hafslund årsrapport 2000 Fleksibilitet Handlekraft Muligheter hafslund årsrapport 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "hafslund årsrapport 2000 Fleksibilitet Handlekraft Muligheter hafslund årsrapport 2000"

Transkript

1 hafslund årsrapport 2000 Fleksibilitet Handlekraft Muligheter hafslund årsrapport 2000

2 innhold Høydepunkter Dette er Hafslund Administrerende direktør har ordet Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter til regnskapet Revisjonsberetning Aksjer og aksjonærer Hafslund organisasjon Hafslund Produksjon Hafslund Krafthandel Hafslund Nett Hafslund Kraftomsetning Hafslund Invest Hafslund Venture Øvrige virksomhetsområder Adresser Analytisk informasjon, se folder bak 2

3 3 høydepunkter 2000 Dannelsen av Østnett er et nytt, viktig skritt mot en industrielt riktig nettstruktur rundt Oslofjorden. Eierandeler i Mjøskraft og Elverum Energi Nett gir fotfeste i en ny region. Rekordproduksjon fra produksjonsvirksomheten, fortsatt lavt prisnivå. Krafthandelsvirksomheten i USA gav betydelig avkastning. Hafslund har styrket stillingen innen kraftomsetning gjennom dannelsen av Tindra, landets nest største omsetningsselskap, og gjennom kontrollerende eierpost i Øko Kraft. Omorganisering av konsernstaben gir sterkere fokusering på en aktiv eieroppfølging av selskapets engasjementer i kjernevirksomheten. Finansielle omløpsaksjer gav en avkastning på 22,5 prosent sammenlignet med Oslo Børs' totalindeks på -1,7 prosent.

4 0 Vann fryser til is ved 0 grader, men vanndråper kan ha flytende form helt ned til 40 grader. Is dekker vannavgang fra hele landets overflate. Isbreer beveger seg med under 10 cm pr døgn.

5 is km 2 av Norges overflate. Isbreene utgjør til sammen 270 km 3 ismasse. Omgjort til vann vil dette utgjøre 70 prosent av normal

6 Hafslund ASA er et børsnotert energiselskap som kan se tilbake på mer enn 100 års virksomhet innen norsk kraftforsyning. Selskapet ble stiftet i 1898 og har ved årsskiftet 286 ansatte, hvorav 41 i USA. dette er hafslund Hafslund ASA er engasjert innen flere forretningsområder. Selskapets heleide produksjonsvirksomhet består av ni vannkraftverk i Norge med en middelårsproduksjon på 2,8 TWh, samt fire kraftverk i USA med en middelårsproduksjon på 0,2 TWh. Konsernet er en av de ledende aktørene i Norden innenfor engros- og egenhandel med elektrisk kraft og er også engasjert i krafthandelsvirksomhet i California, USA. Selskapet har en finansiell omløpsportefølje i størrelsesorden 1,0 milliard kroner, inkludert en ventureportefølje med en total ramme på 200 millioner kroner. Innen nettvirksomhet har Hafslund ASA en eierandel på 33 prosent i Viken Energinett, en indirekte eierandel på 24 prosent i Østnett, 49 prosent i Mjøskraft og i Elverum Energinett og 47 prosent i Oppdal Elektrisitetsverk. Innen kraftomsetning har Hafslund ASA eierandeler på 36,6 prosent i Norges nest største kraftomsetningsselskap,tindra Energi og 56,6 prosent i Øko Kraft. Konsernstaben er organisert i én enhet for konsernutvikling,én enhet for industrielt eierskap og én enhet for finansielt eierskap. Konsernstaben skal bidra til å utvikle selskaper Hafslund ASA har eierandeler i gjennom aktivt eierskap, tilbud om kompetanse og gjennom synergier mellom de ulike forretningsområdene. Selskapet har hovedkontor i Oslo. 6

7 7 Nøkkeltall for konsernet Millioner kroner Driftsinntekter Driftsresultat Majoritetens andel av resultat Totale omløpsmidler markedsbaserte aksjer/obligasjoner Totale anleggsmidler konsoliderte produksjonsaktiva konsoliderte nettaktiva nettrelaterte minoritetsinvesteringer minoritetsinvesteringer kraftomsetning øvrige energirelaterte investeringer Netto rentebærende gjeld Egenkapital (eks. minoritet) Totalkapital Resultat pr. aksje 3,38 4,12-1,61 Aksjekurs A-aksje ,00 48,40 48,20 Aksjekurs B-aksje ,00 30,90 32,20 For ytterligere informasjon, se figur 1 i folder.

8 Hafslund ASA ser store muligheter for å øke verdiskapingen og verdiutviklingen for våre aksjonærer. Dette skal skje med utgangspunkt i kompetanse, infrastruktur og kundebaser i de selskaper der Hafslund har eierinteresser. Restruktureringen innen nettvirksomhet og sluttbrukervirksomhet er et viktig ledd i dette arbeidet. Gjennom år 2000 ble det oppnådd viktige resultater innen begge disse forretningsområdene. administrerende har ordet Gjennom år 2000 har Hafslund ASA styrket posisjonen i sentrale deler av Østlandet innen de områder hvor potensialet for nyskaping og verdiutvikling er sterkest.infrastrukturen og kundegrunnlaget til Viken Energinett, Østnett, Mjøskraft, Elverum Energi, Øko Kraft og Tindra gir også store muligheter for utvikling av nye, lønnsomme forretningsområder. Omorganisering av konsernet har ført til utskilling av de operative funksjonene i egne selskaper. Hafslund ASA er delt inn i to eieroppfølgingsenheter, Industrielt eierskap og Finansielt eierskap. Disse skal gi sterkere fokus på eieroppfølging og utvikling av nye forretningsområder hvor Hafslund er engasjert. En flatere struktur vil dessuten bidra til større nærhet, bedre tverrfaglig orientering og raskere kunnskapsoverføring mellom virksomhetsområdene. Økt satsing på ventureinvesteringer skal være en brobygger mellom utviklingsmulighetene i kjernevirksomheten og nyskapingsmiljøer. Til tross for omfattende strukturendringer de siste årene er norsk kraftbransje fortsatt i overveiende grad preget av små enheter og hemmende rammebetingelser, inkludert uhensiktsmessige konsesjonsregler. Dette er tre sentrale forhold som kan forhindre at norsk kraftbransje blir en av aktørene i de endringene som nå skjer her hjemme, i Norden og i Europa for øvrig. Det vi kan miste, er det verdiskapingspotensial som ligger i å utnytte vår kompetanse og utviklingsmulighet i en bransje som er blitt konkurranseutsatt og internasjonalisert. Vi ser også at kommuner og fylkeskommuner ønsker å redusere eller avvikle sitt eierskap. De ønsker å omplassere verdiene fra kraftbransjen til sin primæroppgave; økt velferdsproduksjon.spørsmålet om eierskap i kraftbransjen bør være et spørsmål om hvilket eierskap som best kan videreutvikle en av de mest sentrale næringer i industrialiseringen av Norge i en ny konkurransesituasjon. Hvis kraftbransjen skal være motor i en styrket verdiskaping, er det behov for aktive eiere med evne til å reise kapital for ny utvikling, økonomisk ryggrad til å ta risiko og mulighet for å drive frem en struktur i næringen 8

9 9 som kan utvikle selskaper med internasjonale ambisjoner. Hvis ikke regelverk og rammebetingelser tilpasses en slik mulighet, kan norsk kraftbransje ende som en ren råvareleverandør, mens utenlandske selskaper overtar nettvirksomhet og omsetning, og dermed de muligheter for økt verdiskaping som ligger i disse områdene. Hafslund-aksjen har vært attraktiv blant andre energiselskaper. Det faktum at Hafslunds fem største eiere disponerer rundt 70 prosent av aksjekapitalen, innebærer at antall aksjer i såkalt "free float" er meget begrenset. Dette begrenser likviditeten i aksjen, noe som innebærer at aksjekursen ikke i tilstrekkelig grad reflekterer selskapets verdi. Det har vi også sett ved at større aksjeposter er omsatt til betydelig høyere verdi enn den løpende børskurs. Det er et mål at selskapets underliggende verdier skal synliggjøres på en måte som også reflekteres i aksjekursene. Hafslund ASAs målsetting er å være et uavhengig og innovativt energirelatert selskap som er attraktivt både for industrielle og finansielle eiere. En sterk finansiell base, konkurransedyktighet, høy kompetanse og nyskaping er kjennetegn som skal prege selskapet. Dette er forutsetninger for å kunne gi våre eiere en stabil,langsiktig og konkurransedyktig avkastning. Rune Bjerke

10 0,01 Vann er det eneste materialet vi kan oppleve i hverdagen i sine 3 former samtidig; fast, flytende og er det gjennomsnittlig 3000 millimeter nedbør hvert år. Det regner gjennomsnittlig 850 millimeter i

11 regn gass. Dette skjer ved 0,01 grader og med 6,1 mbar trykk. Gjennomsnittlig kommer det 1400 millimeter nedbør i Norge pr. år. På Vestlandet Norge i året.

12 Hafslunds visjon er å være et uavhengig og innovativt energirelatert selskap som er attraktivt både for industrielle og finansielle investorer. styrets beretning Hafslund har nå samlet sine eierinteresser på nedstrømssiden i betydelige eierandeler i Viken Energinett, Mjøskraft, Elverum Energi Nett, Tindra Energi og Øko Kraft. Omorganisering av konsernstaben gir et sterkere fokus på den eiermessige oppfølgingen av industrielle og finansielle investeringer. Dette skal styrke verdiskapingen i selskapene gjennom mer effektiv drift og mer lønnsomme strukturer. Målet er å øke avkastningen og verdiutviklingen for våre aksjonærer. Drifts- og resultatmessig har 2000 vært preget av rekordhøy produksjon med lave priser, betydelig resultat fra krafthandel, omstrukturering og nye eierandeler på nedstrømssiden,samt god avkastning og fokusering i investeringsporteføljen. I 2000 og hittil i 2001 har Hafslund styrket sin posisjon innen distribusjonsvirksomheten i østlandsområdet gjennom økt eierandel i Viken Energinett (33 prosent), indirekte eierskap i Østnett, samt 49,9 prosent i Mjøskraft og 49 prosent i Elverum Energi Nett. Innen kraftomsetningsvirksomhet har Hafslund ved fusjon av Hafslund Energi, Din Energi og Østkraft, bidratt til dannelsen av landets nest største omsetningsselskap, Tindra Energi,med i alt kunder.hafslund har også ervervet en eierandel på 56,6 prosent i Øko Kraft, et selskap med kunder. På den ekstraordinære generalforsamlingen 12. april 2000 ble det ikke flertall for styrets forslag om å fusjonere Elkem Energi og Hafslund ASA. Omsetning og resultat I 2000 oppnådde Hafslund et resultat før skatt på 596 millioner kroner (633 millioner kroner i 1999).Resultat etter skatt ble 404 millioner kroner (486 millioner kroner) og resultat pr. aksje ble 3,38 kroner i 2000 (kr 4,12). Driftsinntektene i 2000 ble millioner kroner (1.531 millioner kroner).driftsresultatet ble på 435 millioner kroner, en økning på 106 prosent fra 1999, og fordeler seg som følger: Millioner kroner Hafslund Produksjon Hafslund Krafthandel Øvrig virksomhet Sum driftsresultat Driftsresultatet har i 2000 vært preget av et betydelig bidrag fra krafthandelsvirksomheten i USA,en rekordhøy kraftproduksjon i den norske produksjonsvirksomheten til lave oppnådde salgspriser, samt god avkastning på egen nettdrift. De finansielle inntektene og andel av resultat fra tilknyttede selskaper ble 161 millioner 12

13 13 kroner (422 millioner kroner). Netto rentekostnader utgjorde 273 millioner kroner (263 millioner kroner). Det er realisert 376 millioner kroner i gevinst og utbytte fra konsernets finansielle omløpsportefølje i aksjer. Forretningsområder Produksjon: 3,5 TWh kraftproduksjon i Norge og USA. Nett: 33 prosent i Viken, som direkte og indirekte eier 74 prosent i Østnett, 49,9 prosent i Mjøskraft og 49 prosent i Elverum Energi Nett. Krafthandel: Engros- og egenhandel med elektrisk kraft i Norden og USA. Kraftomsetning: 36,6 prosent i Tindra, 56,6 prosent i Øko Kraft. Hafslund Invest: 1,9 milliarder kroner investert i aksjer. Hafslund Produksjon Hafslunds produksjonsvirksomhet er, etter flere års sterk fokus på kostnader, en kostnadseffektiv enhet med en god balanse mellom egne og innkjøpte ressurser.det arbeides planmessig for en ytterligere effektivisering av driften, økt virkningsgrad, samt operativt samarbeid i Glommavassdraget. Egenproduksjonen i Norge selges gjennom Hafslunds krafthandelsenhet, Hafslund Delta AS. I 2000 ble kraftproduksjonen i Norge på rekordhøye GWh, 534 GWh høyere enn normalproduksjon og 352 GWh høyere enn i Gjennomsnittlige oppnådde salgspriser i 2000 ble på 11,4 øre/kwh (11,9 øre/kwh). På bakgrunn av lavt prisnivå er sikringshorisonten redusert. Gjennom datterselskapet Hafslund USA Inc. eier og driver Hafslund tre vannkraftverk og ett flisfyrt verk i USA.Total kraftproduksjon ble 173 GWh i 2000.Vannkraftverkene har langtidskontrakter på produsert volum til lokale kraftselskaper. Nettvirksomheten Etter konsernets salg av regionalnettet i Østfold til Østnett i januar 2001 og lokalnettet i Haram kommune har konsernet ikke lenger noen heleid nettvirksomhet. Hafslund ASA har økt sin eierandel i Viken Energinett fra 25 prosent til 33 prosent ved å fusjonere Hafslund Regionalnett inn i Østnett gjennom Viken Energinett.Videre har Hafslund, ved emisjoner og kjøp, ervervet 49,9 prosent i Mjøskraft og 49 prosent i Elverum Energi Nett. For Hafslund er det et mål å gradvis øke eierandelen i disse selskapene. Hafslund har styrket sin posisjon som sentral aktør i restruktureringen av nettvirksomheten i det sentrale østlandsområdet,og dermed konsentrert selskapets engasjerte kapital på dette området.

14 Hafslund ønsker, gjennom sine eierengasjementer, å være en bidragsyter og pådriver for å realisere gode industrielle løsninger, og øke verdiskapningen i nettvirksomheten. Omorganisering av konsernstaben, med en egen enhet for industrielt eierskap, er et viktig ledd i den eiermessige oppfølging av våre investeringer i kjernevirksomheten. Hafslunds Regionalnett hadde i 2000 et driftsresultat på 58 millioner kroner (69 millioner kroner).den underliggende driften har vært stabil i år 2000, men resultatet er belastet med en engangseffekt knyttet til tidligere år på 11 millioner kroner. Krafthandelsvirksomheten Hafslund Krafthandel består av krafthandelsenheter i Norge og USA. Krafthandelsvirksomheten i Norden,Hafslund Delta AS,driver egenhandel med kraft på Nord Pool, samt håndtering av kraften til Hafslund Produksjon. Krafthandelsvirksomheten i USA, Hafslund Energy Trading, driver med egenhandel av elektrisk kraft i Western Systems Power Pool (WSPP) området. Driftsresultatet for Hafslund Krafthandel var i millioner kroner (-40 millioner kroner). Resultatet er sterkt påvirket av et positivt driftsresultat på 172 millioner kroner knyttet til krafthandelsvirksomheten i USA. Hafslund Delta oppnådde et driftsresultat på 13 millioner kroner. På grunn av sammenbruddet i kraftmarkedet i California høsten 2000, har Hafslund ikke vært aktive i markedet siden sent i november Inntil den store usikkerheten knyttet til markedsmessige og regulatoriske forhold er 14

15 15 avklart, vil krafthandelsaktiviteten i USA konsentreres om videreutvikling av analysemodeller og konsulentarbeid. Krafthandelsvirksomheten skal fremover bidra til økt verdiskapning gjennom kontrollert økning av eksponering mot kraftprisrisiko og relaterte risikoelementer. Hafslund vil vurdere å gå inn i det tyske markedet, samt vurdere eksponering mot andre energibærere, som for eksempel gass. Kraftomsetningsvirksomheten Gjennom fusjonen av selskapets heleide kraftomsetningsvirksomhet, Hafslund Energi AS, inn i Tindra Energi AS, hvor Hafslund eier 36,6 prosent,er det tatt et viktig skritt mot målsettingen om å etablere en sentral aktør i det norske kraftomsetningsmarkedet.tindra Energi AS er et resultat av en fusjon av Hafslund Energi AS, Din Energi AS og Østkraft AS, og selskapet har rundt kunder. Sammen med en eierandel på 56,6 prosent i Øko Kraft, som siden årsskiftet 2000/2001 er økt fra 49,9 prosent, er Hafslund blant de største eierne innen kraftomsetningsvirksomhet.målsettingen er å øke inntjeningen gjennom kostnadsreduksjoner ved samordning av kundeporteføljer, samt å øke verdiskapningen gjennom nye produkter og tjenester til kundene. Hafslund Invest Den samlede investeringsvirksomheten hadde ved utgangen av år 2000 en aksjeportefølje med en bokført verdi på millioner kroner (2.025 millioner kroner pr. utgangen av 1999), og et resultat på 439 millioner kroner (697 millioner kroner). Den finansielle omløpsporteføljen har i 2000 gitt et regnskapsmessig resultat på 376 millioner kroner og en avkastning på 22,5 prosent. Oslo Børs totalindeks hadde i samme periode en avkastning på -1,7 prosent. De langsiktige investeringene, med bokført verdi på millioner kroner pr. 31. desember 2000, gav et resultatbidrag på 63 millioner kroner i Selskapet solgte i februar 2001 eierandelen på 37 prosent i Actinor Shipping for 347 millioner kroner, inkludert mottatt utbytte på 118 millioner kroner i desember 2000.Som følge av inngått avtale om salg av aksjene er det resultatført -26 millioner kroner i 2000.Investeringen har gitt en årlig avkastning i størrelsesorden 17 prosent i eierperioden Investeringsaktiviteten gir kompetansemessige synergier mot selskapets engasjementer innen krafthandel og ventureaktiviteter. Målet er å utvikle våre eierandeler innen disse områdene på en mest mulig verdiutviklende måte.

16 Øvrige virksomhetsområder Øvrige virksomhetsområder, bestående av konsernstab, Hafslund Alfa, Orion Systems, tidligere konsolidert nettvirksomhet, Hafslund Landbruk og Hafslund Hovedgård hadde et driftsresultat på -54 millioner kroner (-47 millioner kroner). Driftsresultatet reflekteres av kostnadsføringer på 31 millioner kroner knyttet til avvikling/salg av den tidligere porteføljevirksomheten i Norden,samt krafthandelsvirksomheten i Spania. Hafslund Alfa gikk i balanse i 2000, 9 millioner bedre enn Hafslund Alfa bidro også i 2000 til en betydelig kostnadseffektivisering i produksjon og regionalnett. Hafslund Alfa ble i januar 2001 solgt til Østnett. Balanse Hafslund har i år 2000 investert 335 millioner kroner ved kjøp av 49,9 prosent av Mjøskraft,og 172 millioner ved kjøp av 49,9 prosent i Øko Kraft. Lokalnettet i Haram kommune ble solgt i desember 2000 for 108 millioner inkludert overtakelse av et ansvarlig lån.videre ble investeringen i Tussa Kraft (10 prosent) solgt for 136 millioner kroner i desember Hafslund hadde en egenkapitalandel på 32 prosent ved utgangen av året, tilsvarende som ved utgangen av Av total gjeld på millioner kroner, var 64 prosent langsiktig. Netto rentebærende gjeld pr. 31. desember 2000 var millioner kroner, hvilket er på nivå med utgangen av Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Aksjer og aksjonærforhold Hafslund ASAs aksjekapital er kroner,fordelt på A-aksjer og B-aksjer pålydende krone 1,-. Kursen på Oslo Børs pr. 31. desember 2000 var 44,00 kroner for A-aksjene og 25,00 kroner for B-aksjene. Kursen pr. 31. desember 1999 var 48,40 kroner for A-aksjer og 30,90 kroner for B-aksjer. Den største aksjetransaksjonen var Vattenfall Norge AS erverv av aksjer i klasse A og aksjer klasse B fra Folketrygdfondet. Vattenfall har inngått avtale med Sydkraft om salg av hele sin aksjepost i Hafslund.Sydkraft har etter dette 20,5 prosent av aksjekapitalen og 31,8 prosent av stemmene i Hafslund.Ved årsskiftet eide Hafslund antall egne B-aksjer til en gjennomsnittelig kostpris pr. aksje på 26,40 kroner. Ved årsskiftet kontrollerer de tre største eierne 80 prosent av stemmeberettiget kapital. Organisasjon og personal Pr.31.desember 2000 var i alt 286 medarbeidere beskjeftiget i Hafslund,hvorav 33 i morselskapet, sammenlignet med henholdsvis 349 for konsernet og 240 i morselskapet ved utgangen av

17 17 Selskapets hovedkontor er i Oslo.Konsernet har i løpet av 2000 vært igjennom bemanningstilpasninger, og i alt 30 personer har sluttet gjennom inngåtte avtaler om sluttvederlag eller førtidspensjon.i forbindelse med avtale om salg av nettvirksomheten og entreprenørvirksomheten i Østfold til Østnett / Viken Energinett i januar 2001, har i alt 125 personer blitt overført til Østnett. Etter den ordinære generalforsamlingen 9. mai ble Bjørn Eidem valgt som leder for det nye styret.den 15. august 2000 overtok Rune Bjerke som ny administrerende direktør i selskapet. Styret takker alle medarbeidere for god innsats i året som har gått, og spesielt til de ansatte som med virkning fra 1. januar 2001 er overført til Østnett. Helse, miljø og sikkerhet Det ytre miljøet Hafslunds kraftproduksjon i Norge er basert på vannkraft.vannkraften som energikilde er fornybar og påvirker ikke det ytre miljøet. Miljøproblemene ved kraftproduksjon i elvekraftverk er først og fremst knyttet til oljeutslipp og slagg fra vedlikehold av stål- og betongkonstruksjoner til vannveien. For å begrense miljøproblemene har Hafslund etablert tiltak med utstrakt bruk av oljeoppsamlere/-utskillere og bruk av vegetabilsk olje som brytes hurtig ned,på enkelte,utsatte luker.slagg fra vedlikehold av konstruksjoner samles opp og fjernes. Det flisfyrte kraftverket, Greenville Steam Company,har utslipp av nitrogendioksid (NOx) og svoveldioksid (SO2) som ligger under de maksimale grenseverdiene for kraftverket. Selskapet er deltaker i en rekke reguleringer i Glomma og Lågen. Reguleringen av vassdragene er styrt gjennom Glommens og Laagens Brukseierforening og følger gjeldende lover og planverk i de berørte kommuner. Hafslunds nettvirksomhet, som i hovedsak består av luftstrekk, vektlegger forholdet til det lokale miljøet ved linjestrekk, og har et konstruktivt samarbeid med berørte myndigheter. Selskapet har ingen pålegg fra offentlige myndigheter om forbedringer i forhold til det ytre miljøet. Arbeidsmiljø Hafslund har over flere år lagt stor vekt på forebyggende HMS- arbeid i form av BHT og systemer for internkontroll. Dette arbeidet er tillagt stor vekt og har gitt gode resultater.det er i løpet av 2000 blitt registrert 2 (2 i 1999) fraværsskader, og sykefraværet har vært på 5,3 prosent (5,4 prosent i 1999). Selskapet har hatt en svært stabil arbeidsstokk, og styret bedømmer arbeidsmiljøet i bedriften som godt. Arbeidsmiljøutvalget har avholdt 3 møter i løpet av året. Utbytte og disposisjoner Styret foreslår overfor generalforsamlingen at det fastsettes et ordinært utbytte på 1,20 kroner pr. aksje for 2000, det samme som for Av årsresultatet på 207 millioner kroner i Hafslund ASA foreslår styret å disponere 139 millioner kroner til utbytte, 72 millioner kroner til avgitt konsernbidrag (Brutto 100 millioner kroner) og 4 millioner kroner fra fri egenkapital. Hafslund ASA har ved årsskiftet en fri egenkapital på millioner kroner.

18 Utsiktene fremover Kraftbransjen er preget av økt konkurranse, sterkt krav til kostnadseffektivitet, omfattende strukturendringer, store endringer på eiersiden, bransjeglidning og internasjonalisering av markedene. Denne utviklingen gir nye muligheter for økt verdiskapning knyttet til den kompetanse, infrastruktur og kundebase bransjen besitter, både her hjemme og i et nordisk og nordeuropeisk marked. Forutsetningen for at disse mulighetene kan utnyttes,er at det bygges sterkere og mer rasjonelle strukturer med selskaper som har tilgang på risikovillig kapital. Det er også behov for eiere som har erfaring og kompetanse fra konkurranseutsatt virksomhet, og som kan bidra til å omstille bransjen fra forvaltningskultur til konkurransekultur. Hafslund ASA ønsker fortsatt å være en aktiv og langsiktig industriell eier i kraftbransjen som bidrar til økt verdiskapning gjennom bedre strukturer, mer effektiv drift og utvikling av nye tjenester og produkter. For å kunne utnytte mulighetene for økt verdiskapning til beste for selskapets eiere, er det Hafslunds målsetting å bidra til at det bygges større enheter gjennom industrielt samarbeid og fusjoner med andre energiselskaper, at det bygges broer til andre bransjer, og at man legger til grunn både et nordisk og nordeuropeisk markedsperspektiv. Styret i Hafslund ASA Oslo, 21. mars 2001 Bjørn Eidem Per Braadland Lars A. Christensen styrets leder Jens P. Heyerdahl d.y. Åse Nilsen Knut Løvli Fredriksen Tore O. Rimmereid Tønnes H.Thomstad Rune Bjerke adm. direktør 18

19 regnskap

20 Resultatregnskap Millioner kroner Hafslund ASA Hafslund-konsernet Noter Noter Driftsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter 4, Kjøp varer og energi Lønn og andre personalkostnader 6, Ordinære avskrivninger 19, Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat 4, Inntekt fra investering i tilknyttede selskaper Finansielle inntekter Finansielle kostnader Sum finansielle poster Ordinært resultat før skatt Skattekostnad ordinært resultat Ordinært resultat Ekstraordinær inntekt Årsresultat Minoritetens andel Majoritetens andel Disponeringer: Utbytte Mottatt/avgitt konsernbidrag Resultat pr. aksje 10 3,38 4,12-1,61 20

21 Balanse EIENDELER Millioner kroner Hafslund ASA Hafslund-konsernet Noter Noter Vannfallrettigheter Kundeporteføljer Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttede selskaper Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer 7, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Markedsbaserte aksjer/obligasjoner Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser 7, Langsiktig rentebærende gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Styret i Hafslund ASA Oslo, 21. mars 2001 Bjørn Eidem Per Braadland Jens P. Heyerdahl d.y. Lars A. Christensen Åse Nilsen styrets leder Knut Løvli Fredriksen Tønnes H.Thomstad Tore O. Rimmereid Rune Bjerke adm. direktør

22 kontantstrømanalyse Millioner kroner Hafslund ASA Hafslund-konsernet Noter Kontantstrøm fra driften Årsresultat Utsatt skatt Ordinære avskrivninger 19, Andel resultat tilknyttede selskaper, korrigert med mottatt utbytte Andre poster uten likviditetsvirkning Endring i kunder, varelager og leverandører Endring i andre driftsmessige poster Netto kontantstrøm til/fra driften Kontantstrøm til investeringer Investert i varige driftsmidler/ immaterielle eiendeler Salg av anleggsaktiva/heleid virksomhet Investert i tilknyttede selskaper Endring i langsiktige investeringer Endring i langsiktige fordringer Netto kontantstrøm til investeringer Kontantstrøm til finansieringsaktiviteter Opptak av langsiktig rentebærende gjeld Endring annen rentebærende gjeld Endring i annen langsiktig gjeld/forpliktelser Utbetalt utbytte Netto kontantstrøm til/fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning pr. 1. januar Likviditetsbeholdning pr. 31. desember

23 Noter 23 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Konsernregnskapet til Hafslund ASA med datterselskaper er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. I det følgende refererer Hafslund ASA til morselskapet og Hafslund til Hafslund ASA m/datterselskaper. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter Hafslund ASA og selskaper der Hafslund ASA har bestemmende innflytelse. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværender mellom selskaper som inngår i konsernregnskapet, er eliminert. Det konsoliderte regnskapet er utarbeidet på basis av historisk kost, med unntak av vannfallrettigheter, som ble oppskrevet til antatt virkelig verdi i tidligere år. Forskjellen mellom kostpris for aksjer i datterselskaper og bokført verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet er lagt til de eiendeler merverdiene knytter seg til. Den delen av overskytende kostpris som ikke kan tillegges oppkjøpte eiendeler og rettigheter, klassifiseres som goodwill og avskrives over forventet økonomisk levetid. Datterselskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året, er inkludert i regnskapet fra kjøpstidspunktet eller til salgstidspunktet. Utenlandske datterselskapers resultatregnskap omregnes til norske kroner etter gjennomsnittskurser for året.balansen omregnes etter kurser på balansedagen. Omregningsdifferanser føres direkte mot egenkapitalen. Investeringer i tilknyttede selskaper hvor Hafslund eier eller kontrollerer fra 20 til 50 prosent av aksjekapitalen, og har betydelig innflytelse samt langsiktig eierinteresse, er behandlet etter egenkapitalmetoden. Etter denne metoden medtas konsernets andel av det tilknyttede selskapets resultat etter skatt, korrigert for avskrivning på merverdi på kjøpstidspunktet, på egen linje i resultatregnskapet. Investeringen inngår i balansen til kostpris, korrigert for konsernets andel av resultat og mottatt utbytte. Kriterier for inntektsføring Leveringstidspunktet er kriteriet for inntektsføring av driftsinntekter. Klassifisering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall senere enn ett år fra regnskapsårets utløp, er oppført som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld med forfall senere enn 1 år etter regnskapsårets utløp er oppført som langsiktig gjeld. Øvrig gjeld er klassifisert som kortsiktig. Eiendeler og gjeld i fremmed valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdning Varebeholdningen beregnet etter FIFO-prinsippet er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og antatt salgspris etter fradrag for salgskostnader. Aksjer og obligasjoner Aksjer og obligasjoner klassifisert som omløpsmidler vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Konsernets beholdninger av henholdsvis aksjer/opsjoner og konvertible obligasjoner styres risikomessig samlet og underlegges en porteføljevurdering, hvor hver av de to porteføljene vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Gevinst og tap fra salg av aksjer og obligasjoner er inkludert i finansielle poster i resultatregnskapet. Langsiktige investeringer i selskaper hvor Hafslund kontrollerer mer enn 20 prosent av eierinteressene, men ikke har bestemmende innflytelse eller langsiktige eierinteresse, er oppført til anskaffelseskost, justert for eventuell varig nedgang i verdi. De enkelte investeringer vurderes individuelt. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som finansielle inntekter. Realiserte gevinster eller tap og eventuell nedskrivning på grunn av varig nedgang i verdien er medtatt i resultatregnskapet under finansielle poster. Se under konsolideringsprinsipper for regnskapsmessig behandling av investeringer i tilknyttede selskaper. Finansielle instrumenter Valutaterminkontrakter vurderes etter laveste verdis prinsipp som en integrert del av konsernets samlede portefølje av finansielle instrumenter og balanseposter i fremmed valuta. Endring i netto urealisert valutatap regnskapsføres som finanskostnad eller -inntekt. Rentebytteavtaler benyttes til å endre strukturen på identifiserte,underliggende,langsiktige lån.renteelementet periodiseres over løpetiden på kontrakten. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er ført opp i balansen til historisk anskaffelseskost tillagt oppskrivninger og fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger.varige driftsmidler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid etter følgende avskrivningssatser: Maskiner, inventar, driftsløsøre Bygninger og anlegg 8 25 prosent 2 5 prosent Ved salg av anleggsmidler medtas gevinster som driftsinntekter og tap som driftskostnader.

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Resultater 2. kvartal 2002

Resultater 2. kvartal 2002 Resultater 2. kvartal 2002 Presentasjon for analytikere Konsernsjef Rune Bjerke Mandag 19. august 2002 Konsernets resultat 2. kvartal 2002 Forbedringer i driften innen Kraftomsetning: reduserte kostnader,

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Innhold. Høydepunkter. Dette er Hafslund. Administrerende direktør har ordet. Styrets årsberetning. Resultatregnskap. Balanse. Kontantstrømanalyse

Innhold. Høydepunkter. Dette er Hafslund. Administrerende direktør har ordet. Styrets årsberetning. Resultatregnskap. Balanse. Kontantstrømanalyse HAFSLUND ÅRSRAPPORT 1999 Innhold 3 6 8 12 20 21 22 23 35 36 38 40 44 46 48 50 54 56 58 60 Høydepunkter Dette er Hafslund Administrerende direktør har ordet Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Wireless Reading Systems Holding ASA RESULTATREGNSKAP 30.06.04 Note 30.06.2004 31.12.2003 Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer