Lavvannskart Brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lavvannskart Brukerveiledning"

Transkript

1 Lavvannskart Brukerveiledning Lavvannskart Brukerveiledning NVE Mai

2 Innhold Om Lavvannskartet... 3 Lagliste... 6 Liste over verktøy... 8 Lavvannskartberegning... 9 Hjelpefunksjon... 9 Målestokk og projeksjon... 9 Fremgangsmåte for å finne feltparametre og lavvannsindekser for et nedbørfelt Navigere i kartet Velg Punkt Generer Nedbørfelt Rediger Nedbørfelt Generer Feltparametre Generer Indekser Eksporter til Shape Eksporter til Pdf Referanser Vedlegg Lavvannskart Brukerveiledning NVE Mai

3 Om Lavvannskartet Lavvannskartet er et GIS verktøy som automatisk beregner et utvalg klimaparametre og feltparametre for et vilkårlig nedbørfelt i Norge. I tillegg beregnes alminnelig lavvannføring og andre lavvannsindekser. Dette er informasjon som blant annet kan brukes som støttegrunnlag i forbindelse med konsesjonssøknader og andre typer hydrologiske beregninger. Verktøyet er et tilgjengelig via internett og er basert på samme brukergrensesnitt som NVE-Atlas, men med utvidet funksjonalitet. Det er benyttet programvare fra ESRI og Geocortex Essentials. Lavvannskartet genererer feltparametre og lavvannsindekser automatisk. Nedbørfeltet oppfattes som uregulert. Både feltparametre og lavvannsindekser inneholder en usikkerhet og må ikke oppfattes som eksakte verdier. Dette gjelder særlig lavvannsindeksene der usikkerheten varierer mye avhengig av geografisk beliggenhet og hydrologiske forhold. Slik lavvannskartet nå foreligger er det godt egnet for bruk i tidlig planlegging av et tiltak. I en eventuell videre behandling som søknad om å gjennomføre et tiltak, må verdiene fra lavvannskartet suppleres med en faglig hydrologisk vurdering. Omfanget av en slik vurdering er avhengig av tiltakets karakter. Produktet er basert på automatiske rutiner og kan inneholde feil. Bruk verktøyet med fornuft og gjør alltid en kvalitetskontroll av resultatene før bruk. Se Engeland et al.(2008) for mer informasjon om beregningsmetodikken rundt lavvannsindekser. Lavvannskartet kan blant annet brukes til: Beregne nedbørfelt og tilhørende feltparametre som bl.a. feltareal, effektiv sjøprosent, snaufjellprosent, hypsografisk kurve mm. Se vedlegg 1 for fullstendig oversikt. Beregne klima- og hydrologiske parametre (nedbør, temperatur og middelavrenning) Estimere lavvannsindekser (alminnelig lavvannføring, 5-persentiler og BFI). Se vedlegg 1 for fullstendig oversikt. Muligheter: Generere shape-fil med all tilgjengelig informasjon om nedbørfeltet for bruk i andre GIS verktøy. Kopiere resultater til Utklippstavlen (denne funksjonaliteten er ikke tilgengelig i enkelte weblesere). Laste ned PDF-rapport med all tilgengelig informasjon om nedbørfeltet. Eksportere et kartutsnitt til fil. Manuelt redigere nedbørfeltgrenser og feltparametre. Å tenke på: I noen områder fungerer lavvannskartet bedre enn i andre og gir dermed bedre resultater. Sjekk alltid at feltgrensene ser rimelig ut før generering av feltparametre. Kontroller også at felt- og klimaparametre virker rimelige, og sammenlign estimerte lavvannsindekser med resultater fra målestasjoner i området. Tenk på at du selv som bruker må vurdere rimeligheten i de genererte dataene. Lavvannskart Brukerveiledning NVE Mai

4 Feil resultat av beregning av nedbørfelt Beregning av nedbørfelt kan være mislykket uten synlig eller feil resultat. Det kan være flere grunner til dette. 1. Punktet er satt for langt fra elvestrenger, zoom inn og prøv igjen 2. Nedbørfeltet som skal beregnes er en sideelv, men resultatet tar utgangspunkt i hovedelva og gir derfor et feil resultat. Beregningen bruker en søkeradius på 75 meter. Flytt punktet lenger opp i elva og prøv igjen. 3. Feil i grunnlagsdataene. 4. Sjø nedstrøms regnes med i sjøprosent/effektiv sjøprosent. Flytt punktet lenger opp i elva og prøv igjen. Meld fra til e-postadressen: hvis det ikke lykkes etter noen forsøk. Nedbørfeltet som genereres er enten helt automatisk fra grunnlagsdataene eller en kombinasjon av automatisk generert og nedbørfelter oppstrøms punktet hentet fra REGINE (REGIster over Nedbørfelt). Beregningen gjenspeiler grunnlagsdataene og vannskillet kan bli feil ved generering av nedbørfeltet. Meld tilbake dersom du oppdager: Feil i elvenettverket Vesentlige feil ved generering av feltgrenser Feil i REGINE Feil i feltparametrene Lavvannskart Brukerveiledning NVE Mai

5 Startvindu Liste med forskjellige lag Liste med verktøy Vindu for å gjøre beregninger i lavvannskartet Hjelpefunksjon koblet til NVE Atlas y Målestokk Lavvannskart Brukerveiledning NVE Mai

6 Lagliste I laglisten kan du velge hva som ska vises i kartet. I figuren nedenfor er for eksempel Vassdragsområde aktivert og vises som blå linjer i kartet. Det finnes mange forskjellige lag så som målestasjoner, høydekurver, mm, se eksempel under. Hvis du vil ha informasjon om noe i et lag (f. eks. høyden på en høydekurve), klikk på ved siden av laget så blir det laget aktivert for å vise informasjon. Den blir da svart istedenfor hvit. Klikk deretter på i vektøy-menyraden og så i det vassdragsområde i kartet som du vil ha informasjon om. En informasjonsrute dukker opp i vinduet. Kun et lag om gangen kan være aktivert for informasjon. Klikk her for å velge hva som ska vises i kartet. Laget er aktivert for å vise informasjon. Hvis et lag er grånet ut kan det ikke vises i kartet. Når du har zoomet inn tilstrekkelig vil det bli mulig å aktivere laget. For å få mer informasjon om de forskjellige temalagene kan du klikke på informasjonsknappen (se figur ovenfor). For å se mer av kartet kan man skjule hele venstre meny. Man kan også skjule laglisten eller oversiktskartet. Lavvannskart Brukerveiledning NVE Mai

7 Klikk på pilen for å skjule oversiktkartet eller laglisten eller hele venstre meny Klikk på de samme pilene for å vise oversiktskart/lagliste på nytt. Lavvannskart Brukerveiledning NVE Mai

8 Liste over verktøy Klikk her for å se hvilke verktøylinjer du kan velge mellom. Klikk så på den du vil velge. Her er det valgt Verktøykasse (som er den som vises som forhåndsvalg) og de forskjellige verktøyene vises i verktøylinjen. Hvis du holder pilen over et verktøy dukker det opp en liten informasjonsrute om hva det brukes til. En rute rundt et verktøy indikerer at det er det som er valgt. Her er noen verktøy som kan være nyttige å kjenne til. zoom panorer informasjonsknapp vis fullt kartutsnitt Lavvannskart Brukerveiledning NVE Mai

9 Lavvannskartberegning Følgende vindu brukes for å beregne feltparametre og lavvannsindekser. Hvis du vil sende en tilbakemelding eller har spørsmål om lavvannskartet, klikk her. Link til brukerveiledning Grønn markeringen under en knapp markerer hvilken prosess som er aktiv i lavvannskartet. Sort tekst markerer hvilke funksjoner som er tilgjengelig. I bildet ovenfor kan brukeren velge et punkt som definerer utløpet av nedbørfeltet. De ulike stegene i prosessen går normalt fra venstre til høyre og aktiveres av brukeren. Hjelpefunksjon Bruk hjelpefunksjonen (se figur på side 5) for å få mer informasjon om temalag, navigering med mer. Hjelpefunksjonen er koblet til NVE Atlas og det finnes en utførlig forklaring til innehold i temalag, bruk av verktøy etc. Merk at ettersom dette er en generell beskrivelse av lag i NVE Atlas så finnes det temalag som ikke er tilgjengelig i Lavvannskartet. Alle verktøy utover de i vinduet Lavvannsberegningsverktøy er de samme som i NVE Atlas og finnes godt beskrevet i hjelpefunksjonen til denne applikasjonen. Målestokk og projeksjon Under målestokken til høyre i første bilde finnes det x-y-koordinater. Når du flytter musen over kartet ser du hvordan koordinatene endres, og på denne måten er det lett å finne ut eksakt posisjonen for et punkt. Enheten på målestokken vil variere avhengig av hvor mye du har zoomet inn/ut i kartet. Også nede i venstre hjørnet finnes en målestokk som viser kartets skala til enhver tid. Det er mulig å endre på målestokken manuelt for å zoome inn eller ut. Skriv inn ønsket verdi, klikk deretter på pilen til høyre for målestokken så endres skaleringen. Det er mulig å endre projeksjon for visning, men ikke for å utføre beregninger i denne applikasjonen. WGS 1984 UTM Zone 33N er standard projeksjon for Norge. Ved å klikke her er det mulig å lagre et bokmerke. På denne måten kan en lagre et kartutsnitt og kan raskere finne tilbake til et spesifikt sted neste gang en bruker lavvannskartet. Velg et av de bokmerkene som du har spart ved å klikke på rullegardinen. Klikk deretter på pilen til høyre, og så vises ditt kartutsnitt. Lavvannskart Brukerveiledning NVE Mai

10 Fremgangsmåte for å finne feltparametre og lavvannsindekser for et nedbørfelt Under er fremgangsmåten for beregning av feltparametre og lavvannsindekser beskrevet. Navigere i kartet Begynn med å zoome inn til ønsket område. zoom Når du har zoomet tilstrekkelig inn i kartet vil elvenettverket dukke opp (se neste figur). Finn stedet i elva som definerer nedbørfeltets begynnelse. Punktet bør plasseres på eller så nær som mulig elvenettverket. Hvis punktet er for langt ifra kan lavvannskartet ikke beregne parametrene eller så beregnes kun en del av dem. Det kan være nødvendig å zoome enda lenger inn for enklere å markere korrekt sted i elva. Hvis du f. eks. vet høyden for punktet, bruk høydekurver under temalag kartdata og info-knappen for å finne korrekt høyde. Velg Punkt Når du har funnet stedet i vassdraget hvor nedbørfeltet skal beregnes, klikk på knappen Velg Punkt og klikk så i kartet som i figuren nedenfor. Lavvannskart Brukerveiledning NVE Mai

11 Generer Nedbørfelt Når punktet er riktig plassert, klikk knappen Generer Nedbørfelt. Nedbørfeltet beregnes og tegnes på kartet. Dette tar vanligvis i underkant av et minutt. Normalt tas et lite område nedstrøms punktet med. Hvis du ser at punktet er satt feil er det bare å velge punkt på nytt. Rediger Nedbørfelt Hvis ønskelig er det mulig å redigere nedbørfeltet ved å klikke på Rediger Nedbørfelt. I noen tilfeller er det nødvendig å redigere nedbørfeltet for å få så riktige feltgrenser som mulig. Det kan f. eks. være: Feltgrensen avviker vesentlig fra regine-grenser. Regine-grenser er en god indikasjon på hvor feltgrensene går, men i enkelte tilfeller kan de også være feil. Brukeren må derfor selv vurdere hvor feltgrensene skal gå. Hvis grensen krysser en elv så har lavvannskartet tegnet feil grenser og nedbørfeltet må redigeres. Hvis feltet går helt ned til kysten kan det bli problemer for lavvannskartet å beregne feltgrensene. Dette kan komme av at elvenettet iblant stopper litt før kysten. Sett i de tilfellene punktet litt lenger opp i elva så det treffer elvenettet. Hvis det er åpenlyse feil i elvenettet, f. eks. ved at en elvenettet ikke er tegnet kontinuerlig gjennom et vann og stopper i vannet. Beregningen vil da stoppe hvor nettet stopper. Send en e-post med info om feilen via tilbakemeldingsknappen i lavvannskartet, slik at dette kan rettes opp. Lavvannskart Brukerveiledning NVE Mai

12 Lavvannskart Brukerveiledning NVE Mai

13 Verktøy for å redigere nedbørfeltet dukker opp i det en klikker Rediger Nedbørfelt. Velg/Marker objekt (Select feature) Fjern merking (Clear feature) Vise noder (Show vertices) Skriv in X- og Y verdier (Enter XY values) Kopiere objekt (Copy feature) Flytte objekt (Move feature) Slette objekt (Delete feature) Legg til node (Add vertex) Slå sammen objekt (Merge feature) Slett node (Delete vertex) Flytte node (Move vertex) Dele objekt (Split feature) Klikk på Select feature og klikk et sted inne i nedbørfeltet for å markere nedbørfeltet. Lavvannskart Brukerveiledning NVE Mai

14 For å begynne å endre på feltgrensen klikk Show Vertex så vises grønne punkter som kan flyttes med hjelp av Move Vertex. Det kan også være aktuelt for eksempel å legge til eller slette noder for enklere å gjøre endringer i feltgrensene. Det er også mulig å flytte en node til et eksakt sted ved å skrive inn x-y koordinater Når du er fornøyd med feltgrensene, avslutter du vinduet Nedbørfelt Redigering. Lavvannskart Brukerveiledning NVE Mai

15 Generer Feltparametre Klikk på Generer Feltparametre for å sette i gang beregningene. Prosesseringsinformasjon vises mens beregningene utføres og dette symbolet viser at programmet kjøres. Du har mulighet til å avbryte prosessen ved å klikke avbryt. Hvis du vil starte på nytt er det bare å klikke Generer Feltparametre på nytt. Vent til beregningene er helt ferdige selv om det virker som at det tar lang tid (vanligvis 3-4 minutter). Når bildet under vises er beregningene av feltparametre ferdige. Lavvannskart Brukerveiledning NVE Mai

16 Det er mulig å endre feltparametre hvis det er behov for det. Hvis du for eksempel ser at effektiv sjøprosent er feil, er det mulig å skrive in korrekt verdi sånn at lavvannsindeksene beregnes basert på riktige verdier. Det er sjelden en får helt korrekt minimum høyde ettersom det er vanskelig å se eksakt høyde i kartet. Hvis det er små forskjeller fra angitt data (hvis inntakspunktet er angitt på forhånd) så påvirker det ikke de øvrige resultatene i vesentlig grad. Hvis det er store forskjeller så kan det gi et annet areal enn det som er riktig, og det kan være nødvendig å gjøre beregningene på nytt. Generer Indekser Klikk deretter på Generer Indekser (hvis du ikke ønsker lavvannsindekser går det an å slutte her, lagre dataene gjennom å kopiere eller lagre som PDF, se instruksjon nedenfor). Her vil det stå angitt hvis det finnes merknader basert på variasjoner fra region til region. Det er mulig å endre feltparametre og så klikke Generer Indekser på nytt. Nye lavvannsindekser vil da beregnes ut ifra nye verdier på feltparametrene. Merk at det er de kartgenererte verdiene av feltparametrene som brukes i PDF rapporten og i shape-filen, mens ved kopiering av data til Utklippstavlen som en tabell får man hva som er skrevet inn. Du trenger ikke å markere resultatene før du kopierer og kan lime det inn i et regneark eller word-dokument. For forklaring av forkortelsene som blir brukt ved kopiering av dataene og for samtlige parametre som blir presentert i Lavvannskartet, se vedlegg 1. Eksporter til Shape Hvis du vil lagre nedbørfeltet som en shape-fil for bruk i et annet GIS verktøy klikker du Eksporter til Shape. Klikk deretter på linken som vises i vinduet for prosesseringsinformasjon. Lavvannskart Brukerveiledning NVE Mai

17 Eksporter til Pdf For å få dataene og et kartutsnitt av nedbørfeltet klikk Eksporter til Pdf. Også nå vises en link for å hente PDF-filen. Et eksempel på utskrift til PDF vises i vedlegg 2. Tabeller med de feltparametre som beregnes i lavvannskartet og som vises i PDF-filen finnes i vedlegg 1. Referanser Engeland, K., Hisdal, H., Orthe, N. K., Petersen-Øverleir & A., Voksø, A., (2008) Lavvannskart for Norge, Nr , NVE, Oslo, Norge. Lavvannskart Brukerveiledning NVE Mai

18 Vedlegg Vedlegg 1 Tabeller over forklaringer og definisjoner til parametre beregnet i Lavvannskartet. Tabell 1. Vannføringsparametre beregnet i Lavvannskartet. Parameter Enhet Forklaring Middelvannføring ( ) l/s/km 2 (mm/år) Spesifikk avrenning beregnet fra NVEs avrenningskart for perioden Alminnelig lavvannføring l/s/km 2 Beregnes ved først å sortere hvert enkelt års vannføringsverdier (døgnmidler) i en uregulert serie fra størst til minst. Fra den sorterte årsserien blir vannføring nummer 350 tatt ut. For hvert år i observasjonsserien tas på denne måten vannføring nummer 350 ut. Disse vannføringene danner en ny serie som igjen blir sortert. Alminnelig lavvannføring er da den laveste verdien i denne tallrekken etter at den laveste tredjedelen av observasjonene er fjernet. I Lavvannskartet er alminnelig lavvannføring estimert ved regresjon mot feltparametre. 5-persentil l/s/km 2 Den vannføring som underskrides i 5 % av tiden i en observasjonsperiode. Denne parameteren er i lavvannskartet også estimert med hjelp av regresjonsligninger mot feltparametre. I Lavvannskartet beregnes 5-persentiler for hele året, sommersesong (1/5-30/9) og vintersesong (1/10-30/4). BFI % Andel av det totale tilsiget som kommer fra grunnvannet. (Ikke implementert enda.) Tabell 2. Klimaparametre presentert i Lavvannskartet. Parameter Enhet Forklaring Klimaregion - Norge er inndelt i 8 forskjellige regioner (Sør, Øst, Vest, Midt, Nord, Bre-sør, Bre-nord og Finnmark) som bestemmer hvilke regresjonsligninger som benyttes i Lavvannskartet. Årsnedbør mm Midlere årsnedbør. Sommernedbør mm Midlere nedbør i sommersesongen (1/5-30/9). Vinternedbør mm Midlere nedbør i vintersesongen (1/10-30/4). Årstemperatur C Middeltemperatur over hele året. Sommertemperatur C Middeltemperatur i sommersesongen (1/5-30/9). Vintertemperatur C Middeltemperatur i vintersesongen (1/10-30/4). Temperatur juli C Middeltemperatur i juli. Temperatur augusti C Middeltemperatur i august. Lavvannskart Brukerveiledning NVE Mai

19 Tabell 3. Feltparametre beregnet i Lavvannskartet. Parameter Enhet Forklaring Areal km 2 Areal av nedbørfeltet. Effektiv sjø % Sjøenes areal i et nedbørfelt vektes avhengig av hvor stort andel av feltet som drenerer til sjøen. Vektene summeres for alle sjøene. Elvelengde km Lengden fra utløpet til toppen av elven. Elvegradient m/km Helningen på elven beregnet som høydeforskjellen mellom toppog utløpspunkt delt på elvelengden. Elvegradient 1085 m/km Det samme som elvegradient men de nederste 10 og de øverste 15 prosentene er tatt vekk. Feltlengde km Lengden fra utløpet av nedbørfeltet til fjerneste punkt på feltgrensen. H min moh. Laveste høyden i nedbørfeltet H n moh. n % av nedbørfeltets areal ligger lavere enn angitt høyde. H max moh. Høyest punkt i nedbørfeltet. Bre % Andel bre i feltet. Dyrket mark % Andel dyrket mark i feltet. Myr % Andel myr i feltet. Sjø % Andel sjø i feltet. Skog % Andel skog i feltet. Snaufjell % Andel snaufjell over skoggrensa. Urban % Andel urbane områder i feltet. Lavvannskart Brukerveiledning NVE Mai

20 Vedlegg 2 Lavvannskart Brukerveiledning NVE Mai

NEVINA (Nedbørfelt-Vannføring-INdeks-Analyse) Lavvannsverktøy Brukerveiledning

NEVINA (Nedbørfelt-Vannføring-INdeks-Analyse) Lavvannsverktøy Brukerveiledning NEVINA (Nedbørfelt-Vannføring-INdeks-Analyse) Lavvannsverktøy Brukerveiledning NEVINA Brukerveiledning NVE September 2015 1 Innhold Om NEVINA... 3 Kartlagliste... 6 Lavvannskartberegning... 8 Fremgangsmåte

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk. 1 Overflatehydrologiske forhold

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk. 1 Overflatehydrologiske forhold Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk. Skjemaet skal sikre

Detaljer

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark Utarbeidet av Thomas Væringstad Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune

Detaljer

Moko (inntak kote 250) Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Moko (inntak kote 250) Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Moko (inntak kote 250) Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Vedlegg 6. Storelva kraftverk i Talvik i Alta Kommune Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets

Detaljer

Hydrologi i NVEs kartsystemer

Hydrologi i NVEs kartsystemer Hydrologi i NVEs kartsystemer NVE Atlas (http://atlas.nve.no ) NVEs hovedkartverktøy på internett NVE Atlas kom i ny drakt i 2011. Ny webteknologi gir en mer interaktiv brukeropplevelse. Største forbedring

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for overføring av Litjbekken i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. (Myrholten Kraft AS).

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for overføring av Litjbekken i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. (Myrholten Kraft AS). Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for overføring av Litjbekken i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. (Myrholten Kraft AS). Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Dato: 1.9.2015 Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon Figur 1 Kart

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon Figur 1 Nedbørsfeltene

Detaljer

Veileder GINT. Geografi i Nord-Trøndelag. Brukerveiledning. www.gint.no. (http://a3.gint.no/ før lansering)

Veileder GINT. Geografi i Nord-Trøndelag. Brukerveiledning. www.gint.no. (http://a3.gint.no/ før lansering) Geografi i Nord-Trøndelag Brukerveiledning www.gint.no (http://a3.gint.no/ før lansering) 1 Utarbeidet september 2015 Kristin Bjerke Denstadli, GIS-medarbeider Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Gry Aune Tveten,

Detaljer

Brukerveiledning. Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no. Oppdatert 17.11.2015

Brukerveiledning. Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no. Oppdatert 17.11.2015 Brukerveiledning Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no Oppdatert 17.11.2015 Navigasjon i kart Øverst til venstre: Finn din posisjon Øverst til høyre: Zoom inn Nederst til venstre: Vis hele

Detaljer

Høie mikro kraftverk. Vedlegg

Høie mikro kraftverk. Vedlegg Høie mikro kraftverk. Vedlegg Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

PDF Expert for politikere

PDF Expert for politikere PDF Expert for politikere Brukerveiledning Innhold Oversikt:... 2 Hvordan fungerer Synk?... 2 Sette opp Synk... 3 Navigere og søke... 4 Markere og notere... 4 Andre tips.... 5 Notatverktøy... 6 Legge til

Detaljer

Flomberegning for Grøtneselva. Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3)

Flomberegning for Grøtneselva. Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3) Flomberegning for Grøtneselva Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3) Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Oppdragsrapport B 13-2013 Flomberegning for Grøtneselva, Kvalsund og Hammerfest

Detaljer

Notat om forutsetninger og flomberegninger for konstruksjonene på parsellen Morgedal - Mostøyl

Notat om forutsetninger og flomberegninger for konstruksjonene på parsellen Morgedal - Mostøyl Dato: 02.02.2016 Notat om forutsetninger og flomberegninger for konstruksjonene på parsellen Morgedal - Mostøyl Utarbeidet av: Maria Gulbrandsen 01.02.2016 Kontrollert av: ilde Solaas 02.02.2016 For parsellen

Detaljer

Utvidet brukerveiledning

Utvidet brukerveiledning Utvidet brukerveiledning for Akershus fylkeskommunes statistikkverktøy http://statistikk.akershus-fk.no Utarbeidet av Cathrine Bergjordet, analysestaben, AFK Sist oppdatert 14/3 2014 Viktige begreper og

Detaljer

Beregning av 200-års flom ved Kårdal-broen

Beregning av 200-års flom ved Kårdal-broen 05.2014 KAARDAL AS Beregning av 200-års flom ved Kårdal-broen TEKNISK NOTAT Beregning av 200-års flom ved Kårdal-broen 5 INNOLD 1 Innledning 6 2 Informasjon om vassdrag 7 3 Beregning av vannføring 8 4

Detaljer

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan Visma Oppvekst Skole Temahefte VO Timeplan INNHOLD: Visma Oppvekst Skole... 1 Temahefte... 1 VO Timeplan... 1 INNHOLD:... 2 Import i VO Timeplan... 3 Å manøvrere i VO Timeplan... 5 Arbeidsvinduer... 6

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser?

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? I flere tilfeller er et vindu som ikke er standard ønskelig. I dette tilfellet skal vinduet under lages. Prinsippene er de samme for andre sammensatte

Detaljer

Brukerveiledning Windows Movie Maker

Brukerveiledning Windows Movie Maker Brukerveiledning Windows Movie Maker Dette er en enkel veiledning i hvordan man kan bruke Windows Movie Maker.Det er et program som følger med Windows XP, og som er veldig enkelt å bruke. Det egner seg

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Vedlegg 10 - Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold Gjuvåa kraftverk

Vedlegg 10 - Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold Gjuvåa kraftverk Side 1/13 Datert 11.12.2012 - Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold Gjuvåa kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Brukerveiledning. Yggdrasil. Livet i havet vårt felles ansvar

Brukerveiledning. Yggdrasil. Livet i havet vårt felles ansvar Brukerveiledning Yggdrasil Livet i havet vårt felles ansvar Innhold... 1 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av basisknapper og funksjonalitet... 4 2.1.... 4 2.2. Tabellvisning... 5 2.3.... 6 2.4. Zoom i

Detaljer

Brukerveiledning Kilden

Brukerveiledning Kilden Brukerveiledning Kilden Innhold Generelt... 2 Geografisk søk... 2 Søk ved å angi sted, adresse eller eiendom... 3 Søk etter landbrukseiendom... 3 Eksempler på søk... 3 Søk på koordinater... 4 Panelene

Detaljer

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf GruNot '95 Notatsystem for gruppeterapi Versjon 1.8 http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf Geir Pedersen Klinikk for Psykiatri Ullevål sykehus 19 99 Generelt Systemets funksjoner GruNot'95 er et

Detaljer

RingAccess en innføring

RingAccess en innføring RingAccess en innføring Rapportering Alle ringmerkere skal kunne bruke RingAccess Alle merkinger og kontroller/gjenfunn gjort av ringmerkere SKAL rapporteres via RingAccess Rapporteringsfrister: Etter

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER PAGE Trykk for å bla gjennom hovedsidene og komme tilbake til bildet fra submeny side. Trykk og hold for å bytte mellom Aviation, Marine og Bil modus. QUIT Trykk for å bla gjennom hovedsidene bakover,

Detaljer

Dette er nytt i GM EPC

Dette er nytt i GM EPC Dette er nytt i GM EPC GMs neste versjon av EPC har utallige nye funksjoner for å gjøre det raskere og enklere å finne den riktige delen. Velg Brukerhåndbok på Hjelp-menyen i EPC for å få nærmere instruksjoner

Detaljer

Brukerveiledning Styringskartet

Brukerveiledning Styringskartet Brukerveiledning Styringskartet Universitetet i Oslo Brukerveiledning Styringskartet, versjon 2.3.2 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Tilgang... 4 3.0 Innlogging og navigering... 4 3.1 Innlogging...

Detaljer

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no 1. Oppbygningen av kartverktøyet...3 2. Karttyper...3 3. Verktøylinjen...4 4. Søk i kartet...5 4.1 Søk på adresse...5

Detaljer

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning WebWiz 3.0 Brukerveiledning 1 Innholds fortegnelse advanced mode 1.0 Innledning s 3 2.0 Innlogging s 4 3.0 Legge ut nyheter s 6 3.1 Hvordan legge inn tekst s 6 3.2 Hvordan legge inn bilder s 9 3.3 Hvordan

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering

Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering For: Kommunale næringsfond og RDA-midler NB: Det kan brukes klipp og lim fra andre dokumenter

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL Oppdatert 2. mai 2011 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene,

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Lars-Evan Pettersson 1 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna (128.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument

Detaljer

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015.

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

// Brukerveiledning Brukerveiledning

// Brukerveiledning Brukerveiledning te // Brukerveiledning NAV Statistikkportal Brukerveiledning oppdatert 16.8.2010 Innholdsfortegnelse 1 OM NAV STATISTIKKPORTAL...3 1.1.1 Nettleserkompabilitet... 3 1.1.2 Bruk av URL lenker i Statistikkportalen...

Detaljer

GISLINE Webinnsyn. Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes. Trykk på link - dette bildet kommer frem.

GISLINE Webinnsyn. Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes. Trykk på link - dette bildet kommer frem. GISLINE Webinnsyn Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes Trykk på link - dette bildet kommer frem. Søkefelt, søkeresultat synlig automatisk ved søk URL til identisk

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012)

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012) BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO (Versjon 23.4.2012) Innholdsfortegnelse Kort om håndboken... 3 Om Ephorus... 4 1. Logge inn... 4 2. Mine dokumenter... 5 3. Laste opp... 8 4. Rapporter... 9 5. Innstillinger...

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 1 Adresse http://www.temakart-rogaland.no/spreieareal http://prosjekt.fylkesmannen.no/temakart-rogaland/ Anbefalt nettlesere: Internet Explorer

Detaljer

Brukerveiledning for karttjenesten til Halden kommune

Brukerveiledning for karttjenesten til Halden kommune Brukerveiledning for karttjenesten til Halden kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BRUKERGRENSESNITT... 3 Kartvindu... 3 Oppgavelinje... 4 Funksjonsfaner... 5 Søk... 5 Adressesøk... 5 Eiendomssøk...

Detaljer

NYHETER I MEDARBEIDEREN

NYHETER I MEDARBEIDEREN NYHETER I MEDARBEIDEREN Innhold 1. Kontakt og gruppemodulen... 2 1.1. Redigere kontakter i tabellen... 2 1.2. Duplikatsjekk for nye kontakter... 2 1.3. Max antall medlemmer i en gruppe... 3 2. Kalendermodulen...

Detaljer

En kort innføring i Lotte-Typehushold

En kort innføring i Lotte-Typehushold En kort innføring i Lotte-Typehushold Det forutsettes at du har kjennskap til ordinær Lotte dvs. Lotte-Trygd og Lotte-Skatt. Dvs. du må vite hva en skatteregel er og en skatterutine er og hvor du kan finne

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Her kommer en kort brukerveiledning til det nye medlemsregisteret. Her har vi beskrevet de mest sentrale funksjonene dere har bruk for. Etter

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland.

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Trinn 1: Pålogging 1. Logg deg inn hvis du allerede er registrert som kunde eller registrer deg som kunde på Infoland. Les mer om dette

Detaljer

Veiledning - Avansert kart

Veiledning - Avansert kart Veiledning - Avansert kart Nedenfor får du tips til hvordan det avansert kartet kan brukes. Dette er webapplikasjon som kan presentere både vektorkart (punkter, linjer og flater) og rasterkart (punktgrafikk).

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit er laget for å hjelpe deg i gang med å lage mønster, snitt og å strikke interaktivt. Her finner du en enkel og logisk fremgangsmåte.

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

POLITISKE SAKSDOKUMENTER:

POLITISKE SAKSDOKUMENTER: POLITISKE SAKSDOKUMENTER: FRA PAPIR TIL PC Installasjons- og brukerveiledning Sunndal kommune Side 1 of 20 Side 2 of 20 Innholdsfortegnelse 1 Laste ned PDF-XChange Viewer...5 2 Installere PDF-XChange Viewer...6

Detaljer

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene.

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene. 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB INNHOLD VISMA OPPVEKST SKOLE ------------------------------------------------------------------------------ 1 LÆRERWEB --------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Mål med oppgaven: Vise ulike måter for å redigere geometri og bli kjent med kartverktøy som finnes i matrikkelklienten til Kartverket.

Mål med oppgaven: Vise ulike måter for å redigere geometri og bli kjent med kartverktøy som finnes i matrikkelklienten til Kartverket. 9/4/2015 Matrikkelenhet Oppgave M0 Gjennomgang av kartverktøy Mål med oppgaven: Vise ulike måter for å redigere geometri og bli kjent med kartverktøy som finnes i matrikkelklienten til Kartverket. Kontroller

Detaljer

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere WEBaccess Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere FORORD Velkommen til vår opplæring i CareTech WEBaccess. Denne manualen gir deg kunnskap om hvordan nettløsningen WEBaccess fungerer,

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

NVE - Forside, Elmarkedstilsynet - marked og monopol, Økonomisk regulering av nettselskap

NVE - Forside, Elmarkedstilsynet - marked og monopol, Økonomisk regulering av nettselskap Brukerveiledning for TEK webskjema Innledning Denne veiledningen gir instrukser på den tekniske bruken av webskjemaet. Vi viser til nettsiden som inneholder relevante opplysninger for rapportering av TEK:

Detaljer

Oversikt over løsningens skjermkomponenter:

Oversikt over løsningens skjermkomponenter: Oversikt over løsningens skjermkomponenter: Tittel og søkefelt: Her ser du applikasjonens navn og versjon, samt søkefeltet som brukes for å søke etter objekter i kartet. Man kan også logge inn for å få

Detaljer

Bytte til Outlook 2010

Bytte til Outlook 2010 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser helt annerledes ut enn Outlook 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for rapportverktøy. En gjennomgang av funksjonene i rapportverktøyet i bedrekommune.no

Teknisk brukerveiledning for rapportverktøy. En gjennomgang av funksjonene i rapportverktøyet i bedrekommune.no Teknisk brukerveiledning for rapportverktøy En gjennomgang av funksjonene i rapportverktøyet i bedrekommune.no Juli 2013 Innhold 1. Inngang og tilgang... 3 Inngang... 3 Tilgang... 3 2. Utvalg... 4 Velg

Detaljer

Komme i gang med programmet Norgeshelsa

Komme i gang med programmet Norgeshelsa Komme i gang med programmet Norgeshelsa Norgeshelsa er en database og et Windowsbasert presentasjonsprogram for helsestatistikk fra 1970 og framover. Programmet kan blant annet brukes til å framstille

Detaljer

Innhold. Elsmart brukerveiledning FEAS Nett

Innhold. Elsmart brukerveiledning FEAS Nett Elsmart brukerveiledning FEAS Nett Innhold 1. Innlogging og endring av passord... 3 Innlogging... 3 Bytte passord... 3 2. Nettselskap - Behandling av ordre... 5 3. Nettselskap - P1 ordre... 9 4. Nettselskap

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom eies av Allskog, Mjøsen Skog og AT Skog. 1 Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Dette er en enkel tjeneste for skogeiere, og her finner man

Detaljer

Brukermanual JDL Core4 ITV

Brukermanual JDL Core4 ITV Brukermanual JDL Core4 ITV Hurtigveiledning v1.02 Vard SecurityAS post@vardsecurity.no Side 1 Innhold 1. Hovedskjermbilde... 3 1.1 Ikonforklaring... 3 2. Playback... 3 2.1 Dato og Tidslinjene... 4 2.2

Detaljer

Follos nye kartportal WEB 3

Follos nye kartportal WEB 3 Follos nye kartportal WEB 3 Innholdsfortegnelse Inngangsportal Side 3 Oversikt over de ulike klientene Side 4 Panorer og zoom med mere vist i grunnkart-klienten Side 6 Kartlagsliste vist i krets-klienten

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I QMS

AJOURHOLD AV AR5 I QMS Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I QMS For FYSAK versjon 2014-10-01 Elling Ringdal og Kristin Holm Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway INNHOLD 1. FORBEREDELSER...

Detaljer

Hvordan bruker jeg Lærerens digitalbok?

Hvordan bruker jeg Lærerens digitalbok? Hvordan bruker jeg Lærerens digitalbok? Hvilke verktøy og tilleggsressurser finner du i Lærerens digitalbok? Her får du en kort oversikt over hvilke verktøy og tilleggsressurser som finnes, hva du kan

Detaljer

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari Google Chrome Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Allma Eiendom er et innsynsverktøyfor skogbruksplaner. Skogeier kan bruke denne tjenesten for å få oversikt over sin

Detaljer

KLUBBER. Administrere konkurranser. Steg 3: Arrangere en konkurranse. Her kan du lese en enkel guide ;l hvordan du som arrangør bruker NMF SAS

KLUBBER. Administrere konkurranser. Steg 3: Arrangere en konkurranse. Her kan du lese en enkel guide ;l hvordan du som arrangør bruker NMF SAS KLUBBER Administrere konkurranser Steg 3: Arrangere en konkurranse Her kan du lese en enkel guide ;l hvordan du som arrangør bruker NMF SAS! 1 Innhold Innhold 2 1. Innen konkurransen starter... 3 1.1.

Detaljer

Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger

Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger COPYRIGHT Syzweb AS 2010 Alle Rettigheter Reservert Side 1 av 10 Innledning... 3 Hva er en katalog?... 4 Katalogtreet... 4 Opprette

Detaljer

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning TAG Arkitekter AS Kopi til: Fra: Sigri Scott Bale Sweco Norge AS, avd. Trondheim Innledning I forbindelse med boligutbygging ved Ekeberg i Lier

Detaljer

Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk skjema for spillemiddelsøknader til anlegg for idrettt og fysisk aktivitet.

Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk skjema for spillemiddelsøknader til anlegg for idrettt og fysisk aktivitet. BRUKERMANUAL Elektronisk skjema for søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet www.idrettsanlegg.no Oppdatert 22. september 2010 Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Forstå P360 forklaringer og tips Versjon/dato for revisjon: 24.09.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 24.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

1 Adobe Photoshopkurs høsten 2009 - del 1 - Gøy med Photoshop

1 Adobe Photoshopkurs høsten 2009 - del 1 - Gøy med Photoshop Vi lager en Snemann! Dette er bildet vi skal lage! Her er alle delene vi skal bruke: 1 Vi begynner med å lage et nytt dokument i Photoshop. File - New Størrelsen skal være: bredde 11cm - høyde 15,2cm og

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

Motorferdsel i utmark elektronisk søknad Gjennomgang av skjema med merknader. Er du vant til elektroniske skjemaer, er det rimelig selvforklarende.

Motorferdsel i utmark elektronisk søknad Gjennomgang av skjema med merknader. Er du vant til elektroniske skjemaer, er det rimelig selvforklarende. Motorferdsel i utmark elektronisk søknad Gjennomgang av skjema med merknader. Er du vant til elektroniske skjemaer, er det rimelig selvforklarende. Innhold 1. Før du starter... 1 2. Språkvalg og personvernerklæring...

Detaljer