjelder imidlertid en relativt liten andel av pasientene. Vi anser at den relativt lange epikrisetiden ikke skyldes manglende kapasitet innenfor merkantil tjeneste. Vi har ellers gjort en ny kontroll av at riktige DIPS-maler benyttes ved epikriseskriving. Resultatmessig effekt I den grad epikrisetid som kvalitetsindikator påvirker sykehusets omdømme, vil dette på sikt kunne ha en resultatmessig effekt som er vanskelig å måle. Videre oppfølging Avdelingssjefene informeres jevnlig om utviklingen i epikrisetid. Det er skriftlig klargjort fra direktøren hvilket krav som påhviler avdelingene, sist i brev av Brevet følger vedlagt. Det er igangsatt et prosjekt for å få prøvesvar inn i arbeidsflyten i DIPS slik at disse kan overvåkes/følges opp uavhengig av om epikrise er skrevet. Større feilutbetaling vedrørende lønn Status Revisjonsrapporten påpeker større feilutbetaling av lønn til enkeltperson og svikt i interne rutiner knyttet til dette. Beløpet ble betalt tilbake umiddelbart. Resultatmessig effekt Feilutbetalingen hadde ingen resultatmessig effekt, da dette ble oppdaget og korrigert før regnskapsavleggelse. Videre oppfølging Svikt i interne rutiner er identifisert og eliminert. Styresak 54/04 20 desember 16

17 Uenighet vedrørende konsernmellomværende med Helgelandssykehuset Status Gjelder følgende forhold: Fakturanr Bilagsnr Beløp Gjelder ,00 Salg av blod ,00 Patologi juni ,59 politifølge Oslo-Bodø -pasient fra Helgeland ,00 Patologi mars ,00 Patologi juni ,00 patologi 2002/ ,00 Kval.kontroll blod 2.ha ,00 Patologi febr ,00 Patologi jan.04-rana' ,00 Salg blod til s.sjøen ,00 Patologi juli 04 Totalt kunde 1099, ,59 Som det går frem av oppstillingen er størstedelen av kravet knyttet til patologiprøver. Fra Helgelandssykehuset vises til beslutning fattet i direktørmøte om det at ikke skal betales for laboratorieprøver mellom helseforetakene i Helse Nord. For sykehusene i Nordland var det før foretaksetableringen i 2002 etablert en ordning hvor det ikke ble fakturert for prøver på inneliggende pasienter knyttet til medisinsk biokjemi, mikrobiologi og immunologi. Denne ordningen er videreført etter 2002 ved at slike prøver ikke faktureres. Når det gjelder patologi var det ikke etablert tilsvarende ordning. Slike prøver har alltid vært fakturert. Nordlandssykehuset har ikke registrert noen korreksjon av basisrammen knyttet inntektsbortfall som følge av beslutning om at det ikke skal faktureres for laboratorieprøver internt i Helse Nord. Inntil slik korreksjon av basisrammen er gjort vil prøvene måtte faktureres. Rutinen i Helse Nord knyttet til uenighet om konsernmellomværende i Helse Nord er at det skal gis melding til Helse Nord om slike. Dette konkrete tilfellet ble meldt i mail til Helse Nord sammen med andre forhold knyttet til. Vi kan ikke se å ha mottatt svar på denne henvendelsen. Resultatmessig effekt Ingen, såfremt vi godskrives faktura i henhold til krav. Videre oppfølging Avventer tilbakemelding fra Helse Nord. Med vennlig hilsen Eivind Solheim Direktør Jørn Stemland økonomidirektør Kopi til: Styret, KPMG Styresak 54/04 20 desember 17

HELSE NORD PR 31. AUGUST 2004

HELSE NORD PR 31. AUGUST 2004 Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf.75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.11.2004 200300022-78 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 81-2004

Detaljer

Styresak 47 /08. Styresak revisjonsrapport 2007. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/2731. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken :

Styresak 47 /08. Styresak revisjonsrapport 2007. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/2731. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken : Økonomi Styresak 47 /08 Styresak revisjonsrapport 2007 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/2731 Dato: 05.08.2008 Trykt vedlegg: Revisjonsrapport fra Ernst & Young for regnskapsåret

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003.

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003. Saksbehandler: Monsen / Grønlund / Røe, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 200300012-37 130 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Helse Vest RHF. Oppsummering av revisjonen for 2010. Styremøte 13. april 2011

Helse Vest RHF. Oppsummering av revisjonen for 2010. Styremøte 13. april 2011 Helse Vest RHF Styremøte 13. april 2011 Vassbotnen 11 Forus, NO-4313 Sandnes Postboks 8015, NO-4068 Stavanger Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf.: + 47 51 70 66 00 Fax: + 47 51 70 66 01 www.ey.no

Detaljer

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Internrevisjonsrapport nr 1/06 25.08.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Formål... 5 2.3 Omfang, avgrensing...

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Pr april 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 1 637 1 634 3 4 805 4 795 10 Driftskostnader

Detaljer

Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard

Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard 1998 99 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 1 Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1997 (Utarbeidet av Riksrevisjonen, jf Grunnlovens 75

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2

Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2 Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG...3 2. INNLEDNING...4 2.1 BAKGRUNN... 4 2.2 INNSATSSTYRT FINANSIERING... 5 3. MÅLSTRUKTUR...6 3.1 FORMÅL... 6 3.2 MÅLSETTINGER...

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Oppbevaring av kontanter på sykehjemmene

TRONDHEIM KOMMUNE. Oppbevaring av kontanter på sykehjemmene TRONDHEIM KOMMUNE Oppbevaring av kontanter på sykehjemmene Februar 2005 Forord Ved sykehjemmene i Trondheim kommune tas det imot kontanter og verdisaker til oppbevaring for beboerne. Det er viktig at sykehjemmene

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Helse Bergen HF. Oppsummering av revisjonen for 2014

Helse Bergen HF. Oppsummering av revisjonen for 2014 Helse Bergen HF Oppsummering av revisjonen for 2014 Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Vassbotnen 11A Forus, NO-4313 Sandnes Postboks 8015, NO-4068 Stavanger Foretaksregisteret: NO 976 389 387

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 3/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF -Klinikk psykisk helse og rusbehandling Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.04 2012

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 41/2015 BUDSJETT 2016 Forslag til vedtak 1 Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer