Vest-Agder fylkeskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vest-Agder fylkeskommune"

Transkript

1 ÅRSBERETNING

2

3 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2007 Vest-Agder fylkeskommune Forsidebilde: Ny hengebru over Fedafjorden åpnet i Foto: Statens Vegvesen

4 ÅRSKAVALKADE 2007 j a n u a r Fylkeskommunen partner i interreg IV Øresund, Kattegat, Skagerrak f e b r u a r Sørlandsbadet åpent for publikum Byggestart for Tangen videregående skole a p r i l Fylkeskommunen bidrar til første byggetrinn av Knaben besøksgruve Flere nye samarbeidsavtaler om utviklingsarbeid med kommunene j u l i Agder kollektivtrafikk AS vedtatt opprettet Spangereidkanalen åpnes a u g u s t Sammenslåing av Kristiansand katedralskole og Gimle videregående skole til Kristiansand katedralskole Gimle s e p te m b e r Felles internasjonalt sekretariat for Agder-fylkene åpnet Tiårssatsing for likestilling i Agder Fylkeskommunen vedtar å etablere egen klimakonto Prosjekt for bedre mobildekning i Agder igangsatt To nye inkubator program igangsatt - Sørlandets kunnskapspark Trafikksikkerhet: TRAFOprosjektet gjøres permanent. Nullvisjonsprosjekt utvides til å omfatte hele Listerregionen Vest-Agder fylke er det sydligste fylket i Norge. Fylket er relativt lite, det dekker et areal på kvadratkilometer. Kystlinjen på 709 kilometer strekker seg fra Åna Sira (grensen mot Rogaland), til grensen mot Aust-Agder. Fylket har 15 kommuner. Bor timot 90 prosent av fylkets befolkning bor i kystkommunene. Innbygger tallet var ved utgangen av år 2007 på om lag Vest-Agder fylkeskommune ledes politisk av fylkestinget, som velges gjennom fylkestingsvalget hvert fjerde år. Fylkesordføreren, som velges av fylkestinget, er øverste politiske leder i fylkeskommunen. Vest-Agder fylkeskommune er en betydelig arbeidsgiver med rundt 1600 ansatte. Fylkeskommunens hovedadministrasjon er samlet i Fylkeshuset som ligger i Kristiansand. Administrativ leder er fylkesrådmannen. Fylkeskommunen er i senere år gitt et forsterket ansvar for regional utvikling. Fylkeskommunen har ansvaret for de videregående skolene, fylkesveier, kollektivtrafikk og tannhelsetjenesten, i tillegg til betydelige oppgaver innenfor næringsutvikling, kultur, samferdsel og samfunnsplanlegging. For en mer detaljer t presentasjon av mangfoldet anbefales et besøk på vår hjemmeside: Fylkeskulturminnevernpris utdelt for første gang o k t o b e r Fylkeskommunen bidrar til opprettelsen av Sørnorsk filmsenter AS R O G A L A N D SIRDAL A U S T - A G D E R n ov e m b e r Byggestart Vest-Agder-museet Lista på Nordberg Ny felles tannhelseklinikk for Søgne- Songdalen Offisiell åpning av Universitet i Agder, fylkeskommunene finansierer seks doktorgradsstipendiater Historien om Marnar motor sin virksomhet sikres for framtiden d e s e m b e r Felles energiplan for begge Agderfylkene Hydrogenvegen: Vedtak om etablering av to hydrogenfyllestasjoner ÅSERAL KVINESDAL HÆGEBOSTAD AUDNEDAL FLEKKEFJORD VENNESLA SONGDALEN LYNGDAL MARNARDAL KRISTIANSAND FARSUND LINDESNES SØGNE MANDAL Vest-Agder sitt 1000-årssted på Lindesnes blir nasjonalt fyrmuseum

5 Politisk organisering Fylkestinget Fylkestinget Kontrollutvalget Kontrollutvalget Fylkesutvalget Fylkesutvalget Hovedutvalg for kultur og utdanning Hovedutvalg for kultur og utdanning Fylkesrevisjonen Fylkesrevisjonen Regionale tjenester Hovedutvalg for næring, samferdsel Hovedutvalg og miljø for næring, samferdsel og miljø Administrativ organisering ABM, Allmennkultur, Kulturminnevern, Næring, Regionale Samferdsel, tjenester Plan og miljø, Drift og forvaltning ABM, Allmennkultur, Kulturminnevern, Næring, Samferdsel, Plan og miljø, Personal Drift og forvaltning organisasjon Personal Bygg og organisasjon innkjøp Bygg og ITinnkjøp Informasjon ITog service Informasjon og service Fylkesrådmann/ assisterende Fylkesrådmann/ fylkesrådmann assisterende fylkesrådmann Utdanning Skolefaglig utvikling Utdanning Fagopplæring Inntak og formidling Skolefaglig utvikling Fagopplæring Inntak og formidling Økonomi Lønn Økonomi og regnskap Lønn Regionalutvikling og regnskap Regionalutvikling Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Agder kollektivtrafikk Agder AS kollektivtrafikk AS Statens vegvesen, region Statens sør vegvesen, region sør Videregående skoler Videregående skoler PP-tjenesten PP-tjenesten Fylkestannhelsetjenesten Fylkestannhelsetjenesten Administrativ ledelse Fylkesrådmann: Tine Sundtoft Assisterende fylkesrådmann:tore Berntsen Økonomisjef: Lise Solgaard Konstituert utdanningssjef: Kjellbjørg Auestad Regionalsjef: Kjell Abildsnes Personalsjef: Siv E. Wiken Konstituert fylkesrevisor: Terje Osnes

6 4 ÅRSBERETNING 2007 INNHOLD FORORD POLITISK VIRKSOMHET REGIONAL UTVIKLING UTDANNING REGIONALE TJENESTER TANNHELSE PERSONAL FELLESOMRÅDER INVESTERINGER ØKONOMI - HOVEDOVERSIKTER POSITIVT RESULTAT I 2007 FYLKESTINGETS MEDLEMMER 5 Fylkesrådmannens forord 6 Valgår med sterkt fokus på energi og klimapolitikk 7 Plan og samhandling for regional utvikling 10 Næringsutvikling 12 Internasjonalt engasjement 13 Videregående opplæring 14 Kompetanse og utvikling 16 Opplæringstilbudet 18 Fagopplæring 20 Regional utvikling innen ulike sektorer 22 Samarbeidsavtaler med kommunene 23 Kultursektoren - partnerskap, drift og ulike tiltak 24 Digital formidling av virksomheten 25 Areal- og stedsutvikling 26 ABM Arkiv, bibliotek og museum 27 Utvikling i samferdselsnettet 28 Kollektivtrafikken 29 Status for fylkesveiene 30 Trafikksikkerhet 31 Helsefremmende og forebyggende arbeid 33 Strategier og prosesser for å oppnå utvikling og resultater 34 Fokusområder i sentraladministrasjonen 35 Videregående skoler 37 Fylkesveger 37 Tannhelse 37 Øvrige investeringer 40 Driftsregnskap Driftsregnskap 2007 etter inntekts-/utgiftsarter 42 Balanse 31. desember Investeringsregnskap Kontantstrøm 44 Finansieringsanalyse 44 Nøkkeltall 45 Sammendrag 45 Utvikling gjennom Driftsresultat for Økonomisk resultat i sektorene 55 Driftsresultat per enhet 58 Regnskapsprinsipper 59 Noter til regnskapsprinsipper for Oversikt

7 ÅRSBERETNING Fylkesrådmannens forord I følge Konjunkturbarometeret går Agder så det suser. Gode internasjonale konjunkturer, høye oljeinvesteringer og høyt forbruk i husholdningene fører til god markedssituasjon for det meste av næringslivet. Agder er landets største eksportør av tradisjonelle varer og det er mangel på arbeidskraft, som er den største utfordringen for videre utvikling. I lys av dette er det viktig at stadig mer av landsdelens utviklingsarbeid skjer i grensesnittene mellom det private næringsliv, akademia og det offentlige. Det er kompliserte utfordringer, som krever samhandling for å løses. I denne samhandlingen ønsker Vest-Agder fylkeskommune å realisere vår visjon; en drivkraft for utvikling. Vi fulgte i 2007 opp det felles handlingsprogrammet for regional utvikling sammen med Aust-Agder fylkeskommune. Rammeprogrammet til 26 millioner kroner omhandler regionale utfordringer, digitale Agder, infrastruktur for nyskaping, styrke kompetansen, bransjerettede tiltak og internasjonalt samarbeid. Arbeidet med regionplan Agder 2010 ble startet opp. Bred medvirkning fra mange parter skal identifisere sentrale utfordringer og hva man bør gjøre for å møte disse utfordringene. Vest-Agder fylkeskommune ønsker en god samhandling med kommunene. I tillegg til at vi deltar i de tre regionrådene; Listerrådet, Lindesnesregionen og Knutepunkt Sørlandet, har vi startet opp arbeidet med langsiktig samarbeidsavtaler med kommuner. I 2007 ble avtalene med Sirdal og Flekkefjord vedtatt. Arbeidet med nye Tangen videregående skole startet for alvor opp i Ved utgangen av året var om lag 80 pst av entreprisene kontrahert. Brutto prosjektramme for denne utbyggingen ble økt med 43,4 millioner kroner til 616,1 grunnet den faktiske prisstigningen i perioden. Kristiansand katedralskole Gimle ble etablert som en skole I den forbindelse ble det utarbeidet et funksjons- og romprogram for et nybygg som skal binde de to skolene sammen. Et godt faglig tilbud og gode skolebygg er forutsetning for at våre videregående skoler bidrar til regional utvikling. Den offentlige tannhelsetjenesten fikk i 2007 besatt tidligere vakante stillinger. Bussene i Vest-Agder fylke hadde 11,61 millioner passasjerer i 2007, derav 2,8 millioner skolereiser. Dette er en utflating av veksten. For å møte de nye utfordringene innen kollektivtrafikken, ble Agder Kollektivtrafikk A/S opprettet som et fellesselskap med Kristiansand kommune. Regnskapsmessig mindre forbruk ble 9,6 millioner kroner i tillegg er det avsatt 14,5 millioner kroner til disposisjonsfond i henhold til budsjett. Netto mindreforbruk som søkes overført er om lag 3,2 millioner kroner. Denne årsberetningen er en god dokumentasjon på fylkeskommunens omfattende virksomhet. Jeg vil takke ansatte for god innsats og politikere for godt samarbeid i året som gikk. 3. mars 2008 Tine Sundtoft fylkesrådmann

8 6 ÅRSBERETNING 2007 Politisk virksomhet Valgår med sterkt fokus på energi og klimapolitikk Fylkestingsvalget ga få endringer i den politiske ledelsen, men i det nye fylkestinget er 19 av 35 representanter nye. Tinget består nå av 19 menn og 16 kvinner. Valgdeltagelsen gikk opp, og det er gledelig. Tidligere visepresident i USA, Al Gore, besøkte Kristiansand i mars 2007 og holdt sitt tankevekkende foredrag om de globale klimautfordringene. Dette var nok med å sette ekstra trykk på samarbeidet fylkespolitikerne på Agder har drevet de siste årene for å sette energi- og klimapolitikk høyere på dagsordenen. I desember i fjor vedtok det nyvalgte fylkestinget enstemmig Energiplan for Agder som det avgåtte fylkestinget hadde tatt initiativ til sammen med fylkestinget i Aust-Agder. Energiomlegging og klimavennlige løsninger I Energiplan for Agder er det vedtatt konkrete mål for økt energieffektivitet og energiomlegging. Målene omfatter både husholdningene, næringslivet og offentlig sektor, med særlig vekt på det fylkeskommunene selv kan påvirke. Det er også angitt mål for å utnytte landsdelens forutsetninger for ny fornybar energiproduksjon. Planen følges nå opp med en handlingsplan som er under utarbeidelse. Det er bred enighet om at fylkeskommunen skal ta en lederrolle for å nå målene i energiplanen, blant annet gjennom å opprette et eget energi- og klimasekretariat. Et annet initiativ gjelder arbeidet for hydrogen. Fylkeskommunen har ledelsen av prosjektet Hydrogenknutepunkt Agder et prosjekt for å øke kunnskapen om hydrogen, og få etablert fyllestasjoner for hydrogendrevne biler i Lyngdal og Kristiansand. Kompetanse Et viktig mål for landsdelen, som har krevd et langt og omfattende politisk arbeid, ble i fjor innfridd da landsdelen fikk Norges sjette universitet. Vest-Agder fylkeskommune vil samarbeide med universitetet i en rekke partnerskapsprosjekter for å kunne dra gjensidig nytte av hverandre med sikte på å utvikle landsdelen. Flere konkrete prosjekter er allerede iverksatt. Et eksempel er at fylkeskommunene på Agder finansierer flere doktorgradsstipendiater. I fjor ble det første spadetaket tatt på nye Tangen videregående skole, og byggearbeidene er godt i gang. Det bidrar til at vi står enda bedre rustet i forhold til å innfri nye krav til innhold og kvalitet i utdanningen. Dette er et område det fokuseres sterkt på. Samfunnsutvikling og nye tilbud 2007 var et år preget av omfattende samarbeid med kommunene. Sørlandsbadet i Lyngdal ble åpnet i februar. I juli var kongelige fra hele Europa med på åpningen av Spangereidkanalen i Lindesnes. I begge disse prosjektene har fylkeskommunen vært en sentral bidragsyter. På Knaben i Kvinesdal er fylkeskommunen delaktig i å utvikle det gamle gruvesamfunnet til en ny flott attraksjon. Mot slutten av året ble det også gjennomslag for et nasjonalt fyrmuseum på Lindesnes. Arbeidet med å gjøre samarbeidet med kommunene mer forpliktende og målrettet har fortsatt. Det ble i 2007 inngått formelle avtaler med Sirdal og Flekkefjord. Samferdselssakene har hatt stor oppmerksomhet gjennom hele året. Listerpakken er under fullføring, men økte kostnader har medført stor politisk aktivitet. Det samme gjelder for fastlandsforbindelsen til Hidra i Flekkefjord, hvor utfordringen er nye tekniske krav fra Vegdirektoratet. Kristiansandspakken og ATP-prosjektet i Kristiansandsregionen innebærer bredt politisk og administrativt samarbeid for å løse viktige problemer knyttet til trafikk, fremkommelighet, sikkerhet og miljø. Agder kollektivtrafikk AS (AKT) er opprettet i samarbeid med Kristiansand kommune. Her er en stående invitasjon til flere kommuner å bli med i arbeidet med å sikre innbyggerne i fylket gode kollektive transportløsninger. Fylkesutvalgets medlemmer KrF KrF KrF AP AP AP Frp Frp H H SP Thore Westermoen fylkesordfører Åse Tønnessen Sæbø Oddny Omdal Toril Runden fylkesvaraordfører Gunnar Rostveit Silje Renathe Langøy Arild Birkenes Line Skøii Vennesland Irene M. Haugaa Svein Bringsjord Jon Grindland

9 ÅRSBERETNING Regional utvikling Plan og samhandling for regional utvikling Den regionale dimensjonen i fylkeskommunens driftsaktiviteter innen utdanning, samferdsel, kultur og næringsutvikling er viktig for den regionale utvikling. Fylkeskommunen har ansvar for å drive et samordnet plan- og utviklingsarbeid i fylket. Fylkesplanen gir de overordnede mål og strategier for det regionale utviklingsarbeidet. Samhandling med regionale og lokale aktører gir en bred forankring og gjennomføring. Internasjonalisering er en viktig dimensjon for samfunns- og næringsliv på Agder og en viktig del av regionalt utviklingsarbeid. Regionplan Agder utarbeides Fylkesplanen gir strategier og prioriteringer for regionalt utviklingsarbeid. I 2007 startet prosessen med å utarbeide Regionplan Agder, som skal erstatte fylkesplanene for Aust-Agder og Vest-Agder. Sammen med de to fylkeskommunene er fylkeshovedstedene Kristiansand og Arendal ansvarlig for arbeidet. Arbeidet skal ha en bred forankring hos kommuner og andre samarbeidspartnere på Agder. Arbeidet startet opp i 2007 og planen skal vedtas høsten Felles handlingsprogram Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner I 2007 utarbeidet Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner et felles handlingsprogram for regional utvikling. Det ble vedtatt seks satsingsområder: Regionale utfordringer Digitale Agder Infrastruktur for nyskaping Styrke kompetansen Bransjerettede tiltak Internasjonalt samarbeid Programmet ble tildelt en rammebudsjettering fra Vest- Agder på 22,1 mill. kr og fra Aust-Agder 17,6 mill. kr. Regionale utviklingsprosjekter i partnerskap I 2007 hadde fylkeskommunen 37 mill. kr spesifisert som regionale utviklingsmidler. I tillegg er midler fra de ulike driftsområder brukt i prosjekter og partnerskap innen regional utvikling. Av de spesifiserte midlene var 21,44 mill. kr øremerkede regionalutviklingsmidler overført fra staten, såkalte midler. I tillegg bevilget fylkestinget 15,35 mill. kr til frie regionalutviklingsmidler. 551-midlene er brukt til å følge opp fylkesplanområdet verdiskaping og næringsutvikling, og er omtalt under avsnitt om næringsutvikling. Frie regionalutviklingsmidler er brukt til prosjekter i partnerskap med en rekke aktører. Partnerskapene har utløst midler slik at den økonomiske innsatsen i flere av prosjektene er mangedoblet i forhold til andelen fra regionalmidlene. Partnerskapene betyr også en bred deltakelse i og forankring av utviklingsprosjektene (jf. oversikt i tabell s. 19). Folkehelse Partnerskapet Folkehelse i Agder hadde i 2007 avtaler med 24 av de 30 kommunene i Vest-Agder og Aust- Agder. Det ble satset på kompetanseheving, og folkehelsekoordinatorene i kommunene deltok i august på en ukes opplæring ved Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap. Fem kommuner har deltatt med 11 deltagere i programmet Helse i plan ved Høgskolen i Vestfold. Vest-Agder fylkeskommune deltok i kommuneplanarbeidet i Lindesnes kommune, som har vedtatt kommuneplanen Den nye veien basert på folkehelseverdiene mestring, ressursfokusering, mangfold og myndiggjøring. URO et program om ungdom og psykisk helse - omfatter nå ni videregående skoler, og er i 2007 utvidet med to skoler på ungdomstrinnet. Kristiansand katedralskole Gimle deltar i et treårig forskningsprogram,der klassesamtaler om psykisk helse gjennomføres med partnere fra Sørlandet sykehus avdeling for barn og unges psykiske helse og Universitetet i Agder. Råd og muligheter (ROM) - brukerstyrt senter for psykisk helse og rus ble avsluttet som prosjekt i 2007 og har fått nasjonal status fra Fem kommuner viderefører Aktivitet på resept i ordinær kommunedrift etter avsluttet prosjektperiode Tre av kommunene deltar i en nasjonal evaluering av reseptordningen var også et pilotår for konseptet Sunne arbeidsplasser som ble gjennomført i ni bedrifter og er et samarbeid med NAV. Likestilling Vest-Agder fylkeskommune har i 2007 vært en pådriver for likestilling på Agder, har deltatt i partnerskap om ulike prosjekter og har støttet lokale likestillingsinitiativ. Det ble i 2007 tatt initiativ til en 10-årssatsing for likestilling i hele landsdelen. Dette ble tidlig samkjørt med forprosjekt Fritt valg, gjennomført av Agderrådets

10 8 ÅRSBERETNING 2007 Foto: Arve Lindvig Likestillingsutvalg, og er senere blitt samordnet med KS-prosjektet Sørlandet en likestilt landsdel. Per i dag fremstår Agder som en region som tar grep for å arbeide samlet og langsiktig med likestilling. Etnisk mangfold og likeverd Arbeidet med inkludering av etniske minoriteter og interkulturelt arbeid har vært viktige felt i Det er lagt vekt på å innarbeide et interkulturelt perspektiv i samfunnsplanleggingen, og fylkeskommunen deltar i flerkulturelle nettverk. Vi har holdt kurs og faglige innlegg i og utenfor egen region, og ferdigstilt en kursperm, Å finne styrken i mangfoldet, som nå skal distribueres nasjonalt. I 2007 ble Global future startet opp. Dette er et pilotprogram for å mobilisere og videreutvikle talenter blant innvandrere med høyere utdanning. Prosjektet drives av NHO sammen med et bredt partnerskap, og blir møtt med stor interesse. Vest-Agder fylkeskommune bidrar med finansiering og deltakelse direkte inn i prosjektet.

11 ÅRSBERETNING Prosjekter i 2007 finansiert ved fylkeskommunale regionalutviklingsmidler og partnerskap Beløp i kr. Prosjekt Samarbeidspartnere for Vest-Agder fylkeskommune Fylkeskommunale regionale utviklingsmidler Sjøsanden næringshage, aksjekjøp ATP Knutepunkt Sørlandet Kommunene i Knutepunkt Sørlandet, Aust-Agder fk, Vest-Agder og Aust-Agder fm Forum Skagerak II, Interreg IIIB prosjekt Fk og fm langs Skagerrakkysten og andre norske partnere, svenske og danske partnere Lister kompetanse Kommunene i Lister Kvalifiseringsbasen Søgne og Songdalen kommuner, NAV m.fl Kristiansand lufthavn Kjevik - konsekvensutredning og regulering AVINOR, Kristiansand kommune Neveragain.no. Tilskudd Stiftelsen Arkivet sammen med flere institusjoner og organisasjoner Spangereid, tilskudd tettstedsutvikling Lindesnes kommune Kvinnebygg AS LO, Aust-Agder fylkeskommune Skattejakt AS (bookingselskap), utvidelse av aksjekapital Aust-Agder fk, Kristiansand dyrepark Samlivskurs LEVEL Kvinesdal kommune, Familiekontoret i Vest-Agder, Agder og Telemark bispedømmeråd Forprosjekt: Opplevelsessenteret EurOrigO Religiøst liv og kunst Aust-Agder fk, Innovasjon Norge, Knutepunkt Sørlandet Global future NHO sammen med en rekke partnere på Sørlandet FoU-prosjekt Ledelse, holdninger, regional utvikling Aust-Agder fk Støtte til markedsføring utenlandsruter Kjevik AVINOR, Kristiansand kommune Innkjøpsskolen (IKON) Aust-Agder fk, Sydspissen, UiA Etablering museum Odderøya Vest-Agder museet Universell utforming - strategiplan Vest-Agder fm Snøskulpturprosjekt Hovden Aust-Agder fk, Agder kunstnersenter Kunstnerutveksling Sør-Afrika Agder kunstnersenter, stiftelsen Arkivet SUM Prosjekter i felles handlingsprogram Aust- Agder og Vest-Agder fylkeskommuner. Støttet av fylkeskommunale regionale utviklingsmidler Energiplan Agder Samarbeidspartnere på Agder Samfunnsprosjektet/Sunne arbeidsplasser NAV Digitale DistriktsAgder Aust-Agder fylkeskommune, kommunene på Agder Sørlandets teknologisenter (STS)/FoU-inkubator STS, Aust-Agder fk, SIVA Sørlandets kunnskapspark/fou-inkubator Aust-Agder fk, SIVA Marin verdiskapning/kartlegging Havforskningsinstituttet i Arendal Sørlandsutvalget for vurdering av organisering av reiseliv Reiselivsaktører på Sørlandet Sørlandets Europakontor Agderrådet, Aust-Agder fk, Kristiansand og Arendal kommuner Interreg-prosjekter/felleskostnader Kattegat- Skagerrak samarbeidet Regioner i Norge, Sverige og Danmark på begge sider av Kattegat-Skagerrak Sum felles handlingsprogram Sum fylkeskommunale regionale utviklingsmidler

12 10 ÅRSBERETNING 2007 Næringsutvikling Vest-Agders næringsliv preges av høy innovasjonsgrad med mange nyetableringer og stor eksport var et rekordår, og Vest-Agder hadde størst eksportvekst og eksportverdi (eksklusiv petroleumsprodukter) i landet. Norsk industri har fremhevet industrien på Sørlandet som effektiv på grunn av vellykkede teknologiinvesteringer. I denne sammenhengen vil vi trekke fram følgende som viktig for Agder: Norwegian Offshore Drilling Equipment (NODE) NODE representerer et godt eksempel på samarbeid mellom konkurrenter i et globalt marked. NODE er inne i ARENA-programmet og har vært der i over to år. Ved slutten av 2007 hadde NODE-bedriftene en samlet ordrereserve på ca. 60 milliarder kr i et krevende internasjonalt marked. ELKEM Solar Beslutningen om å realisere den største industriinvesteringen på fastlandet i moderne tid, ble fulgt opp med stor utbygging ved starten av Denne utbyggingen fikk allerede i løpet av fjoråret store ringvirkninger, med innkvartering av nærmere 280 operatører. Produksjonsstart vil finne sted i løpet av Eksport av bearbeidede varer 2007 Fylke (De største eksportfylkene) Eksport (mill. kr) Vest-Agder Hordaland Møre og Romsdal Telemark Rogaland Østfold Kilde: SSB Fylkeskommunens aktivitet preges av samarbeid og tilføring av kompetanse og risikokapital. Etterfølgende tabell viser mange av de prosjektene fylkeskommunen er engasjert i. Dette er viktige prosjekter for utviklingen i fylket, og man er spesielt opptatt av å støtte og inspirere til nyskaping det være seg knoppskyting fra tradisjonell industri eller ny kunst- og kulturvirksomhet. Sørlandsbadet Sørlandsbadet i Lyngdal har gitt regional effekt også etter oppstarten i Tilbudet er blitt godt mottatt så vel av nære og mer perifere fastboende som av tilreisende. Dette samvirket mellom private og offentlige virksomheter gir et solid grunnlag for et fremtidig godt opplevelsestilbud. Badet hadde i besøkende mot budsjettert , noe som ga et positivt driftsresultat allerede første driftsår. Signaler næringshage AS Denne næringshagen i Flekkefjord er et samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen, SIVA og næringsdrivende knyttet til Trellebakken. 5. juni 2007 ble Signaler åpnet av ordføreren i Flekkefjord og fylkesordføreren. Allerede i løpet av oppstartsåret har aktiviteten vært høy, og vel 200 m² med grúnder - arealer er tatt i bruk. Fylkesordfører Thore Westermoen prøvekjører hydrogenbil. Foto: Vest-Agder fylkeskommune Spangereidkanalen Kanalen ble åpnet sommeren 2007 med kongelig markering. Kanalen har allerede stor trafikk og kan bidra til å gjøre Spangereid mer attraktiv og interessant for investorer.

13 ÅRSBERETNING Oversikt over bevilgninger til de viktigste regionale partnerskapsprosjektene i Vest-Agder innenfor næringskapittelet i Beløp i 1000 kr. Navn Viktigste partnere Fylkeskommunal bevilgning Virkemidler for regional innovasjon og utvikling (VRI) Aust-Agder fylkeskommune, Innovasjon Norge Agder, NHO Agder, LO Agder, NAV og Agderforskning Innovasjon Norge Innovasjon Agder Sørlandet reiseliv Aust-Agder fylkeskommune Kristiansand kunnskapspark Kristiansand kommune, SIVA, Agderforskning, Telenor, Agder Energi Vennesla næringshage Vennesla kommune 200 Sjøsanden næringshage Mandal og Lindesnes kommuner, Marnardal, Audnedal, Åseral 300 Flekkefjord IT og kompetansesenter Flekkefjord kommune 600 Lygna næringshage Lyngdal kommune, SIVA + private 300 Lister næringshage Kvinesdal kommune, Tinfos Jernverk + andre private 200 EVA-senteret Kristiansand kommune, Aetat, Innovasjon Norge, Fylkesmannens landbruksavdeling Agder gassforum Aust-Agder fylkeskommune, UiA, LO, NHO + private bedrifter 150 Listerrådet Kommunene i Listerregionen 300 Bussmetro Kristiansand Kristiansand kommune og Statens vegvesen 900 Listerfondet Kommunene i Listerregionen 800 Lindesnesfondet Kommunene i Lindesnesregionen 800 Lufthavn rådet for Kristiansand lufthavn Kjevik Kristiansand kommune, Aust-Agder fylkeskommune og Luftfartsverket 90 Friluftslivets år Fylkesmannen, Midt-Agder friluftsråd 35 Tilrettelegging for friluftsliv Regionale friluftsråd, frivillige organisasjoner 270 Utvikling av friluftsparken i Romsviga Midt-Agder friluftsråd og Søgne kommune 435 SIS (Sørl. industri senter) SIVA og Vest-Agder fylkeskommune 300 Norsk gassforum Aust-Agder fylkeskommune, UIA, LO, NHO og private bedrifter 150 STS (Sørlandet teknologi senter) Aust-Agder næringsselskap SUM 1 250

14 12 ÅRSBERETNING 2007 Internasjonalt engasjement Arbeidet med å opprette et felles internasjonalt sekretariat med Aust-Agder ble fullført i Fylkeskommunene oppretter i denne forbindelse en felles møteplass i Sørlandets Kunnskapspark, i nær kontakt med Agderforskning, Universitetet i Agder, Kristiansand og Arendal kommuner. Den felles møteplassen er ment å støtte opp om hjemmeapparatet for Sørlandets Europakontor. Vest-Agder fylkeskommune bidrar på denne måten til å utvikle et solid kompetansesenter på området. Det ble i 2007 lagt mye arbeid i å få de nye Interreg programmene godt tilpasset Agders utfordringer, og informere om disse. Det gjelder særlig Øresund- Kattegatt-Skagerrakprogrammet og Nordsjøprogrammet, i tillegg til Østersjøprogrammet. Vest-Agder fylkeskommune ble i 2007 invitert til å representere Agderfylkene i den nasjonale koordineringskomiteen for Interreg B- og C-programmene sammen med landsdelsutvalgene. Vest-Agder fungerer her som nasjonalt kontaktpunkt for Interreg IVCprogrammet. Deltakelse i denne komiteen er viktig for å kunne holde seg oppdatert på utviklingen i programmene, og gir samtidig muligheter for å utøve innflytelse på norske prioriteringer. Vest-Agder er, som en liten fylkeskommune, avhengig av å samarbeide med andre for å kunne delta på en god måte. Samtidig er det ikke mulig å drive regional utvikling uten å delta internasjonalt. Kommunal- og regionaldepartementet stilte inntil 2,5 mill. kr til disposisjon i Øresund- Kattegat-Skagerrak-programmet, forutsatt at fylkes kommunen yter tilsvarende beløp til prosjekter i programmet. Vest-Agder fylkeskommune ivaretok i 2007 fortsatt sekretariatet for Nordsjøkommisjonens transportgruppe, og fylkesordfører Thore Westermoen var norsk vararepresentant til styret. Fylkeskommunen har ellers deltatt aktivt i ulike Interreg-prosjekter, og har i denne forbindelse vært vertskap for to internasjonale møter. Fylkeskommunen var i 2007 også representert på CPMRs Generalforsamling og på Baltic Development Forum Summit for Østersjøen. Stort engasjement i utdanningssektoren 12 av våre videregående skoler var engasjert i internasjonale prosjekter i Mange av prosjektene er knyttet til internasjonale organisasjoner som Nordplus, EU -prosjekter som Comenius, Leonardo og Grundtvig, og FN- og Nord-Sør-prosjekter. Samarbeidet er både bilateralt og multilateralt, og temaene er bl.a. entreprenørskap, sosiale spørsmål, språk/kultur, teknologi og elevråd. Prosjektet Solar Afrika ble startet i 2007, og dreier seg om installasjon og utprøving av solcelle-teknologi. Dette er et stort samarbeidsprosjekt mellom Kvadraturen skolesenter, en polyteknisk skole i Kenya, Arc-Aid og Elkem Solar. Byremo videregående skole sender annet hvert år 40 elever til en vennskapsskole i Estland. Gjennom Comenius-Pilotprosjektet Get up-stand up, som innebærer en ukes opphold på en fransk skole og et nettbasert diskusjonsforum, får elever ved Mandal videregående skoler møte elever i fire andre land som også er med i prosjektet. Flere skoler har også arrangert studieturer for elever i fremmedspråk- og samfunnsfaggrupper. Internasjonal uke og Operasjon Dagsverk er årlige elevarrangement på skolene. Utvekslingselever fra hele verden som hospiterer i Vest-Agderskolen, er med på å skape et flerkulturelt miljø og læring. FN-sambandets årlige rollespill om utviklingsspørsmål er også blitt et viktig internasjonaliseringstiltak for elever i de videregående skolene. Internasjonalt samarbeid har store ringvirkninger for læringsprosessen, ikke minst når det gjelder utvikling av det hele menneske. Samfunns- og fredsengasjement, fokus på globale utfordringer, språkferdigheter, elevdemokrati og sosiale ferdigheter er gevinster av skoleprosjektene. Internasjonale prosjekter innen utdanning Område Antall Norden med Baltikum 8 Europa utenom Norden 26 Afrika 6 Asia inkl. Midtøsten 3 Amerika 2 FN-prosjekt 2 Sum 47

15 ÅRSBERETNING Utdanning Videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune har som mål å gi elever, lærlinger og voksne et opplæringstilbud av høy kvalitet. Opplæringen skal gi den nødvendige kompetanse, slik at hver enkelt blir i stand til å møte de krav som stilles i arbeids- og samfunnsliv. Vest-Agder fylkeskommune har ansvar for opplæring innenfor følgende områder: Videregående opplæring i skole og bedrift for ungdom mellom 16 og 24 år. Videregående opplæring for voksne, herunder vurdering og verdsetting av realkompetanse og vurdering av praksis for praksiskandidater. Opplæringstilbud på grunnskolenivå og videregående nivå for barn, unge og voksne i sosiale og medisinske institusjoner (SMI) Fagskoleutdanning innen tekniske og maritime fag, og innen helse- og sosialfag. 12 utdanningsprogram lærefag Vest-Agderskolen (alle fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder), med sine 14 videregående skoler, gir et bredt og variert tilbud innen både yrkesfaglig og studieforberedende utdanning. Samlet elevtall var per , en reduksjon på 61 elever fra Studenttallet på fagskolen ved Kvadraturen skolesenter er redusert med 30, til 170 studenter. (Tallet inkluderer ikke SMI-skolen). Det ble i 2007 gitt tilbud innen alle de 12 utdanningsprogrammene. Satsingen på IKT har gjort det mulig å gi små elevgrupper fjernundervisning i fag som enkeltskoler ellers ikke ville hatt muligheter til å tilby. Foto: Tom Knudsen, Vennesla vgs

16 14 ÅRSBERETNING 2007 Kompetanse og utvikling De videregående skolene og fagopplæringen er viktige aktører i samfunnsutviklingen, og Vest-Agderskolen driver et aktivt utviklingsarbeid gjennom prosjekter og tiltak på ulike nivåer. Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet er implementert i Vg1 og Vg2, og skolene har gjort en stor innsats for å få alle elementene i reformen på plass. I det nye faget Prosjekt til fordypning, som gir elever i yrkesfaglige utdanningsprogram anledning til å fordype seg i et lærefag eller et fellesfag fra Vg3, tilbyr skolene fra 2 til 32 lærefag og fra 1 til 3 fellesfag for skoleåret 07/08. Alle de videregående skolene har tatt imot, eller planlegger å ta i mot, ungdomsskoleelever på skolebesøk eller hospitering i forbindelse med faget Programfag til valg. Det er fortsatt stort behov for kompetanseutvikling i forbindelse med Kunnskapsløftet, og skolene har lagt ned mye arbeid i utarbeiding av kompetanseplaner og utvikling av tiltak. Sentrale emner for tiltakene i 2007 var faglig og fagpedagogisk utvikling, IKT, tilpasset opplæring og vurdering. Midlene som ble overført fra Utdanningsdirektoratet til kompetanseheving, 4,26 mill. kr, ble i sin helhet utbetalt til skolene for å finansiere disse tiltakene. Videreutdanning i karriereplanlegging og fremmedspråksdidaktikk, ble videreført i IKT Digital kompetanse er en grunnleggende ferdighet i Kunnskapsløftet, og skal integreres i alle fag. I tråd med føringer fra Kunnskapsdepartementet satser fylkeskommunen på bærbare PCer for elevene. Det ble i 2007 kjøpt inn 1325 nye bærbare PCer gjennom en felles innkjøpsordning. Samlet sett har skolene 0,75 PCer pr. elev, med en variasjon fra 0,37 til 1,13. Dette tallet inkluderer stasjonære maskiner. For å sikre tilgangen på gode digitale læremidler, gikk 18 fylkeskommuner våren 2007 sammen om prosjektet Nasjonal digital læringsarena (NDLA). Det ble opprettet fagredaksjoner i naturfag, norsk og helse- og sosialfag, og Vest-Agder fikk redaktøransvar for naturfag. Arbeidet er godt i gang, og i løpet av skoleåret vil redaksjonen tilby læremidler som dekker hele læreplanen i naturfag. Høy kompetanse hos lærere og skoleledere er en forutsetning for å lykkes med satsingen på IKT i skolen. Det har vært gjennomført flere kurs i bruk av pedagogisk programvare, særlig i forhold til yrkesfagene. Alle skolene bruker læringsplattformen Its learning som kommunikasjonskanal, og ni skoler oppgir at de også bruker det som pedagogisk verktøy. Kvalitetsmåling Den nasjonale kvalitetsmålingen Elevundersøkelsen gjennomføres årlig for alle trinn. Når rapporten foreligger, velger skolene 3-4 forbedringsområder som får et spesielt fokus. Dette kommer til uttrykk bl.a. i kompetanseplaner og virksomhetsplaner. I 2005 og 2006 skåret Vest-Agderskolen lavt på elevmedvirkning og mål- og arbeidsplaner. Disse områdene ble derfor valgt som forbedringsområder ved henholdsvis ni og syv skoler, og satsingen har gitt resultater. Analysen av undersøkelsen våren 2007 viser en klar forbedring innen disse to områdene. På motivasjon ligger vi omtrent likt som året før. Når det gjelder trivsel og mobbing var resultatet bra i 2005 og 2006, mens vi fikk en tilbakegang til middels i Elev- og lærlingeforum Elevdemokrati er en viktig verdi i norsk utdanning, og skolene har ansvar for elevmedvirkning i læringsprosessen og deltakelse i skolens demokratiske organer. Elevforum og lærlingeforum er rådgivende organer for fylkeskommunen i alle spørsmål som vedrører videregående opplæring. Fylkeselevrådsforum ble opprettet i 2007 for å være et møtested der elevrådslederne kan drøfte felles utfordringer. Forumet har vært prøvd ut som alternativ til fylkeselevråd, og står foran en evaluering. Samarbeid med universitet og kommuner Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) har et aktivt samarbeid med de videregående skolene om utdanning av nye lærere. Partnerskapet med Kristiansand katedralskole Gimle, Kvadraturen skolesenter og Mandal videregående skole har gitt gode resultater. Overgangsmøter mellom ungdomsskoler og de videregående skolene har bidratt til å knytte sterkere bånd mellom skoleslagene. Gjennom samarbeidet i prosjektet Mentor Agder har mentorer fått opplæring på UiA, og veiledning av nye lærere er kommet i gang på Tangen videregående skole og Kvadraturen skolesenter. Fylkeskommunen er i ferd med å utarbeide retningslinjer for veiledningen på de videregående skolene. Prosjekt Lær bedre matematikk, som startet i 2007, er et samarbeid mellom Kristiansand kommune, Mandal kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Universitet i Agder. Prosjektet er finansiert av Sørlandets kompetansefond og Vest-Agder fylkes-

17 ÅRSBERETNING kommune, og målet er å øke interessen og motivasjonen for matematikk gjennom hele opplæringsløpet, fra barnehage til videregående skole. Det ble ansatt en prosjektleder for karriereveiledning i Prosjektet er basert på samarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune og de 15 kommunene i fylket, og skal videreutvikle partnerskap med NAV, UiA og partene i arbeidslivet. Målet er bedre kvalitet på den individuelle veiledningen, reflekterte valg og redusert bortvalg. Tilpasset opplæring Det har i 2007 vært et spesielt fokus på å kvalitetssikre rutiner og retningslinjer for å sikre at elevenes rett til spesialundervisning blir oppfylt. Seks skoler hadde tilpasset opplæring eller differensiering som satsingsområde i 2007, og tre hadde dette som utviklingsmål i virksomhetsplanen. Kontaktlæreren er viktig i den individuelle tilpasningen. Hver kontaktlærer hadde i gjennomsnitt ansvar for 13,6 elever, med en variasjon fra 1 til 31. Den tradisjonelle tavleundervisningen suppleres i stor grad av bl.a. prosjektarbeid, storyline, samarbeidslæring, problembasert læring, digital læring og ungdomsbedrift. Det var 88 aktive ungdomsbedrifter i Vest-Agderskolen i Dette er en reduksjon fra 113 året før, Dette skyldes at Gimle videregående skole midlertidig reduserte sin satsing på ungdomsbedrift, i forbindelse med sammenslåingen med Kristiansand katedralskole. Tiltak mot bortvalg Oppfølgingstjenesten (OT) arbeider forebyggende mot bortvalg blant annet gjennom systemarbeid og kompetanseheving for kontaktlærere i grunnskole og videregående opplæring. Ungdommer registrert i OTs database Saker under arbeid Er i tiltak Trenger ikke tiltak (er i friskole, jobb e.l.) Er tilbake i vgs eller har fått læreplass De lave tallene i siste kolonne kommer av at målingen i 2007 var mer presis enn tidligere år. I 2005 og 2006 var en del elever som ikke hadde søkt, eller som hadde takket nei til skole-/læreplass med i statistikken. MMM-prosjektet, mestring motivasjon - måloppnåelse, startet opp våren 2007 som et samarbeid mellom Kristiansand kommune og fylkeskommunen. Prosjektet har som mål å redusere bortvalg, bl.a. gjennom å videreutvikle lærekandidatordningen som alternativ for elever som ikke mestrer alle kravene i de ordinære læreplanene. Minoritetsspråklige elever Det var i 2007 registrert til sammen 465 elever med annet morsmål enn de skandinaviske språkene, islandsk og engelsk. Dette er en liten økning i forhold til De største språkgruppene er albansk (44), spansk (44), arabisk (43), vietnamesisk (35), kurdisk (30) og bosnisk (25). Den nye læreplanen i Kunnskapsløftet, Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, med tilhørende kartleggingsmateriell, ble godkjent i Fylkeskommunen samarbeider med mottakskolen ved Kristiansand voksenopplæringssenter, for å finne frem til en hensiktsmessig organisering av arbeidet. Antall minoritetsspråklige elever Region Totalt 2006 Totalt 2007 Kristiansand Mandal og Lister Sum Rådgivertjenesten På grunnlag av en plan for felles kompetanseutvikling for rådgivere i grunnskole og videregående skole i Vest-Agder er det avholdt flere felles samlinger for rådgiverne. Det har også vært gjennomført et videreutdanningstilbud for rådgivere i regi av Høgskolen i Ålesund. De store skolene praktiserer delt rådgivingstjeneste, dvs. at ulike rådgivere har ansvar for sosialpedagogisk veiledning og karriereveiledning. Karriereveiledningsprosjektet er etablert for å styrke karriereveiledning, partnerskap og organisasjonsutvikling. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) PPT har ansvar for elever og lærlinger i videregående opplæring, som har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging. Tjenesten gir sakkyndige vurderinger som legges til grunn for skolenes og lærebedriftenes arbeid med tilrettelegging av opplæringen.

18 16 ÅRSBERETNING 2007 Antall nye henvisninger Gutter Jenter Totalt Antall henvisninger er økt fordi grunnskolen i 2007 har meldt flere elever til PPT enn tidligere. Fordeling på hovedvansker * Fagvansker Psykososiale vansker Generelle lærevansker Annet Totalt * enkeltelever kan være registrert med flere vansker. Opplæringstilbudet Opplæringstilbudet dimensjoneres på grunnlag av elevenes ønsker og bosted, skolenes kapasitet, næringslivets behov og tilgang på læreplasser primærsøkere ble registrert til de videregående skolene i fylket for skoleåret Det er en reduksjon på 113 fra året før. Per var kapasitetsutnyttelsen 96,2 pst., en bedring på 0,5 pst. i forhold til Samtlige ungdommer med opplæringsrett har fått tilbud før skolestart. Elevtallet i Kristiansandsregionen har vært stigende de siste årene. Vi forventer en liten økning neste skoleår. Oppfyllingsgraden i 2007 gikk noe opp på grunn av en bedre tilpasning av antall planlagte plasser sett i forhold til elevveksten. Antall avbrudd har økt med 0,6 pst til 3.6 pst. (Elever som avbryter opplæring etter 1.10 i det aktuelle skoleår) Grunnen til reduksjonen i antall hovedvansker er at færre elever enn tidligere er registrert med mer enn en vanske. Karakterer Karakterstatistikk kan stimulere til forbedring og utvikling gjennom analyser av skolenes bidrag til elevenes karakterutvikling. Karakterer skal avspeile grad av måloppnåelse i forhold til målene i læreplanen. Standpunktkarakteren omfatter alle målene, mens eksamenskarakteren reflekterer resultatet på en gitt prøve på et gitt tidspunkt. Disse karakterene vil derfor ofte være forskjellige. Klagebehandling Klagenemnda behandler klager på formelle feil etter opplæringslov og forskrift. I 2007 var totalt antall klager mer enn halvert i forhold til året før. Det arbeides systematisk med kvalitetstiltak som skal redusere elevenes behov for å klage. De nye læreplanene forutsetter at kompetansemålene og vurderingskriteriene blir gjort tydelige for elevene, og det stilles klare krav til underveisvurdering, oppfølging og dialog med den enkelte elev. Standpunktkarakterer og muntlig eksamen Antall klager Imøtekommet 27 (36,5%) 22 (21,5%) 17 (35%) Yrkesmessen. Foto: Tom Knudsen, Vennesla vgs.

19 ÅRSBERETNING Standpunkt og eksamenskarakterer i VKII Studieforberedende utdanningsprogram Standpunkt 2006 Eksamen 2006 Standpunkt2007 Eksamen 2007 Eilert Sundt vgs 4,03 3,45 3,83 3,27 Flekkefjord vgs 3,80 3,36 4,07 3,45 Gimle vgs 4,15 3,57 4,01 3,55 Kr.sand katedralskole 4,13 3,80 4,22 3,72 Mandal vgs 4,10 3,47 3,98 3,41 Sirdal vgs 4,19 3,63 4,03 2,86 Vennesla vgs 3,83 3,65 3,72 3,18 Vågsbygd vgs 4,32 3,87 4,17 3,54 Yrkesfaglige utdanningsprogram* Kvadraturen skolesenter 3,54 3,27 3,20 2,92 Søgne vgs 3,18 2,42 3,59 3,09 Kvinesdal vgs 3,86 3,31 Gjennomsnitt Vest-Agder 4,02 3,55 3,97 3,42 * Omfatter medier og kommunikasjon, naturbruk og allmennfaglig påbygging Nøkkeltall for skolene Kapasitet Søkere/elever Status Avbrudd Grupper Plasser Ledig Pst. Antall Pst. Kr.sand katedralskole Gimle ,6 21 1,5 Vågsbygd vgs 20, ,1 10 1,7 Vennesla vgs ,6 31 6,0 Kvadraturen skolesenter ,7 52 6,1 Tangen vgs 51, ,1 55 7,3 Søgne vgs 12, ,0 3 2,0 Mandal vgs 44, ,6 12 1,6 Byremo vgs 6, ,7 4 4,8 Eilert Sundt vgs ,3 5 2,2 Lyngdal vgs 9, ,5 9 6,6 Lista vgs 7, ,5 6 5,5 Sirdal vgs 3, ,7 3 3,3 Kvinesdal vgs ,2 9 5,0 Flekkefjord vgs 24, ,9 4 1,0 Sum Vest-Agder 355, , ,6 Nøkkeltall tidligere år Sum Vest-Agder , ,0 Sum Vest-Agder , , ,7

20 18 ÅRSBERETNING 2007 Opplæring i sosiale og medisinske institusjoner SMI-skolen i Vest-Agder gir opplæring til elever tilknyttet helseinstitusjoner, barnevernsinstitusjoner og sykehus. Tilbudet omfatter spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn, og undervisning på grunnskole- og videregående skoles nivå. Det gis opplæring i alle fag på grunnskolenivå og i alle fellesfag og enkelte programfag på videregående nivå. Antall elever varierer i løpet av året. I september 2007 var det elever på Ungdomsavdelingen og 1-4 på Familieklinikken. På Lillebølgen hadde 8 elever et fast opplæringstilbud, og 4-5 hadde et deltidstilbud. Det gis i tillegg opplæring ved Barneposten og SSR-Kongsgaard. Antall undervisningstimer Aktivitet Ressurssentere Region Realkompetansevurdering Antall 2006 Antall 2007 Antall kursaktiviteter 2007 Fellesfag Yrkesfag Flekkefjord Gimle Kvadraturen Mandal Eilert Sundt 37* 27* Tangen** 17 Sum * Tallene inkluderer yrkesprøving ** Samarbeidende skole, ikke ressurssenter Voksenopplæring De 5 ressurssentrene i fylket tar hånd om realkompetansevurdering av voksne i videregående opplæring, og tilbyr opplæring spesielt tilrettelagt for voksne. Opplæringen kan gjennomføres i samarbeid med andre videregående skoler i fylkeskommunen. Opplæringstilbudet regnes i kursaktiviteter, som er én person på ett kurs. En person kan være registrert med flere kursaktiviteter. Antall kursaktiviteter er økt kraftig i forhold til En grunn til det, er at overgangsordningene ved innføring av Kunnskapsløftet gir voksne som begynte sin opplæring i Reform -94 en tidsbegrenset mulighet til å fullføre med samme læreplaner. Fagopplæring I 2007 ble det inngått 1006 lærekontrakter i Vest-Agder. Dette er det høyeste antall noensinne. Antall lærlinger per tusen innbyggere, er i Vest-Agder 11, mot et landsgjennomsnitt på 7,7 (SSB-tall per ). 30 pst. av lærekontraktene ble inngått med kandidater uten opplæringsrett. Et stabilt lavt antall hevede kontrakter bidrar til et svært godt resultat. I 2007 ble det i tillegg inngått 30 nye opplæringskontrakter med lærekandidater. I Vest-Agder er det 22 opplæringskontor, hvorav 8 dekker begge Agderfylkene. Over 90 pst. av lærlingene i Vest-Agder er tilknyttet et opplæringskontor. Opplæringskontorene er svært viktige samarbeidspartnere for fylkeskommunen når det gjelder å opprettholde kvantiteten og videreutvikle kvaliteten i fagopplæringen i Vest-Agder. Utfordringer I løpet av 2007 har en forberedt implementering av Kunnskapsløftet i fagopplæringssystemet. Nye læreplaner skal innføres og nye vurderingsformer skal praktiseres. Dette blir en hovedutfordring fremover. (Opplæring av instruktørene i bedrift starter våren 2008.) Kvantiteten innenfor fagopplæringen i Vest-Agder er svært tilfredsstillende, og det er viktig at den blir opprettholdt. Samtidig er det sentralt at fylkeskommunen, i samarbeid med øvrige aktører, utvikler systemer som sikrer at alle lærlinger også får kvalitativt god opplæring. Dette er et langsiktig arbeid som er påbegynt, og som videreføres i Det ble avlagt 65 flere fag/svenneprøver i 2007 enn året før. 34 kandidater (ca. 3 pst.) strøk til fagprøven, og dette er noe lavere enn fjoråret.

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.02.2009 2006/306-3471/2009 / A43 Melding Saksbehandler: Karen Grundesen Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune

ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune Forsidebilde: Utsnitt av reinsflokk (fostringsflokk) under kalvetelling i Setesdal-Ryfylkeheiene. Bildet er publisert i boken Vandringer i Setesdals Vesthei utgitt

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011 Vest-Agder Fylkeskommune Innhold Forankring... 2 Mål... 3 Kompetansestrategi for Vest-Agderskolen... 4 Etterutdanning...

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse 1 av 7 Vår dato Vår referanse INNTAK- OG FORMIDLINGSSEKSJONEN 11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse Videregående skoler i Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING Arkivsak-dok. 11/04825-35 Saksbehandler Manuel Birnbrich Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 08.10.2012 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 10.10.2012 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 17.10.2012 Råd for

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN Nasjonale føringer og status på Agder

KOMMUNEREFORMEN Nasjonale føringer og status på Agder Felles formannskapsmøte i K5, 12. november 2015 KOMMUNEREFORMEN Nasjonale føringer og status på Agder ass. fylkesmann Tom Egerhei Fylkesmannen i Vest-Agder Disposisjon 1. Selve reformen roller og rammer

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2004/836-3839/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

ÅRSBERETNING. Vest-Agder fylkeskommune

ÅRSBERETNING. Vest-Agder fylkeskommune ÅRSBERETNING 2005 Vest-Agder fylkeskommune ÅRSBERETNING 2005 Vest-Agder fylkeskommune Forsidebilde: Vinnerutkast ny Tangen videregående skole tegnet av arkitektfirma 3XNielsen AS. Vest-Agder fylke er

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 Vest-Agder fylkeskommune

ÅRSBERETNING 2009 Vest-Agder fylkeskommune ÅRSBERETNING 2009 Vest-Agder fylkeskommune Illustrasjon fra vinnerutkastet for Tangen videregående skole prydet forsiden til årsberetning for 2005. I 2008 ble grunnsteinen lagt ned og ved skolestart i

Detaljer

1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009. Fylkesrådmannen rår til at hovedutvalg for kultur og utdanning til å treffe slikt vedtak:

1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009. Fylkesrådmannen rår til at hovedutvalg for kultur og utdanning til å treffe slikt vedtak: Arkivsak-dok. 09/01911-21 Saksbehandler Ann Kristin Grimsmo Saksgang Møtedato 1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009 INNSØKNINGSREGLEMENT Fylkesrådmannen rår til at (aktuelt utvalg) treffer slikt

Detaljer

Lindesnesregionen. Kompetanse, innovasjon og verdiskaping. Vest-Agder fylkeskommune. folkestyre - kompetanse - samarbeid www.vaf.

Lindesnesregionen. Kompetanse, innovasjon og verdiskaping. Vest-Agder fylkeskommune. folkestyre - kompetanse - samarbeid www.vaf. Lindesnesregionen Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Vest-Agder fylkeskommune folkestyre - kompetanse - samarbeid Foto: Peder Austrud Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Innhold i presentasjonen

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 21.04.2009 2006/1093-7765/2009 / A40 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget ÅRSSTUDIUM IDRETT PÅ HOVDEN OG I SIRDAL

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 Vår visjon: Læring i et inkluderende fellesskap Revidert august 2012 Utviklingsplanen er skolens styringsdokument. Den synliggjør skolens prioriteringer,

Detaljer

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. MANDAT, ORGANISERING OG PROSESS... 3 1.2. STRATEGIENS OPPBYGGING OG SKOLENES OPPFØLGING... 3 1.3. FYLKESKOMMUNENS

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplanens hovedmål Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både

Detaljer

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister.

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister. Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister. Referat Møtested Kvinesdal rådhus, kommunestyresalen Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Dato: 03.02.14 Klokken: 0900-1400 Tilstede Forfall Oppfølging referat Ordfører

Detaljer

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg Regionale utviklingsmidler Regional samling for kontrollutvalg Bakgrunn Bedt om å se på følgende 1. Samhandling og samordning av statlige virkemidler 2. Måloppnåelse 3. Styring og kontroll 2 Budsjett 3

Detaljer

Skoleeiers kapasitetsbygging. Ser vi resultater?

Skoleeiers kapasitetsbygging. Ser vi resultater? Skoleeiers kapasitetsbygging Ser vi resultater? Enkelt budskap: Vi tror på helhetlig satsing, sammenheng og systematisk jobbing over tid i alle ledd - med felles fokus på bedre læring for alle Helhetlig

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

EUs Program for livslang læring (LLP)

EUs Program for livslang læring (LLP) EUs Program for livslang læring (LLP) Programmet består av fire sektorprogram: Comenius for barnehage, grunnskole og videregående skole (og lærerutdanning) Erasmus for høgre utdanning Grundtvig for voksnes

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Tiltak 39 Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Utvikle modeller for kvalifisering til læreplass eller Vg3 påbygg Oppdraget i Meld.St. 20 Elever som ikke får læreplass og som mangler faglige forutsetninger for påbygging

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Fortid Partnerskap for Karriereveiledning Karriere Akershus Prosjekt lærling-ansvarlig Prosjekt rådgiver mot ungdomsskolen

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE KOMPETANSEUTVIKLINGSSTRATEGI FOR PERIODEN 2005 2008 HANDLINGSPLAN FOR SKOLEÅRET 2008/09 I treårsperioden 2005 2008 vil målet for kompetanseutviklingsarbeidet

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Innledning I læreplanverket for Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter definert som en grunnleggende ferdighet, på lik linje med

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-63 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse Nettskolen

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-48 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Aktuelt fra fylkeskommunen

Aktuelt fra fylkeskommunen Aktuelt fra fylkeskommunen Samling for landbruksforvaltningen i Aust-Agder Arendal 7.november 2013 Hans Fløystad og Torleiv O. Momrak Viser hvordan landbruket i Aust-Agder kan bidra til å nå målsettingene

Detaljer

PLAN OPPFØLGINGSTJENESTEN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆ RING I VEST-A GDER 2008-2012

PLAN OPPFØLGINGSTJENESTEN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆ RING I VEST-A GDER 2008-2012 PLAN OPPFØLGINGSTJENESTEN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆ RING I VEST-A GDER 2008-2012 med årsplan for skoleåret 2009/20010, organisering og rutiner for arbeidet UTDANNINGSAVDELINGEN Vest-Agder Fylkeskommune Mai

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Nøtterøy videregående skole, 2015 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Tilpasset

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008.

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008. Arkivsaksnr.: 06/1181-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsområde : Tilpassa opplæring som grunnlag for mestring Tiltak Nærmere om gjennomføring Ansvarlig Tidspunkt Annet A: - gjennomføre systematisk kartlegging

Detaljer

Side 1 av 1. For å se vedleggene, kan du klikke på denne lenken: http://opengov.cloudapp.net/meetings/vaf/meetings/details/359562

Side 1 av 1. For å se vedleggene, kan du klikke på denne lenken: http://opengov.cloudapp.net/meetings/vaf/meetings/details/359562 file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/447405_fix.html Side 1 av 1 12.11.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 10.11.2014 15:36:17 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Arild

Detaljer

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Internasjonalisering i grunnopplæringen PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Innhold 1. Internasjonalisering: Hva og hvorfor 2. Om SIU 3. Internasjonalisering og fag- og yrkesopplæring:

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Åse Eikeland på sak 29-30 (H)

Åse Eikeland på sak 29-30 (H) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 12.05.2015 kl. 9:30 14:00 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 KORTVERSJON Forord Opplæringsloven krever en årlig rapport om tilstanden i videregående opplæring knyttet til læringsresultater, frafall

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap

Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom målrettet arbeid på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox

Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Den norske modell for realkompetansevurdering Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Utdanningssystemet i Norge Obligatorisk grunnskole10 år. Skolestart 6 år Videregående skole 3 år (Vg skole er både studiekompetanse

Detaljer

SKOLEEIERS PLAN VURDERING FOR LÆRING VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

SKOLEEIERS PLAN VURDERING FOR LÆRING VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE SKOLEEIERS PLAN VURDERING FOR LÆRING VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE INNHOLD 0. Innledning... 2 1. Organisering... 2 2. Utviklingsområder... 4 3. Mål... 5 4. Tiltak... 5 5. Utfordringer... 7 6. Finansiering...

Detaljer

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no NAFO og Telemark Kontaktmøte 20.11.14 gro.svolsbru@hioa.no NAFOs kontakt i Telemark: Vigdis Glømmen: Vigdis.Glommen@hioa.no Hva er NAFO? Et nasjonalt ressurssenter for opplæringen av språklige minoriteter

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og Forpliktende samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune for bærekraftig areal- og transportutvikling i byregionene Ragnar Evensen, Teknisk Direktør Eksempel fra Kristiansandsregionen Areal- og transportprosjektet

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

Vest-Agder. Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner) 2011. Agder naturmuseum og botaniske hage 3 375 105 3 480. Agder Teater A/S 25 397 10 065 35 462

Vest-Agder. Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner) 2011. Agder naturmuseum og botaniske hage 3 375 105 3 480. Agder Teater A/S 25 397 10 065 35 462 Page 1 of 7 Vest-Agder Regjeringen foreslår å bevilge 7,9 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Universitetet i Agder. Det gir

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING

STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS 2008 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2008 1. STYRETS BERETNING 1.1 OPPRETTELSEN AV AGDERING Fusjonen mellom Sydspissen og Kompetansering Sør ble formelt gjennomført 10. mars 2008. Formålet med foreningen

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til elevene VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN I år er du en av over 7 000 nye elever som starter i videregående skoler i Akershus. Å gi deg en kompetanse som

Detaljer

Samarbeid skole - arbeidsliv Bergen, 27.03.08 Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Sentrale styringsdokumenter Kunnskapsløftet St.meld 16 (2006-2007) og ingen sto igjen St.prop nr 1 (2007-2008) Entreprenørskapsplanen

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Regionplan Agder 2020 Arly Hauge fylkesutdanningssjef folkestyre kompetanse - samarbeid Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland NyGIV overgangsprosjektet i Oppland Sluttrapport 01.02.2014, Ingerid Myrvold 1. Økonomioversikt (4.265.653 tildelte midler, pr brev datert 17.04.2013) a. Lønnsmidler (2 939 660) i. VIGO (lønn/sos 831 000+

Detaljer

Vest-Agder fylke. Vest-Agder fylkeskommune. Administrativ ledelse i Vest-Agder fylkeskommune. Administrativ organisering. Politisk organisering

Vest-Agder fylke. Vest-Agder fylkeskommune. Administrativ ledelse i Vest-Agder fylkeskommune. Administrativ organisering. Politisk organisering Årsberetning 2004 Vest-Agder fylke Vest-Agder er det sydligste fylket i Norge. Fylket er relativt lite, det dekker et areal på 7 280 kvadratkilometer. Kystlinjen strekker seg fra Åna Sira (grensen mot

Detaljer

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå Strategisk plan 2015 18 I morgen begynner nå Oslo kommune Utdanningsetaten Bogstad skole BOGSTAD SKOLE STRATEGISKE MÅL Strategisk plan 2015-18 er utviklet på grunnlag av resultater og undersøkelser i 2014

Detaljer