Innhold. Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012

2 Innhold Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! Virksomheten Futurums visjon, hovedmål og hovedsatsningsområder Eiere Styret Administrasjon Arbeidsmiljø og personale Likestilling Revisjon Forsknings- og utviklingsaktiviteter Aktiviteten i Futurum AS gjennom året Logistikk, transport og infrastruktur Teknologi og kompetanse Reiseliv, kultur og handel Regionale vekstnæringer Etablererveiledning Nettverksarbeid og profilering Interne mål Samarbeidspartnere Økonomi Årsresultat og disposisjoner Miljø Framtidig utvikling Fortsatt drift 22 Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning 30

3 Futurum for å sikre «ny giv»! Året 2012 ble i stor grad preget av nedleggelser, tap av arbeidsplasser og trange rammebetingelser for ny næringsutvikling. Futurum hadde lavere bemanning enn noensinne og arbeidsoppgavene var mange og viktige. Det har likevel vært et år der fokuset har vært på mulighetene i selskapets mange prosjekter, og på arbeidet for bedre rammebetingelser for næringsutvikling inklusiv vei, jernbane, næringsarealer og havnekapasitet. Futurum ble etablert i 1995 som en direkte følge av at Narvik var omstillingskommune fra 1994 til Futurum skulle være verktøyet som bidro til at omstillingsmidlene ga praktiske resultater, og evalueringer viser at dette var et riktig valg. I sum kan dette illustreres ved at det ble skapt nye arbeidsplasser i en periode der 450 statlige arbeidsplasser forsvant eller ble flyttet ut. Narvikfjellet er viktig for reiselivsnæringen. Foto: Bjørn Ekrem Etter omstillingsperioden ble det enighet om å beholde Futurum som Narvik kommune sitt næringsselskap, og eiersammensetningen ble etter hvert endret til dagens eiersammensetning, se avsnitt 1.2. I årene som har gått etter dette, har Futurum vist sin berettigelse. Narvik Torv Narviksenteret, Futurum deltar. Etablererveiledning og aktiviteter rettet mot eksisterende næringsliv og mulige nyetableringer har stått i fokus. Futurum har i tillegg hatt en åpen dør for alle med innspill og kommentarer som vedrører næringsutvikling og nye arbeidsplasser. FUTURUM ÅRSMELDING

4 På den måten har selskapet bidratt til at omlag 1000 nye arbeidsplasser er etablert. Riktignok har tapet av offentlige arbeidsplasser vedvart og finanskriser har satt næringslivet på harde prøver, men likevel har nyetableringene bidratt til optimisme og tro på framtiden. Narvik kommune bestemte i 2010 å ikke satse på egen utviklingsavdeling, men isteden kjøpe alle næringstjenester hos Futurum. Dette er et viktig signal for satsingen på Futurum som kommunens næringsselskap og vil bety mye for selskapets videre utvikling. Det er positivt og riktig at trådene i næringsutvikling samles på ett sted, og Narvik har fått mye positiv oppmerksomhet fra andre kommune r for denne løsningen. Nå gjenstår det å skaffe selskapet forutsigbare rammebetingelser slik at Futurums team kan fokusere på å løse oppgavene og fange mulighetene på best mulig måte. Northland Resources dagbrudd i Pajala. Fagernesterminalen august 2012 Stadig flere ser på Narvik som et interessant sted for etablering. Spesielt gjelder dette gruveselskaper, transport- og logistikkselskaper, høyteknologiselskaper samt handels- og reiselivsbedrifter. Utfordringen i denne sammenheng har vært klargjorte næringsarealer og anstrengt kapasitet på Ofotbanen. Bortfallet av solcelleindustrien i Narvik var likevel det som i størst grad preget Futurum har hele tiden hatt et blikk for hele Ofotregionen, noe som gjenspeiler seg i visjonen «En sterk region et attraktivt Narvik». Denne rollen er blitt sterkere gjennom engasjementet i utviklingen av en felles Strategisk Plan for Ofoten. Futurum snakker hele regionens sak og har ved flere anledninger tatt på seg oppgaver for andre av regionens kommuner. Futurum sin strategiske plan er basert på Strategisk Næringsplan for Ofoten, og ved revisjonen i 2012 ble planen oppdatert og tilpasset dagens situasjon i Narvik/Ofoten og Futurums kapasitetsøkning i All aktivitet og en stadig økende portefølje, gjør at kapasiteten og økonomien til Futurum er satt under stort press. Kommunens kjøp av tjenester har vært på 3,0 millioner NOK fra og med 2003, der NOK er øremerket Forskningsparken Narviks inkubatordrift. I 2012 kjøpte kommunen tjenester for 2,5 millioner NOK basert på en avtale der tjenestene er beskrevet og begrenset. De oppgaver og prosjekter som ikke var omfattet av avtalen ble utsatt, terminert eller finansiert gjennom andre avtaler/prosjekter. Det ble derfor i 2012 brukt mye tid på søknader, arbeid med avtaler og rapportering. I 2012 hadde Futurum en krevende bemanningssituasjon. Første halvår var preget av langtidssykemelding og oppsigelse. I juni fikk Futurum egen prosjektsekretær og prosessen med rekruttering til ledig stilling og prosjektstilling industri, ble igangsatt. I 2013 vil arbeidsdeling og teamutvikling være viktig, slik at Futurum sine ressurser brukes optimalt. 4 FUTURUM ÅRSMELDING 2012

5 Hålogalandsbrua. Illustrasjon: Statens vegvesen. Oss i Futurum ved årsskiftet 2012/2013. Vi som arbeider i Futurum, ser at Narvik er inne i en svært spennende tid med Hålogalandsbrua, Nye Narvik Torv, Narviksenteret, reise livssatsing, økt kapasitet på Ofotbanen, vekst i mineralnæringen og nyskapinger i næringslivet. Men ingenting skjer av seg selv. Langsiktighet, stayerevne, påtrykk over tid og kontinuitet i viktige prosesser er vesentlig. Her har Futurum en nøkkelrolle. Vi ser at Futurums rolle er avgjørende for næringsutviklingen i Narvik det inspirerer oss. Narvik, juni 2013 Edel Storelvmo Direktør FUTURUM ÅRSMELDING

6 Styrets beretning 2012 for Futurum AS 1. Virksomheten Futurum AS er næring- og utviklingsselskapet for Narvik kommune og er medspiller i saker på regionalt og nasjonalt plan. Futurum skal tilrettelegge for eksisterende næringsliv og bidra til nye etableringer. Selskapet kan også ta på seg oppgaver med betydning for hele fylket eller landsdelen når dette er strategisk viktig for regionen. Største aksjonærer er Narvik kommune som kjøper sine næringsrelaterte tjenester hos Futurum basert på avtaler med selskapet. Det ideelle formål gjør at Futurum AS ikke er skattepliktig. 1.1 Futurums visjon, hovedmål og hovedsatsningsområder Futurums strategiske plan ble vedtatt desember 2010 og er revidert oktober Visjon: EN STERK REGION - ET ATTRAKTIVT NARVIK Hovedmål: Futurum skal være pådriver og tilrettelegger for regional vekst og utvikling, slik at i planperioden : Antall arbeidsplasser øker* Befolkningsutviklingen i Narvik samsvarer med økning i antall arbeidsplasser* Arbeidsplasser og innbyggertall i hele regionen øker, og at det arbeides for at nødvendige næringsarealer gjøres tilgjengelig. * Måloppnåelse baseres på offentlig statistikk Målene skal nås gjennom Futurums mange roller:» Pådriver» Tilrettelegger» Nettverksbygger» Strategisk eier» Daglig ledelse» Prosjektleder» Sekretariat» Bistand etter nærmere avtale 6 FUTURUM ÅRSMELDING 2012

7 Strategiske satsingsområder: Logistikk, transport og infrastruktur: Futurum skal være pådriver, samarbeidspartner og arbeide aktivt for» Å øke antall arbeidsplasser» Etablering av senter for logistikk og transport innen 2014» Etablering av et innkrevingsselskap av bompenger lokalisert i Narvikregionen innen 2016» Etablering av nye logistikkaktører innen 2015» Å bistå til en etablering av et masterstudium innen logistikk og transport innen 2015» Godstransport øst-vest» Bedre tilbud med effektiv tilslutning over Harstad/Narvik lufthavn Evenes» Å styrke Narvik som transportknutepunkt» Kapasiteten på Ofotbanen økes ved at alle krysningsspor gjøres lange innen 2015 og partielle dobbeltspor innen 2020» Vedtak om finansiering av E6 gjennom Narvik i tunnel i planperioden» En bedre infrastruktur i regionen med fokus på E6, E10 og flytting av E6 til indre trase i Tysfjord (dagens riksvei 827) med tilhørende bedre fergeløsning Teknologi og kompetanse: Futurum skal være pådriver, samarbeidspartner og arbeide aktivt for» Etablering av Senter for fornybar energi i planperioden» Realisering av et Teknorama i forbindelse med Nye Narvik Torv» Vekst av kompetansearbeidsplasser innenfor offentlig og privat sektor innen 2017» Etablering av LNG-terminal i Narvik i planperioden» At flyplassområdet på Framnesodden reguleres for næringsformål» At teknologimiljøet i Narvik vokser» Utvikling og vekst ved HiN» Vekst i tjenesteytende sektor» Relasjonsbygging med aktører innen olje og gass i Hålogalandsregionen» Å posisjonere kompetansemiljøet i Narvik mot petroleumsindustrien» God tilgang på kompetent arbeidskraft innen teknologi og kompetanse Reiseliv, kultur og handel: Futurum skal være pådriver, samarbeidspartner og arbeide aktivt for» At Narvik Reiselivsutvikling får tilstrekkelig offentlige investeringsmidler til å løfte Narvik og regionen som reisemål» Chartertog på Ofotbanen i planperioden» Å øke cruisetrafikken til Narvik med minimum 15 anløp pr år innen 2017» Narviksenteret i nytt bygg innen 2015» Å integrere «Reiseliv i industriens vugge» i reiselivssatsinga» Ny gondol i Narvikfjellet FUTURUM ÅRSMELDING

8 » Flere kulturarbeidsplasser» Bedre persontilbud med effektiv tilslutning på Ofotbanen» Profesjonelt og solid Destination Narvik» Å løfte Norges nasjonalfjell Stetind til et nasjonalt reiselivsprodukt» Å styrke det eksisterende næringsliv/tilbydere innenfor reiseliv Regionale vekstnæringer: Futurum skal være pådriver, samarbeidspartner og arbeide aktivt for» Å følge opp etableringen av jagerflybasen på Evenes, kartlegge synergier» Å gjøre regionen interessant for forsvarsrelaterte oppgaver» Nye arbeidsplasser i Bjerkvik i planperioden» Å rekruttere unge-voksne (20-39 år) til regionen» Kompetanseheving for kvinner» Å bistå kommuner i regionen med å utvikle sine fortrinn på forespørsel» Flere offentlige arbeidsplasser til regionen» Arbeide for videre utvikling av havbruk i Ofoten Futurum har rollen som Narvik kommunes førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge og har ansvaret for etablererbistand i kommunen. Futurum holder seg orientert om næringsmulighetene i hele regionen og påtar seg oppdrag for alle kommunene i Ofoten når dette er ønsket. Futurum bistår også på prosjektbasis innenfor satsingsområdet offentlig tjenesteyting og påvirkningsarbeid. 1.2 Eiere Futurum AS har en aksjekapital på NOK ,-. Eierforhold pr er som følger: Aksjer Eierandel Narvik kommune ,25 % Narvikregionen Næringsforening ,80 % Nordkraft AS ,35 % Narvikgården AS 100 3,39 % Narvik Havn KF 100 3,39 % Sparebanken Narvik 50 1,69 % Ballangen Næringsforum 50 1,69 % Høgskolen i Narvik (HIN) 50 1,69 % LO i Ofoten 50 1,69 % Totalt ,00 % Narvik kommune, Narvik Havn KF og Narvikgården AS er samlet størst og eier 50,03 %. 8 FUTURUM ÅRSMELDING 2012

9 1.3 Styret Styret gjennomførte 8 styremøter og behandlet 44 saker i I tillegg har det vært gjennomført en ordinær generalforsamling. Styret i Futurum AS skal i følge vedtektene bestå av 5 eller 7 medlemmer. Det skal velges tre varamedlemmer i rekkefølge. Alle velges for 2 år av gangen. Styret har i 2012 bestått av 6 medlemmer, 1. varamedlem har fått ordinær innkalling til styremøtene. Etter generalforsamling i 2012, har styret hatt følgende sammensetning: Svein Ivar Sivertsen Styreleder Næringsdrivende Bjørn Bardal Nestleder Banksjef, Sparebank1 Nord-Norge, lokalbank Narvik Michelle Opshaug Styremedlem Markedssjef, Forskningsparken Narvik AS Sirianne Voie Brochmann Styremedlem Daglig leder, Narvik Megler n AS Sissel Nilssen Styremedlem Økonomileder, Evenes Kraftforsyning AS Tor Asgeir Johansen Styremedlem Ordfører, Tysfjord kommune Wiggo Aanes 1. varamedlem LO Ofoten Aud Ljunggren 2. varamedlem Administrativ koordinator, LKAB Norge AS Kjell Hugo Solheim 3. varamedlem Administrasjonssjef, Norcem AS Observatør: Ordfører Tore Nysæter Narvik kommune Rådmann Wiggo Lauritzen Narvik kommune 1.4 Administrasjon Edel Storelvmo er selskapets administrerende direktør. Ved årsskiftet hadde Futurum 3 fast ansatte. 1.5 Arbeidsmiljø og personale Arbeidsmiljøet har vært preget av stort arbeidspress, kapasitetsmangel og stram økonomi i selskapet. Arbeidet med å bedre situasjonen har kontinuerlig fokus og forbedringer forventes i Ingen andre arbeidsmiljøtiltak er iverksatt i FUTURUM ÅRSMELDING

10 1.6 Likestilling Futurums styre består av 3 kvinner og 3 menn, samt 1 kvinnelig og 2 mannlige vara. Futurums fast ansatte bestod per av 3 kvinner. Selskapets personalpolitikk er kjønnsnøytral. 1.7 Revisjon Selskapets revisor er BDO Narvik, ved statsautorisert revisor Steinar Finstad. 1.8 Forsknings- og utviklingsaktiviteter Futurum har i 2012 deltatt i interregprosjektene «Utvikling av Nordkalottens logistikk» og «Bothnian Green Logistic Corridor», WP 4.4. som aktivitetsleder. 2. Aktiviteten i Futurum AS gjennom året 2012 Utgangspunktet for Futurums aktivitet er selskapets strategiske plan, avtale med Narvik kommune og Strategisk Næringsplan for Ofoten. Grunnfinansieringen kommer i form av Narvik kommunes kjøp av tjenester. I tillegg er det inngått avtaler med LKAB og Høgskolen i Narvik. Selskapet har arbeid med prosjekter der inntektene tildeles gjennom det ordinære virkemiddelapparatet som Innovasjon Norge, Partnerskap Ofoten og Nordland fylkeskommune. Året 2012 har vært preget av mange og omfattende arbeidsoppgaver og lav bemanning. Første halvdel av 2012 var preget av redusert kapasitet på grunn av redusert mulighet for kjøp av tjenester fra Narvikgården AS, samt en langtidssykemelding. Våren 2012 ble det tilsatt prosjektsekretær med oppstart 7. juni, som bedret situasjonen vesentlig. En av seniorkonsulentene i Futurum sa opp sin stilling fra 1. juli. Denne stillingen samt en prosjektstilling tilknyttet industri ble utlyst, og interessen var tilfredsstillende. Tilsettingsprosessene ble gjennomført i løpet av høsten med avtalt tiltredelse januar På grunn av selskapets kapasitetsutfordringer har noen saker blitt nedprioritert. Dette gjelder blant annet arbeidet for etablering av Senter for Transport og Logistikk, Senter for Fornybar energi, Helse/Teknologi og tilstrekkelig fokus på industriutvikling. Til tross for utfordringene, har Futurum fulgt opp mange viktige prosjekter av stor betydning. 10 FUTURUM ÅRSMELDING 2012

11 2.1 Logistikk, Transport og Infrastruktur Futurum har gjennom året arbeidet for bedre infrastruktur med spesielt fokus på Hålogalandsbrua og flere møtespor/dobbeltspor på Ofotbanen. Dette er vesentlig for næringsutviklingen i regionen. Futurum har engasjert seg for en bedre rutetabell for togpassasjerer på Ofotbanen. Det er gitt innspill til Nasjonal Transportplan og fylkeskommunale planer, enten direkte eller gjennom Ofoten Regionråd. Futurum har også flagget arbeidet med å få E6 i tunnel gjennom Narvik. Hålogalandsbrua AS Hålogalandsbrua AS har som formål å ivareta oppgaven som bompengeselskap for riksvegprosjektet E6 Hålogalandsbrua med tilførselsveger og rassikringstunnel E6/E10 Trældal Leirvik. Kirstin Lillevåg Mobakken er daglig leder i Hålogalandsbrua AS. Denne tjenesten kjøper Hålogalandsbrua av Futurum. Styret gjennomførte 10 ordinære styremøter og 2 arbeidsmøter i 2012, og behandlet 68 saker. Selskapet arbeidet fram til juni 2012 for realisering av riksveg - prosjektet E6 Hålogalandsbrua med tilførselsveger og rassikringstunnel E6/E10 Trældal Leirvik. Den 24.mai fikk Narvik et etterlengtet besøk av daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, som sammen med veisjef Torbjørn Naimak på en pressekonferanse kunne fortelle at det ville bli anleggsstart høsten Fra venstre: Kjetil Moe (Narvikregionen Næringsforening), Hallgeir H. Langelan d (SV), Geir-Ketil Hansen (SV), Anna Ljunggren (A), Janne Sjeldmo Nordås (A), Anne Marit Bjørnflaten (A) og Kirstin L. Mobakken (daglig leder Hålogalandsbrua AS). Foto: Stortinget Den 12. juni 2012 fattet Stortinget endelig vedtak om utbygging og finansiering av E6 Hålogalandsbru, skredsikring av E10 Trældal Leirvik. Med bakgrunn i stortingsvedtak og avtale med Statens vegvesen skal selskapet inngå låneavtale for finansiering av bompengeandelen for prosjektet. Arbeidet med finansiering av bompengeandelen ble gjennomført høsten Bompengefinansieringen utgjør MNK 840. For å dekke bompengeandelen, renter og administrasjon er det totale lånebehovet for selskape t MNOK 940. New Corridor AS I hele 2012 har Futurum ved direktør hatt styreledelsen i selskapet. Styremøter og generalforsamling har vært avholdt. Futurum la til rette for at Nordland fylkeskommune kunne overta alle aksjer som UIC hadde i selskapet. I desember 2012 overtok Futurum alle aksjene i selskapet fra Nordland fylkeskommune. Selskapet vil være sovende inntil videre. FUTURUM ÅRSMELDING

12 Malmtog på Ofotbanen. Foto: Futurum. Møtespor og dobbeltspor på Ofotbanen Dette arbeidet har preget hele året og ble intensivert utover høsten. I alle foredrag, innlegg og i møter med politikere på nasjonalt og regionalt nivå har temaet hatt tydelig fokus. Futurum tok tidlig initiativ for å samordne arbeidet i Narvik slik at alle framførte det samme budskapet. I møte med fylkeskommunen i desember, der ordfører i Narvik også deltok, ble det signalisert at fylkeskommunen ville bidra i et forsterket arbeid med lobbyering for nødvendige investeringer på Ofotbanen. I samarbeid med Narvik Havn KF og Narvikregionen Næringsforening, ble det igangsatt et omfattende arbeid for «å legge trykk» på de politiske beslutningstakere hva angår Nasjonal Transportplan. Arbeidet med Ofotbanealliansen ble igangsatt. Edel Storelvmo er med i styringsgruppen, sammen med Rune Arnøy fra Narvik Havn KF. Kirstin L. Mobakken er med i arbeidsgruppen sammen med Ragnar Krogstad, Kjetil Moe og Heidi Rondestvedt. Utvikling av Nordkalottens Logistikk Interregprosjektet «Utvikling av Nordkalottens Logistikk» ble avsluttet våren Et viktig resultat av dette prosjektet, er en rapport som viser konkrete planer for overgang fra kull/olje til LNG i flere store industribedrifter i Nord-Sverige. Denne rapporten danner en del av grunnlaget for arbeidet som Futurum har gjort for å få fortgang i prosessen med å etablere en LNG-terminal i Narvik. Botnian Green Logistic Corridor, BGLC Futurum er aktivitetsleder for WP 4.4 i dette EU-prosjektet. Sammen med oss i arbeidsgruppen, er Pori Havn, Kokkola Havn og Länsstyrelsen i Norrbotten. Prosjektet startet høsten 2010 og avsluttes i desember Futurum har i 2012 deltatt på flere prosjektmøter og arrangert møter innenfor egen aktivitet. Det er levert to rapporter i 2012, i april og i november, og tilbakemeldingen på vårt arbeid i prosjektet har vært positive. 12 FUTURUM ÅRSMELDING 2012

13 Målet med prosjektet er godstransport på jernbane mellom Narvik og Russland. Futurums arbeid omfatter å kartlegge flaskehalser og mulige løsninger, indentifisere gods som gir retningsbalanse og utvikle en forretningsplan. 2.2 Teknologi og Kompetanse Narvik har interessante arbeidsplasser innenfor teknologi og kompetanse, og utviklingsmulighetene er mange. Imidlertid ble 2012 preget av store utfordringer på grunn av nedleggelse av solcelleindustrien. I tillegg til tap av arbeidsplassene, har ringvirkningene vært krevende, spesielt for FoU-miljøet som hadde bygget opp et vesentlig forskningsmiljø på området. Store prosjekter og vesentlige inntekter gikk tapt. Edel Storelvmo på BGLC-stand i Narvik. Foto: Futurum Eierskap og styrerepresentasjon i Forskningsparken i Narvik AS Forskningsparken i Narvik AS er en sentral samarbeidspartner. Nærheten til dette selskapet er strategisk viktig for Futurum, gjennom Forskningsparkens rolle som kommersialiseringsenhet for ideer fra teknologimiljøer, og som forvaltningsenhet for Narvik Kapital. Selskapen e utfyller hverandre og har mange felles problemstillinger. Samarbeidet er godt og konstruktivt. Direktør Edel Storelvmo er styremedlem i Forskningsparken. TINN Teknologifestivalen i Nord-Norge AS Futurum er en av eierne i Teknologifestivalen Nord-Norge AS (TINN). Selskapet har som formål å arrangere konferanser og seminarer med teknologisk relaterte temaer. Selskapets aktivitet skal være med på å styrke Nord-Norge innenfor teknologi, og Narvik sin rolle som teknologihovedstad i landsdelen. Selskapets aktiviteter skal bidra til å styrke rekrutteringen til teknologiske studier, samt øke interesse n for teknologi. TINN har årlig hatt en teknologikonferanse. I 2012 ble det endringer i styret og eiersammensetningen. Det ble ikke gjennomført konferanse høsten Arbeidet med TINN i Vinterfestuka 2013 får høy prioritet. Seniorrådgiver Kirstin L. Mobakken er styremedlem i Teknologifestivalen i Nord-Norge AS. Kompetansesenter for fornybar energi i Nordland Prosjektgruppen som Futurum er en del av, ble etablert i 2011 og fortsatte sitt arbeid i Gjennom prosesser kom man våren 2012 fram til at en etablering av «Kompetansesenter for fornybar energi i Nordland» vil gi det beste tilbudet. Nils Neteland ved Narvik videregående skole har vært engasjert som prosjektleder. Bakgrunnen for prosjektet, er at Futurum på sensommeren 2011 fikk henvendelser fra næringslivet om et økende behov for faglærte vindkraftoperatører i Nord-Norge. I Narvik er det Nordkraft Produksjon/ Nordkraft Vind som har meldt behovet. Flere selskaper har vindkraftparker under planlegging og utbygging i Nord-Norge. Det ble da inngått et samarbeid med Narvik videregående skole og Nordkraft, med et mål om at den videregående skolen i Narvik blir den første i landsdelen som skal utdanne energioperatører til småkraftog vindkraftverk. Arbeidet er i tråd med Strategisk næringsplan for Ofoten, der teknologi og kompetanse er et satsningsområde. FUTURUM ÅRSMELDING

14 Fibertilgang og datalagring for CERN Greenerbits AS leverte høsten 2011 et tilbud til CERN om datalagring i Narvik. Dette ble gjort på grunnlag av et bredt regionalt samarbeid organisert av Futurum. Tilbudet var med i sluttrunden våren 2012, men oppdraget gikk til Ungarn. Fibertilgang og pris var et viktig tema i hele prosessen. Tilgangen er ikke god nok og prisen er altfor høy, noe som er konkurransevridende og til hinder for etablering av moderne industri. Futurum har trykket på i denne saken, og Nordland fylkeskommune er i gang med arbeidet for å bedre situasjonen. Det er også på sentralt hold blitt politisk oppmerksomhet rundt problemstillingen. Futurum sitt arbeid med saken har ført til at Høgskolen i Narvik har etablert samarbeidsavtale med CERN. LNG terminal Gjennom deltagelsen i interregprosjektet Utvikling av Nordkalottens Logistikk, fikk Futurum utarbeidet en rapport son viste en stor og økende interesse for LNG i de store industribedriftene i Nord-Sverige. På den bakgrunn inviterte Futurum de aktuelle aktørene i Narvik, med Naturgass Nord i spissen, til møte vedrørende etablering av LNG-terminal i Narvik. Arbeidet startet i 2011 og fortsatte i Futurum var initiativtaker til å gjenoppta arbeidet og har administrert og organisert prosessen, inntil Forte Narvik viste interesse for saken og gikk inn som eier sammen med Nordkraft. Futurum følger opp saken gjennom kontakt med eierne og gjennom avtalen med LKAB. Det er både strategiske og forretningsmessige grunner til at Narvik bør være på LNG-kartet. Det er viktig at Narvik så fort som mulig kommer i posisjon til å levere LNG til interesserte kunder på begge sider av grensen. Arktisk Kompetansesenter for petroleumsindustrien I juni 2011 la OED fram Stortingsmelding 28, der etablering av et kompetansesenter for petroleumsaktivitet i arktiske strøk ble lansert. Futurum tok da initiativet til et samarbeid med kompetansemiljøene i Narvik om å lansere Narvik som navet i et nordnorsk kompetanse - senter. Det ble utarbeidet et felles notat med underlag som i 2011 og første del av 2012 ble presentert og formidlet gjennom innlegg på konferanser, møter med politikere og levert skriftlig til aktuelle personer og miljøer. Futurum har samarbeidet tett med HiN og blant annet arrangert et møte med eksterne aktører i forkant av fristen for å levere skisse til Forskningsrådet. En uttalelse fra dette møtet ble vedlagt skissen. Futurum hadde saken med i svært mange sammenhenger i hele HiN leverer søknad i februar Det er en trussel for utviklingen ved HiN om senteret plasseres et annet sted. East-West Arena, EWA Futurum arrangerte høsten 2012 for første gang East- West Arena i samarbeid med søsterselskapene Progressum i Kiruna og Expandum i Gällivarre. Hovedsponsorer for arrangemente t i Narvik var Ofoten Regionråd, LKAB og SpareBank1 Nord-Norge. East-West Arena er en møteplass for næringslivet langs og i nærheten av Ofotbanen/ Malmbanan. Tony Järlström, Progressum, Edel Storelvmo, Futurum og Kjell-Åke Johansson, Expandum. 14 FUTURUM ÅRSMELDING 2012

15 East-West Arena 2012 ble en stor suksess. Det ble langt flere deltagere enn forventet, spesielt fra Sverige, og hotellets kapasitet ble «sprengt». I de siste dagene før arrangementet startet måtte man stanse påmeldingen av nevnte kapasitetsmessige årsaker.» 32 utstillere deltok på messedelen.» 171 personer deltok, hvorav 84 kom fra Sverige og 87 fra Norge.» 120 bedrifter/organisasjoner var representert, herav 61 fra Sverige og 59 fra Norge.» Det ble gjennomført 7 seminarer/workshop og det ble holdt 21 forskjellige foredrag. I planleggingsfasen før konferansen og med evalueringen etter, har det i 2012 vært to møter og flere telefonmøter i styringsgruppa. Samarbeidet fortsetter i 2013, der oppfølging, planlegging og promotering av East-West Arena i Kiruna/Gällivarre i november vil ha hovedfokus. Romrelatert virksomhet Futurum tok initiativ, planla og gjennomførte et romseminar i samarbeid med Norsk Romsenter i september Seminaret samlet 19 deltakere fra kompetansebedrifter i Narvikregionen samt studenter fra Høgskolen i Narvik. Sju foredragsholdere deltok på arrangemente t. Futurum har hatt oppfølging av enkelte deltakere utover høsten Nedleggelsen av REC Scancell Futurum fikk høsten 2011 en sentral rolle i arbeidet som ble igangsatt i kjølvannet av REC sin avgjørelse om å legge ned Scancell i Narvik. Futurum administrerte, organiserte og sørget for finansiering av arbeidet som ble ledet av ordfører Tore Nysæter. En utvalgt gruppe mennesker møttes hver uke og aktuelle fagpersoner ble innleid til spesielle arbeidsoppgaver. Arbeidet fortsatte i Arbeidet har gitt positive resultater og ringvirkninger, selv om nedlegging ble et faktum. Prosjektet ble avsluttet og rapportert i Satsing på industriutvikling Nedleggelsen av REC ScanCell og prosessene som fulgte, viste behovet for å styrke industrimiljøet i Narvik. I den forbindelse ble det sendt en søknad fra Futurum til fylkeskommunen om delfinansiering av en tre-årig prosjektstilling innenfor industri. Søknaden ble sendt på slutten av 2011 og svaret kom våren 2012, der fylkeskommunen dekker 50 % under forutsetning av at Narvik kommune dekker resten. Narvik kommune vedtok i 2012 å dekke 50 % fra Futurum er glad for finansieringen og har store forventninger til denne satsingen. Tilsetting ble gjort i 2012 med oppstart januar FUTURUM ÅRSMELDING

16 Studiesenter Futurum er en av deltakerne i arbeidet med å få etablert et Studiesenter for Ofoten. Prosjektgruppen som er bestående av representanter fra utdanningssektorene, lokalt næringsliv og kommunene i Ofoten, ble etablert i Bakgrunn for etableringen av prosjektgruppen, er at vi ser et behov for å etablere en felles arena for de ulike utdanningsaktørene. Videre ønskes en mer effektivt bruk og utnyttelse av ressursene i Ofoten. Hovedmålet er å etablere et Studiesenter i Ofoten og på den måten øke utdanningsnivået i regionen, samt oppnå bedre tilgjengelighet til de ulike studietilbud både for heltids- og deltidsstudenter. Nordland fylkeskommune har hatt fokus på videre utvikling av regionale studiesentre i Nordland. Prosjektgruppen i Ofoten har deltatt aktivt i prosessen og blant annet gitt en uttalelse til Nordland fylkeskommune i Etableringsprosjekter som skaper ringvirkninger for Høgskolen i Narvik og Norut Futurum arbeider hele tiden med etableringer der kompetansemiljøet i Narvik har eller kan få stor betydning. I 2012 har Futurum invitert HiN inn i flere prosjekter og lagt til rette for at HiN har etablert samarbeidsavtaler med CERN, Åkers Krutbruk og Scania. Norut Narvik er også en sentral aktør i mange prosjekter, og Futurum har lagt til rette for at det er etablert et samarbeid med Scania. Både HiN og Norut har stor betydning for Futurums arbeid med næringsutvikling, og det nære forholdet til selskapene må utvikles videre. 2.3 Reiseliv, Kultur og Handel Destination Narvik AS Destination Narvik er et heleid datterselskap av Futurum. Selskapet har som formål å utvikle og markedsføre Narvikregionen som et foretrukket reisemål, og derigjennom skape mervedi for næringsaktørene og lokalsamfunnene. Selskapet har hatt økonomiske og administrativ e utfordringer. I 2012 hadde selskapet lederskifte to ganger både i administrasjonen og i styret. Arbeidet med å styrke selskapets økonomi har vist seg å være vanskelig, noe som har medført at det planlagte aksjesalget og innhenting av ny egenkapital ikke ble gjennomført i Arbeidet fortsetter i Reiselivssatsingen Narvik Ressursutvikling AS Futurum har i 2012 videreført arbeidet med realisering av reiselivssatsingen. Arbeidet har blant annet resultert i stiftelsen av selskapet Narvik Reiselivsutvikling AS med ForteNarvik og Narvikgården som eiere. Narvik Havn KF er også en sentral aktør i selskapet. Futurum har fortsatt arbeidet mot politikere og virkemiddelapparat for å få inn tilstrekkelig med nasjonale midler til reiselivssatsingen i Narvik. Dette lyktes ikke i 2012, men arbeidet fortsetter. SIVA er fremdeles svært positiv til å investere i Narvik, og vil prioritere dette når de får økonomiske investeringsmidler til bruk innen reiseliv. Det har vært flere møter med blant annet stortingspolitikere, næringskomite og politisk ledelse i Nærings- og handelsdepartementet. Arbeidet fortsetter til målet om nasjonale investeringsmidler er nådd. 16 FUTURUM ÅRSMELDING 2012

17 Narviksenteret med Krigsmuseet Futurums direktør har i 2012 vært styreleder i Narviksenteret. En hovedsak i denne perioden har vært å arbeide for at Narviksenteret med Krigsmuseet skal få nye lokaler som en del av Nye Narvik Torv. Nøkkelen ligger i opptrapping av driftsmidlene fra Kunnskapsdepartementet. Det har vært arbeidet målbevisst med saken, blant annet ved hjelp av stortingsrepresentantene fra Narvik. Det har vært flere møter med fylkeskommunen, politikere og departementet både politisk og administrativt. Arbeidet fortsetter til målet om økte bevilgninger er nådd og forutsetningene for nytt bygg dermed er på plass. Vertskap og praktisk salg Det ble i 2012 gjennomført et kompetanseprogram for 10 deltakende fra reiselivsbransjen. Programmet ble gjennomført i løpet av 6 måneder med 3 samlinger á 2 dager, samt oppfølging/coaching av de deltakende bedriftene. Futurum har prosjektansvaret og prosjekt - ledelsen, mens VINN var tillagt gjennomføringen. Prosjektet kom i gang fordi turoperatører hadde gitt tilbakemeldinger på behovet for at reiselivsbedriftene i regionen må få styrket sin kompetanse innen vertskap og salg. Det ble derfor med initiativ fra Futurum, etablert et prosjekt som har som mål å imøtekomme dette behovet. Prosjektet ble finansiert av Partnerskap Ofoten og Innovasjon Norge, i tillegg til Futurum og egenandel fra deltakerne. IKEA Futurum har også i 2012 hatt fokus på muligheten for etablering av IKEA. Deler av arbeidet er gjort i samarbeid med Narvikgården og ordfører i Narvik kommune. Som en del av dette arbeidet har ferdigstillelse av Kommunedelplan for Bjerkvik hatt stor oppmerksomhet hos oss. Det har fra Futurum vært gitt uttalelser. Videre har arbeidet med å få etablert storhandel utenfor bykjernen hatt stor prioritet i denne sammenhengen. 2.4 Regionale Vekstnæringer Rekruttering til Narvikregionen Futurum har deltatt i arbeidsutvalget for prosjektet «Rekruttering til Narvikregionen » i regi av Narvikregionen Nærings - forening. Det er kartlagt rekrutterings- og kompetansebehov i regionens bedrifter og tilflyttertiltak i kommunene. To seminar med fokus på rekruttering fra Europa i samarbeid med NAV-Eures har vært gjennomført, der bedrifter som har lykkes med rekruttering ble presentert. Nettportalen narvikregionen.no er videreført. Næringsbarometer Formålet med Næringsbarometeret er å framskaffe «et bilde» av Narvik-regionen med vesentlige utviklingstrekk og status. Det er tidligere besluttet at Narvik-regionen skulle ha sitt eget barometer som skal oppdateres hvert år. Futurum bidro ikke til gjennomføringen av Næringsbarometeret i Vår tidligere samarbeidspartner Sparebanken Narvik besluttet å utarbeide en egen utgivelse av status for Narvik. Det ble dermed ingen næringsseminar i forbindelse med utgivelsen. FUTURUM ÅRSMELDING

18 Havbruk Havbruk er i følge Strategisk Næringsplan for Ofoten, en av satsingsområdene i regionen. Det har tidligere år vært arbeidet aktivt med å bistå med videreutvikling og nyetablering innen denne næringen. Narvik har transport av fisk over Ofotbanen og deltar dermed i ringvirkningene fra næringen. Futurums direktør har høsten 2012 vært deltaker i ressursgruppa for Narvik kommunes kystsoneplan. Ballangen, Evenes, Tjeldsund og Tysfjord kommune Futurum sin visjon er «En sterk region et attraktivt Narvik». Dette preger arbeidet vårt i mange sammenhenger. Eksempler er reiselivs - satsingen og arbeidet med leveranser til Forsvaret. Omstillingsprogram Bjerkvik Med bakgrunn i en vesentlig reduksjon i nedlagte forsvarsarbeidsplasser, har Narvik ved to anledninger fått tildelt omstillingsmidler øremerket Bjerkvik. Arbeidet gjennomføres av Futurum på vegne av Narvik kommune. Futurum har hatt dette oppdraget siden Futurum hadde også i 2012 fokus på arbeidet med Bjerkvik, dog ikke i det omfang som tidligere år. Kommunikasjonsknutepunktet i Nord-Norge NARVIK KOMMUNE VELKOMMEN TIL BJERKVIK Etablering i Bjerkvik Bo og leve i Bjerkvik» Gründere som har vurdert Bjerkvik som etablerersted, har fått bistand med råd og veiledning og i noen tilfeller tilskudd. Det er også gitt bistand til eksisterende næringsliv.» Det har vært arbeidet målrettet mot to større etableringer.» Informasjonsmateriellet for Bjerkvik ble revidert og fornyet.» Bedrifter har fått økonomisk bistand til forprosjekt og utviklingsprosjekt. For Futurum er det beklagelig å konstatere at noen god prosjekter i Bjerkvik ikke har fått den nødvendige oppslutning. 2.5 Etablererveiledning Også i 2012 har Futurum vært tilrettelegger for bedrifter/gründere eller vært involvert i tilretteleggerrollen sammen med andre. Arbeidet har vært basert på henvendelser fra gründere, samarbeidspartnere eller i form av oppsøkende aktivitet fra Futurums side. Gründere har tatt kontakt med Futurum i løpet av De fleste har enten fått bistand til utarbeidelse av forretningsplan, råd og veiledning samt informasjon om mulige tilskuddsordninger og øvrige hjelpeapparat. Næringsfaglig vurdering I 2012 har Futurum foretatt 6 næringsfaglige vurderinger. NAV kan innvilge økonomisk bistand til arbeidsledige som ønsker å starte sin egen virksomhet. Det fordres at de som søker midler til planlegging/forberedelser til bedrift og oppstart av bedrift innhenter en ekstern næringsfaglig vurdering. 18 FUTURUM ÅRSMELDING 2012

19 2.6 Nettverksarbeid og profilering Futurum deltok i en rekke møter, seminarer og konferanser i 2012 og bidro med faglige innlegg på flere av dem. Futurum har vært synlig i lokalavisen jevnlig og vært profilert i næringstidsskrifter både regionalt og nasjonalt. Futurum hadde også i 2012 besøk av politikere, ambassadører, bedrifter, konsern, virkemiddelapparat og andre som ønsket en presentasjon av næringsvirksomhet og utviklingsmuligheter i Narvik. I slike sammenhenger er Futurum viktig som vertskap og bidrar med gode og relevante presentasjoner. Dette er viktig for næringsarbeidet i regionen. Futurum har utført verdifull profilering og nettverksbygging, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 2.7 Interne mål Futurum har følgende interne mål i sin strategiske plan. Godt humør og arbeidsglede mens vi utvikler» Et team med god og dekkende kompetanse, stor tillit, profesjonalitet og høy etisk standard» Effektive daglige/ukentlige rutiner» Dynamisk hjemmeside» Tydelig og oppdatert intern og ekstern kommunikasjon» Tydelig mediestrategi» Felles brukervennlig, nettbasert arkivløsning» God økonomistyring» Profesjonell prosjektledelse og organisering» Kunnskapsheving og faglig oppdatering» Gode HMS-rutiner Arbeidet med disse målene kom i gang i 2010, ble videreført i 2011 og fortsatte i FUTURUM ÅRSMELDING

20 2.8 Samarbeidspartnere Tabellen nedenfor viser Futurum AS og de fire nærmeste samarbeidspartnerne. I forbindelse med arbeidet med strategisk plan ble det arbeidet med bevisstgjøring av rollene selskapene i mellom. Dette er viktig både for selskapene og omverdenen. NARVIK HAVN HAVNEUTVIKLING EIENDOMSUTVIKLING NARVIKGÅRDEN AS EIENDOMSUTVIKLING BYUTVIKLING FUTURUM AS NÆRINGSUTVIKLER REGIONAL UTVIKLING FORSKNINGSPARKEN NARVIK AS KOMMERSIALISERING AV TEKNOLOGISK FORSKNINGSBASERTE FORRETNINGSIDÈER NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING MEDLEMSORGANISASJON FOR NÆRINGSLIVET I NARVIKREGIONEN FOKUS PÅ NÆRINGSPOLITIKK OG ARENA BYGGING ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE: Narvik kommune Regionens kommuner/andre kommuner i nærheten Høgskolen i Narvik Andre universiteter/høgskoler Norut Narvik ForteNarvik Nordland fylkeskommune Departementer Statens vegvesen Kystverket LO Media Ofoten Regionråd Brannskolen i Tjeldsund Narvik Kapital Bedrifter i regionen Troms fylkeskommune Aktuelle bedrifter utenfor regionen Innovasjon Norge Jernbaneverket NHO SIVA Andre utviklingsselskap (Progressum, Expandum) Futurum er avhengig av samhandling med alle sine samarbeidspartnere for å nå sine mål. Futurum er også en viktig arenabygger. 20 FUTURUM ÅRSMELDING 2012

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk Årsmelding 2013 BNF Bodøregionen Nettverk Næringspolitikk Bedriftsbesøk crestock.com Næringslivslyst Beredskapshovedstaden i Nord S2 DA Bodø Utvikling Frokost BRUS Fagråd Næringslivets Hus Lunsj Samhandling

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen. ÅRSRAPPORT 2013 EIERE Bergensregionen utgjør en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. 420 000 av fylkets 505 000 innbyggere bor i Bergensregionen. Eierkommuner 2013:

Detaljer

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI OMSTILLING I MELØY STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI 2013 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 Status pr mai 2013... 5 2.3 Revisjon av Omstillingsplanen...

Detaljer

NÆRINGSUTVIKLING. Årsberetning 2013

NÆRINGSUTVIKLING. Årsberetning 2013 M O S S E R E G I O N E N S NÆRINGSUTVIKLING Innhold Om selskapet Driften av selskapet 2013 Aktiviteter 2013 Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning Selskapets visjon, formål

Detaljer

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte!

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte! 2013 Årsrapport 84 av våre 120 tillitsvalgte! KORT OM DRAMMEN NÆRINGSLIVSFORENING Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet 1. mars 1847. 3 DNF er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge

Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge ÅRSBERETNING 2007 Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge Bioteknologiske næringer er blant de raskest voksende på verdensbasis og har et stort potensial for videre vekst. Bioteknologiske

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Teknologi for et bedre samfunn

Teknologi for et bedre samfunn Teknologi for et bedre samfunn Innhold Dette er Unni M. Steinsmo: Forskning som skaper verdier Årsberetning Regnskap Noter til regnskapet Byggforsk IKT Materialer og kjemi Teknologi og samfunn Energi AS

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Med rammevilkår i fokus

Med rammevilkår i fokus Med rammevilkår i fokus Idrettspresident Tove Paule Idrettstinget i Skien i 2007 påla det nye idrettsstyret å jobbe for å skaffe minst 2 milliarder kroner i året til norsk idrett. 2009 ble året vi klarte

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6 Makroøkonomi 6 Lokalt næringsliv 10 Vang kommune 13 Vang Sparebank 14 Styrets kommentar til årsregnskapet 16 Valdres Eiendomskontor

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

Årsberetning & årsregnskap 2012

Årsberetning & årsregnskap 2012 Årsberetning & årsregnskap 2012 innhold rica hotels med SOliD energireduksjon... 6 FOrBrukSreDukSJOn tm... 7 et naturlig reisemål... 8 kraftmarkedet 2012... 10 BeSt PÅ kundeservice... 12 raus Og ettertraktet...

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer