tidende nr NO årgang 94 ISSN Norsk varemerke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tidende nr 8-2004.02.16 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 94 ISSN Norsk varemerke tidende Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Norsk varemerketidende nr Innholdsfortegnelse Melding... side 3 Registrerte varemerker...» 4 Internasjonale registreringer...» 64 Slettelser...» 131 Resultat i innsigelsessaker...» 135 INID-koder...» 136

3 Norsk varemerketidende meldinger nr Endrede regler for fristforlengelser i varemerkesaker med virkning fra 1. mars Patentstyret har vurdert rutinene for behandling av fristforlengelser i varemerkesøknader og i innsigelsessaker, og kommet til at det er behov for endringer av disse. Dagens praksis på dette området er svært lempelig og perioden for fristforlengelser kan komme opp i 2 år og ofte lenger. En slik praksis gjør det vanskelig for Patentstyret å oppnå en mer effektiv saksbehandling. Patentstyret har derfor sett det som nødvendig at rutinene endres. I en del tilfeller er rutinene blitt veldig forenklet, mens det for andre tilfeller innskjerpes noe. Både tredjemenn så vel som søkere/innehavere er tjent med at det raskere tas en endelig avgjørelse i en sak. Fristreglene gjelder kun for de frister Patentstyret setter, jf. 19, og ikke lovbestemte frister. Patentstyret endrer rutinene med virkning fra 1. mars For søknader og internasjonale registreringer under behandling For søknader og internasjonale registreringer som er under behandling på ikrafttredelsestidspunktet, vil første fristforlengelse nå være på 6 måneder og ikke 3 måneder som tidligere. Erfaringsmessig ser dette ut til å samsvare med det behovet for fristforlengelse som foreligger. Ytterligere fristforlengelse på 3 måneder kan innvilges en gang, men da under forutsetning at det gis en nærmere begrunnelse for behovet. Eksempel på slik begrunnelse kan være at man ikke har klart å oppnå kontakt med innehaver av et motholdt merke med sikte på samtykkeforhandlinger, at samtykkeforhandlinger ikke er avsluttet eller at man trenger ytterligere tid til å innhente dokumentasjon som viser at et merke er innarbeidet. Hvis Patentstyret i en konkret sak har innvilget 2 fristforlengelser, er søker/innhaver i realiteten gitt en 9 måneder lang utsettelse på å besvare Patentstyrets brev. Patentstyret ønsker ikke at det skal innvilges ytterligere fristforlengelser med mindre det foreligger særlige grunner som tilsier at ytterligere forlengelse bør gis. Det skal i slike tilfeller innleveres dokumentasjon på at ytterligere fristforlengelse er nødvendig. Slike «særlige grunner» bør i alle tilfelle være noe mer utover de grunner som er nevnt overfor. For innsigelsessaker som er under behandling på ikrafttredelsestidspunktet Enhver anmodning om fristforlengelse i innsigelsessaker skal være begrunnet. Dette på bakgrunn av at det i innsigelsessaker er flere parter og at behandlingen av en innsigelsessak på grunn av mange fristforlengelser kan bli unødvendig lang. En fristforlengelse i en innsigelsessak vil fortsatt være på 3 måneder. Når en frist er innvilget, vil Patentstyret sende ut brev til partene med orientering om fristens utløp. Vi tror at disse nye fristreglene vil medføre en enklere saksbehandlingsprosess for alle involverte parter, søker/fullmektig og Patentstyret. Vi vil samtidig minne om at fristforlengelser nå er gratis (fra endring i avgiftsforskriften som trådte i kraft 1. mai 2003). 3

4 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BERTRAND (730) Innehaver: Vin og Vilt AS, Kongevn. 5, 0787 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Ole Per Solum, Postboks 1600 Vika, 0119 Oslo KL. 33: Vin og andre alkoholholdige drikkevarer. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Kraft Foods AS, Johan Throne Holsts plass 1, 0566 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 30: Sjokolade. 4

5 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Malling-Amundsen Design & Development AS, Postboks 1329 Vika, 0112 Oslo, NO KL. 14: Klokker, ur og andre kronometriske instrumenter. KL. 18: Motetilbehør i lær og lærimitasjoner. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (730) Innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur 8500, Tlaquepaque, Jalisco CP 45601, MX (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 32: Øl og maltholdige drikkevarer; ikkealkoholholdige drikker og blandinger for fremstilling av drikker; drikkevarer beregnet blandet med øl og maltholdige drikker; ikke-alkoholholdige cocktailblandinger. KL. 33: Alkoholholdige drikker; tequila; alkoholholdige cocktailblandinger. 5

6 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GRÅSTEIN (730) Innehaver: Danoco AS, Løkkebergveien 1, 3014 Drammen, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Vitenskapelig og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. KL. 44: Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruks-, hagebruks- og skogbrukstjenester. KL. 45: Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. (730) Innehaver: Frisk Norge Gruppen AS, Karenslyst Allé 7, 0277 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo KL. 41: Helseklubbvirksomhet; drift av sportsinstallasjoner. KL. 42: Medisinsk behandling; fysioterapitjenester. 6

7 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GENIE (730) Innehaver: O2 (Online) Ltd, 81 Newgate Street, London EC1A 7AJ, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Forretningsinformasjonstjenester; forretningsinformasjonstjenester tilveiebrakt on-line fra en database eller ved hjelp av nettsteder i globale datanettverk. KL. 36: Informasjonstjenester og interaktive databaseinformasjonstjenester, alt relatert til finans, forsikring, aksjer og aksjehandel; database-, on-line og internett-informasjon, rådgivning og konsultasjonstjenester relatert til finans. KL. 38: Telekommunikasjon; telekommunikasjon av informasjon; tilveiebringelse av telekommunikasjonstilgang og linker (lenker) til databaser og til globale datanettverk; internettportaltjenester. KL. 41: Informasjons- og rådgivningstjenester relatert til utdannelse, opplæring, underholdning, sport, rekreasjon, teater, TV, musikk, nyheter og forlagsvirksomhet; forlagsog utgivertjenester; reservasjoner, bestilling og billettjenester; on-line og interaktive databaseinformasjonstjenester relatert til de forannevnte tjenester. KL. 42: Informasjon og rådgivningstjenester relatert til formgiving og design; on-line og interaktive databaseinformasjonstjenester relatert til alle forannevnte tjenester. (730) Innehaver: Kanebo KK (Kanebo Ltd), 17-4, Sumida 5-chome, Sumida-ku, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Såper; parfymevarer, kosmetikk, eteriske oljer, hårvann; alle de forannevnte varer kun til bruk for mennesker. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); alle de forannevnte varer kun til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FJORD SEAFOOD (730) Innehaver: Fjord Seafood ASA, Brønnøysund, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 29: Fiske- og sjødyrprodukter, fiskefileter, fiskehermetikk, fiskemel, kråkebolleprodukter. KL. 31: Levende fisk og sjødyr, kråkeboller. KL. 42: Fiskeoppdrett; vitenskapelig og industriell forskning relatert til havbruk og fiskeoppdrett samt til utvikling av fiske- og sjødyrprodukter; faglige konsultasjoner, tekniske konsultasjoner, kvalitetskontroll og veterinære tjenester relatert til havbruk og fiskeoppdrett samt til utvikling av fiske- og sjødyrprodukter. 7

8 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TERRACAN (730) Innehaver: Hyundai Motor Co, 140-2, Ke-Dong, Chongro-Ku, Seoul, KR (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 12: Biler, trucker, busser, trailere, hjul, dekk; deler, utstyr og tilbehør til alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (elektroniske) for transientundertrykking, shuntavledermoduler (for parallellkopling), overspenningsavledermoduler, overspenningsfiltermoduler, moduler for å undertrykke transientfenomener, beskyttere for transientreduksjon, kraftledningsfiltere (elektroniske), gassutladningsrør, gassavledere, beskyttere av kvartbølgelinjetypen, overledningsbeskyttere av koaksial type, jordimpendansmålere, spenningsomvandlere av inverterog konvertertypen, kraftforsyningsenheter for uavbrutt strømforsyning ved hovedforsyningsbrudd, kraftforsyningsenheter for hjelpestrømforsyning, kraftforsyningsfiltere, kraftforsyningstilpasningsenheter, overvåknings- og måleapparater samt måleinstrumenter for strømforsyningen via kraftledningsnettet, transientsperrer, beskyttelsesinnretninger for strømforsyningsnettet; elektriske og elektroniske forsknings- og prøveinstrumenter og innretninger for vitenskapelig bruk, lynregistrering, -beskyttelse og - varsling, lynnedslagstellere og lynbeskyttelsessystemer av Franklin- og Faradaytypen; veieapparater; deler og tilpasningsenheter for alle varene nevnt ovenfor, og datamaskiner og maskinprogramvare for bruk under utvikling, konstruksjon og installasjon av apparater og elementer for lynregistrering og -beskyttelse. ERITECH (730) Innehaver: Erico International Corp, Bainbridge Road, Suite 300, Solon, OH 44139, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Jordingspyd og koplere til slike, jordingsklemmer og -forbindelser, hjelperør for vedlikehold (elektriske ledninger), vedlikeholdskanaler og -muffer, betjeningsenheter, betjeningskontakter, kabler og ledninger, flettverks- og båndklemmer, stive og fleksible strømskinner, skjermer og flettverk, kabel- og laminatkoplingsledninger, kontakter, kontaktelementer, strømledere, tilkoplingselementer, elektriske pollinjekontakter og -ankere, lyn- og overspenningsmateriale, nemlig ledere, avledere, luftelektroder, jordingselektroder, kontakter, fester, tilkoplingsklemmer og terminaler, lederaktiverende lynavledere, fordelingssammenstillinger, ESE-innretninger i form av aktive lynavledere, bæremaster, elektroder, ledningsbunter for tilkopling, kjemisk materiale i form av elektrisk forbedringsmateriale for å øke ledningsmotstanden i bakken og i jordingsbrønner; antenner og konsoller for lynvarslingssystemer, jordingsklemmer for transientstrømmer, skjøtebeskyttere, overspenningsbeskyttere av katodisk type, overspenningsbeskyttere og lynavledere for rørledningspotensialklemmer, test- og utprøvingsenheter, jordingsmotstandsprøvere; overspennings-, lynavlednings- og transientbeskyttelsesmateriale, herunder utladningstellere, overspenningsreduksjonsfilter (elektroniske), overspenningsreduksjonsfiltere 8

9 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HUMAN EDGE (730) Innehaver: Tormod Hilmar Bergheim, Promenaden 11, 0682 Oslo, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, arbeidsformidling, dataarkiver (administrasjon av -); databaser (innsamling av informasjon for bruk i -); databaser (systematisering av informasjon for bruk i -); formidling (arbeids-); konsultasjoner i personalspørsmål; personalspørsmål (konsulentvirksomhet vedrørende -); personellrekruttering; systematisering av informasjon for bruk i databaser. (730) Innehaver: Case Logic Inc, 6303 Dry Creek Parkway, Longmont, CO 80503, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Beholdere, album, bager, vesker, lagringsbokser, lommer og omslag til CD-plater, CD-platespillere, DVDer, DVD-spillere, lydkassetter, lydkassettspillere, minidisker, minidiskspillere, digitale lydkassetter, digitale disker, spillere av digitale lagringsmedia, MP3spillere, disker for video/computerspill, håndholdte spill, personlige planleggere, bærbare telefoner, toveisradioer, bilstereoer, computere, CD-rom, disketter, faste minnekort, videokassetter, kamera, fotografier og videokamera; musmatter; håndleddsstøtter; omslag til å binde kabler sammen (cable tie wraps); omslag til å binde ledninger sammen (cord tie wraps). KL. 18: Utstyr til transport av bagasje, nemlig skipssekker, rullende skipssekker, trillebager, ryggsekker, skulderbager og dokumentmapper; beholdere, bager, poser, vesker, kofferter og bokser for lasting i kjøretøy; beholdere, bager, poser, vesker, kofferter og bokser for organisering (organizers) av bagasjerom i kjøretøy; beholdere, bager, poser, vesker, kofferter og bokser for organisering (organizers) av hanskerom i kjøretøy; beholdere, bager, poser, vesker, kofferter og bokser for organisering (organizers) av konsoller i kjøretøy; beholdere, bager, poser, vesker, kofferter og bokser for organisering (organizers) som kan festes til seter i kjøretøy; søplebager og poser til kjøretøy; vesker; lommebøker; vesker av dokumentmappetypen. KL. 20: Lagringskabinett, hyller og stativer for CD-plater, DVDer, minidisker, digitale lagringsmedia, videokassetter, spilldisker, CD-rom, faste minnekort og disketter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Setbet AS, 2317 Hamar, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 42: Utleie av tilgangstid gjennom en internettportal til bruk av databaser og spill. 9

10 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EXPERIENCE THE EXTRAORDINARY (730) Innehaver: Bombardier Inc, 800, René-Lévesque Blvd. West, Montreal, QC, H3B 1Y8, CA (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Santa Maria AB, Box 63, S Mölndal, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker inkludert bambusskudd, kastanjer og wok-grønnsaker; syltetøy og geléer; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Sukker, ris, tapioka, sago; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, salatsauser; krydderier. KL. 31: Friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer; naturlige planter og blomster, malt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: XLTURF KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); vognjekker, vognheiser og løftebukker for vogner; motorer, maskiner og verktøymaskiner for ikkelandbaserte kjøretøy, utenbords maskiner, samt deler for slike. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; fly samt mekaniske og bygningsmessige deler for disse; jernbanevogner; fraktvogner; lokomotiver; rullende materiell og transittvogner for jernbaner og undergrunnsbaner nemlig hurtigtogvogner, elektriske undergrunnsvogner, dobbeltdekkervogner for passasjerer, hurtigtog, enkeltsporsvogner; snøscootere; personlige vannfarkoster; sportsbåter; utstyr for snøpreparering nemlig traktorer, snøfresere, prepareringsmaskiner, snøkanoner, samt deler og tilbehør for slikt utstyr; kjøretøyutstyr nemlig motorer for landkjøretøy, pickupvogndeksler og -foringer, deflektorer, skvettlapper, støtfangere, tilhengerfester, trekkroker og løftekroker, takgrinder, lagringsbeholdere for kjøretøyer, lastebærere, skistativer, sykkelstativer, omslag eller deksel for dekk, kjøretøypresenninger; håndvogner, trekkvogner; barnevogner; tilhengere, dekk (pneumatiske). CA, , (730) Innehaver: Symbior Technologies Inc - Société de droit canadien, Bureau 3147, Montreal, QC H3K 1G6, CA (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 27: Tepper og gulvtepper, gymnastikkmatter. 10

11 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Yahoo! Inc, Sunnyvale, CA, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 35: Annonse-, reklame- og forretningsvirksomhet; plassering/opprettelse av annonser, reklame og promoteringsdisplayer på elektroniske områder tilgjengelige via datanettverk; tilveiebringelse/forsyning av reklamerings- og grafiske, multimedia- og interaktive bilder gjennom datanettverk til bruk i personlige hjemmesider; annonsering, reklamering, markedsføring og promotering av webområder for andre; elektroniske handelstjenester, nemlig gaveregistertjenester og tilveiebringelse/forsyning av online markedsplasser hvor næringsdrivende kan tilby for salg og/eller kjøpe overskytende inventar og overskuddseiendeler av hverandre; online detaljhandel- og postordretjenester for vanlige forbrukervarer; online auksjonstjenester; tilveiebringelse/forsyning av online forretningsledelse innen detaljhandel, postordre og auksjon; tjenester for salg av billetter til arrangementer og begivenheter; demografiske konsultasjonstjenester; tilveiebringelse/forsyning av informasjon i form av kjøpeguider vedrørende andres varer og tjenester; kompilering, utarbeidelse og vedlikehold av onlinekataloger; tilveiebringelse/forsyning av online kataloger, indekser og søkbare databaser i forbindelse med kommunikasjon og adresselister; drift, ledelse og styring av elektroniske databaser; rådgivning innen ledelse, annonse- og reklamevirksomhet samt markedsføring av web-sider og webområder for andre. KL. 36: Forsikrings- og finansielle tjenester; kredittkorttjenester; tilveiebringelse/forsyning av informasjon angående fast eiendom, finansiering av fast eiendom, pantegjeldsatser, salgsverdi av fast eiendom, billån, aksjekurser, investeringer, obligasjoner, kuponger og andre pengesparingstilbud; opplysningstjenester for fast eiendom; tilveiebringelse/forsyning av kredittrapporter og kredittrapportanalyseinformasjon; tilveiebringelse/forsyning av informasjon angående bilforsikring, livsforsikring, sykeforsikring, hjem- og huseierforsikring, leietagerforsikring; tjenester relatert til elektronisk betaling av regninger; tilveiebringelse/forsyning av beskyttelsesforsikring for kjøp på internett; elektroniske kapital- og verdipapir-overføringstjenester; tjenester relatert til elektronisk handel, nemlig kredittkorttransaksjons-prosesseringstjenester, kredittkortverifikasjonstjenester, betalingsprosesseringstjenester og regnings- og faktureringsprosesseringstjenester. KL. 38: Kommunikasjonstjenester; telekommunikasjonstjenester; kringkastingstjenester; kringkasting og levering av audio-, video- og multimedia innhold ved hjelp av radio, mobil og trådløs kommunikasjon, fjernsyn, kabelfjernsyn, sluttede kretser, internett, elektroniske kommunikasjonsnettverk og datanettverk; elektroniske posttjenester; internettilgangstjenester; tilveiebringelse/forsyning av flerbrukertilgang til datanettverk for overføring og spredning av informasjon; elektronisk overføring av data, meldinger, bilder og dokumenter; telefontjenester; tilveiebringelse/forsyning av telefonikommunikasjon via dataterminaler og -nettverk; personsøkingstjenester; elektronisk lagring av bilder og data; elektroniske lagre og videresend meldingstjenester; chattetjenester, nemlig tilveiebringelse/forsyning av onlinefasiliteter for sanntidsinteraksjon med andre datamaskinbrukere vedrørende emner av allmenn interesse; tilveiebringelse/ forsyning av elektroniske oppslagstavler for overføring av meldinger mellom datamaskinbrukere vedrørende emner av allmenn interesse og for spill. KL. 41: Utdannelses-, opplærings- og underholdningstjenester; underholdningstjenester i form av online-spill og -konkurranser tilveiebrakt via datanettverk; tilveiebringelse/forsyning av underholdningsprogrammer via radio-, mobil og/eller trådløs kommunikasjon, televisjon, kabelfjernsyn, lukkede kretser, internett, elektroniske kommunikasjonsnettverk og datanettverk innen områdene nyheter, vær, sport, reiseliv, aktualiteter, referanseinformasjon, karriereinformasjon, datavirksomhet, databehandling, teknologi, shopping, auksjon, film, teater, musikk, helse, utdannelse, vitenskap og finans; tilveiebringelse/forsyning av online-magasiner og -nyhetsbrev innen områdene nyheter, vær, sport, reiseliv, aktualiteter, referanseinformasjon, karriereinformasjon, datavirksomhet, databehandling, teknologi, shopping, auksjon, film, teater, musikk, helse, utdannelse, vitenskap og finans. KL. 42: Datatjenester; online-datatjenester; opprettelse av indekser av/for informasjon, web-områder, andre ressurser og informasjon tilgjengelige på datanettverk for/ til andre; søking og gjenfinning av informasjon, webområder, andre ressurser og informasjon tilgjengelige på datanettverk for/til andre; tilveiebringelse/forsyning av online-linker til nyhets-, vær-, sports-, aktualitets- og referansemateriale og -informasjon; søkemotortjenester; tilveiebringelse/forsyning av flerbrukertilgang til datanettverk for overføring og spredning av et omfattende utvalg av informasjon; tilveiebringelse/forsyning av et omfattende utvalg av informasjon av allmenn interesse via datanettverk; kalendertjenester ytet via datanettverk; design, nyskaping, utvikling, vertsutøvelse, vedlikehold av web-sider og web-områder for andre; rådgivning og teknisk assistanse innen design, nyskaping, utvikling, 11

12 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr vertsutøvelse, vedlikehold og betjening av web-sider og web-områder for andre; teknisk assistanse innen ledelse, annonse- og reklamevirksomhet samt markedsføring av web-sider og web-områder for andre; tilveiebringelse/ forsyning av software-applikasjoner via personlig tilpassede web-side grensesnitt. US, , 76/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TEXT ACCENT (730) Innehaver: Berol Corp, 29 East Stephenson Street, Freeport, IL 61032, US (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FUSION (730) Innehaver: Fusion Electronics Ltd, Henderson, Auckland, NZ (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Apparater og instrumenter for lyd, video, radio og fjernsyn; sikkerhetsapparater og -instrumenter; alarmer og immobilisatorer; apparater og instrumenter til signalering og navigasjon; apparater og instrumenter for global posisjonering; kraftforsyningsapparater og -instrumenter; deler og tilbehør til forannevnte varer. (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 16: Materialer til bokbinding; kontorrekvisita (ikke møbler); kontorartikler, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler, pastellfargestifter, nemlig oljepasteller for pastelltegning, kalligrafiske penner; skrivesaker og papirvarer herunder tegne- og skriveredskaper, tegne- og skrivematerialer, herunder penner, kulepenner, kulepenner av rulletypen, fyllepenner, blyanter, markører, skrivepenner, tusjpenner, tusjmarkører med filtspiss, markeringstusjer og tegnekritt; trykktyper, klisjéer. 12

13 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: A SERIES OF UNFORTUNATE EVENTS (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Viacom International Inc, 1515 Broadway, New York, NY, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Apparater for lagring, opptak, overføring og gjengivelse av lyd og/eller bilder; levende filmer og videobånd, videodisker og innspilte magnetiske bånd med lyd og/eller bilder; lydopptak; grammofonplater og kompaktdisker; underholdningsapparater for bruk med fjernsynsapparater; computere; computerprogrammer; interaktive computersystemer; magnetiske og fiberoptiske databærere; computerspill og datoriserte underholdningsprogrammer. KL. 25: Klær, fottøy; hodeplagg; sportsklær; svømmetøy; fritidsklær; strikkede klær; nattøy; skjorter, t-skjorter, treningsgensere, jeans, bukser; hatter og luer; caps; støvler; sko; sandaler; tøfler; belter; skjerf; hansker; sokker; slips. KL. 28: Spill og leketøy, nemlig kortspill, darts, dukker, actionfigurer og tilbehør derav; elektroniske spill, andre enn for bruk sammen med fjernsynsapparater, spillemaskiner med lyd som kan brukes alene, brettspill, sportsartikler, nemlig køller, baller for baseball, fotballer, baller (paddle balls), balltre, juletrepynt. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; undervisningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; slike som produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer; produksjon av filmer og levende underholdningsinnslag; produksjon av levende filmer og fjernsynsinnslag; publikasjon av bøker, magasiner og tidsskrifter, tilveiebringelse av informasjon vedrørende søkerens fjernsynsprogrammeringstjenester for flerbrukere via world wide web eller internet eller andre online databaser, on-line stemmegivning på datanettverk for underholdningsformål. US, , (730) Innehaver: Autobar Group Ltd, Autobar House, 41/42 Key Bridge Road, Bretford, Middlesex TW8 ODY, England, GB (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 1: Avskallingspreparater for salgsautomater. KL. 3: Rensepreparater for salgsautomater, kaffemaskiner, temaskiner og/eller vannkjeler; avskallingspreparater for kaffemaskiner, temaskiner og/ eller vannkjeler. KL. 7: Kaffekverner. KL. 9: Dispensermaskiner; dispensermaskiner for kopper; mynt-, disk- eller kortopererte apparater; myntapparater og diskfrie apparater; mekanismer for myntapparater eller diskfrie apparater; drikke- og konfektdispensermaskiner; salgsautomater for dosering av mat og drikker, datamaskinvare og -programvare for bruk sammen med forannevnte apparater. KL. 11: Kjøleinstallasjoner, elektriske kaffemaskiner, kaffetraktere, kaffefiltermaskiner; espressokaffemaskiner; kaffetraktemaskiner; temaskiner; installasjoner for å tilberede te og kaffe; vannkjeler; kjeler for salgsautomater for drikker; vannfilter- og vannfiltreringsmaskiner; varmeplater, elektriske varmeplater; kafferistere. KL. 16: Filterpapir for kaffemaskiner; papirservietter; silkepapir; tørkepapir. KL. 21: Begere, tallerkener, krus, kopper, fat, engangskopper; beger- og/eller koppeholdere; kaffevispere; bokser, boller, cateringboller og brett av plast eller aluminium; glass-, porselen- og steintøyvare, ikke inkludert i andre klasser; kaffefiltere for enkle 13

14 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr kaffekopper. KL. 29: Melk og andre melkeprodukter for salgsautomater for kaffe og te; supper. KL. 30: Kaffe og kaffesubstitutter, små filterposer med kaffe for bruk direkte i koppen eller kannen; te; kakao; sjokoladepudder; sukker-, kaffe-, te-, kakao- og/eller sjokoladebaserte drikker; kjeks; konfekt. KL. 32: Ikke-alkoholholdige drikker, alle med kaffe- og/ eller te- og/eller sjokoladesmak; sirup for å lage ikkealkoholholdige drikker; fruktjuicer; vann. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Björn Axén Institut AB, Norrlandsgatan 7,1 ltr, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Hårpleiepreparater, sjampo, permanentvæsker for hår, hårfarger, hårvann, hårfargemidler, hårpermanent, hårspray. KL. 9: Krølltenger, elektrisk oppvarmede hårruller. KL. 11: Hårfønere. KL. 18: Attachévesker, lommebøker, paraplyfutteraler, håndvesker, bærenett for shopping, nøkkelfutteraler, portemonéer, reiseutstyr, strandvesker, visittkortfutteraler, vesker med skulderremmer. KL. 21: Børster, kammer, sakser, kamfutteraler. KL. 26: Parykker og løshår samt øvrige hårprodukter inkludert i klassen. KL. 41: Utdanning/undervisning, organisering av visninger/evenement. KL. 44: Konsulenttjenester innen hårpleie og skjønnhetspleie. SE, , 2002/04405 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co Ltd), No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Elektroniske instrumenter, i form av fjernkontrollnøkler innebygd i bærbare innretninger av korttype/holdertype omfattende integrerte elektroniske kretser spesielt brukt som kontroller for åpning og lukking av bildører og starting av bilmotorer. KL. 12: Biler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PALLET PRO (730) Innehaver: Exide Technologies, 210 Carnegie Center, Suite 500, Princeton, NJ 08540, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; brannslukningsapparater; batterier og et batteriladingsystem. 14

15 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Hearts on Fire Co, 333 Washington Street, Suite 851, Boston, MA 02108, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 14: Edle stener og juvelérvarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Lilleborg AS, Postboks 4236 Nydalen, 0401 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Vaskemidler; preparater og stoffer, alle til bruk for klesvask; tøykondisjoneringsmidler, tøymykemidler; blekemidler; flekkfjerningsmidler; luktfjernings- og oppfriskningspreparater for bruk på klær og tekstiler; såper, såper for oppfriskning av tekstiler; håndvaskepreparater; stivelsespreparater for klesvask; lukteposer og ark for parfymering av tøy; preparater for rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; deodoranter; duftevann, ikke for personlig bruk. (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HEMTEX (730) Innehaver: Hemtex AB, Box 495, S Borås, SE (740,750) Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 Oslo KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer eller av plast; brett (ikke av metall); beslag for møbler (ikke av metall); tilbehør til gardiner; kleshengere; puter, madrasser; persienner for innendørs bruk; klesstativer; soveposer for camping. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. 15

16 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Fokus Bank ASA, 7466 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; økonomisk planlegging. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; økonomisk rådgivning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Janssen-Cilag AS v/johnny Bjørnar Olafsen, Postboks 615 Skøyen, 0214 Oslo, NO KL. 41: Utdannelsesvirksomhet i form av etterutdanning av helsepersonell innen nyremedisin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: SNACKSY (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Fredrik Mælum, Hafrsfjordgt 29 A, 0268 Oslo, NO KL. 9: Serveringsautomat. KL. 29: Nøtter; nøtteprodukter; tørket frukt; snacks. KL. 30: Godteri; sukkervarer; sjokolade; snacks. (730) Innehaver: Black Dragon Group Europe AS, Ole Deviksvei 18, 0666 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo KL. 28: Sportsartikler. 16

17 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DPMS (730) Innehaver: NeoPharma AB, Box 22, S Uppsala, SE (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter; ortopediske artikler; suturmaterialer; pumper for medisinske formål. SE, , 2002/06064 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Best Kjøttprodukter AS, Utleirveien 140, 7046 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 32: Drikkevann, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PYRISOL (730) Innehaver: Pyrox AS, 5685 Uggdal, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 6: Bygningsplater av metall; herunder isolerte og overflatebehandlede metallplater for bruk i interiørinnredning i skip og maritime farkoster. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall). 17

18 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KENKOTHERM (730) Innehaver: Nikken International Inc, 52 Discovery Road, Irvine, CA 92618, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo (730) Innehaver: NW Damm & Søn AS, Fridtjof Nansens vei 14, 0369 Oslo, NO KL. 16: Pocketbøker. KL. 10: Massasjeapparater og -instrumenter; manuelt og elektronisk drevne massasjeinnretninger, instrumenter og maskiner; terapeutiske apparater og instrumenter; apparater til bruk i magnetfeltterapi; madrasser, puter og vattepper, alle for medisinske, terapeutiske og ortopediske formål; sterile kirurgiske tepper; innleggssåler for fottøy for medisinske og ortopediske formål; magnetiske innleggsåler, magnetiske terapeutiske ark (sheets); bandasjer for ledd; støttebandasjer, elastiske bandasjer; puter (pads), omslag og støttemateriell for medisinske formål; elektriske puter (pads) for medisinske formål; ortopediske bandasjer, ortopediske artikler; ortopediske fottøy og klær, såler, belter; stresslindrende apparater, instrumenter, maskiner og artikler; elektriske varmetepper og puter (pads) for medisinske formål; puter (pads) for forebyggelse av trykksår; ultrafiolette strålelamper for medisinske formål; filtere for ultrafiolette stråler for medisinske formål; fjern- og infrarødapparater, instrumenter og maskiner for medisinske, helse- eller helbredende formål; deler og komponenter for alle de forannevnte varer. KL. 24: Sengelinnet, vattepper og tepper. 18

19 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MAGBOY ELASTOMAG (730) Innehaver: Nikken International Inc, 52 Discovery Road, Irvine, CA 92618, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 10: Massasjeapparater og -instrumenter; manuelt og elektronisk drevne massasjeinnretninger, instrumenter og maskiner; terapeutiske apparater og instrumenter; apparater til bruk i magnetfeltterapi; madrasser, puter og vattepper, alle for medisinske, terapeutiske og ortopediske formål; sterile kirurgiske tepper; innleggssåler for fottøy for medisinske og ortopediske formål; magnetiske innleggsåler, magnetiske terapeutiske ark (sheets); bandasjer for ledd; støttebandasjer, elastiske bandasjer; puter (pads), omslag og støttemateriell for medisinske formål; elektriske puter (pads) for medisinske formål; ortopediske bandasjer, ortopediske artikler; ortopediske fottøy og klær, såler, belter; stresslindrende apparater, instrumenter, maskiner og artikler; elektriske varmetepper og puter (pads) for medisinske formål; puter (pads) for forebyggelse av trykksår; ultrafiolette strålelamper for medisinske formål; filtere for ultrafiolette stråler for medisinske formål; fjern- og infrarødapparater, instrumenter og maskiner for medisinske, helse- eller helbredende formål; deler og komponenter for alle de forannevnte varer. KL. 28: Leker, spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; stresslindrende baller og leketøy. (730) Innehaver: Nikken International Inc, 52 Discovery Road, Irvine, CA 92618, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; hårpreparater; ikke-medisinske preparater for bruk i badet og dusjen; såper; shampo; hårkondisjoneringpreparater; ikke-medisinske toalettpreparater og lotions for kroppen; kremer, rensemidler, toner, kroppsmelk, fuktighetspreparater, ansiktsskrubbepreparater (facial scrubs) og -masker; behandlingsmidler og preparater for håret, ansiktet, kroppen, neglene og føttene; deodoranter og tannpussemidler. KL. 10: Massasjeapparater og -instrumenter; manuelt og elektronisk drevne massasjeinnretninger, instrumenter og maskiner; terapeutiske apparater og instrumenter; apparater til bruk i magnetfeltterapi; madrasser, puter og vattepper, alle for medisinske, terapeutiske og ortopediske formål; sterile kirurgiske tepper; innleggssåler for fottøy for medisinske og ortopediske formål; magnetiske terapeutiske ark (sheets); bandasjer for ledd; støttebandasjer, elastiske bandasjer; puter (pads), omslag og støttemateriell for medisinske formål; elektriske puter (pads) for medisinske formål; ortopediske bandasjer, ortopediske artikler; ortopediske fottøy og klær, såler, belter; stresslindrende apparater, instrumenter, maskiner og artikler; elektriske varmetepper og puter (pads) for medisinske formål; puter (pads) for forebyggelse av trykksår; ultrafiolette strålelamper for medisinske formål; filtere for ultrafiolette stråler for medisinske formål; fjernog infrarødapparater, instrumenter og maskiner for medisinske, helse- eller helbredende formål; deler og komponenter for alle de forannevnte varer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; innleggssåler for fottøy; innleggssåler for sko. 19

20 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AMBISJON SILKY (730) Innehaver: Akademika AS, Postboks 84 Blindern, 0314 Oslo, NO KL. 35: Salg av bøker. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AURSTAD PARKERING (730) Innehaver: Amos Corp, 710 Joong-Ri, Dongtan- Myun, Hwasung-Koon, Kyungki-Do, KP (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 16: Fargeblyanter, pasteller (fargestifter), skrivepapir, pastellfargestifter, fargestifter, lim til bruk for skrivesaker og papirvarer, selvlysende penner, pensler, klistremerker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Oslo Lufthavn AS, Postboks 100, 2061 Gardermoen, NO KL. 39: Utleie av parkeringsplasser, parkeringsplasstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: JUSTITIA (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Spesmedico, Nymannsveien 190, 4015 Stavanger, NO KL. 9: Databasert måleutstyr. KL. 10: Diagnoseapparater for medisinsk bruk. (730) Innehaver: ADJ Advokatfirmaet Johansen, Postboks 6917 St Olavs plass, 0130 Oslo, NO KL. 42: Juridiske tjenester. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen:

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7711 Varemerkesøknad nr. 2003 03176 Søker: Nikken International Inc., Irvine, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30 2002.07.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 30 2002.07.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 30 2002.07.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 40/08-2008.09.29 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND

TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND Islandsk tolltariff ex 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 25/04-2004.06.14 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 25/04-2004.06.14 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 2004.06.14-25/04 nr 25/04-2004.06.14 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer