MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 64 46 01. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed."

Transkript

1 Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Sommarøy Arctic Hotell Møtedato: 25. september 2014 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side1

2 Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. FS 24/14 FS 25/14 OS 21/14 OS 22/14 FS 26/14 FS 27/14 FS 28/14 FS 29/14 FS 30/14 FS 31/14 FS 32/14 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling Referat fra fakultetsstyremøte ved Det helsevitenskapelige fakultet Orienteringssaker Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord Økonomirapport pr. 31. august Det helsevitenskapelige fakultet. Ettersendes Prognose for årsresultatet Ettersendes Reviderte retningslinjer knyttet til dekning av utgifter for studenter i praksis ved Helsefak Revidert forslag til utfyllende bestemmelser for tildeling av særplass og særordning i praksis. Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste - opprettelse av et Nordnorsk samarbeidsorgan for helsefaglige utdanninger Forsknings- og utdanningsmelding - behandling Helsefak. Studieprogramporteføljen ved Det helsevitenskapelige fakultet 2015/2015. Bachelor i sykepleie ettersendes. Møteplan for fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet / / / / / / /37 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side2

3 FS24/14Godkjenningavsakslisteogmøteinnkalling/ Side3

4 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2014/37/ASS032 Dato: SAKSFRAMLEGG Referat fra fakultetsstyremøte 19. juni 2014 Innstilling til vedtak: Referat fra fakultetsstyremøte 19. juni 2014 godkjennes av fakultetsstyret. Arnfinn Sundsfjord dekan Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side4

5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH Møtedato: Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åge Danielsen Leder Ekstern representant Marit Lind Medlem Ekstern representant Britt Vigdis Ekeli Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Åshild Fause Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Eiliv Lund Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Ole Morten Seternes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Harald Roar Lind Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Kristin Benjaminsen Borch Medlem Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant Bjørn Anders Karstensen Medlem Studentrepresentant Ole Martin Ellingbø Nilsen Medlem Studentrepresentant Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vibeke Guddingsmo Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Margrethe Hagerupsen Medlem Ekstern representant Ørjan Andreas Pettersen Medlem Studentrepresentant Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Elsebeth Sophie Brun Vibeke Teknisk-administrativ ansattrepresentant Guddingsmo Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Arnfinn Sundsfjord Dekan Kjetil Kvalsvik Fakultetsdirektør Nanna Hauksdottir Prodekan utdanning Trond Nylund Ass. Fakultetsdirektør Ann-Sofie Rydningen Seksjonsleder personal og økonomi Stein-Bjørnar Holmbukt Rådgiver i personal og økonomiseksjonen Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side5

6 Inger Njølstad Prodekan medisin og odontologi Merknader Styret takker professor John-Bjarne Hansen for en flott presentasjon av K.G. Jebsen TRECsenter for tromboseforskning som åpner 20. juni. Senteret er finansiert av Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, og med et tilsvarende ressursbidrag fra UiT- Norges arktiske universitet og UNN HF/Helse Nord RHF. Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. OS 19/14 OS 20/14 Orienterings- og referatsaker Muntlig presentasjon ved dekan Arnfinn Sundsfjord Oppretting av nytt emne PSY-0700 Tenking, læring og skriving i høyere utdanning ved IPS. 2014/1196 OS 21/14 Utvikling i bevilgning til Helsefak /533 FS 24/14 FS 25/14 Ordinære saker Helseteknologi - styringsgruppen avslutter sitt arbeid med utredning av masterstudiet i Helseteknologi Utbetaling av honorar til studentrepresentanter i råd og utvalg ved Det Helsevitenskapelige Fakultet 2011/ /2343 FS 26/14 Finnmark som utdanningsarena i medisinstudiet ved UiT 2014/2320 FS 27/14 FS 28/14 HMS-2014 ved Det helsevitenskapelige fakultet - områder som må følges opp Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet FS 29/14 Innspill på aktuelle temaer til ledersamlingen september 2014, på Sommarøy Eventuelt 2014/ /4408 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 2 Side6

7 Orienteringssaker OS 19/14 Muntlig presentasjon ved dekan Arnfinn Sundsfjord / Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Dekanen orienterte muntlig om følgende saker; Ny fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik tiltrådte 1. juni I saksfremlegget til Universitetsstyremøte 19. juni 2014 er det flere viktige saker: (i) Det legges det opp til flere strategiske tildelinger til Helsefak herunder 1 million til FUGE plattformene kr er foreslått tildelt satsningen på Helseteknologi sammen med NTfakultetet, 2 millioner til Tromsø 7 og tilskudd til opprettelse av forskerlinje i odontologi. Arbeidet med å synliggjøre Helsefak i de strategiske tildelingene har gitt resultater. (ii) En større andel (70%) av stipendiatstillingene vil være nøkkelfordelt og det ser ut som om Helsefak kan få tildelt totalt stipendiat- og 2 postdoc-stillinger. (iii) Budsjettforslag til 2015 indikerer ikke større endringer for Helsefak. Det arbeides med å få etablert et regionalt strategisk samarbeidsorgan for helse- og sosialfaglige utdanninger i Nord fra 2015 i samarbeid mellom helsetjenesten og UoH-sektoren. Sentralt i arbeidet vil være oppfølging av rapportene om kompetansebehovene i Nord herunder dimensjoneringen av utdanningene og et samordnet arbeid med fullfinansierte studieplasser. Strategiplanen til Det helsevitenskapelige fakultet vil bli trykt opp og foreligge ved studiestart, høsten Det ble orientert om KDs arbeid med strukturmeldingen for UoH-sektoren og særlig det som kan få nærliggende konsekvenser i Nord. K.G. Jebsen TREC senter for tromboseforskning åpner 20. juni 2014 ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT. Orientering om oppfølgingen av utlysningen av miljøstøtte/ncmm-forskningsgruppeledere. Det ser ut som om alle kontrakter kan føres fram i løpet av juni og at vi kan få rekruttert to fremragende eksterne kandidater til NCMM-posisjonene. Orientering om status søknadsinitiativ EU/Horizon2020 OS 20/14 Referat fra fakultetsstyremøte 15. mai /37 Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Enstemmig vedtatt Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 3 Side7

8 OS 21/14 Oppretting av nytt emne PSY-0700 Tenking, læring og skriving i høyere utdanning ved IPS. 2014/1196 Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Styret tar saken til orientering OS 22/14 Utvikling i bevilgning til Helsefak /533 Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Styret tar saken til orientering FS 24/14 Helseteknologi - styringsgruppen avslutter sitt arbeid med utredning av masterstudiet i Helseteknologi 2011/5833 Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Enstemmig vedtatt Merknad: Styret ønsker en presentasjon av hvordan nyere velferdsteknologi tas i bruk i kommunale helse- og omsorgstjenester. FS 25/14 Finnmark som utdanningsarena i medisinstudiet ved UiT 2014/2320 Innstilling til vedtak: 1. Fakultetsstyret takker utredningsgruppen for arbeidet med rapporten og høringsinstansene for positive og konstruktive tilbakemeldinger. 2. Fakultetsstyret ber Helsefak ved dekan om å gå videre i arbeidet i tråd med rapportens anbefalinger og at det etableres en prosjektorganisasjon slik rapportens punkt 9.5 beskriver. Heretter kalles prosjektet «Finnmarkspakken». Fakultetsstyret forutsetter at involverte institutt slutter opp om det videre arbeidet, og ber om å bli holdt løpende orientert. 3. Høsten 2014 økes opptaket med 6 studenter i tråd med økning i antall studieplasser. Ved fremtidig innføring av Finnmarkspakken, gjennomfører inntil 12 av studentene på kullet de to siste årene av studiet i Finnmark. Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 4 Side8

9 Vedtak Enstemmig vedtatt med følgende endring: Forslaget til vedtak punkt 2 ble endret til Styret forutsetter at tilskudd fra Helse Nord tilsvarende det som tildeles Nordlandspakken for å kunne realisere Finnmarkspakken. Styret ber om at forslag på sammensetningen av prosjekt- og styringsgruppe gjøres i samarbeid med sentrale aktører og legges frem for styret for godkjenning den 25. september 2014 Merknad: Styret ba om å få fremlagt en oversikt over hovedpunktene i budsjettet til Finnmarkspakken på neste styremøte. FS 26/14 Utbetaling av honorar til studentrepresentanter i råd og utvalg ved Det Helsevitenskapelige Fakultet 2014/2343 Innstilling til vedtak: 1. Det Helsevitenskapelige fakultet honorerer studentverv i fakultetsstyret, instituttstyrer, programstyrer og Universitetssamarbeidet (USAM) med høyeste sats jf. kap i Statens personalhåndbok. Pr. 1. januar 2014 utgjør denne satsen kr. 405 pr. time. Satsen skal gjelde både for tid medgått i møtet, og en time forberedelse pr. møtetime jf. Universitetsstyrets vedtak 8. mai Kostnader forbundet med studentrepresentanter i fakultetsstyret, instituttstyrer, programstyrer og USAM dekkes av fakultetet. 3. Øvrige verv som ikke er nevnt i punkt 2 honoreres i ltr. 35 (C-tabellen) pr. medgåtte møtetime, og en time forberedelse pr. møtetime jf. Universitetsstyrets vedtak 8. mai I særskilte tilfeller kan det avtales høyere timesats. 4. Kostnader forbundet med studentrepresentanter i øvrige verv dekkes av enheten hvor utvalget/rådet har sin tilhørighet. 5. Retningslinjene skal gjelde fra 1. august Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Enstemmig vedtatt FS 27/14 HMS-2014 ved Det helsevitenskapelig fakultet - områder som må følges opp 2014/285 Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet slutter seg til dekanens forslag til hvilke områder, i prioritert rekkefølge, som må følges opp jf. ovennevnte dokumenter. Disse tiltakene er et supplement til HMS-tiltakene i fakultetets årsplan for 2014: Årsrapport lokalt HMS-arbeid 2013: Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 5 Side9

10 1. Samordningsavtaler må, der disse ikke allerede foreligger eller er mangelfulle, etableres der enheter er samlokalisert med andre virksomheter jf. Arbeidsmiljølovens (AML) 2-2 og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Instituttene ved fakultetet må sørge for at det i alle emnebeskrivelser og studieprogrammer, der risikofylt arbeid inngår, spesifiseres hvilken sikkerhetsopplæring som er nødvendig for at studenter skal kunne ta emnet/studieprogrammet. 3. Institutt og seksjoner må sørge for god og nødvendig HMS-kompetanse ved å gjennomføre lokal og sentral HMS-opplæring. Dette gjelder både ledere, vernetjenesten og ansatte på alle nivå jf. AML 3-2 og 6-5. Institutt og seksjoner må selv se til at lovkravene vedrørende HMSopplæring oppfylles, og kunne dokumentere at både sentral og lokal opplæring er gjennomført. Dokumentasjon vil blant annet bli etterspurt i forbindelse med tilsynsbesøk fra eksempelvis Arbeidstilsynet. Fakultetsnivået vil være pådriver for å få etablert et felles system for registrering på universitetet. Alle ansatte skal ha lokal HMS-opplæring og i tillegg til at: a. Ledere på alle nivå skal ha sentral HMS-opplæring: Modul Dagskurs for ledere eller tilsvarende opplæring b. Ansatte med delegerte HMS-oppgaver og som også er satt til å lede andre skal ha sentral HMS-opplæring: Modul - Dagskurs for ledere, eventuelt også Modul Sikkerhet c. Verneombud og stedfortreder skal ha sentral HMS-opplæring: HMS-plattform og Moduler avhengig av enhetens virksomhet d. Ansatte med risikofylt arbeid skal ha sentral HMS-opplæring: Modul Sikkerhet (lab, verksteder, felt, tokt, stråling med mer) 4. I tillegg til følgende tiltak i fakultetet årsplan: 12. Helsefak skal ha god kommunikasjon og informasjon som støtter opp om et åpent og trygt arbeidsmiljø for studenter og undervisningspersonale/ansatte og 25. Fakultetet skal ha god kommunikasjon og informasjon som støtter opp om et godt og trygt arbeidsmiljø pkt. a og b skal det utarbeides skriftlige arbeidsrutiner for alt risikofylt arbeid som den enkelte enhet ved fakultetet har ansvar for, der disse mangler, jf. AML 3-1 og 3-2. Rapport etter sikkerhets- og beredskapsmessig gjennomgang av verdiområder ved UiT: 1. Avklare og begrense adgangen til områder der det foregår arbeid som kan medføre helsefare a. Innføre skjerpet adgangskontroll, med bruk av ID-kort for tilgang til adgangsregulerte soner i risikovurderte områder Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Enstemmig vedtatt Merknad: Styret ser et behov for å inkludere studie- og forskningsgruppeledere i HMS-opplæringen og ber administrasjonen se om det er mulig å dokumentere HMS opplæring av ledere. Fakultetsstyret ønsker et kontinuerlig fokus på HMS arbeidet og ber om at opplæring av ledere blir tema på høstens dialogmøter. Styret ber videre om at det vurderes e-læringskurs innen HMS. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 6 Side10

11 FS 28/14 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet 2012/4408 Innstilling til vedtak: 1. Fakultetsstyret vedtar å implementere revidert budsjettfordelingsmodell som foreslått av revisjonsgruppen med virkning fra budsjettåret Fakultetsstyret vedtar å implementere strategisk avtak som foreslått av revisjonsgruppen. Innfasingsperioden vil justeres for endrede rammevilkår. Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Vedtatt mot en stemme. FS 29/14 Innspill på aktuelle temaer til ledersamlingen september 2014, på Sommarøy / Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsstyret gav følgende innspill som kan vurderes av programkomiteen: (i) (ii) Oppfølging av strategiplanen hvordan skal vi omsette strategien til handling. Hva vil eventuelle nye fusjoner/fusjonssamtaler bety for strategiplanen? Rekruttering av vitenskapelig personale hvilke erfaringer har Helsefak med NCMM, rekruttering i nord og klarer man å rekruttere fort nok? Hvor blir det av post doc som har arbeidet ved Helsefak analyse forberedes til neste FS-møte? FS 30/14 Eventuelt - Honorering av ansatte representanter i styret Åshild Fause fremmet forslag om at ansatte som sitter i styret bør bli honorert eller får godskrevet arbeidstid for deltakelse i og forberedelser til fakultetsstyremøtene. Fakultetet vil undersøke hvordan dette gjøres i henhold til Universitetsstyret. Saken følges opp på neste fakultetsstyremøte. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 7 Side11

12 Orienteringssaker Side12

13 Orienteringssaker OS22/14Økonomirapportpr.31.august2014-Dethelsevitenskapelige fakultet/ FS26/14Prognoseforårsresultatet2014/ Side13

14 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2010/2211/RDA022 Dato: SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: Sak: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet /14 Reviderte retningslinjer knyttet til refusjon av utgifter for studenter i praksis ved Helsefak Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret vedtar nye retningslinjer for refusjon av utgifter for studenter i praksis ved Helsefak. Retningslinjene skal gjelde fra 1. januar 2015, og gjøres kjent i forbindelse med fordeling av praksisplasser våren Satsene for refusjon av utgifter i forbindelse med praksisutplassering vurderes revidert hvert andre år. Begrunnelse: Den 3. januar 2014 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle se på overstående bestemmelser ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak). Hensikten med denne revideringen er blant annet å sikre likebehandling av studenter på Helsefak sine ulike institutter, samt å legge til rette for enhetlige administrative retningslinjer i forhold til prosessene rundt refusjonskrav. Det er 5 år siden siste revidering av retningslinjene. 12. mai var satt som frist for høringssvar for de nye retningslinjene, og innspill er tatt opp i prodekanmøtet for utdanning. Det endelige utkastet til nye retningslinjer er vedlagt, og finnes på sak 2010/ Det er etter at høringssvarene kom inn foretatt en kostnadsberegning for antatte merutgifter i forbindelse med økningen av maksimalrefusjonen av bostøtte, beskrevet under. I det nye forslaget har arbeidsgruppen spesielt lagt vekt på å spesifisere hvem regelverket gjelder for. Det er nå presisert at det ikke gjelder for studenter som har praksis på studiestedet, for studenter ved desentralisert sykepleie og for studenter ved videreutdanningene ABIKO. Bodø og Hammerfest er også kommet til som studiesteder i tillegg til Tromsø. Det har også vært et ønske om å samle alle retningslinjene slik at det ikke vil være nødvendig med egne studiespesifikke retningslinjer. Det er i forslaget blant annet tatt med særlige hensyn for noen studier. For eksempel er det etter innspill fra IPS tatt inn at det unntaksvis kan gjøres avtaler om hotellopphold, og at dette dekkes med kostgodtgjørelse. Enkelte enheter ved Helsefak har praktisert de tidligere retningslinjene som en tilskuddsordning, og betalt ut refusjon i forkant. I det nye forslaget har vi forholdt oss til Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side14

15 Statens økonomireglement sitt krav om dokumenterte utgifter. Dermed stiller vi fra nå av krav til at man må dokumentere betalt husleie både på studiestedet og på praksisstedet for å få utbetalt refusjon for leieutgifter. De som ikke kan dokumentere at de betaler to steder vil heller ikke kunne gjøre krav på refusjon. Det er ikke lenger tilstrekkelig å legge frem leiekontrakt som dokumentasjon, da den ikke viser faktiske utgifter. Studentene legger i det nye forslaget ut for sine utgifter, og får disse refundert i etterkant basert på faktiske utgifter dokumentert med kvittering på lik linje med ansatte ved UIT. Krav om refusjon for betalt husleie kan fremmes flere ganger i semesteret. Seksjon for økonomi ved Helsefak ser svært positivt på denne endringen da den er i tråd med regelverket og gir en bedre oversikt over faktiske utgifter til praksis. Endringen vil også falle innenfor de rutinene som allerede eksisterer for utbetaling av reiseregninger, og vil dermed føre til mindre administrasjon enn tidligere pr. student. Studentene har i flere omganger meldt fra om at bostøtte på kr per måned er for lavt. Det var enighet i arbeidsgruppen om at man ville komme langt med inntil kr i måneden i refusjon for husleiekostnader, og det er derfor foreslått å øke maksimumsbeløpet for refusjon av bostøtte fra kr til kr Det er en gjengs oppfatning at en slik endring vil medføre en vesentlig økning i utgiftene til refusjon for instituttene. I vedlagt dokument 2014/ er det gjort en grov estimering kostnader basert på tilbakemeldinger fra instituttene. Denne har utgangspunkt i en flat økning på vel 30% av utgiftene instituttene hadde til refusjon av bostøtte i Økningen er for alle 5 institutt med praksis beregnet til kr Det antas at økningen vil bli lavere enn estimatet da studentene nå vil få utbetalt refusjon for faktiske utgifter, blant annet på grunn av at privatboende ikke lenger vil ha krav på refusjon. Refusjon for hjemreise i jula er foreslått fjernet. Videre har arbeidsgruppa klargjort hvilke typer aktiviteter det skal betales ekstra reisekostnader for til tur/retur praksisstedet for å dekke utgifter dersom studenten må reise tilbake til studiestedet under praksisoppholdet. Nye retningslinjer er foreslått gjeldende fra 1. januar 2015, og gjøres kjent for studenter på samme tid som nye praksisplasser fordeles til våren Arnfinn Sundsfjord dekan Kjetil Kvalsvik fakultetsdirektør Saksbehandler: Reidar Arnesen nestleder Seksjon for utdanningstjenester UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2 Side15

16 Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 3 Side16

17 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2010/2211 Dato: NOTAT Vedlegg til FS sak - Dok. 10/ Forslag til endelige retningslinjer for dekning av utgifter ved praksisutplassering Disse retningslinjer gjelder for studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet som har studiested Tromsø, Bodø eller Hammerfest. Retningslinjene omfatter ikke studenter som har praksis på studiestedet, heller ikke studenter ved desentralisert sykepleie eller videreutdanningene ABIKO. 1. Leieforhold Studentene må som utgangspunkt selv skaffe bopel på praksisstedet og har selv ansvaret for de formelle sider ved leieforholdet, herunder leiekontrakt og betaling av husleie. Unntaksvis kan studenter gjøre avtale med instituttet om andre overnattingssteder. 2. Bostøtte refusjon husleie Det helsevitenskapelige fakultet yter refusjon for merutgifter til bolig på praksisstedet med inntil kr per måned. Faktiske utlegg for merutgifter skal dokumenteres både for bolig på praksisstedet og studiestedet, jf. statens økonomireglement. Refusjon for merutgifter til bolig kan utbetales fortløpende i løpet av praksisperioden, etter hvert som studentene leverer inn dokumentasjon. For boalternativer uten kokemuligheter kan det innvilges kostgodtgjørelse med inntil kr per dag. Det gjøres oppmerksom på at husleiekontrakt ikke vil være gyldig dokumentasjon på utgifter. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side17

18 3. Reiseutgifter a) Dagpendling dekkes hvis de faglige reiseutgifter til og fra praksisstedet er høyere enn billigste månedskort i Tromsø, Bodø eller Hammerfest. Det gis refusjon for mellomlegget etter rimeligste offentlige transportmiddel som er hensiktsmessig i forhold til avstand og beliggenhet til praksisstedet. Dersom studenten bruker egen bil og dette er rimeligste transportmiddel, dekkes kilometersats tilsvarende halvparten av statens satser. Det gis ikke passasjertillegg. b) Reiseutgifter tur/retur Tromsø - praksissted dekkes etter rimeligste offentlige transportmiddel som er hensiktsmessig i forhold til avstand og beliggenhet til praksisstedet. Dersom studenten bruker egen bil, og dette er rimeligste transportmiddel, dekkes kilometersats tilsvarende halvparten av statens satser. Det gis ikke passasjertillegg. 4. Utgifter i forbindelse med kurs/møter/aktiviteter i praksisperioden Utgifter i forbindelse med reise til nødvendige kurs/møter/studieplanfestede aktiviteter som arrangeres av UiT eller praksisstedet, dekkes etter billigste reisemåte. Denne type reiser må avklares med praksiskoordinator ved instituttet før reisen gjennomføres. 5. Oppgjør Refusjon av utgifter skjer på grunnlag av levert reiseregning med vedlagt dokumentasjon, herunder originale kvitteringer og billettgjenparter. Innlevering av reiseregning må leveres direkte til instituttet senest en måned etter foretatt reise. Retningslinjene gjelder fra januar 2015, og satsene vurderes revidert hvert andre år. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2 Side18

19 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2014/3346 Dato: NOTAT Til: Vedlegg til sak 2010/2211 Fra: Utdanningstjenester Kostnader knyttet til økning av satsene i forbindelse med reviderte retningslinjer for refusjon av bostøtte ved utplassering i praksis. I forbindelse med reviderte retningslinjer for dekning av boutgifter ved utplassering i praksis ble det av dekanen på vegne av fakultetsstyret (FS) bedt om en oversikt over nye kostnader knyttet til en økning i satsene for bostøtte fra nåværende kr til kr i nytt forslag. Nytt forslag er også at støtte utbetales på bakgrunn av bilag, mot tidligere i stor grad støtte/stipend. I møte med Kim Kristoffersen 20.juni, representanten fra personal og økonomi i utarbeidelsen av retningslinjene, bemerkes det at det på grunn av økte bokostnader for studenter i praksis stipuleres at det vil være en i overkant av 33% økning pr. student. Denne økningen vil i realiteten kunne bli lavere da ikke alle studenter vil ha behov for å benytte tilgjengelig støtte da de eksempelvis bor hos familie el. Hvor stor økningen i realiteten vil bli er utfordrende å stipulere før det er gått en periode og vi kan se en trend i utbetalingene. En annen variabel vil også være antall studenter som er ute i praksis, for eksempel stipulerer IKO at det hvert semester vil være fra studenter i praksis fra tannlegeutdanningen. Et scenario hvor alle kostnader med bostøtte øker med 33% i forhold til samme kostnader i 2013 vil allikevel måtte legges til grunn for våre beregninger. Basert på informasjonen som er innsendt av instituttene ved Helsefak får vi følgende tabell for årlige kostnader knyttet til refusjon av bostøtte: Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side19

20 Institutt Dagens kostnad 33% økning IKO IMB IFA IPS IHO IHO - Hammerfest Medisin Totalt: Beregnet økning i utgifter, som følge av en økning i maksimalsatsene for refusjon av kostnader knyttet til bostøtte ved Det helsevitenskapelige fakultet er kr Dette dersom det legges til grunn en økning på 33% på bakgrunn av kostnader i Reidar Arnesen rådgiver Seksjon for utdanningstjenester IMB har inngått avtale med Nordlandssykehuset fra våren Dagens kostnad er dersom samme avtale hadde eksistert i dag. 2 Tall fra siste år 3 Beregning foretatt av medisin UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2 Side20

21 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2014/1817/RDA022 Dato: SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: Sak: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet /14 Revidert forslag til utfyllende bestemmelser for tildeling av særplass og særordning i praksis. Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret godkjenner reviderte retningslinjer for tildeling av særplass/særordning ved Det helsevitenskapelige fakultet. Retningslinjene skal gjelde fra 1. januar Begrunnelse: Den 3. januar 2014 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle se på overstående bestemmelser ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak). Utkast til nye retningslinjer ble sendt på høring til instituttene og studentutvalget ved Helsefak, og merknader er etter vurdering av prodekanmøtet tatt med i endelig utkast til nye retningslinjer i dokument 14/ som også er vedlagt saken. I det nye forslaget har arbeidsgruppen etterstrebet å kutte overflødige ord og setninger for å stramme inn dokumentet. Gruppen har ønsket å få inn at det er en forutsetning at læringsmålene skal nås selv om man får særplass eller særordning, og har videre presisert at søknader behandles iht. forvaltningsloven og at det gis klageadgang etter denne. En større endring er at forsørgere med barn under 16 år skal kunne innvilges plass, og ikke bare enslige forsørgere slik det var tidligere. Rangeringsreglene i vedlagt prosedyre er slik at eneforsørgere og deltidsforsørgere prioriteres foran ordinære forsørgere. I tidlige utkast av prosedyrene var det foreslått at barn skille defineres opp til myndighetsalder. Blant annet på grunn av bekymring for mange søkere ble dette endret til «opp til 16 år», og det er foreslått å benytte punktet «tungtveiende sosiale grunner» i de tilfellene hvor det er behov for særplass/særordning der barn er eldre. Når det gjelder tildeling av særplass av medisinske årsaker til at noen bør få særplass har det vært et ønske fra arbeidsgruppen å ta med begrepet «nærmeste familie» i definisjonen av hvor nært helsemessige og sosiale grunner kan være for at det skal kunne tildeles særplass/særordning. I tilbakemeldingene fra instituttene og fra prodekanmøtet ble det imidlertid avgjort at «nærmeste familie i egen husstand» er dekkende. Det har også vært et ønske om å la lege el. i forbindelse med dokumentasjon på helse- og psykososiale utfordringer oppgi konsekvenser dersom særplass Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side21

22 ikke gis. Vi finner det ikke riktig å la leger stå for vurdering av konsekvenser da dette ikke ligger i deres arbeidsoppgaver, og forholder oss til at Helsefak selv klarer å ta avgjørelser basert på objektive vurderinger av helsetilstand. Videre er det i de nye retningslinjene spesifisert at bare studenters styreverv ved UIT kan gi særplass, og at utvalgsarbeid ikke lengre kvalifiserer som innvilgelsesgrunn. Vi har pr. i dag ingen liste over verv som vi mener bør kvalifisere til særplass, og må evt. komme tilbake til dette dersom det skulle vise seg å være et utfordrende spørsmål å definere. I forhold til punktet vedrørende studenter som får barn er ordlyden noe endret, og er nå beskrevet som at de har rett til permisjon i stedet for at det forventes at de tar permisjon. Det er også tatt inn en presisering om at Arbeidsmiljølovens bestemmelser også gjelder for studenter i forhold til graviditet og fødsel. Rangeringsreglene er tilsvarende endret i forslaget eneforsørgere/deltidsforsørgere rangeres først, deretter tungtveiende sosiale eller helsemessige årsaker og videre vanlige forsørgere. Øvrige punkter er ikke endret på. Det er naturlig at retningslinje trer i kraft vårsemesteret 2015, eller praktisk fra 1. januar Arnfinn Sundsfjord dekan Kjetil Kvalsvik fakultetsdirektør Saksbehandler: Reidar Arnesen nestleder Seksjon for utdanningstjenester Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2 Side22

23 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2014/1817 Dato: NOTAT Vedlegg til FS sak 14/ Endelig forslag til reviderte utfyllende bestemmelser for tildeling av særplass og særordning i praksis ved Helsefak. Generelle bestemmelser som gjelder for alle studieprogram ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak). Den enkelte student plikter å søke å legge forholdene slik til rette at utplasseringen kan gjennomføres uten tildeling av særplass/særordning. De ulike studieprogrammene vil ha et begrenset antall særplasser og/ eller mulighet for særordning og det understrekes at særplass og særordning ikke er en rettighet for studentene, men en mulighet Helsefak har for hjelpe studenter med en særlig vanskelig studiesituasjon. I situasjoner der det er flere søkere som faller inn under tildelingskriteriene enn det er plasser til, vil Helsefak tildele særplass eller særordning til de som rangeres høyest etter kriteriene. Også for studenter som tildeles særplass eller særordning må læringsmålene for emnet oppnås. 1. Definisjon Særplass eller særordning under utplasseringen er å betrakte som dispensasjon fra studieplanen. Med særplass forstås tildeling av praksisplass på særskilt sted/by i henhold til kriterier gitt i pkt. 4. Med særordning forstås forskyvning av utplasseringen i tid. Særordningen innvilges på bakgrunn av kriterier gitt i pkt Søknadsprosedyre Søknad om særplass/særordning stiles til leder for det enkelte studieprogram. 1 Søknad om særplass/særordning behandles av studieadministrasjonen for det enkelte studieprogram. 2 Søknaden behandles etter forvaltningsloven og det gis klageadgang etter denne. Søknad skal vedlegges dokumentasjon i form av attester, legeerklæringer o.l. Søkeren kan etter nærmere vurdering innkalles til samtale. 1 Seksjon for utdanningstjenester for medisinstudiet 2 Seksjon for utdanningstjenester for medisinstudiet Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side23

24 3. Søknadsfrist Frist for søknad om særplass/særordning fastsettes ved det enkelte institutt/studieprogram. Denne søknadsfristen kan fravikes i helt spesielle tilfeller dersom det har dukket opp forhold som søker ikke kunne være kjent med ved søknadsfristens utløp. I slike tilfeller forutsettes det at studieprogrammet har mulighet til å skaffe særplasser utover de plasser som allerede er tildelt. 4. Kriterier som studenten må oppfylle for at særplass skal kunne innvilges 3 : a) Forsørger med barn under 16 år. b) Tungtveiende sosiale forhold hos studenten selv eller nærmeste familie i egen husstand. c) Helsemessige årsaker (som krever behandling) hos studenten selv eller nærmeste familie i egen husstand. d) Studenter med samisk språk- og kulturbakgrunn hvor studieprogrammet har etablert praksisplasser i samiske språkforvaltningsområder. 4 e) Studenter som er innvilget status som toppidrettsstudent, definert etter kriteriene i Samarbeidsavtale mellom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité/olympiatoppen, Troms idrettskrets og Universitetet i Tromsø. f) Studenter med sentrale styreverv ved UiT kan innvilges særplass dersom styrearbeidet medfører vesentlig arbeidsbelastning i søknadsperioden. 5. Kriterier som studenten må oppfylle for at særordning skal kunne innvilges 5 : a) Forsørger med barn under 16 år. b) Tungtveiende sosiale forhold hos studenten selv eller nærmeste familie i egen husstand. c) Helsemessige årsaker (som krever behandling) hos studenten selv eller nærmeste familie i egen husstand. d) Studenter som er innvilget status som toppidrettsstudent, definert etter kriteriene i Samarbeidsavtale mellom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité/olympiatoppen, Troms idrettskrets og Universitetet i Tromsø. 6. Presisering a) Studenter som får barn og har omsorg for barn under barnehagealder har rett til permisjon fra studiet. Situasjonen kvalifiserer ikke for særordning 6. b) Ektefelles/samboers arbeids- eller utdanningssituasjon gir alene ikke grunnlag for særplass/særordning. c) Tjenesten under praksisutplasseringen regnes som hovedbeskjeftigelse. Arbeids-, forsknings- eller økonomiske forhold, samt verv i politiske eller frivillige organisasjoner gir som hovedregel ikke grunnlag for særplass/særordning. d) I avtalen mellom UiT og Norges idrettsforbund/olympiatoppen er toppidrettsutøvere definert i to kategorier; utøvere som driver trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden og, 3 Dokumentasjon på understående forhold må kunne fremlegges. Det helsevitenskapelige fakultet vil gjøre sin vurdering basert på en sosial/medisinsk begrunnelse fra faglig instans. 4 Kommuner med samisk språkforvaltning per : Porsanger, Nesseby, Tana, Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Tysfjord, Lavangen og Snåsa 5 Dokumentasjon på understående forhold må kunne fremlegges. Det helsevitenskapelige fakultet vil gjøre sin vurdering basert på en sosial/medisinsk begrunnelse fra faglig instans. 6 Også for studenter i ekstern praksis vil Arbeidsmiljøloven gjelde i forhold til graviditet og fødsel. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2 Side24

25 utøvere som driver kvalitetsutvikling gjennom en langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre fram til internasjonalt toppidrettsnivå. Klargjøring av hvilke utøvere som kommer innenfor definisjonene i denne sammenheng gjøres i samråd med Olympiatoppen og idrettskretsen lokalt og blir registrert i FS. e) Studenter som innvilges særplass vil ikke kunne velge praksisplass (avdeling/institusjon på utplasseringssted). f) Studenter som innvilges særordning vil ikke kunne velge utplasseringssted/by. g) Studenter kan ikke selv skaffe praksisplass. h) Den enkelte utdanning er selv ansvarlig for å utarbeide prosedyrer vedrørende trekking av valgnummer. i) Selv om man oppfyller kriteriene for tildeling av særplass er det ikke garantert at man får plass da dette beror på antall plasser tilgjengelig på utplasseringssted/by. j) Ikke-dokumenterte søknader vil ikke bli behandlet. 7. Rangeringsregler Dersom det er flere søkere som er berettiget til særplass/særordning enn antall tilgjengelige praksisplasser rangeres disse etter følgende punkter, hvor det første punkt har høyest prioritet og nederste punkt laveste prioritet. 1. Eneforsørgere 7 for barn opp til 16 år. 2. Deltidsforsørger og delt omsorg for barn opp til 16 år. 3. Studenten selv eller nærmeste familie har tungtveiende medisinske eller sosiale årsaker jf. punktene 4b og 5b. 4. Forsørger for barn opp til 16 år. 5. Toppidrettsutøvere definert etter punkt 6d. 6. Studenter som innehar sentrale styreverv ved UiT. 7. Studenter med samisk språk- og kulturbakgrunn med søknad om særplass i samiske språkforvaltningsområder. Dersom det etter en helhetsvurdering konkluderes med at det ikke er mulig/rimelig å skille mellom, eller rangere to eller flere søkere foretas loddtrekning 7 Med eneforsørgere menes det en enslig mor eller far med ett eller flere barn som innehar heltidsomsorg for barnet. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 3 Side25

26 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/2453/ASS032 Dato: SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: Sak: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet /14 Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste -opprettelse av et Nordnorsk samarbeidsorgan for helsefaglige utdanninger Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret gir tilslutning til etablering av et nordnorsk samarbeidsorgan for helsefaglig utdanning med i samarbeid med de aktører som har bidratt til rapporten. Endelig mandat og sammensetning fastsettes i samarbeid med disse. Begrunnelse: I denne saken vises det til rapporten Kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen med høringer. Rapporten er utarbeidet av Helse Nord RHF, Kommunenes interesseorganisasjon (KS) og universiteter og høgskoler i Nord-Norge. Det er ønskelig at rapporten legges til grunn for videre arbeid med å møte kompetansebehov i helsetjenesten, og det fremmes konkrete tiltak for hvordan arbeidet kan følges opp. Samhandlingsreformen innebærer endringer i oppgaver, organisering og faglig innhold i helse- og omsorgstjenestene for å møte pasienters behov for helhetlige og koordinerte tjenester. Dette gir behov for ny kompetanse i alle deler av tjenestene. Kommuner, helseforetak og utdanningsinstitusjonene har et felles ansvar for å møte utfordringene. Rapporten med høringer er et uttrykk for ønsket om å samles om felles mål, strategier og tiltak som kan imøtekomme behovet for kompetanseutvikling på kort og lengre sikt. Gjennom en samordnet strategi vil det trolig også være mulig å arbeide for en riktig dimensjonering av fullfinansierte studieplasser innen høyere helsefaglig utdanning i Nord- Norge. Videre arbeid Helsefak har i dialog med Helse Nord RHF, KS og andre utdanningsinstitusjoner i Nord drøftet det videre arbeidet etter høringen. Det er enighet om at rapportens forslag til opprettelsen av en struktur med et felles overordnet Nordnorsk samarbeidsorgan som følger opp gjennomføringen. Samarbeidet under dette nivået anbefales forankret i eksisterende samhandlingsorganer, med noen tilpasninger. Dekanens vurdering Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side26

27 Den fremlagte rapport Kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen datert 31. januar 2013 er et godt grunnlag for utvikling av kompetanse i Nord-Norge både på kort og lang sikt. Landsdelen står overfor store utfordringer for å rekruttere fagpersonell og utvikle kompetanse for fremtiden. Det grunnlaget som allerede er lagt, hvor de viktigste aktørene er sammen om felles mål, strategier og tiltak for å møte utfordringene, gir nye muligheter for å oppnå resultater. I tråd med rapportens forslag støttes opprettelsen av et felles organ for utdanning i Nord- Norge mellom Helse Nord RHF, universiteter og høgskoler og fylkes- og kommunesektoren. Helse Nord RHF har i styremøte 27. august 2014 sluttet seg til dette forslaget. Universitetsdirektøren har muntlig klarert at Fakultetsstyret ved Helsefak kan gi sin støtte til et slikt forslag på vegne av UiT. Nærmere beskrivelse av organets mandat, sammensetning og sekretariatsfunksjoner må utarbeides i samarbeid mellom aktørene. Arnfinn Sundsfjord dekan Kjetil Kvalsvik fakultetsdirektør Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur Rapportene er lagt ut på nettsiden for fakultetsstyremøte 25. september 2014: 1. Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport Høringsuttalelser - Rapport om Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2 Side27

28 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2014/3100/KKV010 Dato: SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: Sak: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Forsknings- og utdanningsmelding - behandling Det helsevitenskapelige fakultet Innstilling til vedtak: Fakultetssytet tar UiTs forsknings- og utdanningsmelding til etterretning, og vil innarbeide styringssignalene i arbeidet med årsplanen for 2015 Begrunnelse: Universitetsstyret behandlet forsknings- og utdanningsmelding 2013 i S juni Denne erstatter tidligere utdanningsmelding og forskningsmelding. Universitetsstyret vedtok følgende: 1. Universitetsstyret tar Forsknings- og utdanningsmelding 2013 til etterretning, og mener nylig vedtatt strategi adresserer de viktigste mulighetene og utfordringene. Viktigheten av implementering understrekes derfor. Videre slutter universitetsstyret seg til de anbefalte styringssignalene, med de endringene som framkom i møtet. 2. Alle enhetene bes om å behandle forsknings- og utdanningsmeldinga i egen sak i sine beslutningsorganer. 3. Universitetsstyret tar Nøkkeltall 2013 til etterretning. Styringssignaler fra meldingen 1. Det skal utarbeides en egen strategi med konkrete tiltak for hvordan UiT bedre kan lykkes i å øke den eksterne finansieringen av forskning fra blant annet Horizon 2020 og Norges forskningsråd. Denne skal fremlegges for styret. 2. UiT skal vurdere å tilby oppstartspakker og vurdere om UiT skal ta en mer aktiv rolle i å rekruttere forskere med ERC-finansiering. 3. UiT skal legge til rette for internasjonalt samarbeid og mobilitet. 4. Fakultetene skal styrke sitt arbeid innen strategisk rekruttering. Det skal gis god støtte til dette arbeidet fra administrasjonen, og universitetsstyret skal kunne følge utviklingen gjennom Forsknings- og utdanningsmeldinga og Nøkkeltall for UiT. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side28

29 5. UiT skal styrke arbeidet med karriereutvikling for alle grupper faglig ansatte, herunder utvikling av yngre talenter. 6. UiT skal ha et lederutviklingsprogram som gir god støtte til blant annet instituttledere og forskergruppeledere. 7. UiT skal utarbeide en strategi for forskningsinfrastruktur der man (i) identifiserer behovet for større forskningsinfrastruktur som UiT skal ta mål av seg å være nasjonalt vertskap for, (ii) vurderer hvordan institusjonen best kan synliggjøre Tromsø-basert infrastruktur og (iii) vurderer hvordan institusjonen best allokerer interne midler til infrastruktur. 8. Fakultetene skal gjøre årlige analyser av publiseringsaktiviteten, og skal sette i verk tiltak for å øke både publiseringsomfanget og publiseringskvaliteten, herunder konkrete tiltak for å øke publiseringen i internasjonalt anerkjente tidsskrifter. 9. UiT og UiTs fakulteter skal sette i verk tiltak som øker andelen Open Access-publisering, herunder både publisering i OA-publiseringskanaler og i internarkivet Munin. 10. UiT skal utrede hvorfor den faglige virksomheten ved institusjonen er lite effektiv på sentrale indikatorer fra KD. Gjennom analysen skal områder med særlig forbedringspotensial identifiseres, og det skal legges fram forslag til tiltak for styret som kan bedre effektiviteten og kvaliteten innen både forsknings- og utdanningsvirksomheten. 11. Det skal utarbeides en plan for gjennomgang av UiTs emneportefølje med henblikk på å identifisere overlappende emner, redusere omfanget og effektivisere organiseringen. Dekanens vurderinger Analysen for forskning er interessant, og kaster lys over flere sentrale problemstillinger for fakultetet. Dette er kjente problemstillinger for Helsefak, det har vært gjort lignende funn i egne meldinger og analyser og de er på flere områder lagt til grunn i fakultetets strategier. Helsefak sin forrige strategi, og gjeldende strategi bygger langt på veg opp under de signalene som gis i meldingen. Blant annet er følgende initiert eller gjennomført: - Horizon 2020 o Ny EU rådgiver under tilsetting (i samarbeid med UNN og Helse-Nord - Oppstartspakker for rekruttering o Samfinansiering av miljøstøttetildeling i 2014 og utlysning/tilsetting av NCMM Young Associate Investigator. - Internasjonal mobilitet o De som får innvilget FoU termin kan søke om stipend for utenlandsopphold. Det settes av inntil 1,5 millioner til formålet o Internasjonal mobilitet vurderes vektlagt ved nyansettelser i faste vitenskapelige stillinger - Strategisk rekruttering o Miljøstøtte, tema på ledersamling september - Karriereutvikling og lederutviklingsprogram o Høsten 2014 deltar fakultetet i lederutviklingsprogrammet organisert fra nivå 1 og vi vil deretter vurdere behov og iverksette egne tiltak fra Strategi for forskingsinfrastruktur o Omorganisering av kjernefasiliteter i fellesskap med UNN UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2 Side29

30 o Avtaler om finansiering i fellesskap med UNN og Helse Nord - Øke Open Access o Eget prosjekt for å påvirke forskerne er under utvikling i samarbeid med RESULT Analysene for vitenskapelig publisering ville ha blitt styrket ved å inkludere siteringsindekser (impact) som et eget mål for kvalitet. For eksempel viste en ekstern evaluering av Helsefak, utført av NIFU, at vitenskapelige publikasjoner fra Helsefak i gjennomsnitt siteres oftere enn gjennomsnittet for sammenlignbare fag i Norge. Dette understøttes av nylig publiserte nordiske bibliometriske analyser av siteringsindeks (NordForsk Policy Paper 2, 2014). Analysen på utdanningssiden er ny og interessant, og kaster lys over noen dilemmaer som er relevant for diskusjonen om universitetets rolle som breddeuniversitet. Analysene på utdanningssiden er imidlertid ikke like detaljerte som for forskningen, og konklusjonen om manglende effektivitet sammenlignet med de andre breddeuniversitetene blir for generell til at Helsefak kan benytte seg av analysene. Analysene på institusjonsnivå viser at antall studenter/uff-stilling (undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling) er sammenlignbar med de andre breddeuniversitetene; UiT har 7.2, UiB 7.3, UiO 8.3, NTNU 7.5. Det ser ut til at breddeuniversitetene er ganske like, mens de smale profesjonsuniversitetene skiller seg ut. Helsefak ønsker at analyser av studiepoeng per UUF-årsverk/emne/student m.m. dekomponeres til fakultetsnivå da vi antar at variasjonen mellom enhetene er stor ved UiT. Veien videre Det registreres at det er sammenfall mellom de styringssignalene som gis, og fakultetets egen tenkning om realisering av fakultetets strategi. Dekanen vurderer derfor at styringssignalene må inkorporeres som del av arbeidet med årsplanene/implementering av strategien til Helsefak, og at det ikke er behov for en egen oppfølingssak som behandler meldingen ytterligere. Arnfinn Sundsfjord Dekan Kjetil Kvalsvik fakultetsdirektør Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur Vedlegg: 1 Oversender Forsknings- og utdanningsmelding 2013 til uttalelse Forsknings- og utdanningsmeldingen 2013, samt nøkkeltall 2013 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 3 Side30

31 Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Arkivref.: 2014/3100 Dato: Det helsevitenskapelige fakultet Det juridiske fakultet Det kunstfaglige fakultet Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Fakultet for naturvitenskap og teknologi Finnmarksfakultetet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Universitetsbiblioteket Oversendelse av Forsknings- og utdanningsmelding 2013 Universitetsstyret behandlet Forsknings- og utdanningsmelding 2013 i sak S i møte 19. juni Følgende vedtak ble fattet: 1. Universitetsstyret tar Forsknings- og utdanningsmelding 2013 til etterretning, og mener nylig vedtatt strategi adresserer de viktigste mulighetene og utfordringene. Viktigheten av implementering understrekes derfor. Videre slutter universitetsstyret seg til de anbefalte styringssignalene, med de endringene som framkom i møtet. 2. Alle enhetene bes om å behandle forsknings- og utdanningsmeldinga i egen sak i sine beslutningsorganer. 3. Universitetsstyret tar Nøkkeltall 2013 til etterretning. Vi viser til punkt 2 og ber om tilbakemelding på behandlingen innen 21. november Vennlig hilsen Pål Vegar Storeheier forskningsdirektør Randi Østhus rådgiver Vedlegg: Forsknings- og utdanningsmelding 2013 Nøkkeltall i 2013 Kopi: Avdeling for bygg og eiendom Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Avdeling for IT Avdeling for økonomi Avdeling for personal og organisasjon Avdeling for utdanning Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side31

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U/.220, MH Møtedato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Mehus Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Mehus Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 20.06.2016 Tidspunkt: 08:30-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 29.04.2016 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag Rådgiver, Personal og økonomiseksjonen. Seksjonsleder, Forskningsseksjonen

Instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag Rådgiver, Personal og økonomiseksjonen. Seksjonsleder, Forskningsseksjonen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Faktultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 03.03.2016 Tidspunkt: 09:15-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Britt Vigdis Ekeli Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Britt Vigdis Ekeli Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U7.220, MH Møtedato: 19.03.2014 Tidspunkt: 08.30-15.15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/11 ASS032 Dato: 02.11.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Åge Danielsen/Åshild

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U7.220, MH Møtedato: Tidspunkt: 08:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U7.220, MH Møtedato: Tidspunkt: 08:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U7.220, MH Møtedato: 20.02.2014 Tidspunkt: 08:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAK FS Helsefak 34-13

SAK FS Helsefak 34-13 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/4472 TMI016 Dato: 01.10.2013 Sak FS Helsefak 34-13 SAK FS Helsefak 34-13 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 9. oktober 2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-bygget Møtedato: 02.12.2015 Tidspunkt: 10.30-15.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1, NT-fak fakultetsadministrasjonen Møtedato: 10.12.2014 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Dekan Arnfinn Sundsfjord orienterte om status på Helsefak, og at arbeidet med strategiplanen som styret ba om i augustmøtet var startet.

Dekan Arnfinn Sundsfjord orienterte om status på Helsefak, og at arbeidet med strategiplanen som styret ba om i augustmøtet var startet. MØTEREFERAT Møtedato: 23. september 2009 Møteleder/referent: Til stede: Forfall: Ellers deltok: Arkivref: Åge Danielsen/Åshild Strømmesen Åge Danielsen, styreleder Marit Lind, nestleder Åshild Fause, representant

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Malangen Brygger Møtedato: 23.09.2016 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Institutt for kjemi, Forskningsparken 3, Breivika Møtedato: 24.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/728 ANA026 Dato: 12.02.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret IHO Møtedato: 12.02.2015 Til stede: Forfall: Nina

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan-Frode Janson Medlem Ekstern representant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan-Frode Janson Medlem Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Kirkenes, Thon hotell Møtedato: 8.5.2014 Tidspunkt: 12:00 17.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Faktultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1, Fakultetsadministrasjonen hos NT-fak Møtedato: 09.02.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/728 ANA026 Dato: 07.10.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 07.10.2015 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved IHO

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2013/6115 TDA006 Dato: 11.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 25.11.14 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved Institutt for psykologi

Detaljer

Beslutningsnotat vedrørende fellestjenester

Beslutningsnotat vedrørende fellestjenester Universitetsledelsen Arkivref.: 2016/1514/JSE001 Dato: 08.12.2017 Avdeling for bygg og eiendom Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Avdeling for IT Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Avdeling

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gunnar Ketil Eriksen Leder Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gunnar Ketil Eriksen Leder Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: 4.445, Det juridiske fakultet Møtedato: 17.02.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103, Tromsø Møtedato: 09.12.2015 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2014/107 ANA026 Dato: 22.10.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 23.10.2014 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved IHO

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Jensen Medlem Ekstern representant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Jensen Medlem Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonen, Tromsø Møtedato: 13.03.2014 Tidspunkt: 09.00 15.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte:

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterommet, Campus Breivika, Arktisk biologi Møtedato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tove

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Henrik Schirmer Eyvind J. Paulssen IKM Vinjar Fønnebø Margritt Brustad ISM

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Henrik Schirmer Eyvind J. Paulssen IKM Vinjar Fønnebø Margritt Brustad ISM MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret medisin Møtested: MH U8.103, Tromsø Møtedato: 14.06.2017 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak Torsten

Detaljer

FS BFE /384 REFERAT FRA FS MØTE 27. JANUAR

FS BFE /384 REFERAT FRA FS MØTE 27. JANUAR FAKULTET FOR BIOVITENSKAP, FISKERI OG ØKONOMI MØTEREFERAT FS BFE Møte i: Fakultetsstyret ved BFE-fak. Møteleder/referent: Camilla Røsjø/Christian Hansen Møtedato: Torsdag 24. mars 2011 Arkivref.: 2011/40

Detaljer

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet NORGES Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET ØTEREFERAT Utvalg/møte i: Fakultetsstyret Møteleder/referent: Arild 0. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Møtested: Styrerommet E2016, UiT i Narvik Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Undervisningsrom 2.019AUD (seminar) og møterom 3.028 (styremøte), Teknologibygget Møtedato: 09.09.2014 Tidspunkt:

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: Tidspunkt: 09:00-14:00

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: Tidspunkt: 09:00-14:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: 22.09.2016 Tidspunkt: 09:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Siwertson Medlem Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Siwertson Medlem Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Linken møtesenter, Breivika, Tromsø Møtedato: 11.02.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Jensen Medlem Ekstern representant Fra administrasjonen møtte:

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Jensen Medlem Ekstern representant Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 15.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2015/898 TDA006 Dato: 17.02.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Instituttstyremøte ved Institutt for psykologi Møteleder/referent: Ingunn Skre/ Trine Krane Møtedato:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristine Korsnes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristine Korsnes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: Styrerommet (4.445), Det juridiske fakultet Møtedato: 11.02.2015 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Tromsø Møtedato: 19.05.2016 Tidspunkt: 09:00 13.

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Tromsø Møtedato: 19.05.2016 Tidspunkt: 09:00 13. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Tromsø Møtedato: 19.05.2016 Tidspunkt: 09:00 13.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø Møtedato: 27.10.2016 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Fra administrasjonen møtte: Asbjørn Ivar Bartnes Odd Arne Paulsen

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Fra administrasjonen møtte: Asbjørn Ivar Bartnes Odd Arne Paulsen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterom SIRMA, campus Hammerfest Møtedato: 13.02.2014 Tidspunkt: 09:30 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Margrethe Hansen Medlem Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Margrethe Hansen Medlem Studentrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: 4.445 (styrerommet), Det juridiske fakultet Møtedato: 19.11.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1 - A155, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget Møtedato: 01.12.2015 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ UIT. ES Helsefak

UNIVERSITETET I TROMSØ UIT. ES Helsefak UNIVERSITETET DET HELSEVTENSKAPELIGE FAKULTET I TROMSØ UIT ES Helsefak 34-1 1 Til: Faku Itetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 22. september 2011 Arkivref.: 2011/4336 KSTO1 7/ Oppnevning

Detaljer

Marit Olli Helgesen Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Marit Olli Helgesen Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1 - A155, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget Møtedato: 17.09.2015 Tidspunkt: 08:30 Følgende faste

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Referatsak 1 Arkivref. 2014/486-8 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/486 ELA031 Dato: 01.04.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Museumsstyret Møtedato: 1.april

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Magritt Brustad Medlem ISM Eyvind J. Paulssen Medlem IKM

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Magritt Brustad Medlem ISM Eyvind J. Paulssen Medlem IKM MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH L6.201, Tromsø Møtedato: 19.04.2017 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2016/2414 ANA026 Dato: 10.02.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 10.02.2016 Til stede: Forfall: Instituttstyre ved IHO

Detaljer

1(L UNIVERSITETET I TROMSØ UIT. Sak SREVMED O72O1 2. Sak S-REVMED Prosessdokument. DET HELSEVfENSKAPELIGE FAKULTET

1(L UNIVERSITETET I TROMSØ UIT. Sak SREVMED O72O1 2. Sak S-REVMED Prosessdokument. DET HELSEVfENSKAPELIGE FAKULTET UNIVERSITETET I TROMSØ UIT DET HELSEVfENSKAPELIGE FAKULTET Sak SREVMED O72O1 2 Til: Styringsgruppen for implementering av fly medisinsk studieplan Møtedato: 27. mars 2012 Arkivref.: 2011/5096-28 ENIOO1/333

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Per Elias Drabløs, Marit

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Margritt Brustad Medlem ISM

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Margritt Brustad Medlem ISM MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103, Tromsø Møtedato: 20.09.2017 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kerstin Erika Ekman Medlem Studentrepresentant

MØTEPROTOKOLL. Kerstin Erika Ekman Medlem Studentrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Finnmarksfakultetet Møtested: Gabo, Finnmarksfakultetet, Campus Alta Møtedato: 24.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen)

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen) Avdeling for økonomi Arkivref.: 2012/6168 Dato: 14.01.2015 Det helsevitenskapelige fakultet Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Det kunstfaglige fakultet

Detaljer

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 2. februar 2012 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Sigbjørn Reidar

Detaljer

FS HELSEFAK 24/09 REFERAT FRA STYREMØTET 23. OKTOBER 2009 Det var ingen merknader til referatet fra forrige møte og det ble enstemmig godkjent.

FS HELSEFAK 24/09 REFERAT FRA STYREMØTET 23. OKTOBER 2009 Det var ingen merknader til referatet fra forrige møte og det ble enstemmig godkjent. MØTEREFERAT Møtedato: 1.desember 2009 Møteleder/referent: Til stede: Forfall: Åge Danielsen/ Åshild Strømmesen Åge Danielsen Marit Lind Åshild Fause (09:25) Ellisiv B. Mathisen Martin R. Eisemann Eva Sjøttem

Detaljer

Fakultetsstyret ved BFE - fak. Møtedato : Sirkulasjonssaker 21. april 2015 og møte 28. mai 2015

Fakultetsstyret ved BFE - fak. Møtedato : Sirkulasjonssaker 21. april 2015 og møte 28. mai 2015 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Arkivref: 2015/2 MJE000 Dato: 27.05.2015 MØTE REFERAT Utvalg/ m øte i : Møteleder/referen t : Fakultetsstyret ved BFE - fak. Hans Olav Karde/Christian Hansen

Detaljer

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Ingen merknader til referatsaker

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Ingen merknader til referatsaker DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 10 13 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 12.04.2013 Arkivref.: 2013/141 Referatsaker 1. Referat fra fakultetsstyremøte ved Det kunstfaglige fakultet

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/6534 Dato: 24.01.14 Saksnr: KF 03-14 KF 03-14 Til: Møtedato: 24.01.14 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig

Detaljer

NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG

NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG RAPPORTERING FRA FORSKNINGSTERMIN VED MNF Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 149-97

Detaljer

Møtereferat. fra. Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Møtereferat. fra. Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Møtereferat Møtereferat fra Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, dekankontor D-329 Tid: 30.04.2014, kl. 13:00-14:30

Detaljer

Prosess for behandling av søknader om støtte til forskningsgrupper. Alle beløpene er maksimumsbeløp og tildeles basert på søknad.

Prosess for behandling av søknader om støtte til forskningsgrupper. Alle beløpene er maksimumsbeløp og tildeles basert på søknad. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/2153 HSA003 Dato: 15.10.2014 SAK FS 36-2014 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 29. oktober 2014 Prosess for behandling av søknader

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - offentlig

MØTEPROTOKOLL - offentlig MØTEPROTOKOLL - offentlig Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Anne Husebekk

Detaljer

PM 14/2010: Endring i organisering av prosjektet: Revisjon av profesjonsstudiet i medisin

PM 14/2010: Endring i organisering av prosjektet: Revisjon av profesjonsstudiet i medisin DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET INSTITUTT FOR SAMFUNNSMEDISIN PM 14-2010 Til: Programstyret i medisin Møtedato: SIRKULASJONSSAK - merknadsfrist 08.03.10 - kl. 1400 Arkivref.: 2010/1655 ATE001/ PM 14/2010:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Torsten Risør Medlem Helsefak. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Torsten Risør Medlem Helsefak. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103 Møtedato: 17.02.2016 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak Eyvind

Detaljer

SAK M 25/13. Forslag til retningslinjer og kriterier for professor emeritusordning ved Tromsø Museum Universitetsmuseet

SAK M 25/13. Forslag til retningslinjer og kriterier for professor emeritusordning ved Tromsø Museum Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet SAK M 25/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 23. september 2013 Arkivref.: 2013/3744 IBA004/ Forslag til retningslinjer og kriterier for professor emeritusordning ved Tromsø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Observatører: Anita Pettersen Seniorrådgiver Sentral HMS-gruppe. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Observatører: Anita Pettersen Seniorrådgiver Sentral HMS-gruppe. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Alta BT 1 1031 Rom 1031 Videokonferanserom/Tromsø B 124 Hiet, Alta/Tromsø Møtedato: 15.05.2014 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 14/15 Møte: 25.09. 2015 Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Dokumenter i saken

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Universitetsbiblioteket Arkivref: 2013/1372 MFO000 Dato: 04.10.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Bibliotekstyret Møteleder/referent: Eirik Mikkelsen/Marianne Foss Møtedato: 27.9.2013 Til stede:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2014/449 ELI103 Dato: 01.12.2014 MØTEINNKALLING Til: Programstyret medisin Møtetid: 4. desember 2014 kl. 13:15-15:00 Møtested: MH U8.103 Saksliste Saksnr Arkivref.

Detaljer

1. desember 2014 U7.220/Rådsrommet, kl. 10.30-15:30

1. desember 2014 U7.220/Rådsrommet, kl. 10.30-15:30 1. desember 2014 U7.220/Rådsrommet, kl. 10.30-15:30 Dato: 21.11.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U7.220, MH-bygget Møtedato: 01.12.2014

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Arkivref: 2014/1830 GTU000 Dato: 16.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret Møtedato: 16.12.14 kl. 12.00 Til stede:

Detaljer

Instituttleder Nina Emaus/ kontorsjef Vibeke Guddingsmo

Instituttleder Nina Emaus/ kontorsjef Vibeke Guddingsmo Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2016/2414 VGU001 Dato: 09.06.2016 MØTEREFERAT Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret IHO Møtedato: 09.06.2016 Til stede: Forfall: Instituttleder

Detaljer

Del 3: Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner

Del 3: Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner Del 3: nedlegging av studieprogram og emner 1. Formål Klargjøre ansvars- og oppgavefordeling og sikre en god kvalitet ved oppretting, endring og. Herunder studieretninger og årsstudier samt eksternfinansierte

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 25.05.2011 Tidspunkt: kl 08.30 11.30 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Marit Sundet Terje Fallmyr Maja Jensvoll Ellen

Detaljer

INNKALLING EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18. august 2010

INNKALLING EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18. august 2010 DET PSYKOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN INNKALLING EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18. august 2010 Det innkalles med dette til møte i fakultetsstyre onsdag 18. august, kl.11:00 på styrerommet

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Medlem Observatør. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Vinjar Fønnebø Henrik Schirmer. Magritt Brustad Instituttleder IKM

Medlem Observatør. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Vinjar Fønnebø Henrik Schirmer. Magritt Brustad Instituttleder IKM MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103, Tromsø Møtedato: 14.03.2017 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak

Detaljer

FS-Helsefak Orienteringssak

FS-Helsefak Orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet FS-Helsefak Orienteringssak Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 9. oktober Arkivref.: /4039 AFJ000/ Orientering om opptakstall for Det helsevitenskapelige

Detaljer

Personalforum Midlertidige ansatte

Personalforum Midlertidige ansatte Personalforum 21.02.14 Midlertidige ansatte Midlertidige ansatte Bakgrunn Mål Tiltak Handlingsplan Helsefak Oppdaterte tall Bakgrunn UiT høy andel midlertidige årsverk sammenliknet med andre i UHsektoren

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Kjersti Dahle studiesjef Line Merete Skarvik utvalgssekretær

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Kjersti Dahle studiesjef Line Merete Skarvik utvalgssekretær MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: Styrerommet, H4.445, Det juridiske fakultet Møtedato: 15.02.2017 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Sigurd Svendsen Medlem (er i permisjon frem til 31.7.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Sigurd Svendsen Medlem (er i permisjon frem til 31.7. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Møterom M1, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget Møtedato: 07.02.2017 Tidspunkt: 12:15 16:00 Følgende

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/17-000 Leif Martin Haugen 15.06.17 &13 Telefon: 414 12 863 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK HØRING - FAGLIG ORGANISERING

Detaljer

Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016

Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016 Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016 1 Navn Organisasjonens navn er «Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.6.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Marit Olli Helgesen Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Marit Olli Helgesen Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1 - A 155, Fakultetsadministrasjonen Nt-Fak, Realfagbygget Møtedato: 03.06.2015 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103, Tromsø Møtedato: 15.02.2017 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak

Detaljer

Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik:

Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik: Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik: En styringsgruppe med dekan (leder), studentrepresentant, prorektor utdanning, UNN-direktør, klinikkleder

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Louise Carlsen Håvar Marsteen Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Louise Carlsen Håvar Marsteen Studentrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH L6.201 Møtedato: 16.03.2016 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak Terje

Detaljer

MØTEREFERAT UNIVERSITETSSTYRET

MØTEREFERAT UNIVERSITETSSTYRET MØTEREFERAT UNIVERSITETSSTYRET Møtedato: 22. oktober 2009 Møteleder: Jarle Aarbakke, rektor Britt-Vigdis Ekeli (ledet møtet under behandlingen av sak S 66-09B) Referent: Arkivref: Til stede: Odd Arne Paulsen,

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Finnmarksfakultetet Møtested: Møterom Haldde, Finnmarksfakultetet, campus Alta Møtedato: 03.12.2014 Tidspunkt: 09:00-1200 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møtereferat. Dagsorden SAK 01-2011. Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 02-2011

Møtereferat. Dagsorden SAK 01-2011. Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 02-2011 Møtereferat Vår ref. 2010/945 /506 13 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 14 Sted/Dato: Bodø, 05.12.2011 Møtetype: Tildelingsutvalget for tildeling av forskningsmidler i Helse Nord Møtedato:

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 13. mellom. XX kommune NORDLANDSSYKEHUSET HF

Tjenesteavtale nr. 13. mellom. XX kommune NORDLANDSSYKEHUSET HF Mappe: OSO 2014 tjenesteavtale 13 endret i hht innspill fra kommunene 5.2.14 Tjenesteavtale nr. 13 mellom XX kommune og NORDLANDSSYKEHUSET HF om Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016

Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016 EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET I møte 12. september

Detaljer

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Avdeling vernepleie Arkivref.: 2016/712 Dato: 10.03.2017 Odd Arne Paulsen Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Høringsuttalelse til sak: Organisering

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2013/375 JFO001 Dato: 14.09.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fak. Steinar Stjernø/Sonni

Detaljer