Vest-Agder fylkeskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vest-Agder fylkeskommune"

Transkript

1 ÅRSBERETNING

2

3 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2007 Vest-Agder fylkeskommune Forsidebilde: Ny hengebru over Fedafjorden åpnet i Foto: Statens Vegvesen

4 ÅRSKAVALKADE 2007 j a n u a r Fylkeskommunen partner i interreg IV Øresund, Kattegat, Skagerrak f e b r u a r Sørlandsbadet åpent for publikum Byggestart for Tangen videregående skole a p r i l Fylkeskommunen bidrar til første byggetrinn av Knaben besøksgruve Flere nye samarbeidsavtaler om utviklingsarbeid med kommunene j u l i Agder kollektivtrafikk AS vedtatt opprettet Spangereidkanalen åpnes a u g u s t Sammenslåing av Kristiansand katedralskole og Gimle videregående skole til Kristiansand katedralskole Gimle s e p te m b e r Felles internasjonalt sekretariat for Agder-fylkene åpnet Tiårssatsing for likestilling i Agder Fylkeskommunen vedtar å etablere egen klimakonto Prosjekt for bedre mobildekning i Agder igangsatt To nye inkubator program igangsatt - Sørlandets kunnskapspark Trafikksikkerhet: TRAFOprosjektet gjøres permanent. Nullvisjonsprosjekt utvides til å omfatte hele Listerregionen Vest-Agder fylke er det sydligste fylket i Norge. Fylket er relativt lite, det dekker et areal på kvadratkilometer. Kystlinjen på 709 kilometer strekker seg fra Åna Sira (grensen mot Rogaland), til grensen mot Aust-Agder. Fylket har 15 kommuner. Bor timot 90 prosent av fylkets befolkning bor i kystkommunene. Innbygger tallet var ved utgangen av år 2007 på om lag Vest-Agder fylkeskommune ledes politisk av fylkestinget, som velges gjennom fylkestingsvalget hvert fjerde år. Fylkesordføreren, som velges av fylkestinget, er øverste politiske leder i fylkeskommunen. Vest-Agder fylkeskommune er en betydelig arbeidsgiver med rundt 1600 ansatte. Fylkeskommunens hovedadministrasjon er samlet i Fylkeshuset som ligger i Kristiansand. Administrativ leder er fylkesrådmannen. Fylkeskommunen er i senere år gitt et forsterket ansvar for regional utvikling. Fylkeskommunen har ansvaret for de videregående skolene, fylkesveier, kollektivtrafikk og tannhelsetjenesten, i tillegg til betydelige oppgaver innenfor næringsutvikling, kultur, samferdsel og samfunnsplanlegging. For en mer detaljer t presentasjon av mangfoldet anbefales et besøk på vår hjemmeside: Fylkeskulturminnevernpris utdelt for første gang o k t o b e r Fylkeskommunen bidrar til opprettelsen av Sørnorsk filmsenter AS R O G A L A N D SIRDAL A U S T - A G D E R n ov e m b e r Byggestart Vest-Agder-museet Lista på Nordberg Ny felles tannhelseklinikk for Søgne- Songdalen Offisiell åpning av Universitet i Agder, fylkeskommunene finansierer seks doktorgradsstipendiater Historien om Marnar motor sin virksomhet sikres for framtiden d e s e m b e r Felles energiplan for begge Agderfylkene Hydrogenvegen: Vedtak om etablering av to hydrogenfyllestasjoner ÅSERAL KVINESDAL HÆGEBOSTAD AUDNEDAL FLEKKEFJORD VENNESLA SONGDALEN LYNGDAL MARNARDAL KRISTIANSAND FARSUND LINDESNES SØGNE MANDAL Vest-Agder sitt 1000-årssted på Lindesnes blir nasjonalt fyrmuseum

5 Politisk organisering Fylkestinget Fylkestinget Kontrollutvalget Kontrollutvalget Fylkesutvalget Fylkesutvalget Hovedutvalg for kultur og utdanning Hovedutvalg for kultur og utdanning Fylkesrevisjonen Fylkesrevisjonen Regionale tjenester Hovedutvalg for næring, samferdsel Hovedutvalg og miljø for næring, samferdsel og miljø Administrativ organisering ABM, Allmennkultur, Kulturminnevern, Næring, Regionale Samferdsel, tjenester Plan og miljø, Drift og forvaltning ABM, Allmennkultur, Kulturminnevern, Næring, Samferdsel, Plan og miljø, Personal Drift og forvaltning organisasjon Personal Bygg og organisasjon innkjøp Bygg og ITinnkjøp Informasjon ITog service Informasjon og service Fylkesrådmann/ assisterende Fylkesrådmann/ fylkesrådmann assisterende fylkesrådmann Utdanning Skolefaglig utvikling Utdanning Fagopplæring Inntak og formidling Skolefaglig utvikling Fagopplæring Inntak og formidling Økonomi Lønn Økonomi og regnskap Lønn Regionalutvikling og regnskap Regionalutvikling Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Agder kollektivtrafikk Agder AS kollektivtrafikk AS Statens vegvesen, region Statens sør vegvesen, region sør Videregående skoler Videregående skoler PP-tjenesten PP-tjenesten Fylkestannhelsetjenesten Fylkestannhelsetjenesten Administrativ ledelse Fylkesrådmann: Tine Sundtoft Assisterende fylkesrådmann:tore Berntsen Økonomisjef: Lise Solgaard Konstituert utdanningssjef: Kjellbjørg Auestad Regionalsjef: Kjell Abildsnes Personalsjef: Siv E. Wiken Konstituert fylkesrevisor: Terje Osnes

6 4 ÅRSBERETNING 2007 INNHOLD FORORD POLITISK VIRKSOMHET REGIONAL UTVIKLING UTDANNING REGIONALE TJENESTER TANNHELSE PERSONAL FELLESOMRÅDER INVESTERINGER ØKONOMI - HOVEDOVERSIKTER POSITIVT RESULTAT I 2007 FYLKESTINGETS MEDLEMMER 5 Fylkesrådmannens forord 6 Valgår med sterkt fokus på energi og klimapolitikk 7 Plan og samhandling for regional utvikling 10 Næringsutvikling 12 Internasjonalt engasjement 13 Videregående opplæring 14 Kompetanse og utvikling 16 Opplæringstilbudet 18 Fagopplæring 20 Regional utvikling innen ulike sektorer 22 Samarbeidsavtaler med kommunene 23 Kultursektoren - partnerskap, drift og ulike tiltak 24 Digital formidling av virksomheten 25 Areal- og stedsutvikling 26 ABM Arkiv, bibliotek og museum 27 Utvikling i samferdselsnettet 28 Kollektivtrafikken 29 Status for fylkesveiene 30 Trafikksikkerhet 31 Helsefremmende og forebyggende arbeid 33 Strategier og prosesser for å oppnå utvikling og resultater 34 Fokusområder i sentraladministrasjonen 35 Videregående skoler 37 Fylkesveger 37 Tannhelse 37 Øvrige investeringer 40 Driftsregnskap Driftsregnskap 2007 etter inntekts-/utgiftsarter 42 Balanse 31. desember Investeringsregnskap Kontantstrøm 44 Finansieringsanalyse 44 Nøkkeltall 45 Sammendrag 45 Utvikling gjennom Driftsresultat for Økonomisk resultat i sektorene 55 Driftsresultat per enhet 58 Regnskapsprinsipper 59 Noter til regnskapsprinsipper for Oversikt

7 ÅRSBERETNING Fylkesrådmannens forord I følge Konjunkturbarometeret går Agder så det suser. Gode internasjonale konjunkturer, høye oljeinvesteringer og høyt forbruk i husholdningene fører til god markedssituasjon for det meste av næringslivet. Agder er landets største eksportør av tradisjonelle varer og det er mangel på arbeidskraft, som er den største utfordringen for videre utvikling. I lys av dette er det viktig at stadig mer av landsdelens utviklingsarbeid skjer i grensesnittene mellom det private næringsliv, akademia og det offentlige. Det er kompliserte utfordringer, som krever samhandling for å løses. I denne samhandlingen ønsker Vest-Agder fylkeskommune å realisere vår visjon; en drivkraft for utvikling. Vi fulgte i 2007 opp det felles handlingsprogrammet for regional utvikling sammen med Aust-Agder fylkeskommune. Rammeprogrammet til 26 millioner kroner omhandler regionale utfordringer, digitale Agder, infrastruktur for nyskaping, styrke kompetansen, bransjerettede tiltak og internasjonalt samarbeid. Arbeidet med regionplan Agder 2010 ble startet opp. Bred medvirkning fra mange parter skal identifisere sentrale utfordringer og hva man bør gjøre for å møte disse utfordringene. Vest-Agder fylkeskommune ønsker en god samhandling med kommunene. I tillegg til at vi deltar i de tre regionrådene; Listerrådet, Lindesnesregionen og Knutepunkt Sørlandet, har vi startet opp arbeidet med langsiktig samarbeidsavtaler med kommuner. I 2007 ble avtalene med Sirdal og Flekkefjord vedtatt. Arbeidet med nye Tangen videregående skole startet for alvor opp i Ved utgangen av året var om lag 80 pst av entreprisene kontrahert. Brutto prosjektramme for denne utbyggingen ble økt med 43,4 millioner kroner til 616,1 grunnet den faktiske prisstigningen i perioden. Kristiansand katedralskole Gimle ble etablert som en skole I den forbindelse ble det utarbeidet et funksjons- og romprogram for et nybygg som skal binde de to skolene sammen. Et godt faglig tilbud og gode skolebygg er forutsetning for at våre videregående skoler bidrar til regional utvikling. Den offentlige tannhelsetjenesten fikk i 2007 besatt tidligere vakante stillinger. Bussene i Vest-Agder fylke hadde 11,61 millioner passasjerer i 2007, derav 2,8 millioner skolereiser. Dette er en utflating av veksten. For å møte de nye utfordringene innen kollektivtrafikken, ble Agder Kollektivtrafikk A/S opprettet som et fellesselskap med Kristiansand kommune. Regnskapsmessig mindre forbruk ble 9,6 millioner kroner i tillegg er det avsatt 14,5 millioner kroner til disposisjonsfond i henhold til budsjett. Netto mindreforbruk som søkes overført er om lag 3,2 millioner kroner. Denne årsberetningen er en god dokumentasjon på fylkeskommunens omfattende virksomhet. Jeg vil takke ansatte for god innsats og politikere for godt samarbeid i året som gikk. 3. mars 2008 Tine Sundtoft fylkesrådmann

8 6 ÅRSBERETNING 2007 Politisk virksomhet Valgår med sterkt fokus på energi og klimapolitikk Fylkestingsvalget ga få endringer i den politiske ledelsen, men i det nye fylkestinget er 19 av 35 representanter nye. Tinget består nå av 19 menn og 16 kvinner. Valgdeltagelsen gikk opp, og det er gledelig. Tidligere visepresident i USA, Al Gore, besøkte Kristiansand i mars 2007 og holdt sitt tankevekkende foredrag om de globale klimautfordringene. Dette var nok med å sette ekstra trykk på samarbeidet fylkespolitikerne på Agder har drevet de siste årene for å sette energi- og klimapolitikk høyere på dagsordenen. I desember i fjor vedtok det nyvalgte fylkestinget enstemmig Energiplan for Agder som det avgåtte fylkestinget hadde tatt initiativ til sammen med fylkestinget i Aust-Agder. Energiomlegging og klimavennlige løsninger I Energiplan for Agder er det vedtatt konkrete mål for økt energieffektivitet og energiomlegging. Målene omfatter både husholdningene, næringslivet og offentlig sektor, med særlig vekt på det fylkeskommunene selv kan påvirke. Det er også angitt mål for å utnytte landsdelens forutsetninger for ny fornybar energiproduksjon. Planen følges nå opp med en handlingsplan som er under utarbeidelse. Det er bred enighet om at fylkeskommunen skal ta en lederrolle for å nå målene i energiplanen, blant annet gjennom å opprette et eget energi- og klimasekretariat. Et annet initiativ gjelder arbeidet for hydrogen. Fylkeskommunen har ledelsen av prosjektet Hydrogenknutepunkt Agder et prosjekt for å øke kunnskapen om hydrogen, og få etablert fyllestasjoner for hydrogendrevne biler i Lyngdal og Kristiansand. Kompetanse Et viktig mål for landsdelen, som har krevd et langt og omfattende politisk arbeid, ble i fjor innfridd da landsdelen fikk Norges sjette universitet. Vest-Agder fylkeskommune vil samarbeide med universitetet i en rekke partnerskapsprosjekter for å kunne dra gjensidig nytte av hverandre med sikte på å utvikle landsdelen. Flere konkrete prosjekter er allerede iverksatt. Et eksempel er at fylkeskommunene på Agder finansierer flere doktorgradsstipendiater. I fjor ble det første spadetaket tatt på nye Tangen videregående skole, og byggearbeidene er godt i gang. Det bidrar til at vi står enda bedre rustet i forhold til å innfri nye krav til innhold og kvalitet i utdanningen. Dette er et område det fokuseres sterkt på. Samfunnsutvikling og nye tilbud 2007 var et år preget av omfattende samarbeid med kommunene. Sørlandsbadet i Lyngdal ble åpnet i februar. I juli var kongelige fra hele Europa med på åpningen av Spangereidkanalen i Lindesnes. I begge disse prosjektene har fylkeskommunen vært en sentral bidragsyter. På Knaben i Kvinesdal er fylkeskommunen delaktig i å utvikle det gamle gruvesamfunnet til en ny flott attraksjon. Mot slutten av året ble det også gjennomslag for et nasjonalt fyrmuseum på Lindesnes. Arbeidet med å gjøre samarbeidet med kommunene mer forpliktende og målrettet har fortsatt. Det ble i 2007 inngått formelle avtaler med Sirdal og Flekkefjord. Samferdselssakene har hatt stor oppmerksomhet gjennom hele året. Listerpakken er under fullføring, men økte kostnader har medført stor politisk aktivitet. Det samme gjelder for fastlandsforbindelsen til Hidra i Flekkefjord, hvor utfordringen er nye tekniske krav fra Vegdirektoratet. Kristiansandspakken og ATP-prosjektet i Kristiansandsregionen innebærer bredt politisk og administrativt samarbeid for å løse viktige problemer knyttet til trafikk, fremkommelighet, sikkerhet og miljø. Agder kollektivtrafikk AS (AKT) er opprettet i samarbeid med Kristiansand kommune. Her er en stående invitasjon til flere kommuner å bli med i arbeidet med å sikre innbyggerne i fylket gode kollektive transportløsninger. Fylkesutvalgets medlemmer KrF KrF KrF AP AP AP Frp Frp H H SP Thore Westermoen fylkesordfører Åse Tønnessen Sæbø Oddny Omdal Toril Runden fylkesvaraordfører Gunnar Rostveit Silje Renathe Langøy Arild Birkenes Line Skøii Vennesland Irene M. Haugaa Svein Bringsjord Jon Grindland

9 ÅRSBERETNING Regional utvikling Plan og samhandling for regional utvikling Den regionale dimensjonen i fylkeskommunens driftsaktiviteter innen utdanning, samferdsel, kultur og næringsutvikling er viktig for den regionale utvikling. Fylkeskommunen har ansvar for å drive et samordnet plan- og utviklingsarbeid i fylket. Fylkesplanen gir de overordnede mål og strategier for det regionale utviklingsarbeidet. Samhandling med regionale og lokale aktører gir en bred forankring og gjennomføring. Internasjonalisering er en viktig dimensjon for samfunns- og næringsliv på Agder og en viktig del av regionalt utviklingsarbeid. Regionplan Agder utarbeides Fylkesplanen gir strategier og prioriteringer for regionalt utviklingsarbeid. I 2007 startet prosessen med å utarbeide Regionplan Agder, som skal erstatte fylkesplanene for Aust-Agder og Vest-Agder. Sammen med de to fylkeskommunene er fylkeshovedstedene Kristiansand og Arendal ansvarlig for arbeidet. Arbeidet skal ha en bred forankring hos kommuner og andre samarbeidspartnere på Agder. Arbeidet startet opp i 2007 og planen skal vedtas høsten Felles handlingsprogram Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner I 2007 utarbeidet Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner et felles handlingsprogram for regional utvikling. Det ble vedtatt seks satsingsområder: Regionale utfordringer Digitale Agder Infrastruktur for nyskaping Styrke kompetansen Bransjerettede tiltak Internasjonalt samarbeid Programmet ble tildelt en rammebudsjettering fra Vest- Agder på 22,1 mill. kr og fra Aust-Agder 17,6 mill. kr. Regionale utviklingsprosjekter i partnerskap I 2007 hadde fylkeskommunen 37 mill. kr spesifisert som regionale utviklingsmidler. I tillegg er midler fra de ulike driftsområder brukt i prosjekter og partnerskap innen regional utvikling. Av de spesifiserte midlene var 21,44 mill. kr øremerkede regionalutviklingsmidler overført fra staten, såkalte midler. I tillegg bevilget fylkestinget 15,35 mill. kr til frie regionalutviklingsmidler. 551-midlene er brukt til å følge opp fylkesplanområdet verdiskaping og næringsutvikling, og er omtalt under avsnitt om næringsutvikling. Frie regionalutviklingsmidler er brukt til prosjekter i partnerskap med en rekke aktører. Partnerskapene har utløst midler slik at den økonomiske innsatsen i flere av prosjektene er mangedoblet i forhold til andelen fra regionalmidlene. Partnerskapene betyr også en bred deltakelse i og forankring av utviklingsprosjektene (jf. oversikt i tabell s. 19). Folkehelse Partnerskapet Folkehelse i Agder hadde i 2007 avtaler med 24 av de 30 kommunene i Vest-Agder og Aust- Agder. Det ble satset på kompetanseheving, og folkehelsekoordinatorene i kommunene deltok i august på en ukes opplæring ved Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap. Fem kommuner har deltatt med 11 deltagere i programmet Helse i plan ved Høgskolen i Vestfold. Vest-Agder fylkeskommune deltok i kommuneplanarbeidet i Lindesnes kommune, som har vedtatt kommuneplanen Den nye veien basert på folkehelseverdiene mestring, ressursfokusering, mangfold og myndiggjøring. URO et program om ungdom og psykisk helse - omfatter nå ni videregående skoler, og er i 2007 utvidet med to skoler på ungdomstrinnet. Kristiansand katedralskole Gimle deltar i et treårig forskningsprogram,der klassesamtaler om psykisk helse gjennomføres med partnere fra Sørlandet sykehus avdeling for barn og unges psykiske helse og Universitetet i Agder. Råd og muligheter (ROM) - brukerstyrt senter for psykisk helse og rus ble avsluttet som prosjekt i 2007 og har fått nasjonal status fra Fem kommuner viderefører Aktivitet på resept i ordinær kommunedrift etter avsluttet prosjektperiode Tre av kommunene deltar i en nasjonal evaluering av reseptordningen var også et pilotår for konseptet Sunne arbeidsplasser som ble gjennomført i ni bedrifter og er et samarbeid med NAV. Likestilling Vest-Agder fylkeskommune har i 2007 vært en pådriver for likestilling på Agder, har deltatt i partnerskap om ulike prosjekter og har støttet lokale likestillingsinitiativ. Det ble i 2007 tatt initiativ til en 10-årssatsing for likestilling i hele landsdelen. Dette ble tidlig samkjørt med forprosjekt Fritt valg, gjennomført av Agderrådets

10 8 ÅRSBERETNING 2007 Foto: Arve Lindvig Likestillingsutvalg, og er senere blitt samordnet med KS-prosjektet Sørlandet en likestilt landsdel. Per i dag fremstår Agder som en region som tar grep for å arbeide samlet og langsiktig med likestilling. Etnisk mangfold og likeverd Arbeidet med inkludering av etniske minoriteter og interkulturelt arbeid har vært viktige felt i Det er lagt vekt på å innarbeide et interkulturelt perspektiv i samfunnsplanleggingen, og fylkeskommunen deltar i flerkulturelle nettverk. Vi har holdt kurs og faglige innlegg i og utenfor egen region, og ferdigstilt en kursperm, Å finne styrken i mangfoldet, som nå skal distribueres nasjonalt. I 2007 ble Global future startet opp. Dette er et pilotprogram for å mobilisere og videreutvikle talenter blant innvandrere med høyere utdanning. Prosjektet drives av NHO sammen med et bredt partnerskap, og blir møtt med stor interesse. Vest-Agder fylkeskommune bidrar med finansiering og deltakelse direkte inn i prosjektet.

11 ÅRSBERETNING Prosjekter i 2007 finansiert ved fylkeskommunale regionalutviklingsmidler og partnerskap Beløp i kr. Prosjekt Samarbeidspartnere for Vest-Agder fylkeskommune Fylkeskommunale regionale utviklingsmidler Sjøsanden næringshage, aksjekjøp ATP Knutepunkt Sørlandet Kommunene i Knutepunkt Sørlandet, Aust-Agder fk, Vest-Agder og Aust-Agder fm Forum Skagerak II, Interreg IIIB prosjekt Fk og fm langs Skagerrakkysten og andre norske partnere, svenske og danske partnere Lister kompetanse Kommunene i Lister Kvalifiseringsbasen Søgne og Songdalen kommuner, NAV m.fl Kristiansand lufthavn Kjevik - konsekvensutredning og regulering AVINOR, Kristiansand kommune Neveragain.no. Tilskudd Stiftelsen Arkivet sammen med flere institusjoner og organisasjoner Spangereid, tilskudd tettstedsutvikling Lindesnes kommune Kvinnebygg AS LO, Aust-Agder fylkeskommune Skattejakt AS (bookingselskap), utvidelse av aksjekapital Aust-Agder fk, Kristiansand dyrepark Samlivskurs LEVEL Kvinesdal kommune, Familiekontoret i Vest-Agder, Agder og Telemark bispedømmeråd Forprosjekt: Opplevelsessenteret EurOrigO Religiøst liv og kunst Aust-Agder fk, Innovasjon Norge, Knutepunkt Sørlandet Global future NHO sammen med en rekke partnere på Sørlandet FoU-prosjekt Ledelse, holdninger, regional utvikling Aust-Agder fk Støtte til markedsføring utenlandsruter Kjevik AVINOR, Kristiansand kommune Innkjøpsskolen (IKON) Aust-Agder fk, Sydspissen, UiA Etablering museum Odderøya Vest-Agder museet Universell utforming - strategiplan Vest-Agder fm Snøskulpturprosjekt Hovden Aust-Agder fk, Agder kunstnersenter Kunstnerutveksling Sør-Afrika Agder kunstnersenter, stiftelsen Arkivet SUM Prosjekter i felles handlingsprogram Aust- Agder og Vest-Agder fylkeskommuner. Støttet av fylkeskommunale regionale utviklingsmidler Energiplan Agder Samarbeidspartnere på Agder Samfunnsprosjektet/Sunne arbeidsplasser NAV Digitale DistriktsAgder Aust-Agder fylkeskommune, kommunene på Agder Sørlandets teknologisenter (STS)/FoU-inkubator STS, Aust-Agder fk, SIVA Sørlandets kunnskapspark/fou-inkubator Aust-Agder fk, SIVA Marin verdiskapning/kartlegging Havforskningsinstituttet i Arendal Sørlandsutvalget for vurdering av organisering av reiseliv Reiselivsaktører på Sørlandet Sørlandets Europakontor Agderrådet, Aust-Agder fk, Kristiansand og Arendal kommuner Interreg-prosjekter/felleskostnader Kattegat- Skagerrak samarbeidet Regioner i Norge, Sverige og Danmark på begge sider av Kattegat-Skagerrak Sum felles handlingsprogram Sum fylkeskommunale regionale utviklingsmidler

12 10 ÅRSBERETNING 2007 Næringsutvikling Vest-Agders næringsliv preges av høy innovasjonsgrad med mange nyetableringer og stor eksport var et rekordår, og Vest-Agder hadde størst eksportvekst og eksportverdi (eksklusiv petroleumsprodukter) i landet. Norsk industri har fremhevet industrien på Sørlandet som effektiv på grunn av vellykkede teknologiinvesteringer. I denne sammenhengen vil vi trekke fram følgende som viktig for Agder: Norwegian Offshore Drilling Equipment (NODE) NODE representerer et godt eksempel på samarbeid mellom konkurrenter i et globalt marked. NODE er inne i ARENA-programmet og har vært der i over to år. Ved slutten av 2007 hadde NODE-bedriftene en samlet ordrereserve på ca. 60 milliarder kr i et krevende internasjonalt marked. ELKEM Solar Beslutningen om å realisere den største industriinvesteringen på fastlandet i moderne tid, ble fulgt opp med stor utbygging ved starten av Denne utbyggingen fikk allerede i løpet av fjoråret store ringvirkninger, med innkvartering av nærmere 280 operatører. Produksjonsstart vil finne sted i løpet av Eksport av bearbeidede varer 2007 Fylke (De største eksportfylkene) Eksport (mill. kr) Vest-Agder Hordaland Møre og Romsdal Telemark Rogaland Østfold Kilde: SSB Fylkeskommunens aktivitet preges av samarbeid og tilføring av kompetanse og risikokapital. Etterfølgende tabell viser mange av de prosjektene fylkeskommunen er engasjert i. Dette er viktige prosjekter for utviklingen i fylket, og man er spesielt opptatt av å støtte og inspirere til nyskaping det være seg knoppskyting fra tradisjonell industri eller ny kunst- og kulturvirksomhet. Sørlandsbadet Sørlandsbadet i Lyngdal har gitt regional effekt også etter oppstarten i Tilbudet er blitt godt mottatt så vel av nære og mer perifere fastboende som av tilreisende. Dette samvirket mellom private og offentlige virksomheter gir et solid grunnlag for et fremtidig godt opplevelsestilbud. Badet hadde i besøkende mot budsjettert , noe som ga et positivt driftsresultat allerede første driftsår. Signaler næringshage AS Denne næringshagen i Flekkefjord er et samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen, SIVA og næringsdrivende knyttet til Trellebakken. 5. juni 2007 ble Signaler åpnet av ordføreren i Flekkefjord og fylkesordføreren. Allerede i løpet av oppstartsåret har aktiviteten vært høy, og vel 200 m² med grúnder - arealer er tatt i bruk. Fylkesordfører Thore Westermoen prøvekjører hydrogenbil. Foto: Vest-Agder fylkeskommune Spangereidkanalen Kanalen ble åpnet sommeren 2007 med kongelig markering. Kanalen har allerede stor trafikk og kan bidra til å gjøre Spangereid mer attraktiv og interessant for investorer.

13 ÅRSBERETNING Oversikt over bevilgninger til de viktigste regionale partnerskapsprosjektene i Vest-Agder innenfor næringskapittelet i Beløp i 1000 kr. Navn Viktigste partnere Fylkeskommunal bevilgning Virkemidler for regional innovasjon og utvikling (VRI) Aust-Agder fylkeskommune, Innovasjon Norge Agder, NHO Agder, LO Agder, NAV og Agderforskning Innovasjon Norge Innovasjon Agder Sørlandet reiseliv Aust-Agder fylkeskommune Kristiansand kunnskapspark Kristiansand kommune, SIVA, Agderforskning, Telenor, Agder Energi Vennesla næringshage Vennesla kommune 200 Sjøsanden næringshage Mandal og Lindesnes kommuner, Marnardal, Audnedal, Åseral 300 Flekkefjord IT og kompetansesenter Flekkefjord kommune 600 Lygna næringshage Lyngdal kommune, SIVA + private 300 Lister næringshage Kvinesdal kommune, Tinfos Jernverk + andre private 200 EVA-senteret Kristiansand kommune, Aetat, Innovasjon Norge, Fylkesmannens landbruksavdeling Agder gassforum Aust-Agder fylkeskommune, UiA, LO, NHO + private bedrifter 150 Listerrådet Kommunene i Listerregionen 300 Bussmetro Kristiansand Kristiansand kommune og Statens vegvesen 900 Listerfondet Kommunene i Listerregionen 800 Lindesnesfondet Kommunene i Lindesnesregionen 800 Lufthavn rådet for Kristiansand lufthavn Kjevik Kristiansand kommune, Aust-Agder fylkeskommune og Luftfartsverket 90 Friluftslivets år Fylkesmannen, Midt-Agder friluftsråd 35 Tilrettelegging for friluftsliv Regionale friluftsråd, frivillige organisasjoner 270 Utvikling av friluftsparken i Romsviga Midt-Agder friluftsråd og Søgne kommune 435 SIS (Sørl. industri senter) SIVA og Vest-Agder fylkeskommune 300 Norsk gassforum Aust-Agder fylkeskommune, UIA, LO, NHO og private bedrifter 150 STS (Sørlandet teknologi senter) Aust-Agder næringsselskap SUM 1 250

14 12 ÅRSBERETNING 2007 Internasjonalt engasjement Arbeidet med å opprette et felles internasjonalt sekretariat med Aust-Agder ble fullført i Fylkeskommunene oppretter i denne forbindelse en felles møteplass i Sørlandets Kunnskapspark, i nær kontakt med Agderforskning, Universitetet i Agder, Kristiansand og Arendal kommuner. Den felles møteplassen er ment å støtte opp om hjemmeapparatet for Sørlandets Europakontor. Vest-Agder fylkeskommune bidrar på denne måten til å utvikle et solid kompetansesenter på området. Det ble i 2007 lagt mye arbeid i å få de nye Interreg programmene godt tilpasset Agders utfordringer, og informere om disse. Det gjelder særlig Øresund- Kattegatt-Skagerrakprogrammet og Nordsjøprogrammet, i tillegg til Østersjøprogrammet. Vest-Agder fylkeskommune ble i 2007 invitert til å representere Agderfylkene i den nasjonale koordineringskomiteen for Interreg B- og C-programmene sammen med landsdelsutvalgene. Vest-Agder fungerer her som nasjonalt kontaktpunkt for Interreg IVCprogrammet. Deltakelse i denne komiteen er viktig for å kunne holde seg oppdatert på utviklingen i programmene, og gir samtidig muligheter for å utøve innflytelse på norske prioriteringer. Vest-Agder er, som en liten fylkeskommune, avhengig av å samarbeide med andre for å kunne delta på en god måte. Samtidig er det ikke mulig å drive regional utvikling uten å delta internasjonalt. Kommunal- og regionaldepartementet stilte inntil 2,5 mill. kr til disposisjon i Øresund- Kattegat-Skagerrak-programmet, forutsatt at fylkes kommunen yter tilsvarende beløp til prosjekter i programmet. Vest-Agder fylkeskommune ivaretok i 2007 fortsatt sekretariatet for Nordsjøkommisjonens transportgruppe, og fylkesordfører Thore Westermoen var norsk vararepresentant til styret. Fylkeskommunen har ellers deltatt aktivt i ulike Interreg-prosjekter, og har i denne forbindelse vært vertskap for to internasjonale møter. Fylkeskommunen var i 2007 også representert på CPMRs Generalforsamling og på Baltic Development Forum Summit for Østersjøen. Stort engasjement i utdanningssektoren 12 av våre videregående skoler var engasjert i internasjonale prosjekter i Mange av prosjektene er knyttet til internasjonale organisasjoner som Nordplus, EU -prosjekter som Comenius, Leonardo og Grundtvig, og FN- og Nord-Sør-prosjekter. Samarbeidet er både bilateralt og multilateralt, og temaene er bl.a. entreprenørskap, sosiale spørsmål, språk/kultur, teknologi og elevråd. Prosjektet Solar Afrika ble startet i 2007, og dreier seg om installasjon og utprøving av solcelle-teknologi. Dette er et stort samarbeidsprosjekt mellom Kvadraturen skolesenter, en polyteknisk skole i Kenya, Arc-Aid og Elkem Solar. Byremo videregående skole sender annet hvert år 40 elever til en vennskapsskole i Estland. Gjennom Comenius-Pilotprosjektet Get up-stand up, som innebærer en ukes opphold på en fransk skole og et nettbasert diskusjonsforum, får elever ved Mandal videregående skoler møte elever i fire andre land som også er med i prosjektet. Flere skoler har også arrangert studieturer for elever i fremmedspråk- og samfunnsfaggrupper. Internasjonal uke og Operasjon Dagsverk er årlige elevarrangement på skolene. Utvekslingselever fra hele verden som hospiterer i Vest-Agderskolen, er med på å skape et flerkulturelt miljø og læring. FN-sambandets årlige rollespill om utviklingsspørsmål er også blitt et viktig internasjonaliseringstiltak for elever i de videregående skolene. Internasjonalt samarbeid har store ringvirkninger for læringsprosessen, ikke minst når det gjelder utvikling av det hele menneske. Samfunns- og fredsengasjement, fokus på globale utfordringer, språkferdigheter, elevdemokrati og sosiale ferdigheter er gevinster av skoleprosjektene. Internasjonale prosjekter innen utdanning Område Antall Norden med Baltikum 8 Europa utenom Norden 26 Afrika 6 Asia inkl. Midtøsten 3 Amerika 2 FN-prosjekt 2 Sum 47

15 ÅRSBERETNING Utdanning Videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune har som mål å gi elever, lærlinger og voksne et opplæringstilbud av høy kvalitet. Opplæringen skal gi den nødvendige kompetanse, slik at hver enkelt blir i stand til å møte de krav som stilles i arbeids- og samfunnsliv. Vest-Agder fylkeskommune har ansvar for opplæring innenfor følgende områder: Videregående opplæring i skole og bedrift for ungdom mellom 16 og 24 år. Videregående opplæring for voksne, herunder vurdering og verdsetting av realkompetanse og vurdering av praksis for praksiskandidater. Opplæringstilbud på grunnskolenivå og videregående nivå for barn, unge og voksne i sosiale og medisinske institusjoner (SMI) Fagskoleutdanning innen tekniske og maritime fag, og innen helse- og sosialfag. 12 utdanningsprogram lærefag Vest-Agderskolen (alle fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder), med sine 14 videregående skoler, gir et bredt og variert tilbud innen både yrkesfaglig og studieforberedende utdanning. Samlet elevtall var per , en reduksjon på 61 elever fra Studenttallet på fagskolen ved Kvadraturen skolesenter er redusert med 30, til 170 studenter. (Tallet inkluderer ikke SMI-skolen). Det ble i 2007 gitt tilbud innen alle de 12 utdanningsprogrammene. Satsingen på IKT har gjort det mulig å gi små elevgrupper fjernundervisning i fag som enkeltskoler ellers ikke ville hatt muligheter til å tilby. Foto: Tom Knudsen, Vennesla vgs

16 14 ÅRSBERETNING 2007 Kompetanse og utvikling De videregående skolene og fagopplæringen er viktige aktører i samfunnsutviklingen, og Vest-Agderskolen driver et aktivt utviklingsarbeid gjennom prosjekter og tiltak på ulike nivåer. Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet er implementert i Vg1 og Vg2, og skolene har gjort en stor innsats for å få alle elementene i reformen på plass. I det nye faget Prosjekt til fordypning, som gir elever i yrkesfaglige utdanningsprogram anledning til å fordype seg i et lærefag eller et fellesfag fra Vg3, tilbyr skolene fra 2 til 32 lærefag og fra 1 til 3 fellesfag for skoleåret 07/08. Alle de videregående skolene har tatt imot, eller planlegger å ta i mot, ungdomsskoleelever på skolebesøk eller hospitering i forbindelse med faget Programfag til valg. Det er fortsatt stort behov for kompetanseutvikling i forbindelse med Kunnskapsløftet, og skolene har lagt ned mye arbeid i utarbeiding av kompetanseplaner og utvikling av tiltak. Sentrale emner for tiltakene i 2007 var faglig og fagpedagogisk utvikling, IKT, tilpasset opplæring og vurdering. Midlene som ble overført fra Utdanningsdirektoratet til kompetanseheving, 4,26 mill. kr, ble i sin helhet utbetalt til skolene for å finansiere disse tiltakene. Videreutdanning i karriereplanlegging og fremmedspråksdidaktikk, ble videreført i IKT Digital kompetanse er en grunnleggende ferdighet i Kunnskapsløftet, og skal integreres i alle fag. I tråd med føringer fra Kunnskapsdepartementet satser fylkeskommunen på bærbare PCer for elevene. Det ble i 2007 kjøpt inn 1325 nye bærbare PCer gjennom en felles innkjøpsordning. Samlet sett har skolene 0,75 PCer pr. elev, med en variasjon fra 0,37 til 1,13. Dette tallet inkluderer stasjonære maskiner. For å sikre tilgangen på gode digitale læremidler, gikk 18 fylkeskommuner våren 2007 sammen om prosjektet Nasjonal digital læringsarena (NDLA). Det ble opprettet fagredaksjoner i naturfag, norsk og helse- og sosialfag, og Vest-Agder fikk redaktøransvar for naturfag. Arbeidet er godt i gang, og i løpet av skoleåret vil redaksjonen tilby læremidler som dekker hele læreplanen i naturfag. Høy kompetanse hos lærere og skoleledere er en forutsetning for å lykkes med satsingen på IKT i skolen. Det har vært gjennomført flere kurs i bruk av pedagogisk programvare, særlig i forhold til yrkesfagene. Alle skolene bruker læringsplattformen Its learning som kommunikasjonskanal, og ni skoler oppgir at de også bruker det som pedagogisk verktøy. Kvalitetsmåling Den nasjonale kvalitetsmålingen Elevundersøkelsen gjennomføres årlig for alle trinn. Når rapporten foreligger, velger skolene 3-4 forbedringsområder som får et spesielt fokus. Dette kommer til uttrykk bl.a. i kompetanseplaner og virksomhetsplaner. I 2005 og 2006 skåret Vest-Agderskolen lavt på elevmedvirkning og mål- og arbeidsplaner. Disse områdene ble derfor valgt som forbedringsområder ved henholdsvis ni og syv skoler, og satsingen har gitt resultater. Analysen av undersøkelsen våren 2007 viser en klar forbedring innen disse to områdene. På motivasjon ligger vi omtrent likt som året før. Når det gjelder trivsel og mobbing var resultatet bra i 2005 og 2006, mens vi fikk en tilbakegang til middels i Elev- og lærlingeforum Elevdemokrati er en viktig verdi i norsk utdanning, og skolene har ansvar for elevmedvirkning i læringsprosessen og deltakelse i skolens demokratiske organer. Elevforum og lærlingeforum er rådgivende organer for fylkeskommunen i alle spørsmål som vedrører videregående opplæring. Fylkeselevrådsforum ble opprettet i 2007 for å være et møtested der elevrådslederne kan drøfte felles utfordringer. Forumet har vært prøvd ut som alternativ til fylkeselevråd, og står foran en evaluering. Samarbeid med universitet og kommuner Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) har et aktivt samarbeid med de videregående skolene om utdanning av nye lærere. Partnerskapet med Kristiansand katedralskole Gimle, Kvadraturen skolesenter og Mandal videregående skole har gitt gode resultater. Overgangsmøter mellom ungdomsskoler og de videregående skolene har bidratt til å knytte sterkere bånd mellom skoleslagene. Gjennom samarbeidet i prosjektet Mentor Agder har mentorer fått opplæring på UiA, og veiledning av nye lærere er kommet i gang på Tangen videregående skole og Kvadraturen skolesenter. Fylkeskommunen er i ferd med å utarbeide retningslinjer for veiledningen på de videregående skolene. Prosjekt Lær bedre matematikk, som startet i 2007, er et samarbeid mellom Kristiansand kommune, Mandal kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Universitet i Agder. Prosjektet er finansiert av Sørlandets kompetansefond og Vest-Agder fylkes-

17 ÅRSBERETNING kommune, og målet er å øke interessen og motivasjonen for matematikk gjennom hele opplæringsløpet, fra barnehage til videregående skole. Det ble ansatt en prosjektleder for karriereveiledning i Prosjektet er basert på samarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune og de 15 kommunene i fylket, og skal videreutvikle partnerskap med NAV, UiA og partene i arbeidslivet. Målet er bedre kvalitet på den individuelle veiledningen, reflekterte valg og redusert bortvalg. Tilpasset opplæring Det har i 2007 vært et spesielt fokus på å kvalitetssikre rutiner og retningslinjer for å sikre at elevenes rett til spesialundervisning blir oppfylt. Seks skoler hadde tilpasset opplæring eller differensiering som satsingsområde i 2007, og tre hadde dette som utviklingsmål i virksomhetsplanen. Kontaktlæreren er viktig i den individuelle tilpasningen. Hver kontaktlærer hadde i gjennomsnitt ansvar for 13,6 elever, med en variasjon fra 1 til 31. Den tradisjonelle tavleundervisningen suppleres i stor grad av bl.a. prosjektarbeid, storyline, samarbeidslæring, problembasert læring, digital læring og ungdomsbedrift. Det var 88 aktive ungdomsbedrifter i Vest-Agderskolen i Dette er en reduksjon fra 113 året før, Dette skyldes at Gimle videregående skole midlertidig reduserte sin satsing på ungdomsbedrift, i forbindelse med sammenslåingen med Kristiansand katedralskole. Tiltak mot bortvalg Oppfølgingstjenesten (OT) arbeider forebyggende mot bortvalg blant annet gjennom systemarbeid og kompetanseheving for kontaktlærere i grunnskole og videregående opplæring. Ungdommer registrert i OTs database Saker under arbeid Er i tiltak Trenger ikke tiltak (er i friskole, jobb e.l.) Er tilbake i vgs eller har fått læreplass De lave tallene i siste kolonne kommer av at målingen i 2007 var mer presis enn tidligere år. I 2005 og 2006 var en del elever som ikke hadde søkt, eller som hadde takket nei til skole-/læreplass med i statistikken. MMM-prosjektet, mestring motivasjon - måloppnåelse, startet opp våren 2007 som et samarbeid mellom Kristiansand kommune og fylkeskommunen. Prosjektet har som mål å redusere bortvalg, bl.a. gjennom å videreutvikle lærekandidatordningen som alternativ for elever som ikke mestrer alle kravene i de ordinære læreplanene. Minoritetsspråklige elever Det var i 2007 registrert til sammen 465 elever med annet morsmål enn de skandinaviske språkene, islandsk og engelsk. Dette er en liten økning i forhold til De største språkgruppene er albansk (44), spansk (44), arabisk (43), vietnamesisk (35), kurdisk (30) og bosnisk (25). Den nye læreplanen i Kunnskapsløftet, Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, med tilhørende kartleggingsmateriell, ble godkjent i Fylkeskommunen samarbeider med mottakskolen ved Kristiansand voksenopplæringssenter, for å finne frem til en hensiktsmessig organisering av arbeidet. Antall minoritetsspråklige elever Region Totalt 2006 Totalt 2007 Kristiansand Mandal og Lister Sum Rådgivertjenesten På grunnlag av en plan for felles kompetanseutvikling for rådgivere i grunnskole og videregående skole i Vest-Agder er det avholdt flere felles samlinger for rådgiverne. Det har også vært gjennomført et videreutdanningstilbud for rådgivere i regi av Høgskolen i Ålesund. De store skolene praktiserer delt rådgivingstjeneste, dvs. at ulike rådgivere har ansvar for sosialpedagogisk veiledning og karriereveiledning. Karriereveiledningsprosjektet er etablert for å styrke karriereveiledning, partnerskap og organisasjonsutvikling. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) PPT har ansvar for elever og lærlinger i videregående opplæring, som har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging. Tjenesten gir sakkyndige vurderinger som legges til grunn for skolenes og lærebedriftenes arbeid med tilrettelegging av opplæringen.

18 16 ÅRSBERETNING 2007 Antall nye henvisninger Gutter Jenter Totalt Antall henvisninger er økt fordi grunnskolen i 2007 har meldt flere elever til PPT enn tidligere. Fordeling på hovedvansker * Fagvansker Psykososiale vansker Generelle lærevansker Annet Totalt * enkeltelever kan være registrert med flere vansker. Opplæringstilbudet Opplæringstilbudet dimensjoneres på grunnlag av elevenes ønsker og bosted, skolenes kapasitet, næringslivets behov og tilgang på læreplasser primærsøkere ble registrert til de videregående skolene i fylket for skoleåret Det er en reduksjon på 113 fra året før. Per var kapasitetsutnyttelsen 96,2 pst., en bedring på 0,5 pst. i forhold til Samtlige ungdommer med opplæringsrett har fått tilbud før skolestart. Elevtallet i Kristiansandsregionen har vært stigende de siste årene. Vi forventer en liten økning neste skoleår. Oppfyllingsgraden i 2007 gikk noe opp på grunn av en bedre tilpasning av antall planlagte plasser sett i forhold til elevveksten. Antall avbrudd har økt med 0,6 pst til 3.6 pst. (Elever som avbryter opplæring etter 1.10 i det aktuelle skoleår) Grunnen til reduksjonen i antall hovedvansker er at færre elever enn tidligere er registrert med mer enn en vanske. Karakterer Karakterstatistikk kan stimulere til forbedring og utvikling gjennom analyser av skolenes bidrag til elevenes karakterutvikling. Karakterer skal avspeile grad av måloppnåelse i forhold til målene i læreplanen. Standpunktkarakteren omfatter alle målene, mens eksamenskarakteren reflekterer resultatet på en gitt prøve på et gitt tidspunkt. Disse karakterene vil derfor ofte være forskjellige. Klagebehandling Klagenemnda behandler klager på formelle feil etter opplæringslov og forskrift. I 2007 var totalt antall klager mer enn halvert i forhold til året før. Det arbeides systematisk med kvalitetstiltak som skal redusere elevenes behov for å klage. De nye læreplanene forutsetter at kompetansemålene og vurderingskriteriene blir gjort tydelige for elevene, og det stilles klare krav til underveisvurdering, oppfølging og dialog med den enkelte elev. Standpunktkarakterer og muntlig eksamen Antall klager Imøtekommet 27 (36,5%) 22 (21,5%) 17 (35%) Yrkesmessen. Foto: Tom Knudsen, Vennesla vgs.

19 ÅRSBERETNING Standpunkt og eksamenskarakterer i VKII Studieforberedende utdanningsprogram Standpunkt 2006 Eksamen 2006 Standpunkt2007 Eksamen 2007 Eilert Sundt vgs 4,03 3,45 3,83 3,27 Flekkefjord vgs 3,80 3,36 4,07 3,45 Gimle vgs 4,15 3,57 4,01 3,55 Kr.sand katedralskole 4,13 3,80 4,22 3,72 Mandal vgs 4,10 3,47 3,98 3,41 Sirdal vgs 4,19 3,63 4,03 2,86 Vennesla vgs 3,83 3,65 3,72 3,18 Vågsbygd vgs 4,32 3,87 4,17 3,54 Yrkesfaglige utdanningsprogram* Kvadraturen skolesenter 3,54 3,27 3,20 2,92 Søgne vgs 3,18 2,42 3,59 3,09 Kvinesdal vgs 3,86 3,31 Gjennomsnitt Vest-Agder 4,02 3,55 3,97 3,42 * Omfatter medier og kommunikasjon, naturbruk og allmennfaglig påbygging Nøkkeltall for skolene Kapasitet Søkere/elever Status Avbrudd Grupper Plasser Ledig Pst. Antall Pst. Kr.sand katedralskole Gimle ,6 21 1,5 Vågsbygd vgs 20, ,1 10 1,7 Vennesla vgs ,6 31 6,0 Kvadraturen skolesenter ,7 52 6,1 Tangen vgs 51, ,1 55 7,3 Søgne vgs 12, ,0 3 2,0 Mandal vgs 44, ,6 12 1,6 Byremo vgs 6, ,7 4 4,8 Eilert Sundt vgs ,3 5 2,2 Lyngdal vgs 9, ,5 9 6,6 Lista vgs 7, ,5 6 5,5 Sirdal vgs 3, ,7 3 3,3 Kvinesdal vgs ,2 9 5,0 Flekkefjord vgs 24, ,9 4 1,0 Sum Vest-Agder 355, , ,6 Nøkkeltall tidligere år Sum Vest-Agder , ,0 Sum Vest-Agder , , ,7

20 18 ÅRSBERETNING 2007 Opplæring i sosiale og medisinske institusjoner SMI-skolen i Vest-Agder gir opplæring til elever tilknyttet helseinstitusjoner, barnevernsinstitusjoner og sykehus. Tilbudet omfatter spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn, og undervisning på grunnskole- og videregående skoles nivå. Det gis opplæring i alle fag på grunnskolenivå og i alle fellesfag og enkelte programfag på videregående nivå. Antall elever varierer i løpet av året. I september 2007 var det elever på Ungdomsavdelingen og 1-4 på Familieklinikken. På Lillebølgen hadde 8 elever et fast opplæringstilbud, og 4-5 hadde et deltidstilbud. Det gis i tillegg opplæring ved Barneposten og SSR-Kongsgaard. Antall undervisningstimer Aktivitet Ressurssentere Region Realkompetansevurdering Antall 2006 Antall 2007 Antall kursaktiviteter 2007 Fellesfag Yrkesfag Flekkefjord Gimle Kvadraturen Mandal Eilert Sundt 37* 27* Tangen** 17 Sum * Tallene inkluderer yrkesprøving ** Samarbeidende skole, ikke ressurssenter Voksenopplæring De 5 ressurssentrene i fylket tar hånd om realkompetansevurdering av voksne i videregående opplæring, og tilbyr opplæring spesielt tilrettelagt for voksne. Opplæringen kan gjennomføres i samarbeid med andre videregående skoler i fylkeskommunen. Opplæringstilbudet regnes i kursaktiviteter, som er én person på ett kurs. En person kan være registrert med flere kursaktiviteter. Antall kursaktiviteter er økt kraftig i forhold til En grunn til det, er at overgangsordningene ved innføring av Kunnskapsløftet gir voksne som begynte sin opplæring i Reform -94 en tidsbegrenset mulighet til å fullføre med samme læreplaner. Fagopplæring I 2007 ble det inngått 1006 lærekontrakter i Vest-Agder. Dette er det høyeste antall noensinne. Antall lærlinger per tusen innbyggere, er i Vest-Agder 11, mot et landsgjennomsnitt på 7,7 (SSB-tall per ). 30 pst. av lærekontraktene ble inngått med kandidater uten opplæringsrett. Et stabilt lavt antall hevede kontrakter bidrar til et svært godt resultat. I 2007 ble det i tillegg inngått 30 nye opplæringskontrakter med lærekandidater. I Vest-Agder er det 22 opplæringskontor, hvorav 8 dekker begge Agderfylkene. Over 90 pst. av lærlingene i Vest-Agder er tilknyttet et opplæringskontor. Opplæringskontorene er svært viktige samarbeidspartnere for fylkeskommunen når det gjelder å opprettholde kvantiteten og videreutvikle kvaliteten i fagopplæringen i Vest-Agder. Utfordringer I løpet av 2007 har en forberedt implementering av Kunnskapsløftet i fagopplæringssystemet. Nye læreplaner skal innføres og nye vurderingsformer skal praktiseres. Dette blir en hovedutfordring fremover. (Opplæring av instruktørene i bedrift starter våren 2008.) Kvantiteten innenfor fagopplæringen i Vest-Agder er svært tilfredsstillende, og det er viktig at den blir opprettholdt. Samtidig er det sentralt at fylkeskommunen, i samarbeid med øvrige aktører, utvikler systemer som sikrer at alle lærlinger også får kvalitativt god opplæring. Dette er et langsiktig arbeid som er påbegynt, og som videreføres i Det ble avlagt 65 flere fag/svenneprøver i 2007 enn året før. 34 kandidater (ca. 3 pst.) strøk til fagprøven, og dette er noe lavere enn fjoråret.

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for Tine Sundtoft Kristiansand, 8. november 2016

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for Tine Sundtoft Kristiansand, 8. november 2016 Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2017-2020 Tine Sundtoft Kristiansand, 8. november 2016 Bybru i Flekkefjord Bussanlegg I år 2020 har vi En ny region Agder? (Foto: Svein Sundsdal/NRK) Nådd målene

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 20.04.17 * Fremmedspråk, språklig fordypning eller arbeidslivsfag. * Valgfag. Fremmedspråk Språklig fordypning Arbeidslivsfag Eleven skal ha vurdering med karakter. Karakteren teller ved inntak

Detaljer

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.02.2009 2006/306-3471/2009 / A43 Melding Saksbehandler: Karen Grundesen Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune

ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune Forsidebilde: Utsnitt av reinsflokk (fostringsflokk) under kalvetelling i Setesdal-Ryfylkeheiene. Bildet er publisert i boken Vandringer i Setesdals Vesthei utgitt

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN Nasjonale føringer og status på Agder

KOMMUNEREFORMEN Nasjonale føringer og status på Agder Felles formannskapsmøte i K5, 12. november 2015 KOMMUNEREFORMEN Nasjonale føringer og status på Agder ass. fylkesmann Tom Egerhei Fylkesmannen i Vest-Agder Disposisjon 1. Selve reformen roller og rammer

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp God oppvekst 2008 2018 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Nasjonale og regionale utfordringer Fullført videregående opplæring er den aller viktigste enkeltfaktoren for et godt voksenliv, aktiv

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg 1 Formålet med utredningen Se nærmere på: Hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som

Detaljer

2-årig utviklingsplan for Øvrebyen videregående skole

2-årig utviklingsplan for Øvrebyen videregående skole 2-årig utviklingsplan for Øvrebyen videregående skole 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som omfatter

Detaljer

EUs Program for livslang læring (LLP)

EUs Program for livslang læring (LLP) EUs Program for livslang læring (LLP) Programmet består av fire sektorprogram: Comenius for barnehage, grunnskole og videregående skole (og lærerutdanning) Erasmus for høgre utdanning Grundtvig for voksnes

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16679/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Tid for mestring! Strategiplan for videregående opplæring i Troms Av Renate Thomassen

Tid for mestring! Strategiplan for videregående opplæring i Troms Av Renate Thomassen Tid for mestring! Strategiplan for videregående opplæring i Troms 2010-2013 Av Renate Thomassen Grunnlag for strategiplan Fylkestinget behandlet i mars saken Tilstandsrapport for videregående opplæring

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011 Vest-Agder Fylkeskommune Innhold Forankring... 2 Mål... 3 Kompetansestrategi for Vest-Agderskolen... 4 Etterutdanning...

Detaljer

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse 1 av 7 Vår dato Vår referanse INNTAK- OG FORMIDLINGSSEKSJONEN 11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse Videregående skoler i Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder,

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Samarbeidsavtale med Audnedal kommune

Samarbeidsavtale med Audnedal kommune Samarbeidsavtale med Audnedal kommune 2012-2015 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Audnedal kommune. Innledning Denne avtalen gjelder for perioden

Detaljer

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING Arkivsak-dok. 11/04825-35 Saksbehandler Manuel Birnbrich Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 08.10.2012 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 10.10.2012 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 17.10.2012 Råd for

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2008-2009 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elever i videregående opplæring skoleåret 2008-2009. Datagrunnlaget

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

ÅRSBERETNING. Vest-Agder fylkeskommune

ÅRSBERETNING. Vest-Agder fylkeskommune ÅRSBERETNING 2005 Vest-Agder fylkeskommune ÅRSBERETNING 2005 Vest-Agder fylkeskommune Forsidebilde: Vinnerutkast ny Tangen videregående skole tegnet av arkitektfirma 3XNielsen AS. Vest-Agder fylke er

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2004/836-3839/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV

Detaljer

Forslag fra Ap til økonomiplan , budsjett 2014 og regionalt utviklingsprogram 2014.

Forslag fra Ap til økonomiplan , budsjett 2014 og regionalt utviklingsprogram 2014. Forslag fra Ap til økonomiplan 2014-2017, budsjett 2014 og regionalt utviklingsprogram 2014. Pkt1: Fylkestinget vedtar økonomiplan 2014-17 med følgende endringer: (beløp i hele tusen) 2014 2015 2016 2017

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017.

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING 2018 Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. FORMÅL MED HANDLINGSPROGRAMMET Ungdommens fylkesting ønsker å bli tatt på alvor. Handlingsprogrammet er

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg Regionale utviklingsmidler Regional samling for kontrollutvalg Bakgrunn Bedt om å se på følgende 1. Samhandling og samordning av statlige virkemidler 2. Måloppnåelse 3. Styring og kontroll 2 Budsjett 3

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 Vest-Agder fylkeskommune

ÅRSBERETNING 2009 Vest-Agder fylkeskommune ÅRSBERETNING 2009 Vest-Agder fylkeskommune Illustrasjon fra vinnerutkastet for Tangen videregående skole prydet forsiden til årsberetning for 2005. I 2008 ble grunnsteinen lagt ned og ved skolestart i

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV PROSJEKTET "FRITT VALG - 10-ÅRSSATSING FOR LIKESTILLING PÅ SØRLANDET"

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV PROSJEKTET FRITT VALG - 10-ÅRSSATSING FOR LIKESTILLING PÅ SØRLANDET Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2007/2204-6031/2009 / 006 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV PROSJEKTET

Detaljer

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplanens hovedmål Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009. Fylkesrådmannen rår til at hovedutvalg for kultur og utdanning til å treffe slikt vedtak:

1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009. Fylkesrådmannen rår til at hovedutvalg for kultur og utdanning til å treffe slikt vedtak: Arkivsak-dok. 09/01911-21 Saksbehandler Ann Kristin Grimsmo Saksgang Møtedato 1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009 INNSØKNINGSREGLEMENT Fylkesrådmannen rår til at (aktuelt utvalg) treffer slikt

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017 God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen 24 25 januar 2017 Et dobbelt samfunnsoppdrag Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte

Detaljer

STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER OPPSTART AV PLANARBEIDET

STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER OPPSTART AV PLANARBEIDET Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.02.2009 2008/350-3514/2009 / G10 Saksframlegg Saksbehandler: Inger Margrethe Braathu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur Saksframlegg Vår saksbehandler Kjersti Bærug Hulbakk, tlf. 32808665 Vår referanse 2008/697-25 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur 29.01.2014 Revidert fordeling av budsjettet

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16677/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Regional planstrategi. I dialog med kommuner og regionråd

Regional planstrategi. I dialog med kommuner og regionråd Regional planstrategi I dialog med kommuner og regionråd Plan og bygningsloven 7-1. Regional planstrategi Regional planmyndighet skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering,

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Planprogram for Regional transportplan

Planprogram for Regional transportplan Planprogram for Regional transportplan 2014-2023 Formål med planprogrammet Fylkestinget skal vedta Regional planstrategi i desember 2012. Her er det slått fast at «Samferdsel og kommunikasjon er et fundament

Detaljer

Lindesnesregionen. Kompetanse, innovasjon og verdiskaping. Vest-Agder fylkeskommune. folkestyre - kompetanse - samarbeid www.vaf.

Lindesnesregionen. Kompetanse, innovasjon og verdiskaping. Vest-Agder fylkeskommune. folkestyre - kompetanse - samarbeid www.vaf. Lindesnesregionen Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Vest-Agder fylkeskommune folkestyre - kompetanse - samarbeid Foto: Peder Austrud Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Innhold i presentasjonen

Detaljer

Derfor tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til fylkesråden for utdanning:

Derfor tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til fylkesråden for utdanning: 2. Interpellasjon fra Oddleif Olavsen, Høyre Videregående skole i Nordland, faglige resultater og frafall Over mange år har man fått målt standpunktkarakter og eksamensresultater i Nordland. Resultatene

Detaljer

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse KOMPETANSE- OG PEDAGOGISK ENHET Adressater i følge liste Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 2017/3340-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sigrun Bergseth, tlf. 32808792 Høring Fleksibilitet

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 Vår visjon: Læring i et inkluderende fellesskap Revidert august 2012 Utviklingsplanen er skolens styringsdokument. Den synliggjør skolens prioriteringer,

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 21.04.2009 2006/1093-7765/2009 / A40 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget ÅRSSTUDIUM IDRETT PÅ HOVDEN OG I SIRDAL

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2006/2315-3993/2009 / X70 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL VRI 2009 - VIRKEMIDLER TIL REGIONAL

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå KRAFTTAK FOR LÆRING Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå Vi må tenke helhetlig ha et bredt spekter av tiltak Lik rett

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Gjennomføring høst 2013

Gjennomføring høst 2013 Gjennomføring høst 2013 Tone Vangen 8. okotber 2013 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Videregående opplæring er viktig! SSB: Undersøkelse knyttet til ungdom som begynte i vg 1999-2000,

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Folkehelsestrategi for Agder høring. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Inger Margrethe Braathu

SÆRUTSKRIFT. Folkehelsestrategi for Agder høring. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Inger Margrethe Braathu SÆRUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/11740-12 Saksbehandler Inger Margrethe Braathu Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 - høring Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget 06.06.2017 17/52 Fylkesutvalget har

Detaljer

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister.

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister. Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister. Referat Møtested Kvinesdal rådhus, kommunestyresalen Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Dato: 03.02.14 Klokken: 0900-1400 Tilstede Forfall Oppfølging referat Ordfører

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. MANDAT, ORGANISERING OG PROSESS... 3 1.2. STRATEGIENS OPPBYGGING OG SKOLENES OPPFØLGING... 3 1.3. FYLKESKOMMUNENS

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Rundt elever og lærlinger 685 ungdommer i OT sin målgruppe

Rundt elever og lærlinger 685 ungdommer i OT sin målgruppe Ny GIV som et bidrag til skoleeiers forsvarlige kvalitetssystem 13. september 2013 Arly Hauge folkestyre kompetanse - samarbeid Vest-Agder fylkeskommune noen nøkkeltall Rundt 6.800 elever og 1.950 lærlinger

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-63 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse Nettskolen

Detaljer

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra Kommune: Telemark fylkeskommune Prosjekt: 700034 Frafall i videregående opplæring Prosjektplan Bestilling Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i møte 05.11.14, jf. sak

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2009-2010 Sammendrag Det er svært små endringer i gjennomsnittskarakterene fra i fjor til i år på nasjonalt nivå, både til standpunkt og til eksamen.

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole 2013-2015 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som omfatter

Detaljer

Skoleeiers kapasitetsbygging. Ser vi resultater?

Skoleeiers kapasitetsbygging. Ser vi resultater? Skoleeiers kapasitetsbygging Ser vi resultater? Enkelt budskap: Vi tror på helhetlig satsing, sammenheng og systematisk jobbing over tid i alle ledd - med felles fokus på bedre læring for alle Helhetlig

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

Til lærerne VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til lærerne VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til lærerne VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til NYTT SKOLEÅR Kjære lærer I år starter over 7 000 nye elever i videregående skoler i Akershus. Å gi ungdom en kompetanse som gjør

Detaljer

Sak 03/16: Tilbakeblikk

Sak 03/16: Tilbakeblikk 1 Sak 03/16: Tilbakeblikk Felles mål for Sørlandet (2003) Regionalt samarbeid gjennom Agderrådet Kilden Universitet E 18 Kristiansand- Grimstad 10 års satsing på likestilling Forankring og samarbeid Vedtatt

Detaljer

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsområde : Tilpassa opplæring som grunnlag for mestring Tiltak Nærmere om gjennomføring Ansvarlig Tidspunkt Annet A: - gjennomføre systematisk kartlegging

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ila skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...5

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN Kunnskap Mangfold Likeverd Bakgrunn St.meld. Nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring. Innst. S. Nr. 268 (2003-2004). Realiseres gjennom reform som har fått navnet: Målet Det beste i grunnopplæringen i Norge

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Videreutvikling av Klimapartnere Agder

Videreutvikling av Klimapartnere Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/9177-2 Saksbehandler Kirsten Borge Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget 06.06.2017 Kultur-, nærings- og helsekomité 13.06.2017 Fylkestinget

Detaljer