Boligsosial handlingsplan Askim kommune (Høringsutkast)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast)"

Transkript

1 (Høringsutkast) Boligsosial handlingsplan Askim kommune

2 Sammendrag: Boligen er et sted å bo. Den er et sted for rekreasjon, sosialt samvær og minner. Boligen er viktig for vår identitet og selvfølelse, og den er på mange måter grunnlaget for god livskvalitet Å ha et godt sted å bo vil styrke evnen til å takle ulike utfordringer i livet, og er derfor helsefremmende og forebyggende for barn, ungdom, voksne og eldre Et godt sted å bo er en resept for livskvalitet og mot diskriminering, fattigdom og utestengelse En boligsosial handlingsplan er et viktig virkemiddel for kommunen til å utøve boligsosial politikk Samhandling gir gevinst. For å lykkes i det boligsosiale arbeidet må vi ha et bredt boligsosialt perspektiv og kompetanse på tvers av fagområder Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 2

3 Innhold 1 Innledning Lovgrunnlag Organisering av og mandat for planarbeidet Generelle befolknings- og boforhold i Askim Mål for det boligsosiale arbeidet Oversikt over boligsosiale virkemidler Lån Tilskudd Bostøtte Investeringstilskudd Kommunale boliger Oversikt over kartlagte boligbehov pr. 1. april Målgrupper - status og veien videre Mennesker med utviklingshemming Mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse Mennesker med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet Personer som er sosialt eller økonomisk vanskeligstilte og flyktninger Eldre og mennesker med demens Plan for framskaffelse av boliger Prioritering av foreslåtte tiltak Veien videre Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 3

4 (Utarbeidet av kunstnere på Vangsveien verksteder, 2009) Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 4

5 1 Innledning «Å ha et sted å bo er en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse.» Disse ordene innleder NOU 20011:15 «Rom for alle en sosial boligpolitikk for framtiden», og får med dette også innlede Askim kommunes plan for det boligsosiale arbeidet i årene Askim kommunes første boligsosiale handlingsplan ble vedtatt i bystyret den , og skulle gjelde for årene Det er denne planen som nå er revidert og oppdatert. Først og fremst er det den enkeltes ansvar å skaffe seg sin egen bolig. Likevel er det ulike forhold som medvirker til at enkelte har vanskeligheter med å skaffe seg et sted å bo eller å beholde boligen sin. Det er snakk om boligsosiale utfordringer relatert til for eksempel helseproblemer, lav funksjonsevne, rusavhengighet, diskriminering eller lav inntekt. Det handler om mennesker i alle aldre, fra førstegangsetablerende ungdom til de eldste blant innbyggerne. Hvordan og hvor vi bor påvirker vår livssituasjon. For eksempel vil en god bosituasjon etter endt behandling i spesialisthelsetjenesten ha betydning for rehabiliteringsprosessen. Den har betydning for mulighetene en med redusert funksjonsevne har for sosial inkludering, for eldres mulighet til å bo lenger i eget hjem, for flyktningers mulighet til å bli integrert og for rusavhengiges mulighet til bedre helse og et verdig liv. Innenfor flere av målgruppene for denne planen kan barn være involvert. Hjemmet, og rammene rundt, er avgjørende for barns oppvekstsvilkår. Dårlige boforhold kan være starten på en utvikling preget av å slite på andre arenaer, som i skolen og ved fritidsaktiviteter. Det er et mål med denne planen at kommunen har et styringsredskap for å møte disse gruppenes boligbehov både på kort (de nærmeste fem årene) og lang sikt. 1.1 Lovgrunnlag I lov om kommunale helse- og omsorgstjenester reguleres kommunens ansvar for å medvirke til å skaffe bolig: 3-7. Boliger til vanskeligstilte Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 5

6 Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 27 pålegger kommunene å finne midlertidig botilbud for de som ikke klarer det selv. Dette omfatter de som av ulike årsaker har et akutt behov for «tak over hodet». Dette omfatter nødsituasjoner som brann, utkastelse, familie- eller samlivsbrudd. 2 Organisering av og mandat for planarbeidet Planarbeidet har vært organisert som et prosjekt. Askim bystyre er eier av prosjektet, og rådmannens ledergruppe utgjør styringsgruppen. Prosjektgruppen har bestått av: Stein Robert Haugen, boligkontoret, Fellesfunksjoner Trond Øverdahl, Familiens hus Gunn Melnæs, NAV Hilde Staum, Åpen omsorg Eva Marie Støbakk, Åpen omsorg Tove Kolstad Skadsheim, Strategienheten (prosjektleder) Spesialrådgiver Sølve Bjørkevoll har deltatt i deler av arbeidet, og har sammen med prosjektleder vært kommunens deltaker i Husbankens nye satsing «Boligsosial planlegging». I tillegg har Eiendom og intern service, samt Byggesak og regulering, bidratt inn i arbeidet ved behov. Saksordførere gjennom planarbeidet har vært Kåre Sundbrei og Hans Georg Øverby. I forbindelse med rullering av boligsosial handlingsplan ga komité for samfunnsutvikling prosjektgruppen følgende mandat for arbeidet: Planarbeidet skal: 1. Gi en beskrivelse og vurdering av generelle befolknings- og boforhold i kommunen. 2. Beskrive de ulike målgruppene for det boligsosiale arbeidet, og herunder trekke grensene opp mot både omsorgstjenester og den generelle boligpolitikken. 3. Kartlegge og utarbeide en oversikt over det framtidige behovet for ulike typer boliger og andre boligtiltak til vanskeligstilte grupper på boligmarkedet 4. Kartlegge den kommunale boligmassen og vurdere utnyttelsen av denne, og videre vurdere muligheten for interkommunale løsninger. 5. Vurdere generell utbygging i kommunen, herav å ivareta en utbyggingsplan i forhold til kortsiktig bosetting (utleieboliger og midlertidige botilbud). 6. Gjennomgå og vurdere kommunens bruk av låne- og tilskuddsordninger. Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 6

7 7. Gjennomgå og vurdere kommunens organisering av innsatsen i forhold til unge og vanskeligstilte på boligmarkedet, herunder behov for bo oppfølging av vanskeligstilte på boligmarkedet. 8. Lage en samlet plan for framskaffelse av boliger. Dette medfører blant annet å vurdere muligheter for ombygging, kjøp, salg og endret disponering av den kommunale boligmassen, og foreslå eventuelle nybygg. Behovet for fleksible boligløsninger må ivaretas. 9. Tydeliggjøre og synliggjøre Askim kommunes boligsosiale politikk og gjøre den tilgjengelig for kommunens innbyggere. 10. Ivareta sentrale hensyn som klima, universell utforming og mangfold i befolkningen. 11. Legge til grunn et langtidsperspektiv, tilrettelegge planen for rullering og ansvarsplassere oppfølgingen av planen. I følgende kapitler presenteres mål og strategier for det boligsosiale arbeidet basert på mandatets punkter. Arbeidet har vært utført med utgangspunkt i en strategisk tenkning rundt: Hvor er vi? (situasjonsbeskrivelse) Hvor skal vi? (mål) Hvordan kommer vi dit? (prioriterte tiltak) 3 Generelle befolknings- og boforhold i Askim Askim har befolkningsvekst og en økende andel innbyggere med innvandrerbakgrunn. Befolkningsveksten er varierende fra år til år med et gjennomsnitt på ca. 100 nye innbyggere hvert år. SSBs framskriving gir grunn til å anta en økning opp mot Visjonsplanens øvre mål om 200 nye innbyggere hvert år. Hvilken befolkningsvekst som blir resultatet er i stor grad avhengig av Askim kommunes boligpolitiske mål, strategier og prioriteringer i planer og vedtak. I sak 28/12 (vedlegg nr. 2) vedtok bystyret at det årlig skal utarbeides et boligbyggeprogram for perioder på fire år. Askim kommune har besluttet å selge eiendommer og arealer til private utbyggere. Noe skal beholdes som skal benyttes for kommunens eget behov. Dette innebærer at Askim kommunes framtidige boligpolitikk må baseres på systematisk dialog og samarbeid med private utbyggere. Dialog og samarbeid er nødvendig for å oppnå vedtatte boligpolitiske mål, strategier og prioriteringer. I vurderinger og beslutninger som skal legges til grunn for boligpolitikken, må det først og fremst tas standpunkt til følgende forutsetninger: Hvem det skal bygges for Hvilke nye innbyggere vi skal trekke til oss Hvilke innbyggere vi trenger å legge spesielt til rette for Hvilke spesielle tilretteleggingstiltak som er nødvendige Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 7

8 I dialogen og samarbeidet med private utbyggere har kommunen følgende virkemidler i tillegg til mål, strategier og prioriteringer i overordnede planer og vedtak: Forutsetninger for boligtyper i reguleringsplaner Forutsetninger for tilrettelegging for beboere med særlige behov i utbyggingsavtaler mellom Askim kommune og utbyggere Forutsigbare krav og forutsetninger for bygging av Askim kommunes boliger, for å legge til rette for konkurrerende tilbydere Det vises for øvrig til boligsosiale faktaark for Askim kommune, vedlegg nr Mål for det boligsosiale arbeidet Visjon: Innbyggere i Askim skal kunne skaffe og beholde egnet bolig Målgruppene som omfattes av denne planen er varierte, med ulike ferdigheter, utfordringer og funksjonsnedsettelser. Dette gjør at behovene fordrer ulike løsninger. Kommunen må på bakgrunn av dette utforme differensierte boligløsninger og boformer. Dette er utgangspunktet for følgende målsetting: Hovedmål: I Askim tilbys et differensiert boligtilbud som bidrar til selvstendighet og mestring for innbyggere som har behov for bistand Den enkelte følges opp med tjenester vedkommende har behov for. Det kan bestå i rådgivning, veiledning og omsorgstjenester. Valg av bolig må individuelt tilpasses. Noen har hjelpebehov som utløser nødvendigheten av å etablere særlige botilbud. Samlokaliserte boligløsninger skal fortrinnsvis brukes i de tilfeller der dette er hensiktsmessig for å sikre gode bomiljø og eventuelle oppfølgingstjenester fra kommunen. Ved etablering av samlokaliserte boliger skal man unngå institusjonspreg, etterstrebe sammensetning av bomiljø med beboere i ulike aldre, etnisk bakgrunn og livssituasjoner. Det må skapes møteplasser som gir mulighet for sosial inkludering og aksept mellom mennesker med ulike behov. Delmål: Askim kommune videreutvikler metodikk, systematiserte tiltak og rutiner som gjør den med spesielle behov i stand til å eie eller leie bolig Askim kommune disponerer tilstrekkelig antall boliger med et husleienivå og virkemidler som er avstemt i forhold til målgruppen Askim kommune legger til rette for at flest mulig mestrer å eie eller leie sin egen bolig Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 8

9 Askim kommune har fokus på universell utforming, slik at det legges til rette for at mennesker med funksjonsnedsettelser i størst mulig utstrekning kan fortsette å bo hjemme med nødvendig tilrettelegging Askim kommune har et felles tildelingsteam for alle kommunale boliger Askim kommune tilbyr tilpasset boveiledning til de som har spesielt behov for dette Askim kommune har botilbud som er bygget / tilrettelagt for særlige beboergrupper (f.eks. mennesker med demens og mennesker med utviklingshemming) Askim kommune har tydelige kriterier for tildeling av boliger Askim kommune tilstreber livsløpsstandard i alle boliger 5 Oversikt over boligsosiale virkemidler Boligkontoret i Askim kommune bruker de boligsosiale virkemidlene inn i en helhetlig tenkning rundt den enkeltes økonomiske situasjon og bosituasjon. Boligkontoret tilbyr følgende tjenester: Startlån Boligtilskudd Bostøtte Kommunale boliger Gjeldsrådgivning Intensjonen med boligkontorets arbeid er å gjennom en fleksibel bruk av virkemidlene bygge opp under det potensialet den enkelte har til å kunne eie egen bolig. Kommunale boliger skal ikke bli et varig botilbud, men et av mange virkemidler på vei til å eie. De ulike boligsosiale virkemidlene kan beskrives som følger: 5.1 Lån Startlån Startlån er en statlig ordning hvor kommunene kan søke Husbanken om slik lån, og som videre utlånes til innbyggere etter søknad. Startlån skal gå til personer som har problemer med å etablere seg i egen bolig eller har behov for bistand for å kunne bli boende i boligen. Disse kan få startlån: unge i etableringsfasen barnefamilier enslige forsørgere personer med nedsatt funksjonsevne flyktninger* personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag* Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 9

10 andre økonomisk vanskeligstilte husstander * Du kan søke startlån selv om du ikke er norsk statsborger. 5.2 Tilskudd Det er kommunen som behandler søknader om boligtilskudd til både kjøp og utbedring av bolig. Tilskuddordningen er behovsprøvd. Boligtilskudd til kjøp: Dette sees i sammenheng med ordningen med Startlån. Målet er å kunne legge til rette for at mennesker med lav inntekt har muligheten til å kjøpe seg en nøktern bolig. Tilskudd til etablering gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Boligtilskudd til utbedring: Man kan få tilskudd til å tilpasse boligen etter behov dersom man har nedsatt funksjonsevne Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den bedre egnet til å ivareta spesielle behov for personer med nedsatt funksjonsevne. Tilskuddet gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene lån 5.3 Bostøtte Bostøtte er en statlig støtteordning som administreres av Husbanken og kommunen. Bostøtte kan søkes dersom husstanden har lave inntekter og høye boutgifter. Det stilles bestemte krav til husstand og til bolig. Ordningen er behovsprøvd. Søker må være over 18 år, og ha en helårsbolig som vedkommende er folkeregistrert på. Søkere under 18 år som har egne barn kan også søke. 5.4 Investeringstilskudd Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester. Tilskuddet tildeles kommunene gjennom Husbanken. Generelt om ordningen: Investeringstilskuddet til bygging og fornying av sykehjem og omsorgsboliger skal gi omsorgsplasser fra 2008 til Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 10

11 6 Kommunale boliger Oversikt over hvilke boliger Askim kommune tildeler for utleie: Askim kommune eier: Adresse Antall Storgata Kirkegata Sommerrogata 5 24 Løkenveien 16 7 Askim kommune, diverse boliger 9 Furusethveien 4 Eventyrveien 1 A 10 Eventyrveien 1 B 10 Vinkelveien 10 Gartner Moensvei 46 8 Junibakken 3 Frosterudveien 7 6 Kirkerudtunet 4 Askimjordet 37 1 Simen Holsgate 9 1 Rakkestadveien 42 1 Trøgstadveien Sum 165 Eiendomsselskapet Askim A/S 58 Furuseth Boligstiftelse 26 Hjelmstad Borettslag 27 (Askim kommune eier 19) Løken Borettslag 14 (Askim kommune eier 10) Toppen Borettslag 2 (Askim kommune eier 2) Sum 127 Det samlede antallet kommunale utleieboliger i Askim er altså 292. I tillegg til disse boligene tilbys kort- og langtidsplasser ved Løkentunet. Dette utgjør 103 plasser, inklusive palliativ enhet. Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 11

12 7 Oversikt over kartlagte boligbehov pr. 1. april Målgruppe Type bolig antall Utviklingshemmede Bofellesskap m/ heldøgnsomsorgstjenester Aspergers syndrom Egen bolig eller leie og/eller ADHD med boveiledertjenester Sosialt og økonomisk vanskeligstilte og psykisk lidelse med 1 barn el. flere Psykisk lidelse og / eller rusavhengighet Kommunal eller privat utleiebolig, 2-3 soverom Kommunal eller privat utleiebolig, 1 soverom Psykisk lidelse Bofellesskap m/ heldøgns omsorgstjenester Flyktninger i følge Kommunal utleiebolig vedtak Demens Bofellesskap m/ heldøgns omsorgstjenester Utover ovennevnte kartlegging av reelle behov i planperioden er Askim kommune kjent med ytterligere 10 personer med ulike diagnoser som en gang i framtiden vil kunne ha behov for et tilrettelagt botilbud. Disse er i alderen år, og har i dag ikke søkt om bolig. Det foregår for tiden en kartlegging og utredning av framtidige behov for tjenester i hjemmet, forsterket omsorgsbolig og sykehjemsplasser som følge av veksten i antall eldre. Dette arbeidet vil si mer om hvor innsatsen bør være. Denne utredningen er beregnet ferdigstilt høsten 2012, og vil presentere behov for investeringer fra Per d.d. har vi følgende søknader om omsorgsbolig / trygdebolig i Askim: Alder Antall Behov Fra år år år år Dette er det totale antallet søknader pr. dato. Erfaringen tilsier at mange søker bolig for å sette seg opp på en liste, som en forsikring for å møte eventuelle framtidig behov. Naturlig sirkulasjon i denne type boliger vil kunne møte dette behovet. Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 12

13 Kommentarer til kartleggingen av boligbehov som er omfattet av dette kapittelet i sin helhet: For samtlige målgrupper er det vanskelig å forutsi det reelle behovet av flere årsaker: Nettotilflytningen til Askim de siste årene har skapt økt trykk på det private leiemarkedet, som igjen påvirker søkermassen på kommunale boliger Det er vanskeligere for unge å etablere seg på det ordinære boligmarkedet pga. blant annet høye boligpriser, frafall i skole, kommer ikke i det ordinære arbeidsmarkedet (eller ramler ut) Sykdom og død (sårbare grupper) Manglende kartlegging av tomtearealer Demografisk utvikling: Økning i antall eldre, og derav økende forekomst av demens Til- og fraflyttinger Barn i fosterhjem fra andre kommuner som ønsker å bli boende Enkelte målgrupper er vanskeligere å kartlegge, da de ikke så lett lar seg fange opp av hjelpeapparatet 8 Målgrupper - status og veien videre Den kommunale boligsosiale planleggingen omfatter tiltak rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet og de som har problemer med å etablere seg og bli boende i bolig. Helt kort kan de ulike målgruppene beskrives slik: o Personer med utviklingshemming Dette er en samlebetegnelse for en lang rekke tilstander med høyst forskjellig årsaksforhold. Utviklingshemningen viser seg ofte tidlig ved at læreevne og evne til å klare seg i samfunnet er svekket. Personer med utviklingshemming vil også kunne ha behov for tilpassede tilbud knyttet til alderdom, psykiske lidelser eller lignende. o Personer med fysiske funksjonsnedsettelser Dette gjelder personer som har bevegelseshemning, nedsatt funksjonsevne, sykdom eller skader, og som må ha fysisk tilrettelegging for å fungere i bolig som ikke er spesielt tilrettelagt.. o Personer med psykisk lidelse Psykiske vansker er ofte normale reaksjoner forbundet med en vanskelig livssituasjon. Psykiske lidelser refererer til psykiske vansker av en slik type eller grad at det medfører et stort funksjonsfall i hverdagen. o Personer med rusavhengighet Har vært i kontakt med behandlingsapparatet for sitt rusproblem eller har et erkjent rusproblem som gjør det vanskelig å etablere/opprettholde et stabilt forhold på det ordinære boligmarkedet. Forskning viser at mennesker med psykiske lidelser er i en risikogruppe for å kunne utvikle rusavhengighet. Mennesker med en slik dobbeltdiagnose (alvorlig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet) har en sammensatt problematikk. Atferden og livsførselen er påfallende og kan virke skremmende. I mange tilfeller er de vanskelige å etablere i private utleieboliger. Flere er i behov av et høyt omsorgsnivå, noen i form av døgnkontinuerlig oppfølging, andre i form av fast struktur og rammer uten nødvendigvis et omfattende personalbehov. Lokal tilhørighet, en trygg bosituasjon og et verdig liv er viktige faktorer. Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 13

14 o Unge i etableringsfasen og personer som er sosialt og økonomisk vanskeligstilte - Personer som av økonomisk hovedårsak har problemer med å skaffe eller beholde egnet bolig. - Personer som ikke naturlig hører inn under kategoriene over, men som av sosiale årsaker har boligproblemer. Kan være for eksempel personer som diskrimineres på boligmarkedet på grunn av adferd eller lignende. - Sekundærflyktninger (flyktninger som opprinnelig er plassert i en annen kommune, men som av forskjellige årsaker velger å flytte). - Unge i etableringsfasen som har vansker med å komme inn på det ordinære boligmarkedet, spesielt unge med barn. (jfr. Askim kommunes visjonsplan) o Flyktninger Personer som har fått opphold på humanitært eller politisk grunnlag, og som etter henstilling fra IMDI er bosatt etter politisk vedtak i Bystyret. o Eldre og mennesker med en demenslidelse Vi vet at befolkningsutviklingen viser en stor økning i antall eldre, noe som vil ha konsekvenser når det gjelder behov for tilpassede boløsninger. Fordi antall eldre over 75 år og spesielt de eldste over 80 år vil stige de neste tiårene, vil antallet personer med demens i Norge kunne dobles innen en periode på år o Personer med andre funksjonsnedsettelser Andre med funksjonsnedsettelser som ikke naturlig hører inn under tidligere nevnte kategorier. Det er viktig å være klar over at det kan være barn i alle målgrupper. 8.1 Mennesker med utviklingshemming HVOR ER VI? Askim kommune har i dag tre ulike tilrettelagte botilbud for denne målgruppen. I Eventyrveien Bofellesskap bor det 10 mennesker med utviklingshemming. I Eventyrveien vil det i løpet av høsten 2012 stå klart en nytt botilbud for ytterligere 10 personer. På Furuseth ligger 15 separate leiligheter tilknyttet en personalbase, i 9 av disse bor mennesker med utviklingshemming. 3 av disse flytter ut i andre etablerte botilbud og frigjør kapasitet. Av personer som bor hjemme hos pårørende, og som vil trenge et tilrettelagt botilbud innen overskuelig fremtid, er vi kjent med at det er 8 personer som ønsker seg bolig fra ca Vi har også ytterligere 3 søkere på bofellesskap i 2012, som vi i dag ikke kan tilby plass. Videre er det 5 personer med Aspergers / ADHD-problematikk som trenger bolig med noe boveiledertjenester. Noen av disse har en utviklingshemming i tillegg, men ikke alle. Dette er diagnoser som kan passe Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 14

15 inn i flere målgrupper, avhengig av funksjonsnivå og tilleggsdiagnoser. I tillegg har vi oversikt over ytterligere 10 personer som vil kunne ha behov for et tilrettelagt botilbud i årene framover. Pr. april 2012 har de ikke kommet med konkrete søknader, men det er viktig at de er med i beregningen med tanke på planlegging for framtiden. HVOR SKAL VI? Kartleggingen viser et behov for etablering av nye bofellesskap (3 personer i 2012 og 5 personer i 2015). Det bør sees på om disse kan planlegges som et prosjekt. Vi må tilstrebe trygge bomiljøer. Dagens erfaringer tilsier at det kan være uheldig å blande beboergrupper, spesielt der det er rusproblematikk inne i bildet. Differensierte botilbud er nødvendig, og sammensetning av beboergrupper må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det er ønskelig å etablere en ambulant boveiledertjeneste som kan gjøre det mulig for de som er i stand til det å leve et selvstendig liv i egen bolig. Pr. i dag er vi kjent med personer dette kan være aktuelt for i årene framover. Vi må ha tilstrekkelig utleieboliger til formålet. Det kan være en fordel for flere å eie framfor å leie. Det må gi bistand til å utrede de mulighetene som finnes i forhold til å skaffe seg bolig, blant annet ved å se på Husbankens virkemidler. Det er ønskelig at vi organiserer de to teamene som i dag tildeler boliger til samtlige målgrupper i Askim kommune inn i et team. Det vil med det legges til rette for et styrket tverrfaglig samarbeid rundt tildelingen, i tillegg til at arbeidet blir mer helhetlig. Tildelingsteamet må se på de kriteriene vi i dag har for tildeling, og gjøre disse tydelige å forstå og håndtere (dette avsnittet gjelder for alle målgruppene som følger under). FORSLAG TIL TILTAK: Et felles tildelingsteam i Askim kommune Etablere ytterligere et bofellesskap med heldøgnsomsorgstjenester for 8 personer Organisere en ambulant boveiledertjeneste for de som kan klare seg med noe oppfølging Fremskaffe flere utleieleiligheter til målgruppen 8.2 Mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse HVOR ER VI? For mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse handler det hovedsakelig om tilrettelegging i egen bolig. Slik det er i dag foregår dette sporadisk ut i fra individuelle behov. Enkelte har vedtak om Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) og andre ordinære pleie- og omsorgstjenester. Enkelte har tildelt omsorgsboliger. Disse har et større behov for tjenester, og trenger nær tilgang til pleie- Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 15

16 og omsorgstjenester. I tillegg har Askim kommune fire tilrettelagte boliger for denne målgruppen på Furuseth. De ligger med nærhet til personalbase. Vi har i dag ikke noe bofellesskap med heldøgns omsorgstjenester for denne målgruppen, sett bort fra gruppen eldre med fysiske funksjonsnedsettelser som har sykehjemsplass. HVOR SKAL VI? Boligtilrettelegging kompenserer for funksjonsnedsettelser og muliggjør selvstendighet og mestring. Flere med fysiske funksjonsnedsettelser kan fortsette å bo hjemme i egen bolig dersom boligen tilrettelegges for det. Det øker livskvaliteten for den det gjelder, og er samtidig økonomisk lønnsomt for kommunen. Dette må ha stort fokus, og kommunen bør tilstrebe utstrakt bruk av Husbankens økonomiske virkemidler som muliggjør robuste og fleksible ordninger. Det er viktig å ivareta behov for trygghet, stedlig sosialitet, bomiljø og nettverksbygging. Ambulante boveiledningstjenester og tjenester som har en koordinerende funksjon overfor målgruppen vil langt på vei imøtekomme noen av disse behovene. FORSLAG TIL TILTAK: Kartlegge behov for boligtilrettelegging (velferdsteknologi) i den enkeltes hjem Gjennomføre tilrettelegginger som er nødvendige for selvstendighet og mestring Et felles tildelingsteam i Askim kommune 8.3 Mennesker med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet HVOR ER VI? Askim kommune har i dag følgende tilrettelagte botilbud for denne målgruppen: Ved Magnhildrud bofellesskap har vi 8 boenheter for personer med ulike psykiske lidelser. Det er en egen døgnbemannet base tilknyttet botilbudet. Vinkelveien gir fra medio 2012 et botilbud til 11 personer med sammensatte vansker hvor det å ha psykisk lidelse har vært inngangsbilletten. De som bor her mottar noe oppfølging fra basen på Magnhildrud, samt fra andre kommunale hjelpetjenester. Junibakken er et botilbud til 2 personer med psykiske lidelser og behov for ressurskrevende tjenester. Det er en døgnbemannet base tilknyttet botilbudet. Fra juni 2012 har Askim kommune 4 boliger beliggende på Kirkerudtunet. Disse er beregnet på personer med sammensatte vansker (både psykiske lidelser og rusrelaterte problemer), hvor det er vurdert et behov for oppfølging fra psykososialt team og hjemmebaserte tjenester (boveileder). Beboerne skal ha et Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 16

17 funksjonsnivå som ikke utløser behov for døgnbemannet base. Furuseth bofellesskap har i dag noen beboere som har sammensatte vansker i form av psykiske lidelser og misbruk av rusmidler. Dette kan i perioder resultere i en utagerende atferd som gjør at andre beboere/naboene føler seg utrygge i sin egen bolig. Vi har ingen egne tilrettelagte botilbud for mennesker med rusavhengighet. Vi har i dag enkelte beboere/leietakere som har store vansker med å håndtere dagliglivets ferdigheter knyttet til dette med å bo. Dette kan variere med sykdomsbilde. Resultatet har vist seg blant annet i store skader på hus og inventar, og derpå omfattende kostnader i vedlikehold og reparasjoner. Det eksisterer en venteliste på bolig i forhold til mennesker med psykiske lidelser (3-4 personer). Flere virksomheter har oppfølging av samme målgruppe. Prosjekt lavterskel rus; Askim kommune har fått prosjektmidler for å ansette to personer (fra 2011) for oppfølging av de som har de med mest omfattende rusavhengighet, og som har hatt lite oppfølging og helsetjenester tidligere. De utfører også boveiledertjenester til denne målgruppen. HVOR SKAL VI? Det er behov for flere boliger med heldøgns omsorgstjenester for mennesker med psykisk lidelse, jfr. venteliste. Det er behov for boliger som er plassert og tilpasset de som i dag ikke passer inn i etablerte bomiljøer på grunn av utagerende atferd i perioder av livet. Disse må ha tilgang til ambulant boveiledertjeneste. Vi må styrke oppfølgingen i boligene (boveiledning miljøarbeid). Se på dagens organisering av hjelpeapparatet og styrke dette når det gjelder de som har vansker med sin bosituasjon. Prosjektstillinger knyttet til lavterskeltilbud rus bør videreføres i det ordinære tilbudet. Organiseringen av rusomsorgen må gjennomgås og organiseres hensiktsmessig, og også sees i sammenheng med regionalt ACT-tilbud (kommuner og sykehus). Det kan være hensiktsmessig å se på muligheten for et interkommunalt samarbeid. FORSLAG TIL TILTAK: 2 4 boliger med tilknyttet heldøgns omsorgstjenester for personer med psykiske vansker 5 8 boliger med tilbud om boveiledning/miljøarbeid for personer med dårlig boevne i perioder av livet, eventuelt å vurdere interkommunalt samarbeid. Samorganisere tjenestene som har ansvar for oppfølgingen i boliger, og om mulig styrke hjelpetjenestenes muligheter for oppfølging Et felles tildelingsteam i Askim kommune Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 17

18 8.4 Unge i etableringsfasen, personer som er sosialt eller økonomisk vanskeligstilte og flyktninger HVOR ER VI? For unge i etableringsfasen har vi i dag ikke et tilstrekkelig og differensiert boligtilbud tilpasset deres økonomiske forutsetninger og livssituasjon. I Askim har vi etablert et tverrfaglig tildelingsteam. Tildelingsteamet har ca. 100 boliger disponible for tildeling til denne målgruppen. I tillegg benytter vi kommunal husleiegaranti til private utleiere. Det gis vedtak om boveiledning til de som trenger det. «Prosjekt 18 25» - er et lavterskeltiltak hvor målet er aktivitet og arbeid. Enkelte av deltakerne har også vedtak om boveiledning. Tiltaket er organisert i NAV. Vi har et tverrfaglig sammensatt bosettingsteam for flyktninger. Det er i bystyret fattet vedtak om å bosette 10 personer pr. år over en 4-årsperiode i perioden Vi tilbyr en introduksjonsordning når det gjelder bosetting av flyktninger. Den følger introduksjonsloven, hvis formål er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. Ved Askimjordet barnebolig gis et botilbud til fire enslige mindreårige flyktninger. HVOR SKAL VI? Eie framfor leie : Det må legges til rette for at den enkelte kan eie egen bolig. Dette påvirker opplevelsen av likeverd og delaktighet. Husbankens boligsosiale virkemidler må brukes aktivt, blant annet ved økt bruk av Startlån. I sammenheng med en økt bruk av de boligsosiale virkemidlene må det samtidig vurderes om det er områder/saker hvor dette kan strammes inn. Det må være tydelige retningslinjer både for tildeling av kommunal bolig, og for hvordan de boligsosiale virkemidlene skal og kan brukes. Vi må kunne tilby tilstrekkelig antall boliger og en differensiert boligmasse tilpasset livssituasjon. FORSLAG TIL TILTAK: Ta initiativ til å samarbeide med private utbyggere for bygging av boliger for unge i etableringsfasen Et felles tildelingsteam i Askim kommune Bruke boligsosiale virkemidler fra Husbanken aktivt, og vurdere hva slags hensyn som skal ligge til grunn for bruken Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 18

19 Øke bruken av Startlån Utarbeide tydelige retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Bistå og motivere til anskaffelse av egen inntekt 8.5 Eldre og mennesker med demens HVOR ER VI? Askim kommune har følgende boliger å tilby målgruppen eldre og mennesker med demens: 26 omsorgsboliger med heldøgnsbemanning i Kirkegata omsorgsboliger med heldøgnsbemanning i Sommerrogata 5 7 omsorgsboliger i Løkenveien 16 omsorgsboliger med vedtak på tjenester på Løkenveien 16 (Løkentoppen) 40 omsorgsboliger med vedtak på tjenester i Storgata trygdeboliger i Korsegårdveien (Hjelmstad borettslag, kommunen eier 19 av dem) 14 trygdeboliger i Løkenveien (Løken borettslag, kommunen eier 10) Pr har boligteamet i pleie og omsorgstjenesten 46 søkere om tildeling av omsorgsboliger. Dette er det totale antallet søknader pr. dato. Erfaringen tilsier at mange søker bolig for å sette seg opp på en liste, som en forsikring for å møte eventuelle framtidig behov. Naturlig sirkulasjon i denne type boliger vil kunne møte dette behovet. Framtidige behov for tjenester i hjemmet, forsterket omsorgsbolig og sykehjemsplasser som følge av veksten i antall eldre skal utredes i egen sak som vil bli behandlet av bystyret høsten Det er i dag ikke et tilfredsstillende bo- og avlastningstilbud for mennesker med demenslidelse og deres familier i Askim. Det tilrettelagte tilbudet vi har gis av virksomhet Institusjon og omsorgsboliger, hovedsakelig på Løkentunet. Det anbefales å unngå tradisjonelle sykehjem i flere etasjer og med lange korridorer og store avdelinger for mennesker med demens. HVOR SKAL VI? Et stadig økende antall eldre vil medføre at kommunen må sette nye søkelys på boligplanlegging. De eldre ønsker tilpassede, tilgjengelige og trygge boligområder. I tillegg trenger mange eldre tilpassede tjenester i hjemmet. Dette kan redusere konsekvensene av funksjonstap og behovet for omsorg. Minst halvparten av alle personer med en demenssykdom bor i eget hjem. For at personer med demens skal kunne bo i eget hjem må tjenestene tilpasses familieforhold og de individuelle behov. De fleste demenssykdommer utvikles over tid, og det er et behov for å differensiere og tilrettelegge tjenestetilbudene alt etter hvilken fase av sykdomsutviklingen den enkelte befinner seg i. Tilrettelagte dagtilbud for hjemmeboende er viktig for å utsette en institusjonsinnleggelse, og det er samtidig en nødvendig avlastning for pårørende. Personer med demens som har atferdsmessige problemer, har behov for spesielt tilrettelagt tilbud i små og forsterkede enheter. Det må foretas en utredning av framtidige behov for ulike former for botilbud og tjenester i hjemmet som følge av veksten i antall eldre og dermed økende forekomst av de- Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 19

20 mens. Kommunens boligplanlegging skal føre til at innbyggerne kan ha høy grad av egenomsorg for å kunne bo i eget hjem så lenge som mulig. Det må være et mål å yte tjenester på best effektive omsorgsnivå. Bofellesskap og tilgang på kulturopplevelser er hyppigere brukte begreper når det snakkes om boliger for eldre. Kommunen bør gjennom utbyggingsavtaler og reguleringsarbeid sikre integrering av boliger for eldre i ordinære boligområder. Framtidige behov for eldreboliger bør utredes og planlegges nærmere med utgangspunkt i befolkningsutvikling og de eldres boligpreferanse. Kommunen må legge til rette for at det bygges boliger tilpasset ulike aldersgrupper og livssituasjoner. Boligene må ha en universell utforming. Kommunens boligplanlegging bør være utformet slik at man motvirker isolasjon og fremmer folkehelse blant de eldre. Det er behov for både avlastningstilbud for mennesker med demenslidelse og deres familier, og et mer tilpasset botilbud. I dag har om lag 80 % av alle som bor i norske sykehjem en demenslidelse. Likevel er ikke institusjonene bygd og tilrettelagt for dem. Dette gjelder også i Askim. Små enheter/bofellesskap med tilgang til gode uteareal er en bedre løsning. Regjeringen har et mål om å gi tilsagn om tilskudd til bygging av heldøgns omsorgstilbud, i første omgang ut Det må bygges et nytt tilpasset tilbud til målgruppen. Det vil gi økt kapasitet til dagens skjermede enhet, slik at avlastningstilbud kan gis der. FORSLAG TIL TILTAK: 10 boliger i bofellesskap for personer med en demenslidelse Avlastningstilbud til de nærmeste pårørende til personer med demenslidelse Utrede behov for tjenester i hjemmet, forsterket omsorgsbolig og sykehjemsplasser som følge av veksten i antall eldre (arbeidet er allerede igangsatt) Stimulere til økt bruk av tilpasningstilskudd fra Husbanken for å kunne tilpasse boligene der eldre allerede bor Ta i bruk velferdsteknologi Samarbeide med boligbyggelag og andre byggeaktører når det gjelder tilpasning og tilrettelegging av bomiljøer for eldre i alle boområder Et felles tildelingsteam i Askim kommune 9 Plan for framskaffelse av boliger Det er virksomhetene Nav, Familiens hus, Åpen omsorg og Institusjon og omsorgsboliger som til enhver tid må kartlegge og ha oversikt over behovet for kommunale boliger. De må signalisere behovene til Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 20

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i Bystyret mars 2014 Kortversjon Forsidefoto: Bilde 1, 4, 5, 6: Bilde 2 og 3 Fredrikstad kommune Flickr.com Produsert av kommunikasjonsenheten, Fredrikstad kommune,

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 Innholdsfortegnelse: 0. Sammendrag side 4 1.0 Innledning side.. 1.1 Bakgrunn og mandat 1.2 Organisering 1.3 Målsetning med boligsosial handlingsplan ut fra mandat 1.4

Detaljer

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2012-2016 Boligsosial handlingsplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. 11 Innholdsfortegnelse Del Kapitel side Del 1. Bakgrunn 3 Del 2. Boligpolitiske føringer

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011 Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 2 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017 Boligsosial handlingsplan for Ibestad kommune 2014-2017 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅLET MED BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 5 2.1. Kommunens mål for boligpolitikken... 7 2.2. Organisering av planarbeidet...

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020 Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011 2020 (utkast) 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅLET MED EN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 3 2.1. Kommunens mål for god boligpolitikk... 4 2.2. Organisering

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt Boligsosial Handlingsplan 2010-2013 Alle skal kunne bo trygt og godt 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 4 3 Organisering av det boligsosiale arbeidet i Asker... 5 4 Demografiske og planmessige forutsetninger...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Rullering boligsosial handlingsplan 2011-2014 Kommunestyrets vedtak: Boligsosial handlingsplan for perioden 2012 2014 vedtas som retningsgivende for det boligpolitiske

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 MELØY KOMMUNEPLAN - 13.09.2012 Arkivkode: 146,, Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2012 Sak: 73/12

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020 Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Sist endret: Iveland 12.11.2014 1 Innhold Del 1.... 4 Strategi for den kommunale

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune Boligsosial handlingsplan 2004-2009 Rygge kommune 04-09 INNHOLD Henvisninger................................... 3 Innledning..................................... 4 Kapitel 1 Gjennomføring av mandatet..............

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2003-2010

Boligsosial handlingsplan 2003-2010 Ekstern høring Rådmannens forslag til Boligsosial handlingsplan 2003-2010 Høringsfrist 28. februar 2003 Tromsø kommune Forord Tromsø kommune vedtok i 1997 en Boligsosial melding, som denne handlingsplanen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer