Månedsrapport for september 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport for september 2014"

Transkript

1 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA Den 17. tember holdt som ventet den amerikanske sentralbanken (FED) renten uendret på 0,13 prosent. Kjøp av verdipapirer ble ytterligere redusert og vil sannsynligvis bli avsluttet i ober. Renten vil sannsynligvis bli holdt lav en stund etter at verdipapirkjøpene er avsluttet, spesielt dersom inflasjonen holder seg under 2,0 prosent. Samtidig løftet FED sitt anslag for renten til 1,50 prosent ved utgangen av I ust var inflasjonen 1,7 prosent på årsbasis. Kjerneinflasjonen var også 1,7 prosent. Case- Shiller indeksen, som viser utviklingen i de amerikanske boligprisene, har nå en svakere utvikling. 12-månedsveksten har i gjennomsnitt steget med 6,7 prosent, ned fra 8,1. De fleste andre indikatorene for boligkedet viser også en noe svakere utvikling. Arbeidskedet fortsetter å vise en sterk trend. Sysselsettingen steg med i tember. Ledighetsraten falt til 5,9 prosent fra 6,1 prosent. Signaler fra sentralbanken tyder på at kjøpene av verdipapirer sannsynligvis skal avsluttes mot slutten av året. Deretter vil det sannsynligvis gå en periode der man vurderer utviklingen i økonomien, før man eventuelt starter med renteøkninger. Utsiktene for inflasjonen og arbeidskedet vil være avgjørende for når første renteøkning starter. Tidspunktet vil sannsynligvis være før sommeren Europa Den 4. tember kuttet den europeiske sentralbanken (ECB) litt uventet renten med 0,10 prosentpoeng til 0,15 prosent, og innskuddsrenten ble satt til minus 0,20 prosent. ECB vil også kjøpe ulike verdipapirer for å bedre likviditeten. Begrunnelsen er lav inflasjon og svak vekst. Sentralbanksjef Draghi har tidligere brukt uttrykket whatever it takes, og viser nå at ECB er villig til å ta i bruk hele verktøykassen for å få fart på økonomien igjen års rente i % Norge Europa USA Japan Arbeidsledigheten for eurolandene har falt noe i første halvår. Siste data viste 11,5 prosent, ned fra 11.8 prosent ved nyttår. Ledigheten holder seg stabil i Tyskland og Frankrike, men faller litt i Italia og Spania. Arbeidsledigheten ligger på 4,9 prosent i Tyskland og 10,5 prosent i Frankrike, mens land syd i eurosonen, som Spania og Italia, ligger på henholdsvis 24,4 og 12,3 prosent. Veksten i pengemengden i euroområdet er svak, men tar seg nå sakte opp fra bunnivået og har nå en årlig vekstrate på 2,0 prosent. Dette er opp fra 1,8 prosent. Husholdningenes kredittvekst

2 øker litt og er nå på 0,5 prosent, mens bedriftene har en negativ kredittvekst på 2,0 prosent. Bankene melder om økt etterspørsel etter kreditt, og signaliserer at de ikke strammer inn lenger. Prisveksten i ust falt til en årsvekst på 0,3 prosent. Kjerneinflasjonen er på 0,7 prosent, men ECB vektlegger samlet prisvekst. ECB signaliserer at de fortsatt vil holde renten lav, tilnærmet lik null, i en lengre periode så lenge utsiktene for inflasjonen er så lave. Sentralbanken har i tillegg signalisert at den vil ta i bruk en større del av verktøykassen for å få fart på økonomien mnd rente i % Norge Europa USA Japan Norge Den 18. tember holdt som ventet Norges Bank renten uendret på 1,50 prosent. Det var knyttet mest spenning til rentebanen etter den svake undersøkelsen om oljeinvesteringene, som førte til nedgang i rentebanen. Denne gangen ble utviklingen i oljeinvesteringene knapt nevnt, og vi fikk en oppgang i rentebanen for Første renteøkning ble skjøvet ut til sent i Markedet tror fortsatt risikoen er på nedsiden for norsk økonomi, med bakgrunn i svakere oljeinvesteringer. Konsumprisindeksen var på 2,1 prosent på årsbasis i ust. Kjerneinflasjonen falt til 2,2 prosent, noe over Norges Banks anslag på 1,9 prosent. Det var i hovedsak avtagende vekst i importprisene som trakk ned. I tember har kronen styrket seg fra 8,14 til 8,10 mot euro, men svekket seg ginalt fra 98,74 til 98,89 i forhold til den handelsvektede indeksen. Sentralbanken annonserte at de ville selge valuta til Statens pensjonsfond utland for 250 millioner kroner pr. dag i ober. Dette er første gangen sentralbanken kjøper kroner til oljefondet, men det burde ikke overraske kedet siden dette har vært signalisert fra Norges Bank. Vi tror likevel dette kan styrke kronen kortsiktig når utlendingene ser dette på trykk. NAVs tall viser nå en sesongjustert ledighet på 2,8 prosent. Legger vi sammen tallene for de arbeidsledige og de på tiltak utgjør summen personer. Dette tilsvarer 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten, målt ved arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB økte til 3,4 prosent. Kredittveksten falt til 5,3 prosent for ust. Husholdningenes kredittvekst ligger på en årlig vekst på 6,5 prosent som er et fall fra 6,7 prosent i i. Husholdningenes vekst har falt de siste månedene, men nå tar boligsalget seg opp og vi kan igjen se en økning i kredittveksten til husholdningene. Bedriftene har økt opplåningen noe og har en vekst på 2,4 prosent. Veksten i detaljhandelen falt med 0,6 prosent i ust og var langt svakere enn ventet. Disse tallene er volatile, og det er derfor bedre å se på den litt lengre trenden. Denne viser en oppgang, og sesongjustert er årsveksten 2,8 prosent. Norges Bank skjøv første renteøkning til slutten av Høy inflasjon og lav arbeidsledighet trekker renten opp, mens svake anslag for oljeinvesteringene trekker i andre retningen. Markedet tror nedsiderisikoen er størst grunnet usikkerheten rundt oljeinvesteringene. Rentekedene Internasjonalt og Norge Internasjonalt har økonomiene utviklet seg omtrent som forventet. Både nøkkeltall og indikatorer har vært gode i USA, mens de utvikler seg litt svakere for eurolandene. Lange renter har trukket opp, mens de korte har falt noe i euroområdet grunnet svak utvikling. Våre pengekedsfond ga en normal avkastning i tember. De lange obligasjonsfondene ga en god avkastning grunnet fallende renter. I forhold til sine referanseindekser har avkastningen også vært god for de fleste fondene.

3 Kreditt Etter en rolig måned for nyutstedelser i av kredittobligasjoner i ust, var det igjen full fart i primærkedet i tember. Mens ust tradisjonelt sett er en rolig måned for kredittkedene på grunn av ferieavvikling, er det normalt høyere aktivitet i tember. Så også i år, hvor antall utstedelser til og med er noe opp fra samme måned i fjor Kredittpremie CDX USA Etter mye kroøkonomisk uro i løpet av sommeren, var det noe roligere i tember. Til tross for dette hadde vi i tember den største månedlige økningen i kredittpremie siden Bernanke holdt sin mye omtalte tale i i 2013, hvor kedet reagerte negativt på signalene om at den amerikanske sentralbanken ville stoppe oppkjøpsprogrammet sitt. Kredittpåslaget mellom Barclays Global Aggregate Corporate Index og statsobligasjoner med tilsvarende løpetid økte med 0,06 prosentpoeng og endte på 1,09 prosent. Dette er på nivå med inngangen av il i år. Årsaken til den økte risikoaversjonen i kedet kom av en økende uro rundt likviditetsrisikoen i det globale kredittkedet. Denne gangen ble det utløst av at kjente Bill Gross trakk seg fra jobben sin i Pimco, et av verdens største investeringsselskaper. Markedet fryktet at kunder ville innløse andeler i fondene til Pimco og at et større nedsalg av obligasjoner ville skade kedet. Dette er symptomatisk for en økende uro i kredittkedet, med investeringsbanker som av regulative årsaker har kuttet dramatisk ned på beholdningene sine av kredittobligasjoner, og med massive nyutstedelser de siste årene, er volumet som handles i andrehåndskedet veldig lite relativt til hva store obligasjonseiere har av posisjoner. Tidligere har investeringsbankenes balanser fungert som en Europa buffer for dette, men siden de ikke lengre vil ha mulighet til å øke sin beholdning av obligasjoner, er bufferen nå borte. Når nedsalg fra en enkelt investor kan øke kredittpåslaget i kedet, er det en frykt for hva som vil skje hvis mange investorer må selge samtidig. Reaksjonene på Gross sin avgang var naturlig nok størst i det dollardenominerte kedet, men også det punddenominerte kedet hadde en negativ utvikling i løpet av tember. Det eurodenominerte kedet hadde faktisk en svak positiv utvikling, men siden USD-kedet er så dominerende i størrelse, blir totalen klart negativ. Innenfor de ulike sektorene er det størst negativ utvikling i industrisektoren, som i utgangspunktet er en mindre likvid sektor enn finans. Det er også blant obligasjonene med lavest kredittkvalitet vi ser den største økningen i kredittpåslag Europa, USA og Japan Aksjekedene Globalt De globale aksjekedene (MSCI World) falt med 1,0 prosent i tember. Hittil i år er verdensindeksen opp 6,4 prosent. Den brasilianske og greske indeksen falt med henholdsvis 11,7 og 8,6 prosent i måneden. Prisfall på råvarer og fornyet bekymring for europeisk økonomi forklarer nok hvorfor disse kedene var spesielt svake. Oljeprisen (Brent Blend) falt for eksempel med nesten 10 prosent i tember. Kobberprisen falt med omtrent 5 prosent. Europa STOXX 600 USA S&P 500 Japan Topix Veksten i amerikansk økonomi virker robust. Arbeidsledigheten har falt til 5,9 prosent. Vi må tilbake til sommeren 2008 for å finne så lave tall. Også mer ledende indikatorer, som måler

4 stemningen hos innkjøpere og konsumenter, er positive. Imidlertid er ikke ledende indikatorer fra Europa og Kina like gledelige. Det virker som om USA i stor grad vil måtte dra lasset alene, og vekstestimatene for verdensøkonomien er trolig på vei nedover. Fallet i råvarepriser indikerer også svakere global vekst. Det kinesiske internettselskapet Alibaba ble notert på børsen i USA i tember. Aksjene ble lagt ut på 68 USD og handler i skrivende stund på rundt 88 USD. Børsnoteringen har altså så langt vært en suksess for investorene som deltok. Markedsverdien på hele selskapet er i underkant av 220 mrd. USD. Til sammenligning kan det nevnes at kedsverdien av vårt hjemlige Statoil er litt over 80 mrd. USD. Vi snakker altså om store penger. I Norge er det vanligvis bare en aksjeklasse i børsnoterte selskaper. Det finnes unntak, men aksjeapartheid er gradvis blitt mindre vanlig. I Alibaba er det teknisk sett bare en aksjeklasse, men en gruppe på rundt 30 ledere i selskapet har rett til å velge flertallet av styremedlemmene. Alibaba fremholder at dette er nødvendig for å bevare kulturen i selskapet. Facebook (kedsverdi 200 mrd. USD) har to aksjeklasser. Dette sørger for at grunnleggeren Mark Zuckerberg fortsatt kontrollerer selskapet, selv om han bare eier 22 prosent av aksjene. Litt overraskende er denne praksisen mest vanlig i USA. I følge MSCIs globale database er 55 prosent av denne typen selskaper amerikanske. Aksjonærer flest liker nok ikke slike oppsett noe særlig, men det er samtidig fristende å investere i selskaper som Facebook og Alibaba. Det er imidlertid gode grunner til å være på vakt. Manglende aksjonærdemokrati kan gjøre det vanskelig å fjerne dårlige ledere, lukrative oppkjøpstilbud kan bli stoppet og en minoritet kan generelt fatte beslutninger som ikke gagner aksjonærflertallet. Det er etter vår oppfatning uheldig at denne praksisen synes å tilta. Særlig innen teknologibransjen virker det som om dette er en trend. Norden De nordiske børsene ga en avkastning på 1,2 prosent i ust i norske kroner. I lokal valuta gjorde det danske kedet det best, mens det norske kedet var svakest. På sektornivå var IT og helse de to sterkeste sektorene, mens energi og telekommunikasjon var de svakeste. September var en svak positiv måned i det nordiske aksjekedet uten store nyheter på makronivå. Indikatorene ser stadig bra ut for USA og til en viss grad UK, mens euroområdet sliter. Markedene er verken ekstremt billige eller dyre, og man ser fortsatt at det strømmer penger fra rentekedet til aksjekedet på grunn av de lave rentene. Inntjeningsveksten for neste 12 måneder er høy, og man må regne med skuffelser. Dette betyr at selskaper som innfrir forventningene bør gjøre det bra Norge og Norden Norden VINX Norge Geopolitisk uro, usikkerhet om veksttakten i Kina, fallende vekst i Europa og fallende oljepris skapte et usikkert klima for aksjer i tember. Til tross for et kraftig oljeprisfall og nedgang i kursene til oljeserviceselskaper så klarte den norske børsen seg relativt bra med et ginalt fall på 0,3 prosent målt ved Fondsindeksen. Aksjekedet er preget av store svingninger og usikkerhet på hvilken inntjeningsbane selskapene skal ha fremover. For oljeservicenæringen vil det bli magrere tider i vente i og med at oljeselskapene strammer kraftig inn på investerings- og driftsbudsjettene. Vi forventer fortsatt store svingninger i børskursene fremover, og noterer at oljeprisfall generelt sett ikke er positivt for den norske børsen på kort sikt. Dog er lavere oljepris positivt for de fleste store økonomiene i verden noe som kan bidra til styrket vekst i disse landene. Norge OSEFX

5 KLP AksjeNorge hadde en ginalt sterkere avkastning i tember i forhold til Fondsindeksen. Hovedsakelig skyl dette at vi har vært noe skeptiske til oljeservicenæringen og har derfor relativt sett hatt lite aksjer i denne sektoren. Spesielt i riggselskapet Seadrill har vi hatt få aksjer og fått godt betalt for det siste måned. At vi ikke har hatt aksjer i solenergiselskapet REC Silicon, som har fått utfordringer med eksporten til Kina, har også relativt sett bidratt positivt. Til slutt fikk vi også et godt bidrag fra IT selskapet Evry som har startet opp en strategisk prosess som kan resultere i at selskapet blir solgt. De selskapene som relativt sett bidro negativt var undervekten i mediebedriften Schibsted, overvekten i oljeselskapet Det norske og undervekten i forsikringsselskapet Gjensidige. Nøkkeltall - indekser Hist PE Est PE Pris/ bok ROE Est utbytte MSCI World % 2.5 % S&P 500 Index % 2.0 % MSCI Europa % 3.6 % DAX Index (Frankfurt) % 3.1 % FTSE 100 Index (London) % 3.9 % CAC 40 Index (Paris) % 3.3 % MSCI Japan % 2.0 % MSCI AC Asia Pacific % 2.8 % Oslo Børs Hovedindeks % 4.5 % Oslo Børs Fondindeks % 4.5 % VINX 30 Index (Norden) % 3.6 % Stockholm 30 Index % 4.1 % Copenhagen 20 Index % 2.0 % Helsinki 25 Index % 4.3 % MSCI Emerging Markets % 2.9 % MSCI Brazil % 4.3 % MSCI Russia % 5.1 % MSCI India % 1.6 % MSCI China % 3.5 % Kilde: Bloomberg

6 Avkastningsinformasjon pr for KLP-fondene Avkastning siste måned Avkastning hittil i år TE*** Referanseindeks Rentefond Fond Indeks Diff Fond Indeks Diff KLP Pengeked 0.23% 0.07% 0.16% 1.68% 0.97% 0.71% 0.16% ST1X KLP FRN 0.29% 0.16% 0.13% 1.07% 0.64% 0.43% DNB Money Market 3m (Swap 3M) KLP Obligasjon 1 år 0.32% 0.10% 0.22% 1.84% 1.12% 0.72% 0.28% ST3X KLP Obligasjon 3 år 0.42% 0.09% 0.33% 3.34% 2.51% 0.83% 0.53% ST4X KLP Obligasjon 5 år 0.52% 0.10% 0.43% 5.85% 5.08% 0.77% 0.79% ST5X KLP Kort Stat 0.11% 0.07% 0.03% 0.71% 0.64% 0.07% ST1X KLP Statsobligasjon 0.09% 0.11% -0.02% 5.17% 5.12% 0.06% 0.15% DnB Stat Alle KLP Kredittobligasjon 0.47% 0.33% 0.13% 2.05% 1.80% 0.26% DNB Money Market 3y (SWAP3Y) KLP Obligasjon Global I -0.70% -0.67% -0.02% 6.20% 6.36% -0.16% 0.09% Barclays Global Agg. Corp. SR KLP Obligasjon Global II -0.70% -0.67% -0.03% 6.17% 6.36% -0.19% 0.12% Barclays Global Agg. Corp. SR Aksjefond KLP AksjeNorge -0.09% -0.31% 0.22% 12.01% 9.21% 2.80% 1.97% OSEFX KLP AksjeNorden Indeks 1.15% 1.17% -0.02% 6.76% 7.78% -1.02% VINXFNOK KLP AksjeGlobalLavBeta I*1,2**** 1.23% 1.05% 0.18% 12.11% 9.92% 2.19% KLP World KLP AksjeGlobal LavBeta II -0.54% -1.00% 0.47% 9.22% 7.57% 1.65% KLP World KLP AksjeGlobal Indeks I*1,2 1.04% 1.05% -0.02% 9.91% 9.92% -0.01% 0.13% KLP World KLP AksjeGlobal Indeks II*1,2-0.99% -1.00% 0.01% 7.05% 7.09% -0.04% 0.14% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks III*1,2-1.00% -1.00% 0.00% 6.96% 7.09% -0.12% 0.14% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks IV*1,2-1.01% -1.00% -0.01% 6.88% 7.09% -0.20% 0.14% KLP World valutasikret KLP AksjeFremv. Mark. Indeks*1-3.83% -3.78% -0.05% 7.97% 8.28% -0.30% 0.17% KLP Emerging Markets KLP AksjeFremv. Mark. Indeks II -3.83% -3.78% -0.05% 7.95% 8.28% -0.32% 0.20% KLP Emerging Markets KLP AksjeVerden Indeks*1,2 0.46% 0.49% -0.03% 9.59% 9.74% -0.15% 0.12% KLP All Country World KLP AksjeNorge Indeks -0.18% -0.13% -0.05% 10.54% 11.03% -0.48% 0.30% OSEBX KLP AksjeNorge Indeks II -0.18% -0.13% -0.06% 10.61% 11.03% -0.41% 0.18% OSEBX KLP AksjeEuropa Indeks I*1,2-0.08% -0.08% 0.00% 3.79% 3.59% 0.20% 0.22% KLP Europe KLP AksjeEuropa Indeks II*1,2-0.29% -0.30% 0.01% 5.33% 5.17% 0.15% 0.27% KLP Europe valutasikret KLP AksjeUSA Indeks USD*1,2-1.69% -1.71% 0.02% 7.73% 7.73% 0.00% 0.15% KLP USA KLP AksjeUSA Indeks II*1,2-1.62% -1.65% 0.03% 8.47% 8.47% 0.00% 0.17% KLP USA valutasikret KLP AksjeAsia Indeks I*1,2-0.32% -0.24% -0.08% 4.90% 5.31% -0.41% 0.25% KLP Pacific KLP AksjeAsia Indeks II*1,2 0.94% 1.01% -0.07% 2.80% 3.24% -0.44% 0.30% KLP Pacific valutasikret Kombinasjonsfond KLP Kombinasjon -0.39% -0.45% 0.06% 7.10% 7.84% -0.74% 0.28% Kombinasjonsindeks KLP Kombinasjon M -0.38% -0.45% 0.06% 7.10% 7.84% -0.74% 0.29% Kombinasjonsindeks Spesialfond KLP Alfa Global Energi 0.81% 0.14% 0.67% 1.16% 1.24% -0.08% 3.75% 1 uke Nibor KLP Alfa Global Rente -0.93% 0.14% -1.07% 0.88% 1.24% -0.36% 1.96% 1 uke Nibor Durasjonsvektet Rentefond MVvektet Eff. rente* eff. rente** Mod. durasjon Mod. kred. dur. KLP Pengeked KLP FRN KLP Obligasjon 1 år KLP Obligasjon 3 år KLP Obligasjon 5 år KLP Kort Stat KLP Statsobligasjon KLP Kredittobligasjon KLP Obligasjon Global I KLP Obligasjon Global II *) Markedsverdivektet effektiv rente viser dagens løpende avkastning for fondet. De enkelte papirene i fondet vektes på bakgrunn av hvor stor verdi de utgjør av totalen. **) Durasjonsvektet effektiv rente representerer internrenten til fondet, og beregningen hensyntar timingen på fremtidige kontantstrømmer samt løpetiden til hvert enkelt papir. ***) Tracking error er ex-post, altså et historisk basert tall basert på 12 månedlige avkastninger i forhold til referanseindeks. ****) Oppstart av fond ) The KLP World Index, the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index are custom indices calculated by MSCI for, and as requested by, KLP. To calculate these indices MSCI starts with the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index and then exclu those securities selected by KLP on a quarterly basis based on KLPs ethical investing screening criteria. MSCI has no role in developing, reviewing or approving KLPs ethical investing criteria or the list of companies excluded from the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index by KLP to create the KLP World Index the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index. 2) Source : MSCI. This information is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCI nor any other third party involved in or related to compiling or creating the MSCI data (the ""MSCI"" Parties) makes any express or implied warranties or representations with rect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the MSCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCI Parties have any liability for any direct, indirect, special punitive, consequential or any other damages ( including lost profits) even if notified of the possible damages.

7 OPPLYSNINGER OM KLP-FONDENE Fondets navn Kurser pr. Volum pr. Forv. Std. gebyr; Minste honorar inn/ut innskudd Mill. NOK % % kr KLP Kombinasjon 1 346, ,30 0,10/0,10* KLP Kombinasjon M 1 348, ,25 0,00/0, KLP Pengeked 1 020,0724 1,655 0,10 0,00/0, KLP FRN 1 048, ,10 0,00/0, KLP Obligasjon 1 år 1 026,2626 1,896 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon 3 år 1 068, ,10 0,00/0, KLP Obligasjon 5 år 1 341,1493 1,115 0,10 0,00/0, KLP Kort Stat 1 007,0897 1,253 0,10 0,00/0, KLP Statsobligasjon 1 043,8312 5,447 0,10 0,00/0,00 10 mill KLP Kredittobligasjon 1 075,9331 1,553 0,10 0,00/0,00 10 mill KLP Obligasjon Global I 1 095, ,860 0,12 0,25/0,25 10 mill KLP Obligasjon Global II 1 149, ,20 0,25/0,25* KLP AksjeNorge 4 651,3831 4,809 0,75 0,20/0,20* KLP AksjeNorden Indeks 2 792,8119 2,422 0,20 0,10/0,10* KLP AksjeGlobal LavBeta I 1 139, ,679 0,27 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta II 1 092, ,30 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal Indeks I 1 862, ,361 0,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II 1 750,2739 7,374 0,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III 1 738, ,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV 1 578,1728 1,066 0,35 0,10/0,05* KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I 1 279,1218 3,937 0,18 0,80/0,50* 10 mill KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 1 255, ,30 0,80/0,50* KLP AksjeVerden Indeks 1 716, ,30 0,20/0,10* KLP AksjeNorge Indeks 1 890,1264 7,589 0,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II 1 640,2801 1,039 0,20 0,20/0,20* KLP AksjeEuropa Indeks I 1 192,8320 1,356 0,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II 1 272, ,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeUSA Indeks USD 2 005,3932 4,235 0,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II 1 530, ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks I 1 082, ,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II 948, ,13 0,05/0,05 10 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Energi 935, ,80** 0,20/0,20 5 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Rente 994, ,80** 0,20/0,20 5 mill Totalvolum 117,722 * Det er gratis å handle inntil 1 mill. kr. Tegnings- og innløsningsgebyrene gjelder kun for beløp over 1 mill. kr. ** + 10% av verdistigningen over referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste verdi Fondenes regler for innskudd og uttak Innskudd Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det kurs i fondet samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs) under forutsetning av at fondet får tilgang på tegningsbeløpet. Andre frister gjelder ved trekk eller kjøp bak logg inn. Uttak Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs). Penger vil normalt være på kundens bankkonto 3-4 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Antall uttak Ingen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Generelt Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Bemerk Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Finanstilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Samtlige investeringer i KLP Fondsforvaltning er gjort ihht KLPs etiske minstekrav. Forbehold (disclaimer) Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Fondsforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Fondsforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Fondsforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyl forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning.avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON November 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Negative nøkkeltall og rentespreadutgang i Europa preget markedet i november måned. Den politiske situasjonen tilspisset seg og flere regjeringssjefer

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mars Makrokommentar De største overskriftene i mars har handlet om den uavklarte situasjonen mellom Russland og Ukraina. Dette har ført til at investorer

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - November Makrokommentar Den amerikanske økonomien ristet av seg budsjetthavariet og stengningen av det offentlige systemet med å legge på seg over 200.000

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juli Makrokommentar Den roligste sommermåneden forløp uten de store hendelsene, men aksjemarkedene har krøpet oppover. Før sommeren var usikkerheten rundt

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Budsjetthavariet i USA, som førte til stenging av det amerikanske offentlige systemet, fikk mye oppmerksomhet. Omkring 800 000 statlige

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2012 Horisont-fondene Overvekten aksjer i Horisont-fondene bidro til meravkastningen i november. Aksjedelen av porteføljen leverte en avkastning

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport 2007. 21. desember 2006 Tilbakeblikk på 2006. Selv om året ikke er over ennå og vi dermed ikke kan gjøre opp status for året som helhet kan vi trygt si at det har

Detaljer

Spådommer for det nye året

Spådommer for det nye året Markedssyn: Januar 2014 2014 1 - Spådommer for det nye året 1) Veksten vil akselerere markert. Vi nærmer oss noe som kan bli starten på et normalt syklisk oppsving. Noe forsinket i forhold til hva som

Detaljer

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015 PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 215 Netfonds Bank forvalter aksjeporteføljen NetfondsXtra. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer