FIRST ASSET MANAGEMENT AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FIRST ASSET MANAGEMENT AS"

Transkript

1 ÅRSRAPPRT 2013 FIRST ASSET P.. Box 1441 Vika Phone: MANAGEMENT AS N-0115 slo, Norway Fax: rg.no: N

2 ÅRSRAPPRT FRA FIRST FNDENE 2013 Kjære fondskunde! 2013 ble nok et bra år for andelseiere i First Asset Managements fond. Alle våre fond leverte meget god absolutt avkastning, og var samtidig bedre enn sine respektive referanseindekser. Stabilisering, og utsikter til gradvis bedring i verdensøkonomien, ga positive impulser både til aksje- og kredittmarkedene gjennom First Asset Management står for en aktiv forvaltningsfilosofi. Gjennom aktive selskapsvalg basert på grundig analyse søker vi å gi mer avkastning til våre andelseiere. Resultatene for 2013 underbygger etter vår mening dette. Åpningen på 2014 har også vært positiv, og vi forventer god risikojustert avkastning for våre fond i inneværende år. Vi i First Asset Management arbeider hardt for å skape god avkastning til våre andelseiere. Vi takker for den tillit dere som andelseiere viser oss ved å la oss forvalte deres midler. Års- og realisasjonsoppgave er sent ut fra VPS pr. post eller ligger tilgjengelig på VPS investortjeneste First Generator 28,2 % First Aktiv Rente 5,9 % First Aktiv Høyrente 9,09 % Med vennlig hilsen First Asset Management AS Erik Haugland Daglig leder

3 Årsberetning 2013 Styrets beretning for verdipapirfondene First Generator, First Aktiv Rente og First Aktiv Høyrente. First Asset Management AS driver med forvaltning av verdipapirfond og er lokalisert i slo. Selskapet er ansvarlig forvalter og forretningsfører for verdipapirfondene som omfattes av denne beretning. Danske Bank er depotmottaker for verdipapirfondene. Fondene har ingen ansatte. Markedskommentar ble et år med svært god avkastning for aksjeeiere i Norge og verden for øvrig. gså kredittmarkedene utviklet seg positivt gjennom året med inngang i kredittpremiene i Norge og internasjonalt. Aksje- og kredittmarkedene ble understøttet aven gradvis bedring i den makroøkonomiske utviklingen. Veksten i verden i 2013 ble ikke sterk, men stabilisering og en viss bedring var tilstrekkelig for verdens finansmarkeder. Stabilisering i situasjonen i det sørlige Europa var veldig sentralt i så måte. Det samme kan sies om vekstutviklingen i Kina, som også stabiliserte seg i løpet av Globale aksjer (MSCI World i lokal valuta) steg med 2 % i 2013 mens SEBX steg 24 %. Aksjefondet First Generator steg 28,2 % mot 24,2 % for SEFX. Fondet var dermed blant de beste norske aksjefondene. First Aktiv Høyrente steg 9,09 % mot 1,7 % for referanseindeksen ST3X (12 md stat). Fondet var det beste høyrentefondet i Norge i First Aktiv Rente steg 5,9 % i 2013 mot 0,0 % for referanseindeksen (norsk stat 4 år). Investeringsmetodikk og internkontroll First Asset Management er en fundamentalt basert aktiv forvalter av norske aksje- og kredittfond samt kombinasjonsfond. Selskapets forvaltning er basert på fundamental analyse med særlig fokus på selskapenes balanse. Vi er opptatt av å hele tiden være investert i de papirene vi mener har best risikojustert avkastningspotensial. Vi har tro på at den aktive forvaltningen vi utøver på aksjer og renteinstrumenter over tid vil gi god meravkastning til våre kunder. Det å ha et aktivt forhold til den risikoen man eksponerer seg for og ha en tett oppfølging av de posisjonene man tar er essensielt for å kunne gi våre kunder en merverdi. Selskapets internkontroll er en kontinuerlig prosess som omfatter alle enheter og prosesser i selskapet. Internkontrollen blir årlig gjennomgått av eksternrevisor, og rapporten fremlegges for styret i First Asset Management. Dette er i henhold til internkontrollforskriften fastsatt av Finanstilsynet. First Asset Management er opptatt av å legge til rette for utvikling av medarbeidere uansett kjønn, og praktiserer likestilling gjennom å gi kvinner og menn like karriere muligheter og avlønning. Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. I henhold til regnskapsloven 3-3 skal årsberetningen inneholde opplysninger om forutsetningen for fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av fondenes regnskaper. VERDIPAPIRFN DENE First Generator: Verdipapirfondet First Generator er et norsk nasjonalt fond med tillatelse fra Finanstilsynet til å fravike verdipapirfondloven 4-8 når det gjelder diversifisering og eksponering mot enkeltselskaper (se fondets fullstendige prospekt for mer info). Fondet er et meget fokusert og aktivt forvaltet norsk aksjefond. Fondets referanseindeks er SEFX. Fondets avkastning vil derfor i perioder awike betydelig i forhold til referanseindeksen. Referanseindeksen er utbyttejustert.

4 Investeringsstrategi og risikostyring Fondets midler skal plasseres i finansielle instrumenter og/eller bankinnskudd slik det fremgår av vedtektene 4 og plasseres i de markeder/land som fremgår av vedtektene 5. Fondet skal være plassert i de angitte markeder/land, men vil ikke til enhver tid være plassert i alle markeder/land. Fondets investeringsstrategi er dessuten å: 1. velge enkeltpapirer (seleksjon/alpha-forvaltning) på slo Børs og øvrige markeder/land som angitt i 5 Forvaltningsselskapet vil basere sine investeringsbeslutninger på en fundamental prosess som fokuserer på analyse av selskapenes verdsettelse og vekstpotensiale. Fondet har samtykke fra Finanstilsynet til å fravike vpfl. 4-8 andre ledd på følgende måte: Fondets plasseringer i finansielle instrumenter utstedt av samme selskap kan ikke utgjøre mer enn: 10 % av fondets eiendeler, eller 15 % av fondets eiendeler dersom den samlede verdi av plasseringer som nevnt i dette punktum ikke aversiger 80 % av fondets eiendeler. Fondet skal bestå av minimum 12 plasseringer i finansielle instrumenter med forskjellig utstedere. Fondet kan inngå opsjoner, terminer og bytteavtaler med finansielle instrumenter som angitt over som underliggende og med indekser med finansielle instrumenter. Styring av risiko Forventet relativ volatilitet villigge i intervallet 8 % - 20 %. Fondets risikoprofil er høy i forhold til andre sammenlignbare fond i samme aktivaklasse. For beregning av forventet relativ volatilitet benyttes leverandør Algorithmics som er integrert i porteføljesystemet Bloomberg AIM. Historisk annualisert, relativ volatilitet for forvaltningsåret 2013 var ea 7 % relativt til referanseindeks SEFX. Fondet økte den relative volatiliteten fra det unormalt lave nivået i 2011, siden markedene normaliserte seg og absolutt volatilitet falt kraftig gjennom året. Porteføljens beta i 2012 målt på dagbasis lå på 1,07. Porteføljekommentar 2013 Fondet ga en avkastning i 2013 på 28% sammenlignet med referanseindeksen SEFX som ga 24%. Mesteparten av meravkastningen skyldes posisjonene i Norwegian, REC og Storebrand i første halvår og Salmar gjennom hele året. Fondet utbetaler normalt ikke utbytte, og mottatte utbytter reinvesteres i sin helhet i fondet. Arsresultatet var kroner, som er anvendt på følgende måte: verført tilopptjent egenkapital kroner First Aktiv Rente: Verdipapirfondet First Aktiv Rente er et norsk registrert UCITS obligasjonsfond. Fondets investeringsstrategi er å velge posisjoner basert på analyser og vurderinger av rente- og kredittmarkedene. Fondet eksponerer seg med sikte på å oppnå en bedre avkastning enn sin referanseindeks (50 % ST4X og 50 % ST5X, hhv 3 og 5 år Stat). Forvalter søker å skape meravkastning gjennom posisjoner som spiller på endringer i rentenivå, og/eller i posisjoner for endret helning, kurvatur og renteforskjeller. I tillegg vil fondet kunne eksponere seg i posisjoner for endringer i kredittpremier. Fondet vil ha en noe høyere risikoprofil enn sin referanseindeks og har som mål å gi en årlig meravkastning på 1-3 % etter kostnader.

5 Investeringsstrategi og risikostyring: Formålet for forvaltningen er å skape stabil absolutt avkastning over tid, samt å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til den aktive risiko fondet tar. Fondets referanseindeks er 50 % ST4X og 50 % ST5X. Referanseindeksen er justert for utbetalt kupongrente. Fondets midler skal plasseres i finansielle instrumenter og /eller bankinnskudd. Fondets hovedfokus vil være det norske markedet, men eksponering i verdipapirer i andre markeder/land innen ECD-området vil gjøres i større eller mindre grad når dette betraktes som hensiktsmessig. Ved slike plasseringer vil valutarisikoen søkes dekket i størst mulig grad. Fondets investeringsstrategi er å velge enkeltpapirer på tvers av løpetid, sektorer og bransjer. Basert på analyser og vurderinger av rentemarkedet vil fondet eksponere seg med sikte på å oppnå en bedre avkastning enn referanseavkastningen. Meravkastning utover referanseavkastningen vil bli forsøkt oppnådd både ved posisjoner som spiller på endringer i nivået på referanserenter - rente opp/ned - og/eller posisjoner for endret helning og kurvatur. I tillegg vil fondet kunne eksponere posisjoner for endringer i kredittpremier. Fokuset her vil i første rekke ligge på papirer med middels eller bedre kredittvurdering. Eksponering mot høyrentepapirer (papirer med rating lavere enn BBB) vil maksimalt utgjøre 20 % av fondets totale verdi. Fondet kan benytte derivater som ledd i forvaltningen. Derivater vil benyttes som et hensiktsmessig substitutt til tilsvarende eksponering, og som instrumenter for å avdekke risiko. Fondets kredittrisiko er: D høy o middels D lav Fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet fra til 8 år Porteføljekommentar 2013 Fondet hadde sin første handelsdag 10. september 2010 og har således begrenset historikk. For 2013 ble avkastningen 5,9 % mot referanseindeksens 0,00 %. Siden oppstart høsten 2010 har fondets avkastning vært 18,08 % mot referanseindeksens 11,50 %. Fondet er ved utgangen av 2013 posisjonert for renteøkning ved at fondets rentebinding kun er på 0,3 år mot referanseindeksens rentebinding på 4 år. Fondets kredittbinding var ved inngangen til ,0 år og portføljens forventede avkastning (yield) var 3,7 %. First Aktiv Rente utbetaler normalt ikke utbytte, men av skattemessige hensyn blir skattemessig resultat godskrevet andelseierne ved årets slutt i form av nye andeler, eller ved innløsning. Ársresultatet var kroner, som er anvendt på følgende måte: Netto andelsrente gjennom året kroner Avsatt til utdeling andelseiere kroner verført fra opptjent egenkapital kroner Sum anvendt: kroner First Aktiv Høyrente: Verdipapirfondet First Aktiv Høyrente er et norsk registrert UCITS obligasjonsfond. Fondets investeringsstrategi er å velge posisjoner basert på analyser og vurderinger av rente- og kredittmarkedene. Fondet eksponerer seg med sikte på å oppnå en bedre avkastning enn sin referanseindeks (ST3X, 12 mnd norsk stat). Forvalter søker å skape meravkastning gjennom posisjoner som inneholder tildels betydelig kredittrisiko og tidvis posisjoner som også spiller på endringer i rentenivå. Fondet vil ha en høyere risikoprofil enn sin referanseindeks og har som mål å gi en årlig meravkastning på 3-7 % etter kostnader.

6 Investeringsstrategi og risikostyring: Formålet for forvaltningen er å skape solid absolutt avkastning over tid, samt å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til den aktive risiko fondet tar. Fondets referanseindeks er ST3X. Referanseindeksen er justert for utbetalt kupongrente. Fondets midler skal plasseres i finansielle instrumenter og/eller bankinnskudd. Fondets hovedfokus vil være det norske markedet, men eksponering i verdipapirer i andre markeder/land innen ECD-området vil gjøres i større eller mindre grad når dette betraktes som hensiktsmessig. Ved slike plasseringer vil valutarisikoen søkes dekket i størst mulig grad. Fondets investeringsstrategi er å velge enkeltpapirer på tvers av løpetid, sektorer og bransjer. Basert på analyser og vurderinger av rentemarkedet vil fondet eksponere seg med sikte på å oppnå en bedre avkastning enn referanseindeksen. Meravkastning utover referanseavkastningen vil bli forsøkt oppnådd primært ved posisjoner som inneholder kredittrisiko. Kreditteksponering vil i hovedsak være mot høyrentepapirer - papirer med rating lavere enn BBB-. Hele fondet vil kunne plasseres i høyrentesegmentet. Fondet kan benytte derivater som ledd i forvaltningen. Derivater vil benyttes som et hensiktsmessig substitutt til tilsvarende eksponering, og som instrumenter for å avdekke risiko. Fondets kredittrisiko er: 0' høy Dmiddels D lav Fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet fra til 5 år Porteføljekommentar 2013 Fondet hadde sin første handelsdag 17. mars 2011 og har således en kort historikk. For 2012 ga fondet en netto avkastning på 12,43 %. For 2013 ble netto avkastning 9,09 %. Referanseindeksens avkastning ble i ,70 % og fondet oppnådde dermed en betydelig bedre avkastning enn referanseindeksen. Den gode avkastningen i forhold til referanseindeksen skyldes i hovedsak de svært gode markedene for kredittpapirer i Siden oppstart våren 2011 har fondet gitt en netto avkastning på 22,30 % mot referanseindeksenes avkastning på,00 %. Fondet hadde ingen enkeltinvesteringer i 2013 som påvirket avkastningen betydelig negativt i perioden. Hvis kredittpremiene holder seg stabile eller kredittmarkedet bedres videre i 2014 (reduksjon i kredittpåslagene) vil fondet igjen kunne levere svært solid meravkastning i forhold til referanseindeksen. First Aktiv Høyrente utbetaler normalt ikke utbytte, men av skattemessige hensyn blir skattemessig resultat godskrevet andelseierne ved årets slutt i form av nye andeler, eller ved innløsning. Arsresultatet var kroner, som er anvendt på følgende måte: Netto andelsrente gjennom året kroner Avsatt til utdeling andelseiere verført fra opptjent egenkapital Sum anvendt: kroner kroner kroner

7 Styret mener at resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter gir fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og verdipapirfondenes stilling ved årsskiftet. Styrets forslag til anvendelse av årsresultat er vist under det enkelte verdipapirfonds resultatregnskap. Styret takker andelseierne for den tillit de har vist oss ved å bruke våre fond. slo. 31 desember mars 2014 Lars Henning Vikjord Kristin L. A. Wilhelmsen Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Erik Haugland AdmDirektør

8 Produktark First Generator Aksjefond - Norge Desember 2013 PRDUKTARK Hvem passer fondet for? Fondet passer for investorer som ønsker en fokusert og aktivt forvaltet portefølje av selskaper i det norske aksjemarkedet. Risiko Figuren viser First Asset Management AS sin risikovurdering av fondet Lavere risiko Høyere risiko First Generator mot SEFX First Generator SEFX Typisk lavere avkastning Typisk høyere avkastning Plasseringen på skalaen over er avgjort utfra en beregning av fondets historiske volatilitet over de siste 5 år. Dersom fondet har kortere historikk er referanseindeksen benyttet. 850 sep. 10 nov. 10 jan. 11 mar. 11 mai. 11 jul. 11 sep. 11 nov. 11 jan. 12 mar. 12 mai. 12 jul. 12 sep. 12 nov. 12 jan. 13 mar. 13 mai. 13 jul. 13 sep. 13 nov. 13 jan. 14 Risiko statistikk Standard avvik: 21,% Historisk avkastning Tracking Error:,8% Fond og indeks Desember Hittil i år 2012 Fakta om fondet First Generator 0,7% 28,2% 33,8% Kurs per ,0219 SEFX 0,8% 24,2% 20,% Forvaltningsselskap First Asset Management AS First Generator ble startet 3. september 2010,. Forvalter Martin Mølsæter Fondets startdato 3. september 2010 Referanseindeks SEFX slo Børs Fondsindeks Forvaltningskapital NK 283 mill Fond type/domesil Nasjonalt fond/norge Likviditet Daglig Utbytte Reinvesteres Tegn./innl. frist kl for kurs dagen etter Tegningsgebyr Inntil 3,00 % Forvaltningsgebyr 1,50 % per år Innløsningsgebyr 0,10 % Suksess honorar* 20, 00 % Minstebeløp NK 0 Valuta NK ISIN N Bloomberg code FIRGENE N Equity * Honoraret beregnes til 20 % av fondets avkastning etter forvaltningshonorar og utover referanseindeksen. Avkastningsbasert honorar beregnes og akkumuleres daglig og betales årlig etterskuddsvis. Honoraret akkumuleres kun hvis fondets avkastning utover referanseindeksen er den høyeste innenfor hvert kalenderår. Totalt årlig forvaltningshonorar er begrenset til maksimalt 2,5% og minimum 0,5%. Dette produktarket må ikke brukes som basis for investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig kursutvikling. Investor oppfordres til å lese fondets forenklede prospekt før investeringsbeslutning tas. Selskap Yara International ASA (YAR N) Petroleum Geo-Services ASA (PGS N) REC Silicon ASA (REC N) Deep Sea Supply PLC (DESSC N) Cermaq ASA (CEQ N) Fra oppstart Vekt 12,4% 10,5% 10,1% 8,0% 7,% 3,9% 49,0% Fondets investeringsstrategi Fondet er en fokusert portefølje av de 12 1 aksjene som forvalteren til enhver tid mener har best risikojustert avkastningspotensial. Det fokuserte mandatet kan forventes å gi fondet høy relativ volatilitet til det norske aksjemarkedet og til de fleste sammenlignbare norske aksjefond. Fondet har samtykke fra Finanstilsynet til å fravike verdipapirfondlovens bestemmelse om at ingen enkelt posisjoner kan utgjøre mer enn 10 % av porteføljen. Fondets 5 største posisjoner First Asset Management

9 Verdipapirfondet First Generator Resultatregnskap Beløp i hele kroner Note Porteføljeinntekter og kostnader Renteinntekter kr kr kr kr Utbytte kr kr kr kr GevinsVtap ved realisasjon kr kr kr kr Netto endring i urealiserte kursgevinsterlkurstap kr kr kr kr Andre porteføljeinntekter og kostnader kr kr 3777 kr 248 kr Porteføljeresultat kr kr kr kr Forvaltningsinntekter og kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler 5 kr 2930 kr kr kr Forvaltningshonorar 5 kr kr kr kr 1480 Andre inntekter og kostnader kr 53 kr 2853 kr kr 1427 Forvaltningsresultat kr kr kr kr Resultat fra verdipapirporteføljen kr Resultat før skattekostnad kr kr kr kr Skattekostnad 8 kr kr kr kr 1891 ARSRESUL TAT kr kr kr kr Anvendelse av årsresultavdekning av tap: verført til kursreserve kr kr kr kr verført fri egenkapital kr kr kr kr Sum anvendt kr kr kr kr regn_genetator_ ldsxresul TAT :11

10 Verdipapirfondet First Generator Balanse 31. Desember Beløp i hele kroner EIENDELER Note Verdipapirportefølje 2 kr kr kr kr Andre fordring 7 kr 144 kr - kr Bankinnskudd kr kr kr kr Sum eiendeler kr kr kr kr EGENKAPITAL Andelskapital til pålydende 5 kr kr kr kr verkurs/underkurs kr kr kr kr Sum innskutt egenkapital kr kr kr kr pptjent egenkapital kr kr kr kr Sum egenkapital 4 kr kr kr kr GJELD Annen gjeld 7 kr kr kr kr Sum gjeld kr kr kr kr Sum egenkapital og gjeld kr kr kr kr Styremedlem slo. 31. desember m", 201~ " - 1~w( L~I Styremedlem fl/...1 /\,,~,~ \ / Styremedlem Kristin L. A. Wilhel~sen JIVl Erik Haugland Adm. Direktør regn_generaif_ xlsxbalanse :09

11 VERDIPAPIRFNDETFIRSTGENERATR31. Desember 2013 Urealisert %-vis Markedsverdi Gevinst/tap andel i Selskapets navn Antall Valuta Marked Kostpris NK NK NK % av andels- kapitalen selskapet Sparebanken Midt-Norge Grunnfondsbevis NK slo Børs % 0.21 % Sum bank/finans/forsikring % Bakkafrost NK slo Børs % 0.23% Cermaq ASA NK slo BØrs % 0.08% Grieg Seafood NK slo Børs % 0.07% Salmar NK slo Børs % 0.27% Sum konsumrelatert % Deep SeaSupply PLC NK slo Børs % 1.53 % Det Norske ljeselskap ASA NK slo Børs % 0.07% Dolphin Group ASA NK slo BØrs % 0.42 % Petroleum Geo-Services ASA NK slo Børs % 0.22 % Subsea NK slo Børs % 0.0% Sum energi og oljeservice % Aker ASA A-Aksjer NK slo Børs % 0.03% BW LPGLtd NK slo Børs % 0.14% Norsk Hydro ASA NK slo Børs % 0.02% RECSolar ASA NK slo Børs % 0.73% Renewable Energy Corporation ASA NK slo BØrs % 0.48% Wilh Wilhelmsen Holding-B NK slo Børs % 0.50% Yara International ASA NK slo Børs % 0.0% Wacker Chem AG EUR Germany - Xetra % 0.03% Sum industri og råvarer % Sum portefølje % Sum verdipapirer % Sum kontanter % Sum andelskapital %

12 Produktark First Aktiv Rente Rentefond - Norge Desember 2013 PRDUKTARK Hvem passer fondet for? Fondet passer for investorer som ønsker en aktiv forvaltning av obligasjoner gjennom et regulert og likvid fond. First Aktiv Rente mot Referanseindeks Risiko Figuren viser First Asset Management AS sin risikovurdering av fondet Lavere risiko Høyere risiko First Aktiv Rente Referanseindeks Typisk lavere avkastning Typisk høyere avkastning Plasseringen på skalaen over er avgjort utfra en beregning av fondets historiske volatilitet over de siste 5 år. Dersom fondet har kortere historikk er referanseindeksen benyttet. sep. 10 nov. 10 jan. 11 mar. 11 mai. 11 jul. 11 Historisk avkastning sep. 11 nov. 11 jan. 12 mar. 12 mai. 12 jul. 12 sep. 12 nov. 12 jan. 13 mar. 13 mai. 13 jul. 13 sep. 13 nov. 13 jan. 14 Risiko statistikk Fond og indeks Desember Hittil i år 2012 First Aktiv Rente 0,37 % 5,9 %,09 % Standard avvik: 0, % Referanseindeks -0,27 % 0,00 % 3,11 % Tracking Error: 3,04 % Fakta om fondet Kurs per ,44 Forvaltningsselskap First Asset Management AS Forvalter Henry Grepstad/Nicholas Salbu Fondets startdato 10. september 2010 Referanseindeks 50 % ST4X (3 år stat) 50 % ST5X (5 år stat) Forvaltningskapital NK 382 mill Fond type/domesil UCITS/Norge Likviditet Daglig Utbytte Reinvesteres Tegn./innl. frist kl for kurs dagen etter Nøkkeltall Nå Tegningsgebyr Inntil 1,00 % Yield to maturity 3,7% Forvaltningsgebyr 0,0 % per år Rentebinding (durasjon) 0,3 Innløsningsgebyr 0,00 % Kredittbinding (kredittdurasjon) 3,0 Minstebeløp NK 0 Valuta NK ISIN N Bloomberg code FLANGRE N Equity Sektorer Vekt Rating Dette produktarket må ikke brukes som basis for investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig kursutvikling. Investor oppfordres til å lese fondets forenklede prospekt før investeringsbeslutning tas. *First Aktiv Rente ble startet 10. september 2010 og således en kort historikk. Stat 0 % AA og bedre 7 % MF (bl. med fortrinnsrett) 7 % AA- til A- 27 % Bank % BBB+ til BBB- 53 % Kraft 4 % High yield 15 % Industri 23 % 100 % 100 % Fra oppstart 18,08 % 11,50 % Fondets investeringsstrategi Gjennom aktiv forvaltning og ved å ta en noe høyere risiko enn referanseindeksen, har fondet som mål å gi en årlig relativ meravkastning etter kostnader på 1 3%. Fondet vil dessuten forsøke å alltid oppnå positiv absoluttavkastning på årlig basis. Basert på analyser og vurderinger av rente- og kredittmarkedet tas aktive posisjoner. Fondet vil ta bevisst eksponering mot endringer i rentenivå og helning på rentekurven. Eksponering mot kredittmarkedet søkes gjennom investeringer i papirer hvor man vurderer at betalingen for risiko er god. Fondet vil alltid ha minimum 80% av porteføljen investert i Investment Grade papirer. Forrige måned 3,8% 0,3 3,2 Vekt First Asset Management

13 Verdipapirfondet First Aktiv Rente Resultatregnskap Beløp i hele kroner Note Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter kr kr kr GevinsUtap ved realisasjon kr kr kr -449 Netto endring i urealiserte kursgevinster/kurstap kr kr kr Andre porteføljeinntekter og kostnader kr kr kr Porteføljeresultat kr kr kr Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar 5 kr kr kr Andre inntekter og kostnader kr kr kr Forvaltningsresultat kr kr kr Resultat fra verdipapirporteføljen kr kr kr Resultat før skattekostnad kr kr kr Skattekostnad 8 kr kr kr ARSRESULTAT kr kr kr Anvendelse av årsresultaudekning av tap: verført til/fra opptjent egenkapital kr kr kr Netto andelsrente gjennom året kr kr -452 kr Avsatt til utdeling andelseiere kr kr kr Sum anvendt kr kr kr regn_aktiv Rente_ etter termin_durasjon_eff_rente.xlsxresultat :12

14 Verdipapirfondet First Aktiv Rente Balanse 31. Desember Beløp i hele kroner EIENDELER Note Verdipapirportefølje 2 kr kr kr kr Andre fordringer 7 kr kr kr kr Bankinnskudd kr kr kr kr Sum eiendeler kr kr kr kr EGENKAPITAL Andelskapital til pålydende 5 kr kr kr kr verkurs/underkurs kr kr kr kr 1259 Sum innskutt egenkapital kr kr kr kr pptjent egenkapital kr kr kr kr Sum egenkapital 4 kr kr kr kr GJELD Annen gjeld 7 kr kr 1572 kr kr 9331 Sum gjeld kr kr 1572 kr kr 9331 Sum egenkapital og gjeld kr kr kr kr slo, 31. desember mars 2014 iij'~7 Erik Haugland \. Adm..) regn_aktiv Renle_ etter termin_durasjon_eff_rente.xlsxbalanse :12

15 VERDIPAPIRFNDET FIRSTAKTIVRENTE 31. Desember 2013 Urealisert Selskapets navn Pålydende Påløpte rtr Durasjon Effektiv rente Kurs Markedsverdi Kostpris NK (inkl. renter) NK Gevinst/tap % av andels- Risiko- NK kapitalen Neste rente klasse Bamle og Langesund Spb FRN 12/ % S 018 SD SD 1.33 % Bayport management 13% 13/17 2S % % Bien Sparebank 12/1 FRN % % Blaker Sparebank FRN 12/ % % BN BANKASA FRN 12/ % S 087 SD SD 1.35 % Cultura spb FRN 12/ % % Danske Bank FRN 0/ % % DNB Bank ASA FRN 13/ % % Dnbnor Boligkreditt FRN 09/ % % Eika Boligkreditt FRN 13/ % % Etnedal Spb FRN 10/ % % Halden Sparebank FRN 09/ % % Indre Sogn spb FRN 02/ % SD 1.31 % Komm Landspensjonskasse 5.25% 0/1 3S % % LANDKREDITIBLIGKREDITTFRN 11/11 LNDKRTFinans AS FRN 05/15 Nettere Sparebank 8.25% 10/ % 2.90% 7.13% % % % S S Pareto Bank ASA S DDDD % % Sparebank 1 Nøtterøy FRN 13/ % % Sparebank 1 SMN FRN 13/ % % Sparebank 1 SMN FRN12/ % S 203 SD % Sparebank 1 SR Bank 9.35% 09/ % SD SD 2.09 % Sparebank 1 SR Bank FRN 12/17 SDD S 2.29% % Sparebank 1 Sr-Bank FRN 09/ SDDD % % Sparebank Sogn&Fjordane FRN 10/20 Sparebanken Hedmark FRN 12/18 Sparebanken Møre FRN 05/15 2 SD000 1 SD % 2.41% 2.84% % % % S S Sparebanken Nord Norge 8.35% 09/14 SD % SD 0.14 % Sparebanken Nord-Norge FRN 10/ % SS % Sparebanken Telemark FRN 12/ % % Sparebanken Vest Bolgkreditt FRN 10/ % % Sparebanken Vest Boligkreditt FRN l/: % % Sparebanken Vest FRN 12/ % S 135 SD % Sparebanken Vest FRN 12/ % % Sparebanken øst 10/15 FRN Sparebanken øst FRN 04/14 Sparebanken øst FRN 13/49 Spb 1 Buskerud FRN 02/18 Spb 1 Næringskred FRN 11/ SD S % 5.15% 5.38% 5.5% 2.04% S SD SD 0.80 % % % % % S S Spb SØR 9/1S % % Spb Vest 10/ % SD 2.39 % Spydeberg Spb 9/ % % Storebrand FRN 13/ % % Terra Gruppen 11/ S.82% % Terra Gruppen FRN 13/ % % Tolga-s Sparebank FRN 2 SD % SD 0.9 % S Totens sparebank Boligkreditt FRN l1/l % 4997 SD SD 1.31 % S Totens Spb. FRN 13/ % % regn_aktiv Rente_ etter lermln_durasjon_eff_renle.xlsxgruppert :14

16 Sum bank og finans % Albain Bidco Norway FRN 13/20 Color Group FNR 12/ % % % % Energiselskapet buskerud FRN 13/ % % Host Hoteleiendom AS % % Höegh LNG Holdings FRN 12/ % % J Lauritzen FRN 12/17 Kistefoss FRN 13/1 North Alliance FRN 12/18 Nortura AS FRN 12/ % 8.90% 8.5% 2.99% o 0.27 % % % % lav Thon Eiendomsselskap FRN12/14 Ringeriks-Kraft FRN 13/1 Selvaag Bolig ASA FRN 13/18 Steen & Strom ASA FRN 13/1 Tallink Grupp FRN 13/18 Tele2 AB FRN 12/17 Telio Holding FRN 4/17 Teodin Acquico FRN 12/17 Thon Reitan FRN 13/1 Wilh. wilhelmsen FNR 07/22 Sum industri og shipping % 2.75%.02% 2.90% 5.90% 3.14% 5.8%.90% 3.05% 4.58% % % % % % % % % % % % Bassdrill Alpha LTD 7.5% 13/18 Det Norske ljeselskap FRN 13/20 Dolphin Group AS Havila Shipping FRN 12/1 IGAS Energy PLC North Atlantic Drilling FRN 13/18 Teekay ffshore Partners FRN 01/18 Viking Supply Ships FRN 12/17 Volstad Subsea FRN 13/1 Sum energi og oljeservice %.5% 9.07% 8.27% 8.32%.05% 5.85% 8.79% 7.18% % % % % % % % % % % Sum portefølje % Sum verdipapirer Sum kontanter Sum andelskapital % % % forklaring til first Aktiv Rente porteføljen Verdipapirer merket med' er unoterte. Øvrige verdipapirer er notert på slo Børs/ABM/Trace/NIMX Stockholm/Dublin/London/Luxembourg.. Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir fram til det forfaller Verdipapirene er inndelt i risikoklasser etter deres kredittrisiko. Klasse 1 har lavest risiko og klasse har høyest risiko. Risikoklasse 1: vernasjonale organisasjoner Risikoklasse 2: Stat og statsgaranterte papirer innenfor EØS Risikoklasse 3: Stat og statsgaranterte papirer utenfor EØS Risikoklasse 4: Fylker og kommuner Risikoklasse S: Banker og finansinstitusjoner Risikoklasse : Industri Nøkkeltall porteføljen. Yield to maturity 3.7%, Rentebinding (durasjon) 0.3, Kredittbinding (kredittdurasjon) 3.0. regn_aktiv Renle_ erter lermin_durasjon_eff_renle.xlsxgruppert :14

17 Produktark First Aktiv Høyrente Rentefond - Norge Desember 2013 Hvem passer fondet for? Fondet passer for investorer som ønsker en diversifisert aktiv forvaltning av kredittobligasjoner gjennom et regulert og likvid fond. Risiko Figuren viser First Asset Management AS sin risikovurdering av fondet Lavere risiko Høyere risiko First Aktiv Høyrente mot referanseindeks First Aktiv Høyrente Referanseindeks PRDUKTARK Typisk lavere avkastning Typisk høyere avkastning Plasseringen på skalaen over er avgjort utfra en beregning av fondets historiske volatilitet over de siste 5 år. Dersom fondet har kortere historikk er referanseindeksen benyttet. mar. 11 mai. 11 jul. 11 sep. 11 nov. 11 jan. 12 mar. 12 mai. 12 jul. 12 sep. 12 nov. 12 jan. 13 mar. 13 mai. 13 jul. 13 sep. 13 nov. 13 Risiko statistikk Historisk avkastning Standard avvik: 1,0 % Fond og indeks Desember Hittil i år 2012 Tracking Error: 1,17 % First Aktiv Høyrente 0,8 % 9,09 % 12,43 % Fakta om fondet Referanseindeks 0,22 % 1,70 % 1,29 % Kurs per ,00 Fra oppstart* 22,30 % Forvaltningsselskap First Asset Management AS *First Aktiv Høyrente ble startet 17. mars Forvalter Henry Grepstad / Nicholas Salbu Fondets investeringsstrategi Fondets startdato 17. mars 2011 Fondet er et aktivt forvaltet høyrente-obligasjonsfond hvor forvalter tar bevisst Referanseindeks ST3X (12mnd stat) kreditteksponering. Gjennom tett oppfølging av porteføljen søkes en god risikojustert Forvaltningskapital NK 371 mill absoluttavkastning over tid. Dette søkes oppnådd gjennom investeringer i obligasjoner Fond type/domesil UCITS/Norge med løpende avkastning betydelig høyere enn statsobligasjoner og bevisst Likviditet Daglig posisjonering for endringer i kredittpremier, alt i en veldiversifisert portefølje. Utbytte Reinvesteres Rentedurasjonen i fondet vil normalt ligge rundt 1 år. Tegn./innl. frist kl for kurs Investeringsbeslutningene er basert på fundamentalanalyse av enkeltselskaper og dagen etter vurderinger av rente- og kredittmarkedene generelt. Sentralt i disse vurderingene er Tegningsgebyr Inntil 1,00 % hvor forvalter mener man får best betalt for den risikoen man påtar seg. Forvaltningsgebyr 0,75 % per år Suksesshonorar* 10,00% Innløsningsgebyr 0,00 % Minstebeløp NK 0 Nøkkeltall Nå Forrige måned Valuta NK Yield to maturity 7,9% 8,1% ISIN N Rentebinding (durasjon) 0,9 1,0 Bloomberg code FAHYRE N Equity Kredittbinding (kredittdurasjon) 3,4 3,3,00 % *- Honoraret beregnes til 10 % av fondets avkastning etter forvaltningshonorar og utover referanseindeksen. Avkastningsbasert honorar beregnes og akkumuleres daglig og betales årlig etterskuddsvis. Honoraret akkumuleres kun hvis fondets avkastning utover referanseindeksen er den høyeste innenfor hvert kalenderår. Totalt årlig forvaltningshonorar er begrenset til maksimalt 1,00 % og minimum 0,50 %. Dette produktarket må ikke brukes som basis for investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig kursutvikling. Investor oppfordres til å lese fondets forenklede prospekt før investeringsbeslutning tas. First Asset Management Rating-allokering Fondets største posisjoner Investment grade 8 % TiZir Ltd 5,% BB+/BB/BB- 32 % Telio Holding ASA 4,9% B+/B/B- 1 % Albain Bidco Norway AS 4,7% Svakere 2 % dfjell SE 3,9% Braathens Aviation AB 3,9% Teekay ffshore Partners LP 3,% Volstad Subsea AS 3,% BassDrill Alpha Ltd 3,0%

18 Verdipapirfondet First Aktiv Høyrente Resultatregnskap Beløp i hele kroner Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter kr kr kr Gevinst/tap ved realisasjon kr kr kr Netto endring i urealiserte kursgevinster/kurstap kr kr kr Andre porteføljeinntekter og kostnader kr kr kr Porteføljeresultat kr kr kr Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar 5 kr kr kr Andre inntekter og kostnader kr kr kr Forvaltningsresultat kr kr kr Resultat fra verdipapirporteføljen kr kr kr Resultat før skattekostnad kr kr kr Skattekostnad 8 kr kr kr ARSRESULTAT kr kr kr Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: verført til/fra opptjent egenkapital kr kr kr Netto andelsrente gjennom året kr kr kr Avsatt til utdeling andelseiere kr kr kr Sum anvendt kr kr kr regn_aktiv Høyrente_ etter termin_durasjon_ett_rente.xlsxresultat :15

19 Verdipapirfondet First Aktiv Høyrente Balanse 31. Desember Beløp i hele kroner EIENDELER Note Verdipapirportefø Ije 2 kr kr kr Andre fordringer 7 kr kr kr Bankinnskudd kr kr kr Sum eiendeler kr kr kr EGENKAPITAL Innskutt egenkapital: Andelskapital til pålydende 5 kr kr kr verkurs/underkurs kr kr kr Sum innskutt egenkapital kr kr kr pptjent egenkapital kr kr kr Sum egenkapital 4 kr kr kr GJELD Annen gjeld 7 kr kr kr Sum gjeld kr kr kr Sum egenkapital og gjeld kr kr kr slo. 31. desember mars 2014 l~~ Lars Henning Styremedlem Vikjord &:.#ß Styremedlem i ;WA/l Kristin L. A. Wilhelmsen Erik Haugland Adm. Direktør regn_aktiv Høyrente_ euer termin_durasjon_eff_rente.xtsxbalanse :1

20 VERDIPAPIRFNDETFIRSTAKTIVHØVRENTE31. Desember 2013 Selskapets navn Afjord Sparebank FRN 3/17 Bayport management 13% 13/17 Blaker Spb FRN12/18 BUDFRAENAHUSTADSPBFRN07/99 EikaBoligkreditt FRN13/18 Gjerstad Spb. FRN12/17 Rygge-Vaaler Sparebank 11% 09/19 Sparebank 1 SMN FRN13/18 Spb 1 Buskerud FRN02/18 Spb 1 Næringskred FRN11/18 Sum bank og finans Pålydende Påløpte rtr Durasjon Effektiv rente Kurs.21 % % % 3.43 % % % % % 5.38 % % Kostpris NK Markedsverdi (inkl. renter) NK Urealisert Gevinst/tap % av andels- Risiko-klasse NK kapitalen Neste rente % % % % % % % % % % % Albain Bidco Norway FRN13/20 Braathens Aviation FRN BWGHomes Cidron DelfiIntressente 10/17 Color Group FNR12/19 Curato Bidco FRN13/18 Dannemora Mineral 11/111.75% Gaslog Ltd Golar LNGPartners FRN12/17 Host Hoteleiendom AS Höegh LNGHoldings FRN12/17 J Lauritzen FRN12/17 Kistefoss FRN13/1 Navigator HLGS9% 12/17 Nobina Europe 11% 12/17 North Alliance FRN12/18 Northland Resources AB13% dfjell ASAFRN12/18 TallinkGrupp FRN13/18 Telio Holding FRN4/17 Teodin Acquico FRN12/17 Tizir Ltd09/17 WAWallvision AB12/17 West Air Europe AB Sum industri og shipping % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %.77 % o % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Aker FRN12/22 Bassdrill Alpha LTD7.5% 13/18 Boa ffshore AS DNFRN07/20 Dolphin Group AS Eidesvikffshore FRN13/18 Etrion Corp FRAMExploration 13% 12/ % % %.5 % 9.07% % % % % 2.82 % 1.08 % 1.5 % 1.3% 2.4% 0.91 % 0.55% regn_aktiv H"yrenle_ ener lermin_durasjon_eff_rente.xlsxgruppert :1

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Storebrand Optimer ASA UTTALELSE OM UTKAST

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til Norges Skiforbunds ting REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Swedbank Asset Management AS

Swedbank Asset Management AS Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2014 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2014 Kjære

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS Årsrapport Remora HiLoad APU AS 2015 Deloitte. Deloitte AS Strandsvingen l4a Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway rft.'. +47 51 81 56 00 Faks: +47 51 81 56 0'l www.deloitte.no Til generalforsarnlingen

Detaljer

Swedbank Asset Management AS

Swedbank Asset Management AS Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2015 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2015 Kjære

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator Vedtekter for verdipapirfondet First Generator 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Generator er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 ÅRSRAPPORT FRA Innhold Side Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 Noter, balanse og resultat for fondene: SR-Rente 6 9 SR-Aksje 10 13 SR-Konservativ 14 16 SR-Flex 17 19 SR-Horisont

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat Styrets beretning 2002 tto Løvenskiolds legat Legatet er opprettet ved gavebrev til Universitetet i slo den 3. februar 1904 av statsminister Carl Løvenskiold og hustru Else Løvenskiold til minne om sin

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Konservativ ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II Opplysninger om fondet : Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Stiftelsesdato: 05.08.2008 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Rente

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Rente Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Rente ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Swedbank Generator

Vedtekter for verdipapirfondet Swedbank Generator Vedtekter for verdipapirfondet Swedbank Generator 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Swedbank Generator er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Swedbank Asset Management

Swedbank Asset Management AL Swedbank Asset Management Halvårsrapport 2015 30 Juni AL Swedbank Asset Management Halvårsrapport 2015 Verdipapirfondene Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta

Detaljer

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Styrets beretning 2002 Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Fondeter opprettetav JackNelson,født 14.mars 1899- død 27. februar 1977, ved

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Global er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Styrets beretning Wedel Jarlsbergs fond

Styrets beretning Wedel Jarlsbergs fond Styrets beretning 2002 Fondet er opprettet på bakgrunn av innbetalte midler fra Fondation Universitas som hvert år siden 1951 er blitt overført til Universitetet i Oslo. Den disponible del av avkastningen

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Styrets beretning 2002. Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk forskning i Norge

Styrets beretning 2002. Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk forskning i Norge Styrets beretning 2002 (nedenfor betegnet Fondet) er opprettet ved Geologisk Museums femtiårsjubileum 27. oktober 1970, basert på en donasjon - stor kr. 300.000,- fra Christiania Spigerverk i anledning

Detaljer

Styrets beretning 2002. Ingmund Kirkeruds legat

Styrets beretning 2002. Ingmund Kirkeruds legat Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av midler testamentert til Universitetet i Oslo av Ingmund Kirkerud, Fåberg. I 2000 ble legatet tilført midler fra Carl Lumholtz' fond og Legatet til Eilert

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Styrets beretning 2002. Ludvig Daae Løvestads legat

Styrets beretning 2002. Ludvig Daae Løvestads legat o o Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av lærerinne Anna Kristine Døscher Daae og advokat Leif Martin Løvestad til minne om cand. real. Ludvig Daae Løvestad som falt under krigen 1940-45.Den disponible

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Styrets beretning Professor Morgenstiernes

Styrets beretning Professor Morgenstiernes , Styrets beretning 2002 Professor Morgenstiernes fond "Professor Morgenstiernes vikarfond til støtte for professorers videnskabelige studier" ble opprettet av professor Bredo Morgenstierne og hustru Bertha,

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Styrets beretning Hans Siewers' legat

Styrets beretning Hans Siewers' legat Styrets beretning 2002 Hans Siewers' legat Legatet er opprettet av cand philol Hans Siewers Hvert 3 år skal den disponible del av avkastningen de siste tre årene tildeles som stipend til vitenskapelig

Detaljer

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring ved Norges Tekniske Høgskole som kan ha betydning for det

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele stipendier for gjennomføring av studiet ved NTNU slik styret til enhver tid finner formålstjenelig. Dette

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Vedtekter for verdipapirfondet Danske Fund Norske Aksjer Institusjon I 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I er en selvstendig formuesmasse oppstått ved

Detaljer

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte studier og undervisning, forskning og utvikling vedrørende vannturbiner/hydrauliske strømningsmaskiner, og

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Damsgårdsveien 135 Postboks 6013 Postterminalen NO-5892 Bergen Norway Tlf.: +475521 81 00 Faks: +475521 81 33 www.deloitte.no Ti I styret i SpareBank I-stiftinga Kvinnherad MELDING

Detaljer

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter Styrets beretning 2013 Fondets formål er å yte stipend til dr.ingeniør-studenter ved Fakultet for bygg-og miljøteknikk ved NTNU. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Detaljer

Styrets beretning Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat

Styrets beretning Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av Halina Birkeland ved testament av 8 mars 1989 Legatets formål er å fremme forskning innen litteratur og språk Stiftelsen er registrert hos Fylkesmannen i

Detaljer

Styrets beretning Miss Edith M. Sewell's legat til Universitetsbiblioteket

Styrets beretning Miss Edith M. Sewell's legat til Universitetsbiblioteket Styrets beretning 2002 Miss Edith M. Sewell's legat til Universitetsbiblioteket i Oslo Legatet er opprettet på grunnlag av Miss Edith M. Sewell' s testamentariske gave til Universitetsbiblioteket i Oslo.

Detaljer

Pharos High Yield Verdipapirfond

Pharos High Yield Verdipapirfond VEDTEKTER FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Pharos High Yield Verdipapirfond ("Fondet") er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Kort Stat

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Kort Stat Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Kort Stat 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kort Stat er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Styrets beretning Dr. Ftirst Medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning

Styrets beretning Dr. Ftirst Medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning Styrets beretning 2002 Dr. Fiirst medisinske laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning Dr. Ftirst Medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Styrets beretning Johs. I. Svanho1msfond

Styrets beretning Johs. I. Svanho1msfond 00 Styrets beretning 2002 Johs. I. Svanho1msfond Johs. I. Svanholms fond til bekjempelse av kreft og tuberkulose i Norge ble gitt Universitetet i Oslo av grosserer Johs. I. Svanholm ved hans testament

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

Styrets beretning Louis Schaefer og Anne og Reidar Hauges fond

Styrets beretning Louis Schaefer og Anne og Reidar Hauges fond Styrets beretning 2002 Fondet er opprettet ved en sammenslåing av Bergensfondet for Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo opprettet av sokneprest Louis Schaefers gavebrev datert 26 november

Detaljer

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å fremme vitenskapelig forskning ved NTNU innen fag som er av særlig betydning for den metallurgiske utvikling. En

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II)

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II) PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II) 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon 1 år Organisasjonsnummer: 879518342 Type fond: UCITS Klassifisering

Detaljer

Styrets beretning EIla og Robert Wenzins legat ved Universitetet i Oslo

Styrets beretning EIla og Robert Wenzins legat ved Universitetet i Oslo "", Styrets beretning 2002 EIla og Robert Wenzins legat ved Universitetet i slo Legatet er opprettet av ekteparet Robert og Blla Wenzin ved gjensidig testament av 29. november 1957. Den disponible del

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 84/16 25.08.2016 Dato: 10.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/3627 Universitetets forvaltning av eierinteresser Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Pengemarked

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Pengemarked Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Styrets beretning Sparebanken Midt-Norges gavefond til NTNU

Styrets beretning Sparebanken Midt-Norges gavefond til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er å støtte forskning og annet vitenskapelig arbeid innen humanistiske, samfunnsvitenskapelige eller naturvitenskapelige fag. Innfor denne begrensning utdeler

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Styrets beretning Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU

Styrets beretning Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU Styrets beretning 2013 Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å medvirke til fremme av anvendt tekniskøkonomisk

Detaljer