NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008"

Transkript

1 NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008

2 ÅRSREGNSKAP INNHOLD: Side Regnskap: 3 Driftsregnskap 4 Balanse 5 Regnskapsskjema 1A Drift 6 Regnskapsskjema 1B Drift 7 Endring i arbeidskapital 8 Anskaffelse og anvendelse av midler 9 Investeringsregnskap 10 Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering 13 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Noter: Endring i arbeidskapital Pensjon Kommunens garantiansvar 16 3a. Namsos kommunes deltakeransvar i IKS selskapene Aksjer og andeler i varig eie Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven Kapitalkonto Bruk og avsetning av fond Langsiktig lån og avdrag Selvkostområder Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor Tidligere endringer i regnskapsprinsipp belastet likviditetsreserve Negativ likviditetsreserve i balansen Regnskapsmessig merforbruk og udekket i investeringsregnskapet Uteståene fordringer - Namsos Industriselskap AS Netto driftsresultat Disposisjonsfond

3 Namsos kommune Driftsinntekter Driftsregnskap Noter Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 2007 Budsjett Budsjett 2006 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond 7, Overført fra bundet fond til disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Overført til disposisjonsfond fra bundet fond Avsetninger til disposisjonsfond 7, Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

4 Namsos kommune Balanse Noter Regnskap 2007 Regnskap 2006 EIENDELER Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer Premieavvik Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Udekket i inv.regnskap Likviditetsreserve Kapitalkonto Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktelser Andre lån Kortsiktig gjeld Herav: Annen kortsiktig gjeld Premieavvik SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Memoriakonto Herav: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene

5 Namsos kommune Regnskapsskjema 1A - Drift Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap Utenfor rammeområder: 2007 Budsjett Budsjett 2006 Inntekts- og formueskatt Eiendomsskatt Konsesjonsavgift og konsesjonskraftinntekter Rammetilskudd Statstilskudd ress.kr.brukere Statstilskudd flyktningetjenesten Investeringskompensasjon Momskompensasjon Avskrivninger/kalk.rente Netto driftsinntekter Netto renteutgifter Netto gjeldsavdrag Netto finans Dekning av underskudd fra Avsetning bundet driftsfond Avsetning til disposisjonfond Bruk av disp.fond Bruk av tidligere års overskudd Momskompensasjon - Overføring til investering Netto avsetninger Til fordeling rammeområder Netto driftsutgifter - Rammeområder Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

6 Regnskapsskjema 1B - Drift Namsos kommune Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 2007 Budsjett Avvik Budsjett Politisk virksomhet Stab- og støttefunksjoner Servicekontor, personal og IT Innvandrertjenesten Økonomiavdelingen Skatteoppkrever i MNR Utviklingsavdeling i MNR Miljø- og landbruksavd. i MNR Felles økonomisystem Sak og arkiv Fellestjenster og administrasjon NAV Felles oppvekst Namsos barneskole Namsos ungsomsskole Høknes barneskole Høknes ungdomsskole Bangsund skole Otterøy skole Sørenget skole Vestbyen skole Kulturpedagogisk senter Namsos opplæringssenter Namsos kommune barnehagedrift PPT Oppvekst Felles helse Enhet for sos, helse, foreb. tj Distrikt sør Namsos sykehjem Distrikt vest Skjenkekontroll Legevaktordningen i Namdal Kommuneoverlegen i MNR Barnevern i MNR Legevaktsamarbeid i MNR Pleie og omsorgsystem i MNR Helse og sosial Kultur Byggesak kart og oppmåling Namsos bydrift Namsos brann- og redningsvesen Eiendomsavdelingen Brannvarslingssentral Akuttberedskap oljevern Teknisk Felles lønn Felles sykelønn Felles struktur,areal, eskatt Felles strøm Felles tap på fordringer Felles grunnskole Felles pensjon Felles Netto driftsutgifter

7 Namsos kommune Endring i arbeidskapital Endring i arbeidskapital: Regnskap 2007 Regnskap 2006 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler Endring kortsiktige fordringer Endring premieavvik ENDRING OMLØPSMIDLER (A) KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)

8 Namsos kommune Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse og anvendelse av midler: Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 2007 Budsjett Budsjett 2006 Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger: Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Int overføringer og fordelinger Interne inntekter mv Interne utgifter mv Netto interne overføringer

9 Namsos kommune Investeringsregnskap Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 2007 Budsjett Budsjett 2006 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter 393 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert

10 Namsos kommune Regnskapsskjema 2A - Investering Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 2007 Budsjett Budsjett 2006 Investeringer i anleggsmidler jf. regnskapssjema 2B Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

11 Namsos kommune Regnskapsskjema 2B - Investering Beløp i 1000 kr. Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 2007 Budsjett Budsjett Sep. avløp/overvann komm.bygg Garderobe Otterøy skole Tak Høknes barneskole Utbygging Vestbyen skole Utbygging namsos barneskole Utbedring Ludvik Kristensen Daas vei - omsorgsboliger Utbedring høknes barneskole Rehabilitering heis Namsos pensjonistsenter Rehabilitering heis Namsos helsesenter Rehabilitering heis Namsos sykeheim Utbygging bangsund skole Oppgradering varmeanlegg Geilin Tilrettelegging boliger funksjonshemmede Brannalarmanlegg Namsoshallen Opprustning Oasen Utbygging rehab Svingen Utb. Namsos sykeheim Ny brannstasjon Brannsikringstiltak Namsos pensjonistsenter Utstyr sentralkjøkkenet Veg dam tavlåa Utskiftsprogram vann Fordelingsprosjekt vann/avløp Styring/overvåking vann Ombygging vannkomme sørsida Flytting av v.ledn. Namsen bru Omlegging vannledning v/ "lyskrysset" Hovedvannledning namdalsprosjektet Vannledning Klinga Hovedvannledning Nordsiden Hovedplan vann Tilførselsledning tavlåa Hovedvannl. Nøsthaugen/Mettedalen Rehab Trykkøknigsstasjoner Hovedvannl. Klinga/bangsund Vannledn./separering Olav Dunnsvei Arb. med Spillum renseanlegg Tiendeholmen RA sekundærrensing Avløp Tiendeholmen Ra-Østre Avløpspumpestasjon Vika Pumpestasjon Prærien Pumpestasjon Axel Sellægsvei VA-anlegg Prærien/Byåsen Avløp frøyas vei Ny spvl Gullvika/Namdalsprosjektet Va.anl. Olav Duuns veg Va.anlegg Rollaugs gate VA-anlegg øvre kirkegata Va-anl. Kjeldav.-Bangsundvegen VA-anl. Groftskaret VVA-anlegg Åsveien VVA-anl. Skoglyv./Idrettsveien VVA-anlegg Anders Havigs alle Ombygg.Bangsund avl.renseanlegg Tilbakeslagssikring Va sanering herlaugsgate Sanering Hestmarka - Namdalsprosjektet

12 Beløp i 1000 kr. Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 2007 Budsjett Budsjett Separering Vattavegen Overvannsledning Solvanggata Separering Andreas Høknesvei Separering Furuveien VA-anlegg Anfinnvika/Åsvegen VA-anlegg LOKstall/Lysstøperi Pst Carl Gulbr.gt Hovedplan Avløp Sanering Larsheimen/Vika Separering Brennhammergata Trafikksikkerhetstiltak Vva for ind.område 20/153 v/flasnes transport Forskuttering av skulpturer Namdalsprosjektet Damsikring Barstaddammen Opprusting gatelys Bekkelukking Veita Adkomstvei Vestre Havn boligområde Damsikring, forprosjekt Kjøp av lagerbygg kaia opprusting gatelys Tiltak naturskader Strandpromenade bråholmgata Parkeringsplass postgården Rassikr. Gullvikmoen/Kleppadalen Rassikring Mettebekken Boligfelt Gullholmstranda Salg av tomtegrunn Fossbrenna Asfaltering Sentrum Asfaltering Spillum mm. RDA-prosjekt Asfaltering av veger Holmenveien Ura Sverresgt Rehabl.5 km. og stadion N.skisen.ikke støn.ber.tilt Otterøy skole, balløkke Kjøp av bygrunn IKT-investering felles Nytt økonomisystem MNR Nytt økosystem NAMSOS MNR sak arkivsystem Notus turnussystem MNR sak arkivsystem Namsos andel Notus Namsos sin andel IKT-investering skole Sentrumsplan Namsos Plan for opprusting og utbygging av skolene Programvare Barnehage Etablering NAV kontor kommune Kjøp av tomtegrunn Fossbenna Kjøp av bil havna Formidlingslån 9045 Salg/kjøp aksjer/andeler Salg av tomtegrunn vestre havn Årets investering vannanlegg Årets investering avløpsanlegg Kjøp av bil vannsektor Namsos andel MNR kart Kjøp av høytrykksvasker Kjøp av kabelskuff Lastebil Vaktbil brannvesen Investeringer i anleggsmidler

13 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler (jfr. KRS 6) Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og viser alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter plasseres tidsmessig i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk. Foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk gir ut kommunale regnskapsstandarder (KRS). For regnskapsåret 2005 foreligger 2 endelige standarder, 4 foreløpige standarder og ett høringsutkast. Pensjoner I henhold til 13 i årsregnskapsforskriften er driftsregnskapet belastet med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og blir inntekts- eller utgiftsført i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen neste år/over de neste 15 årene. Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som anleggsmidler og langsiktig gjeld. Omløpsmidler Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kommunen har ikke markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje. Anskaffelseskost Ved lånefinansiering av investeringer er renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2. Kommunens anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelseskost, dette i samsvar med anbefaling til kommunal regnskapsskikk nr 2. Prinsippendringer: Refusjonsberettigede sykepenger av feriepenger som utbetales i 2007 er inntektsført i I tidligere år er disse inntektsført i utbetalingsåret. Prinsippendringen gir en dobbel inntekt i Inntektsøkningen utgjør kr. 1,1 mill. kr. 13

14 Note 1 Endring arbeidskapital (F 5 nr 1) Balanseregnskapet - Beløp i 1000 kr. 2.1 Omløpsmidler 2.3 Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Endring Drifts- og investeringsregnskapet - Beløp i 1000 kr. Anskaffelse av midler : Inntekter driftsregnskap Inntekter investeringsregnskap Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler : Utgifter driftsregnskap Utgifter investeringsregnskap Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) Endring arbeidskapital i drifts-og inv.regnsk. Endring arbeidskapital i balansen Note 2 Pensjon (F 5 nr 2) Generelt om pensjonsordningene i kommunen Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Ordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidige ytelser innen pensjon blir utregnet ut fra tallet på opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto utførepensjon på samme nivå som alderspensjonen, og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon. Framtidige premier vil påvirkes av risikomessig over- eller underskudd på nåværende og tidligere ansatte både i kommunen og i andre kommuner som inngår i ordningen. Premien vil også være påvirket av avkastning, lønnsvekst og utvikling i folketrygdens grunnbeløp. Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for år er ikke fullt forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner. Alle påløpte pensjonsforpliktelser er ikke med i regnskapet Kommunal regnskapspraksis medfører at årets påløpte pensjonsforpliktelse for kommunen til framtidig egenandel avtalefestet pensjon (AFP) på medarbeidere som tar ut AFP fra fylte 62 år og fram til fylte 65 år, ikke er utgiftsført i driftsregnskapet for Etter gjeldende lov og forskrift for kommunalt regnskap skal alle påløpte betalingsforpliktelser (utgifter) utgiftsføres når forpliktelsen påløper, dvs i dette tilfelle når den ansatte arbeider, og ikke på det tidspunkt den ansatte har gått av med pensjon. Denne påløpte betalingsforpliktelsene som forfaller frem i tid, skulle ha blitt klassifisert som langsiktig gjeldsforpliktelse. Dette er imidlertid ikke kommunal regnskapspraksis, og vil først bli gjennomført fra det tidspunkt dette presiseres fra departementet eller God kommunal regnskapsskikk. Periodisering av pensjon iht forskrift i forhold til kommunelovens bestemmelser Regnskapsføring av pensjon skjer ihht.forskrift om årsregnskap og årsberetning 13. Pensjonsforpliktelser, pensjonskostnad m m har betydelig usikkerhet i seg. Beregningsforutsetningene er fastsatt medhold av forskriften 13-5 og av pensjonsordningene. 14

15 Note 2 Pensjon fortsetter (F 5 nr 2) FORUTSETNINGER KLP SPK Forventet avskastn.pensjonsmidler ( 13-5 F) 6,00 % 6,00 % Diskonteringsrente ( 13-5 E) 5,00 % 5,00 % Forventet årlig lønnsvekst ( 13-5 B) 3,19 % 3,19 % Forventet årlig G- og pensjonsreg. ( 13-5 D) 3,19 % 3,19 % Forventet dødelighet og uførhet Forutsetninger for turn-over: under 20 år Som forsikr.tekn. forutsetn. 1) 20 % 3 % år 8 % 3 % år 6 % 3 % år 6% -0,4% pr år over 25 3 % år 4% -0,2% pr år over 30 3 % år 1% -0,1% pr år over 45 3 % Over 50 år 0 % 0 % AFP-uttak pr aldresgruppe: 62 år 20 % 50 % 63 år 30 % 50 % 64 år 40 % 50 % 65 år 50 % 50 % 66 år 60 % 50 % 1) Satser gjelder kun AFP-ytelser. Sett bort fra turnover ellers. Pensjon - Tallmessig oppstilling - Beløp i 1000 kr. PENSJONSORDNING KLP SPK SUM Arb.avg. PENSJONSKOSTNAD Netto pensj.kostn (inkl.adm.) iht.aktuar Årets pensjonspremie (jf aktuarberegn.) =Årets premieavvik Årets betalte pensjonspremie iht.regnsk Årets premieavvik (se spes.nedenfor) Resultatført 1/15 av tidl.års premieavvik = Pensjonskostnad i regnskapet PENSJONSORDNING AKKUMULERT PREMIEAVVIK Arb.avg. Akkumulert /- Premieavvik for året /+ Resultatført 1/15 av tidl.års premieavvik = Akkumulert premieavvik (*1) Herav oppført under omløpsmidler: Herav oppført under kortsiktig gjeld: MIDLER OG FORPLIKTELSER Pensj.- midler KLP SPK SUM Pensj.- forpl. Pensj.- midler Pensj.- forpl. Pensj.- midler Pensj.- forpl. Netto forplikt. Faktisk (akt.beregn.full amort) Iht regnskap pr = Gjenstående amortisering / estimatavvik pr Arbeidsg.avg.av nto pensj.forpl ) Estiimatavvik pr for fjoråret Akk.estimatavvik pr fra tidl.år Amortisert 1/15 av estimatavvik = Gjenst.estimatavvik pr

16 Note 3 Kommunens garantiansvar (F 5 nr 3) Gitt overfor - navn - Beløp i 1000 kr Utløper dato Etter lov om sosial omsorg MNA - Midtre Namdal Avfallsselskap MNA - Midtre Namdal Avfallsselskap MNA - Midtre Namdal Avfallsselskap Midtre Namdal Vekst Næringsmiddelkontrollen i Namdal 480 Innfridd Næringsmiddelkontrollen i Namdal 155 Innfridd Namsos Kirkelige Fellesråd Flatanger Vaskeri AS Namdal Rehabilitering - Høylandet - eiendom Namdal Rehabilitering - Høylandet - drift Namdal Rehabilitering - Høylandet - eiendom Namdal Rehabilitering - Høylandet - eiendom Namdal Rehabilitering - Høylandet - eiendom Namdalsmuseet Sum garantiansvar Note 3b Namsos kommunes deltakeransvar i IKS selskapene. Deltakeransvar i hht IKS-loven IKSets udekket IKSets gjeld underskudd Selskap Eierandel pr pr Midtre Namdal Avfallsselskap IKS 34,20 % Namdal Fylkesmuseum IKS 50,00 % Næringsmiddeltilsynet i Namdal IKS 33,50 % Komrev Trøndelag IKS 8,60 % Komsek Trøndelag IKS 6,49 % Namdal Rehabilitering Høylandet drift IKS 22,00 % Namdal Rehabilitering Høylandet eiendom IKS 22,00 %

17 Note 4 Aksjer og andeler i varig eie (F 5 nr 5) Selskapets navn Eierandeler Kostpris Balanseført verdi Balanseført verdi Namsos Industribyggeselskap AS Midtre Namdal Vekst AS Namsos Trafikkselskap ASA Namsos Samfunnshus AS Norske Skogindustrier ASA Biblioteksentralen AL Trønderfrukt BA Sørsiden Vasslag Filmparken AS Diverse borettslagsleiligheter Bangsund Utviklingslag AL Namsen Lakseakvarium AS Namdalsopplevelser BA Grong Skisenter AS Namdal Bomvegselskap AS Namsos Næringsselskap AS Salsnes Industribygg AS GENNT AS Namdal Rehabilitering Høylandet Drift IKS Namdal Rehabilitering Høylandet Eiendom IKS Namdalshagen AS Pyrosec Brann og vernetjenester AS Rock City AS Namsos kulturhus a.s OL trøndersk mat og drikke Rian Galleri Namdal Fylkesmuseum IKS NamNamdalen Sum aksjer KLP egenkapitalinnskudd KLP egenkapitalinnskudd KLP egenkapitalinnskudd KLP egenkapitalinnskudd KLP egenkapitalinnskudd Egenkapitalinnskudd KomRev IKS Egenkapitalinnskudd KomSek IKS Sum andeler Totalt

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Finansieringsbehov 276.481.605 582.891.457 118.526.000 321.082.726

Finansieringsbehov 276.481.605 582.891.457 118.526.000 321.082.726 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2009 2009 2009 2008 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -23.380.207-32.693.930-10.000.000-16.247.660

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013 KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP Avlagt av rådmannen 27.2.2014 Revidert av Telemark kommunerevisjon IKS Uttalelse fra Kontrollutvalget 22.4.2014 Til behandling i kommunestyret 8. mai 2014 Side 1. Underskriftsblad

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Årsmelding og årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift 2 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 2B - Investering... 7 Hovedoversikt Balanseregnskapet...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune inderoy kommune.11,111% 0.1 115 HU!llI Årsregnskap 2008 Inderøy kommune INNLEDNING Dette dokumentet er deler av Inderøy kommunes årsoppgjør for regnskapsåret 2008 og inneholder regnskapstall for 2008 for

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer