FIRST ASSET MANAGEMENT AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FIRST ASSET MANAGEMENT AS"

Transkript

1 ÅRSRAPPRT 2013 FIRST ASSET P.. Box 1441 Vika Phone: MANAGEMENT AS N-0115 slo, Norway Fax: rg.no: N

2 ÅRSRAPPRT FRA FIRST FNDENE 2013 Kjære fondskunde! 2013 ble nok et bra år for andelseiere i First Asset Managements fond. Alle våre fond leverte meget god absolutt avkastning, og var samtidig bedre enn sine respektive referanseindekser. Stabilisering, og utsikter til gradvis bedring i verdensøkonomien, ga positive impulser både til aksje- og kredittmarkedene gjennom First Asset Management står for en aktiv forvaltningsfilosofi. Gjennom aktive selskapsvalg basert på grundig analyse søker vi å gi mer avkastning til våre andelseiere. Resultatene for 2013 underbygger etter vår mening dette. Åpningen på 2014 har også vært positiv, og vi forventer god risikojustert avkastning for våre fond i inneværende år. Vi i First Asset Management arbeider hardt for å skape god avkastning til våre andelseiere. Vi takker for den tillit dere som andelseiere viser oss ved å la oss forvalte deres midler. Års- og realisasjonsoppgave er sent ut fra VPS pr. post eller ligger tilgjengelig på VPS investortjeneste First Generator 28,2 % First Aktiv Rente 5,9 % First Aktiv Høyrente 9,09 % Med vennlig hilsen First Asset Management AS Erik Haugland Daglig leder

3 Årsberetning 2013 Styrets beretning for verdipapirfondene First Generator, First Aktiv Rente og First Aktiv Høyrente. First Asset Management AS driver med forvaltning av verdipapirfond og er lokalisert i slo. Selskapet er ansvarlig forvalter og forretningsfører for verdipapirfondene som omfattes av denne beretning. Danske Bank er depotmottaker for verdipapirfondene. Fondene har ingen ansatte. Markedskommentar ble et år med svært god avkastning for aksjeeiere i Norge og verden for øvrig. gså kredittmarkedene utviklet seg positivt gjennom året med inngang i kredittpremiene i Norge og internasjonalt. Aksje- og kredittmarkedene ble understøttet aven gradvis bedring i den makroøkonomiske utviklingen. Veksten i verden i 2013 ble ikke sterk, men stabilisering og en viss bedring var tilstrekkelig for verdens finansmarkeder. Stabilisering i situasjonen i det sørlige Europa var veldig sentralt i så måte. Det samme kan sies om vekstutviklingen i Kina, som også stabiliserte seg i løpet av Globale aksjer (MSCI World i lokal valuta) steg med 2 % i 2013 mens SEBX steg 24 %. Aksjefondet First Generator steg 28,2 % mot 24,2 % for SEFX. Fondet var dermed blant de beste norske aksjefondene. First Aktiv Høyrente steg 9,09 % mot 1,7 % for referanseindeksen ST3X (12 md stat). Fondet var det beste høyrentefondet i Norge i First Aktiv Rente steg 5,9 % i 2013 mot 0,0 % for referanseindeksen (norsk stat 4 år). Investeringsmetodikk og internkontroll First Asset Management er en fundamentalt basert aktiv forvalter av norske aksje- og kredittfond samt kombinasjonsfond. Selskapets forvaltning er basert på fundamental analyse med særlig fokus på selskapenes balanse. Vi er opptatt av å hele tiden være investert i de papirene vi mener har best risikojustert avkastningspotensial. Vi har tro på at den aktive forvaltningen vi utøver på aksjer og renteinstrumenter over tid vil gi god meravkastning til våre kunder. Det å ha et aktivt forhold til den risikoen man eksponerer seg for og ha en tett oppfølging av de posisjonene man tar er essensielt for å kunne gi våre kunder en merverdi. Selskapets internkontroll er en kontinuerlig prosess som omfatter alle enheter og prosesser i selskapet. Internkontrollen blir årlig gjennomgått av eksternrevisor, og rapporten fremlegges for styret i First Asset Management. Dette er i henhold til internkontrollforskriften fastsatt av Finanstilsynet. First Asset Management er opptatt av å legge til rette for utvikling av medarbeidere uansett kjønn, og praktiserer likestilling gjennom å gi kvinner og menn like karriere muligheter og avlønning. Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. I henhold til regnskapsloven 3-3 skal årsberetningen inneholde opplysninger om forutsetningen for fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av fondenes regnskaper. VERDIPAPIRFN DENE First Generator: Verdipapirfondet First Generator er et norsk nasjonalt fond med tillatelse fra Finanstilsynet til å fravike verdipapirfondloven 4-8 når det gjelder diversifisering og eksponering mot enkeltselskaper (se fondets fullstendige prospekt for mer info). Fondet er et meget fokusert og aktivt forvaltet norsk aksjefond. Fondets referanseindeks er SEFX. Fondets avkastning vil derfor i perioder awike betydelig i forhold til referanseindeksen. Referanseindeksen er utbyttejustert.

4 Investeringsstrategi og risikostyring Fondets midler skal plasseres i finansielle instrumenter og/eller bankinnskudd slik det fremgår av vedtektene 4 og plasseres i de markeder/land som fremgår av vedtektene 5. Fondet skal være plassert i de angitte markeder/land, men vil ikke til enhver tid være plassert i alle markeder/land. Fondets investeringsstrategi er dessuten å: 1. velge enkeltpapirer (seleksjon/alpha-forvaltning) på slo Børs og øvrige markeder/land som angitt i 5 Forvaltningsselskapet vil basere sine investeringsbeslutninger på en fundamental prosess som fokuserer på analyse av selskapenes verdsettelse og vekstpotensiale. Fondet har samtykke fra Finanstilsynet til å fravike vpfl. 4-8 andre ledd på følgende måte: Fondets plasseringer i finansielle instrumenter utstedt av samme selskap kan ikke utgjøre mer enn: 10 % av fondets eiendeler, eller 15 % av fondets eiendeler dersom den samlede verdi av plasseringer som nevnt i dette punktum ikke aversiger 80 % av fondets eiendeler. Fondet skal bestå av minimum 12 plasseringer i finansielle instrumenter med forskjellig utstedere. Fondet kan inngå opsjoner, terminer og bytteavtaler med finansielle instrumenter som angitt over som underliggende og med indekser med finansielle instrumenter. Styring av risiko Forventet relativ volatilitet villigge i intervallet 8 % - 20 %. Fondets risikoprofil er høy i forhold til andre sammenlignbare fond i samme aktivaklasse. For beregning av forventet relativ volatilitet benyttes leverandør Algorithmics som er integrert i porteføljesystemet Bloomberg AIM. Historisk annualisert, relativ volatilitet for forvaltningsåret 2013 var ea 7 % relativt til referanseindeks SEFX. Fondet økte den relative volatiliteten fra det unormalt lave nivået i 2011, siden markedene normaliserte seg og absolutt volatilitet falt kraftig gjennom året. Porteføljens beta i 2012 målt på dagbasis lå på 1,07. Porteføljekommentar 2013 Fondet ga en avkastning i 2013 på 28% sammenlignet med referanseindeksen SEFX som ga 24%. Mesteparten av meravkastningen skyldes posisjonene i Norwegian, REC og Storebrand i første halvår og Salmar gjennom hele året. Fondet utbetaler normalt ikke utbytte, og mottatte utbytter reinvesteres i sin helhet i fondet. Arsresultatet var kroner, som er anvendt på følgende måte: verført tilopptjent egenkapital kroner First Aktiv Rente: Verdipapirfondet First Aktiv Rente er et norsk registrert UCITS obligasjonsfond. Fondets investeringsstrategi er å velge posisjoner basert på analyser og vurderinger av rente- og kredittmarkedene. Fondet eksponerer seg med sikte på å oppnå en bedre avkastning enn sin referanseindeks (50 % ST4X og 50 % ST5X, hhv 3 og 5 år Stat). Forvalter søker å skape meravkastning gjennom posisjoner som spiller på endringer i rentenivå, og/eller i posisjoner for endret helning, kurvatur og renteforskjeller. I tillegg vil fondet kunne eksponere seg i posisjoner for endringer i kredittpremier. Fondet vil ha en noe høyere risikoprofil enn sin referanseindeks og har som mål å gi en årlig meravkastning på 1-3 % etter kostnader.

5 Investeringsstrategi og risikostyring: Formålet for forvaltningen er å skape stabil absolutt avkastning over tid, samt å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til den aktive risiko fondet tar. Fondets referanseindeks er 50 % ST4X og 50 % ST5X. Referanseindeksen er justert for utbetalt kupongrente. Fondets midler skal plasseres i finansielle instrumenter og /eller bankinnskudd. Fondets hovedfokus vil være det norske markedet, men eksponering i verdipapirer i andre markeder/land innen ECD-området vil gjøres i større eller mindre grad når dette betraktes som hensiktsmessig. Ved slike plasseringer vil valutarisikoen søkes dekket i størst mulig grad. Fondets investeringsstrategi er å velge enkeltpapirer på tvers av løpetid, sektorer og bransjer. Basert på analyser og vurderinger av rentemarkedet vil fondet eksponere seg med sikte på å oppnå en bedre avkastning enn referanseavkastningen. Meravkastning utover referanseavkastningen vil bli forsøkt oppnådd både ved posisjoner som spiller på endringer i nivået på referanserenter - rente opp/ned - og/eller posisjoner for endret helning og kurvatur. I tillegg vil fondet kunne eksponere posisjoner for endringer i kredittpremier. Fokuset her vil i første rekke ligge på papirer med middels eller bedre kredittvurdering. Eksponering mot høyrentepapirer (papirer med rating lavere enn BBB) vil maksimalt utgjøre 20 % av fondets totale verdi. Fondet kan benytte derivater som ledd i forvaltningen. Derivater vil benyttes som et hensiktsmessig substitutt til tilsvarende eksponering, og som instrumenter for å avdekke risiko. Fondets kredittrisiko er: D høy o middels D lav Fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet fra til 8 år Porteføljekommentar 2013 Fondet hadde sin første handelsdag 10. september 2010 og har således begrenset historikk. For 2013 ble avkastningen 5,9 % mot referanseindeksens 0,00 %. Siden oppstart høsten 2010 har fondets avkastning vært 18,08 % mot referanseindeksens 11,50 %. Fondet er ved utgangen av 2013 posisjonert for renteøkning ved at fondets rentebinding kun er på 0,3 år mot referanseindeksens rentebinding på 4 år. Fondets kredittbinding var ved inngangen til ,0 år og portføljens forventede avkastning (yield) var 3,7 %. First Aktiv Rente utbetaler normalt ikke utbytte, men av skattemessige hensyn blir skattemessig resultat godskrevet andelseierne ved årets slutt i form av nye andeler, eller ved innløsning. Ársresultatet var kroner, som er anvendt på følgende måte: Netto andelsrente gjennom året kroner Avsatt til utdeling andelseiere kroner verført fra opptjent egenkapital kroner Sum anvendt: kroner First Aktiv Høyrente: Verdipapirfondet First Aktiv Høyrente er et norsk registrert UCITS obligasjonsfond. Fondets investeringsstrategi er å velge posisjoner basert på analyser og vurderinger av rente- og kredittmarkedene. Fondet eksponerer seg med sikte på å oppnå en bedre avkastning enn sin referanseindeks (ST3X, 12 mnd norsk stat). Forvalter søker å skape meravkastning gjennom posisjoner som inneholder tildels betydelig kredittrisiko og tidvis posisjoner som også spiller på endringer i rentenivå. Fondet vil ha en høyere risikoprofil enn sin referanseindeks og har som mål å gi en årlig meravkastning på 3-7 % etter kostnader.

6 Investeringsstrategi og risikostyring: Formålet for forvaltningen er å skape solid absolutt avkastning over tid, samt å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til den aktive risiko fondet tar. Fondets referanseindeks er ST3X. Referanseindeksen er justert for utbetalt kupongrente. Fondets midler skal plasseres i finansielle instrumenter og/eller bankinnskudd. Fondets hovedfokus vil være det norske markedet, men eksponering i verdipapirer i andre markeder/land innen ECD-området vil gjøres i større eller mindre grad når dette betraktes som hensiktsmessig. Ved slike plasseringer vil valutarisikoen søkes dekket i størst mulig grad. Fondets investeringsstrategi er å velge enkeltpapirer på tvers av løpetid, sektorer og bransjer. Basert på analyser og vurderinger av rentemarkedet vil fondet eksponere seg med sikte på å oppnå en bedre avkastning enn referanseindeksen. Meravkastning utover referanseavkastningen vil bli forsøkt oppnådd primært ved posisjoner som inneholder kredittrisiko. Kreditteksponering vil i hovedsak være mot høyrentepapirer - papirer med rating lavere enn BBB-. Hele fondet vil kunne plasseres i høyrentesegmentet. Fondet kan benytte derivater som ledd i forvaltningen. Derivater vil benyttes som et hensiktsmessig substitutt til tilsvarende eksponering, og som instrumenter for å avdekke risiko. Fondets kredittrisiko er: 0' høy Dmiddels D lav Fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet fra til 5 år Porteføljekommentar 2013 Fondet hadde sin første handelsdag 17. mars 2011 og har således en kort historikk. For 2012 ga fondet en netto avkastning på 12,43 %. For 2013 ble netto avkastning 9,09 %. Referanseindeksens avkastning ble i ,70 % og fondet oppnådde dermed en betydelig bedre avkastning enn referanseindeksen. Den gode avkastningen i forhold til referanseindeksen skyldes i hovedsak de svært gode markedene for kredittpapirer i Siden oppstart våren 2011 har fondet gitt en netto avkastning på 22,30 % mot referanseindeksenes avkastning på,00 %. Fondet hadde ingen enkeltinvesteringer i 2013 som påvirket avkastningen betydelig negativt i perioden. Hvis kredittpremiene holder seg stabile eller kredittmarkedet bedres videre i 2014 (reduksjon i kredittpåslagene) vil fondet igjen kunne levere svært solid meravkastning i forhold til referanseindeksen. First Aktiv Høyrente utbetaler normalt ikke utbytte, men av skattemessige hensyn blir skattemessig resultat godskrevet andelseierne ved årets slutt i form av nye andeler, eller ved innløsning. Arsresultatet var kroner, som er anvendt på følgende måte: Netto andelsrente gjennom året kroner Avsatt til utdeling andelseiere verført fra opptjent egenkapital Sum anvendt: kroner kroner kroner

7 Styret mener at resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter gir fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og verdipapirfondenes stilling ved årsskiftet. Styrets forslag til anvendelse av årsresultat er vist under det enkelte verdipapirfonds resultatregnskap. Styret takker andelseierne for den tillit de har vist oss ved å bruke våre fond. slo. 31 desember mars 2014 Lars Henning Vikjord Kristin L. A. Wilhelmsen Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Erik Haugland AdmDirektør

8 Produktark First Generator Aksjefond - Norge Desember 2013 PRDUKTARK Hvem passer fondet for? Fondet passer for investorer som ønsker en fokusert og aktivt forvaltet portefølje av selskaper i det norske aksjemarkedet. Risiko Figuren viser First Asset Management AS sin risikovurdering av fondet Lavere risiko Høyere risiko First Generator mot SEFX First Generator SEFX Typisk lavere avkastning Typisk høyere avkastning Plasseringen på skalaen over er avgjort utfra en beregning av fondets historiske volatilitet over de siste 5 år. Dersom fondet har kortere historikk er referanseindeksen benyttet. 850 sep. 10 nov. 10 jan. 11 mar. 11 mai. 11 jul. 11 sep. 11 nov. 11 jan. 12 mar. 12 mai. 12 jul. 12 sep. 12 nov. 12 jan. 13 mar. 13 mai. 13 jul. 13 sep. 13 nov. 13 jan. 14 Risiko statistikk Standard avvik: 21,% Historisk avkastning Tracking Error:,8% Fond og indeks Desember Hittil i år 2012 Fakta om fondet First Generator 0,7% 28,2% 33,8% Kurs per ,0219 SEFX 0,8% 24,2% 20,% Forvaltningsselskap First Asset Management AS First Generator ble startet 3. september 2010,. Forvalter Martin Mølsæter Fondets startdato 3. september 2010 Referanseindeks SEFX slo Børs Fondsindeks Forvaltningskapital NK 283 mill Fond type/domesil Nasjonalt fond/norge Likviditet Daglig Utbytte Reinvesteres Tegn./innl. frist kl for kurs dagen etter Tegningsgebyr Inntil 3,00 % Forvaltningsgebyr 1,50 % per år Innløsningsgebyr 0,10 % Suksess honorar* 20, 00 % Minstebeløp NK 0 Valuta NK ISIN N Bloomberg code FIRGENE N Equity * Honoraret beregnes til 20 % av fondets avkastning etter forvaltningshonorar og utover referanseindeksen. Avkastningsbasert honorar beregnes og akkumuleres daglig og betales årlig etterskuddsvis. Honoraret akkumuleres kun hvis fondets avkastning utover referanseindeksen er den høyeste innenfor hvert kalenderår. Totalt årlig forvaltningshonorar er begrenset til maksimalt 2,5% og minimum 0,5%. Dette produktarket må ikke brukes som basis for investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig kursutvikling. Investor oppfordres til å lese fondets forenklede prospekt før investeringsbeslutning tas. Selskap Yara International ASA (YAR N) Petroleum Geo-Services ASA (PGS N) REC Silicon ASA (REC N) Deep Sea Supply PLC (DESSC N) Cermaq ASA (CEQ N) Fra oppstart Vekt 12,4% 10,5% 10,1% 8,0% 7,% 3,9% 49,0% Fondets investeringsstrategi Fondet er en fokusert portefølje av de 12 1 aksjene som forvalteren til enhver tid mener har best risikojustert avkastningspotensial. Det fokuserte mandatet kan forventes å gi fondet høy relativ volatilitet til det norske aksjemarkedet og til de fleste sammenlignbare norske aksjefond. Fondet har samtykke fra Finanstilsynet til å fravike verdipapirfondlovens bestemmelse om at ingen enkelt posisjoner kan utgjøre mer enn 10 % av porteføljen. Fondets 5 største posisjoner First Asset Management

9 Verdipapirfondet First Generator Resultatregnskap Beløp i hele kroner Note Porteføljeinntekter og kostnader Renteinntekter kr kr kr kr Utbytte kr kr kr kr GevinsVtap ved realisasjon kr kr kr kr Netto endring i urealiserte kursgevinsterlkurstap kr kr kr kr Andre porteføljeinntekter og kostnader kr kr 3777 kr 248 kr Porteføljeresultat kr kr kr kr Forvaltningsinntekter og kostnader Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler 5 kr 2930 kr kr kr Forvaltningshonorar 5 kr kr kr kr 1480 Andre inntekter og kostnader kr 53 kr 2853 kr kr 1427 Forvaltningsresultat kr kr kr kr Resultat fra verdipapirporteføljen kr Resultat før skattekostnad kr kr kr kr Skattekostnad 8 kr kr kr kr 1891 ARSRESUL TAT kr kr kr kr Anvendelse av årsresultavdekning av tap: verført til kursreserve kr kr kr kr verført fri egenkapital kr kr kr kr Sum anvendt kr kr kr kr regn_genetator_ ldsxresul TAT :11

10 Verdipapirfondet First Generator Balanse 31. Desember Beløp i hele kroner EIENDELER Note Verdipapirportefølje 2 kr kr kr kr Andre fordring 7 kr 144 kr - kr Bankinnskudd kr kr kr kr Sum eiendeler kr kr kr kr EGENKAPITAL Andelskapital til pålydende 5 kr kr kr kr verkurs/underkurs kr kr kr kr Sum innskutt egenkapital kr kr kr kr pptjent egenkapital kr kr kr kr Sum egenkapital 4 kr kr kr kr GJELD Annen gjeld 7 kr kr kr kr Sum gjeld kr kr kr kr Sum egenkapital og gjeld kr kr kr kr Styremedlem slo. 31. desember m", 201~ " - 1~w( L~I Styremedlem fl/...1 /\,,~,~ \ / Styremedlem Kristin L. A. Wilhel~sen JIVl Erik Haugland Adm. Direktør regn_generaif_ xlsxbalanse :09

11 VERDIPAPIRFNDETFIRSTGENERATR31. Desember 2013 Urealisert %-vis Markedsverdi Gevinst/tap andel i Selskapets navn Antall Valuta Marked Kostpris NK NK NK % av andels- kapitalen selskapet Sparebanken Midt-Norge Grunnfondsbevis NK slo Børs % 0.21 % Sum bank/finans/forsikring % Bakkafrost NK slo Børs % 0.23% Cermaq ASA NK slo BØrs % 0.08% Grieg Seafood NK slo Børs % 0.07% Salmar NK slo Børs % 0.27% Sum konsumrelatert % Deep SeaSupply PLC NK slo Børs % 1.53 % Det Norske ljeselskap ASA NK slo Børs % 0.07% Dolphin Group ASA NK slo BØrs % 0.42 % Petroleum Geo-Services ASA NK slo Børs % 0.22 % Subsea NK slo Børs % 0.0% Sum energi og oljeservice % Aker ASA A-Aksjer NK slo Børs % 0.03% BW LPGLtd NK slo Børs % 0.14% Norsk Hydro ASA NK slo Børs % 0.02% RECSolar ASA NK slo Børs % 0.73% Renewable Energy Corporation ASA NK slo BØrs % 0.48% Wilh Wilhelmsen Holding-B NK slo Børs % 0.50% Yara International ASA NK slo Børs % 0.0% Wacker Chem AG EUR Germany - Xetra % 0.03% Sum industri og råvarer % Sum portefølje % Sum verdipapirer % Sum kontanter % Sum andelskapital %

12 Produktark First Aktiv Rente Rentefond - Norge Desember 2013 PRDUKTARK Hvem passer fondet for? Fondet passer for investorer som ønsker en aktiv forvaltning av obligasjoner gjennom et regulert og likvid fond. First Aktiv Rente mot Referanseindeks Risiko Figuren viser First Asset Management AS sin risikovurdering av fondet Lavere risiko Høyere risiko First Aktiv Rente Referanseindeks Typisk lavere avkastning Typisk høyere avkastning Plasseringen på skalaen over er avgjort utfra en beregning av fondets historiske volatilitet over de siste 5 år. Dersom fondet har kortere historikk er referanseindeksen benyttet. sep. 10 nov. 10 jan. 11 mar. 11 mai. 11 jul. 11 Historisk avkastning sep. 11 nov. 11 jan. 12 mar. 12 mai. 12 jul. 12 sep. 12 nov. 12 jan. 13 mar. 13 mai. 13 jul. 13 sep. 13 nov. 13 jan. 14 Risiko statistikk Fond og indeks Desember Hittil i år 2012 First Aktiv Rente 0,37 % 5,9 %,09 % Standard avvik: 0, % Referanseindeks -0,27 % 0,00 % 3,11 % Tracking Error: 3,04 % Fakta om fondet Kurs per ,44 Forvaltningsselskap First Asset Management AS Forvalter Henry Grepstad/Nicholas Salbu Fondets startdato 10. september 2010 Referanseindeks 50 % ST4X (3 år stat) 50 % ST5X (5 år stat) Forvaltningskapital NK 382 mill Fond type/domesil UCITS/Norge Likviditet Daglig Utbytte Reinvesteres Tegn./innl. frist kl for kurs dagen etter Nøkkeltall Nå Tegningsgebyr Inntil 1,00 % Yield to maturity 3,7% Forvaltningsgebyr 0,0 % per år Rentebinding (durasjon) 0,3 Innløsningsgebyr 0,00 % Kredittbinding (kredittdurasjon) 3,0 Minstebeløp NK 0 Valuta NK ISIN N Bloomberg code FLANGRE N Equity Sektorer Vekt Rating Dette produktarket må ikke brukes som basis for investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig kursutvikling. Investor oppfordres til å lese fondets forenklede prospekt før investeringsbeslutning tas. *First Aktiv Rente ble startet 10. september 2010 og således en kort historikk. Stat 0 % AA og bedre 7 % MF (bl. med fortrinnsrett) 7 % AA- til A- 27 % Bank % BBB+ til BBB- 53 % Kraft 4 % High yield 15 % Industri 23 % 100 % 100 % Fra oppstart 18,08 % 11,50 % Fondets investeringsstrategi Gjennom aktiv forvaltning og ved å ta en noe høyere risiko enn referanseindeksen, har fondet som mål å gi en årlig relativ meravkastning etter kostnader på 1 3%. Fondet vil dessuten forsøke å alltid oppnå positiv absoluttavkastning på årlig basis. Basert på analyser og vurderinger av rente- og kredittmarkedet tas aktive posisjoner. Fondet vil ta bevisst eksponering mot endringer i rentenivå og helning på rentekurven. Eksponering mot kredittmarkedet søkes gjennom investeringer i papirer hvor man vurderer at betalingen for risiko er god. Fondet vil alltid ha minimum 80% av porteføljen investert i Investment Grade papirer. Forrige måned 3,8% 0,3 3,2 Vekt First Asset Management

13 Verdipapirfondet First Aktiv Rente Resultatregnskap Beløp i hele kroner Note Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter kr kr kr GevinsUtap ved realisasjon kr kr kr -449 Netto endring i urealiserte kursgevinster/kurstap kr kr kr Andre porteføljeinntekter og kostnader kr kr kr Porteføljeresultat kr kr kr Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar 5 kr kr kr Andre inntekter og kostnader kr kr kr Forvaltningsresultat kr kr kr Resultat fra verdipapirporteføljen kr kr kr Resultat før skattekostnad kr kr kr Skattekostnad 8 kr kr kr ARSRESULTAT kr kr kr Anvendelse av årsresultaudekning av tap: verført til/fra opptjent egenkapital kr kr kr Netto andelsrente gjennom året kr kr -452 kr Avsatt til utdeling andelseiere kr kr kr Sum anvendt kr kr kr regn_aktiv Rente_ etter termin_durasjon_eff_rente.xlsxresultat :12

14 Verdipapirfondet First Aktiv Rente Balanse 31. Desember Beløp i hele kroner EIENDELER Note Verdipapirportefølje 2 kr kr kr kr Andre fordringer 7 kr kr kr kr Bankinnskudd kr kr kr kr Sum eiendeler kr kr kr kr EGENKAPITAL Andelskapital til pålydende 5 kr kr kr kr verkurs/underkurs kr kr kr kr 1259 Sum innskutt egenkapital kr kr kr kr pptjent egenkapital kr kr kr kr Sum egenkapital 4 kr kr kr kr GJELD Annen gjeld 7 kr kr 1572 kr kr 9331 Sum gjeld kr kr 1572 kr kr 9331 Sum egenkapital og gjeld kr kr kr kr slo, 31. desember mars 2014 iij'~7 Erik Haugland \. Adm..) regn_aktiv Renle_ etter termin_durasjon_eff_rente.xlsxbalanse :12

15 VERDIPAPIRFNDET FIRSTAKTIVRENTE 31. Desember 2013 Urealisert Selskapets navn Pålydende Påløpte rtr Durasjon Effektiv rente Kurs Markedsverdi Kostpris NK (inkl. renter) NK Gevinst/tap % av andels- Risiko- NK kapitalen Neste rente klasse Bamle og Langesund Spb FRN 12/ % S 018 SD SD 1.33 % Bayport management 13% 13/17 2S % % Bien Sparebank 12/1 FRN % % Blaker Sparebank FRN 12/ % % BN BANKASA FRN 12/ % S 087 SD SD 1.35 % Cultura spb FRN 12/ % % Danske Bank FRN 0/ % % DNB Bank ASA FRN 13/ % % Dnbnor Boligkreditt FRN 09/ % % Eika Boligkreditt FRN 13/ % % Etnedal Spb FRN 10/ % % Halden Sparebank FRN 09/ % % Indre Sogn spb FRN 02/ % SD 1.31 % Komm Landspensjonskasse 5.25% 0/1 3S % % LANDKREDITIBLIGKREDITTFRN 11/11 LNDKRTFinans AS FRN 05/15 Nettere Sparebank 8.25% 10/ % 2.90% 7.13% % % % S S Pareto Bank ASA S DDDD % % Sparebank 1 Nøtterøy FRN 13/ % % Sparebank 1 SMN FRN 13/ % % Sparebank 1 SMN FRN12/ % S 203 SD % Sparebank 1 SR Bank 9.35% 09/ % SD SD 2.09 % Sparebank 1 SR Bank FRN 12/17 SDD S 2.29% % Sparebank 1 Sr-Bank FRN 09/ SDDD % % Sparebank Sogn&Fjordane FRN 10/20 Sparebanken Hedmark FRN 12/18 Sparebanken Møre FRN 05/15 2 SD000 1 SD % 2.41% 2.84% % % % S S Sparebanken Nord Norge 8.35% 09/14 SD % SD 0.14 % Sparebanken Nord-Norge FRN 10/ % SS % Sparebanken Telemark FRN 12/ % % Sparebanken Vest Bolgkreditt FRN 10/ % % Sparebanken Vest Boligkreditt FRN l/: % % Sparebanken Vest FRN 12/ % S 135 SD % Sparebanken Vest FRN 12/ % % Sparebanken øst 10/15 FRN Sparebanken øst FRN 04/14 Sparebanken øst FRN 13/49 Spb 1 Buskerud FRN 02/18 Spb 1 Næringskred FRN 11/ SD S % 5.15% 5.38% 5.5% 2.04% S SD SD 0.80 % % % % % S S Spb SØR 9/1S % % Spb Vest 10/ % SD 2.39 % Spydeberg Spb 9/ % % Storebrand FRN 13/ % % Terra Gruppen 11/ S.82% % Terra Gruppen FRN 13/ % % Tolga-s Sparebank FRN 2 SD % SD 0.9 % S Totens sparebank Boligkreditt FRN l1/l % 4997 SD SD 1.31 % S Totens Spb. FRN 13/ % % regn_aktiv Rente_ etter lermln_durasjon_eff_renle.xlsxgruppert :14

16 Sum bank og finans % Albain Bidco Norway FRN 13/20 Color Group FNR 12/ % % % % Energiselskapet buskerud FRN 13/ % % Host Hoteleiendom AS % % Höegh LNG Holdings FRN 12/ % % J Lauritzen FRN 12/17 Kistefoss FRN 13/1 North Alliance FRN 12/18 Nortura AS FRN 12/ % 8.90% 8.5% 2.99% o 0.27 % % % % lav Thon Eiendomsselskap FRN12/14 Ringeriks-Kraft FRN 13/1 Selvaag Bolig ASA FRN 13/18 Steen & Strom ASA FRN 13/1 Tallink Grupp FRN 13/18 Tele2 AB FRN 12/17 Telio Holding FRN 4/17 Teodin Acquico FRN 12/17 Thon Reitan FRN 13/1 Wilh. wilhelmsen FNR 07/22 Sum industri og shipping % 2.75%.02% 2.90% 5.90% 3.14% 5.8%.90% 3.05% 4.58% % % % % % % % % % % % Bassdrill Alpha LTD 7.5% 13/18 Det Norske ljeselskap FRN 13/20 Dolphin Group AS Havila Shipping FRN 12/1 IGAS Energy PLC North Atlantic Drilling FRN 13/18 Teekay ffshore Partners FRN 01/18 Viking Supply Ships FRN 12/17 Volstad Subsea FRN 13/1 Sum energi og oljeservice %.5% 9.07% 8.27% 8.32%.05% 5.85% 8.79% 7.18% % % % % % % % % % % Sum portefølje % Sum verdipapirer Sum kontanter Sum andelskapital % % % forklaring til first Aktiv Rente porteføljen Verdipapirer merket med' er unoterte. Øvrige verdipapirer er notert på slo Børs/ABM/Trace/NIMX Stockholm/Dublin/London/Luxembourg.. Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir fram til det forfaller Verdipapirene er inndelt i risikoklasser etter deres kredittrisiko. Klasse 1 har lavest risiko og klasse har høyest risiko. Risikoklasse 1: vernasjonale organisasjoner Risikoklasse 2: Stat og statsgaranterte papirer innenfor EØS Risikoklasse 3: Stat og statsgaranterte papirer utenfor EØS Risikoklasse 4: Fylker og kommuner Risikoklasse S: Banker og finansinstitusjoner Risikoklasse : Industri Nøkkeltall porteføljen. Yield to maturity 3.7%, Rentebinding (durasjon) 0.3, Kredittbinding (kredittdurasjon) 3.0. regn_aktiv Renle_ erter lermin_durasjon_eff_renle.xlsxgruppert :14

17 Produktark First Aktiv Høyrente Rentefond - Norge Desember 2013 Hvem passer fondet for? Fondet passer for investorer som ønsker en diversifisert aktiv forvaltning av kredittobligasjoner gjennom et regulert og likvid fond. Risiko Figuren viser First Asset Management AS sin risikovurdering av fondet Lavere risiko Høyere risiko First Aktiv Høyrente mot referanseindeks First Aktiv Høyrente Referanseindeks PRDUKTARK Typisk lavere avkastning Typisk høyere avkastning Plasseringen på skalaen over er avgjort utfra en beregning av fondets historiske volatilitet over de siste 5 år. Dersom fondet har kortere historikk er referanseindeksen benyttet. mar. 11 mai. 11 jul. 11 sep. 11 nov. 11 jan. 12 mar. 12 mai. 12 jul. 12 sep. 12 nov. 12 jan. 13 mar. 13 mai. 13 jul. 13 sep. 13 nov. 13 Risiko statistikk Historisk avkastning Standard avvik: 1,0 % Fond og indeks Desember Hittil i år 2012 Tracking Error: 1,17 % First Aktiv Høyrente 0,8 % 9,09 % 12,43 % Fakta om fondet Referanseindeks 0,22 % 1,70 % 1,29 % Kurs per ,00 Fra oppstart* 22,30 % Forvaltningsselskap First Asset Management AS *First Aktiv Høyrente ble startet 17. mars Forvalter Henry Grepstad / Nicholas Salbu Fondets investeringsstrategi Fondets startdato 17. mars 2011 Fondet er et aktivt forvaltet høyrente-obligasjonsfond hvor forvalter tar bevisst Referanseindeks ST3X (12mnd stat) kreditteksponering. Gjennom tett oppfølging av porteføljen søkes en god risikojustert Forvaltningskapital NK 371 mill absoluttavkastning over tid. Dette søkes oppnådd gjennom investeringer i obligasjoner Fond type/domesil UCITS/Norge med løpende avkastning betydelig høyere enn statsobligasjoner og bevisst Likviditet Daglig posisjonering for endringer i kredittpremier, alt i en veldiversifisert portefølje. Utbytte Reinvesteres Rentedurasjonen i fondet vil normalt ligge rundt 1 år. Tegn./innl. frist kl for kurs Investeringsbeslutningene er basert på fundamentalanalyse av enkeltselskaper og dagen etter vurderinger av rente- og kredittmarkedene generelt. Sentralt i disse vurderingene er Tegningsgebyr Inntil 1,00 % hvor forvalter mener man får best betalt for den risikoen man påtar seg. Forvaltningsgebyr 0,75 % per år Suksesshonorar* 10,00% Innløsningsgebyr 0,00 % Minstebeløp NK 0 Nøkkeltall Nå Forrige måned Valuta NK Yield to maturity 7,9% 8,1% ISIN N Rentebinding (durasjon) 0,9 1,0 Bloomberg code FAHYRE N Equity Kredittbinding (kredittdurasjon) 3,4 3,3,00 % *- Honoraret beregnes til 10 % av fondets avkastning etter forvaltningshonorar og utover referanseindeksen. Avkastningsbasert honorar beregnes og akkumuleres daglig og betales årlig etterskuddsvis. Honoraret akkumuleres kun hvis fondets avkastning utover referanseindeksen er den høyeste innenfor hvert kalenderår. Totalt årlig forvaltningshonorar er begrenset til maksimalt 1,00 % og minimum 0,50 %. Dette produktarket må ikke brukes som basis for investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig kursutvikling. Investor oppfordres til å lese fondets forenklede prospekt før investeringsbeslutning tas. First Asset Management Rating-allokering Fondets største posisjoner Investment grade 8 % TiZir Ltd 5,% BB+/BB/BB- 32 % Telio Holding ASA 4,9% B+/B/B- 1 % Albain Bidco Norway AS 4,7% Svakere 2 % dfjell SE 3,9% Braathens Aviation AB 3,9% Teekay ffshore Partners LP 3,% Volstad Subsea AS 3,% BassDrill Alpha Ltd 3,0%

18 Verdipapirfondet First Aktiv Høyrente Resultatregnskap Beløp i hele kroner Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter kr kr kr Gevinst/tap ved realisasjon kr kr kr Netto endring i urealiserte kursgevinster/kurstap kr kr kr Andre porteføljeinntekter og kostnader kr kr kr Porteføljeresultat kr kr kr Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar 5 kr kr kr Andre inntekter og kostnader kr kr kr Forvaltningsresultat kr kr kr Resultat fra verdipapirporteføljen kr kr kr Resultat før skattekostnad kr kr kr Skattekostnad 8 kr kr kr ARSRESULTAT kr kr kr Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: verført til/fra opptjent egenkapital kr kr kr Netto andelsrente gjennom året kr kr kr Avsatt til utdeling andelseiere kr kr kr Sum anvendt kr kr kr regn_aktiv Høyrente_ etter termin_durasjon_ett_rente.xlsxresultat :15

19 Verdipapirfondet First Aktiv Høyrente Balanse 31. Desember Beløp i hele kroner EIENDELER Note Verdipapirportefø Ije 2 kr kr kr Andre fordringer 7 kr kr kr Bankinnskudd kr kr kr Sum eiendeler kr kr kr EGENKAPITAL Innskutt egenkapital: Andelskapital til pålydende 5 kr kr kr verkurs/underkurs kr kr kr Sum innskutt egenkapital kr kr kr pptjent egenkapital kr kr kr Sum egenkapital 4 kr kr kr GJELD Annen gjeld 7 kr kr kr Sum gjeld kr kr kr Sum egenkapital og gjeld kr kr kr slo. 31. desember mars 2014 l~~ Lars Henning Styremedlem Vikjord &:.#ß Styremedlem i ;WA/l Kristin L. A. Wilhelmsen Erik Haugland Adm. Direktør regn_aktiv Høyrente_ euer termin_durasjon_eff_rente.xtsxbalanse :1

20 VERDIPAPIRFNDETFIRSTAKTIVHØVRENTE31. Desember 2013 Selskapets navn Afjord Sparebank FRN 3/17 Bayport management 13% 13/17 Blaker Spb FRN12/18 BUDFRAENAHUSTADSPBFRN07/99 EikaBoligkreditt FRN13/18 Gjerstad Spb. FRN12/17 Rygge-Vaaler Sparebank 11% 09/19 Sparebank 1 SMN FRN13/18 Spb 1 Buskerud FRN02/18 Spb 1 Næringskred FRN11/18 Sum bank og finans Pålydende Påløpte rtr Durasjon Effektiv rente Kurs.21 % % % 3.43 % % % % % 5.38 % % Kostpris NK Markedsverdi (inkl. renter) NK Urealisert Gevinst/tap % av andels- Risiko-klasse NK kapitalen Neste rente % % % % % % % % % % % Albain Bidco Norway FRN13/20 Braathens Aviation FRN BWGHomes Cidron DelfiIntressente 10/17 Color Group FNR12/19 Curato Bidco FRN13/18 Dannemora Mineral 11/111.75% Gaslog Ltd Golar LNGPartners FRN12/17 Host Hoteleiendom AS Höegh LNGHoldings FRN12/17 J Lauritzen FRN12/17 Kistefoss FRN13/1 Navigator HLGS9% 12/17 Nobina Europe 11% 12/17 North Alliance FRN12/18 Northland Resources AB13% dfjell ASAFRN12/18 TallinkGrupp FRN13/18 Telio Holding FRN4/17 Teodin Acquico FRN12/17 Tizir Ltd09/17 WAWallvision AB12/17 West Air Europe AB Sum industri og shipping % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %.77 % o % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Aker FRN12/22 Bassdrill Alpha LTD7.5% 13/18 Boa ffshore AS DNFRN07/20 Dolphin Group AS Eidesvikffshore FRN13/18 Etrion Corp FRAMExploration 13% 12/ % % %.5 % 9.07% % % % % 2.82 % 1.08 % 1.5 % 1.3% 2.4% 0.91 % 0.55% regn_aktiv H"yrenle_ ener lermin_durasjon_eff_rente.xlsxgruppert :1

Swedbank Asset Management AS

Swedbank Asset Management AS Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2014 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2014 Kjære

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS Side 1 Årsrapport 2012 for fond forvaltet av 11 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 Innovasjon Norge Noter til årsregnskapet 2013 SELSKAPSINFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Selskapsinformasjon Innovasjon Norge er et særlovsselskap med formål

Detaljer

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 NØKKELTALL 2014 2013 2012 2011 2010 Arbeidsgivertilskudd 219 796 198 949 199 317 240 432 174 339 Medlemsinnskudd 10 402 10 069 9 687 9 179 8 692 Finansinntekter netto 271 540 333 941 286

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI 1. VERDIPAPIRFONDET PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI Navn: Spesialfondet KLP Alfa Global Energi Organisasjonsnummer: 996415406 Type fond: AIF - Spesialfond Klassifisering VFF: Andre verdipapirfond

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2011 2010 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2011 2010 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2011 og utsikter for året 2012 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2011 13 Balanse 2011 14 Revisors beretning 18 Beretning

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Statnett. Årsrapport 2013. Statnett Forsikring AS. . æ/ 1/

Statnett. Årsrapport 2013. Statnett Forsikring AS. . æ/ 1/ Statnett Statnett Forsikring AS Årsrapport 213. æ/ 1/ J 1 lnnhold Statnettkonsernet Statnett Forsikring AS Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantoppstilling Noter til årsregnskapet

Detaljer

årsrapport 2012 KLP Kreditt AS

årsrapport 2012 KLP Kreditt AS årsrapport 2012 KLP Kreditt AS Forsidefoto: Kari Jacobsen KLP inviterte i 2012 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: Åpen, Tydelig, Ansvarlig og Engasjert. Juryens

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2014

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 ÅRSBERETNING FOR 2014 1. Eierforhold, selskapsform og formål Telenor Pensjonskasse er en pensjonskasse opprettet av Telenor ASA. Pensjonskassen skal yte alders- og uførepensjoner til medlemmene

Detaljer

Nøkkeltall. Årsberetning 2010 / Forvaltningskapital / Nøkkeltall

Nøkkeltall. Årsberetning 2010 / Forvaltningskapital / Nøkkeltall Årsberetning 2010 Nøkkeltall Blaker Sparebank ble stiftet 22. okt 1920. Banken består i tillegg til hovedkontoret på Sørumsand av 2 filialer, en på Blaker og en på Auli. Blaker Sparebank er en lokal sparebank

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2014 Årsberetning Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2 INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2014 og utsikter for året 2015 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 80

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 80 Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 80 Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 50

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 50 Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 50 Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Statnett SFs Pensjonskasse

Statnett SFs Pensjonskasse Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport 2013 Innhold Årsberetning 3 Resultatregnskap 12 Balanse 14 Egenkapitaloppstilling 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 19 Revisjonsberetning 34 Aktuarens beretning

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Veronica Norevik For dagene som kommer KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere

Detaljer

Skanska Norge konsernpensjonskasse

Skanska Norge konsernpensjonskasse Skanska Norge konsernpensjonskasse Org.nr 971510110 ÅRSREGNSKAP Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømsanalyse Endring i egenkapital Revisjonsberetning SKANSKA NORGE KONSERNPENSJONSKASSE

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer