hafslund årsrapport 2000 Fleksibilitet Handlekraft Muligheter hafslund årsrapport 2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "hafslund årsrapport 2000 Fleksibilitet Handlekraft Muligheter hafslund årsrapport 2000"

Transkript

1 hafslund årsrapport 2000 Fleksibilitet Handlekraft Muligheter hafslund årsrapport 2000

2 innhold Høydepunkter Dette er Hafslund Administrerende direktør har ordet Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter til regnskapet Revisjonsberetning Aksjer og aksjonærer Hafslund organisasjon Hafslund Produksjon Hafslund Krafthandel Hafslund Nett Hafslund Kraftomsetning Hafslund Invest Hafslund Venture Øvrige virksomhetsområder Adresser Analytisk informasjon, se folder bak 2

3 3 høydepunkter 2000 Dannelsen av Østnett er et nytt, viktig skritt mot en industrielt riktig nettstruktur rundt Oslofjorden. Eierandeler i Mjøskraft og Elverum Energi Nett gir fotfeste i en ny region. Rekordproduksjon fra produksjonsvirksomheten, fortsatt lavt prisnivå. Krafthandelsvirksomheten i USA gav betydelig avkastning. Hafslund har styrket stillingen innen kraftomsetning gjennom dannelsen av Tindra, landets nest største omsetningsselskap, og gjennom kontrollerende eierpost i Øko Kraft. Omorganisering av konsernstaben gir sterkere fokusering på en aktiv eieroppfølging av selskapets engasjementer i kjernevirksomheten. Finansielle omløpsaksjer gav en avkastning på 22,5 prosent sammenlignet med Oslo Børs' totalindeks på -1,7 prosent.

4 0 Vann fryser til is ved 0 grader, men vanndråper kan ha flytende form helt ned til 40 grader. Is dekker vannavgang fra hele landets overflate. Isbreer beveger seg med under 10 cm pr døgn.

5 is km 2 av Norges overflate. Isbreene utgjør til sammen 270 km 3 ismasse. Omgjort til vann vil dette utgjøre 70 prosent av normal

6 Hafslund ASA er et børsnotert energiselskap som kan se tilbake på mer enn 100 års virksomhet innen norsk kraftforsyning. Selskapet ble stiftet i 1898 og har ved årsskiftet 286 ansatte, hvorav 41 i USA. dette er hafslund Hafslund ASA er engasjert innen flere forretningsområder. Selskapets heleide produksjonsvirksomhet består av ni vannkraftverk i Norge med en middelårsproduksjon på 2,8 TWh, samt fire kraftverk i USA med en middelårsproduksjon på 0,2 TWh. Konsernet er en av de ledende aktørene i Norden innenfor engros- og egenhandel med elektrisk kraft og er også engasjert i krafthandelsvirksomhet i California, USA. Selskapet har en finansiell omløpsportefølje i størrelsesorden 1,0 milliard kroner, inkludert en ventureportefølje med en total ramme på 200 millioner kroner. Innen nettvirksomhet har Hafslund ASA en eierandel på 33 prosent i Viken Energinett, en indirekte eierandel på 24 prosent i Østnett, 49 prosent i Mjøskraft og i Elverum Energinett og 47 prosent i Oppdal Elektrisitetsverk. Innen kraftomsetning har Hafslund ASA eierandeler på 36,6 prosent i Norges nest største kraftomsetningsselskap,tindra Energi og 56,6 prosent i Øko Kraft. Konsernstaben er organisert i én enhet for konsernutvikling,én enhet for industrielt eierskap og én enhet for finansielt eierskap. Konsernstaben skal bidra til å utvikle selskaper Hafslund ASA har eierandeler i gjennom aktivt eierskap, tilbud om kompetanse og gjennom synergier mellom de ulike forretningsområdene. Selskapet har hovedkontor i Oslo. 6

7 7 Nøkkeltall for konsernet Millioner kroner Driftsinntekter Driftsresultat Majoritetens andel av resultat Totale omløpsmidler markedsbaserte aksjer/obligasjoner Totale anleggsmidler konsoliderte produksjonsaktiva konsoliderte nettaktiva nettrelaterte minoritetsinvesteringer minoritetsinvesteringer kraftomsetning øvrige energirelaterte investeringer Netto rentebærende gjeld Egenkapital (eks. minoritet) Totalkapital Resultat pr. aksje 3,38 4,12-1,61 Aksjekurs A-aksje ,00 48,40 48,20 Aksjekurs B-aksje ,00 30,90 32,20 For ytterligere informasjon, se figur 1 i folder.

8 Hafslund ASA ser store muligheter for å øke verdiskapingen og verdiutviklingen for våre aksjonærer. Dette skal skje med utgangspunkt i kompetanse, infrastruktur og kundebaser i de selskaper der Hafslund har eierinteresser. Restruktureringen innen nettvirksomhet og sluttbrukervirksomhet er et viktig ledd i dette arbeidet. Gjennom år 2000 ble det oppnådd viktige resultater innen begge disse forretningsområdene. administrerende har ordet Gjennom år 2000 har Hafslund ASA styrket posisjonen i sentrale deler av Østlandet innen de områder hvor potensialet for nyskaping og verdiutvikling er sterkest.infrastrukturen og kundegrunnlaget til Viken Energinett, Østnett, Mjøskraft, Elverum Energi, Øko Kraft og Tindra gir også store muligheter for utvikling av nye, lønnsomme forretningsområder. Omorganisering av konsernet har ført til utskilling av de operative funksjonene i egne selskaper. Hafslund ASA er delt inn i to eieroppfølgingsenheter, Industrielt eierskap og Finansielt eierskap. Disse skal gi sterkere fokus på eieroppfølging og utvikling av nye forretningsområder hvor Hafslund er engasjert. En flatere struktur vil dessuten bidra til større nærhet, bedre tverrfaglig orientering og raskere kunnskapsoverføring mellom virksomhetsområdene. Økt satsing på ventureinvesteringer skal være en brobygger mellom utviklingsmulighetene i kjernevirksomheten og nyskapingsmiljøer. Til tross for omfattende strukturendringer de siste årene er norsk kraftbransje fortsatt i overveiende grad preget av små enheter og hemmende rammebetingelser, inkludert uhensiktsmessige konsesjonsregler. Dette er tre sentrale forhold som kan forhindre at norsk kraftbransje blir en av aktørene i de endringene som nå skjer her hjemme, i Norden og i Europa for øvrig. Det vi kan miste, er det verdiskapingspotensial som ligger i å utnytte vår kompetanse og utviklingsmulighet i en bransje som er blitt konkurranseutsatt og internasjonalisert. Vi ser også at kommuner og fylkeskommuner ønsker å redusere eller avvikle sitt eierskap. De ønsker å omplassere verdiene fra kraftbransjen til sin primæroppgave; økt velferdsproduksjon.spørsmålet om eierskap i kraftbransjen bør være et spørsmål om hvilket eierskap som best kan videreutvikle en av de mest sentrale næringer i industrialiseringen av Norge i en ny konkurransesituasjon. Hvis kraftbransjen skal være motor i en styrket verdiskaping, er det behov for aktive eiere med evne til å reise kapital for ny utvikling, økonomisk ryggrad til å ta risiko og mulighet for å drive frem en struktur i næringen 8

9 9 som kan utvikle selskaper med internasjonale ambisjoner. Hvis ikke regelverk og rammebetingelser tilpasses en slik mulighet, kan norsk kraftbransje ende som en ren råvareleverandør, mens utenlandske selskaper overtar nettvirksomhet og omsetning, og dermed de muligheter for økt verdiskaping som ligger i disse områdene. Hafslund-aksjen har vært attraktiv blant andre energiselskaper. Det faktum at Hafslunds fem største eiere disponerer rundt 70 prosent av aksjekapitalen, innebærer at antall aksjer i såkalt "free float" er meget begrenset. Dette begrenser likviditeten i aksjen, noe som innebærer at aksjekursen ikke i tilstrekkelig grad reflekterer selskapets verdi. Det har vi også sett ved at større aksjeposter er omsatt til betydelig høyere verdi enn den løpende børskurs. Det er et mål at selskapets underliggende verdier skal synliggjøres på en måte som også reflekteres i aksjekursene. Hafslund ASAs målsetting er å være et uavhengig og innovativt energirelatert selskap som er attraktivt både for industrielle og finansielle eiere. En sterk finansiell base, konkurransedyktighet, høy kompetanse og nyskaping er kjennetegn som skal prege selskapet. Dette er forutsetninger for å kunne gi våre eiere en stabil,langsiktig og konkurransedyktig avkastning. Rune Bjerke

10 0,01 Vann er det eneste materialet vi kan oppleve i hverdagen i sine 3 former samtidig; fast, flytende og er det gjennomsnittlig 3000 millimeter nedbør hvert år. Det regner gjennomsnittlig 850 millimeter i

11 regn gass. Dette skjer ved 0,01 grader og med 6,1 mbar trykk. Gjennomsnittlig kommer det 1400 millimeter nedbør i Norge pr. år. På Vestlandet Norge i året.

12 Hafslunds visjon er å være et uavhengig og innovativt energirelatert selskap som er attraktivt både for industrielle og finansielle investorer. styrets beretning Hafslund har nå samlet sine eierinteresser på nedstrømssiden i betydelige eierandeler i Viken Energinett, Mjøskraft, Elverum Energi Nett, Tindra Energi og Øko Kraft. Omorganisering av konsernstaben gir et sterkere fokus på den eiermessige oppfølgingen av industrielle og finansielle investeringer. Dette skal styrke verdiskapingen i selskapene gjennom mer effektiv drift og mer lønnsomme strukturer. Målet er å øke avkastningen og verdiutviklingen for våre aksjonærer. Drifts- og resultatmessig har 2000 vært preget av rekordhøy produksjon med lave priser, betydelig resultat fra krafthandel, omstrukturering og nye eierandeler på nedstrømssiden,samt god avkastning og fokusering i investeringsporteføljen. I 2000 og hittil i 2001 har Hafslund styrket sin posisjon innen distribusjonsvirksomheten i østlandsområdet gjennom økt eierandel i Viken Energinett (33 prosent), indirekte eierskap i Østnett, samt 49,9 prosent i Mjøskraft og 49 prosent i Elverum Energi Nett. Innen kraftomsetningsvirksomhet har Hafslund ved fusjon av Hafslund Energi, Din Energi og Østkraft, bidratt til dannelsen av landets nest største omsetningsselskap, Tindra Energi,med i alt kunder.hafslund har også ervervet en eierandel på 56,6 prosent i Øko Kraft, et selskap med kunder. På den ekstraordinære generalforsamlingen 12. april 2000 ble det ikke flertall for styrets forslag om å fusjonere Elkem Energi og Hafslund ASA. Omsetning og resultat I 2000 oppnådde Hafslund et resultat før skatt på 596 millioner kroner (633 millioner kroner i 1999).Resultat etter skatt ble 404 millioner kroner (486 millioner kroner) og resultat pr. aksje ble 3,38 kroner i 2000 (kr 4,12). Driftsinntektene i 2000 ble millioner kroner (1.531 millioner kroner).driftsresultatet ble på 435 millioner kroner, en økning på 106 prosent fra 1999, og fordeler seg som følger: Millioner kroner Hafslund Produksjon Hafslund Krafthandel Øvrig virksomhet Sum driftsresultat Driftsresultatet har i 2000 vært preget av et betydelig bidrag fra krafthandelsvirksomheten i USA,en rekordhøy kraftproduksjon i den norske produksjonsvirksomheten til lave oppnådde salgspriser, samt god avkastning på egen nettdrift. De finansielle inntektene og andel av resultat fra tilknyttede selskaper ble 161 millioner 12

13 13 kroner (422 millioner kroner). Netto rentekostnader utgjorde 273 millioner kroner (263 millioner kroner). Det er realisert 376 millioner kroner i gevinst og utbytte fra konsernets finansielle omløpsportefølje i aksjer. Forretningsområder Produksjon: 3,5 TWh kraftproduksjon i Norge og USA. Nett: 33 prosent i Viken, som direkte og indirekte eier 74 prosent i Østnett, 49,9 prosent i Mjøskraft og 49 prosent i Elverum Energi Nett. Krafthandel: Engros- og egenhandel med elektrisk kraft i Norden og USA. Kraftomsetning: 36,6 prosent i Tindra, 56,6 prosent i Øko Kraft. Hafslund Invest: 1,9 milliarder kroner investert i aksjer. Hafslund Produksjon Hafslunds produksjonsvirksomhet er, etter flere års sterk fokus på kostnader, en kostnadseffektiv enhet med en god balanse mellom egne og innkjøpte ressurser.det arbeides planmessig for en ytterligere effektivisering av driften, økt virkningsgrad, samt operativt samarbeid i Glommavassdraget. Egenproduksjonen i Norge selges gjennom Hafslunds krafthandelsenhet, Hafslund Delta AS. I 2000 ble kraftproduksjonen i Norge på rekordhøye GWh, 534 GWh høyere enn normalproduksjon og 352 GWh høyere enn i Gjennomsnittlige oppnådde salgspriser i 2000 ble på 11,4 øre/kwh (11,9 øre/kwh). På bakgrunn av lavt prisnivå er sikringshorisonten redusert. Gjennom datterselskapet Hafslund USA Inc. eier og driver Hafslund tre vannkraftverk og ett flisfyrt verk i USA.Total kraftproduksjon ble 173 GWh i 2000.Vannkraftverkene har langtidskontrakter på produsert volum til lokale kraftselskaper. Nettvirksomheten Etter konsernets salg av regionalnettet i Østfold til Østnett i januar 2001 og lokalnettet i Haram kommune har konsernet ikke lenger noen heleid nettvirksomhet. Hafslund ASA har økt sin eierandel i Viken Energinett fra 25 prosent til 33 prosent ved å fusjonere Hafslund Regionalnett inn i Østnett gjennom Viken Energinett.Videre har Hafslund, ved emisjoner og kjøp, ervervet 49,9 prosent i Mjøskraft og 49 prosent i Elverum Energi Nett. For Hafslund er det et mål å gradvis øke eierandelen i disse selskapene. Hafslund har styrket sin posisjon som sentral aktør i restruktureringen av nettvirksomheten i det sentrale østlandsområdet,og dermed konsentrert selskapets engasjerte kapital på dette området.

14 Hafslund ønsker, gjennom sine eierengasjementer, å være en bidragsyter og pådriver for å realisere gode industrielle løsninger, og øke verdiskapningen i nettvirksomheten. Omorganisering av konsernstaben, med en egen enhet for industrielt eierskap, er et viktig ledd i den eiermessige oppfølging av våre investeringer i kjernevirksomheten. Hafslunds Regionalnett hadde i 2000 et driftsresultat på 58 millioner kroner (69 millioner kroner).den underliggende driften har vært stabil i år 2000, men resultatet er belastet med en engangseffekt knyttet til tidligere år på 11 millioner kroner. Krafthandelsvirksomheten Hafslund Krafthandel består av krafthandelsenheter i Norge og USA. Krafthandelsvirksomheten i Norden,Hafslund Delta AS,driver egenhandel med kraft på Nord Pool, samt håndtering av kraften til Hafslund Produksjon. Krafthandelsvirksomheten i USA, Hafslund Energy Trading, driver med egenhandel av elektrisk kraft i Western Systems Power Pool (WSPP) området. Driftsresultatet for Hafslund Krafthandel var i millioner kroner (-40 millioner kroner). Resultatet er sterkt påvirket av et positivt driftsresultat på 172 millioner kroner knyttet til krafthandelsvirksomheten i USA. Hafslund Delta oppnådde et driftsresultat på 13 millioner kroner. På grunn av sammenbruddet i kraftmarkedet i California høsten 2000, har Hafslund ikke vært aktive i markedet siden sent i november Inntil den store usikkerheten knyttet til markedsmessige og regulatoriske forhold er 14

15 15 avklart, vil krafthandelsaktiviteten i USA konsentreres om videreutvikling av analysemodeller og konsulentarbeid. Krafthandelsvirksomheten skal fremover bidra til økt verdiskapning gjennom kontrollert økning av eksponering mot kraftprisrisiko og relaterte risikoelementer. Hafslund vil vurdere å gå inn i det tyske markedet, samt vurdere eksponering mot andre energibærere, som for eksempel gass. Kraftomsetningsvirksomheten Gjennom fusjonen av selskapets heleide kraftomsetningsvirksomhet, Hafslund Energi AS, inn i Tindra Energi AS, hvor Hafslund eier 36,6 prosent,er det tatt et viktig skritt mot målsettingen om å etablere en sentral aktør i det norske kraftomsetningsmarkedet.tindra Energi AS er et resultat av en fusjon av Hafslund Energi AS, Din Energi AS og Østkraft AS, og selskapet har rundt kunder. Sammen med en eierandel på 56,6 prosent i Øko Kraft, som siden årsskiftet 2000/2001 er økt fra 49,9 prosent, er Hafslund blant de største eierne innen kraftomsetningsvirksomhet.målsettingen er å øke inntjeningen gjennom kostnadsreduksjoner ved samordning av kundeporteføljer, samt å øke verdiskapningen gjennom nye produkter og tjenester til kundene. Hafslund Invest Den samlede investeringsvirksomheten hadde ved utgangen av år 2000 en aksjeportefølje med en bokført verdi på millioner kroner (2.025 millioner kroner pr. utgangen av 1999), og et resultat på 439 millioner kroner (697 millioner kroner). Den finansielle omløpsporteføljen har i 2000 gitt et regnskapsmessig resultat på 376 millioner kroner og en avkastning på 22,5 prosent. Oslo Børs totalindeks hadde i samme periode en avkastning på -1,7 prosent. De langsiktige investeringene, med bokført verdi på millioner kroner pr. 31. desember 2000, gav et resultatbidrag på 63 millioner kroner i Selskapet solgte i februar 2001 eierandelen på 37 prosent i Actinor Shipping for 347 millioner kroner, inkludert mottatt utbytte på 118 millioner kroner i desember 2000.Som følge av inngått avtale om salg av aksjene er det resultatført -26 millioner kroner i 2000.Investeringen har gitt en årlig avkastning i størrelsesorden 17 prosent i eierperioden Investeringsaktiviteten gir kompetansemessige synergier mot selskapets engasjementer innen krafthandel og ventureaktiviteter. Målet er å utvikle våre eierandeler innen disse områdene på en mest mulig verdiutviklende måte.

16 Øvrige virksomhetsområder Øvrige virksomhetsområder, bestående av konsernstab, Hafslund Alfa, Orion Systems, tidligere konsolidert nettvirksomhet, Hafslund Landbruk og Hafslund Hovedgård hadde et driftsresultat på -54 millioner kroner (-47 millioner kroner). Driftsresultatet reflekteres av kostnadsføringer på 31 millioner kroner knyttet til avvikling/salg av den tidligere porteføljevirksomheten i Norden,samt krafthandelsvirksomheten i Spania. Hafslund Alfa gikk i balanse i 2000, 9 millioner bedre enn Hafslund Alfa bidro også i 2000 til en betydelig kostnadseffektivisering i produksjon og regionalnett. Hafslund Alfa ble i januar 2001 solgt til Østnett. Balanse Hafslund har i år 2000 investert 335 millioner kroner ved kjøp av 49,9 prosent av Mjøskraft,og 172 millioner ved kjøp av 49,9 prosent i Øko Kraft. Lokalnettet i Haram kommune ble solgt i desember 2000 for 108 millioner inkludert overtakelse av et ansvarlig lån.videre ble investeringen i Tussa Kraft (10 prosent) solgt for 136 millioner kroner i desember Hafslund hadde en egenkapitalandel på 32 prosent ved utgangen av året, tilsvarende som ved utgangen av Av total gjeld på millioner kroner, var 64 prosent langsiktig. Netto rentebærende gjeld pr. 31. desember 2000 var millioner kroner, hvilket er på nivå med utgangen av Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Aksjer og aksjonærforhold Hafslund ASAs aksjekapital er kroner,fordelt på A-aksjer og B-aksjer pålydende krone 1,-. Kursen på Oslo Børs pr. 31. desember 2000 var 44,00 kroner for A-aksjene og 25,00 kroner for B-aksjene. Kursen pr. 31. desember 1999 var 48,40 kroner for A-aksjer og 30,90 kroner for B-aksjer. Den største aksjetransaksjonen var Vattenfall Norge AS erverv av aksjer i klasse A og aksjer klasse B fra Folketrygdfondet. Vattenfall har inngått avtale med Sydkraft om salg av hele sin aksjepost i Hafslund.Sydkraft har etter dette 20,5 prosent av aksjekapitalen og 31,8 prosent av stemmene i Hafslund.Ved årsskiftet eide Hafslund antall egne B-aksjer til en gjennomsnittelig kostpris pr. aksje på 26,40 kroner. Ved årsskiftet kontrollerer de tre største eierne 80 prosent av stemmeberettiget kapital. Organisasjon og personal Pr.31.desember 2000 var i alt 286 medarbeidere beskjeftiget i Hafslund,hvorav 33 i morselskapet, sammenlignet med henholdsvis 349 for konsernet og 240 i morselskapet ved utgangen av

17 17 Selskapets hovedkontor er i Oslo.Konsernet har i løpet av 2000 vært igjennom bemanningstilpasninger, og i alt 30 personer har sluttet gjennom inngåtte avtaler om sluttvederlag eller førtidspensjon.i forbindelse med avtale om salg av nettvirksomheten og entreprenørvirksomheten i Østfold til Østnett / Viken Energinett i januar 2001, har i alt 125 personer blitt overført til Østnett. Etter den ordinære generalforsamlingen 9. mai ble Bjørn Eidem valgt som leder for det nye styret.den 15. august 2000 overtok Rune Bjerke som ny administrerende direktør i selskapet. Styret takker alle medarbeidere for god innsats i året som har gått, og spesielt til de ansatte som med virkning fra 1. januar 2001 er overført til Østnett. Helse, miljø og sikkerhet Det ytre miljøet Hafslunds kraftproduksjon i Norge er basert på vannkraft.vannkraften som energikilde er fornybar og påvirker ikke det ytre miljøet. Miljøproblemene ved kraftproduksjon i elvekraftverk er først og fremst knyttet til oljeutslipp og slagg fra vedlikehold av stål- og betongkonstruksjoner til vannveien. For å begrense miljøproblemene har Hafslund etablert tiltak med utstrakt bruk av oljeoppsamlere/-utskillere og bruk av vegetabilsk olje som brytes hurtig ned,på enkelte,utsatte luker.slagg fra vedlikehold av konstruksjoner samles opp og fjernes. Det flisfyrte kraftverket, Greenville Steam Company,har utslipp av nitrogendioksid (NOx) og svoveldioksid (SO2) som ligger under de maksimale grenseverdiene for kraftverket. Selskapet er deltaker i en rekke reguleringer i Glomma og Lågen. Reguleringen av vassdragene er styrt gjennom Glommens og Laagens Brukseierforening og følger gjeldende lover og planverk i de berørte kommuner. Hafslunds nettvirksomhet, som i hovedsak består av luftstrekk, vektlegger forholdet til det lokale miljøet ved linjestrekk, og har et konstruktivt samarbeid med berørte myndigheter. Selskapet har ingen pålegg fra offentlige myndigheter om forbedringer i forhold til det ytre miljøet. Arbeidsmiljø Hafslund har over flere år lagt stor vekt på forebyggende HMS- arbeid i form av BHT og systemer for internkontroll. Dette arbeidet er tillagt stor vekt og har gitt gode resultater.det er i løpet av 2000 blitt registrert 2 (2 i 1999) fraværsskader, og sykefraværet har vært på 5,3 prosent (5,4 prosent i 1999). Selskapet har hatt en svært stabil arbeidsstokk, og styret bedømmer arbeidsmiljøet i bedriften som godt. Arbeidsmiljøutvalget har avholdt 3 møter i løpet av året. Utbytte og disposisjoner Styret foreslår overfor generalforsamlingen at det fastsettes et ordinært utbytte på 1,20 kroner pr. aksje for 2000, det samme som for Av årsresultatet på 207 millioner kroner i Hafslund ASA foreslår styret å disponere 139 millioner kroner til utbytte, 72 millioner kroner til avgitt konsernbidrag (Brutto 100 millioner kroner) og 4 millioner kroner fra fri egenkapital. Hafslund ASA har ved årsskiftet en fri egenkapital på millioner kroner.

18 Utsiktene fremover Kraftbransjen er preget av økt konkurranse, sterkt krav til kostnadseffektivitet, omfattende strukturendringer, store endringer på eiersiden, bransjeglidning og internasjonalisering av markedene. Denne utviklingen gir nye muligheter for økt verdiskapning knyttet til den kompetanse, infrastruktur og kundebase bransjen besitter, både her hjemme og i et nordisk og nordeuropeisk marked. Forutsetningen for at disse mulighetene kan utnyttes,er at det bygges sterkere og mer rasjonelle strukturer med selskaper som har tilgang på risikovillig kapital. Det er også behov for eiere som har erfaring og kompetanse fra konkurranseutsatt virksomhet, og som kan bidra til å omstille bransjen fra forvaltningskultur til konkurransekultur. Hafslund ASA ønsker fortsatt å være en aktiv og langsiktig industriell eier i kraftbransjen som bidrar til økt verdiskapning gjennom bedre strukturer, mer effektiv drift og utvikling av nye tjenester og produkter. For å kunne utnytte mulighetene for økt verdiskapning til beste for selskapets eiere, er det Hafslunds målsetting å bidra til at det bygges større enheter gjennom industrielt samarbeid og fusjoner med andre energiselskaper, at det bygges broer til andre bransjer, og at man legger til grunn både et nordisk og nordeuropeisk markedsperspektiv. Styret i Hafslund ASA Oslo, 21. mars 2001 Bjørn Eidem Per Braadland Lars A. Christensen styrets leder Jens P. Heyerdahl d.y. Åse Nilsen Knut Løvli Fredriksen Tore O. Rimmereid Tønnes H.Thomstad Rune Bjerke adm. direktør 18

19 regnskap

20 Resultatregnskap Millioner kroner Hafslund ASA Hafslund-konsernet Noter Noter Driftsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter 4, Kjøp varer og energi Lønn og andre personalkostnader 6, Ordinære avskrivninger 19, Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat 4, Inntekt fra investering i tilknyttede selskaper Finansielle inntekter Finansielle kostnader Sum finansielle poster Ordinært resultat før skatt Skattekostnad ordinært resultat Ordinært resultat Ekstraordinær inntekt Årsresultat Minoritetens andel Majoritetens andel Disponeringer: Utbytte Mottatt/avgitt konsernbidrag Resultat pr. aksje 10 3,38 4,12-1,61 20

21 Balanse EIENDELER Millioner kroner Hafslund ASA Hafslund-konsernet Noter Noter Vannfallrettigheter Kundeporteføljer Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttede selskaper Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer 7, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Markedsbaserte aksjer/obligasjoner Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser 7, Langsiktig rentebærende gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Styret i Hafslund ASA Oslo, 21. mars 2001 Bjørn Eidem Per Braadland Jens P. Heyerdahl d.y. Lars A. Christensen Åse Nilsen styrets leder Knut Løvli Fredriksen Tønnes H.Thomstad Tore O. Rimmereid Rune Bjerke adm. direktør

22 kontantstrømanalyse Millioner kroner Hafslund ASA Hafslund-konsernet Noter Kontantstrøm fra driften Årsresultat Utsatt skatt Ordinære avskrivninger 19, Andel resultat tilknyttede selskaper, korrigert med mottatt utbytte Andre poster uten likviditetsvirkning Endring i kunder, varelager og leverandører Endring i andre driftsmessige poster Netto kontantstrøm til/fra driften Kontantstrøm til investeringer Investert i varige driftsmidler/ immaterielle eiendeler Salg av anleggsaktiva/heleid virksomhet Investert i tilknyttede selskaper Endring i langsiktige investeringer Endring i langsiktige fordringer Netto kontantstrøm til investeringer Kontantstrøm til finansieringsaktiviteter Opptak av langsiktig rentebærende gjeld Endring annen rentebærende gjeld Endring i annen langsiktig gjeld/forpliktelser Utbetalt utbytte Netto kontantstrøm til/fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning pr. 1. januar Likviditetsbeholdning pr. 31. desember

23 Noter 23 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Konsernregnskapet til Hafslund ASA med datterselskaper er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. I det følgende refererer Hafslund ASA til morselskapet og Hafslund til Hafslund ASA m/datterselskaper. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter Hafslund ASA og selskaper der Hafslund ASA har bestemmende innflytelse. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværender mellom selskaper som inngår i konsernregnskapet, er eliminert. Det konsoliderte regnskapet er utarbeidet på basis av historisk kost, med unntak av vannfallrettigheter, som ble oppskrevet til antatt virkelig verdi i tidligere år. Forskjellen mellom kostpris for aksjer i datterselskaper og bokført verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet er lagt til de eiendeler merverdiene knytter seg til. Den delen av overskytende kostpris som ikke kan tillegges oppkjøpte eiendeler og rettigheter, klassifiseres som goodwill og avskrives over forventet økonomisk levetid. Datterselskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året, er inkludert i regnskapet fra kjøpstidspunktet eller til salgstidspunktet. Utenlandske datterselskapers resultatregnskap omregnes til norske kroner etter gjennomsnittskurser for året.balansen omregnes etter kurser på balansedagen. Omregningsdifferanser føres direkte mot egenkapitalen. Investeringer i tilknyttede selskaper hvor Hafslund eier eller kontrollerer fra 20 til 50 prosent av aksjekapitalen, og har betydelig innflytelse samt langsiktig eierinteresse, er behandlet etter egenkapitalmetoden. Etter denne metoden medtas konsernets andel av det tilknyttede selskapets resultat etter skatt, korrigert for avskrivning på merverdi på kjøpstidspunktet, på egen linje i resultatregnskapet. Investeringen inngår i balansen til kostpris, korrigert for konsernets andel av resultat og mottatt utbytte. Kriterier for inntektsføring Leveringstidspunktet er kriteriet for inntektsføring av driftsinntekter. Klassifisering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall senere enn ett år fra regnskapsårets utløp, er oppført som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld med forfall senere enn 1 år etter regnskapsårets utløp er oppført som langsiktig gjeld. Øvrig gjeld er klassifisert som kortsiktig. Eiendeler og gjeld i fremmed valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdning Varebeholdningen beregnet etter FIFO-prinsippet er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og antatt salgspris etter fradrag for salgskostnader. Aksjer og obligasjoner Aksjer og obligasjoner klassifisert som omløpsmidler vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Konsernets beholdninger av henholdsvis aksjer/opsjoner og konvertible obligasjoner styres risikomessig samlet og underlegges en porteføljevurdering, hvor hver av de to porteføljene vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Gevinst og tap fra salg av aksjer og obligasjoner er inkludert i finansielle poster i resultatregnskapet. Langsiktige investeringer i selskaper hvor Hafslund kontrollerer mer enn 20 prosent av eierinteressene, men ikke har bestemmende innflytelse eller langsiktige eierinteresse, er oppført til anskaffelseskost, justert for eventuell varig nedgang i verdi. De enkelte investeringer vurderes individuelt. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som finansielle inntekter. Realiserte gevinster eller tap og eventuell nedskrivning på grunn av varig nedgang i verdien er medtatt i resultatregnskapet under finansielle poster. Se under konsolideringsprinsipper for regnskapsmessig behandling av investeringer i tilknyttede selskaper. Finansielle instrumenter Valutaterminkontrakter vurderes etter laveste verdis prinsipp som en integrert del av konsernets samlede portefølje av finansielle instrumenter og balanseposter i fremmed valuta. Endring i netto urealisert valutatap regnskapsføres som finanskostnad eller -inntekt. Rentebytteavtaler benyttes til å endre strukturen på identifiserte,underliggende,langsiktige lån.renteelementet periodiseres over løpetiden på kontrakten. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er ført opp i balansen til historisk anskaffelseskost tillagt oppskrivninger og fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger.varige driftsmidler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid etter følgende avskrivningssatser: Maskiner, inventar, driftsløsøre Bygninger og anlegg 8 25 prosent 2 5 prosent Ved salg av anleggsmidler medtas gevinster som driftsinntekter og tap som driftskostnader.

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005--

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STYRETS ÅRSBERETNING 2005 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 RRA 14 TIBE Molde ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 Istad Nett AS Telefax: 71 21 35 01 Istad

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012 II TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 Innhold Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde Energi... 4 Forretningsområde Nett... 4 Forretningsområde Marked...

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013. ÅRSREGNSKAP 2013 Årsberetning 2 Årsberetning Konsernresultatet etter skatt for 2013 viser et underskudd stort NOK -401 mill., mot et underskudd på NOK -93 mill. i 2012. Det er de svake tallene fra datterselskapet

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 ÅRSRAPPORT 2003 Statnetts visjon: Statnett skal være Europas ledende og mest effektive systemansvarlige nettselskap. Innhold 50 Herz (50 perioder pr. sekund) er det ideelle mål for balansen mellom forbruk

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS ÅRSBERETNING INNLEDNING Konsernet har i 2001 ekspandert vesentlig både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette er i henhold til strategien om å etablere Hexagon som en ledende leverandør innen utvalgte

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 27 662 25 733 Vekst i omsetning 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder 1 871 2 074 Antall medarbeidere

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Årsberetning for 2000

Årsberetning for 2000 ÅRSRAPPORT 2000 Årsberetning for 2000 Konsernet Fokus Bank hadde et driftsresultat før tap på 254,5 millioner kroner. Resultat av ordinær drift før skatt var -248,0 millioner kroner, mot 460,9 millioner

Detaljer

INNTJENING/RENTABILITET Netto driftsmargin 2,1% 4,7% 2,5% 1,7% 5,3% Driftsresultat Driftsinntekt

INNTJENING/RENTABILITET Netto driftsmargin 2,1% 4,7% 2,5% 1,7% 5,3% Driftsresultat Driftsinntekt årsregnskap 2001 FINANSIELLE NØKKELTALL MOELVEN INDUSTRIER KONSERNET (Beløp i NOK mill.) 2001 2000 1999 1998 1997 RESULTAT Driftsinntekter 4 517 4 746 3 526 3 027 2 378 Av-/nedskrivning 161 160 110 93

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer