Svalbardstatistikk 1999

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svalbardstatistikk 1999"

Transkript

1 C 537 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Svalbardstatistikk 1999 Svalbard Statistics 1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

2 Internasjonale oversikter Oslo Telefon / Telephone Telefaks / Telefax Besøksadresse / Visiting address Kongens gt. 6 Postadresse / Postal adress Pb Dep N-0033 Oslo Kongsvinger Telefon / Telephone Telefaks / Telefax Besøksadresse / Visiting address Otervn. 23 Postadresse / Postal address N-2225 Kongsvinger Internett / Internet E-post / Statistisk sentralbyrå, juli 1999 Statistics Norway, July 1999 Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen, vennligst oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. When using material from this publication, please give Statistics Norway as your source ISBN Omslagsdesign / Cover design: Omslagsillustrasjon / Cover illustration: Omslagsfoto / Cover photo: Piktogrammer / Pictograms: Trykk / Print: 2 Enzo Finger Design Siri Boquist Torfinn Kjærnet Trond Bredesen PDC Tangen Aurskog Standardtegn i tabeller / Explanation of Symbols Symbol Tall kan ikke forekomme / Category not applicable. Oppgave mangler / Data not available.. Oppgave mangler foreløpig / Data not yet available... Tall kan ikke offentliggjøres / Not for publication : Null / Nil - Mindre enn 0,5 av den brukte enheten / Less than 0.5 of unit employed 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten / Less than 0.05 of unit employed 0.0 Foreløpige tall / Provisional or preliminary figure * Brudd i den loddrette serien / Break in the homogenity of a vertical series _ Brudd i den vannrette serien / Break in the homogenity of a horizontical series Rettet siden forrige utgave / Revised since the previous issue r

3 Forord Svalbardstatistikk 1999 inneholder en sammenstilling av tilgjengelig statistikk om Svalbard som Statistisk sentralbyrå har samlet inn våren Prosjektet er finansiert av Svalbard Samfunnsdrift AS. Formålet med sammenstillingen er å vise hva som finnes av statistikk om Svalbard og dermed også vise hvilke statistikkbehov som ikke dekkes av dagens tilgjengelige statistikk. For de som er spesielt interessert finnes det en nærmere diskusjon av temaet i publikasjonen "Produksjon av svalbardstatistikk: Begrensninger og muligheter", som er utgitt i Statistisk sentralbyrå sin rapport-serie (Rapporter 99/18). Flere av tabellene i denne publikasjonen inneholder detaljopplysninger om én eller noen få institusjoner som Statistisk sentralbyrå normalt ikke ville publisert. Svalbardsamfunnet er imidlertid så lite, at ved å følge Statistisk sentralbyrås normale praksis for publisering ville statistikken ha fått et svært begrenset omfang. Det er derfor innhentet spesiell tillatelse til publisering fra alle de berørte institusjonene. Publikasjonen er utarbeidet av konsulent Frants Gundersen. Kart og grafer er utarbeidet av konsulent Marit Vågdal. I tillegg har en rekke personer i og utenfor Statistisk sentralbyrå gitt bidrag til denne statistikksamlingen. Statistisk sentralbyrå har dessuten møtt stor velvilje hos de nesten 25 institusjonene som har bidratt med statistikk. Statistisk sentralbyrå Oslo/Kongsvinger, 30. mai 1999 Svein Longva Johan-Kristian Tønder Svalbardstatistikk

4 Preface Svalbard Statistics 1999 contains a collection of available statistics on Svalbard collected by Statistics Norway in the spring of The project was funded by Svalbard Samfunnsdrift AS. The purpose of the collection is to show what exists of statistics on Svalbard and thus also which statistical needs are not covered by currently available statistics. Those who are interested will find further discussion of the subject in the publication "Produksjon av svalbardstatistikk: Begrensninger og muligheter" ("Production of Svalbard Statistics: Limitations and Opportunities"), published by Statistics Norway in its report series (Rapporter 99/18). Several of the tables in this publication contain detailed information on one or a few institutions which Statistics Norway normally would not have published. The Svalbard community is, however, so minuscule that following Statistics Norway's normal publishing practices would have made the scope of the statistics extremely limited. Special permission was consequently obtained from all of the affected institutions to publish the statistics. The publication was prepared by Mr Frants Gundersen. Maps and graphs were prepared by Ms Marit Vågdal. In addition, a number of persons in and outside Statistics Norway contributed to the collection of statistics. Statistics Norway has also enjoyed the goodwill and cooperation of nearly 25 institutions that contributed statistics. Statistics Norway Oslo/Kongsvinger, 30 May 1999 Svein Longva Johan-Kristian Tønder 4 Svalbardstatistikk 1999

5 Andre produkter fra Statistisk sentralbyrå I Dagens statistikk på Statistisk sentralbyrås webtjeneste (http://www.ssb.no/) presenteres all ny statistikk, med nyhetsartikkel, tabeller og figurer. På hjemmesiden finnes tittel og ingress, med lenke til resten av artikkelen. Dagens statistikk oppdateres med ny statistikker hver dag kl Ukens statistikk fungerer som en ukentlig oppsummering av de daglige statistikkfrigivningene på Statistisk sentralbyrås webtjeneste. Ukens statistikk kan lastes ned i PDF-format fra webtjenesten. For øvrig omfatter webtjenesten presentasjon av en rekke ulike statistikk- og analyseprodukter i elektronisk form. Tabeller og figurer fra Statistisk årbok publiseres også her. Serien Norges offisielle statistikk (NOS), som Statistisk årbok utgis i, omfatter ca. 80 publikasjoner årlig, bl.a. Historisk statistikk, Regionalstatistikk og en rekke enkeltpublikasjoner innen de fleste emneområder. Utgivelser i denne serien er i første rekke tallpublikasjoner med opplysninger om datakilder, innsamlings- og bearbeidingsmetoder, statistiske standarder mv. Aktuell statistikk presenteres også i ulike temapublikasjoner, som Bank- og kredittstatistikk, Månedsstatistikk over utenrikshandelen, Byggearealstatistikk (kvartalsvis), Bygginfo, Aktuelle befolkningstall, Aktuell utdanningsstatistikk og Barn og unge. Mer utdypende analyser og kommentarer publiseres bl.a. i Økonomiske analyser og Samfunnsspeilet. Disse kommer med henholdsvis ni og seks nummer i året. I første nummer av Økonomiske analyser hvert år bringer Statistisk sentralbyrå økonomisk utsyn over året som er gått. Sosiale og økonomiske studier er en serie for forskningsformidling først og fremst rettet mot andre forskningsmiljøer. I Statistiske analyser publiseres statistikk og analyser rettet mot en større leserkrets. I tillegg utgis en rekke Rapporter knyttet til de enkelte statistikkområder eller til forsknings- og analyseprosjekter i Statistisk sentralbyrå. Vitenskapelig publisering av mer foreløpig karakter kommer i Discussion Papers. Seriene Notater og Documents brukes til mer internt rettede publikasjoner og publikasjoner med mindre spredning. Det utgis hvert år en CD-ROM med statistikk fra alle de nordiske lande, Statistikk uten grenser, og en CD-ROM som ved hjelp av kart presenterer norsk regional statistikk, Statistisk sett. I tillegg til produktene fra Statistisk sentralbyrå utgis det hvert år en Nordisk statistisk årsbok, med sammenlignbar statistikk for de nordiske landene. Årboken utgis av de nordiske statistiske sentralbyråer på oppdrag fra Nordisk Ministerråd. For lettere å finne fram i det samlede statistikktilbudet, er det utarbeidet en Veiviser i norsk statistikk. Denne gir en samlet presentasjon av statistikk og statistikkrelaterte analyser som er utarbeidet i Statistisk sentralbyrå. Publikasjonen er gratis og kan fås ved henvendelse til Statistisk sentralbyrå. Statistikk kan spesialbestilles fra brukerne og formidles bl.a. på diskett, CD-ROM, online eller papir. Svalbardstatistikk

6 Other products from Statistics Norway The Daily Statistics on Statistics Norway s homepage (http://www.ssb.no/) is our main publication channel, and all recent statistics are presented here. Most of the articles has an English summary. The Weekly Bulletin of Statistics comes once a week, as a printed summary of all statistics published the previous week. Statistics Norway otherwise presents its results in various statistical and analytical publications and in electronic form on the Internet. Tables and figures from the Statistical Yearbook of Norway is also published here. The series Official Statistics of Norway (NOS), of which the Svalbard Statistics 1999 is part, comprises about 80 publications annually, including the Monthly Bulletin of Statistics, Historical Statistics, Regional Statistics and a number of single topic publications covering most subject areas. Publications in this series are mainly statistical publications with information on data sources, collection and processing methods, statistical standards, etc. Current statistics are also presented in various thematic publications such as Banking and Credit Statistics, Monthly Bulletin of External Trade, Building Statistics (quarterly), Building Information and Current Population Statistics. More detailed analyses are published, inter alia, in Economic Analyses and "Samfunnsspeilet", which are issued nine and four times a year, respectively. The first issue of Economic Analyses contains Statistics Norway's Economic Survey for the previous year. Social and Economic Studies is a series for distributing research results and is primarily aimed at other research institutions. Statistical Analyses publishes statistics and analyses aimed at a wider circle of readers. Scientific publishing of a more preliminary nature is presented in Discussion Papers. In addition, Statistics Norway issues a number of Reports on the various areas of statistics or research and analyses projects. The Notes and Documents series are used for publications of a more internal nature and for publications with a limited circulation. A CD-ROM containing statistics from all the Nordic countries, Statistic Across Borders, and a CD-ROM presenting regional statistics om maps, Statistisk sett, are issued every year. Statistics can also be ordered on diskette, CD-ROM, on-line or in hard copy form. 6 Svalbardstatistikk 1999

7 Innhold Figurregister Tabellregister Omfang og datagrunnlag Mer informasjon Statistikk etter emne 00 Generelle emner Naturressurser og miljø Befolkning Helse og sosiale forhold Utdanning Personlig økonomi og boforhold Arbeidsliv Fritid, kultur og sport Priser og indekser Nasjonalregnskap og utenrikshandel Næringsvirksomhet Offentlig sektor Stikkordsregister Emneinndeling Svalbardstatistikk

8 Contents List of figures List of tables Scope and data basis More information Statistics by subject 00 General subjects Environment Population Health and social conditions Education Personal economy and housing conditions Labour market Recreational, cultural and sporting activities Prices and indices National economy and external trade Industrial activities Public sector Cue list Topics Svalbardstatistikk 1999

9 Figurregister Side 00 Generelle emner 1 Svalbard. Forvaltningsområder Naturressurser og miljø 2 Svalbard. Vernede områder og sjøisens utbredelse Soldiagram for Longyearbyen Arealbruk i Longyearbyen Personlig økonomi og boforhold 5 Boliger i Longyearbyen, etter antall rom og utleie. 1. april Side 07 Fritid, kultur og sport 6 Konserter på Svalbard i regi av Rikskonsertene Næringsvirksomhet 7 Utmål på Svalbard. 31. desember De viktigste kjente kull-, malm- og industrimineralforekomster og petroleumsboringer på Svalbard Skipet kull på Svalbard Helikopterflyging. Flytimer, etter forvaltningsområde Tabellregister 00 Generelle emner 1 Valg til Svalbardrådet. Godkjente stemmer og representanter, etter parti/valgliste. 1993, 1995 og Valg til Svalbardrådet. Representanter, etter kjønn og parti/valgliste. 1993,1995 og Naturressurser og miljø 3 Geografiske forhold. Øyer og breer Geografiske forhold. Fjorder og fjell Vernede områder, etter type. 31. desember Antall og areal Meteorologiske forhold ved Svalbard lufthavn Veide årsmiddelkonsentrasjoner av komponenter i nedbøren i Ny-Ålesund Årsmiddelverdier av svovel- og nitrogenkomponenter i luft ved Zeppelinfjellet Utslipp til luft fra Svalbard Avfall i Longyearbyen. Mengde deponert og utsortert for gjenvinning, etter materiale Tonn Bygge-, havne-, og kulturminneområder i Longyearbyen, etter utbyggingsstatus. 31. desember Dekar Befolkning 12 Personer i bosetningene 1. januar Norsk bosetning på Svalbard, etter alder og kjønn. 1. januar Helse og sosiale forhold 14 Longyearbyen sykehus. Virksomhet, etter type Trygdeytelser, etter art Kr Lovbrudd anmeldt og ferdig etterforsket hos Sysselmannen og Absolutte tall Sysselmannen. Aktiviteter Utdanning 18 Barnehager. Eierform, barn, ansatte og årsverk Barn i barnehage, etter alder og oppholdstid per uke Barn i skolefritidsordningen ved Longyearbyen skole, etter klassetrinn. 1 oktober Grunnskoleelever ved Longyearbyen skole. 1. september Elever i videregående utdanning. 1. oktober Voksenopplæring arrangert av studieforbund. Kurs, deltakere og kurstimer og Studenter ved Universitetsstudiene på Svalbard, etter nasjonalitet Årsverk og vekttallsproduksjon blant studenter ved UNIS, etter fagområde og undervisningsnivå Årsverk ved Universitetsstudiene på Svalbard, etter stillingskategori Antall registrerte forskningsprosjekter på Svalbard, etter fagområde og nasjonalitet Personlig økonomi og boforhold 28 Sesongarbeidere, etter kjønn og inntektsklasse Arbeidsliv 29Sysselsatte i norsk bosetning, etter næring Arbeidstakere år, etter næring. 4. kvartal og Registrerte yrkesskader Fritid, kultur og sport 32 Folkebiblioteket på Svalbard. Aktivitet og bestand Museer og samlinger i Longyearbyen. Økonomi og aktivitet Svalbardposten. Opplag og abonnenter per 31. desember Kinodrift i Longyearbyen. Forestillinger, besøkende og billettinntekter Den norske kirke på Svalbard. Aktiviteter Idrettslag. Antall lag og medlemmer, etter kjønn og alder Priser og indekser 38 Prisnivåindekser på Svalbard på 1-sifret konsumgruppenivå, etter husholdningstype Nasjonalregnskap og utenrikshandel 39 Tradisjonell eksport, etter SITC og Mill. kr. og prosent av SITC-varegruppe for hele Norge Svalbardstatistikk

10 Side 10 Næringsvirksomhet 40 Næringsvirksomhet i norsk bosetning. Hovedtall, etter næring og Årsverk i bedrifter i norsk bosetning, etter næring Omsetning i bedrifter i norsk bosetning, etter næring kr Felling av svalbardrein og isbjørn og fangst av svalbardrøye registrert ved Sysselmannen Utmål på Svalbard. Tildelt, utgått og bestand per 31. desember Kulldriften Energiproduksjon i Longyearbyen, etter type GWh Produksjon og forbruk av elektrisitet i Longyearbyen og Sveagruva GWh Overnattingssteder i Longyearbyen. Overnattinger, etter formålet med oppholdet og på campingplassen Hoteller i Longyearbyen. Overnattinger, etter nasjonalitet Hoteller i Longyearbyen. Overnattinger, etter formålet med oppholdet og sesong Ny-Ålesund. Ankomster, etter transportmiddel og overnattinger etter personellkategori Registrerte søknader hos Sysselmannen for individuelle reisende utenfor forvaltningsområde 10, etter hensikten med turen og framkomstmiddel Individuelle reisende utenfor forvaltningsområde 10, etter nasjonalitet Side 54 Individuelle reisende utenfor forvaltningsområde 10, etter ankomstmåned. Søknader og personer Motorkjøretøyer og tilhengere registrert på Svalbard Luftfart. Passasjerer og gods ved Svalbard/Longyear Luftfart. Avganger ved Svalbard/Longyear, etter art Helikopterflyging. Flytimer, etter type Telefontilknytninger per 31. desember og samtaleminutter, etter type Posten. Trafikk, etter type Skip anløpt Bykaia i Longyearbyen, etter type Skip anløpt Gamlekaia og Kullkaia i Longyearbyen Overnattinger i Ny-Ålesund, etter personellkategori og måned og Forskeraktivitet i Ny-Ålesund. Overnattinger, etter nasjonalitet på vertskapsstasjon Offentlig sektor 65 Statsforvaltningen på Svalbard. Inntekter og utgifter, etter art Mill. kr Statsforvaltningen på Svalbard. Totale utgifter, etter formål Mill. kr Svalbardbudsjettet. Utgifter, etter type. Regnskapstall Svalbardbudsjettet. Utgifter, etter type. Regnskapstall Svalbardstatistikk 1999

11 List of figures Page 00 General subjects 1 Svalbard. The areas of administration Environment 2 Svalbard. Protected areas and spread of the sea ice Sun diagram for Longyearbyen Use of the areas in Longyearbyen Personal economy and housing 5 Dwellings in Longyearbyen, by number of rooms and letting. 1 April Page 7 Recreational, cultural and sporting activities 6 Concerts at Svalbard organized by the Norwegian State Foundation for Nationwide Promotion of Music Industrial activities 7 Claims on Svalbard. 31 December The most important known coal, ore and industrial mineral resources and petroleum drillings at Svalbard Coal shipped at Svalbard Flights with helicopters. Hours flown, by area of administration List of tables 00 General subjects 1 Election for the Council of Svalbard. Valid votes and representatives, by party/electoral list. 1993, 1995 and Election for the Council of Svalbard. Representatives, by sex and party/electoral list. 1993, 1995 and Environment 3 Geographical survey. Islands and glaciers Geographical survey. Fjords and mountains Protected areas, by type. 31 December Number and area Meteorological data. Svalbard Airport Annual mean concentration of components in the precipitation in Ny-Ålesund Annual mean concentration of sulphur and nitrogen components in the air by the Zeppelin mountain Emissions to air from Svalbard Waste in Longyearbyen. Volume deposited and sorted out for recovery, by material Tons Building areas, harbour areas and cultural heritage areas in Longyearbyen, by status of development. 31 December Decares Population 12 Persons in settlements 1 January Norwegian settlement on Svalbard, by age and sex. 1 January Health and social condition 14 Longyearbyen hospital. Activity, by type Social benefits, by type Kroner Offences reported and investigated, by the District Governor of Svalbard and Absolute figures District Governor of Svalbard. Activities Education 18Kindergartens. Type of ownership, children, persons employed and man-years Children in kindergartens, by age and hours of attendance per week Children in the school age child care at Longyearbyen school, by class level.1 October Pupils in primary and lower secondary school at Longyearbyen school. 1 September Pupils in the upper secondary school. 1 October Adult education organized by popular education organizations. Courses, participants and lessons and Students attending The University Courses on Svalbard, by nationality Man-years and production of weights among students at the UNIS, by field and level of education Man-years at The University Courses on Svalbard, by category of post Number of registered research projects at Svalbard, by field of science and nationality Personal economy and housing conditions 28Seasonal workers, by sex and income group Labour market 29 Employed persons in Norwegian settlements, by industry Employees years, by industry. 4 quarter and Registered injuries Recreation, cultural and sporting activities 32 Svalbard public library. Activity and volume Museums in Longyearbyen. Economy and activity Svalbardposten. Circulation and subscribers per 31 December Cinema in Longyearbyen. Performances, attendances and ticket sale Church of Norway at Svalbard. Activities Sports associations. Number of associations and members, by sex and age Svalbardstatistikk

12 Page 08 Prices and indices 38 Price level indices at Svalbard of one-digit consumption group level, by type of household National economy and external trade 39 Traditional export, by SITC and Million kroner and per cent of SITC commodity group for the whole Norway Industrial activities 40 Industrial activities in Norwegian settlements. Main figures, by industry.1996 and Man-years in enterprises in Norwegian settlements, by industry Turnover in enterprises in Norwegian settlements, by industry kroner Svalbard reindeer and polar bear felled and catch of Svalbard char registered of the District Governor of Svalbard Claims on Svalbard. Assigned, expired and total number per 31 December Coal mining Energy production in Longyearbyen, by type GWh Production and consumption of electricity in Longyearbyen and Sveagruva GWh Accomodation facilities in Longyearbyen. Guestnights, by the purpose of the accomodation and at the camping site Hotels in Longyearbyen. Guest-nights, by nationality Hotels in Longyearbyen. Guest-nights, by purpose of the accomodation and season Ny-Ålesund. Arrivals, by type of transport and accomodations by category of personnel Page 52 Registered applications at the District Governor of Svalbard for individual travellers outside the administrative area 10, by the purpose of the trip and means of transportation Individual travellers outside the administration area 10, by nationality Individual travellers outside the administration area 10, by month of arrival. Applications and persons Vehicles and other trailers registered on Svalbard Aviation. Passengers and goods. Svalbard/Longyear Aviation. Take-offs from Svalbard/Longyear, by type Flights with helicopter. Hours flown, by type Telephone connections per 31 December and minutes of calls, by type Norway Post. Traffic, by type Vessels arrived at Bykaia in Longyearbyen, by type Vessels arrived at Gamlekaia and Kullkaia in Longyearbyen Guest-nights in Ny-Ålesund, by category of personnel and month.1997 and Research activity in Ny-Ålesund. Guest-nights, by nationality of the host station Public sector 65 Central government on Svalbard. Revenue and expenditure, by type Million kroner Central government. Total expenditure, by function Million kroner The Svalbard Budget. Revenue, by type. Account figures The Svalbard Budget. Expenditure, by type. Account figures Svalbardstatistikk 1999

13 1. Omfang og datagrunnlag Denne publikasjonen dekker i utgangspunktet alle emner som Statistisk sentralbyrå ellers dekker i sine statistikker. Tilgjengelig statistikk om Svalbard dekker imidlertid ikke de samme samfunnsomådene som statistikkene for resten av Norge. En sammenlikning mellom denne tabellsamlingen og Statistisk årbok 1999 gir en pekepinn om hvilke avvik som finnes. Både denne tabellsamlingen og Statistisk årbok følger i hovedsak Statistisk sentralbyrås emneinndeling. Inndelingen er vedlagt bakerst i publikasjonen. Denne tabellsamlingen dekker imidlertid også enkelte emner som ikke dekkes av vanlig offisiell statistikk. Dette er den første statistikkpublikasjonen som har Svalbard som hovedtema. Det er derfor lagt vekt på å få med tidsserier der dette har vært mulig. Et særtrekk er imidlertid at de fleste statistikker ikke lar seg følge bakover i tid mer enn noen få år. Statistikkloven gjelder ikke på Svalbard. All statistikk som er innhentet lokalt er derfor gitt frivillig til Statistisk sentralbyrå. Flere av tabellene inneholder detaljopplysninger om én eller noen få oppgavegivere. Dette er statistikk som Statistisk sentralbyrå normalt ikke ville publisere, med henvisning til statistikklovens 2-6. Samfunnet på Svalbard er imidlertid så lite at ved å følge Statistisk sentralbyrås normale praksis ville statistikken ha fått et svært begrenset omfang. Det er derfor innhentet spesiell tillatelse til publisering fra alle de berørte institusjonene. For de tabellene som oppgir kilde utenfor Statistisk sentralbyrå har tallene blitt kvalitetssikret i den grad det har vært mulig innenfor rammene av prosjektet. Det presiseres at dette er tall som ikke direkte er sammenliknbare med eventuell tilsvarende statistikk for resten av Norge. Der det har vært mulig viser fotnotene i tabellene særegenheter ved enkeltstatistikker. De enkelte institusjonene som har levert data kan bistå med utfyllende informasjon om enkelttabeller. 2. Mer informasjon Alle tabellene finnes også på Statistisk sentralbyrås hjemmeside på Internett. Adressen er En mer generell gjennomgang av produksjon av statistikk om Svalbard finnes i "Produksjon av svalbardstatistikk: Begrensninger og muligheter", utgitt Statistisk sentralbyrås rapportserie (Rapporter 99/18). Dersom du ønsker mer informasjon om statistikk om Svalbard kan du også kontakte Frants Gundersen, tlf , e-post: De enkelte tabellene kommer fra en rekke forskjellige kilder. Der Statistisk sentralbyrå er kilde er dataene hentet fra allerede publiserte og kvalitetssikrede landsdekkende statistikker. For videre beskrivelse av disse statistikkene henvises det til Statistisk sentralbyrås publikasjoner på de aktuelle områdene. Svalbardstatistikk

14 1. Scope and data basis This publication covers in principle all subjects otherwise covered by Statistics Norway in its statistics. Available statistics on Svalbard do not, however, cover the same areas of society as the statistics for the rest of Norway. A comparison between this collection of tables and Statistical Yearbook of Norway 1999 gives an idea of the deviations. Both this collection of tables and the Statistical Yearbook of Norway basically follow Statistics Norway's subject divisions. The categories are listed at the back of the publication. This collection of tables also covers certain subjects not otherwise covered by official statistics. This is the first statistical publication to have Svalbard as its main topic. We have therefore emphasised the inclusion of time series wherever possible. Many of the statistics cannot, however, be followed back in time for more than a few years. The Statistics Act does not apply to Svalbard. All statistics collected locally were therefore given voluntarily to Statistics Norway. Several of the tables contain details about one or a handful of data providers. Statistics Norway would normally not publish such statistics pursuant to Section 2-6 of the Statistics Act. The Svalbard community is, however, so minuscule that following Statistics Norway's normal publishing practices would have made the scope of the statistics extremely limited. Special permission was consequently obtained from all of the affected institutions to publish the statistics. In the case of the tables from sources other than Statistics Norway, the statistics have been quality-assured to the extent possible within the framework of the project. It must be noted that these figures are not directly comparable with any corresponding statistics for the rest of Norway. Footnotes to the tables show the distinct characteristics of the individual statistics wherever possible. The individual institutions that have supplied data can provide further information on individual tables. 2. More information All the tables are also found on Statistics Norway's website on the Internet at A more general review of the production of statistics on Svalbard is found in "Produksjon av svalbardstatistikk: Begrensninger og muligheter" ("Production of Svalbard Statistics: Limitations and Opportunities"), published by Statistics Norway's report series (Rapporter 99/18). For more information about statistics on Svalbard, please contact Frants Gundersen, tel , The individual tables come from a number of different sources. In those cases where the source was Statistics Norway, the data were collected from already published and quality-assured national statistics. For further description of these statistics see Statistics Norway's publications on the various areas. 14 Svalbardstatistikk 1999

15 Generelle emner Valg til Svalbardrådet. Godkjente stemmer og representanter, etter parti/ 1 valgliste. 1993, 1995 og 1997 Stemmer Representanter Parti/valgliste I alt Det norske Arbeiderparti Høyre Kristelig Folkeparti Tverrpolitisk Fellesliste Samarbeidslista Felleslista for Gr Store norske fellesliste Felleslista i 1993 og Kilde: Svalbardrådet. Valg til Svalbardrådet. Representanter, etter kjønn og parti/valgliste. 1993, og Parti/valgliste I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Det norske Arbeiderparti Høyre Kristelig Folkeparti Tverrpolitisk Fellesliste Samarbeidslista Felleslista for Gr Store norske fellesliste Felleslista i 1993 og Kilde: Svalbardrådet. Svalbardstatistikk

16 Generelle emner 1 Svalbard. Forvaltningsområder 1 Kvitøya Fuglehuken fyr Nordvest- Spitsbergen nasjonalpark 5 Ny-Ålesund 6 7 Spitsbergen Nordaust-Svalbard naturreservat 1 Nordaustlandet 1 Kong Karls Land Prins Karls Forland 4 Forlandet nasjonalpark Isfjord fyr/isfjord radio Bellsund fyr Grumant Barentsburg Pyramiden 10 Longyearbyen Sveagruva 8 Barentsøya 2 Edgeøya Søraust-Svalbard naturreservat Sør-Spitsbergen nasjonalpark 3 Hornsund Hopen radio Hopen 9 Bjørnøya 50 km 9 Bjørnøy radio Kartgrunnlag: Norsk Polarinstitutt Datakilde: Sysselmannen på Svalbard 16 Svalbardstatistikk 1999

17 Naturressurser og miljø 3 Geografiske forhold. Øyer og breer Øyer Areal 1 Av dette isbre 2 Omkrets km 2 km I alt Spitsbergen Nordaustlandet Edgeøya Barentsøya Kvitøya Prins Karls forland Kongsøya Bjørnøya Svenskøya Wilhelmøya Andre øyer og holmer Beregningene er basert på kartdatasettet Svalbard 1: Koordinatsystemet er UTM33, ED50. 2 Brefronten på land er fra kartene Svalbard 1: ( ). Brefrontene i sjø er oppdatert fra satellittbilder i tidsrommet Kilde: Norsk Polarinstitutt. 4 Geografiske forhold. Fjorder og fjell De lengste fjordene km De høyeste fjellene m Wijdefjorden Newtontoppen Isfjorden Perriertoppen Van Mijenfjorden Ceresfjellet Woodfjorden Chadwickryggen Wahlenbergfjorden Galileotoppen Kilde: Norsk Polarinstitutt. Svalbardstatistikk

18 Naturressurser og miljø 2 Svalbard. Vernede områder og sjøisens utbredelse 1 Kvitøya Moffen naturreservat Nordaust-Svalbard naturreservat Nordaustlandet Nordvest- Spitsbergen nasjonalpark Fuglehuken fyr Prins Karls Forland Ny-Ålesund Spitsbergen Pyramiden Kong Karls Land Forlandet nasjonalpark Barentsøya Longyearbyen Grumant Isfjord fyr/isfjord radio Barentsburg Sveagruva Bellsund fyr Edgeøya Søraust-Svalbard naturreservat Nasjonalpark Naturreservat Plantefredningsområde Fuglereservat Sør-Spitsbergen nasjonalpark Hornsund Hopen Hopen radio Maksimal grense for veldig tett drivis om vinteren 2 50 km Bjørnøya Bjørnøy radio Maksimal grense for drivis om sommeren Kartgrunnlag og datakilde: Norsk Polarinstitutt 1 Maksimal utbredelse i perioden Grense for drivis vil da være sør for kartet, også sør for Bjørnøya. 18 Svalbardstatistikk 1999

19 Naturressurser og miljø 3 Soldiagram for Longyearbyen LOKAL TID POLARNATT DAGSOL MIDNATTSSOL DAGSOL INGEN DAG SKUMRING INGEN NATT SKUMRING JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER POLARNATT INGEN DAG LOKAL TID 1 DESEMBER NATT Sola mer enn 6 under horisonten SKUMRING Sola 0-6 under horisonten DAG Sola over horisonten 1 Ikke justert for sommertid. Kilde: Svalbard Næringsutvikling AS. Svalbardstatistikk

20 Naturressurser og miljø 5 Meteorologiske forhold ved Svalbard lufthavn År Hele året 1 Temperaturnormalen er basert på gjennomsnitt Kilde: Meteorologisk institutt. Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Luftens middeltemperatur. Celsius grader Normal ,0-15,0-16,0-16,0-12,0-4,0 2,0 6,0 5,0 0,0-5,0-10,0-13, ,9-16,9-14,7-19,8-18,2-2,6 2,9 6,8 5,5-1,5-9,4-16,9-22, ,6-18,4-19,4-15,0-8,1-1,5 2,4 5,4 4,7 1,3-5,6-9,4-15, ,9-6,2-10,0-15,4-8,2-4,0 2,8 6,5 5,6 5,2-2,5-11,9-9, ,1-12,3-9,2-8,7-11,9-3,9 2,6 5,6 6,2 0,7-5,3-11,6-12, ,1-12,7-17,7-11,5-6,6-2,6 3,2 6,0 4,6 3,0-8,2-6,8-12, ,1-17,0-16,5-16,5-14,6-3,6 2,4 7,8 6,5-0,1-8,8-2,1-11, ,0-16,8-16,3-9,5-6,6-3,9 3,1 5,2 3,5 0,5-8,6-14,2-8, ,0-16,4-14,0-15,3-6,8-2,5 3,3 6,4 5,4 2,2-6,3-14,3-14, ,0-9,7-17,3-7,0-9,5-4,8 2,4 5,4 5,0 0,8-3,9-4,8-16, ,1-17,8-15,9-12,1-13,8-3,2 2,6 5,3 4,7 0,6-4,9-8,2-9, ,2-20,0-20,2-13,3-12,6-5,5 2,7 8,3 6,9 0,3-3,9-5,3-11,7 Nedbørhøyde i mm Vernede områder 1, etter type. 31. desember Antall og areal Type verneområde Antall Areal 2 Hektar Nasjonalparker Naturreservater Landskapsvernområder Andre områdefredninger Etter Svalbardlovens 4. Tabellen omfatter ikke naturminner og artsfredning uten biotopvern. 2 Landområder inklusive ferskvann. I noen områder er sjøareal inkludert. 3 Gjelder plante-, fugle- og dyrefredningsområder (biotopvern). Kilde: Direktoratet for naturforvaltning. 20 Svalbardstatistikk 1999

Svalbardstatistikk 2003

Svalbardstatistikk 2003 D 253 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Svalbardstatistikk 2003 Svalbard Statistics 2003 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Internasjonale oversikter Oslo

Detaljer

Statistikk og historie. Espen Søbye

Statistikk og historie. Espen Søbye 39 Statistiske analyser Statistical Analyses Statistikk og historie Espen Søbye Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien publiseres

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Svalbardstatistikk 2005

Svalbardstatistikk 2005 D 330 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Svalbardstatistikk 2005 Svalbard Statistics 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Internasjonale oversikter Oslo

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 139 REPRINT FROM LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS, VOL. 203 (ED.J. SKOLKAI COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY By NILS TERJE FURUNES

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros Project information Project title Environmental Impact Analyses (EIA) for reindeer herding. An evaluation. Year 2013-2016 Project leader Jan Åge Riseth Participants Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge,

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE

DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 148 REPRINT FROM JOURNAL OF MATHEMATICAL PSYCHOLOGY VOL. 27 NO. 1, 1983 DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE DISKRET DYNAMISK

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK FOR SVALBARD

REISELIVSSTATISTIKK FOR SVALBARD REISELIVSSTATISTIKK FOR SVALBARD 2011 Forside; Turister på Newtontoppen 5.mai 2011. Foto; Arild Lyssand 2 INNHOLD REISELIVSSTATISTIKK 1 Forside; Turister på Newtontoppen 5.mai 2011. Foto; Arild Lyssand

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015 Økonomiske perspektiver Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 215 Figur 1 BNP per innbygger i 1971. Kjøpekraftskorrigert. Indeks. USA=1 Sveits USA Sverige Danmark

Detaljer

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse telemarksforsking.no Telemarksforsking What is Redress Programs Relating to Institutional

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Statistikk for Lommedalen sokn

Statistikk for Lommedalen sokn Statistikk for Lommedalen sokn 6 4 2 Januar 214 1 Innholdsfortegnelse 1. Folk i Bærum kommune 1.1. Befolkningsstruktur 1.2. Arbeid og inntekt 1.3 Utdanning 1.4 Boforhold 1.5 Familier og familietyper 2.

Detaljer

2004/23 Rapporter Reports. Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen. Permittering og sykefravær. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2004/23 Rapporter Reports. Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen. Permittering og sykefravær. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2004/23 Rapporter Reports Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Travel and Holiday Survey, January 2007

Travel and Holiday Survey, January 2007 Norway Statistics Norway, SSB Travel and Holiday Survey, January 2007 Study Documentation May 28, 2016 Metadata Production Metadata Producer(s) Norwegian Social Science Data Services (NSD) Production Date

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

99/18 Rapporter Reports. Frants Gundersen. muligheter. Statistisk sentralbyrå Oslo-Kongsvinger. Statistics Norway

99/18 Rapporter Reports. Frants Gundersen. muligheter. Statistisk sentralbyrå Oslo-Kongsvinger. Statistics Norway 99/18 Rapporter Reports Frants Gundersen Produksjon av Svalbardstatistikk: Begrensninger og muligheter Statistisk sentralbyrå Oslo-Kongsvinger Statistics Norway Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Kartlegging av deponier, forurenset grunn og etterlatenskaper på Svalbard. Vedlegg - Registrerte lokaliteter.

Kartlegging av deponier, forurenset grunn og etterlatenskaper på Svalbard. Vedlegg - Registrerte lokaliteter. RAPPORT 98:04B Statens SFT forurensningstilsyn - Postadresse: Pb. 8100 Dep, 0032 OSLO Kontoradresse: Strømsvkien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefax: 22 67 67 06 Organisasjonsnr.: 970 935 657 http: Ilwww.sft.nolbestilling.html

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries. Project Description Form

Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries. Project Description Form Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries Project Description Form 1. Project name Project name in English 2. Project website Provide web address 3. Research organisation

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 25. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 674 000 tonn

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 4 Skattekort for 2015 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

Hvorfor ønsker brukerne av offentlige regnskap endringer

Hvorfor ønsker brukerne av offentlige regnskap endringer Hvorfor ønsker brukerne av offentlige regnskap endringer Harald Brandsås Fagdirektør Den norske Revisorforening Den norske Revisorforening Trenger vi mer info om økonomien i stat og kommune? Regjeringens

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

Workshop 22. september 2015

Workshop 22. september 2015 Workshop 22. september 2015 Rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06. Handelsundervisning i Norge Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.2014 Uten handelen stopper Norge! Norges største næring 370 000 ansatte (14,5%

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON60/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON60/460 - Resource Allocation and Economic Policy Eksamensdag: Mandag 8. november

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1004 - Geografi i praksis - Tall, kart og bilder

Eksamensoppgave i GEOG1004 - Geografi i praksis - Tall, kart og bilder Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1004 - Geografi i praksis - Tall, kart og bilder Faglig kontakt under eksamen: Jan Ketil Rød Tlf.: 99556432 Eksamensdato: 28.05.2015 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng:

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge akuttnettverket.no Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) barn og unge Bilde av enheten Rapport fra kollegaevaluering: ** dato 2015 Prosjektleder: Simon R. Wilkinson akuttnettverket.no

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer