Svalbardstatistikk 1999

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svalbardstatistikk 1999"

Transkript

1 C 537 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Svalbardstatistikk 1999 Svalbard Statistics 1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

2 Internasjonale oversikter Oslo Telefon / Telephone Telefaks / Telefax Besøksadresse / Visiting address Kongens gt. 6 Postadresse / Postal adress Pb Dep N-0033 Oslo Kongsvinger Telefon / Telephone Telefaks / Telefax Besøksadresse / Visiting address Otervn. 23 Postadresse / Postal address N-2225 Kongsvinger Internett / Internet E-post / Statistisk sentralbyrå, juli 1999 Statistics Norway, July 1999 Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen, vennligst oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. When using material from this publication, please give Statistics Norway as your source ISBN Omslagsdesign / Cover design: Omslagsillustrasjon / Cover illustration: Omslagsfoto / Cover photo: Piktogrammer / Pictograms: Trykk / Print: 2 Enzo Finger Design Siri Boquist Torfinn Kjærnet Trond Bredesen PDC Tangen Aurskog Standardtegn i tabeller / Explanation of Symbols Symbol Tall kan ikke forekomme / Category not applicable. Oppgave mangler / Data not available.. Oppgave mangler foreløpig / Data not yet available... Tall kan ikke offentliggjøres / Not for publication : Null / Nil - Mindre enn 0,5 av den brukte enheten / Less than 0.5 of unit employed 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten / Less than 0.05 of unit employed 0.0 Foreløpige tall / Provisional or preliminary figure * Brudd i den loddrette serien / Break in the homogenity of a vertical series _ Brudd i den vannrette serien / Break in the homogenity of a horizontical series Rettet siden forrige utgave / Revised since the previous issue r

3 Forord Svalbardstatistikk 1999 inneholder en sammenstilling av tilgjengelig statistikk om Svalbard som Statistisk sentralbyrå har samlet inn våren Prosjektet er finansiert av Svalbard Samfunnsdrift AS. Formålet med sammenstillingen er å vise hva som finnes av statistikk om Svalbard og dermed også vise hvilke statistikkbehov som ikke dekkes av dagens tilgjengelige statistikk. For de som er spesielt interessert finnes det en nærmere diskusjon av temaet i publikasjonen "Produksjon av svalbardstatistikk: Begrensninger og muligheter", som er utgitt i Statistisk sentralbyrå sin rapport-serie (Rapporter 99/18). Flere av tabellene i denne publikasjonen inneholder detaljopplysninger om én eller noen få institusjoner som Statistisk sentralbyrå normalt ikke ville publisert. Svalbardsamfunnet er imidlertid så lite, at ved å følge Statistisk sentralbyrås normale praksis for publisering ville statistikken ha fått et svært begrenset omfang. Det er derfor innhentet spesiell tillatelse til publisering fra alle de berørte institusjonene. Publikasjonen er utarbeidet av konsulent Frants Gundersen. Kart og grafer er utarbeidet av konsulent Marit Vågdal. I tillegg har en rekke personer i og utenfor Statistisk sentralbyrå gitt bidrag til denne statistikksamlingen. Statistisk sentralbyrå har dessuten møtt stor velvilje hos de nesten 25 institusjonene som har bidratt med statistikk. Statistisk sentralbyrå Oslo/Kongsvinger, 30. mai 1999 Svein Longva Johan-Kristian Tønder Svalbardstatistikk

4 Preface Svalbard Statistics 1999 contains a collection of available statistics on Svalbard collected by Statistics Norway in the spring of The project was funded by Svalbard Samfunnsdrift AS. The purpose of the collection is to show what exists of statistics on Svalbard and thus also which statistical needs are not covered by currently available statistics. Those who are interested will find further discussion of the subject in the publication "Produksjon av svalbardstatistikk: Begrensninger og muligheter" ("Production of Svalbard Statistics: Limitations and Opportunities"), published by Statistics Norway in its report series (Rapporter 99/18). Several of the tables in this publication contain detailed information on one or a few institutions which Statistics Norway normally would not have published. The Svalbard community is, however, so minuscule that following Statistics Norway's normal publishing practices would have made the scope of the statistics extremely limited. Special permission was consequently obtained from all of the affected institutions to publish the statistics. The publication was prepared by Mr Frants Gundersen. Maps and graphs were prepared by Ms Marit Vågdal. In addition, a number of persons in and outside Statistics Norway contributed to the collection of statistics. Statistics Norway has also enjoyed the goodwill and cooperation of nearly 25 institutions that contributed statistics. Statistics Norway Oslo/Kongsvinger, 30 May 1999 Svein Longva Johan-Kristian Tønder 4 Svalbardstatistikk 1999

5 Andre produkter fra Statistisk sentralbyrå I Dagens statistikk på Statistisk sentralbyrås webtjeneste (http://www.ssb.no/) presenteres all ny statistikk, med nyhetsartikkel, tabeller og figurer. På hjemmesiden finnes tittel og ingress, med lenke til resten av artikkelen. Dagens statistikk oppdateres med ny statistikker hver dag kl Ukens statistikk fungerer som en ukentlig oppsummering av de daglige statistikkfrigivningene på Statistisk sentralbyrås webtjeneste. Ukens statistikk kan lastes ned i PDF-format fra webtjenesten. For øvrig omfatter webtjenesten presentasjon av en rekke ulike statistikk- og analyseprodukter i elektronisk form. Tabeller og figurer fra Statistisk årbok publiseres også her. Serien Norges offisielle statistikk (NOS), som Statistisk årbok utgis i, omfatter ca. 80 publikasjoner årlig, bl.a. Historisk statistikk, Regionalstatistikk og en rekke enkeltpublikasjoner innen de fleste emneområder. Utgivelser i denne serien er i første rekke tallpublikasjoner med opplysninger om datakilder, innsamlings- og bearbeidingsmetoder, statistiske standarder mv. Aktuell statistikk presenteres også i ulike temapublikasjoner, som Bank- og kredittstatistikk, Månedsstatistikk over utenrikshandelen, Byggearealstatistikk (kvartalsvis), Bygginfo, Aktuelle befolkningstall, Aktuell utdanningsstatistikk og Barn og unge. Mer utdypende analyser og kommentarer publiseres bl.a. i Økonomiske analyser og Samfunnsspeilet. Disse kommer med henholdsvis ni og seks nummer i året. I første nummer av Økonomiske analyser hvert år bringer Statistisk sentralbyrå økonomisk utsyn over året som er gått. Sosiale og økonomiske studier er en serie for forskningsformidling først og fremst rettet mot andre forskningsmiljøer. I Statistiske analyser publiseres statistikk og analyser rettet mot en større leserkrets. I tillegg utgis en rekke Rapporter knyttet til de enkelte statistikkområder eller til forsknings- og analyseprosjekter i Statistisk sentralbyrå. Vitenskapelig publisering av mer foreløpig karakter kommer i Discussion Papers. Seriene Notater og Documents brukes til mer internt rettede publikasjoner og publikasjoner med mindre spredning. Det utgis hvert år en CD-ROM med statistikk fra alle de nordiske lande, Statistikk uten grenser, og en CD-ROM som ved hjelp av kart presenterer norsk regional statistikk, Statistisk sett. I tillegg til produktene fra Statistisk sentralbyrå utgis det hvert år en Nordisk statistisk årsbok, med sammenlignbar statistikk for de nordiske landene. Årboken utgis av de nordiske statistiske sentralbyråer på oppdrag fra Nordisk Ministerråd. For lettere å finne fram i det samlede statistikktilbudet, er det utarbeidet en Veiviser i norsk statistikk. Denne gir en samlet presentasjon av statistikk og statistikkrelaterte analyser som er utarbeidet i Statistisk sentralbyrå. Publikasjonen er gratis og kan fås ved henvendelse til Statistisk sentralbyrå. Statistikk kan spesialbestilles fra brukerne og formidles bl.a. på diskett, CD-ROM, online eller papir. Svalbardstatistikk

6 Other products from Statistics Norway The Daily Statistics on Statistics Norway s homepage (http://www.ssb.no/) is our main publication channel, and all recent statistics are presented here. Most of the articles has an English summary. The Weekly Bulletin of Statistics comes once a week, as a printed summary of all statistics published the previous week. Statistics Norway otherwise presents its results in various statistical and analytical publications and in electronic form on the Internet. Tables and figures from the Statistical Yearbook of Norway is also published here. The series Official Statistics of Norway (NOS), of which the Svalbard Statistics 1999 is part, comprises about 80 publications annually, including the Monthly Bulletin of Statistics, Historical Statistics, Regional Statistics and a number of single topic publications covering most subject areas. Publications in this series are mainly statistical publications with information on data sources, collection and processing methods, statistical standards, etc. Current statistics are also presented in various thematic publications such as Banking and Credit Statistics, Monthly Bulletin of External Trade, Building Statistics (quarterly), Building Information and Current Population Statistics. More detailed analyses are published, inter alia, in Economic Analyses and "Samfunnsspeilet", which are issued nine and four times a year, respectively. The first issue of Economic Analyses contains Statistics Norway's Economic Survey for the previous year. Social and Economic Studies is a series for distributing research results and is primarily aimed at other research institutions. Statistical Analyses publishes statistics and analyses aimed at a wider circle of readers. Scientific publishing of a more preliminary nature is presented in Discussion Papers. In addition, Statistics Norway issues a number of Reports on the various areas of statistics or research and analyses projects. The Notes and Documents series are used for publications of a more internal nature and for publications with a limited circulation. A CD-ROM containing statistics from all the Nordic countries, Statistic Across Borders, and a CD-ROM presenting regional statistics om maps, Statistisk sett, are issued every year. Statistics can also be ordered on diskette, CD-ROM, on-line or in hard copy form. 6 Svalbardstatistikk 1999

7 Innhold Figurregister Tabellregister Omfang og datagrunnlag Mer informasjon Statistikk etter emne 00 Generelle emner Naturressurser og miljø Befolkning Helse og sosiale forhold Utdanning Personlig økonomi og boforhold Arbeidsliv Fritid, kultur og sport Priser og indekser Nasjonalregnskap og utenrikshandel Næringsvirksomhet Offentlig sektor Stikkordsregister Emneinndeling Svalbardstatistikk

8 Contents List of figures List of tables Scope and data basis More information Statistics by subject 00 General subjects Environment Population Health and social conditions Education Personal economy and housing conditions Labour market Recreational, cultural and sporting activities Prices and indices National economy and external trade Industrial activities Public sector Cue list Topics Svalbardstatistikk 1999

9 Figurregister Side 00 Generelle emner 1 Svalbard. Forvaltningsområder Naturressurser og miljø 2 Svalbard. Vernede områder og sjøisens utbredelse Soldiagram for Longyearbyen Arealbruk i Longyearbyen Personlig økonomi og boforhold 5 Boliger i Longyearbyen, etter antall rom og utleie. 1. april Side 07 Fritid, kultur og sport 6 Konserter på Svalbard i regi av Rikskonsertene Næringsvirksomhet 7 Utmål på Svalbard. 31. desember De viktigste kjente kull-, malm- og industrimineralforekomster og petroleumsboringer på Svalbard Skipet kull på Svalbard Helikopterflyging. Flytimer, etter forvaltningsområde Tabellregister 00 Generelle emner 1 Valg til Svalbardrådet. Godkjente stemmer og representanter, etter parti/valgliste. 1993, 1995 og Valg til Svalbardrådet. Representanter, etter kjønn og parti/valgliste. 1993,1995 og Naturressurser og miljø 3 Geografiske forhold. Øyer og breer Geografiske forhold. Fjorder og fjell Vernede områder, etter type. 31. desember Antall og areal Meteorologiske forhold ved Svalbard lufthavn Veide årsmiddelkonsentrasjoner av komponenter i nedbøren i Ny-Ålesund Årsmiddelverdier av svovel- og nitrogenkomponenter i luft ved Zeppelinfjellet Utslipp til luft fra Svalbard Avfall i Longyearbyen. Mengde deponert og utsortert for gjenvinning, etter materiale Tonn Bygge-, havne-, og kulturminneområder i Longyearbyen, etter utbyggingsstatus. 31. desember Dekar Befolkning 12 Personer i bosetningene 1. januar Norsk bosetning på Svalbard, etter alder og kjønn. 1. januar Helse og sosiale forhold 14 Longyearbyen sykehus. Virksomhet, etter type Trygdeytelser, etter art Kr Lovbrudd anmeldt og ferdig etterforsket hos Sysselmannen og Absolutte tall Sysselmannen. Aktiviteter Utdanning 18 Barnehager. Eierform, barn, ansatte og årsverk Barn i barnehage, etter alder og oppholdstid per uke Barn i skolefritidsordningen ved Longyearbyen skole, etter klassetrinn. 1 oktober Grunnskoleelever ved Longyearbyen skole. 1. september Elever i videregående utdanning. 1. oktober Voksenopplæring arrangert av studieforbund. Kurs, deltakere og kurstimer og Studenter ved Universitetsstudiene på Svalbard, etter nasjonalitet Årsverk og vekttallsproduksjon blant studenter ved UNIS, etter fagområde og undervisningsnivå Årsverk ved Universitetsstudiene på Svalbard, etter stillingskategori Antall registrerte forskningsprosjekter på Svalbard, etter fagområde og nasjonalitet Personlig økonomi og boforhold 28 Sesongarbeidere, etter kjønn og inntektsklasse Arbeidsliv 29Sysselsatte i norsk bosetning, etter næring Arbeidstakere år, etter næring. 4. kvartal og Registrerte yrkesskader Fritid, kultur og sport 32 Folkebiblioteket på Svalbard. Aktivitet og bestand Museer og samlinger i Longyearbyen. Økonomi og aktivitet Svalbardposten. Opplag og abonnenter per 31. desember Kinodrift i Longyearbyen. Forestillinger, besøkende og billettinntekter Den norske kirke på Svalbard. Aktiviteter Idrettslag. Antall lag og medlemmer, etter kjønn og alder Priser og indekser 38 Prisnivåindekser på Svalbard på 1-sifret konsumgruppenivå, etter husholdningstype Nasjonalregnskap og utenrikshandel 39 Tradisjonell eksport, etter SITC og Mill. kr. og prosent av SITC-varegruppe for hele Norge Svalbardstatistikk

10 Side 10 Næringsvirksomhet 40 Næringsvirksomhet i norsk bosetning. Hovedtall, etter næring og Årsverk i bedrifter i norsk bosetning, etter næring Omsetning i bedrifter i norsk bosetning, etter næring kr Felling av svalbardrein og isbjørn og fangst av svalbardrøye registrert ved Sysselmannen Utmål på Svalbard. Tildelt, utgått og bestand per 31. desember Kulldriften Energiproduksjon i Longyearbyen, etter type GWh Produksjon og forbruk av elektrisitet i Longyearbyen og Sveagruva GWh Overnattingssteder i Longyearbyen. Overnattinger, etter formålet med oppholdet og på campingplassen Hoteller i Longyearbyen. Overnattinger, etter nasjonalitet Hoteller i Longyearbyen. Overnattinger, etter formålet med oppholdet og sesong Ny-Ålesund. Ankomster, etter transportmiddel og overnattinger etter personellkategori Registrerte søknader hos Sysselmannen for individuelle reisende utenfor forvaltningsområde 10, etter hensikten med turen og framkomstmiddel Individuelle reisende utenfor forvaltningsområde 10, etter nasjonalitet Side 54 Individuelle reisende utenfor forvaltningsområde 10, etter ankomstmåned. Søknader og personer Motorkjøretøyer og tilhengere registrert på Svalbard Luftfart. Passasjerer og gods ved Svalbard/Longyear Luftfart. Avganger ved Svalbard/Longyear, etter art Helikopterflyging. Flytimer, etter type Telefontilknytninger per 31. desember og samtaleminutter, etter type Posten. Trafikk, etter type Skip anløpt Bykaia i Longyearbyen, etter type Skip anløpt Gamlekaia og Kullkaia i Longyearbyen Overnattinger i Ny-Ålesund, etter personellkategori og måned og Forskeraktivitet i Ny-Ålesund. Overnattinger, etter nasjonalitet på vertskapsstasjon Offentlig sektor 65 Statsforvaltningen på Svalbard. Inntekter og utgifter, etter art Mill. kr Statsforvaltningen på Svalbard. Totale utgifter, etter formål Mill. kr Svalbardbudsjettet. Utgifter, etter type. Regnskapstall Svalbardbudsjettet. Utgifter, etter type. Regnskapstall Svalbardstatistikk 1999

11 List of figures Page 00 General subjects 1 Svalbard. The areas of administration Environment 2 Svalbard. Protected areas and spread of the sea ice Sun diagram for Longyearbyen Use of the areas in Longyearbyen Personal economy and housing 5 Dwellings in Longyearbyen, by number of rooms and letting. 1 April Page 7 Recreational, cultural and sporting activities 6 Concerts at Svalbard organized by the Norwegian State Foundation for Nationwide Promotion of Music Industrial activities 7 Claims on Svalbard. 31 December The most important known coal, ore and industrial mineral resources and petroleum drillings at Svalbard Coal shipped at Svalbard Flights with helicopters. Hours flown, by area of administration List of tables 00 General subjects 1 Election for the Council of Svalbard. Valid votes and representatives, by party/electoral list. 1993, 1995 and Election for the Council of Svalbard. Representatives, by sex and party/electoral list. 1993, 1995 and Environment 3 Geographical survey. Islands and glaciers Geographical survey. Fjords and mountains Protected areas, by type. 31 December Number and area Meteorological data. Svalbard Airport Annual mean concentration of components in the precipitation in Ny-Ålesund Annual mean concentration of sulphur and nitrogen components in the air by the Zeppelin mountain Emissions to air from Svalbard Waste in Longyearbyen. Volume deposited and sorted out for recovery, by material Tons Building areas, harbour areas and cultural heritage areas in Longyearbyen, by status of development. 31 December Decares Population 12 Persons in settlements 1 January Norwegian settlement on Svalbard, by age and sex. 1 January Health and social condition 14 Longyearbyen hospital. Activity, by type Social benefits, by type Kroner Offences reported and investigated, by the District Governor of Svalbard and Absolute figures District Governor of Svalbard. Activities Education 18Kindergartens. Type of ownership, children, persons employed and man-years Children in kindergartens, by age and hours of attendance per week Children in the school age child care at Longyearbyen school, by class level.1 October Pupils in primary and lower secondary school at Longyearbyen school. 1 September Pupils in the upper secondary school. 1 October Adult education organized by popular education organizations. Courses, participants and lessons and Students attending The University Courses on Svalbard, by nationality Man-years and production of weights among students at the UNIS, by field and level of education Man-years at The University Courses on Svalbard, by category of post Number of registered research projects at Svalbard, by field of science and nationality Personal economy and housing conditions 28Seasonal workers, by sex and income group Labour market 29 Employed persons in Norwegian settlements, by industry Employees years, by industry. 4 quarter and Registered injuries Recreation, cultural and sporting activities 32 Svalbard public library. Activity and volume Museums in Longyearbyen. Economy and activity Svalbardposten. Circulation and subscribers per 31 December Cinema in Longyearbyen. Performances, attendances and ticket sale Church of Norway at Svalbard. Activities Sports associations. Number of associations and members, by sex and age Svalbardstatistikk

12 Page 08 Prices and indices 38 Price level indices at Svalbard of one-digit consumption group level, by type of household National economy and external trade 39 Traditional export, by SITC and Million kroner and per cent of SITC commodity group for the whole Norway Industrial activities 40 Industrial activities in Norwegian settlements. Main figures, by industry.1996 and Man-years in enterprises in Norwegian settlements, by industry Turnover in enterprises in Norwegian settlements, by industry kroner Svalbard reindeer and polar bear felled and catch of Svalbard char registered of the District Governor of Svalbard Claims on Svalbard. Assigned, expired and total number per 31 December Coal mining Energy production in Longyearbyen, by type GWh Production and consumption of electricity in Longyearbyen and Sveagruva GWh Accomodation facilities in Longyearbyen. Guestnights, by the purpose of the accomodation and at the camping site Hotels in Longyearbyen. Guest-nights, by nationality Hotels in Longyearbyen. Guest-nights, by purpose of the accomodation and season Ny-Ålesund. Arrivals, by type of transport and accomodations by category of personnel Page 52 Registered applications at the District Governor of Svalbard for individual travellers outside the administrative area 10, by the purpose of the trip and means of transportation Individual travellers outside the administration area 10, by nationality Individual travellers outside the administration area 10, by month of arrival. Applications and persons Vehicles and other trailers registered on Svalbard Aviation. Passengers and goods. Svalbard/Longyear Aviation. Take-offs from Svalbard/Longyear, by type Flights with helicopter. Hours flown, by type Telephone connections per 31 December and minutes of calls, by type Norway Post. Traffic, by type Vessels arrived at Bykaia in Longyearbyen, by type Vessels arrived at Gamlekaia and Kullkaia in Longyearbyen Guest-nights in Ny-Ålesund, by category of personnel and month.1997 and Research activity in Ny-Ålesund. Guest-nights, by nationality of the host station Public sector 65 Central government on Svalbard. Revenue and expenditure, by type Million kroner Central government. Total expenditure, by function Million kroner The Svalbard Budget. Revenue, by type. Account figures The Svalbard Budget. Expenditure, by type. Account figures Svalbardstatistikk 1999

13 1. Omfang og datagrunnlag Denne publikasjonen dekker i utgangspunktet alle emner som Statistisk sentralbyrå ellers dekker i sine statistikker. Tilgjengelig statistikk om Svalbard dekker imidlertid ikke de samme samfunnsomådene som statistikkene for resten av Norge. En sammenlikning mellom denne tabellsamlingen og Statistisk årbok 1999 gir en pekepinn om hvilke avvik som finnes. Både denne tabellsamlingen og Statistisk årbok følger i hovedsak Statistisk sentralbyrås emneinndeling. Inndelingen er vedlagt bakerst i publikasjonen. Denne tabellsamlingen dekker imidlertid også enkelte emner som ikke dekkes av vanlig offisiell statistikk. Dette er den første statistikkpublikasjonen som har Svalbard som hovedtema. Det er derfor lagt vekt på å få med tidsserier der dette har vært mulig. Et særtrekk er imidlertid at de fleste statistikker ikke lar seg følge bakover i tid mer enn noen få år. Statistikkloven gjelder ikke på Svalbard. All statistikk som er innhentet lokalt er derfor gitt frivillig til Statistisk sentralbyrå. Flere av tabellene inneholder detaljopplysninger om én eller noen få oppgavegivere. Dette er statistikk som Statistisk sentralbyrå normalt ikke ville publisere, med henvisning til statistikklovens 2-6. Samfunnet på Svalbard er imidlertid så lite at ved å følge Statistisk sentralbyrås normale praksis ville statistikken ha fått et svært begrenset omfang. Det er derfor innhentet spesiell tillatelse til publisering fra alle de berørte institusjonene. For de tabellene som oppgir kilde utenfor Statistisk sentralbyrå har tallene blitt kvalitetssikret i den grad det har vært mulig innenfor rammene av prosjektet. Det presiseres at dette er tall som ikke direkte er sammenliknbare med eventuell tilsvarende statistikk for resten av Norge. Der det har vært mulig viser fotnotene i tabellene særegenheter ved enkeltstatistikker. De enkelte institusjonene som har levert data kan bistå med utfyllende informasjon om enkelttabeller. 2. Mer informasjon Alle tabellene finnes også på Statistisk sentralbyrås hjemmeside på Internett. Adressen er En mer generell gjennomgang av produksjon av statistikk om Svalbard finnes i "Produksjon av svalbardstatistikk: Begrensninger og muligheter", utgitt Statistisk sentralbyrås rapportserie (Rapporter 99/18). Dersom du ønsker mer informasjon om statistikk om Svalbard kan du også kontakte Frants Gundersen, tlf , e-post: De enkelte tabellene kommer fra en rekke forskjellige kilder. Der Statistisk sentralbyrå er kilde er dataene hentet fra allerede publiserte og kvalitetssikrede landsdekkende statistikker. For videre beskrivelse av disse statistikkene henvises det til Statistisk sentralbyrås publikasjoner på de aktuelle områdene. Svalbardstatistikk

Svalbardstatistikk 2005

Svalbardstatistikk 2005 D 330 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Svalbardstatistikk 2005 Svalbard Statistics 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Internasjonale oversikter Oslo

Detaljer

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994 C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1994 Statistics on Travel 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2001-2004

Tannhelsetjenesten 2001-2004 D 340 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Tannhelsetjenesten 2001-2004 Dental health service 2001-2004 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 1990 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1990 109th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2946-4 ISSN 0377-8908 Standardtegn

Detaljer

Internett-målingen 2002. The Internet Survey 2002. C 737 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Internett-målingen 2002. The Internet Survey 2002. C 737 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 737 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Internett-målingen 2002 The Internet Survey 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger C 434 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Oversikt Population Statistics 996 Volume III Survey Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Detaljer

Frode Brunvoll, Jan Monsrud, Margrete Steinnes og Asbjørn Willy Wethal

Frode Brunvoll, Jan Monsrud, Margrete Steinnes og Asbjørn Willy Wethal 25/26 Rapporter Reports Frode Brunvoll, Jan Monsrud, Margrete Steinnes og Asbjørn Willy Wethal Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren Transport and environment Selected indicators for the transport

Detaljer

Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2012

Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2012 Hild Marte Bjørnsen Steinar Johansen Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2012 Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2012 Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:08 NIBR-rapport 2008:22

Detaljer

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave D 383 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard for næringsgruppering Korrigert utgave Standard Industrial Classification Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 1980 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1980 99th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1980 ISBN 82-537-1168-9

Detaljer

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994 C 302 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sosialstatistikk 19Ø Social Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

Skogstatistikk 1997. Forestry Statistics 1997. C 584 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Skogstatistikk 1997. Forestry Statistics 1997. C 584 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 584 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Skogstatistikk 997 Forestry Statistics 997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 OLJEVIRKSOMHETEN 1980 THE OIL ACTIVITIES 1 980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISBN 82-537-1542-0 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

Frode Brunvoll, Vilni Verner Holst Bloch, Erik Engelien, Henning Høie, Trine Haagensen, Jan Monsrud, Marit E. Sand og Asbjørn Willy Wethal

Frode Brunvoll, Vilni Verner Holst Bloch, Erik Engelien, Henning Høie, Trine Haagensen, Jan Monsrud, Marit E. Sand og Asbjørn Willy Wethal Rapporter 2008/3 Frode Brunvoll, Vilni Verner Holst Bloch, Erik Engelien, Henning Høie, Trine Haagensen, Jan Monsrud, Marit E. Sand og Asbjørn Willy Wethal Samferdsel og miljø 2007 Utvalgte indikatorer

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 2003 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity 2nd Quarter 2003 Statistics and Analysis

Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 2003 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity 2nd Quarter 2003 Statistics and Analysis D 292 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 2003 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity 2nd Quarter 2003 Statistics and Analysis Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Odd Frank Vaage. 125 Statistiske analyser. Statistical Analyses

Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Odd Frank Vaage. 125 Statistiske analyser. Statistical Analyses 125 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Tidene skifter Tidsbruk 1971-2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres

Detaljer

Voksenopplæring Studieforbund og fjernundervisningsinstitusjoner

Voksenopplæring Studieforbund og fjernundervisningsinstitusjoner D 246 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Voksenopplæring Studieforbund og fjernundervisningsinstitusjoner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Standard for yrkesklassifisering

Standard for yrkesklassifisering C 521 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard Classification of Occupations Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

125 Statistiske analyser. Statistical Analyses. Odd Frank Vaage. Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Oslo Kongsvinger

125 Statistiske analyser. Statistical Analyses. Odd Frank Vaage. Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Oslo Kongsvinger 125 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Tidene skifter Tidsbruk 1971-2010 Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres analyser av statistikk om sosiale, demografiske

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2011

Gjesteundersøkelsen 2011 Eivind Farstad Arne Rideng Iratxe Landa Mata TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie-

Detaljer

Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 2004 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity 2nd Quarter 2004 Statistics and Analysis

Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 2004 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity 2nd Quarter 2004 Statistics and Analysis D 326 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 2004 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity 2nd Quarter 2004 Statistics and Analysis Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Flere arbeidstakere Fra til økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Gode eksportpriser Norge oppnådde gode priser for sine eksportvarer 2. kvartal i år. Eksporten

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 500 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 19821983 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1982 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 922 INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 INDIRECT LABOUR COST IN SOME SERVICE INDUSTRIES 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK 1970

STATISTISK ÅRBOK 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 263 STATISTISK ÅRBOK 1970 89. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1970 89th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 Standardtegn

Detaljer

C 170. Norges offisielle statistikk. Stortingsvalget 1993

C 170. Norges offisielle statistikk. Stortingsvalget 1993 C 70 Norges offisielle statistikk Stortingsvalget 993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 994 Standardtegn i tabeller Symbols in Tables Tall kan ikke forekomme Category not applicable

Detaljer

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7 NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET 1981 HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981 Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1785-7 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer