Thrusterutskifting "World First"-metode i bruk på Balder. Slagen gode på miljøsiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Thrusterutskifting "World First"-metode i bruk på Balder. Slagen gode på miljøsiden"

Transkript

1 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Thrusterutskifting "World First"-metode i bruk på Balder Slagen gode på miljøsiden ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Vellykket ONS-deltakelse og standen vil leve videre FORUS Grensev. 6 Postboks Stavanger Tlf.: OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo Tlf.: SLAGEN Postboks 2001 Postterminalen 3103 Tønsberg Tlf.:

2 s4 Vedlikehold av Balder FPU thrusterne "World First"-metode utviklet på Forus sparer tid og penger. s22 ExxonMobil og Tall Ships' Race august var Stavanger vertsby for seilskuteregattaen Tall Ships Race ExxonMobil var med på folkefesten. s29 Sesongens siste seilas ExxonMobils seilskip Mobella, med mannskap på seks, ble seilt tilbake til Oslo etter sommerens opphold i Stavanger. s11 Slagen en suksessbedrift også på miljøsiden Slagens mangeårige miljørådgiver Øyvind Sundberg utdyper om spennende prosjekter og resultater. s14 ExxonMobil blant årets 10 beste ONS-stands For tredje gang blir en ExxonMobil ONS-stand overført til Norsk Teknisk Museums permanente oljeog gassutstilling. s18 Young professionals et blikk inn i framtiden Bli kjent med Innovation Oil, Minifisk og en digital verden innen oljeleting. s25 Jobben min/rune Sandnes Rune sitter i Brussel og gir råd om bensinpriser fra Hammerfest til Bømlo. s31 Esso-mesterskapet i orientering Slagen var årets arrangør, og 27 deltakere fra Finland, Oslo, Forus og Slagen stilte opp til dyst. s33 Forus Games 2004 Historiens første Forus Games ble avviklet torsdag 16. september på Sandnes Stadion 230 personer var påmeldt i hele ni øvelser! XOM internmagasin oktober 2004 Ansvarlig redaktør: Arvid Bærheim. Redaksjon: Arvid Bærheim og Kirsten Sivertsen Utforming: Pro&Contra. Repro og trykk: Kai Hansen Trykkeri. Internett: Forsidefoto: John Hestenes 2 3

3 Tekst Arvid Vedlikehold av Balder FPU thrusterne "World First"-metode utviklet på Forus sparer tid og penger juli ble det utført en operasjon på Balder FPU som tilhører klassen World First. Styrbord thruster (propell-enhet) akterut på Balderskipet ble skiftet ut uten dykkere eller dyrt kranfartøy, takket være en ny metode og nye verktøy utviklet av Subsea and Modificationsgruppen på Forus. David Equid, leder av Subsea and Modifications-gruppen på Forus, forteller til XOM at Balderskipet har tre store propell-enheter på engelsk kalt thrustere som er avgjørende for at fartøyet kan holdes i riktig posisjon. De tre thrusterne er kjempestore, og hver av dem veier 63 tonn. Hele enheten kan rotere rundt en vertikal akse og dermed sørge for skyvekraft i ønsket retning. Det anbefales at thrusterne har full vedlikeholds-overhaling hvert 5. år. For en halvt nedsenkbar borerigg eller et vanlig skip faller disse vedlikeholdsintervallene sammen med 5-årsklassifiseringen som foretas på et skipsverft. Det er spesielt utfordrende å anvende tradisjonell skipsteknologi på et produksjonsskip ettersom slike skip oftest har et krav om å ligge fast på feltet i 15 år for å opprettholde produksjonen, sier David. For å gjennomføre det obligatoriske vedlikeholdsprogrammet fikk ExxonMobil Rolls Royce Propulsion i Ulsteinvik til å fabrikere en ny propell-enhet til erstatning for den som skulle skiftes ut for vedlikehold. Nytt verktøy utviklet, som muliggjør utskifting uten bruk av dykkere David peker på to utfordringer under utskifting av thrustere til havs: 1. operasjonen med å kople løftewirene fra de interne kranene til thrusteren, og 2. overføring av thrusteren fra de interne wirene til en ekstern kran. I en tidlig fase under David Equid, leder av Subsea and Modifications-gruppen. David Equid, head of the Subsea and Modifications group. Maintenance Change-out of Balder FPU thrusters "World First" approach developed at Forus saves cost and time On 27/28 July 2004 a "World First" was performed on the Balder FPU. The starboard thruster was changed out without using divers or a high-cost crane vessel thanks to a novel approach and new tools developed by the Subsea and Modifications group at Forus. David Equid, head of the Subsea and Modifications group, tells XOM that the Balder FPU has three large propeller units (thrusters) that are crucial to keep the vessel with a heading that is generally into the wind and seas. The thrusters are huge each of the units weighs 63 tons, and the entire unit can rotate around the vertical axis to provide thrust force in any direction. The thrusters have a recommended service life of 5 years between full overhauls. For a semisubmersible drilling rig or conventional vessel, these service intervals coincide with 5-year classification refits that take place in a dockyard. Using traditional ship technology like this on a FPSO unit, brings about special challenges, since the production vessel may be required to stay on location for 15 years or more to keep up field production, says David. To accomplish the required maintenance program, ExxonMobil had Rolls Royce Propulsion at Ulsteinvik fabricate a new thruster to replace the unit removed for maintenance. Skissen viser hvordan den gamle thrusteren overføres fra inne på Balderskipet til heisen bak på skipet, for deretter å settes på supplybåtdekket (operasjon i omvendt rekkefølge for den nye thrusteren). The sketch illustrates the start of the transfer of the old thruster from the inboard to the outboard winch, and landing on supplyboat deck (and vice versa for the new thruster). planlegging av utskiftingen, diskuterte gruppen vår erfaringene gjort av Statoil på Norne og PGS på Vargfeltet. På Vargfeltet ble dykkere benyttet da ROV (fjernstyrte undervannsfarkoster)-kontraktører var lite villige til å operere ROV en i det ekstremt korte mellomrommet mellom thrusteren og skipsskroget. Statoil lyktes med å utføre operasjonen med ROV. Deres så vel som vår egen erfaring med å operere ROV er tett opp til skrogene på Balder- og Jotun-skipene, ansporet imidlertid vårt team til å evaluere alternative metoder for å feste de interne wirene til thrusteren, forteller David. Løsningen de kom fram til var unik og en såkalt World First. En av våre ingeniører, John Hestenes, utviklet et nytt konsept, et fjernstyrt koplingsverktøy som kunne senkes 17 meter ned gjennom et lederør med 270 mm diameter. Dette verktøyet sørget for at wirene kunne festes til thrusterens løfteøyne uten bruk av dykkere eller ROV (se side 8). To hydrauliske kraner ble designet og bygd spesifikt for å brukes sammen med koplingsverktøyet under løfting av Balder-thrusterne. Utviklingen av hele utskiftingskonseptet, forberedelse av prosedyrer og byggingen av spesialutstyret ble utført på mindre enn 6 måneder, sier David. Ny krane på akterdekket viktig element i løsningen David forteller at det andre nye elementet i løsningen var byggingen av en spesialkran med 100 tonns løfteevne samt løfteramme og vinsj midlertidig plassert på Balders akterdekk for å hindre uakseptable rykkbelastninger av wirene. New tool designed allowing for diverless intervention David points to two main challenges during a thruster change out at sea: 1. the operation of connecting the lift wires from the internal winches to the thruster, and 2. transfer of the thruster from the internal wires to an external crane. In the early phase of planning the change out, our group discussed the experiences that were gained by Statoil on Norne and PGS on Varg. At Varg they used divers as their ROV (Remote Operated Vehicle) contractors were reluctant to operate the ROV in the extremely tight spot between the thruster and the vessel hull above. Statoil managed to do this by an ROV, but their experience as well as our experience with ROVs close to the hull on the Balder and Jotun vessels, motivated our team to evaluate other options for connecting the internal winch wires to the thruster, says David. The solution they arrived at for Balder was unique and a world first. One our engineers, John Hestenes, designed a new concept, a remote connector tool that could be lowered 17 m through the 270 mm diameter guide tube and attached to the lifting points on the thruster without using divers or an ROV (see page 8). Two hydraulic winches were designed and built specifically for use in conjunction with the remote connector, during the lowering of the Balder thrusters. Establishing the overall change-out concept, preparing the procedures and building all of the specialist equipment was carried out in less than 6 months. 4 5

4 Den gamle thrusteren settes i krybben på Stril Power. Den nye thrusteren som skimtes bakenfor, er klar for å løftes ut av krybben. Landing of "old" thruster into landing frame on Stril Power. The new thruster is visible behind and will subsequently be lifted out of its frame. På et skipsverft er det i realiteten ingen relativ bevegelse mellom skipet og verftskranen. På åpent hav ville en overføring mellom løfteanordningene på Balderskipet og kranfartøyet kunne føre til farlige rykkbelastninger på grunn av de to fartøyenes ulike bevegelser i sjøen. Ved å overføre thrusteren til en kran på Balderskipet, vil problemet med relativ bevegelse bli eliminert. Dermed unngikk vi å benytte et dyrt kranfartøy samt eventuelle, høye kostnader knyttet til standby på grunn av venting på været. Siste trinn i utskiftingsoperasjonen var å sette thrusteren direkte fra den nye Balderkranen ned i en transportkasse på supplybåtens dekk. Installasjonen av den nye thrusteren kunne så utføres ved å kjøre utskiftingssekvensen i motsatt rekkefølge. Eget utstyr gir betydelige kostnadsbesparelser i framtiden Nå som utskiftingssystemet er utviklet og bygd, er det tilgjengelig for bruk under fremtidig vedlikehold, første gang ved neste vedlikeholdsintervall om 5 år. ExxonMobil vil få betydelige kostnadsbesparelser ved å bruke eget utstyr, sammenlignet med leie av fartøy/utstyr. New aft crane on Balder crucial part of the solution David tells XOM that the other novel feature of the solution, was the construction of a special 100 ton crane/lifting frame and winch temporarily mounted on the aft deck on Balder to eliminate unacceptable snap loads. In a dockyard there is virtually no relative movement between the ship and a dock crane, but in the open sea, a transfer between winches on the Balder FPU and an external crane vessel could lead to dangerous snap loads in the wires due to different sea motions between the two vessels. By transferring the thruster to a crane on the Balder FPU, the problem of relative movement during this transfer was eliminated. The need for a very high cost crane vessel with associated exposure to the high cost of any standby due to weather or other factors, was also eliminated. The last step of the removal operation was to lower the thruster from the new Balder crane directly onto a transport cradle on the supply boat deck. Installing the new thruster was simply a reversal of the removal sequence. Den gamle thrusteren er sikret i transportkrybben. Løftearrangementet flyttes til den nye thrusteren bak. The old thruster is secured in the landing and transport frame. The lifting arrangement is being moved to the new thruster behind. 6

5 Vellykket utskifting takket være utmerket teamarbeid Owning equipment offers future cost savings Styrbord-thrusteren på Balderskipet ble skiftet ut i en vellykket operasjon 27. og 28. juli, 2004 uten uønskede hendelser. En stor innsats fra alle deltakende grupper bidro vesentlig til at oppdraget ble en suksess. Organisering, koordinering og forprosjektering krevde betydelige bidrag fra Subsea and Modifications-gruppen ledet av David Equid, Operations Maintenance and Logistics-gruppen ledet av Nick Clarke, drifts- og vedlikeholdspersonell på Balderskipet, samt kontraktører som OISH (kransystemer), Malm Orstad (fjernstyrt koplingsverktøy), AKOP ( kranen på akterdekket), Møkster Shipping, Rolls Royce, Global Maritime, Det norske Veritas (DnV), Subsea 7 og CAN. Detaljerte prosedyrer for operasjonen ble utviklet av Jørn Hansen og Birgit Opheim med bidrag fra andre deltakere i Subsea og Modificationsgruppen. Kenneth Uren var leder for offshore-prosjektet, og Balders offshore-personell bidro vesentlig til prosjektets suksess. I tillegg deltok en rekke leverandører og kontraktører med å forberede supplyskipet til å transportere, samt laste og losse thrusterne. Øystein Hass, Tor Petter Egeland og Jo Petter Oftedal fra Operations Maintenance og Logisticsgruppen sørget for at sikkerheten hadde topp prioritet under mobiliseringen og modifikasjonsarbeidene på Dusavikbasen. De samme operasjonene vil bli utført sommeren 2005 når babord thruster etter planen skal skiftes ut, etterfulgt av baugthrusteren og de samme sikre og kostnadseffektive teknikkene vil også da bli benyttet. Nick Clarke, leder for Operations Maintenance and Logistics-gruppen. Nick Clarke, leader of Operations Maintenance and Logistics Group. Now that the change-out system has been designed and built it is available for use during future maintenance change-out cycles, with the next round scheduled for 5 years in the future. This will realise significant cost savings for ExxonMobil by using our own equipment compared with the unit rate/rental required for the alternatives. Successful change out due to excellent team effort The starboard thruster on Balder was successfully changed out on 27/28 July 2004 without any safety incidents. The team effort by all participating groups was the significant factor in the success of the operation. The organisation, coordination and pre-planning required major contributions from the Subsea and Modifications group led by David Equid, the Operations Maintenance and Logistics group led by Nick Clarke, operations and maintenance personnel onboard the Balder FPU, as well as contractors including OISH (winch systems), Malm Orstad (remote connectors), AKOP (100 ton crane), Møkster Shipping, Rolls Royce, Global Maritime, DnV, Subsea 7, and CAN. The detailed procedures for this work were developed by Jørn Hansen and Birgit Opheim with input from other members of the Subsea and Modifications group. Kenneth Uren who undertook the role of Offshore Project Lead, noted the offshore teams high level of participation was a key part in the success of the project. The preparation of the supply vessel to transport and load/offload the thruster at Balder required a coordination of numerous contractors and vendors. Øystein Hass, Tor Petter Egeland and Jo Petter Oftedal from the Operations Maintenance and Logistics Team provided a focus on safety as the number one objective during the mobilisation and modification work at Dusavik supply base. The operations will be repeated in the summer of 2005 when the port thruster is planned to be changed out, followed by the forward thruster, all using the same safe and cost effective techniques. Den nye thrusteren henger i A-rammen mens klatrere fester løftewirene til det interne løftearrangementet. Legg merke til klatrerne rett over vannflaten som sjekker de hydrauliske koplingene til det fjernstyrte koplingsverktøyet. Den gamle thrusteren henger i A-rammen. Klatrere fra CAN løsner wirene fra den interne heisen før thrusteren settes ned på Stril Power-dekket. The old thruster is suspended in the A-frame. The climbers from CAN are disconnecting the wires from the internal winches prior to lowering onto Stril Power. The new thruster is suspended in the A-frame while the climbers are re-connecting the lift wires from the internal winches. Note climber just above the water line, checking the hydraulic couplings for the remote connector. 8 9

6 Fjernstyrt tilkoplingsverktøy Subsea and Modifications-gruppen på Forus klarte i løpet av et snautt halvår å designe og bygge et spesialisert hydraulisk verktøy som gjorde det mulig å skifte ut thrusterne på Balderskipet uten hjelp av dykkere eller ROV. Subsea-ingeniør John Hestenes, som var hovedarkitekten bak konseptet, forklarer hvordan verktøyet fungerer: Uten dykkere og ROV måtte vi lage et nytt konsept for å skifte ut Balderthrusterne, og løsningen ble et hydraulisk verktøy formet som en sylinder. Verktøyet er egentlig en hyperavansert sjakkel som festes i enden av løftewiren og senkes ned gjennom et 270 mm tykt lederør gjennom skipet. Ved hjelp av et undervannskamera og et miniatyrkamera integrert i den 84 mm tykke løftebolten, kan operatøren ved vridning av wirene manøvrere verktøyet i riktig posisjon og aktivere innsetting av sjakkelbolten i rett øyeblikk, sier John. John sier at ExxonMobil kontaktet Malm Orstad på Klepp med å bidra til å utvikle verktøyet ettersom de har lang erfaring med bygging av spesialisert hydraulisk verktøy. De bygget en prototype som ble testet på Balder i april. Verktøyet skulle være sterkt nok til å tåle et løft på opptil 200 tonn inklusive sikkerhetsmarginer. Det måtte ha funksjoner som låste det på plass om noe sviktet, og det måtte også ha en utløsningsfunksjon dersom noe kilet seg fast. Verktøyet gjennomgikk mange tester og endringer før det ble sertifisert og godkjent av Det norske Veritas. Det endelige beviset på at det virker, ble demonstrert juli, avslutter John. Subsea-ingeniør John Hestenes viser fram det fjernstyrte koplingsverktøyet han designet for utskifting av Balder-thrusterne. Subsea engineer John Hestenes shows the remote connector tool which he designed for the Balder thruster change-out job. Remote connector tool The Subsea and Modifications group at Forus managed over a period of less than half a year to design and build a specialized hydraulic tool which made it possible to change out the Balder thusters without using divers or an ROV. Subsea engineer John Hestenes, who was the main architect behind this concept, explains to us how the tool works: Without using divers or an ROV we had to develop a new concept for changing out the Balder thrusters. The solution we arrived at was a hydraulic tool, shaped as a cylinder. The tool is really a high-tech shackle which is fastened to the end of a lifting wire and lowered down through a 270 mm diameter guide tube through the ship. By aid of a downward looking subsea camera as well as a miniature camera integrated into the center of the 84 mm thick lifting bolt, the operator is able to maneuver the wires and place the tool into the correct position and activate insertion of the lifting bolt at the right moment, says John. John says ExxonMobil contacted Malm Orstad at Klepp to assist with developing the connector as they have a track record of building specialized hydraulic tools. They built a prototype which was tested on Balder in April. The remote connector tool had to be strong enough to withstand a 200- ton heavy lift including safety factors. Furthermore, it would have to contain functions to lock it in place in case something failed, and it also had to contain functions that would ensure release in a stuck scenario. The tool was extensively tested and improvements made prior to certification and approval by Det norske Veritas. The ultimate proof that it worked was demonstrated on 27/28 July, concludes John. Tekst Erik Bagle Slagen en suksessbedrift også på miljøsiden I forrige utgave av XOM var det et lengre intervju med raffineridirektør Petter Finn Holland og forsyningsdirektør Bjørn Nilsen-Aas om Slagen som suksessbedrift nasjonalt, så vel som i ExxonMobils internasjonale raffineri- og forsyningssystem. XOM ønsker i denne utgaven å utdype en del spennende prosjekter og resultater knyttet til miljøsiden av raffinerivirksomheten. Vi stiller derfor denne gang en del spørsmål til Slagens mangeårige miljørådgiver Øyvind Sundberg. Er Slagen en suksessbedrift også på miljøsiden? Når vi ser på utviklingen gjennom 90-åra og med de planer og prosjekter vi har nå, vil jeg ikke nøle med å si at vårt raffineri også på miljøsiden står sterkt. Vi har ved flere anledninger vært tidlig ute også i forhold til myndighetskrav. Hva med utslippene fra selve raffineriprosessen? Det ble utarbeidet en rapport til Statens forurensningstilsyn (SFT) i 2003 hvor vi analyserte Slagens operasjons- og utslippsforhold sammenlignet med raffinerier ellers i Europa, samt hvordan Slagen ligger an i forhold til nye europeiske miljødirektiver. Konklusjonen er at vårt raffineri ligger svært godt an med hensyn til operasjon, prosedyrer og utslipp til luft og vann. Når det gjelder selve utslippene, driver vi raffineriet med meget effektiv energibruk. I tillegg fyres ovnene i raffineriet med en fyrgass som består av nærmere 50 volumprosent hydrogen. Dette gir relativt lave utslipp av CO2, og prosjekter for energisparing er planlagt for ytterligere reduksjon av disse utslippene per tonn råolje. Utslipp til luft av SO2, NOx og partikler er også lave i forhold til det generelle europeiske nivået. Her vil jeg også nevne at vi planlegger prosjekter for ytterligere, store Øyvind Sundberg Slagens miljørådgiver. Øyvind Sundberg Slagen s environmental advisor. The Slagen refinery a success story in the environmental area In the last issue of XOM, we had a long interview with refinery manager Petter Finn Holland and supply manager Bjørn Nilsen-Aas about Slagen as a successful national company as well as being successful within ExxonMobil s international refining and supply system. XOM wants in this issue to dwell in more detail on some exciting projects and results in the environmental area of the refining business. We ask Slagen s environmental advisor Øyvind Sundberg whether Slagen is a successful company even in the environmental area? Looking back at the development through the 90-ies, and at the current plans and projects, I do not hesitate confirming we have a strong standing in the environmental area. On several occasions we have anticipated new demands and regulations put forward by the authorities. What about the emissions from the refining process? We prepared a report to the Norwegian Pollution Control Agency (SFT) in 2003 in which we analyzed Slagen s operations and emissions compared to refineries elsewhere in Europe. We also analyzed Slagen s performance in view of the new European ennvironmental directives. The conclusion was that our refinery does well regarding operations, procedures and emissions to air and discharges to water. Regarding emissions, we run our refinery with a very efficient use of energy

7 reduksjoner i utslipp av SO2 og NOx de neste to årene. Til slutt har raffineriet svært lave utslipp av olje til Oslofjorden, faktisk ikke mer enn det en fritidsbåt med totakts utenbordsmotor slipper ut. Hva med myndighetenes rolle i denne forbindelse? Raffineriet er plassert i SFTs strengeste kontrollklasse når det gjelder utslipp og blir regelmessig inspisert og revidert av myndighetene. CO2 er vel den klimagassen som får størst oppmerksomhet internasjonalt så vel som nasjonalt? Furthermore, our furnaces are fired with fuel gas consisting of 50 volume per cent hydrogen, giving very low emissions of CO2. Projects for energy saving are planned to achieve further reduction of emissions per ton of crude oil. CO2, NOx and particle emissions to air, are also low compared to the general European level. Here we also ought to mention that we are planning to start projects that will result in further, substantial reductions of SO2 and NOx over the next two years. Finally, the refinery has very low emissions of oil in effluent water discharged to the Oslo Fjord, in fact not more than the emission of a two-stroke outboard engine. What about the role of the authorities in this regard? er det snakk om å utnytte spillvarme fra raffineriet. Også dette er spennende prosjekter. Og vi har også hørt om et søppelprosjekt? Dette er et prosjekt som dreier seg om varmegjenvinning fra sortert avfall. Selskapet Slagen Energigjenvinning inngikk en avtale med Esso om et prosjekt der varmen som skulle gjenvinnes, var planlagt brukt til produksjon av vanndamp for raffineriet. Dette ville redusere raffineriets utslipp av CO2 med ytterligere om lag tonn per år. Desverre har det oppstått problemer med realisering av dette prosjektet som nå er lagt på is. Vestfold county. The project as it is defined today is planned to yield waste heat power in the order of 100 Gwh. There are other exciting things happening outside the Slagen gates? First, I will mention that we have put at disposal 50 acres of forest area to be used for businesses which are able to utilize some of our waste heat. A fish farm which could raise fish requiring warm water and a pilot plant for cultivation of micro algaes are the projects that have been discussed and explained so far. Again, it is all about using waste heat from the refinery in these exciting projects. Ja, og da er det gledelig at vi har klart å redusere CO2- utslippene med 11 % per tonn råolje siden 1990, dette på tross av at økte miljøkrav til selve produktene drar i motsatt retning. Når det er sagt, så er det ikke til å stikke under en stol at raffinerier er av de virksomheter som grunnet sin natur har betydelige CO2-utslipp. Slagen slipper nå ut om lag tonn CO2 per år, mens de samlede norske utslipp er om lag 40 millioner tonn. Vi har lenge hørt om fjernvarmeprosjekter knyttet til utnyttelse av spillvarme fra raffineringsprosessen. Vil det komme i nær fremtid? For å si det slik, så kommer det ikke an på oss. Vi har vært innstilt på å levere spillvarme i flere år nå, men det forutsetter at andre investerer utenfor raffinerigjerdet, og da i et fjernvarmesystem. Varmt vann må bringes i et fjernvarme nett frem til mulige brukere i i Tønsberg-området. Slik de økonomiske forutsetningene er i dag, vil dette kreve statlige støttemidler. Om dette vil bli gitt, gjenstår å se. Det er partier og krefter også på Stortinget som har snakket varmt om denne saken, særlig under strømkrisen vinteren 2002/2003. Hvor mye utgjør Slagens spillvarme? Raffineriets totale utslipp av spillvarme er omlag 800 Gwh tilsvarende 25 % av Vestfolds strømforbruk. Fjernvarmeprosjektet som er definert i dag, vil imidlertid utnytte 100 Gwh i første omgang. Det skjer imidlertid andre spennende ting utenfor porten? Da vil jeg først nevne at vi har stilt til rådighet 200 mål skogsområde for næringsvirksomhet som kan utnytte spillvarme. Prosjekter som har vært utredet er oppdrettsanlegg for varmekjær fisk, og et forsøksanlegg for mikroalger. Igjen The refinery has been placed in SFT s strictest control class regarding emissions, and is regurlarly being inspected and revised by the authorities. CO2 is probably the climate gas having most focus and attention internationally as well as internationally? Yes, and then it is gratifying to see that we have managed to reduce CO2 emissions by 11 per cent per ton crude oil since 1990, despite the fact that increased environmental demands on our products are pulling in the opposite direction. This said, there is no reason to hide the fact that refineries are among businesses bound to emit substantial quantities of CO2 due to their nature. As of today, Slagen is emitting about 350,000 tons of CO2 per year, while the total Norwegian CO2 emissions are 40 million tons. We have long heard talk about a district heating plant project, utilizing the waste heat from the refining process. Will such a project be implemented? To put it this way it will not depend on us. We have for many years been ready to deliver waste heat, on the condition that others make the investments in the distribution system for the waste heat outside the refinery fences. Hot water has to be transported via a district heating grid to potential users in the Tønsberg area. The commercial viability of such project today is dependent on public capital. It remains to be seen whether this will be granted. Some parties in the Storting have been talking warmly in favour of this project, particularly during the power crisis in the winter of 2002/2003. How much power can be derived from Slagen s waste heat? The refinery s total emission of waste heat is about 800 Gwh equivalent to 25% of the power consumption of Så den nærmeste tiden blir ikke noe hvileskjær? Nei, heller ikke på miljøfronten her på Slagen er det tilfelle. Her er alle innstilt på å jobbe for å sikre raffineriets sterke posisjon på kort så vel som på lang sikt. And then we have also heard about a garbage project? That is a project about waste heat recovery from sorted garbage. A company named Slagen Energigjenvinning entered an agreement with Esso regarding a project using recovered heat for production of steam for the refinery. This would reduce the CO2 emissions from the refinery by about 25,000 tons per year. Unfortunately, there have arisen some problems realizing this project, and it has therefore been put on the shelf for the time being. So you don t expect the near term will be an idle period? No, the time ahead will definitely not be idle in the environmental area at Slagen. Here everybody is dedicated to working hard to secure the refinery s strong position in the long as well as the short term. For ytterligere utdypning av temaet henvises til brosjyren MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR. Denne ligger også på Essos hjemmeside: For further information about this theme, we refer to the brochure Environment and Corporate Responsibility. You will also find more information on our hompepage:

8 ExxonMobil blant årets 10 beste ONS-stands og standen lever videre Tekst Bente Bærheim ExxonMobil var nær ved å vinne "Best Stand Award". Vi var antakelig den best besøkte standen under messen, og over hele området var våre besøkende tydelig synlige med sine store ExxonMobil-bærenett med sjakkspill. Men best av alt. Standen skal brukes igjen. For tredje gang blir en ExxonMobil ONS-stand til en publikumsattraksjon ved Norsk Teknisk Museums permanente olje- og gassutstilling. Vi er svært glad for den oppmerksomhet standen vår har fått under ONS, og vi er også stolte over at den også vil leve videre på Norsk Teknisk Museum, sier Magne Hovda, informasjonsdirektør i ExxonMobil. Standen inviterer til læring gjennom lek og er del av vårt bidrag til å øke interessen blant ungdom for bransjen vår. Stand lay-out Standen dekket 132 m 2. Den ble designet for å pirre nysgjerrighet, samtidig som den også var en effektiv møteplass. Ideene, utførelsen og standoppbyggingen ble utført av lokale krefter. Kolon, Media Farm og Kulissemakeriet samarbeidet alle tett med oss. Vi svarte godt på ONStemaet for året; "Shaping the energy future", samtidig som standen også er i tråd med vår egen målsetting, "Tar tak i fremtidens energiutfordringer", sier informasjonssjef Jone Stangeland, prosjekt leder for årets ONS. Explore IT Vårt innbydende tema Explore IT henspeiler ikke bare på å utforske standen, men er også en invitt til de unge om å velge seg fag som muliggjør jobb i vår bransje. Sist, men ikke minst, oppfordrer vi fortsatt utforskning av norsk sokkel som fremdeles har store uoppdagede reserver. Kathy Pepper ønsker HM Kong Harald og Dronning Sonja velkommen til ExxonMobil sin stand. Kathy Pepper greets HM King Harald and Queen Sonja welcome to ExxonMobil's stand. ExxonMobil among the upper ten at this year s ONS and the stand lives on We almost won the "Best Stand Award". We were the most visited stand and in all exhibition halls and conference halls, were our visitors clearly visible carrying their large ExxonMobil bags containing a chessboard. But best of all the stand is to be reused at the Norwegian Science and Technology Museum as part of their permanent exhibition. This is the third time the company contributes with a major attraction. We are pleased with the attention our stand has had during the ONS days and are proud to see it rebuilt at the Norwegian Science and Technology Museum, says Magne Hovda, Public Affairs Director. The stand invites to learning by playing and is part of our contribution to attract young talent to the industry. The stand lay-out The stand covered 132 m 2. It was designed to stir the visitor s imagination and curiosity, but also to be an inviting meeting place. The stand was designed and built in close cooperation between Kolon, Media Farm and Kulissemakeriet, all three local companies. The team working with us managed to catch this year s ONS theme, "Shaping the energy future", as well as giving a presentation in line with our own slogan, "Taking on the world s toughest energy challenges", says Public Affairs Manager Jone Stangeland, who headed this year s ONS project. Møteplassen: Jone Stangeland og politikerne. The Meeting Place: Jone Stangeland and the politicians. Kathy Pepper og Magne Hovda viser standen til kongeparet. Kathy Pepper and Magne Hovda shows the stand to the King and Queen of Norway. ExxonMobil ble nominert som en av de ti beste til prisen for beste stand. The ExxonMobil stand was nominated for the Best Stand Award as one of the 10 best stands. 14

9 Stand-personnel Det har vært kjekt og veldig travelt, sier en oppskjørtet Kirsten Sivertsen, Informasjonsavdelingen, Forus. Standen var en utfordring å betjene. Vi skulle både hjelpe de besøkende med computerspillene, dele ut deltakergevinster, samtidig som vi skulle kunne gi tid og opperksomhet til de besøkende som ønsket mer informasjon om selskapet vårt. Møteplassen Den offisielle åpningen av ONS ble foretatt av HM Kong Harald og Dronning Sonja. Besøk til ExxonMobils stand var inkludert i deres offisielle rundtur på utstillingen. Møterommet på standen vår var behagelig luftavkjølt og ble hyppig benyttet. Magne Hovda og Jone Stangeland hadde et hektisk besøksprogram og tok imot grupper av norske og UK parlamentsmedlemmer, lokale politikere og miljøvernorganisasjoner. Medieoppmerksomhet Utformingen av standen vår, all aktiviteten vi hadde på standen, og ikke minst vårt unge profesjonelle teams presentasjon, var med på å skaffe oss positiv medieomtale. Stavanger Aftenblad hadde et innlegg med overskriften "Teknostand med fine gevinster", og beskrev publikumstilstrømmingen, detaljer om spillene våre og at standen får et nytt liv på Norsk Teknisk Museum i Oslo. Computerspill Vi tilbød publikum tre forskjellige interaktive spill: Energibalansen, Energi quiz og Energireisen. Energibalansen Utfordringen er å utforme et lands totale energitilførsel. Energien må gjøres tilgjengelig innenfor rammene av et budsjett, og i harmoni med miljøet. Programmet har blitt utviklet av tre tidligere IFE-forskere som har startet sitt firma NEPAS. Energi quiz Spillet er laget slik at to spillere kan konkurrere mot hverandre. Et utvalg av emner er tilgjengelig og den med kjappest hjerne vinner. Programmet ble laget av et lokalt selskap, Media Farm. Explore IT Our tempting headline this year, Explore IT, refers not only to explore the stand, but is also a request to the young people to choose subjects at school that lead to a job within the oil and gas industry. Finally, we also refer to a continued exploration of the Norwegian continental shelf that still covers vast unexplored areas. Stand personnel It has been fun and very busy, says an excited Kirsten Sivertsen, Public Affairs, Forus. The stand was challenging as we were both guiding the visitors through instructions for computer games, handing out prizes, as well as being hosts, and keeping our visitors updated on our company s activities. The meeting place The official opening of the ONS was this year performed by HM King Harald and Queen Sonja. A visit to the ExxonMobil stand was included in their tour of the exhibiton. The air-conditioned meeting room was not empty for any length of time. Magne Hovda and Jone Stangeland hosted meetings with a variety of groups from Norwegian and UK parliament members, local politicians to non-governmental organisations. Media response Energibalansen-spillet i bruk. The lay-out and acitivity on our The energy balance game in action. stand as well as the fantastic performance made by our young professional team caught the media s attention. Under the headline, "Technostand with fine prizes", Stavanger Aftenblad not only described the enormous number of visitors, details on the computer games, but made it also known that the stand will live on at the Norwegian Science and Technological Museum in Oslo. Computer games The visitors had three computer games to choose from: The energy balance, The energy quiz, and The energy journey. The energy balance The player is challenged to design a nation s energy supply. The energy must be supplied within a given budget and in harmony with the environment. The program has been developed by three previous IFE researchers who have started their own company NEPAS. Energireisen Inni jordkloden, som en kjerne i midten, står en jordklode på en søyle. Klodens overflate fungerer som en touch screen. Fra utvalgte områder på jorden, kan en ved hjelp av et fingertrykk se filmer på storksjerm fra valgt område hvor ExxonMobil har virksomhet. Quiz-vinner Eivind Vinje, en ung student, var standens beste spiller på Energi quiz en. Han oppnådde den fantastiske summen av 545 poeng. Stavanger Aftenblads journalist klarte 67 poeng. Jeg syntes det var spennende å teste egne kunnskaper. Spørsmålene var ikke vanskelige, men de bestod av en interessant blanding av logiske og matematiske spørsmål og også generelle kunnskapsspørsmål, sier Eivind som holder på å forbedre karakterene sine fra videregående skole. Best Stand Award ExxonMobil ble nominert som en av de ti beste til prisen for beste stand. Konkurransen ble vunnet av Tysklands Verbundnetz Gas (VNG). Run for Fun ExxonMobil stilte i år med mer enn 200 deltakere. Både ektefeller og barn trådde til for å redde firmaets ære. Iført turkis t-skjorte med slogan "Taking on the worlds toughest energy challenges" markerte ExxonMobil seg på en fin måte. I front hadde vi imidlertid Thomas J. Boone, som iført tiger-tights og singlet sprang på imponerende 12 minutter og 5 sekunder fra Mosvannet til Stavanger sentrum. Til tross for at Run for Fun ikke er en utkledningskonkurranse, fikk Charlotte Saunder's to sønner pris for beste kostyme. Brede og Irving var utkledd som små tigre. Brede og Irving vant pris for beste kostymer i Run for Fun. Brede and Irving who won a prize for best costume in Run for Fun. The energy quiz The game is designed for two players who compete against each other. A selection of topics are available and the quickest brain is the winner. The program was designed by a local company, Media Farm. The energy journey Inside the globe, right in the middle as its core, stand on a slender plinth, a miniature globe. The surface of the globe functions as a touch screen for film shows, and the visitors can by a finger s touch, see activity from all corners of the world on a large screen. Quiz winner Eivind Vinje, a young student, managed to get the incredibly high score of 545 points. In comparison, the Stavanger Aftenblad journalist only obtained 67. I was challenged by the testing of own knowledge. The quiz was not too difficult and a fascinating mixture of logic, general knowledge and mathematics, says Eivind, who is currently engaged in improving his A-levels. Best Stand Award The ExxonMobil stand was nominated for the Best Stand Award as one of the 10 best stands. The winner this year was, however, Germany s Verbundnetz Gas (VNG). Run for Fun ExxonMobil had more than 200 players registered for the race. Husbands and wives, children of all ages took part to save the company s honour. Dressed in turquoise T-shirts with the slogan "Taking on the world s toughest energy challenges" made the group highly visible. The first person to cross the finishing line, was Thomas J. Boone who covered the distance from Mosvannet to Stavanger center in 12 minutes and 5 secs. Thomas was well prepared running in "racing tiger uniform" spandex tights and singlet. Awards were also given to Charlotte Saunder's two sons, Brede and Irving, who won a prize for best costume, dressed as two young tigers

10 Young professionals gjør suksess med Innovation Oil Et blikk inn i fremtiden; Stavanger er vertskap for vinter-olympiaden, Stavanger Universitet har mottatt pris som Europas beste tekniske museum og Innovation Oils aksjekurs har steget med 30 % etter at deres siste felt, Minifisk, kom i produksjon. Året er Innovation Oil som ble stiftet i 2004 med Anette Heum som daglig leder, arrangerer et avskjedsselskap for henne. De ansatte ser tilbake på hva som er blitt oppnådd i løpet av 30 år under hennes ledelse. Young professionals succeeds with Innovation Oil A scene from the future; Stavanger is hosting the Olympic winter games, Stavanger University has received an award as Europe s best technical university, and the Innovation Oil share price has increased by 30% as their new field Minifisk came on stream. Tekst Bente Bærheim Innovation Oils målsetting Innovation Oil ønsker å forsyne energi på en miljøvennlig måte og til en pris som verden har råd til. Innovation Oil har bidratt sterkt til at nasjonens måte å tenke på, er blitt endret. Fra å være en eksportør av råmateriale, er Norge nå en forløper og eksportør av teknologi. Sammen med regjeringen har industrien klart å øke interessen for bransjen slik at de idag har de nødvendige unge talentene ansatt. I løpet av de siste tiårene har selskapet brakt industrien fra en analog verden til en digital oljefeltverden. Endringen har skjedd gjennom jevn utvikling og til slutt gjennom en total omveltning innen leting og utforskning, feltutbygging og produksjon. The year is Innovation Oil, which was founded in 2004 with Anette Heum as their managing director, is hosting a farewell party for their popular manager. The employees are looking back at her achievements over a 30-year period. Innovation Oil objective The objective of the Innovation Oil company has been to supply energy in an environmental friendly manner and at prices the world can afford. They have also played an active role in the change of the nation s way of thinking. Norway is no longer a mere raw material exporter, but a forerunner and exporter of technology. Together with the government, the industry has managed to educate and attract the young talents needed. Våre "Young professionals" Anette Heum, Elizabeth Morris, Narve Aske, Victoria Adestål, Roger Amdal og Andy H. Lee ga en så god presentasjon at OD umiddelbart henvendte seg til oss for å få dem til å åpne sitt e-drift seminar i september. Our "Young professional team": Anette Heum, Elizabeth Morris, Narve Aske, Victoria Adestål, Roger Amdal and Andy H. Lee gave such a good performance that NPD was so impressed that they contacted us immediately to secure a repeat performance at the opening of their seminar on e-operation in September. Takket være ny teknologi innen IT og kommunikasjonsverktøy, kan en nå identifisere petroleumsforekomster ved hjelp av fjernstyrte undervannbåter som kommuniserer trådløst med personell på land. Intelligente "grevlinger" sjøsettes fra Over the past decades the company has brought the industry from an analog world to a digital oil field world, through an evolution and complete revolution with regard to exploration, field development and production

11 Prosessen The process Det unge teamet ønsket å vise sin anerkjennelse for hvor langt industrien er kommet idag. De valgte å fokusere på de områdene som preger dagens debatt og å foreslå løsninger. De ønsket å lage en presentasjon som var både lett å forstå og også så realistisk som mulig. Having acknowledged that the oil industry has already come a long way, the young team decided to focus on todays areas of concern and to suggest solutions. They wanted to make their presentation easy to understand and as realistic as possible. tradisjonelle fartøy over potensielle nye reserver. Logging mens en borer utføres mens "grevlingene" borer seg inn i reservoaret. Produksjon, prosesseringsenheter og lagertanker blir installert på havbunnen. I og med at de så lett kan installeres og flyttes, kan selv de minste funn utvinnes for en rimelig penge og uten å forstyrre miljøet. Skytteltankere tømmer lagertankene med jevne mellomrom og bringer oljen og gassen til markedene. Det unge profesjonelle teamet Det entusiastiske teamet bestod av Roger Amdal, Narve Aske, Andy H. Lee, Victoria Adestål, Anette Heum og Elizabeth Morris. De seks ungdommene ble håndplukket av ledergruppen og Manfred Budny, teknisk sjef i ExxonMobil. De representerer alle egne spesialfelt innen teknologi: Geologi, prosess, boring, IT, reservoar-prosjektering og systemer for flytende produksjonsog lagringsfartøy. Due to the latest technology within IT and communication tools, petroleum can now be identified by remotely operated submarines which communicate with personnel on shore. Intelligent badgers are launched from a traditional ship at a potential new find. Logging while drilling is performed as the badgers drill their way to the reservoirs. Production, processing units and storage tanks are installed on the seabed. As they are quickly and easily installed, even the smallest discovery can be produced at an affordable price and in harmony with the environment. Shuttle tankers arrive at regular intervals to unload the subsea storage tanks and to take the oil and gas to its markets. The Young professional team The enthusiastic team consisted of Roger Amdal, Narve Aske, Andy H. Lee, Victoria Adestål, Anette Heum and Elizabeth Morris. The 6 individuals were handpicked by the management team and Manfred Budny, technical manager. They all represent a special field of technology; geology, processing, drilling, IT, reservoir engineering and FPSO systems. Teamet så raskt nødvendigheten av et tett samarbeid mellom politikere, industri og miljøvernorganisasjoner, samt vektlegging av undervisning og forskning for at bransjen skulle nå sine mål. Feltnavnet Minifisk ble valgt fordi Ekofisk er et velkjent felt og mini fordi fremtidens felt er mindre enn de som ble funnet for bare få år siden. Elisabeth Berge, kommunikasjonsdirektør i Statoil da oppgaven ble skrevet, var gruppens ONS-rådgiver og også eneste ikke-tekniske rådgiver. Elisabeth Berge er i dag Departementsråd i Olje- og Energidepartementet. Teamet fikk arbeide uforstyrret av ledelsen, men hadde tilgang til URC s Wells & Materials Divisions and Drilling s New Technologies Group. Fremfor alt hadde det unge profesjonelle teamet det gøy da de jobbet med oppgaven. Det de har lært av å jobbe sammen som team, sette seg mål, benytte kommunikasjon og presentasjonsteknikker samt håndtering av presse, er alle nyttige erfaringer for dem i deres fremtidige utfordringer. Prisen ble vunnet av DNV som scoret høyt på sin visuelle/ eventyrlignende presentasjon. Ledere fra flere selskap har allerede gitt positive tilbakemeldinger til Kathy Pepper og Manfred Budny på gruppens innovative og profesjonelle presentasjon. The necessity of cooperation between politicians, industry and non governmental organisations as well as emphasis on education and research seemed evident to the team. Their field name Minifisk was chosen with reference to the wellknown Ekofisk, but also bearing in mind that several of the future fields are small. Elisabeth Berge, Communication Director of Statoil at the time and now Secretary General, Ministry of Petroleum, was their ONS advisor and also the only non technical advisor. The team was left alone without any management interference, but had access to expertise within URC s Wells & Materials Divisions and Drilling s New Technologies Group. But above all, the Young professional team experience has been FUN, is their overall conclusion. The lessons learned from working together as a team, defining their objective, making use of communication and presentation techniques as well as handling the press, will be a useful experience in their future challenges. The award was won by DNV who scored high on their visual/ fairy tale presentation. Managing directors and industry leaders from many companies have complimented, Kathy Pepper and Manfred Budny on the innovative and professional presentation the team made

12 ExxonMobil og Tall Ships' Race Tekst Kirsten I perioden august var Stavanger vertsby for seilskuteregattaen Tall Ships Race. Over 70 store og små skuter fra rundt 20 land lå langs kai i hele havneområdet og værgudene var i godlaget sola skinte og temperaturen var upåklagelig. Ca mennesker besøkte sentrum i løpet av disse dagene det var konserter, arrangementer, aktiviteter og salgsboder. ExxonMobil var en av sponsorene til folkefesten. I tillegg hadde Marine Fuels gjort avtale om levering av bunkers til skutene, og Fritidsklubben arrangerte båttur for ansatte med følge. Vi sponser aktiviteter som dette for å vise at vi er opptatt av nærmiljøet og tar samfunnsansvar, sier informasjonsdirektør Magne Hovda. Dette er et breddearrangement og en folkefest i Rogalandsområdet. Det er her vi har hovedkontoret vårt, og det er da naturlig at vi støtter opp med et bidrag. Bunkers til 22 seilskip Birger Ekerhovd i Marine Fuels forteller at selskapet ble forespurt om å levere bunkers i og med at vi var en av sponsorene til Tall Ships' Race. Det var ikke vanskelig å svare ja til denne forespørselen selv om det betydde at vi måtte jobbe litt utradisjonelt i forhold til normalt. Elisabeth Sandnes og jeg stod for faktureringen selv vi hadde bankkort-terminal med oss og fikk betaling der og da, enten via kort eller kontant i euro eller norske kroner. Vi leverte til alle som hadde behov for bunkers, og de fikk god pris. Dette var hektisk og gøy! Leveransene måtte skje på morgenkvisten, hvis ikke ble det for vanskelig å manøvrere tankbilen i folkehavet. Uansett om vi noen steder måtte banke på og vekke mannskapet tidlig, ble vi godt mottatt, så dette gjør vi gjerne igjen! Fritidsklubben på tur Også Fritidsklubben benyttet anledningen til å arrangere båttur for ansatte med partner. Gamle Salten har plass Sjørøverne Børge Egenes og Achim Horath er klare for kamp på planken. The pirats Børge Egenes and Achim Horath are ready for a fight on the plank. ExxonMobil and Tall Ships' Race In the period 7 10 August Stavanger was the host city for the sailing ship regatta Tall Ships Race. More than 70 large and small crafts from about 20 countries were anchored along the whole harbour area. The Clerk of the Weather was in good mood the sun was shining and the temperature was excellent. More than 500,000 people visited the center of town during these days there were concerts, arrangements, activities and sales stalls. ExxonMobil was one of the sponsors of the folk festival. In addition, Marine Fuels had made an agreement to deliver bunkers to the ships, and the Rec. Club arranged a boat trip for employees with partners. Bunkers for 22 sailing ships We sponsor activities like this to show that we are involved in the local environment and take social responsibility, says Public Affairs Manager Magne Hovda. This is a broad arrangement and a national festival in the Rogaland area. This is the area where we have our headquarters and it is therefore natural that we contribute. Birger Ekerhovd in Marine Fuels says that the company was asked to supply bunkers since we were one of the sponsors for Tall Ships' Race. It was not hard to say yes to this request even if it meant that we had to work somewhat untraditionally compared to normal. Elisabeth Sandnes and myself did the invoicing ourselves we had a bank card terminal with us and got the payment on the spot either via card or cash in Euro or Norwegian kroner. We delivered to all who needed bunkers, and they got a good price. This was hectic and fun! The deliveries had to take place early in the mornings, if not, it became too difficult to manoeuvre the tank lorry through the crowd of people. Regardless if we some places had to Fullsatt båt, varm sensommerdag, god stemning og nydelig mat var noen av ingrediensene i Fritidsklubbens båttur 7. august. Crowded boat, warm late summer day, good atmosphere and good food were some of the ingredients in the Rec.Club s boat trip on 7 August. 22

13 til 100 personer, sier Sissel W. Egenes som er sosialkoordinator i Fritidsklubben. Denne båtturen var så populær at vi nok kunne ha ønsket oss plass til dobbelt så mange. Det ble servert nykokte blåskjell og ferske reker med tilbehør mens båten dro innover i fjordene. Da dette var et sjørøvercruise, ble deltakerne delt inn i lag som konkurrerte i både spørrekonkurranser og planke noe som skapte stor stemning om bord. ExxonMobil var med andre ord med på å bidra til folkefesten under Tall Ships Race på mange vis. Esso er på plass hvor det skjer tankbilen har manøvrert seg ned til kaiområdet og leverer her bunkers til en av de mindre båtene. knock on the door and wake up the crew quite early, we were well received and would gladly do this again! The Recreation Club with boat trip Also the Rec. Club used this opportunity to arrange a boat trip for employees and their partner. The vessel Gamle Salten can accommodate 100 persons, says Sissel W. Egenes who is the social coordinator of the Rec. Club. This boat trip was so popular that we wished we had room for twice this number. Mussels and fresh shrimps were served while the boat sailed in to the fjords. Since this was a pirate cruise, the participants were divided into teams which competed both in a quiz and on the plank and this created a good atmosphere on board. ExxonMobil was in other words a contributor to the folk festival during the Tall Ships Race in many ways. Esso in place where things take place the tank lorry has manoeuvred down to the quay area delivering bunkers to one of the smaller boats. Tekst Erik Bagle Rune Sandnes Rune sitter i Brussel og gir råd om bensinpriser i Hammerfest og på Bømlo Rune Sandnes er med i den nyopprettede prisgruppen i Brussel og som har erstattet prisanalytikere i de enkelte land i Europa. Han har flere års erfaring som prisanalytiker i Norge og kjenner den norske geografien bedre enn de fleste. Hvem består denne prisgruppen av? Per i dag dekker vi BeNeLux, Spania, Portugal, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Polen, Finland og Norge. Til sammen er vi 14 personer her i Brussel. I neste pulje kommer Italia, Frankrike, Storbritannia og Irland. Og i 2005 følger til sist Tyskland, Østerrike og Sveits. Til sammen vil vi da etter planen være 24 personer. Vil da utsalgsprisen på bensin bli bestemt i Brussel? Nei, alle beslutninger om veiledende og faktiske utsalgspriser vil bli truffet i de enkelte land. Det er viktig for meg å få dette tydelig frem. Vår rolle her i Brussel er å være analytikere og rådgivere. For mitt eget vedkommende har jeg mer eller mindre daglig kontakt med Motoristledelsen i Oslo, fordi det hele tiden skjer mye internasjonalt og nasjonalt som gjør at ledelsen i Oslo kontinuerlig må være oppdatert for å treffe de riktige beslutningene, samt gi gode anbefalinger til forhandlerne om faktiske utsalgspriser. Oljeprisene svinger mye? Ja, så vel råoljepriser som f.eks. bensin- og dieselpriser endrer seg raskt og ofte med store utslag over kort tid. Det innebærer at vi til tider følger den internasjonale utviklingen fra time til time. Og den lokale priskonkurransen i form av f.eks. priskriger er også slik at de faktiske utsalgsprisene fra den enkelte stasjon kan endre seg flere ganger i løpet av et døgn. Så her må alle involverte være på hugget til enhver tid. Noen øre per liter blir fort til millioner kroner på bunnlinjen. From his position in Brussels, Rune provides advice on gasoline prices at Hammerfest and Bømlo Rune Sandnes is a member of the newly established pricing center in Brussels, which replaces the previous price analysts located in individual European countries. He has several years of experience as a price analyst in Norway, and knows Norwegian geography better than most. Who are the members of this price group? As of today we are covering the BeNeLux countries, Spain, Portugal, the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Poland, Finland, and Norway. All in all we are 14 persons here in Brussels. Italy, France, Great Britain, and Ireland will join us next, to be followed by Germany, Austria and Switzerland in Then the group will count 24 persons. Does this mean that the price of gasoline will then be decided in Brussels? No, all decisions relating to recommended and actual retail prices are made by the individual countries. It s important for me to get this message across. Our role in Brussels is as analysts and advisors. As for me, I keep in contact with the Retail management in Oslo almost on a daily basis, providing them with updates on what takes place on the international and national scene. It s essential for management in Oslo to be continuously updated in order to be able to make the right decisions, and give sound recommendations to dealers on the actual retail prices. 25

14 JOBBEN MIN Hvordan kan dere følge pris- og konkurransesituasjonen på Bømlo fra EU-hovedstaden Brussel? Med dagens teknologi og datasystemer er det faktisk ingen forskjell på å sitte i Bergen eller Oslo eller i Brussel i denne sammenheng. Da vi migrerte hit som det så fint heter på Esso-språket, flyttet vi over de verktøyene vi hadde. Eksempelvis betyr dette at vi elektronisk får innrapportert egne og konkurrerende stasjoners priser. Sistnevnte skjer ved at forhandler regelmessig kjører rundt til sine primære konkurrenter og observerer prisene. Basert på lokale prisstrategier vil hver enkelt av våre stasjoner få overført et tilbud om rabattstøtte knyttet til en anbefalt pris tilbake, et tilbud som er utregnet av datamodellen. Så er det opptil den enkelte forhandler som selvstendig næringsdrivende å fastsette den faktiske prisen. Hva med de såkalte priskrigene? Dersom anbefalt pris ligger under den veiledende på stedet, vil Esso kunne tilby rabattstøtte, dette for å kunne sette forhandler i stand til å konkurrere på pris i sitt markedsområde. Eller sagt på en annen måte, dersom forhandler følger Essos prisanbefaling nedover, yter vi rabattstøtte. Given today s technology and computer systems there is actually no great difference between being located in say Bergen or Oslo, or Brussels Hva vil du si er fordelene med en slik sentralisering av prisanalytiker- og rådgivningsfunksjonen? Fordelene er av vi kan utgjøre et kompetansesenter og faglig miljø for denne viktige funksjonen, gi bedre tjenester til lavere kostnader til beslutningstakerne, samtidig som lokalkunnskapen opprettholdes. Vi oppnår synergieffekter samtidig som vi vil ha en bedre backup enn om det sitter en eller to i hvert land. I Norge hadde vi kun én slik analytikerstilling ved migreringen i juli. Dette betyr at jeg flyttet med meg jobben fra Norge til Brussel. Alt i alt er prisanalytikerfunksjonen et meget godt eksempel på en funksjon som i dagens virtuelle verden kan sentraliseres. Oil prices fluctuate a lot, don t they? Yes, both the price of crude, and the prices of products such as gasoline and diesel change quickly, often fluctuating considerably over a short period of time. This means that we must keep an eye on the international development by the hour. Locally, we are also seeing price competitions in the form of price wars, with the result that retail prices at the individual gas station may change several times during a 24- hour period. It therefore goes without saying that everyone involved must be alert at all times. A few øre to the liter may soon turn into millions of NOK on the bottom line. How are you able to keep an eye on the price and competition situation at Bømlo from the EU capital? Given today s technology and computer systems there is actually no great difference between being located in say Bergen or Oslo, or Brussels, in this context. When we migrated here to use the Esso jargon, we relocated our tools. This means that we receive electronic reports on our own prices as well as those of competing stations. The latter is obtained by local dealers who drive around observing prices at their chief competitors. Based on local price strategies, we offer the individual stations discount support linked to a recommended price, the offer being computed by the data model. After that it s up to the individual dealer, as self-employed, to fix the actual price. What about the price wars? If the price Esso advices for a period at a location is below the more normal recommended price, Esso offers a discount support in order to enable the dealer to compete in his local market. Or put differently, if the dealer follows Esso s price war advice by lowering his actual price, we offer a discount support. What, in your view, are the advantages of the centralization of the price analyst and advisor function? The advantages are that we constitute a center of expertise and a professional environment for this important function. This gives better services at lower costs to the decision makers, at the same time as local know-how and expertise are maintained. We achieve synergy effects, and get an improved backup compared to a situation with one or two experts in each country. As for Norway, we only had one such analyst Hvordan gikk flyttingen til Brussel? Det gikk veldig bra. Etter langvarig og grundig planlegging foregikk selve systemflyttingen fra den ene dagen til den neste. Systemet ble nedstengt kl den ene dagen og gjenåpnet neste morgen kl I dette tidsrommet ble serveren kopiert og databåndet fysisk fløyet fra Oslo til Brussel. Da var vi via datasystemene avskåret fra å foreta endringer i veiledende priser så vel som anbefalte priser ut til stasjonene. Selv om dette for såvidt var en kritisk fase dersom det skulle skje store endringer i konkurrenters priser ute i lokale markeder, gikk det hele smertefritt. Så nå er alt godt i gjenge? Ja, absolutt. Og som et eksempel på den nye arbeidsdagen kan jeg jo trekke frem de såkalte fredagsmøtene som jo også intervjueren deltar i. Disse markedsmøtene hver fredag position when the migration started in July. Therefore; I relocated with my job from Norway to Brussels. Overall, the price analyst function is a very good example of a function which in today s virtual reality may be centralized without problems. How did the relocation to Brussels go? Smoothly. After a lengthy and thorough planning the system relocation itself took place from one day to the next. The system was shut down at 1400 hours one day, to be re-opened the next morning at 0800 hours. During this period the server was copied and the computer tapes physically flown from Oslo to Brussels. This means that for this short period of time we were barred from changing the recommended retail prices or the advised discounted prices to the gas stations. Although this represented a critical phase if major changes had occurred to the prices of local competitors, it all went extremely well. Rune Sandnes har tydeligvis funnet seg vel til rette i Brussel. Her sittende i nær og god kontakt med et knippe kvinnelige prisanalytikere og med noen mannlige litt lenger ute på sidelinjen. Det skal bli spennende å følge Runes videre tilværelse i EU-hovedstaden... As we can see, Rune Sandnes has settled down just nicely in Brussels. Here we see him seated in close and comfortable contact with a bunch of female price analysts, with the male analysts safely removed on the sideline. We are looking forward to following Rune s doings in the EU capital

15 kl har jo tidligere blitt avholdt internt på Skøyen. Nå avholdes disse som telefonmøter der så vel Motorist på Skøyen som Kundeservice i Manchester og altså et par fra oss i European Pricing Center deltar. Ukerapportene som danner underlag for møtene utarbeider jeg som før i forkant og oversender deltakerne elektronisk. Så også på denne måten fungerer alt som før med unntak av at vi sitter i tre ulike byer i Europa. Men Rune, du er jo kjent som en meget kjekk, glad og munter gutt på 39 år med blikk også for andre goder enn bensin- og dieselpriser. Hva kan du røpe av mer Se & Hør -karakter fra Europas hovedstad? Da er jeg redd det ikke vil bli de store oppslagene, i hvert fall ikke til nå. Hittil har det naturlig nok vært veldig hektisk såvel jobbmessig som privat for å få alt det praktiske på plass. Men jeg kan i hvert fall si at jeg trives utmerket. Jeg bor i en leilighet i Montgomery ca. 10 minutters kjøring fra jobben og i samme område som andre nordmenn. Og alt skjemavelde som også skal håndteres i en slik flytteprosess, skal nå være på plass. Så etterhvert blir det vel muligheter for å skue litt mer utover i horisonten. Foreløpig har det hovedsakelig blitt noen joggeturer som oppbyggende terapi for en ungkar tett opptil 40-års-krisa samt noen norske-treff på den lokale puben. Utover dette får vi se hva tiden i så måte vil bringe. ExxonMobils hovedkvarter i Brussel. Rune Sandnes Rune er 39 år og fra Verdal i Nord-Trøndelag. Han er diplomøkonom og har jobbet i Esso siden 1988, først i økonomiavdelingen. Rune har vært distriktssjef både i Buskerud/Oppland og Hordaland, i sistnevnte fra 1996 til Siden sommeren 2001 har han vært prisanalytiker i Motoristavdelingen inntil i sommer da han flyttet til Brussel for å jobbe i den nyopprettede europeiske prisgruppen (European Pricing Center). So now everything is progressing favorably? Yes, absolutely. To give you an example of our new workday I would mention the so-called Friday meetings, like the one the interviewer is attending. Previously, these market meetings, held every Friday at 1300 hours, were an internal affair at Skøyen. Now these meetings are organized as telephone meetings and are attended by both Retail at Skøyen, Customer Service in Manchester, as well as a couple of representatives of the European Pricing Center where I am. As before, I prepare the weekly reports upon which the meetings are based and send them to the participants electronically. So, also in this manner, things work as they did before, expect that the persons involved are located in three different cities in Europe. Rune, switching to other things; you are known as a cheerful and handsome boy of 39 with an eye for other pleasures of life besides the prices of gasoline and diesel. Have you anything of a more exciting and glamorous character to report from the capital of Europe? I m afraid I shall have to disappoint you in that respect, as there is nothing much to report for the moment. Naturally enough, it has been a very hectic period in terms of work as well as personally to get all the practical details in place. But what I can say is that I like it here. I live in an apartment in an area inhabited by other Norwegians, Montgomery, a 10-minute drive or so from work. There is also a considerable amount of red tape to be handled in connection with such a relocation process, but this should now be in place. I expect after a while to be able to focus on other aspects of life. For the time being all I can boast of is the occasional jogging trip, as therapy for a bachelor approaching his 40-year crisis, and some meetings with compatriots at the local pub. Now I ll just have to wait and see what the future brings. Rune Sandnes Rune is 39 years of age and comes from Verdal in Nord- Trøndelag. He s a business economist and has worked for Esso since 1988, initially in the Finance Department. Rune has been a district manager both in Buskerud/Oppland and Hordaland, holding the latter position from 1996 to From the summer of 2001 he worked as a price analyst in the Retail department. This summer he relocated to Brussels to work in the newly established price group (European Pricing Center). Tekst Sindre Nygaard Sesongens siste seilas med Mobella Stavanger Oslo Ein skikkelige sjømann vente ikkje på medvind, han lere ség å seila. Torsdag 2. september; Vi heiste seil rett før Tungenes, i frisk bris fra sør. Fred Scott (kaptein), Gerard Mulder, Novel Briedis, Bjørn Sætervik, Trond Vidar Jensen og undertegnede Sindre Nygaard var mannskap på denne turen som skulle føre ExxonMobils elegante seilskip Mobella tilbake til Oslo etter et seks ukers langt opphold i Stavanger. Planen var at vi skulle seile direkte til Oslo. Noen av mannskapet, som ikke hadde erfaring med seiling i åpent hav, ville se om de virkelig tålte sjøen uten å bruke piller eller plaster. Nå vet de det. Sjøsyke ble de. Etter mange timers kryssing i pent vær, men mye sjøsprut i posisisjon rett syd for Egersund, spurte Fred om vi ville gå tilbake til Egersund eller finne en havn lenger fram for å tørke klær og utstyr, og pleie de sjøsyke. Vi valgte det siste og seilte inn til Farsund rett før midnatt. Etter en voksen porsjon lapskaus krøp jeg til køys med klær på, i en gjennomvåt sovepose. I strålende sol og 20 grader tørket klær og utstyr fort, og alle var snart klar til å fortsette. Med vinden fortsatt nesten midt i mot, og lei av kryssing, gikk vi nå for motor. Vi gikk utaskjærs, og i flott sørlandsvær passerte vi flere kjente landemerker, slik som Lindesnes, de to hvite vardene ved Ny Hellesund og Oksøy fyr. Natten kom, og rett sør for Ulvøysund ble kursen satt til et punkt syd av Færder Fyr. Vi hadde vakt to og to, med to timer på og fire timer av. På denne distansen opplevde vi nattseiling etter stjerner og fyrlykter (og GPS), tett morgentåke, vindstille, karbonade-middag og god seilvind. Etter mye bruk av The seasons last sail with Mobella Stavanger Oslo A proper sailor does not wait for fair wind, he learns how to sail. Thursday, 2 September; We hoisted sail just before Tungenes, in fresh breeze from the south. Fred Scott (captain), Gerhard Mulder, Novel Briedes, Bjørn Sætervik, Trond Vidar Jensen and the undersigned Sindre Nygaard were the crew on this trip which should take ExxonMobil s elegant sailing ship Mobella back to Oslo after a six weeks long stay in Stavanger. According to plan we were to sail directly to Oslo. Some of the crew, which did not have any experience sailing in open sea, would like to see if they really could stand the sea without using pills or plaster. Now they know. They got sea sick. After many hours of crossing in nice weather, but with a lot of sea spray in position just south of Egersund, Fred asked if we would like to go back to Egersund or find a harbour a bit further ahead to dry out clothes and equipment, and nurse the sea sick. We chose the last option and sailed to Farsund just before mid-night. After a grown portion of stew, I went to bed with my clothes on, in a soaked wet sleeping bed. In beautiful weather and 20 degrees temperature, clothes and equipment dried up quickly, and everyone was soon ready to continue

16 motor valgte vi å gå til Hankø for å fylle diesel. Søndag ved solnedgang startet vi siste etappe opp Oslofjorden mot Dronningen på Bygdøy. Takk for flott tur! Det var god sjøsprut sør for Egersund. Fresh sea spray south of Egersund. S/Y Mobella er en vakker seilbåt, bygget i 1938 av AS Soon Slip og Baatbyggeri og innkjøpt av Mobil Oil i 1960, en klassisk treseiler i 10 meters klassen. Fred fortalte at første eier av båten, bestilte en båt han kunne bruke på sørlandskysten uten å måtte reve seil. Mobella er meget godt vedlikeholdt og har beholdt original innredning. I dag er det bare et par båter igjen av denne typen. Lengden er 10,7 meter ved vannlinjen, og total lengde er 16,4 meter. Kjølen stikker 2,43 meter ned. Masten, som er av furu og veier 500 kg, rager hele 22 meter over havet. Dette gir et seilareal på ca. 100 m2. Men i røft vær lekker den altså litt gjennom diverse kjente og ukjente åpninger i dekket. With the wind still almost right facing us, and tired of crossing, we started to use the engine. We went off the coast in open sea, and in nice weather we passed several well known landmarks, such as Lindesnes, the two white beacons at Ny Hellesund, and Oksøy lighthouse. The night came, and just south of Ulvøysund the course was set to a spot south of Færder lighthouse. Two persons were on duty simultaneously two hours on and four hours off. During this distance, we experienced night sailing after the stars and lighthouses (and GPS), dense morning fog, calm air, hamburger meal, and good sailing wind. After having used the engine a lot, we chose to go to Hankø to fill diesel. At sunrise we started the home leg up the Oslo fjord towards Bygdøy. Thank you for a great trip! Mobella setter kursen mot Oslo: (f.v.) Gerard Mulder, Novel Briedis, kaptein Fred Scott, Sindre Nygaard og Trond Vidar Jensen. Mobella sets course for Oslo: from left Gerard Mulder, Novel Briedis, captain Fred Scott, Sindre Nygaard and Trond Vidar Jensen. Farsund var eneste havn Mobella var innom før Oslo. Her fikk mannskapet tørket klærne og tatt seg inn etter sjøsprøyt og sjøsyke. Farsund was the only harbour where Mobella dropped in before Oslo. Here the crew had their clothes dried and could recover after sea spray and sea sickness. S/Y Mobella is a beautiful boat, built in 1938 by AS Soon Slip and Baatbyggeri. It was bought by Mobil Oil in a classic wooden sailing ship in the 10 meter class. Fred told us that the first owner ordered a boat he could use on the coast of Southern Norway without having to reef a sail. Mobella is very well maintained and has kept the original furnishing. Today there are only a few boats left of this type. The length is 10,7 meters at the water line, and the total length is 16,4 meters. The keel penetrates 2,43 meters down. The mast, which is made of pinewood, weighing 500 kg, rises 22 meters above the sea. This gives a sailing area of about 100 m2. But in rough weather it leaks a little through various known and unknown openings on the deck. Tekst Rune Karstensen Esso-mesterskapet i orientering Det årlige høydepunktet for orienteringsglade Esso-medarbeidere Esso-mesterskapet i orientering fant i år sted på Vindfjelltunet/Siljanfjellet, like øst for Skien august. Slagen var årets arrangør, og 27 deltakere fra Finland, Oslo, Forus og Slagen stilte opp til dyst. Forus-gjengen ankom ikke Vindfjelltunet før kl. 21:30 fredag kveld på grunn av flyforsinkelse, men kl. 21:45 var alle klar på startstreken til EMs første konkurranse som var Natt-orientering. På med hodelykt og ut i den mørke skogen på jakt etter O-poster. Lørdag var det på tur til Trollfoss, som er en perle i Vestfold, med fascinerende juv og fossefall. Her badet de tøffeste, dvs. nesten alle... Etter Trollfoss bar det ned til Lågen der ordføreren i Lardal kommune kunne fortelle oss om fangstmetoder og mye historie om laksefisket i Lågen. Lørdag ettermiddag var det så klart for EMs andre konkurranse som var individuelt løp. Lardal O-lag var løypeleggere, og også i år var det krevende løyper som satte løperne på noen utfordringer underveis. En løper fra Forus-kontoret møtte til og med skogens konge på vei mot 5. post.. Banketten lørdag var vellykket med mye god mat og drikke. Det ble også visning av DVD-film fra fjorårets EM. Søndag var det klart for EMs tredje konkurranse, stafett. Etter første etappe ledet Forus-laget med ett minutt foran Finland sitt lag. Slagens lag løp seg imidlertid oppover på andre etappen og kunne til slutt hale i land seieren også i år. Esso Championship in orienteering The yearly peak even for orienteering loving Esso employees the Esso Championship in orienteering took place at Vindfjelltunet/Siljanfjellet just east of Skien August. Slagen was this year s organizer and 27 participants from Finland, Oslo, Forus and Slagen gathered to compete. The Forus team did not arrive at Vindfjelltunet until 21:30 hrs. Friday night due to flight delay, but at 21:45 hrs. everyone was ready at the scratch line for the first championship competition night orienteering. On with the headtorches and out in the dark wood hunting for O-posts. On Saturday we had a tour to Trollfoss, a beautiful spot in Vestfold, with fascinating gorges and torrents. Here the toughest took a swim, that is almost everybody After Trollfoss it was time to visit Lågen where the mayor of Lardal municipality told us about catch methods and the history of salmon fishing in Lågen. On Saturday afternoon it was time for the second competition in the Esso Championship the individual race. Lardal O-team was track facilitators and also this year demanding tracks exposed the runners to quite a few challenges on the way. One of the runners from the Forus office event met the King of the Forest a moose on the way to the 5th post. The banquet on Saturday night was successful with a lot of good food and drinks. A DVD film from last year s Esso Championship was also shown. Alle deltakerne samlet. All participants gathered

17 Forus Games 2004 Historiens første Forus Games ble avviklet torsdag 16. september på Sandnes Stadion. Sola skinte denne dagen i motsetning til alle andre dager den aktuelle uka (og uka etter ) det går nesten ikke an å ha slik flaks med været! 230 personer var påmeldt og toget ut av kontorene for å kjempe om poeng i hele ni øvelser. Resultat: Nattmester kort løype: Rune Karstensen, Forus Lang løype: Helge Stenerud, Slagen Individuelt løp: Nybegynnerklassen: Damer under 40 år: Damer over 40 år: Herrer under 40 år: Herrer over 40 år: Herrer over 60 år: Stafettvinnerne fra Slagen. The relay champions from Slagen. Kari Strømseng, Forus Anne Stenerud, Slagen Toril Eine, Oslo Helge Stenerud, Slagen Anders Wold, Slagen Pasi Martilla, Finland Stafettmestere 2004: Slagen: Anders Wold Anne Stenerud Helge Stenerud Vi gratulerer Slagen med O.C. Kokvold i spissen for et veldig bra arrangement og ser frem til neste års EM som går av stabelen i Finland. Klassevinnere (f.v)/class winners (from left): Kari Strømseng,Toril Eine, Anne Stenerud, Pasi Martilla, Anders Wold, Helge Stenerud og/and Rune Karstensen. On Saturday it was time for the Esso Championship s third competition, the relay race. After the first lap, the Forus team had the lead one minute ahead of Finland. But Slagen s team ran well on the second lap and in the end they could carry the victory off also this year. Results: Night champion short lap: Rune Karstensen, Forus Long lap: Helge Stenerud, Slagen Individual races: Beginner s class Ladies under 40 years: Ladies over 40 years: Men under 40 years: Men over 40 years: Men over 60 years: Kari Strømseng, Forus Anne Stenerud, Slagen Toril Eine, Oslo Helge Stenerud, Slagen Anders Wold, Slagen Pasi Martilla, Finland Relay race champions 2004: Slagen: Anders Wold Anne Stenerud Helge Stenerud Tekst Kirsten Lagene var satt opp avdelingsvis på forhånd, og vinnerlaget ville få første napp i vandrepokalen som var satt opp. Stemningen var god og innsatsviljen stor blant de 19 lagene vi bowlet, golfet, hoppet, kastet, sprang, malte og besvarte spørsmål. Konkurranseinstinktet og lagfølelsen var på topp hos de fleste. Flere av lagene stilte med egne T-skjorter med motiv, noen hadde anskaffet parykker, og konkurransen ble uhyre jevn. Det skilte kun 1,2 poeng mellom vinnerlaget fra Kristin Kragseth ønsker velkommen og erklærer lekene for åpnet. Arrangementskomiteen: Roger Amdal, Annika Hansen, Rune Karstensen og Ingrid Drange. Kristin Kragseth welcomes everyone and declares the Forus Games for opened. The arrangement committee: Roger Amdal, Annika Hansen, Rune Karstensen and Ingrid Drange. Forus Games 2004 This first Forus Games ever was arranged on Thursday 16 September at Sandnes Stadion. The sun was shining this day as opposed to all other days this week (and the week after...) it is almost impossible to have such luck with the weather! 230 persons were enrolled and marched out of their offices to fight for points in totally nine events. 20-årsjubileum for O-gruppen på Forus Onsdag 8. september kunne vi feire 20 år som arrangør av O-løp. Til jubileumsløpet inne på Mauland gård var det påmeldt 460 løpere, og arrangementet gikk knirkefritt. Strålende varmt høstvær fikk vi også med på kjøpet. For første gang brukte vi PC i målområdet for registrering av alle innkomne løpere, systemet virket 100 %. Vi satser friskt mot nye 20 år, sier løpsleder Rune Karstensen som også hadde jubileum som løpsleder/løypelegger for 20. gang! Congratulations also to Slagen with O.C. Kokvold in the lead for a very good arrangement and looking forward to next year s Esso Championship which will take place in Finland. 20 years anniversary for the O-Group at Forus On Wednesday 8 September, we celebrated 20 years as organizers of O-races. For the jubilee race at Mauland farm a total of 460 runners were registered, and the arrangement went without any hitches. In addition we also got a fantastic warm autumn weather. For the first time we used a PC for registration of all incoming runners in the finishing area, the system worked a 100%. We aim at 20 new years, says track manager Rune Karstensen, who also had a jubilee as track manager/track facilitator for the 20th time! 32 33

18 Development & Prod. Facilities and Subsea og laget fra Drilling som ble nummer 2. Honnør til arrangementskomiteen Ingrid Drange, Annika Hansen, Roger Amdal og Rune Karstensen for kjekt opplegg og utmerket gjennomføring! The teams had been set up department by department in advance and the winning team would get the first nibble in the traveling trophy set up. The atmosphere was good and the willingness to contribute was big among the 19 teams we bowled, golfed, jumped, threw, ran, painted and answered questions. The competitive instinct and the team spirit was on top among everyone. Several of the teams had made their own T-shirts with motives on, some had got wigs and the competition was very even. Only 1.2 points divided the winning team from Development & Prod. Facilities and Subsea from the Drilling team coming in second place. Honour to the arrangement committee Ingrid Drange, Annika Hansen, Roger Amdal and Rune Karstensen for a good arrangement and an excellent execution of the games! Per Skarung i svevet i stille lengde. Per Skarung hang in the air in the long jump. Vinnerlaget fra Development Production Facilities. The winning team from Development Production Facilities. God driv på stafetten her leder Jan Erik Jensen, fulgt av Vibeke Tronslien og Odd Eivind Galta med de andre lagene like bak. Good drive in the relay race here Jan Erik Jensen in the lead, followed by Vibeke Tronslien and Odd Eivind Galta with the other teams just behind. Første øvelse var offshore-stafett med 4 deltakere fra hvert lag. Her gjelder det å være rask med å kle av og på seg, springe rundt pinnen og komme først i mål. First we had the offshore relay with 4 participants from each team. Here the point was to be quick to get dressed and undressed, run around the pole and be the first to finish. Golferne Kirsten Jørgensen, Exploration, og Odd Eivind Galta, OBO, i aksjon for sine lag. The golfers Kirsten Jørgensen, Exploration, and Odd Eivind Galta, OBO, in action for their teams. 34

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola Chul Aamodt, Mintra AS Lesson Learned Bedre læring fra uønskede hendelser Lesson Learned

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

BYGG BROER IKKE MURER

BYGG BROER IKKE MURER BYGG BROER IKKE MURER HBV og Dzemal Bijedic University of Mostar s internasjonale sommerskole i Mostar, Bosnia & Hercegovina Ved Lars Petter Soltvedt, PhD Høgskolen i Buskerud og Vestfold Synspunkter

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»»

Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»» Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»» Dag Bastholm planning and enviroment director Nordland County Council www. nfk.no Nordland Nordland in Europe Population

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS Projects: 1. Microbial Selective Plugging MSP (Sandstone - reservoirs) 2. Particle Fracture Blocking PFB (Karbonat - reservoirs) 3. Upscaling/Meso

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Status for maritim miljøteknologi Marked og muligheter. Wärtsilä 28.Aug 2013 WÄRTSILÄ NORWAY ISø

Status for maritim miljøteknologi Marked og muligheter. Wärtsilä 28.Aug 2013 WÄRTSILÄ NORWAY ISø Status for maritim miljøteknologi Marked og muligheter Global network, local presence More than 1200 motivated employees Wärtsilä Norway AS Wärtsilä Ship Design Norway AS Wärtsilä Moss AS Wärtsilä Oil

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Rolls-Royce Opplæringssenter - en del av Norsk Maritimt Kompetansesenter

Rolls-Royce Opplæringssenter - en del av Norsk Maritimt Kompetansesenter Rolls-Royce Opplæringssenter - en del av Norsk Maritimt Kompetansesenter Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

Rolls-Royce Deck Machinery

Rolls-Royce Deck Machinery Rolls-Royce Deck Machinery - 40 years as Market Leader in Anchor Handling Gisle Anderssen 2005 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark The Telemark canal East and Telemarkspadler n Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark Norsjø Skien canal 1861 Purpose: Easier transport of goods and passengers Easier floating

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Hva er IO? Offshore logistikkonferanse 2011. Kristiansund. Bjørnar Aas Ph.D in logistics. Molde University College, 2011

Hva er IO? Offshore logistikkonferanse 2011. Kristiansund. Bjørnar Aas Ph.D in logistics. Molde University College, 2011 Hva er IO? Offshore logistikkonferanse 2011 Kristiansund Bjørnar Aas Ph.D in logistics Molde University College, 2011 Historien bak IO Innhold Definisjonen av konseptet 2 Bakgrunn Vi må utvinne mer: Nye

Detaljer

Forberedelse til skolebesøk

Forberedelse til skolebesøk Engineering Challenge et læringsspill om ingeniøryrket Engineerium, Fornebu Slide 1 Innhold Verden trenger energi Hva er olje og gass Olje og gass i Norge Om olje- og gassbransjen Spennende muligheter

Detaljer

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Racing Team Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Stian er en fører for fremtiden, og har eneren i seg. Harald Huysman SESONGEN 2002 Dette har så langt vært en super bra

Detaljer

Infrastructure investments on NCS

Infrastructure investments on NCS Infrastructure investments on NCS Kurt Georgsen, CEO, Silex Gas Norway AS Oslo, 21 January 2014 Today s topics Gassled Role of infrastructure companies on the NCS Governance model Framework conditions

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS MARITIME AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS ANNERKJENTE KVALITETS KRITERIER Maritime simulatorer: Dekker minimum alle essensielle områder innen maritim trening i henhold til STCW '95 krav. Konstruert for

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

TOPP BEREDSKAP I 17 DAGER ER DU KLAR?

TOPP BEREDSKAP I 17 DAGER ER DU KLAR? TOPP BEREDSKAP I 17 DAGER ER DU KLAR? SIKKERHETSDAGENE 2013, 23. OKTOBER ARRANGEMENTSSYKLUS Søkerfase Etablering Strategisk planlegging Operasjonell planlegging «Operational Readiness» Olympiske leker

Detaljer

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON HELLO Frida is produced in Motala in Sweden, and is composed of a broad interest in design. She started up her design schooling with three years on the Aesthetic

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Praktisere «tid til sikkert arbeid» Uttalelse fra Den organiserte Vernetjenesten (DOV)

Praktisere «tid til sikkert arbeid» Uttalelse fra Den organiserte Vernetjenesten (DOV) Tid til sikkert arbeid Praktisere «tid til sikkert arbeid» Uttalelse fra Den organiserte Vernetjenesten (DOV) Vernetjenesten i Prosafe er til enhver tid opptatt av at alle i bedriften skal ha et sikkert,

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Lean: et historisk perspektiv

Lean: et historisk perspektiv Lean i Lag Seminar Trondheim, 23.09.2010: Beyond Lean hvor går veien videre? Jan Ola Strandhagen Research Director SINTEF Industrial Management Professor NTNU IPK Project Director CRI NORMAN 1 Lean: et

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Generell oppfatning Additiv produksjon av komplekse geometrier i plast har kommet langt. «Brukes

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer