Innhold. Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012

2 Innhold Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! Virksomheten Futurums visjon, hovedmål og hovedsatsningsområder Eiere Styret Administrasjon Arbeidsmiljø og personale Likestilling Revisjon Forsknings- og utviklingsaktiviteter Aktiviteten i Futurum AS gjennom året Logistikk, transport og infrastruktur Teknologi og kompetanse Reiseliv, kultur og handel Regionale vekstnæringer Etablererveiledning Nettverksarbeid og profilering Interne mål Samarbeidspartnere Økonomi Årsresultat og disposisjoner Miljø Framtidig utvikling Fortsatt drift 22 Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning 30

3 Futurum for å sikre «ny giv»! Året 2012 ble i stor grad preget av nedleggelser, tap av arbeidsplasser og trange rammebetingelser for ny næringsutvikling. Futurum hadde lavere bemanning enn noensinne og arbeidsoppgavene var mange og viktige. Det har likevel vært et år der fokuset har vært på mulighetene i selskapets mange prosjekter, og på arbeidet for bedre rammebetingelser for næringsutvikling inklusiv vei, jernbane, næringsarealer og havnekapasitet. Futurum ble etablert i 1995 som en direkte følge av at Narvik var omstillingskommune fra 1994 til Futurum skulle være verktøyet som bidro til at omstillingsmidlene ga praktiske resultater, og evalueringer viser at dette var et riktig valg. I sum kan dette illustreres ved at det ble skapt nye arbeidsplasser i en periode der 450 statlige arbeidsplasser forsvant eller ble flyttet ut. Narvikfjellet er viktig for reiselivsnæringen. Foto: Bjørn Ekrem Etter omstillingsperioden ble det enighet om å beholde Futurum som Narvik kommune sitt næringsselskap, og eiersammensetningen ble etter hvert endret til dagens eiersammensetning, se avsnitt 1.2. I årene som har gått etter dette, har Futurum vist sin berettigelse. Narvik Torv Narviksenteret, Futurum deltar. Etablererveiledning og aktiviteter rettet mot eksisterende næringsliv og mulige nyetableringer har stått i fokus. Futurum har i tillegg hatt en åpen dør for alle med innspill og kommentarer som vedrører næringsutvikling og nye arbeidsplasser. FUTURUM ÅRSMELDING

4 På den måten har selskapet bidratt til at omlag 1000 nye arbeidsplasser er etablert. Riktignok har tapet av offentlige arbeidsplasser vedvart og finanskriser har satt næringslivet på harde prøver, men likevel har nyetableringene bidratt til optimisme og tro på framtiden. Narvik kommune bestemte i 2010 å ikke satse på egen utviklingsavdeling, men isteden kjøpe alle næringstjenester hos Futurum. Dette er et viktig signal for satsingen på Futurum som kommunens næringsselskap og vil bety mye for selskapets videre utvikling. Det er positivt og riktig at trådene i næringsutvikling samles på ett sted, og Narvik har fått mye positiv oppmerksomhet fra andre kommune r for denne løsningen. Nå gjenstår det å skaffe selskapet forutsigbare rammebetingelser slik at Futurums team kan fokusere på å løse oppgavene og fange mulighetene på best mulig måte. Northland Resources dagbrudd i Pajala. Fagernesterminalen august 2012 Stadig flere ser på Narvik som et interessant sted for etablering. Spesielt gjelder dette gruveselskaper, transport- og logistikkselskaper, høyteknologiselskaper samt handels- og reiselivsbedrifter. Utfordringen i denne sammenheng har vært klargjorte næringsarealer og anstrengt kapasitet på Ofotbanen. Bortfallet av solcelleindustrien i Narvik var likevel det som i størst grad preget Futurum har hele tiden hatt et blikk for hele Ofotregionen, noe som gjenspeiler seg i visjonen «En sterk region et attraktivt Narvik». Denne rollen er blitt sterkere gjennom engasjementet i utviklingen av en felles Strategisk Plan for Ofoten. Futurum snakker hele regionens sak og har ved flere anledninger tatt på seg oppgaver for andre av regionens kommuner. Futurum sin strategiske plan er basert på Strategisk Næringsplan for Ofoten, og ved revisjonen i 2012 ble planen oppdatert og tilpasset dagens situasjon i Narvik/Ofoten og Futurums kapasitetsøkning i All aktivitet og en stadig økende portefølje, gjør at kapasiteten og økonomien til Futurum er satt under stort press. Kommunens kjøp av tjenester har vært på 3,0 millioner NOK fra og med 2003, der NOK er øremerket Forskningsparken Narviks inkubatordrift. I 2012 kjøpte kommunen tjenester for 2,5 millioner NOK basert på en avtale der tjenestene er beskrevet og begrenset. De oppgaver og prosjekter som ikke var omfattet av avtalen ble utsatt, terminert eller finansiert gjennom andre avtaler/prosjekter. Det ble derfor i 2012 brukt mye tid på søknader, arbeid med avtaler og rapportering. I 2012 hadde Futurum en krevende bemanningssituasjon. Første halvår var preget av langtidssykemelding og oppsigelse. I juni fikk Futurum egen prosjektsekretær og prosessen med rekruttering til ledig stilling og prosjektstilling industri, ble igangsatt. I 2013 vil arbeidsdeling og teamutvikling være viktig, slik at Futurum sine ressurser brukes optimalt. 4 FUTURUM ÅRSMELDING 2012

5 Hålogalandsbrua. Illustrasjon: Statens vegvesen. Oss i Futurum ved årsskiftet 2012/2013. Vi som arbeider i Futurum, ser at Narvik er inne i en svært spennende tid med Hålogalandsbrua, Nye Narvik Torv, Narviksenteret, reise livssatsing, økt kapasitet på Ofotbanen, vekst i mineralnæringen og nyskapinger i næringslivet. Men ingenting skjer av seg selv. Langsiktighet, stayerevne, påtrykk over tid og kontinuitet i viktige prosesser er vesentlig. Her har Futurum en nøkkelrolle. Vi ser at Futurums rolle er avgjørende for næringsutviklingen i Narvik det inspirerer oss. Narvik, juni 2013 Edel Storelvmo Direktør FUTURUM ÅRSMELDING

6 Styrets beretning 2012 for Futurum AS 1. Virksomheten Futurum AS er næring- og utviklingsselskapet for Narvik kommune og er medspiller i saker på regionalt og nasjonalt plan. Futurum skal tilrettelegge for eksisterende næringsliv og bidra til nye etableringer. Selskapet kan også ta på seg oppgaver med betydning for hele fylket eller landsdelen når dette er strategisk viktig for regionen. Største aksjonærer er Narvik kommune som kjøper sine næringsrelaterte tjenester hos Futurum basert på avtaler med selskapet. Det ideelle formål gjør at Futurum AS ikke er skattepliktig. 1.1 Futurums visjon, hovedmål og hovedsatsningsområder Futurums strategiske plan ble vedtatt desember 2010 og er revidert oktober Visjon: EN STERK REGION - ET ATTRAKTIVT NARVIK Hovedmål: Futurum skal være pådriver og tilrettelegger for regional vekst og utvikling, slik at i planperioden : Antall arbeidsplasser øker* Befolkningsutviklingen i Narvik samsvarer med økning i antall arbeidsplasser* Arbeidsplasser og innbyggertall i hele regionen øker, og at det arbeides for at nødvendige næringsarealer gjøres tilgjengelig. * Måloppnåelse baseres på offentlig statistikk Målene skal nås gjennom Futurums mange roller:» Pådriver» Tilrettelegger» Nettverksbygger» Strategisk eier» Daglig ledelse» Prosjektleder» Sekretariat» Bistand etter nærmere avtale 6 FUTURUM ÅRSMELDING 2012

7 Strategiske satsingsområder: Logistikk, transport og infrastruktur: Futurum skal være pådriver, samarbeidspartner og arbeide aktivt for» Å øke antall arbeidsplasser» Etablering av senter for logistikk og transport innen 2014» Etablering av et innkrevingsselskap av bompenger lokalisert i Narvikregionen innen 2016» Etablering av nye logistikkaktører innen 2015» Å bistå til en etablering av et masterstudium innen logistikk og transport innen 2015» Godstransport øst-vest» Bedre tilbud med effektiv tilslutning over Harstad/Narvik lufthavn Evenes» Å styrke Narvik som transportknutepunkt» Kapasiteten på Ofotbanen økes ved at alle krysningsspor gjøres lange innen 2015 og partielle dobbeltspor innen 2020» Vedtak om finansiering av E6 gjennom Narvik i tunnel i planperioden» En bedre infrastruktur i regionen med fokus på E6, E10 og flytting av E6 til indre trase i Tysfjord (dagens riksvei 827) med tilhørende bedre fergeløsning Teknologi og kompetanse: Futurum skal være pådriver, samarbeidspartner og arbeide aktivt for» Etablering av Senter for fornybar energi i planperioden» Realisering av et Teknorama i forbindelse med Nye Narvik Torv» Vekst av kompetansearbeidsplasser innenfor offentlig og privat sektor innen 2017» Etablering av LNG-terminal i Narvik i planperioden» At flyplassområdet på Framnesodden reguleres for næringsformål» At teknologimiljøet i Narvik vokser» Utvikling og vekst ved HiN» Vekst i tjenesteytende sektor» Relasjonsbygging med aktører innen olje og gass i Hålogalandsregionen» Å posisjonere kompetansemiljøet i Narvik mot petroleumsindustrien» God tilgang på kompetent arbeidskraft innen teknologi og kompetanse Reiseliv, kultur og handel: Futurum skal være pådriver, samarbeidspartner og arbeide aktivt for» At Narvik Reiselivsutvikling får tilstrekkelig offentlige investeringsmidler til å løfte Narvik og regionen som reisemål» Chartertog på Ofotbanen i planperioden» Å øke cruisetrafikken til Narvik med minimum 15 anløp pr år innen 2017» Narviksenteret i nytt bygg innen 2015» Å integrere «Reiseliv i industriens vugge» i reiselivssatsinga» Ny gondol i Narvikfjellet FUTURUM ÅRSMELDING

8 » Flere kulturarbeidsplasser» Bedre persontilbud med effektiv tilslutning på Ofotbanen» Profesjonelt og solid Destination Narvik» Å løfte Norges nasjonalfjell Stetind til et nasjonalt reiselivsprodukt» Å styrke det eksisterende næringsliv/tilbydere innenfor reiseliv Regionale vekstnæringer: Futurum skal være pådriver, samarbeidspartner og arbeide aktivt for» Å følge opp etableringen av jagerflybasen på Evenes, kartlegge synergier» Å gjøre regionen interessant for forsvarsrelaterte oppgaver» Nye arbeidsplasser i Bjerkvik i planperioden» Å rekruttere unge-voksne (20-39 år) til regionen» Kompetanseheving for kvinner» Å bistå kommuner i regionen med å utvikle sine fortrinn på forespørsel» Flere offentlige arbeidsplasser til regionen» Arbeide for videre utvikling av havbruk i Ofoten Futurum har rollen som Narvik kommunes førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge og har ansvaret for etablererbistand i kommunen. Futurum holder seg orientert om næringsmulighetene i hele regionen og påtar seg oppdrag for alle kommunene i Ofoten når dette er ønsket. Futurum bistår også på prosjektbasis innenfor satsingsområdet offentlig tjenesteyting og påvirkningsarbeid. 1.2 Eiere Futurum AS har en aksjekapital på NOK ,-. Eierforhold pr er som følger: Aksjer Eierandel Narvik kommune ,25 % Narvikregionen Næringsforening ,80 % Nordkraft AS ,35 % Narvikgården AS 100 3,39 % Narvik Havn KF 100 3,39 % Sparebanken Narvik 50 1,69 % Ballangen Næringsforum 50 1,69 % Høgskolen i Narvik (HIN) 50 1,69 % LO i Ofoten 50 1,69 % Totalt ,00 % Narvik kommune, Narvik Havn KF og Narvikgården AS er samlet størst og eier 50,03 %. 8 FUTURUM ÅRSMELDING 2012

9 1.3 Styret Styret gjennomførte 8 styremøter og behandlet 44 saker i I tillegg har det vært gjennomført en ordinær generalforsamling. Styret i Futurum AS skal i følge vedtektene bestå av 5 eller 7 medlemmer. Det skal velges tre varamedlemmer i rekkefølge. Alle velges for 2 år av gangen. Styret har i 2012 bestått av 6 medlemmer, 1. varamedlem har fått ordinær innkalling til styremøtene. Etter generalforsamling i 2012, har styret hatt følgende sammensetning: Svein Ivar Sivertsen Styreleder Næringsdrivende Bjørn Bardal Nestleder Banksjef, Sparebank1 Nord-Norge, lokalbank Narvik Michelle Opshaug Styremedlem Markedssjef, Forskningsparken Narvik AS Sirianne Voie Brochmann Styremedlem Daglig leder, Narvik Megler n AS Sissel Nilssen Styremedlem Økonomileder, Evenes Kraftforsyning AS Tor Asgeir Johansen Styremedlem Ordfører, Tysfjord kommune Wiggo Aanes 1. varamedlem LO Ofoten Aud Ljunggren 2. varamedlem Administrativ koordinator, LKAB Norge AS Kjell Hugo Solheim 3. varamedlem Administrasjonssjef, Norcem AS Observatør: Ordfører Tore Nysæter Narvik kommune Rådmann Wiggo Lauritzen Narvik kommune 1.4 Administrasjon Edel Storelvmo er selskapets administrerende direktør. Ved årsskiftet hadde Futurum 3 fast ansatte. 1.5 Arbeidsmiljø og personale Arbeidsmiljøet har vært preget av stort arbeidspress, kapasitetsmangel og stram økonomi i selskapet. Arbeidet med å bedre situasjonen har kontinuerlig fokus og forbedringer forventes i Ingen andre arbeidsmiljøtiltak er iverksatt i FUTURUM ÅRSMELDING

10 1.6 Likestilling Futurums styre består av 3 kvinner og 3 menn, samt 1 kvinnelig og 2 mannlige vara. Futurums fast ansatte bestod per av 3 kvinner. Selskapets personalpolitikk er kjønnsnøytral. 1.7 Revisjon Selskapets revisor er BDO Narvik, ved statsautorisert revisor Steinar Finstad. 1.8 Forsknings- og utviklingsaktiviteter Futurum har i 2012 deltatt i interregprosjektene «Utvikling av Nordkalottens logistikk» og «Bothnian Green Logistic Corridor», WP 4.4. som aktivitetsleder. 2. Aktiviteten i Futurum AS gjennom året 2012 Utgangspunktet for Futurums aktivitet er selskapets strategiske plan, avtale med Narvik kommune og Strategisk Næringsplan for Ofoten. Grunnfinansieringen kommer i form av Narvik kommunes kjøp av tjenester. I tillegg er det inngått avtaler med LKAB og Høgskolen i Narvik. Selskapet har arbeid med prosjekter der inntektene tildeles gjennom det ordinære virkemiddelapparatet som Innovasjon Norge, Partnerskap Ofoten og Nordland fylkeskommune. Året 2012 har vært preget av mange og omfattende arbeidsoppgaver og lav bemanning. Første halvdel av 2012 var preget av redusert kapasitet på grunn av redusert mulighet for kjøp av tjenester fra Narvikgården AS, samt en langtidssykemelding. Våren 2012 ble det tilsatt prosjektsekretær med oppstart 7. juni, som bedret situasjonen vesentlig. En av seniorkonsulentene i Futurum sa opp sin stilling fra 1. juli. Denne stillingen samt en prosjektstilling tilknyttet industri ble utlyst, og interessen var tilfredsstillende. Tilsettingsprosessene ble gjennomført i løpet av høsten med avtalt tiltredelse januar På grunn av selskapets kapasitetsutfordringer har noen saker blitt nedprioritert. Dette gjelder blant annet arbeidet for etablering av Senter for Transport og Logistikk, Senter for Fornybar energi, Helse/Teknologi og tilstrekkelig fokus på industriutvikling. Til tross for utfordringene, har Futurum fulgt opp mange viktige prosjekter av stor betydning. 10 FUTURUM ÅRSMELDING 2012

11 2.1 Logistikk, Transport og Infrastruktur Futurum har gjennom året arbeidet for bedre infrastruktur med spesielt fokus på Hålogalandsbrua og flere møtespor/dobbeltspor på Ofotbanen. Dette er vesentlig for næringsutviklingen i regionen. Futurum har engasjert seg for en bedre rutetabell for togpassasjerer på Ofotbanen. Det er gitt innspill til Nasjonal Transportplan og fylkeskommunale planer, enten direkte eller gjennom Ofoten Regionråd. Futurum har også flagget arbeidet med å få E6 i tunnel gjennom Narvik. Hålogalandsbrua AS Hålogalandsbrua AS har som formål å ivareta oppgaven som bompengeselskap for riksvegprosjektet E6 Hålogalandsbrua med tilførselsveger og rassikringstunnel E6/E10 Trældal Leirvik. Kirstin Lillevåg Mobakken er daglig leder i Hålogalandsbrua AS. Denne tjenesten kjøper Hålogalandsbrua av Futurum. Styret gjennomførte 10 ordinære styremøter og 2 arbeidsmøter i 2012, og behandlet 68 saker. Selskapet arbeidet fram til juni 2012 for realisering av riksveg - prosjektet E6 Hålogalandsbrua med tilførselsveger og rassikringstunnel E6/E10 Trældal Leirvik. Den 24.mai fikk Narvik et etterlengtet besøk av daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, som sammen med veisjef Torbjørn Naimak på en pressekonferanse kunne fortelle at det ville bli anleggsstart høsten Fra venstre: Kjetil Moe (Narvikregionen Næringsforening), Hallgeir H. Langelan d (SV), Geir-Ketil Hansen (SV), Anna Ljunggren (A), Janne Sjeldmo Nordås (A), Anne Marit Bjørnflaten (A) og Kirstin L. Mobakken (daglig leder Hålogalandsbrua AS). Foto: Stortinget Den 12. juni 2012 fattet Stortinget endelig vedtak om utbygging og finansiering av E6 Hålogalandsbru, skredsikring av E10 Trældal Leirvik. Med bakgrunn i stortingsvedtak og avtale med Statens vegvesen skal selskapet inngå låneavtale for finansiering av bompengeandelen for prosjektet. Arbeidet med finansiering av bompengeandelen ble gjennomført høsten Bompengefinansieringen utgjør MNK 840. For å dekke bompengeandelen, renter og administrasjon er det totale lånebehovet for selskape t MNOK 940. New Corridor AS I hele 2012 har Futurum ved direktør hatt styreledelsen i selskapet. Styremøter og generalforsamling har vært avholdt. Futurum la til rette for at Nordland fylkeskommune kunne overta alle aksjer som UIC hadde i selskapet. I desember 2012 overtok Futurum alle aksjene i selskapet fra Nordland fylkeskommune. Selskapet vil være sovende inntil videre. FUTURUM ÅRSMELDING

12 Malmtog på Ofotbanen. Foto: Futurum. Møtespor og dobbeltspor på Ofotbanen Dette arbeidet har preget hele året og ble intensivert utover høsten. I alle foredrag, innlegg og i møter med politikere på nasjonalt og regionalt nivå har temaet hatt tydelig fokus. Futurum tok tidlig initiativ for å samordne arbeidet i Narvik slik at alle framførte det samme budskapet. I møte med fylkeskommunen i desember, der ordfører i Narvik også deltok, ble det signalisert at fylkeskommunen ville bidra i et forsterket arbeid med lobbyering for nødvendige investeringer på Ofotbanen. I samarbeid med Narvik Havn KF og Narvikregionen Næringsforening, ble det igangsatt et omfattende arbeid for «å legge trykk» på de politiske beslutningstakere hva angår Nasjonal Transportplan. Arbeidet med Ofotbanealliansen ble igangsatt. Edel Storelvmo er med i styringsgruppen, sammen med Rune Arnøy fra Narvik Havn KF. Kirstin L. Mobakken er med i arbeidsgruppen sammen med Ragnar Krogstad, Kjetil Moe og Heidi Rondestvedt. Utvikling av Nordkalottens Logistikk Interregprosjektet «Utvikling av Nordkalottens Logistikk» ble avsluttet våren Et viktig resultat av dette prosjektet, er en rapport som viser konkrete planer for overgang fra kull/olje til LNG i flere store industribedrifter i Nord-Sverige. Denne rapporten danner en del av grunnlaget for arbeidet som Futurum har gjort for å få fortgang i prosessen med å etablere en LNG-terminal i Narvik. Botnian Green Logistic Corridor, BGLC Futurum er aktivitetsleder for WP 4.4 i dette EU-prosjektet. Sammen med oss i arbeidsgruppen, er Pori Havn, Kokkola Havn og Länsstyrelsen i Norrbotten. Prosjektet startet høsten 2010 og avsluttes i desember Futurum har i 2012 deltatt på flere prosjektmøter og arrangert møter innenfor egen aktivitet. Det er levert to rapporter i 2012, i april og i november, og tilbakemeldingen på vårt arbeid i prosjektet har vært positive. 12 FUTURUM ÅRSMELDING 2012

13 Målet med prosjektet er godstransport på jernbane mellom Narvik og Russland. Futurums arbeid omfatter å kartlegge flaskehalser og mulige løsninger, indentifisere gods som gir retningsbalanse og utvikle en forretningsplan. 2.2 Teknologi og Kompetanse Narvik har interessante arbeidsplasser innenfor teknologi og kompetanse, og utviklingsmulighetene er mange. Imidlertid ble 2012 preget av store utfordringer på grunn av nedleggelse av solcelleindustrien. I tillegg til tap av arbeidsplassene, har ringvirkningene vært krevende, spesielt for FoU-miljøet som hadde bygget opp et vesentlig forskningsmiljø på området. Store prosjekter og vesentlige inntekter gikk tapt. Edel Storelvmo på BGLC-stand i Narvik. Foto: Futurum Eierskap og styrerepresentasjon i Forskningsparken i Narvik AS Forskningsparken i Narvik AS er en sentral samarbeidspartner. Nærheten til dette selskapet er strategisk viktig for Futurum, gjennom Forskningsparkens rolle som kommersialiseringsenhet for ideer fra teknologimiljøer, og som forvaltningsenhet for Narvik Kapital. Selskapen e utfyller hverandre og har mange felles problemstillinger. Samarbeidet er godt og konstruktivt. Direktør Edel Storelvmo er styremedlem i Forskningsparken. TINN Teknologifestivalen i Nord-Norge AS Futurum er en av eierne i Teknologifestivalen Nord-Norge AS (TINN). Selskapet har som formål å arrangere konferanser og seminarer med teknologisk relaterte temaer. Selskapets aktivitet skal være med på å styrke Nord-Norge innenfor teknologi, og Narvik sin rolle som teknologihovedstad i landsdelen. Selskapets aktiviteter skal bidra til å styrke rekrutteringen til teknologiske studier, samt øke interesse n for teknologi. TINN har årlig hatt en teknologikonferanse. I 2012 ble det endringer i styret og eiersammensetningen. Det ble ikke gjennomført konferanse høsten Arbeidet med TINN i Vinterfestuka 2013 får høy prioritet. Seniorrådgiver Kirstin L. Mobakken er styremedlem i Teknologifestivalen i Nord-Norge AS. Kompetansesenter for fornybar energi i Nordland Prosjektgruppen som Futurum er en del av, ble etablert i 2011 og fortsatte sitt arbeid i Gjennom prosesser kom man våren 2012 fram til at en etablering av «Kompetansesenter for fornybar energi i Nordland» vil gi det beste tilbudet. Nils Neteland ved Narvik videregående skole har vært engasjert som prosjektleder. Bakgrunnen for prosjektet, er at Futurum på sensommeren 2011 fikk henvendelser fra næringslivet om et økende behov for faglærte vindkraftoperatører i Nord-Norge. I Narvik er det Nordkraft Produksjon/ Nordkraft Vind som har meldt behovet. Flere selskaper har vindkraftparker under planlegging og utbygging i Nord-Norge. Det ble da inngått et samarbeid med Narvik videregående skole og Nordkraft, med et mål om at den videregående skolen i Narvik blir den første i landsdelen som skal utdanne energioperatører til småkraftog vindkraftverk. Arbeidet er i tråd med Strategisk næringsplan for Ofoten, der teknologi og kompetanse er et satsningsområde. FUTURUM ÅRSMELDING

14 Fibertilgang og datalagring for CERN Greenerbits AS leverte høsten 2011 et tilbud til CERN om datalagring i Narvik. Dette ble gjort på grunnlag av et bredt regionalt samarbeid organisert av Futurum. Tilbudet var med i sluttrunden våren 2012, men oppdraget gikk til Ungarn. Fibertilgang og pris var et viktig tema i hele prosessen. Tilgangen er ikke god nok og prisen er altfor høy, noe som er konkurransevridende og til hinder for etablering av moderne industri. Futurum har trykket på i denne saken, og Nordland fylkeskommune er i gang med arbeidet for å bedre situasjonen. Det er også på sentralt hold blitt politisk oppmerksomhet rundt problemstillingen. Futurum sitt arbeid med saken har ført til at Høgskolen i Narvik har etablert samarbeidsavtale med CERN. LNG terminal Gjennom deltagelsen i interregprosjektet Utvikling av Nordkalottens Logistikk, fikk Futurum utarbeidet en rapport son viste en stor og økende interesse for LNG i de store industribedriftene i Nord-Sverige. På den bakgrunn inviterte Futurum de aktuelle aktørene i Narvik, med Naturgass Nord i spissen, til møte vedrørende etablering av LNG-terminal i Narvik. Arbeidet startet i 2011 og fortsatte i Futurum var initiativtaker til å gjenoppta arbeidet og har administrert og organisert prosessen, inntil Forte Narvik viste interesse for saken og gikk inn som eier sammen med Nordkraft. Futurum følger opp saken gjennom kontakt med eierne og gjennom avtalen med LKAB. Det er både strategiske og forretningsmessige grunner til at Narvik bør være på LNG-kartet. Det er viktig at Narvik så fort som mulig kommer i posisjon til å levere LNG til interesserte kunder på begge sider av grensen. Arktisk Kompetansesenter for petroleumsindustrien I juni 2011 la OED fram Stortingsmelding 28, der etablering av et kompetansesenter for petroleumsaktivitet i arktiske strøk ble lansert. Futurum tok da initiativet til et samarbeid med kompetansemiljøene i Narvik om å lansere Narvik som navet i et nordnorsk kompetanse - senter. Det ble utarbeidet et felles notat med underlag som i 2011 og første del av 2012 ble presentert og formidlet gjennom innlegg på konferanser, møter med politikere og levert skriftlig til aktuelle personer og miljøer. Futurum har samarbeidet tett med HiN og blant annet arrangert et møte med eksterne aktører i forkant av fristen for å levere skisse til Forskningsrådet. En uttalelse fra dette møtet ble vedlagt skissen. Futurum hadde saken med i svært mange sammenhenger i hele HiN leverer søknad i februar Det er en trussel for utviklingen ved HiN om senteret plasseres et annet sted. East-West Arena, EWA Futurum arrangerte høsten 2012 for første gang East- West Arena i samarbeid med søsterselskapene Progressum i Kiruna og Expandum i Gällivarre. Hovedsponsorer for arrangemente t i Narvik var Ofoten Regionråd, LKAB og SpareBank1 Nord-Norge. East-West Arena er en møteplass for næringslivet langs og i nærheten av Ofotbanen/ Malmbanan. Tony Järlström, Progressum, Edel Storelvmo, Futurum og Kjell-Åke Johansson, Expandum. 14 FUTURUM ÅRSMELDING 2012

15 East-West Arena 2012 ble en stor suksess. Det ble langt flere deltagere enn forventet, spesielt fra Sverige, og hotellets kapasitet ble «sprengt». I de siste dagene før arrangementet startet måtte man stanse påmeldingen av nevnte kapasitetsmessige årsaker.» 32 utstillere deltok på messedelen.» 171 personer deltok, hvorav 84 kom fra Sverige og 87 fra Norge.» 120 bedrifter/organisasjoner var representert, herav 61 fra Sverige og 59 fra Norge.» Det ble gjennomført 7 seminarer/workshop og det ble holdt 21 forskjellige foredrag. I planleggingsfasen før konferansen og med evalueringen etter, har det i 2012 vært to møter og flere telefonmøter i styringsgruppa. Samarbeidet fortsetter i 2013, der oppfølging, planlegging og promotering av East-West Arena i Kiruna/Gällivarre i november vil ha hovedfokus. Romrelatert virksomhet Futurum tok initiativ, planla og gjennomførte et romseminar i samarbeid med Norsk Romsenter i september Seminaret samlet 19 deltakere fra kompetansebedrifter i Narvikregionen samt studenter fra Høgskolen i Narvik. Sju foredragsholdere deltok på arrangemente t. Futurum har hatt oppfølging av enkelte deltakere utover høsten Nedleggelsen av REC Scancell Futurum fikk høsten 2011 en sentral rolle i arbeidet som ble igangsatt i kjølvannet av REC sin avgjørelse om å legge ned Scancell i Narvik. Futurum administrerte, organiserte og sørget for finansiering av arbeidet som ble ledet av ordfører Tore Nysæter. En utvalgt gruppe mennesker møttes hver uke og aktuelle fagpersoner ble innleid til spesielle arbeidsoppgaver. Arbeidet fortsatte i Arbeidet har gitt positive resultater og ringvirkninger, selv om nedlegging ble et faktum. Prosjektet ble avsluttet og rapportert i Satsing på industriutvikling Nedleggelsen av REC ScanCell og prosessene som fulgte, viste behovet for å styrke industrimiljøet i Narvik. I den forbindelse ble det sendt en søknad fra Futurum til fylkeskommunen om delfinansiering av en tre-årig prosjektstilling innenfor industri. Søknaden ble sendt på slutten av 2011 og svaret kom våren 2012, der fylkeskommunen dekker 50 % under forutsetning av at Narvik kommune dekker resten. Narvik kommune vedtok i 2012 å dekke 50 % fra Futurum er glad for finansieringen og har store forventninger til denne satsingen. Tilsetting ble gjort i 2012 med oppstart januar FUTURUM ÅRSMELDING

16 Studiesenter Futurum er en av deltakerne i arbeidet med å få etablert et Studiesenter for Ofoten. Prosjektgruppen som er bestående av representanter fra utdanningssektorene, lokalt næringsliv og kommunene i Ofoten, ble etablert i Bakgrunn for etableringen av prosjektgruppen, er at vi ser et behov for å etablere en felles arena for de ulike utdanningsaktørene. Videre ønskes en mer effektivt bruk og utnyttelse av ressursene i Ofoten. Hovedmålet er å etablere et Studiesenter i Ofoten og på den måten øke utdanningsnivået i regionen, samt oppnå bedre tilgjengelighet til de ulike studietilbud både for heltids- og deltidsstudenter. Nordland fylkeskommune har hatt fokus på videre utvikling av regionale studiesentre i Nordland. Prosjektgruppen i Ofoten har deltatt aktivt i prosessen og blant annet gitt en uttalelse til Nordland fylkeskommune i Etableringsprosjekter som skaper ringvirkninger for Høgskolen i Narvik og Norut Futurum arbeider hele tiden med etableringer der kompetansemiljøet i Narvik har eller kan få stor betydning. I 2012 har Futurum invitert HiN inn i flere prosjekter og lagt til rette for at HiN har etablert samarbeidsavtaler med CERN, Åkers Krutbruk og Scania. Norut Narvik er også en sentral aktør i mange prosjekter, og Futurum har lagt til rette for at det er etablert et samarbeid med Scania. Både HiN og Norut har stor betydning for Futurums arbeid med næringsutvikling, og det nære forholdet til selskapene må utvikles videre. 2.3 Reiseliv, Kultur og Handel Destination Narvik AS Destination Narvik er et heleid datterselskap av Futurum. Selskapet har som formål å utvikle og markedsføre Narvikregionen som et foretrukket reisemål, og derigjennom skape mervedi for næringsaktørene og lokalsamfunnene. Selskapet har hatt økonomiske og administrativ e utfordringer. I 2012 hadde selskapet lederskifte to ganger både i administrasjonen og i styret. Arbeidet med å styrke selskapets økonomi har vist seg å være vanskelig, noe som har medført at det planlagte aksjesalget og innhenting av ny egenkapital ikke ble gjennomført i Arbeidet fortsetter i Reiselivssatsingen Narvik Ressursutvikling AS Futurum har i 2012 videreført arbeidet med realisering av reiselivssatsingen. Arbeidet har blant annet resultert i stiftelsen av selskapet Narvik Reiselivsutvikling AS med ForteNarvik og Narvikgården som eiere. Narvik Havn KF er også en sentral aktør i selskapet. Futurum har fortsatt arbeidet mot politikere og virkemiddelapparat for å få inn tilstrekkelig med nasjonale midler til reiselivssatsingen i Narvik. Dette lyktes ikke i 2012, men arbeidet fortsetter. SIVA er fremdeles svært positiv til å investere i Narvik, og vil prioritere dette når de får økonomiske investeringsmidler til bruk innen reiseliv. Det har vært flere møter med blant annet stortingspolitikere, næringskomite og politisk ledelse i Nærings- og handelsdepartementet. Arbeidet fortsetter til målet om nasjonale investeringsmidler er nådd. 16 FUTURUM ÅRSMELDING 2012

17 Narviksenteret med Krigsmuseet Futurums direktør har i 2012 vært styreleder i Narviksenteret. En hovedsak i denne perioden har vært å arbeide for at Narviksenteret med Krigsmuseet skal få nye lokaler som en del av Nye Narvik Torv. Nøkkelen ligger i opptrapping av driftsmidlene fra Kunnskapsdepartementet. Det har vært arbeidet målbevisst med saken, blant annet ved hjelp av stortingsrepresentantene fra Narvik. Det har vært flere møter med fylkeskommunen, politikere og departementet både politisk og administrativt. Arbeidet fortsetter til målet om økte bevilgninger er nådd og forutsetningene for nytt bygg dermed er på plass. Vertskap og praktisk salg Det ble i 2012 gjennomført et kompetanseprogram for 10 deltakende fra reiselivsbransjen. Programmet ble gjennomført i løpet av 6 måneder med 3 samlinger á 2 dager, samt oppfølging/coaching av de deltakende bedriftene. Futurum har prosjektansvaret og prosjekt - ledelsen, mens VINN var tillagt gjennomføringen. Prosjektet kom i gang fordi turoperatører hadde gitt tilbakemeldinger på behovet for at reiselivsbedriftene i regionen må få styrket sin kompetanse innen vertskap og salg. Det ble derfor med initiativ fra Futurum, etablert et prosjekt som har som mål å imøtekomme dette behovet. Prosjektet ble finansiert av Partnerskap Ofoten og Innovasjon Norge, i tillegg til Futurum og egenandel fra deltakerne. IKEA Futurum har også i 2012 hatt fokus på muligheten for etablering av IKEA. Deler av arbeidet er gjort i samarbeid med Narvikgården og ordfører i Narvik kommune. Som en del av dette arbeidet har ferdigstillelse av Kommunedelplan for Bjerkvik hatt stor oppmerksomhet hos oss. Det har fra Futurum vært gitt uttalelser. Videre har arbeidet med å få etablert storhandel utenfor bykjernen hatt stor prioritet i denne sammenhengen. 2.4 Regionale Vekstnæringer Rekruttering til Narvikregionen Futurum har deltatt i arbeidsutvalget for prosjektet «Rekruttering til Narvikregionen » i regi av Narvikregionen Nærings - forening. Det er kartlagt rekrutterings- og kompetansebehov i regionens bedrifter og tilflyttertiltak i kommunene. To seminar med fokus på rekruttering fra Europa i samarbeid med NAV-Eures har vært gjennomført, der bedrifter som har lykkes med rekruttering ble presentert. Nettportalen narvikregionen.no er videreført. Næringsbarometer Formålet med Næringsbarometeret er å framskaffe «et bilde» av Narvik-regionen med vesentlige utviklingstrekk og status. Det er tidligere besluttet at Narvik-regionen skulle ha sitt eget barometer som skal oppdateres hvert år. Futurum bidro ikke til gjennomføringen av Næringsbarometeret i Vår tidligere samarbeidspartner Sparebanken Narvik besluttet å utarbeide en egen utgivelse av status for Narvik. Det ble dermed ingen næringsseminar i forbindelse med utgivelsen. FUTURUM ÅRSMELDING

18 Havbruk Havbruk er i følge Strategisk Næringsplan for Ofoten, en av satsingsområdene i regionen. Det har tidligere år vært arbeidet aktivt med å bistå med videreutvikling og nyetablering innen denne næringen. Narvik har transport av fisk over Ofotbanen og deltar dermed i ringvirkningene fra næringen. Futurums direktør har høsten 2012 vært deltaker i ressursgruppa for Narvik kommunes kystsoneplan. Ballangen, Evenes, Tjeldsund og Tysfjord kommune Futurum sin visjon er «En sterk region et attraktivt Narvik». Dette preger arbeidet vårt i mange sammenhenger. Eksempler er reiselivs - satsingen og arbeidet med leveranser til Forsvaret. Omstillingsprogram Bjerkvik Med bakgrunn i en vesentlig reduksjon i nedlagte forsvarsarbeidsplasser, har Narvik ved to anledninger fått tildelt omstillingsmidler øremerket Bjerkvik. Arbeidet gjennomføres av Futurum på vegne av Narvik kommune. Futurum har hatt dette oppdraget siden Futurum hadde også i 2012 fokus på arbeidet med Bjerkvik, dog ikke i det omfang som tidligere år. Kommunikasjonsknutepunktet i Nord-Norge NARVIK KOMMUNE VELKOMMEN TIL BJERKVIK Etablering i Bjerkvik Bo og leve i Bjerkvik» Gründere som har vurdert Bjerkvik som etablerersted, har fått bistand med råd og veiledning og i noen tilfeller tilskudd. Det er også gitt bistand til eksisterende næringsliv.» Det har vært arbeidet målrettet mot to større etableringer.» Informasjonsmateriellet for Bjerkvik ble revidert og fornyet.» Bedrifter har fått økonomisk bistand til forprosjekt og utviklingsprosjekt. For Futurum er det beklagelig å konstatere at noen god prosjekter i Bjerkvik ikke har fått den nødvendige oppslutning. 2.5 Etablererveiledning Også i 2012 har Futurum vært tilrettelegger for bedrifter/gründere eller vært involvert i tilretteleggerrollen sammen med andre. Arbeidet har vært basert på henvendelser fra gründere, samarbeidspartnere eller i form av oppsøkende aktivitet fra Futurums side. Gründere har tatt kontakt med Futurum i løpet av De fleste har enten fått bistand til utarbeidelse av forretningsplan, råd og veiledning samt informasjon om mulige tilskuddsordninger og øvrige hjelpeapparat. Næringsfaglig vurdering I 2012 har Futurum foretatt 6 næringsfaglige vurderinger. NAV kan innvilge økonomisk bistand til arbeidsledige som ønsker å starte sin egen virksomhet. Det fordres at de som søker midler til planlegging/forberedelser til bedrift og oppstart av bedrift innhenter en ekstern næringsfaglig vurdering. 18 FUTURUM ÅRSMELDING 2012

19 2.6 Nettverksarbeid og profilering Futurum deltok i en rekke møter, seminarer og konferanser i 2012 og bidro med faglige innlegg på flere av dem. Futurum har vært synlig i lokalavisen jevnlig og vært profilert i næringstidsskrifter både regionalt og nasjonalt. Futurum hadde også i 2012 besøk av politikere, ambassadører, bedrifter, konsern, virkemiddelapparat og andre som ønsket en presentasjon av næringsvirksomhet og utviklingsmuligheter i Narvik. I slike sammenhenger er Futurum viktig som vertskap og bidrar med gode og relevante presentasjoner. Dette er viktig for næringsarbeidet i regionen. Futurum har utført verdifull profilering og nettverksbygging, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 2.7 Interne mål Futurum har følgende interne mål i sin strategiske plan. Godt humør og arbeidsglede mens vi utvikler» Et team med god og dekkende kompetanse, stor tillit, profesjonalitet og høy etisk standard» Effektive daglige/ukentlige rutiner» Dynamisk hjemmeside» Tydelig og oppdatert intern og ekstern kommunikasjon» Tydelig mediestrategi» Felles brukervennlig, nettbasert arkivløsning» God økonomistyring» Profesjonell prosjektledelse og organisering» Kunnskapsheving og faglig oppdatering» Gode HMS-rutiner Arbeidet med disse målene kom i gang i 2010, ble videreført i 2011 og fortsatte i FUTURUM ÅRSMELDING

20 2.8 Samarbeidspartnere Tabellen nedenfor viser Futurum AS og de fire nærmeste samarbeidspartnerne. I forbindelse med arbeidet med strategisk plan ble det arbeidet med bevisstgjøring av rollene selskapene i mellom. Dette er viktig både for selskapene og omverdenen. NARVIK HAVN HAVNEUTVIKLING EIENDOMSUTVIKLING NARVIKGÅRDEN AS EIENDOMSUTVIKLING BYUTVIKLING FUTURUM AS NÆRINGSUTVIKLER REGIONAL UTVIKLING FORSKNINGSPARKEN NARVIK AS KOMMERSIALISERING AV TEKNOLOGISK FORSKNINGSBASERTE FORRETNINGSIDÈER NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING MEDLEMSORGANISASJON FOR NÆRINGSLIVET I NARVIKREGIONEN FOKUS PÅ NÆRINGSPOLITIKK OG ARENA BYGGING ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE: Narvik kommune Regionens kommuner/andre kommuner i nærheten Høgskolen i Narvik Andre universiteter/høgskoler Norut Narvik ForteNarvik Nordland fylkeskommune Departementer Statens vegvesen Kystverket LO Media Ofoten Regionråd Brannskolen i Tjeldsund Narvik Kapital Bedrifter i regionen Troms fylkeskommune Aktuelle bedrifter utenfor regionen Innovasjon Norge Jernbaneverket NHO SIVA Andre utviklingsselskap (Progressum, Expandum) Futurum er avhengig av samhandling med alle sine samarbeidspartnere for å nå sine mål. Futurum er også en viktig arenabygger. 20 FUTURUM ÅRSMELDING 2012

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2011 2015 Vedtatt i styremøte 14.12.2010 Revidert oktober 2012 INNHOLD FORORD... 3 VISJON... 4 FORRETNINGSIDE:... 4 HOVEDMÅL... 4 FUTURUMS ROLLER... 4 STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER:...

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsmelding for Futurum AS

Årsmelding for Futurum AS 2014 Årsmelding for Futurum AS Innhold Innledning: Futurum utfordringer gir nye muligheter! 1.0 Virksomheten 1.1 Futurums visjon, hovedmål og hovedsatsningsområder 1.2 Eiere 1.3 Styret 1.4 Administrasjon

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Innledning: Futurum utfordringer gir nye muligheter 3

Innledning: Futurum utfordringer gir nye muligheter 3 ÅRSMELDING 2013 Innhold Innledning: Futurum utfordringer gir nye muligheter 3 1.0 Virksomheten 5 1.1 Futurums visjon, hovedmål og hovedsatsingsområder 5 1.2 Eiere 7 1.3 Styret 8 1.4 Ansatte 9 1.5 Arbeidsmiljø

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS

Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Resultatregnskap Note 2008 2007 RESULTAT DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer