Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak"

Transkript

1 Drangedal kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/ Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til SAKSKART Side Referatsaker 7/12 12/ Behandling av utvalgssak Godkjenning av protokoll fra møte /12 12/ gangsbehandling av reguleringsplan for Motjenn 5 9/12 12/ Organisering av Viltnemnd i Drangedal kommune 9 10/12 12/ Fjernvarmeanlegg i Drangedal - realisering 14 11/12 12/ Holms hus 19 12/12 12/ Sofiesgate /12 12/ Handlingsplan mot barnefattigdom 23 14/12 12/ /12 12/ Søknad om utvidelse/fornying av selvskyldnerkausjon for lån Organisering av friluftsarbeidet i Grenland - rapport fra interkommunalt prosjekt /12 12/ Kommunalt næringsfond 33 17/12 12/ Plan for Forvaltningsrevisjon /12 12/ Plan for Selskapskontroll Drangedal kommune

2 19/12 12/ Årsmelding for 2011 Kontrollutvalget i Drangedal kommune /12 12/ Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet /12 12/ Delegeringsreglement 43 22/12 12/ Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan gnr. 44 bnr.19 f Drangedal, Karianne S. Reiten ordfører Gruppemøter kl

3 Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 1/12 12/ Kontrollrapport 2011 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Drangedal kommune. 3

4 Behandling av utvalgssak 7/12 Godkjenning av protokoll fra møte Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Marianne Storbukås Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling Protokoll fra møte enstemmig godkjent. Vedlegg Protokoll fra møte

5 8/12 1.gangsbehandling av reguleringsplan for Motjenn Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite /12 2 Kommunestyret /12 Stedsutviklingkomite har behandlet saken i møte sak 2/12 Møtebehandling Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak I henhold til plan og bygningsloven og legges forslag til endring av reguleringsplan for Motjenn ut til offentlig høring. Fristen er seks uker fra kunngjøring av høring og offentlig ettersyn. 16. mars til 30 april Saksfremlegg Rådmannens innstilling I henhold til plan og bygningsloven og legges forslag til endring av reguleringsplan for Motjenn ut til offentlig høring. Fristen er seks uker fra kunngjøring av høring og offentlig ettersyn. 16. mars til 30 april Vedlegg Planbeskrivelse Forslag til reguleringsplan med bestemmelser Temakart for skiløyper og turstier Referanser (dokumenter) i saken Plan og bygningsloven Rapport Ad-hoc utvalg Motjenn, datert Bakgrunn Vedtak i Formannskapet : Sitat: 5

6 Drangedal Formannskap oppnevner et ad-hoc utvalg på 5 personer som skal få fram og vurdere ulike avtaler og interesser knyttet til bruken av området innenfor reguleringsområde Motjenn. Utvalget har videre som mandat å komme med anbefaling til framtidig bruk av området som grunnlag for politisk sak til Kommunestyret. Utvalget sammensettes av tre personer oppnevnt av Formannskapet, en representant fra Drangerdal bygdetun og en representant fra Drangedal IL. Arbeidet skal være sluttført innen Rådmannen kan starte opp arbeid med revisjon av reguleringsplanen for Motjenn dersom han finn det tjenlig. Sitat slutt. Det har vært gjennomført 3 ordinære møter med Ad-hoc utvalget, hvorav ett også innebefattet befaring på Motjenn område. Ad-hoc utvalget skulle se på alle avtalene og interessene som er knyttet opp til bruken av område innenfor reguleringsplanen. Opprinnelig reguleringsplan for Motjenn ble vedtatt av Drangedal kommunestyre i Det meste av arealet på Motjenn planen er eid av opplysningsvesenets fond. Drangedal Kommune og Drangedal Skytterlag har festerettigheter i område. I sak 047/09 vedtok Formannskapet følgende: 1. Formannskapet godkjenner at Drangedal Kommune overtar ansvaret for de innretninger som befinner på det framtidige festeareal ved Motjenn. 2. Dersom ingen vil overta skytterhuset skal det fjernes av Drangedal Kommune. juni 2009 ble det inngått kontrakt om eierskifte av skytterhuset fra Drangedal Skytterlag til Drangedal Bygdetunlag for kr 1,- juni 2010 ble det inngått en bruksavtale mellom kommunen og Drangedal Bygdetunlag på del av arealet som fremdeles er festet av skytterlaget. Bygget ligger på areal regulert til idrettsformål. Arealet som bygget til skytterlaget ligger på er foreslått endret til institusjon, bortsett fra bygget som hører til 100 meters banen, det ska fortsatt ha formål som idrett. Sitat: Utvalgets konklusjon: Ad-hoc utvalg for Motjenn konkluderer og innstiller på følgende måte: Administrasjonen i Drangedal Kommune utarbeider et forslag til endring av gjeldende reguleringsplan for Motjenn. Dette skal innebefatte at område sør-vest for Motjenn endres til institusjon * og området ved Nystue og 100 m banen endres institusjon. sitat slutt. Saksfremstilling Det ble varslet oppstart av planarbeid i Drangedalsposten 22. desember 2011 og varslet med brev til berørte parter samt gjort tilgjengelig elektronisk på Drangedal kommunes hjemmeside. Det ble satt en kort frist for merknader. Det kom inn 5 merknader til varsel om oppstart. Opplysningsvesenets fond (OVF) : OVF er en stor grunneier innenfor planområdet. De ber om å være delaktig part i det videre planarbeidet. OVF ser potensiale for flere hustomter innenfor planområdet. Område dette er tenkt, ligger i enden av Furuveien i Kleivåsen. I område som er planlagt til utvidelse av Bygdetun er det skogbruksinteresser med middels høy bonitet. Dette område henger sammen med større skogsområde som strekker seg opp mot Langmyrfjella. Det opplyses om at det er viktig at eventuell utviding av bygdetun ikke er til hinder for framtidig tilkomst og drift. 6

7 Kommentar: en utviding av bygdetunets areal rundt tjenna eller ved nystue vil ikke være til hinder for framtidig tilkomst og drift av skogsområde. OVF ønsker å se på potensiale for flere bolig/hustomter innenfor planområde. Område dette er tenkt ligger i enden av Furuveien i Kleivåsen. Kommunen ønsker ikke flere boliger i dette område. Området ligger med formål som friluftområde og blir i dag brukt som rekreasjon for både store og små. Telemark Fylkeskommune : Telemark Fylkeskommune har ingen innvendinger mot varsel om oppstart. De minner om meldeplikt etter kulturminneloven 8 annet. Meldeplikten må innarbeides i fellesbestemmelsene i reguleringsplanen. Kommmentar: Det tas inn i bestemmelsene i nytt punkt: j)kulturminner: dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeide straks stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller sikkerhetssonen på 5 meter. Kulturvernmyndighetene varsles som omtalt i lov om kultutminner 8 2.ledd. Fylkesmannen i Telemark : Fylkesmannen er satt til å påse at det biologiske mangfoldet, barn og unges interesser samt at universell utforming blir ivaretatt og tatt hensyn til. Kommentar: Det biologiske mangfold, barn og unges interesser samt universell utforming er ivaretatt i planen. Det legges ved et temakart med lysløypetraseer og turløyper. Statens vegvesen : Statens vegvesen har ingen merknader til varsel om oppstart. Drangedal Idrettslag V/Leder: Har ingen kommentarer til varsel om oppstart. Ønsker at planen kommer opp til behandling fortløpende. Rådmannens vurdering Forslaget til plankart er stort sett i tråd med med Ad-hoc utvalget sin konklusjon. Avgrensinga av nytt område sørvest for Motjenn er foreslått avgrenset av administrasjonen. På området sørvest for Motjenn har bygdetunlaget tenkt til å sette opp et småbruk fra gammel tid. Det er enighet mellom Drangedal Idrettslag og Drangedal bygdetunlag at ski/turløyper skal kunne gå gjennom hele plan området. Det lages et temakart der ski/turløyper blir tegnet inn. Denne Temaplanen for løyper vil ikke være juridisk bindende, den har kun i seg retningslinjer. Temakartet kan legges til grunn ved revisjon og praktisering av vedtatt plan. Slik forslag til reguleringsplanendring for Motjenn foreligger, vurderer administrasjonen at planen er i tråd med både Ad-hoc utvalget og formannskapets konklusjon og vedtak i sak 015/11. saken bør legges ut til offentlig ettersyn i perioden 1. mars til 15 april. 7

8 * Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister: kode i reguleringsplan Vedlegg til sak 8

9 9/12 Organisering av Viltnemnd i Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Erik Selander Jensen Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite /12 2 Kommunestyret /12 Stedsutviklingkomite har behandlet saken i møte sak 1/12 Møtebehandling Stedsutviklingskomiteen satte fram flg. fellesforslag: Kommunestyret oppnevner fagnemnd for utmark i Drangedal som skal behandle spørsmål knyttet til friluftsliv, vilt- og fiskeforvaltning. Fagnemnda skal bestå av X medlemmer hvorav 2 velges etter innstilling fra henholdsvis skogeierorganisasjonene og jeger- og fiskeorganisasjonene. Kommunestyret velger leder og nestleder. Valg av medlemmer til fagnemnda og instruks for denne behandles av kommunestyret i april etter innstilling fra stedsutviklingskomiteen. Det opprettes eget ettersøkskorps som skal ivareta kommunens ansvar for ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt. Fagnemnda utarbeider retningslinjer for rekruttering og avlønning til ettersøkskorpset. Magnus Straume satte fram flg. forslag: 7 medlemmer : Astrid Lunde satte fram flg. forslag : 5 medlemmer.. Votering Stedsutviklingskomiteens fellesforslag ble enstemmig vedtatt. Magnus Straumes forslag fikk 3 stemmer mot 3 stemmer for forslaget fra Astrid Lunde. Vedtak Kommunestyret oppnevner fagnemnd for utmark i Drangedal som skal behandle spørsmål knyttet til friluftsliv, vilt- og fiskeforvaltning. Fagnemnda skal bestå av X medlemmer hvorav 2 velges etter innstilling fra henholdsvis skogeierorganisasjonene og jeger- og fiskeorganisasjonene. Kommunestyret velger leder og nestleder. Valg av medlemmer til fagnemnda og instruks for denne behandles av kommunestyret i april etter innstilling fra stedsutviklingskomiteen. 9

10 Det opprettes eget ettersøkskorps som skal ivareta kommunens ansvar for ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt. Fagnemnda utarbeider retningslinjer for rekruttering og avlønning til ettersøkskorpset. Saksfremlegg Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret oppnevner ny Viltnemnd på følgende måte: Viltnemnda skal bestå av 3 medlemmer som oppnevnes politisk og 2 medlemmer som oppnevnes av privat sektor. Når det gjelder privat sektor så oppnevner skogeierlagene 1 medlem og jeger- og fiskeorganisasjonene 1 medlem. I Drangedal er det 2 skogeierlag og 3 jeger- og fiskeorganisasjoner. Dette løses ved at skogeierlagene seg imellom og jeger og fiskeforeningene seg imellom blir enige om hvem som oppnevner medlem først. Etter hver kommunestyreperiode rulleres medlemsplassen mellom skogeierlagene og mellom jeger og fiskeorganisasjonene. Kommunestyret oppnevner 3 medlemmer, deriblant leder og nestleder. Viltnemnda får delegert myndighet i alle viltsaker som følger av Viltloven, Naturmangfoldloven og Hundeloven med underliggende forskrifter. Viltnemnda kan videredelegere myndighet og skal i samråd med administrasjonen lage et dokument som viser hvilket nivå ulike viltsaker skal behandles på. 2. Det opprettes et eget ettersøkskorps som skal ivareta kommunens ansvar for ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt. Administrasjonen skal i samarbeid med Viltnemnda finne egnet personell til denne oppgaven. Det inngås oppdragsavtaler med ettersøkspersonellet. Ettersøkskorpset avlønnes etter statens lønnsregulativ, lønnstabell C for 37,5 timers normaluke lønnstrinn 29(tilsvarer 154,20,-/t pr. dd). Det gis 50 % tillegg fra kl. 06:00 22:00 lørdag og søndag og fra kl. 17:00-22:00 på hverdager og det gis 100 % tillegg fra kl. 22:00 06:00 alle dager. Reiseutgifter dekkes etter statens reiseregulativ. Ved bruk av godkjent ettersøkshund, gis det et timetillegg tilsvarende halv timespris på ordinær timelønn. Ved bruk av traktor gis det et fast tillegg på 300,- / time. Kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt dekkes over viltfondet, ansvar:

11 Vedlegg 1. Organiseringsmodeller i ulike kommuner Bakgrunn Med bakgrunn i at Kommunestyret sluttet seg til Ad hoc-utvalg for politisk organisering sin innstilling til framtidig politisk organisering og vitalisering den , er administrasjonen bedt om å gjøre en vurdering på hvordan organiseringen av Viltnemnd bør gjøres i Drangedal. Det er i utgangspunktet mange måter å organisere kommunens ansvar innenfor forvaltning av vilt- og fiskeressursene og kommunen avgjør selv hvordan dette skal organiseres og administreres. Kommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret har bestemt noe annet. Kommunens ansvar innenfor vilt- og fiskeforvaltning fremgår av Viltloven m/forskrifter, Naturmangfoldloven, Hundeloven og Laks- og innlandsfiskloven. Ansvaret kan deles i 2 hoveddeler hvor man har en teoretisk del og en praktisk del. Den praktiske delen omfatter bl.a. håndtering og ettersøk av skadd vilt, mens den teoretiske delen omfatter saksbehandling og veiledning. Rådmannens vurdering I vedlegg 1 er det gjort rede for ulike organiseringsmodeller i forskjellige kommuner og rent faglig er det vanskelig å vurdere hvilken modell som er best. Hvor godt de forskjellige organiseringsformene fungerer, er nok mer personavhengig enn modellavhengig. Administrasjonen vil foreslå en organiseringsform som vi mener vil ivareta interessene til både det offentlige, rettighetshaverne og interesseorganisasjonene. Administrasjonen ser det som viktig å ha en god dialog mellom offentlig og privat sektor da disse ofte kan ha ulike interesser i forvaltningen. Private kan gjerne være opptatt av å maksimere utbyttet av jakta i form av antall dyr, antall kg kjøtt, penger etc. Det offentlige er gjerne mer opptatt av å sikre en sunn viltbestand som gir befolkningen opplevelser samtidig som ulemper for trafikk og andre allmenne interesser er akseptable. Ved å opprette en Viltnemnd som består av både offentlig og privat sektor vil dette mest sannsynlig føre til en bedre viltforvaltning. En slik organiseringsmodell vil skape et godt samarbeid mellom det offentlige og det private og vil i så måte bidra økt forståelse for ulike synspunkter. Administrasjonen anbefaler en Viltnemnd hvor 3 medlemmer oppnevnes politisk og 2 medlemmer oppnevnes av privat sektor. Når det gjelder privat sektor så anbefaler administrasjonen at skogeierlagene oppnevner 1 medlem og jeger- og fiskeorganisasjonene oppnevner 1 medlem. I Drangedal er det 2 skogeierlag og 3 11

12 jeger- og fiskeorganisasjoner. Dette løses ved at skogeierlagene seg imellom og jeger og fiskeforeningene seg imellom blir enige om hvem som oppnevner medlem først. Etter hver kommunestyreperiode rulleres medlemsplassen mellom skogeierlagene og mellom jeger og fiskeorganisasjonene. Konklusjon 1. Kommunestyret oppnevner ny Viltnemnd på følgende måte: Viltnemnda skal bestå av 3 medlemmer som oppnevnes politisk og 2 medlemmer som oppnevnes av privat sektor. Når det gjelder privat sektor så oppnevner skogeierlagene 1 medlem og jeger- og fiskeorganisasjonene 1 medlem. I Drangedal er det 2 skogeierlag og 3 jeger- og fiskeorganisasjoner. Dette løses ved at skogeierlagene seg imellom og jeger og fiskeforeningene seg imellom blir enige om hvem som oppnevner medlem først. Etter hver kommunestyreperiode rulleres medlemsplassen mellom skogeierlagene og mellom jeger og fiskeorganisasjonene. Kommunestyret oppnevner 3 medlemmer, deriblant leder og nestleder. Viltnemnda får delegert myndighet i alle viltsaker som følger av Viltloven, Naturmangfoldloven og Hundeloven med underliggende forskrifter. Viltnemnda kan videredelegere myndighet og skal i samråd med administrasjonen lage et dokument som viser hvilket nivå ulike viltsaker skal behandles på. 2. Det opprettes et eget ettersøkskorps som skal ivareta kommunens ansvar for ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt. Administrasjonen skal i samarbeid med Viltnemnda finne egnet personell til denne oppgaven. Det inngås oppdragsavtaler med ettersøkspersonellet. Ettersøkskorpset avlønnes etter statens lønnsregulativ, lønnstabell C for 37,5 timers normaluke lønnstrinn 29(tilsvarer 154,20,-/t pr. dd). Det gis 50 % tillegg fra kl. 06:00 22:00 lørdag og søndag og fra kl. 17:00-22:00 på hverdager og det gis 100 % tillegg fra kl. 22:00 06:00 alle dager. Reiseutgifter dekkes etter statens reiseregulativ. Ved bruk av godkjent ettersøkshund, gis det et timetillegg tilsvarende halv timespris på ordinær timelønn. Ved bruk av traktor gis det et fast tillegg på 300,- / time. Kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt dekkes over viltfondet, ansvar:

13 Vedlegg til sak 13

14 10/12 Fjernvarmeanlegg i Drangedal - realisering Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Thor Wraa Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Drangedal kommunalteknisk drift og /12 eiendomsforvaltning KF 3 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 16/12 Møtebehandling Rådmannen trakk saken. Saken oversendes Drangedal kommunalteknisk drift og eiendomsforvaltning for behandling. Drangedal kommunalteknisk drift og eiendomsforvaltning KF har behandlet saken i møte sak 23/12 Møtebehandling Prosjektleder Thor Wraa ga styret en grundig faglig orientering om bakgrunn, vurdering og foreløpig anbefaling for prosjektet. Styret var enstemmige i sine positive tilbakemeldinger når det gjelder prosjektet. Vedtak 1. Kommunestyret vedtar vedlagte plan for bygging og drift av fjernvarmeanlegg i Drangedal. 2. Kommunestyret godkjenner kostnadsrammen og ber Rådmannen innarbeide nødvendig finansiering i kommende budsjett og økonomiplan. 3. Kommunestyret godkjenner igangsetting og bygging av fjernvarmenett og fyrhus/fyrsentral etter anbud. Dersom anbudsrunden endrer kostnadsrammen med mer enn 4%, dvs ,- skal saken opp for kommunestyret for ny vurdering. 14

15 Saksfremlegg Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret vedtar vedlagte plan for bygging og drift av fjernvarmeanlegg i Drangedal. 2. Kommunestyret godkjenner kostnadsrammen og ber Rådmannen innarbeide nødvendig finansiering i kommende budsjett og økonomiplan. 3. Kommunestyret godkjenner igangsetting og bygging av fjernvarmenett og fyrhus/fyrsentral etter anbud. Dersom anbudsrunden endrer kostnadsrammen med mer enn 4%, dvs ,- skal saken opp for kommunestyret for ny vurdering Vedlegg Kart over rørtrase, sør - Kart over rørtrase, nord - Rapport fjernvarmetrase og kundesentraler - Rapport fyrsentral - Rapport fra Bioen as, datert Dokumenter i saken: - Vedtak i kommunestyret, 004/10, dato Vedtak i kommunestyret, 070/10, dato Bakgrunn: I kommunestyret ble det vedtatt at DKE KF-et skulle starte prosjektering for bygging av flisfyrt sentralvarmeanlegg i Drangedal sentrum. Vedtaket ber om plan for bygging, finansiering og drift. Infratech, lokalisert i Skien, har etter kommunestyret blitt leid inn til å prosjektere flisfyrt sentralvarmeanlegg i Drangedal. De har nå gjennomført første del av jobben. Dersom kommunestyret vedtar å gå videre med prosjektet vil de og bli leid inn for å klargjøre anbudsdokumenter og bistå i anbudsprosessen frem til man har valgt entreprenør. Plan og fremdrift i prosjektet er lagt opp i henhold til fremdrift av ny skole. Vedlagt saken er kart som viser rørtrase, rapport vedr. fyrsentral, fjernvarmesentral, kundesentral og kostnadsoverslag for rør- og kundesentraler. Etter rapporten er lagd er det diskutert å endre plassering av tomt for fyrhus noe da man vil få bedre grunnforhold, samt at det er reguleringsplaner for Stemmen som kan gi mindre justeringer i tometvalg.. Vurdering: Prosjektering av ny skole er basert på en realisering av et fjernvarmeanlegg i Drangedal sentrum. Det er derfor ikke dimensjonert trafo på skolen til å kunne takle elektrisk oppvarming av skolen. Alternativet er en geovarme-løsning, men det vil kreve endringer i fastsatte planer, samt at det i tidligere vedtak er bestemt i flytte kostnadene med geovarme til oppvarming av skolen over på fjernvarmeprosjektet. 15

16 Det gjorde at man valgte å flytte plassering av fyrsentralen til Stemmen Industriområde, noe som gir større kostnader i fjernvarmenettet, men en bedre plassering driftsmessig sett. Det vil og gi betydelig større grad av fleksibilitet og utbyggingsmuligheter i fremtiden. Ved å plassere anlegget på Stemmen industriområde vil man enkelt kunne utvide kapasiteten på flisfyren ved behov. Dette gjøres ved å sette inn en ekstra kjel og seriekoble den med den eksisterende, eller bytte ut eksisterende med en større. Plasseringen på Stemmen muliggjør og en helt annen flis- og tømmerhåndtering enn ved skolen. Ved en eventuell realisering av et CHP-anlegg (Combined Heat and Power) i fremtiden vil et eksisterende flisfyringsanlegg på Stemmen lett kunne nyttiggjøres og integreres i et slikt prosjekt Kommunen er forpliktet til å ha to energikilder på sjukeheimen og Stemmenveien 6. I dag har disse byggene kun en energikilde. Videre vurdering av denne problemstillingen har blitt lagt i bero til man har et endelig vedtak vedr fjernvarmeanlegg. Ved påkobling til et fjernvarmenett vil energileverandør garantere reservelast, og med det sikring av to energikilder. Fjernvarmeanlegget skal eies av Drangedal kommune, mens driftsansvaret vil naturlig ligge hos DKE KF. Hvem som skal gjennomføre driftingen er ikke endelig avgjort, dvs skal DKE KF sine egne folk gjøre det eller er det naturlig at dette settes vekk. Driftingen er uansett relativt enkel da den i hovedsak vil omfatte tilsyn. Frekvensen av tilsyn varierer, og med rapporteringssystemer via telefon og PC antas denne å være moderat. I tillegg til tilsyn vil det være behov for innkjøp av tømmer til flising eller kjøp av flis direkte, avhengig av hva som er lønnsomt på gitte tidspunkt. Det er planlagt et tørketårn for brannvesenets brannslanger i tilknytning til flisfyringsanlegget. Det er et behov for tørkemuligheter og en samlokalisering med flisfyringsanlegget vil være gunstig i så måte. Tanken er å bygge et tårn som slangene heises opp i og utnytte overskuddsvarmen i anlegget ved å slippe varmluft inn i bunn av tårnet og ha en utlufting i toppen av tårnet. Fyrhus Sentralvarmeanlegget skal fyres med flis. Som reserve- og spisslast er tenkt elkjeler. Grunnen til dette er i stor grad driftskostnader. Elkjeler er noe man har kunnskap om i kommunen, samt at dette er enkle systemer som krever lite eller ingen vedlikehold. Det gir og en fleksibilitet med tanke på bytte av energikilde avhengig av hva som er gunstigst til enhver tid. Økonomi Ved å legge trekkerør til andre formål når man graver rørtraseen kan man redusere kostnader i fremtiden, eller selge muligheten til å bruke trekkerørene til andre aktører. Hvor stor denne fordelen vil være for Drangedal kommune vurderes ikke, men nevnes som et positivt bidrag i prosjektet. 16

17 Kostnadene med trekkerør er ca 25,- pr meter i innkjøp, noe som gir en totalkostnad på under ,-. Det vil derfor være en liten kostnad i forhold til fordelene. Det vil, ved en realisering, være naturlig å selge varme til andre aktører, dvs private eller selvstendig næringsdrivende. I og med fyrhuset er lokalisert på Stemmen Industriområde vil man og ha fordelen av å kunne tilby gunstig energi til industribedrifter som ønsker å etablere seg. Vi vurderer heller ikke hvor stor denne fordelen er, men anser den til å i fremtiden kunne være betydelig. Alle fremtidige abonnenter utover det som er prosjektert i dag vil gi positive utslag på økonomien i anlegget. Lønnsomhetsanalyse Totale kostnader for prosjektet er estimert til ca 12 millioner. Det innebefatter fjernvarmetrase, fyrhus med teknisk installasjon, tørketårn, byggeledelse og usikkerhet. Trekker man fra de 2,5 millioner som var beregnet til geovarme på skolen, og som gjorde at man flyttet anlegget til Stemmen så sitter man igjen med en investering på 9,5 millioner som skal forrentes. Enova har innvilget støtte tilsvarende 17,1% eller inntil ,-. Det vil si at de reelle investeringskostnadene for Drangedal kommune er ,- Ser man på de lønnsomhetsberegninger som er gjort av Bioen as i rapporten av (vedlagt, s 21, 22 og 23), så viser den en internrente på 7,2% i alternativ A med en investering på 7,1 millioner. Alternativ A tilsvarer det som nå er prosjektert av Infratech og Multiconsult til 8 millioner. I Infratech/Multiconsult sine beregninger er det lagt inn 10 15% usikkerhet, mens Bioen as hadde 5%. I alternativ B til Bioen as det beregnet en investering på 8,7 millioner til en internrente på 6,7%. Alternativ B var et alternativ med en lengre rørtrase, men med usikre og mindre abonnenter. I Bioen sine beregninger var det tatt utgangspunkt i en fremtidig strømpris på 85 øre/eks mva. I dag vurderes ikke fremtidig strømpris lavere, snarere noe høyere. Varmetapet er i Infratech/Multiconsult sitt alternativ noe høyere (ca 20%) på grunn av lengre rørnett, men dette vurderes oppveid i forhold driftsmessige fordeler og fordeler med fremtidige etableringer. Bioen har vurdert avskrivningene på rørnettet til 30 år. Disse kan uten problem økes til 40 år noe som og påvirker lønnsomheten i positiv retning. Internrente sier noe om lønnsomheten i forhold til å alternativt sette pengene i banken. Beregningene viser at vi ut fra dagens rentenivå og antatt rentenivå flere år frem i tid vil ligge greit innenfor med en internrente på ca 7% i prosjektet. Konklusjon Det vil alltid være usikkerhet i slike prosjekter i forhold til hvilke parameter man legger inn, og i dette tilfellet vil ikke prosjektet gi noen stor netto til kommunen, men kalkulerte usikkerheter og internrenteberegningene viser at det prosjektet er lønnsomt. I tillegg vil det gi flere positive ringvirkninger til kommunen som ikke er beregnet inn i lønnsomhetsberegningen. 17

18 Da anlegget er lønnsomt med dagens abonnenter, samt at det vil gi driftsmessige fordeler, sikre reservelast på alle aktuelle bygg, gi fremtidige fordeler med tanke på industrietablering, samt gi positive ringvirkninger i en kommune med fokus på jord, skog og turisme anbefales det at prosjektet gjennomføres. Vedlegg til sak 18

19 11/12 Holms hus Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Tor Jørgen Naas Melås Saksgang Møtedato Saknr 1 Drangedal kommunalteknisk drift og /12 eiendomsforvaltning KF 2 Kommunestyret /12 Drangedal kommunalteknisk drift og eiendomsforvaltning KF har behandlet saken i møte sak 20/12 Møtebehandling Daglig leder orienterte styret om henvendelse fra nåværende eier Per Rinde med tilbud om kjøp av eiendommen. Nåværende eier ønsker å selge eiendommen som følge av at han ikke lenger ønsker å være like aktiv i eiendomsmarkedet som tidligere. Kommunen er leietaker i bygget og nåværende eier ønsker derfor i første omgang å undersøke om kommunen er interessert i kjøp av eiendommen. Styret støttet daglig leders innstilling og ga daglig leder fullmakt til å fremme sak direkte for kommunestyret dersom det blir aktuelt å foreslå kjøp av eiendommen. Vedtak Kommunestyret gir DKE KF fullmakt til å vurdere, og evt. gjennomføre forhandlinger om erverv av Holms hus med hensikt å dekke deler av kommunens behov for bolig. Rådmannen fastsetter økonomiske rammer for erverv i eget dokument til DKE KF. Saksfremlegg Daglig leders innstilling Drangedal kommune gir DKE KF fullmakt til å vurdere, og evt. gjennomføre forhandlinger om erverv av Holms hus med hensikt å dekke deler av kommunens behov for bolig. Rådmannen fastsetter økonomiske rammer for erverv i eget dokument til DKE KF. Vedlegg Skisse planløsning Notat leieinntekter Bakgrunn Bakgrunn for saken er henvendelse fra nåværende eier Per Rinde med tilbud om kjøp av eiendommen. Nåværende eier ønsker å selge eiendommen som følge av at han ikke lenger ønsker å være like aktiv i eiendomsmarkedet som tidligere. 19

20 Kommunen er leietaker i bygget og nåværende eier ønsker derfor i første omgang å undersøke om kommunen er interessert i kjøp av eiendommen. Daglig leders vurdering Kommunen er betydelig leietaker i bygningen pr. i dag hvor blant annet noen av flyktningene kommunen har tatt imot har sin bolig. Slik vi ser behovet for boliger til ulike grupper innbyggere jfr. Boligsosial handlingsplan for Drangedal kommune , mener vi kommunen trenger disse leilighetene for å ha nok boliger å tilby. Det er ikke nødvendigvis et mål for Drangedal kommune å eie alle de boliger det til enhver tid er behov for slik at spørsmålet om eie eller leie vil alltid måtte tas opp til vurdering i den enkelte sak. Leilighetene ligger i dag i et prissjikt som er på et nivå vi ser er hensiktsmessig i forhold til Boligsosial handlingsplan for Drangedal kommune Vi ser det i denne saken slik at det må utarbeides en takst for eiendommen og i lys av denne vurderes om det er økonomisk hensiktsmessig å gå i forhandlinger om erverv. Konklusjon Om Drangedal kommune skal eie eller leie boliger for å dekke eget behov blir et spørsmål om økonomi og vurdering av tidsperspektivet i det antatte behov. Vi ser imidlertid det som hensiktsmessig for kommunen å disponere et bygg av denne typen hvor det kan tilbys mindre leiligheter til en rimeligere kostnad enn et nybygg. Det må utarbeides en takst for eiendommen. Dersom prisen vurderes som riktig kan det være interessant å erverve eiendommen. Vi foreslår derfor at Drangedal kommune gir DKE KF fullmakt til å vurdere, og evt. gjennomføre forhandlinger om erverv av Holms hus med hensikt å dekke deler av kommunens behov for bolig. Rådmannen fastsetter økonomiske rammer for erverv i eget dokument til DKE KF. 20

Referanser i saken Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer. Vedtatt 24.06.2011 Lov om folkehelsearbeid. Vedtatt 24.06.

Referanser i saken Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer. Vedtatt 24.06.2011 Lov om folkehelsearbeid. Vedtatt 24.06. Arkivsak-dok. 12/00285-1 Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Kommunestyret Møtedato HANDLINGSPLAN MOT BARNEFATTIGDOM Rådmannens innstilling Kommunestyret går inn for at Handlingsplan mot barnefattigdom

Detaljer

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 15.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 Tilstede: AP: Karianne S. Reiten, Oddvar Haugland, Magnus Straume, Jon Andre Nesland,

Detaljer

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL. Karianne S. Reiten, Oddvar Haugland, Magnus Straume, Åse Hamre, Jostein Harm, Monica Sanden Tveitan

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL. Karianne S. Reiten, Oddvar Haugland, Magnus Straume, Åse Hamre, Jostein Harm, Monica Sanden Tveitan Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 28.02.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Karianne S. Reiten,

Detaljer

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet Bakgrunn for reguleringsplansaken I henhold til ny plan og bygningslov (2009) kan det utarbeides områderegulering der det er stilt krav om det i kommuneplanen eller kommunen selv finner behov for å gi

Detaljer

2.GANGSBEHANDLING REGULERINGSPLAN FOR MOTJENN

2.GANGSBEHANDLING REGULERINGSPLAN FOR MOTJENN Arkivsak-dok. 12/00204-36 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Stedsutviklingkomite Kommunestyret Møtedato 2.GANGSBEHANDLING REGULERINGSPLAN FOR MOTJENN Rådmannens innstilling Med hjemmel plan

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Etter behandlingen av sakene vil det bli en foreløpig gjennomgang av rådmannens forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 2015.

Etter behandlingen av sakene vil det bli en foreløpig gjennomgang av rådmannens forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 2015. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 22.11.2011 kl. 9:00 (etter møtet i administrasjonsutvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes

Detaljer

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 28.04.2011 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Saker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4

Saker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.09.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Ny finansieringsordning tilskudd til ikke kommunale barnehager

TILLEGGSSAKSLISTE. Ny finansieringsordning tilskudd til ikke kommunale barnehager TILLEGGSSAKSLISTE Kommunestyret Dato: 17.02.2011 kl. 17:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE 16/11 11/00879 1 17/11 11/00913 1 Ny finansieringsordning

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling Dato: 26.03.2012 kl. 17:00 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Råd for funksjonshemmede Dato: 07.10.2013 kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost svein.olav.karlsen@gran.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode:

MØTEINNKALLING. Kommunestyret. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode: MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 16.12.2014 kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til ordføreren. SAKSKART Side 51/14 12/00753-81 Tilleggssak til

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Dispensasjon fra reguleringsplan Inndyr idrettsanlegg for bygging av kommunale boliger

Dispensasjon fra reguleringsplan Inndyr idrettsanlegg for bygging av kommunale boliger Arkivsaknr: 2017/482 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Dispensasjon fra reguleringsplan Inndyr idrettsanlegg for bygging av kommunale boliger Rådmannens

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Bernt Kvamme

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Rapport Ad-hoc utvalg Motjenn

Rapport Ad-hoc utvalg Motjenn Rapport Ad-hoc utvalg Motjenn 22.02.2011 oppnevnte Drangedal formannskap et ad-hoc utvalg som skulle få fram og vurdere ulike avtaler og interesser knyttet til bruken av området innenfor reguleringsområde

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.05.2014 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 07.11.2013 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 13/127 13/9515 144 Gunvor Elene Thorsrud Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Prinsipper for bistand for boligeiere i transformasjonsområder. Orientering til formannskapet 8. november 2016

Prinsipper for bistand for boligeiere i transformasjonsområder. Orientering til formannskapet 8. november 2016 Prinsipper for bistand for boligeiere i transformasjonsområder Orientering til formannskapet 8. november 2016 Bestilling fra 1. tertial 2016 Vedtak 14. Drammen Eiendom KF gis fullmakt til kjøp av eiendom

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE OM GJELDSRÅDGIVER

INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE OM GJELDSRÅDGIVER Arkivsak-dok. 12/00644-1 Saksbehandler Hilde Holte Gare Saksgang Livsløpskomite Møtedato INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE OM GJELDSRÅDGIVER Rådmannens innstilling Det utlyses 100% stilling som gjeldsrådgiver.

Detaljer

Daglig leders innstilling 1) Driftsbudsjettet som framstilt i saken foreslås vedtatt.

Daglig leders innstilling 1) Driftsbudsjettet som framstilt i saken foreslås vedtatt. Arkivsak-dok. 12/02571-1 Saksbehandler Tor Jørgen Naas Melås Saksgang Møtedato Drangedal kommunalteknisk drift og 11.12.12 eiendomsforvaltning KF Kommunestyret 13.12.12 DKE KF - BUDSJETT 2013 Daglig leders

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

VEDTAK AV FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA

VEDTAK AV FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/00165-32 Arkivkode 140 Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget 07.06.2016 Kommunestyret 16.06.2016 VEDTAK AV FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Detaljer

Horten kommune forplikter seg til å betale anleggsbidrag på 1,5 mill kroner til Skagerak Varme.

Horten kommune forplikter seg til å betale anleggsbidrag på 1,5 mill kroner til Skagerak Varme. Horten kommune Vår ref. 09/27758 09/4462-1 / FA-D11 Saksbehandler: Sven-Erik Petersen Kunstisbane i Lystlunden - anleggsbidrag til fjernvarmesentral Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for kultur, oppvekst

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 01.09.2016 Møtetid: Kl. 17:30 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Gunnar Mikalsen Inger Lise Fløtnes Til stede Gunnar Mikalsen Hege Paulsen

Detaljer

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 18.03.2015 Tid: kl. 19.30 MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/15 15/149 KOMMUNALT VILTFOND 2015 13/15

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/5808-30 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2013/46 20.08.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Kommunebilder 2016 Nord Gudbransdal Helse og sosialavdelingen. Underdirektør Jens Fløtre

Kommunebilder 2016 Nord Gudbransdal Helse og sosialavdelingen. Underdirektør Jens Fløtre Kommunebilder 2016 Nord Gudbransdal Helse og sosialavdelingen Underdirektør Jens Fløtre Folkehelseloven Formål Bidra til samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 08.05.2014 Møtested: Storstua, Formannskapsrommet Tidspunkt: 13:00 Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12.

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12. Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 04.10.2012 Klokkeslett: 09.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 TOMTEVALG - NY BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Kari Marie Engnæs (Sp) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtet startet kl 09.00 med bedriftsbesøk hos Anleggsskolen AS. Deretter besøkte formannskapet Per Tore Fredriksens selvbygde båt Lisa II.

PROTOKOLL. Møtet startet kl 09.00 med bedriftsbesøk hos Anleggsskolen AS. Deretter besøkte formannskapet Per Tore Fredriksens selvbygde båt Lisa II. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.04.2013 Tilstede: Paul Dahlø AP Ole G. Koch H Jan-Eirik Nordahl AP vara for May-Tove Grytnes AP Hanne Fredriksen Samlingslista Jørn Lindbøl

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2013 Tid: Fra kl.: 15.00 - til kl. 17.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

Endringer i tilskuddsordninger - Barnefattigdom og boligsosialt arbeid i 2017

Endringer i tilskuddsordninger - Barnefattigdom og boligsosialt arbeid i 2017 Endringer i tilskuddsordninger - Barnefattigdom og boligsosialt arbeid i 2017 11.01.2017 Seniorrådgiver Irene Evelyn Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet Fattigdom og levekår i Norge Tilstand og utviklingstrekk

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Grimstad kontrollutvalg Dato: 08.09.2015 kl. 9:00 Møtested: Kommunehuset, Formannskapssalen Arkivsak: 15/10152 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - 2. gangs behandling

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - 2. gangs behandling Arkivsaknr: 2015/1372 Arkivkode: Saksbehandler: Inger Elisabeth Fagervik Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 01.12.2015 Kommunestyret 10.12.2015 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser -

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 21.06.2012 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 06.09.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 Tilstede: AP: Karianne S. Reiten, Jon Andre Nesland, Synnøve Kveven, Hilde Tveit Kirkeby,

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet /12 2 Rådet for mennesker med nedsatt

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet /12 2 Rådet for mennesker med nedsatt SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01324-1 Arkivkode. --- Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 29.05.2012 11/12 2 Rådet for mennesker med nedsatt 29.05.2012 11/12

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN - BRUERVEIEN 41 - GNR 107 BNR 7

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN - BRUERVEIEN 41 - GNR 107 BNR 7 Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Bente Lise Stubberud Arkiv: // 0222 Arkivsaksnr.: 12/718-32 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM PL-19/13 03.06.2013

Detaljer

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL Drangedal kommune Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 Tilstede: AP: Karianne S. Reiten, Magnus Straume, Jon Andre Nesland, Synnøve Kveven,

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Torbjørn Simonsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/1040 LOVLIGHETSKONTROLL - HELSEHUSET I GROVFJORD, GNR.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Torbjørn Simonsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/1040 LOVLIGHETSKONTROLL - HELSEHUSET I GROVFJORD, GNR. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torbjørn Simonsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/1040 LOVLIGHETSKONTROLL - HELSEHUSET I GROVFJORD, GNR. 65, BNR 140 Rådmannens innstilling: Saken legges frem uten innstilling fra

Detaljer

FORSKRIFT OM SNØSCOOTERLØYPER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM SNØSCOOTERLØYPER I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Namdalseid kommune Saksmappe: 2017/3153-27 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid planutvalg 6/17 06.09.2017

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 18.04.12/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.12 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

Saker til behandling. 16/13 11/01802-16 Oppnevning av valgstyre 4. 18/13 13/00534-1 Fritid med bistand i Vennesla kommune 8

Saker til behandling. 16/13 11/01802-16 Oppnevning av valgstyre 4. 18/13 13/00534-1 Fritid med bistand i Vennesla kommune 8 VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 21.03.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. 1. Kjell Atle Alvestad

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. 1. Kjell Atle Alvestad BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Balsfjord, kommunestyresalen Møtedato: 4.11.2016 Varighet: 9.30 13.05 Møteleder: Sekretær: Roald Wikran Inger Johansen Faste medlemmer

Detaljer

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.01.2016 Referanse: 1157/2016 Arkiv: F03 Vår saksbehandler: Trygve Øverby Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato 16/7 Formannskapet 02.02.2016

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: 30.01.2014 kl. 10:00. (Merk møtetidspunktet) Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 16.12.2009 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 27.09.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

sak 002/16 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Kontrollsekretær

sak 002/16 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Kontrollsekretær HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12.02. 2016 Møtetid: Kl. 09.00 Kontrollutvalgsmøte Møtested: Høylandet kommunehus, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

Mulige forfall meldes snarest til servicetorget på telefon eller Saker til behandling

Mulige forfall meldes snarest til servicetorget på telefon eller Saker til behandling MØTEINNKALLING Vardø formannskap Dato: 07.12.2015 kl. 12:00 Sted: Vardø flerbrukshus Arkivsak: 15/00073 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til servicetorget på telefon 78943300 eller postmottak@vardo.kommune.no

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 25.04.2016 kl. 10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Lebesby kommune Høringsforslag planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet... 3 2 Formål... 3 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.03.2016 2012/2361-10601/2016 / N11/&41 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 05.04.2016 Fylkestinget 26.04.2016 KJØP AV MOLAND PARK BUSSANLEGG

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Studentboliger Remmen - 2. gangs behandling. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.

Forslag til detaljregulering for Studentboliger Remmen - 2. gangs behandling. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G-0679 2012/6104-26 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2013/47 20.08.2013

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/625 Arkiv: L12 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 4/12 Hovedutvalg

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2010/3125-16 Saksbehandler: Helge Guntvedt Saksframlegg 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til Nes Kommune Møteinnkalling Kommuneplanutvalget Dato: 24.01.2018 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: ingen Oppkjøp av eiendommer

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 17.11. 2014 Møtetid: Kl. 10.00 14.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.09.2016 Fra kl. 09.30 Møtested: Spåtind Sport Hotell Fra saknr.: 96/16 Til saknr.: 101/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-242 13/1267 15/2676 Stian Skjærvik 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg

Detaljer

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl. 14.30 Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer