Boligsosial handlingsplan Askim kommune (Høringsutkast)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast)"

Transkript

1 (Høringsutkast) Boligsosial handlingsplan Askim kommune

2 Sammendrag: Boligen er et sted å bo. Den er et sted for rekreasjon, sosialt samvær og minner. Boligen er viktig for vår identitet og selvfølelse, og den er på mange måter grunnlaget for god livskvalitet Å ha et godt sted å bo vil styrke evnen til å takle ulike utfordringer i livet, og er derfor helsefremmende og forebyggende for barn, ungdom, voksne og eldre Et godt sted å bo er en resept for livskvalitet og mot diskriminering, fattigdom og utestengelse En boligsosial handlingsplan er et viktig virkemiddel for kommunen til å utøve boligsosial politikk Samhandling gir gevinst. For å lykkes i det boligsosiale arbeidet må vi ha et bredt boligsosialt perspektiv og kompetanse på tvers av fagområder Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 2

3 Innhold 1 Innledning Lovgrunnlag Organisering av og mandat for planarbeidet Generelle befolknings- og boforhold i Askim Mål for det boligsosiale arbeidet Oversikt over boligsosiale virkemidler Lån Tilskudd Bostøtte Investeringstilskudd Kommunale boliger Oversikt over kartlagte boligbehov pr. 1. april Målgrupper - status og veien videre Mennesker med utviklingshemming Mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse Mennesker med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet Personer som er sosialt eller økonomisk vanskeligstilte og flyktninger Eldre og mennesker med demens Plan for framskaffelse av boliger Prioritering av foreslåtte tiltak Veien videre Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 3

4 (Utarbeidet av kunstnere på Vangsveien verksteder, 2009) Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 4

5 1 Innledning «Å ha et sted å bo er en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse.» Disse ordene innleder NOU 20011:15 «Rom for alle en sosial boligpolitikk for framtiden», og får med dette også innlede Askim kommunes plan for det boligsosiale arbeidet i årene Askim kommunes første boligsosiale handlingsplan ble vedtatt i bystyret den , og skulle gjelde for årene Det er denne planen som nå er revidert og oppdatert. Først og fremst er det den enkeltes ansvar å skaffe seg sin egen bolig. Likevel er det ulike forhold som medvirker til at enkelte har vanskeligheter med å skaffe seg et sted å bo eller å beholde boligen sin. Det er snakk om boligsosiale utfordringer relatert til for eksempel helseproblemer, lav funksjonsevne, rusavhengighet, diskriminering eller lav inntekt. Det handler om mennesker i alle aldre, fra førstegangsetablerende ungdom til de eldste blant innbyggerne. Hvordan og hvor vi bor påvirker vår livssituasjon. For eksempel vil en god bosituasjon etter endt behandling i spesialisthelsetjenesten ha betydning for rehabiliteringsprosessen. Den har betydning for mulighetene en med redusert funksjonsevne har for sosial inkludering, for eldres mulighet til å bo lenger i eget hjem, for flyktningers mulighet til å bli integrert og for rusavhengiges mulighet til bedre helse og et verdig liv. Innenfor flere av målgruppene for denne planen kan barn være involvert. Hjemmet, og rammene rundt, er avgjørende for barns oppvekstsvilkår. Dårlige boforhold kan være starten på en utvikling preget av å slite på andre arenaer, som i skolen og ved fritidsaktiviteter. Det er et mål med denne planen at kommunen har et styringsredskap for å møte disse gruppenes boligbehov både på kort (de nærmeste fem årene) og lang sikt. 1.1 Lovgrunnlag I lov om kommunale helse- og omsorgstjenester reguleres kommunens ansvar for å medvirke til å skaffe bolig: 3-7. Boliger til vanskeligstilte Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 5

6 Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 27 pålegger kommunene å finne midlertidig botilbud for de som ikke klarer det selv. Dette omfatter de som av ulike årsaker har et akutt behov for «tak over hodet». Dette omfatter nødsituasjoner som brann, utkastelse, familie- eller samlivsbrudd. 2 Organisering av og mandat for planarbeidet Planarbeidet har vært organisert som et prosjekt. Askim bystyre er eier av prosjektet, og rådmannens ledergruppe utgjør styringsgruppen. Prosjektgruppen har bestått av: Stein Robert Haugen, boligkontoret, Fellesfunksjoner Trond Øverdahl, Familiens hus Gunn Melnæs, NAV Hilde Staum, Åpen omsorg Eva Marie Støbakk, Åpen omsorg Tove Kolstad Skadsheim, Strategienheten (prosjektleder) Spesialrådgiver Sølve Bjørkevoll har deltatt i deler av arbeidet, og har sammen med prosjektleder vært kommunens deltaker i Husbankens nye satsing «Boligsosial planlegging». I tillegg har Eiendom og intern service, samt Byggesak og regulering, bidratt inn i arbeidet ved behov. Saksordførere gjennom planarbeidet har vært Kåre Sundbrei og Hans Georg Øverby. I forbindelse med rullering av boligsosial handlingsplan ga komité for samfunnsutvikling prosjektgruppen følgende mandat for arbeidet: Planarbeidet skal: 1. Gi en beskrivelse og vurdering av generelle befolknings- og boforhold i kommunen. 2. Beskrive de ulike målgruppene for det boligsosiale arbeidet, og herunder trekke grensene opp mot både omsorgstjenester og den generelle boligpolitikken. 3. Kartlegge og utarbeide en oversikt over det framtidige behovet for ulike typer boliger og andre boligtiltak til vanskeligstilte grupper på boligmarkedet 4. Kartlegge den kommunale boligmassen og vurdere utnyttelsen av denne, og videre vurdere muligheten for interkommunale løsninger. 5. Vurdere generell utbygging i kommunen, herav å ivareta en utbyggingsplan i forhold til kortsiktig bosetting (utleieboliger og midlertidige botilbud). 6. Gjennomgå og vurdere kommunens bruk av låne- og tilskuddsordninger. Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 6

7 7. Gjennomgå og vurdere kommunens organisering av innsatsen i forhold til unge og vanskeligstilte på boligmarkedet, herunder behov for bo oppfølging av vanskeligstilte på boligmarkedet. 8. Lage en samlet plan for framskaffelse av boliger. Dette medfører blant annet å vurdere muligheter for ombygging, kjøp, salg og endret disponering av den kommunale boligmassen, og foreslå eventuelle nybygg. Behovet for fleksible boligløsninger må ivaretas. 9. Tydeliggjøre og synliggjøre Askim kommunes boligsosiale politikk og gjøre den tilgjengelig for kommunens innbyggere. 10. Ivareta sentrale hensyn som klima, universell utforming og mangfold i befolkningen. 11. Legge til grunn et langtidsperspektiv, tilrettelegge planen for rullering og ansvarsplassere oppfølgingen av planen. I følgende kapitler presenteres mål og strategier for det boligsosiale arbeidet basert på mandatets punkter. Arbeidet har vært utført med utgangspunkt i en strategisk tenkning rundt: Hvor er vi? (situasjonsbeskrivelse) Hvor skal vi? (mål) Hvordan kommer vi dit? (prioriterte tiltak) 3 Generelle befolknings- og boforhold i Askim Askim har befolkningsvekst og en økende andel innbyggere med innvandrerbakgrunn. Befolkningsveksten er varierende fra år til år med et gjennomsnitt på ca. 100 nye innbyggere hvert år. SSBs framskriving gir grunn til å anta en økning opp mot Visjonsplanens øvre mål om 200 nye innbyggere hvert år. Hvilken befolkningsvekst som blir resultatet er i stor grad avhengig av Askim kommunes boligpolitiske mål, strategier og prioriteringer i planer og vedtak. I sak 28/12 (vedlegg nr. 2) vedtok bystyret at det årlig skal utarbeides et boligbyggeprogram for perioder på fire år. Askim kommune har besluttet å selge eiendommer og arealer til private utbyggere. Noe skal beholdes som skal benyttes for kommunens eget behov. Dette innebærer at Askim kommunes framtidige boligpolitikk må baseres på systematisk dialog og samarbeid med private utbyggere. Dialog og samarbeid er nødvendig for å oppnå vedtatte boligpolitiske mål, strategier og prioriteringer. I vurderinger og beslutninger som skal legges til grunn for boligpolitikken, må det først og fremst tas standpunkt til følgende forutsetninger: Hvem det skal bygges for Hvilke nye innbyggere vi skal trekke til oss Hvilke innbyggere vi trenger å legge spesielt til rette for Hvilke spesielle tilretteleggingstiltak som er nødvendige Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 7

8 I dialogen og samarbeidet med private utbyggere har kommunen følgende virkemidler i tillegg til mål, strategier og prioriteringer i overordnede planer og vedtak: Forutsetninger for boligtyper i reguleringsplaner Forutsetninger for tilrettelegging for beboere med særlige behov i utbyggingsavtaler mellom Askim kommune og utbyggere Forutsigbare krav og forutsetninger for bygging av Askim kommunes boliger, for å legge til rette for konkurrerende tilbydere Det vises for øvrig til boligsosiale faktaark for Askim kommune, vedlegg nr Mål for det boligsosiale arbeidet Visjon: Innbyggere i Askim skal kunne skaffe og beholde egnet bolig Målgruppene som omfattes av denne planen er varierte, med ulike ferdigheter, utfordringer og funksjonsnedsettelser. Dette gjør at behovene fordrer ulike løsninger. Kommunen må på bakgrunn av dette utforme differensierte boligløsninger og boformer. Dette er utgangspunktet for følgende målsetting: Hovedmål: I Askim tilbys et differensiert boligtilbud som bidrar til selvstendighet og mestring for innbyggere som har behov for bistand Den enkelte følges opp med tjenester vedkommende har behov for. Det kan bestå i rådgivning, veiledning og omsorgstjenester. Valg av bolig må individuelt tilpasses. Noen har hjelpebehov som utløser nødvendigheten av å etablere særlige botilbud. Samlokaliserte boligløsninger skal fortrinnsvis brukes i de tilfeller der dette er hensiktsmessig for å sikre gode bomiljø og eventuelle oppfølgingstjenester fra kommunen. Ved etablering av samlokaliserte boliger skal man unngå institusjonspreg, etterstrebe sammensetning av bomiljø med beboere i ulike aldre, etnisk bakgrunn og livssituasjoner. Det må skapes møteplasser som gir mulighet for sosial inkludering og aksept mellom mennesker med ulike behov. Delmål: Askim kommune videreutvikler metodikk, systematiserte tiltak og rutiner som gjør den med spesielle behov i stand til å eie eller leie bolig Askim kommune disponerer tilstrekkelig antall boliger med et husleienivå og virkemidler som er avstemt i forhold til målgruppen Askim kommune legger til rette for at flest mulig mestrer å eie eller leie sin egen bolig Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 8

9 Askim kommune har fokus på universell utforming, slik at det legges til rette for at mennesker med funksjonsnedsettelser i størst mulig utstrekning kan fortsette å bo hjemme med nødvendig tilrettelegging Askim kommune har et felles tildelingsteam for alle kommunale boliger Askim kommune tilbyr tilpasset boveiledning til de som har spesielt behov for dette Askim kommune har botilbud som er bygget / tilrettelagt for særlige beboergrupper (f.eks. mennesker med demens og mennesker med utviklingshemming) Askim kommune har tydelige kriterier for tildeling av boliger Askim kommune tilstreber livsløpsstandard i alle boliger 5 Oversikt over boligsosiale virkemidler Boligkontoret i Askim kommune bruker de boligsosiale virkemidlene inn i en helhetlig tenkning rundt den enkeltes økonomiske situasjon og bosituasjon. Boligkontoret tilbyr følgende tjenester: Startlån Boligtilskudd Bostøtte Kommunale boliger Gjeldsrådgivning Intensjonen med boligkontorets arbeid er å gjennom en fleksibel bruk av virkemidlene bygge opp under det potensialet den enkelte har til å kunne eie egen bolig. Kommunale boliger skal ikke bli et varig botilbud, men et av mange virkemidler på vei til å eie. De ulike boligsosiale virkemidlene kan beskrives som følger: 5.1 Lån Startlån Startlån er en statlig ordning hvor kommunene kan søke Husbanken om slik lån, og som videre utlånes til innbyggere etter søknad. Startlån skal gå til personer som har problemer med å etablere seg i egen bolig eller har behov for bistand for å kunne bli boende i boligen. Disse kan få startlån: unge i etableringsfasen barnefamilier enslige forsørgere personer med nedsatt funksjonsevne flyktninger* personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag* Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 9

10 andre økonomisk vanskeligstilte husstander * Du kan søke startlån selv om du ikke er norsk statsborger. 5.2 Tilskudd Det er kommunen som behandler søknader om boligtilskudd til både kjøp og utbedring av bolig. Tilskuddordningen er behovsprøvd. Boligtilskudd til kjøp: Dette sees i sammenheng med ordningen med Startlån. Målet er å kunne legge til rette for at mennesker med lav inntekt har muligheten til å kjøpe seg en nøktern bolig. Tilskudd til etablering gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Boligtilskudd til utbedring: Man kan få tilskudd til å tilpasse boligen etter behov dersom man har nedsatt funksjonsevne Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den bedre egnet til å ivareta spesielle behov for personer med nedsatt funksjonsevne. Tilskuddet gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene lån 5.3 Bostøtte Bostøtte er en statlig støtteordning som administreres av Husbanken og kommunen. Bostøtte kan søkes dersom husstanden har lave inntekter og høye boutgifter. Det stilles bestemte krav til husstand og til bolig. Ordningen er behovsprøvd. Søker må være over 18 år, og ha en helårsbolig som vedkommende er folkeregistrert på. Søkere under 18 år som har egne barn kan også søke. 5.4 Investeringstilskudd Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester. Tilskuddet tildeles kommunene gjennom Husbanken. Generelt om ordningen: Investeringstilskuddet til bygging og fornying av sykehjem og omsorgsboliger skal gi omsorgsplasser fra 2008 til Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 10

11 6 Kommunale boliger Oversikt over hvilke boliger Askim kommune tildeler for utleie: Askim kommune eier: Adresse Antall Storgata Kirkegata Sommerrogata 5 24 Løkenveien 16 7 Askim kommune, diverse boliger 9 Furusethveien 4 Eventyrveien 1 A 10 Eventyrveien 1 B 10 Vinkelveien 10 Gartner Moensvei 46 8 Junibakken 3 Frosterudveien 7 6 Kirkerudtunet 4 Askimjordet 37 1 Simen Holsgate 9 1 Rakkestadveien 42 1 Trøgstadveien Sum 165 Eiendomsselskapet Askim A/S 58 Furuseth Boligstiftelse 26 Hjelmstad Borettslag 27 (Askim kommune eier 19) Løken Borettslag 14 (Askim kommune eier 10) Toppen Borettslag 2 (Askim kommune eier 2) Sum 127 Det samlede antallet kommunale utleieboliger i Askim er altså 292. I tillegg til disse boligene tilbys kort- og langtidsplasser ved Løkentunet. Dette utgjør 103 plasser, inklusive palliativ enhet. Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 11

12 7 Oversikt over kartlagte boligbehov pr. 1. april Målgruppe Type bolig antall Utviklingshemmede Bofellesskap m/ heldøgnsomsorgstjenester Aspergers syndrom Egen bolig eller leie og/eller ADHD med boveiledertjenester Sosialt og økonomisk vanskeligstilte og psykisk lidelse med 1 barn el. flere Psykisk lidelse og / eller rusavhengighet Kommunal eller privat utleiebolig, 2-3 soverom Kommunal eller privat utleiebolig, 1 soverom Psykisk lidelse Bofellesskap m/ heldøgns omsorgstjenester Flyktninger i følge Kommunal utleiebolig vedtak Demens Bofellesskap m/ heldøgns omsorgstjenester Utover ovennevnte kartlegging av reelle behov i planperioden er Askim kommune kjent med ytterligere 10 personer med ulike diagnoser som en gang i framtiden vil kunne ha behov for et tilrettelagt botilbud. Disse er i alderen år, og har i dag ikke søkt om bolig. Det foregår for tiden en kartlegging og utredning av framtidige behov for tjenester i hjemmet, forsterket omsorgsbolig og sykehjemsplasser som følge av veksten i antall eldre. Dette arbeidet vil si mer om hvor innsatsen bør være. Denne utredningen er beregnet ferdigstilt høsten 2012, og vil presentere behov for investeringer fra Per d.d. har vi følgende søknader om omsorgsbolig / trygdebolig i Askim: Alder Antall Behov Fra år år år år Dette er det totale antallet søknader pr. dato. Erfaringen tilsier at mange søker bolig for å sette seg opp på en liste, som en forsikring for å møte eventuelle framtidig behov. Naturlig sirkulasjon i denne type boliger vil kunne møte dette behovet. Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 12

13 Kommentarer til kartleggingen av boligbehov som er omfattet av dette kapittelet i sin helhet: For samtlige målgrupper er det vanskelig å forutsi det reelle behovet av flere årsaker: Nettotilflytningen til Askim de siste årene har skapt økt trykk på det private leiemarkedet, som igjen påvirker søkermassen på kommunale boliger Det er vanskeligere for unge å etablere seg på det ordinære boligmarkedet pga. blant annet høye boligpriser, frafall i skole, kommer ikke i det ordinære arbeidsmarkedet (eller ramler ut) Sykdom og død (sårbare grupper) Manglende kartlegging av tomtearealer Demografisk utvikling: Økning i antall eldre, og derav økende forekomst av demens Til- og fraflyttinger Barn i fosterhjem fra andre kommuner som ønsker å bli boende Enkelte målgrupper er vanskeligere å kartlegge, da de ikke så lett lar seg fange opp av hjelpeapparatet 8 Målgrupper - status og veien videre Den kommunale boligsosiale planleggingen omfatter tiltak rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet og de som har problemer med å etablere seg og bli boende i bolig. Helt kort kan de ulike målgruppene beskrives slik: o Personer med utviklingshemming Dette er en samlebetegnelse for en lang rekke tilstander med høyst forskjellig årsaksforhold. Utviklingshemningen viser seg ofte tidlig ved at læreevne og evne til å klare seg i samfunnet er svekket. Personer med utviklingshemming vil også kunne ha behov for tilpassede tilbud knyttet til alderdom, psykiske lidelser eller lignende. o Personer med fysiske funksjonsnedsettelser Dette gjelder personer som har bevegelseshemning, nedsatt funksjonsevne, sykdom eller skader, og som må ha fysisk tilrettelegging for å fungere i bolig som ikke er spesielt tilrettelagt.. o Personer med psykisk lidelse Psykiske vansker er ofte normale reaksjoner forbundet med en vanskelig livssituasjon. Psykiske lidelser refererer til psykiske vansker av en slik type eller grad at det medfører et stort funksjonsfall i hverdagen. o Personer med rusavhengighet Har vært i kontakt med behandlingsapparatet for sitt rusproblem eller har et erkjent rusproblem som gjør det vanskelig å etablere/opprettholde et stabilt forhold på det ordinære boligmarkedet. Forskning viser at mennesker med psykiske lidelser er i en risikogruppe for å kunne utvikle rusavhengighet. Mennesker med en slik dobbeltdiagnose (alvorlig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet) har en sammensatt problematikk. Atferden og livsførselen er påfallende og kan virke skremmende. I mange tilfeller er de vanskelige å etablere i private utleieboliger. Flere er i behov av et høyt omsorgsnivå, noen i form av døgnkontinuerlig oppfølging, andre i form av fast struktur og rammer uten nødvendigvis et omfattende personalbehov. Lokal tilhørighet, en trygg bosituasjon og et verdig liv er viktige faktorer. Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 13

14 o Unge i etableringsfasen og personer som er sosialt og økonomisk vanskeligstilte - Personer som av økonomisk hovedårsak har problemer med å skaffe eller beholde egnet bolig. - Personer som ikke naturlig hører inn under kategoriene over, men som av sosiale årsaker har boligproblemer. Kan være for eksempel personer som diskrimineres på boligmarkedet på grunn av adferd eller lignende. - Sekundærflyktninger (flyktninger som opprinnelig er plassert i en annen kommune, men som av forskjellige årsaker velger å flytte). - Unge i etableringsfasen som har vansker med å komme inn på det ordinære boligmarkedet, spesielt unge med barn. (jfr. Askim kommunes visjonsplan) o Flyktninger Personer som har fått opphold på humanitært eller politisk grunnlag, og som etter henstilling fra IMDI er bosatt etter politisk vedtak i Bystyret. o Eldre og mennesker med en demenslidelse Vi vet at befolkningsutviklingen viser en stor økning i antall eldre, noe som vil ha konsekvenser når det gjelder behov for tilpassede boløsninger. Fordi antall eldre over 75 år og spesielt de eldste over 80 år vil stige de neste tiårene, vil antallet personer med demens i Norge kunne dobles innen en periode på år o Personer med andre funksjonsnedsettelser Andre med funksjonsnedsettelser som ikke naturlig hører inn under tidligere nevnte kategorier. Det er viktig å være klar over at det kan være barn i alle målgrupper. 8.1 Mennesker med utviklingshemming HVOR ER VI? Askim kommune har i dag tre ulike tilrettelagte botilbud for denne målgruppen. I Eventyrveien Bofellesskap bor det 10 mennesker med utviklingshemming. I Eventyrveien vil det i løpet av høsten 2012 stå klart en nytt botilbud for ytterligere 10 personer. På Furuseth ligger 15 separate leiligheter tilknyttet en personalbase, i 9 av disse bor mennesker med utviklingshemming. 3 av disse flytter ut i andre etablerte botilbud og frigjør kapasitet. Av personer som bor hjemme hos pårørende, og som vil trenge et tilrettelagt botilbud innen overskuelig fremtid, er vi kjent med at det er 8 personer som ønsker seg bolig fra ca Vi har også ytterligere 3 søkere på bofellesskap i 2012, som vi i dag ikke kan tilby plass. Videre er det 5 personer med Aspergers / ADHD-problematikk som trenger bolig med noe boveiledertjenester. Noen av disse har en utviklingshemming i tillegg, men ikke alle. Dette er diagnoser som kan passe Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 14

15 inn i flere målgrupper, avhengig av funksjonsnivå og tilleggsdiagnoser. I tillegg har vi oversikt over ytterligere 10 personer som vil kunne ha behov for et tilrettelagt botilbud i årene framover. Pr. april 2012 har de ikke kommet med konkrete søknader, men det er viktig at de er med i beregningen med tanke på planlegging for framtiden. HVOR SKAL VI? Kartleggingen viser et behov for etablering av nye bofellesskap (3 personer i 2012 og 5 personer i 2015). Det bør sees på om disse kan planlegges som et prosjekt. Vi må tilstrebe trygge bomiljøer. Dagens erfaringer tilsier at det kan være uheldig å blande beboergrupper, spesielt der det er rusproblematikk inne i bildet. Differensierte botilbud er nødvendig, og sammensetning av beboergrupper må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det er ønskelig å etablere en ambulant boveiledertjeneste som kan gjøre det mulig for de som er i stand til det å leve et selvstendig liv i egen bolig. Pr. i dag er vi kjent med personer dette kan være aktuelt for i årene framover. Vi må ha tilstrekkelig utleieboliger til formålet. Det kan være en fordel for flere å eie framfor å leie. Det må gi bistand til å utrede de mulighetene som finnes i forhold til å skaffe seg bolig, blant annet ved å se på Husbankens virkemidler. Det er ønskelig at vi organiserer de to teamene som i dag tildeler boliger til samtlige målgrupper i Askim kommune inn i et team. Det vil med det legges til rette for et styrket tverrfaglig samarbeid rundt tildelingen, i tillegg til at arbeidet blir mer helhetlig. Tildelingsteamet må se på de kriteriene vi i dag har for tildeling, og gjøre disse tydelige å forstå og håndtere (dette avsnittet gjelder for alle målgruppene som følger under). FORSLAG TIL TILTAK: Et felles tildelingsteam i Askim kommune Etablere ytterligere et bofellesskap med heldøgnsomsorgstjenester for 8 personer Organisere en ambulant boveiledertjeneste for de som kan klare seg med noe oppfølging Fremskaffe flere utleieleiligheter til målgruppen 8.2 Mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse HVOR ER VI? For mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse handler det hovedsakelig om tilrettelegging i egen bolig. Slik det er i dag foregår dette sporadisk ut i fra individuelle behov. Enkelte har vedtak om Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) og andre ordinære pleie- og omsorgstjenester. Enkelte har tildelt omsorgsboliger. Disse har et større behov for tjenester, og trenger nær tilgang til pleie- Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 15

16 og omsorgstjenester. I tillegg har Askim kommune fire tilrettelagte boliger for denne målgruppen på Furuseth. De ligger med nærhet til personalbase. Vi har i dag ikke noe bofellesskap med heldøgns omsorgstjenester for denne målgruppen, sett bort fra gruppen eldre med fysiske funksjonsnedsettelser som har sykehjemsplass. HVOR SKAL VI? Boligtilrettelegging kompenserer for funksjonsnedsettelser og muliggjør selvstendighet og mestring. Flere med fysiske funksjonsnedsettelser kan fortsette å bo hjemme i egen bolig dersom boligen tilrettelegges for det. Det øker livskvaliteten for den det gjelder, og er samtidig økonomisk lønnsomt for kommunen. Dette må ha stort fokus, og kommunen bør tilstrebe utstrakt bruk av Husbankens økonomiske virkemidler som muliggjør robuste og fleksible ordninger. Det er viktig å ivareta behov for trygghet, stedlig sosialitet, bomiljø og nettverksbygging. Ambulante boveiledningstjenester og tjenester som har en koordinerende funksjon overfor målgruppen vil langt på vei imøtekomme noen av disse behovene. FORSLAG TIL TILTAK: Kartlegge behov for boligtilrettelegging (velferdsteknologi) i den enkeltes hjem Gjennomføre tilrettelegginger som er nødvendige for selvstendighet og mestring Et felles tildelingsteam i Askim kommune 8.3 Mennesker med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet HVOR ER VI? Askim kommune har i dag følgende tilrettelagte botilbud for denne målgruppen: Ved Magnhildrud bofellesskap har vi 8 boenheter for personer med ulike psykiske lidelser. Det er en egen døgnbemannet base tilknyttet botilbudet. Vinkelveien gir fra medio 2012 et botilbud til 11 personer med sammensatte vansker hvor det å ha psykisk lidelse har vært inngangsbilletten. De som bor her mottar noe oppfølging fra basen på Magnhildrud, samt fra andre kommunale hjelpetjenester. Junibakken er et botilbud til 2 personer med psykiske lidelser og behov for ressurskrevende tjenester. Det er en døgnbemannet base tilknyttet botilbudet. Fra juni 2012 har Askim kommune 4 boliger beliggende på Kirkerudtunet. Disse er beregnet på personer med sammensatte vansker (både psykiske lidelser og rusrelaterte problemer), hvor det er vurdert et behov for oppfølging fra psykososialt team og hjemmebaserte tjenester (boveileder). Beboerne skal ha et Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 16

17 funksjonsnivå som ikke utløser behov for døgnbemannet base. Furuseth bofellesskap har i dag noen beboere som har sammensatte vansker i form av psykiske lidelser og misbruk av rusmidler. Dette kan i perioder resultere i en utagerende atferd som gjør at andre beboere/naboene føler seg utrygge i sin egen bolig. Vi har ingen egne tilrettelagte botilbud for mennesker med rusavhengighet. Vi har i dag enkelte beboere/leietakere som har store vansker med å håndtere dagliglivets ferdigheter knyttet til dette med å bo. Dette kan variere med sykdomsbilde. Resultatet har vist seg blant annet i store skader på hus og inventar, og derpå omfattende kostnader i vedlikehold og reparasjoner. Det eksisterer en venteliste på bolig i forhold til mennesker med psykiske lidelser (3-4 personer). Flere virksomheter har oppfølging av samme målgruppe. Prosjekt lavterskel rus; Askim kommune har fått prosjektmidler for å ansette to personer (fra 2011) for oppfølging av de som har de med mest omfattende rusavhengighet, og som har hatt lite oppfølging og helsetjenester tidligere. De utfører også boveiledertjenester til denne målgruppen. HVOR SKAL VI? Det er behov for flere boliger med heldøgns omsorgstjenester for mennesker med psykisk lidelse, jfr. venteliste. Det er behov for boliger som er plassert og tilpasset de som i dag ikke passer inn i etablerte bomiljøer på grunn av utagerende atferd i perioder av livet. Disse må ha tilgang til ambulant boveiledertjeneste. Vi må styrke oppfølgingen i boligene (boveiledning miljøarbeid). Se på dagens organisering av hjelpeapparatet og styrke dette når det gjelder de som har vansker med sin bosituasjon. Prosjektstillinger knyttet til lavterskeltilbud rus bør videreføres i det ordinære tilbudet. Organiseringen av rusomsorgen må gjennomgås og organiseres hensiktsmessig, og også sees i sammenheng med regionalt ACT-tilbud (kommuner og sykehus). Det kan være hensiktsmessig å se på muligheten for et interkommunalt samarbeid. FORSLAG TIL TILTAK: 2 4 boliger med tilknyttet heldøgns omsorgstjenester for personer med psykiske vansker 5 8 boliger med tilbud om boveiledning/miljøarbeid for personer med dårlig boevne i perioder av livet, eventuelt å vurdere interkommunalt samarbeid. Samorganisere tjenestene som har ansvar for oppfølgingen i boliger, og om mulig styrke hjelpetjenestenes muligheter for oppfølging Et felles tildelingsteam i Askim kommune Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 17

18 8.4 Unge i etableringsfasen, personer som er sosialt eller økonomisk vanskeligstilte og flyktninger HVOR ER VI? For unge i etableringsfasen har vi i dag ikke et tilstrekkelig og differensiert boligtilbud tilpasset deres økonomiske forutsetninger og livssituasjon. I Askim har vi etablert et tverrfaglig tildelingsteam. Tildelingsteamet har ca. 100 boliger disponible for tildeling til denne målgruppen. I tillegg benytter vi kommunal husleiegaranti til private utleiere. Det gis vedtak om boveiledning til de som trenger det. «Prosjekt 18 25» - er et lavterskeltiltak hvor målet er aktivitet og arbeid. Enkelte av deltakerne har også vedtak om boveiledning. Tiltaket er organisert i NAV. Vi har et tverrfaglig sammensatt bosettingsteam for flyktninger. Det er i bystyret fattet vedtak om å bosette 10 personer pr. år over en 4-årsperiode i perioden Vi tilbyr en introduksjonsordning når det gjelder bosetting av flyktninger. Den følger introduksjonsloven, hvis formål er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. Ved Askimjordet barnebolig gis et botilbud til fire enslige mindreårige flyktninger. HVOR SKAL VI? Eie framfor leie : Det må legges til rette for at den enkelte kan eie egen bolig. Dette påvirker opplevelsen av likeverd og delaktighet. Husbankens boligsosiale virkemidler må brukes aktivt, blant annet ved økt bruk av Startlån. I sammenheng med en økt bruk av de boligsosiale virkemidlene må det samtidig vurderes om det er områder/saker hvor dette kan strammes inn. Det må være tydelige retningslinjer både for tildeling av kommunal bolig, og for hvordan de boligsosiale virkemidlene skal og kan brukes. Vi må kunne tilby tilstrekkelig antall boliger og en differensiert boligmasse tilpasset livssituasjon. FORSLAG TIL TILTAK: Ta initiativ til å samarbeide med private utbyggere for bygging av boliger for unge i etableringsfasen Et felles tildelingsteam i Askim kommune Bruke boligsosiale virkemidler fra Husbanken aktivt, og vurdere hva slags hensyn som skal ligge til grunn for bruken Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 18

19 Øke bruken av Startlån Utarbeide tydelige retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Bistå og motivere til anskaffelse av egen inntekt 8.5 Eldre og mennesker med demens HVOR ER VI? Askim kommune har følgende boliger å tilby målgruppen eldre og mennesker med demens: 26 omsorgsboliger med heldøgnsbemanning i Kirkegata omsorgsboliger med heldøgnsbemanning i Sommerrogata 5 7 omsorgsboliger i Løkenveien 16 omsorgsboliger med vedtak på tjenester på Løkenveien 16 (Løkentoppen) 40 omsorgsboliger med vedtak på tjenester i Storgata trygdeboliger i Korsegårdveien (Hjelmstad borettslag, kommunen eier 19 av dem) 14 trygdeboliger i Løkenveien (Løken borettslag, kommunen eier 10) Pr har boligteamet i pleie og omsorgstjenesten 46 søkere om tildeling av omsorgsboliger. Dette er det totale antallet søknader pr. dato. Erfaringen tilsier at mange søker bolig for å sette seg opp på en liste, som en forsikring for å møte eventuelle framtidig behov. Naturlig sirkulasjon i denne type boliger vil kunne møte dette behovet. Framtidige behov for tjenester i hjemmet, forsterket omsorgsbolig og sykehjemsplasser som følge av veksten i antall eldre skal utredes i egen sak som vil bli behandlet av bystyret høsten Det er i dag ikke et tilfredsstillende bo- og avlastningstilbud for mennesker med demenslidelse og deres familier i Askim. Det tilrettelagte tilbudet vi har gis av virksomhet Institusjon og omsorgsboliger, hovedsakelig på Løkentunet. Det anbefales å unngå tradisjonelle sykehjem i flere etasjer og med lange korridorer og store avdelinger for mennesker med demens. HVOR SKAL VI? Et stadig økende antall eldre vil medføre at kommunen må sette nye søkelys på boligplanlegging. De eldre ønsker tilpassede, tilgjengelige og trygge boligområder. I tillegg trenger mange eldre tilpassede tjenester i hjemmet. Dette kan redusere konsekvensene av funksjonstap og behovet for omsorg. Minst halvparten av alle personer med en demenssykdom bor i eget hjem. For at personer med demens skal kunne bo i eget hjem må tjenestene tilpasses familieforhold og de individuelle behov. De fleste demenssykdommer utvikles over tid, og det er et behov for å differensiere og tilrettelegge tjenestetilbudene alt etter hvilken fase av sykdomsutviklingen den enkelte befinner seg i. Tilrettelagte dagtilbud for hjemmeboende er viktig for å utsette en institusjonsinnleggelse, og det er samtidig en nødvendig avlastning for pårørende. Personer med demens som har atferdsmessige problemer, har behov for spesielt tilrettelagt tilbud i små og forsterkede enheter. Det må foretas en utredning av framtidige behov for ulike former for botilbud og tjenester i hjemmet som følge av veksten i antall eldre og dermed økende forekomst av de- Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 19

20 mens. Kommunens boligplanlegging skal føre til at innbyggerne kan ha høy grad av egenomsorg for å kunne bo i eget hjem så lenge som mulig. Det må være et mål å yte tjenester på best effektive omsorgsnivå. Bofellesskap og tilgang på kulturopplevelser er hyppigere brukte begreper når det snakkes om boliger for eldre. Kommunen bør gjennom utbyggingsavtaler og reguleringsarbeid sikre integrering av boliger for eldre i ordinære boligområder. Framtidige behov for eldreboliger bør utredes og planlegges nærmere med utgangspunkt i befolkningsutvikling og de eldres boligpreferanse. Kommunen må legge til rette for at det bygges boliger tilpasset ulike aldersgrupper og livssituasjoner. Boligene må ha en universell utforming. Kommunens boligplanlegging bør være utformet slik at man motvirker isolasjon og fremmer folkehelse blant de eldre. Det er behov for både avlastningstilbud for mennesker med demenslidelse og deres familier, og et mer tilpasset botilbud. I dag har om lag 80 % av alle som bor i norske sykehjem en demenslidelse. Likevel er ikke institusjonene bygd og tilrettelagt for dem. Dette gjelder også i Askim. Små enheter/bofellesskap med tilgang til gode uteareal er en bedre løsning. Regjeringen har et mål om å gi tilsagn om tilskudd til bygging av heldøgns omsorgstilbud, i første omgang ut Det må bygges et nytt tilpasset tilbud til målgruppen. Det vil gi økt kapasitet til dagens skjermede enhet, slik at avlastningstilbud kan gis der. FORSLAG TIL TILTAK: 10 boliger i bofellesskap for personer med en demenslidelse Avlastningstilbud til de nærmeste pårørende til personer med demenslidelse Utrede behov for tjenester i hjemmet, forsterket omsorgsbolig og sykehjemsplasser som følge av veksten i antall eldre (arbeidet er allerede igangsatt) Stimulere til økt bruk av tilpasningstilskudd fra Husbanken for å kunne tilpasse boligene der eldre allerede bor Ta i bruk velferdsteknologi Samarbeide med boligbyggelag og andre byggeaktører når det gjelder tilpasning og tilrettelegging av bomiljøer for eldre i alle boområder Et felles tildelingsteam i Askim kommune 9 Plan for framskaffelse av boliger Det er virksomhetene Nav, Familiens hus, Åpen omsorg og Institusjon og omsorgsboliger som til enhver tid må kartlegge og ha oversikt over behovet for kommunale boliger. De må signalisere behovene til Boligsosial handlingsplan Askim kommune, Side 20

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune 2004 Side 1 av 7 Bakgrunn: Stortingsmelding nr 49 (1997 98): Om boligetablering for unge og vanskeligstilte anbefaler kommunene å ha en helhetlig boligpolitikk som

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE 12. februar 2014 Agenda Gjennomgang av følgende områder: Utgangspunktet for arbeidet Noen fakta Utfordringer og tiltak Fremdrift Hva skal

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14071-1 67731/14 16.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 04.09.2014 Kommunalstyret

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune 7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune I de foregående kapitlene er det samlet beskrivelser og analyser over ulike områder som er sentrale faktorer i boligpolitikken. Det er videre framskaffet

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Tynset kommune. Utarbeidet 2012 Vedtatt av kommunestyret 24.04.2012. Innhold

Boligsosial handlingsplan Tynset kommune. Utarbeidet 2012 Vedtatt av kommunestyret 24.04.2012. Innhold Boligsosial handlingsplan Tynset kommune Utarbeidet 2012 Vedtatt av kommunestyret 24.04.2012 Innhold 1 11. 6 vedlegg 2 1. Innledning Boligsosial handlingsplan er en temaplan og må inngå som del av kommunens

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Utfordringer i kommunene: Bergen kommune KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Behovet for tilrettelagte boliger På tross av de statlige programmer som HVPU-reformen,

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

GODE BOLIGER FOR ALLE

GODE BOLIGER FOR ALLE En fremtidsrettet boligpolitikk: GODE BOLIGER FOR ALLE Politisk notat nr. 05/14 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 1 Brukeren i sentrum Å ha et godt sted og bo er grunnleggende for trygghet og tilhørighet.

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune 2013 2016 1 Versjon 0.1 ephorte 2012/1105 Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne...4 1. Forord...4 2.

Detaljer

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign.

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign. Verdal kommune Møteinnkalling Komite mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.06.2016 Tid:

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 3 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 3 1.3

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Mabel Johansen Regiondirektør Husbanken Region vest Husbankens hovedsatsingsområder Fremskaffe boliger

Detaljer

Prioritert tiltaksliste Tidsplan

Prioritert tiltaksliste Tidsplan Boligsosial handlingsplan 2013-2030 Prioritert tiltaksliste Tidsplan PRIORITERT TILTAKSLISTE MED TIDSPLAN ORGANISERT ETTER BASIS OG MÅL FOR DET BOLIGSOSIALE ARBEID. 1. FREMSKAFFELSE AV BOLIGER 1.1 Kommunens

Detaljer

07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no

07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no www.larvik.kommune.no 07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no 1 www.larvik.kommune.no 07.12.2015 2 BOLIGPLANLEGGING Politikkutforming for innbyggergrupper Larvik kommune legger følgende verdigrunnlag

Detaljer

Høringsforslag vedtatt av kommunestyret 16.12.15 Bolig- og eiendomsplan for Hurdal kommune 2016-2020

Høringsforslag vedtatt av kommunestyret 16.12.15 Bolig- og eiendomsplan for Hurdal kommune 2016-2020 Høringsforslag vedtatt av kommunestyret 16.12.15 Bolig- og eiendomsplan for Hurdal kommune 2016-2020 Innhold Innledning Nasjonale, regionale og lokale føringer for boligpolitikken Målområde 1 Bærekraftig

Detaljer

Husbankens rolle og virkemidler

Husbankens rolle og virkemidler Husbankens rolle og virkemidler K5-NT Tommy Rønne Februar 2015 Noen satsninger Eksisterende boligmasse. Mange norske boliger mangler god nok funksjonalitet Utfordringer med flere eldre og personer med

Detaljer

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Fra bank til velferd! Gardermoen 30. oktober 2009 Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Norsk boligpolitikk i verdenstoppen! Har frambrakt boforhold som er av de beste i verden til en svært lav kostnad

Detaljer

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Bolig for velferd, 19. mai 2015 Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Første bolig skal være en god og varig bolig Beliggenhet!! Larvik kommune forsøker å anskaffe boliger i et bomiljø

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

MÅLSELV KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN INNHOLD: SIDE 1. Bakgrunn/ generelt. 3 1.1 Hva er en Boligsosial handlingsplan. 3 1.2 Brukere av planen. 3 1.3 Bakgrunn for planen. 3 1.4 Planomfang og hvilke behov planen fokuserer på er begrenset. 4

Detaljer

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing Drammen kommune 16.03.2016 Drammen kommunes forventninger til storbysatsingen Utvikling og kompetanse Gjennom satsingen og nettverksarbeid ønsker vi å få

Detaljer

«Boliger som er gode å bli gamle i» Om grunnlaget for Husbankens satsing. Bård Øistensen, administrerende direktør

«Boliger som er gode å bli gamle i» Om grunnlaget for Husbankens satsing. Bård Øistensen, administrerende direktør «Boliger som er gode å bli gamle i» Om grunnlaget for Husbankens satsing Bård Øistensen, administrerende direktør Husbankens rolle er å supplere 1. Bidra til å øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli Boliger for framtiden 14. februar 2012 Rammer skatt ikke en del av mandatet drøfter ikke distriktene og boligbyggingsbehov som ikke er boligsosialt begrunnet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/13 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets v. 6, 5. etg Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Bolig for velferd (2014 2020)

Bolig for velferd (2014 2020) Bolig for velferd (2014 2020) En samlet velfersstatlig strategi Et oppdrag om å samle og målrette den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet 5 departementer står bak strategien:

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

LILLEHAMMER LÆRINGSSENTER Sammen om læring. Boliger til bosetting av flyktninger hvordan gjør vi det?

LILLEHAMMER LÆRINGSSENTER Sammen om læring. Boliger til bosetting av flyktninger hvordan gjør vi det? Boliger til bosetting av flyktninger hvordan gjør vi det? LLS er en sammenslåing av voksenopplæring, flyktningavd., tospråklige lærere og innføringsklasse. Totalt 65 ansatte og ca. 350 elever. Flyktningavdelingen

Detaljer

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik Leie til eie Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Stibolts gate Innlegg på programkonferanse i Larvik 15. november 2012 Boligløft for vanskeligstilte: Strakstiltak (1) 1. Utvide

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan utkast

Boligsosial handlingsplan utkast Agenda 1. Status på arbeidet med Boligsosial handlingsplan 2. Status på delprosjektene Boligtjenesten og Leie til eie 3. Forslag til prioriterte innsatsområder i 2012 4. Økonomi 5. Eventuelt Boligsosial

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Stibolts gate Presentasjon for Klepp kommune 6. mars 2013 Oppsummering: 1. Boligløft i 10 punkter vedtatt i 1. tertial i juni 2011 2. Boligsosial handlingsplan 2012-2014

Detaljer

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.09.2014 54953/2014 2014/3606 035 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/173 Formannskapet 24.09.2014 Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien

Detaljer

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017 Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Innhold 1 Innledning... 2 1.1. Strategiplan for Bolig med bistand... 2 2. Status og utviklingstrekk...

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli, fagdirektør Gardermoen 5. mai 2012 Boligutvalget Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere vanskeligstilte Et mer velfungerende

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

Representantforslag. S (2015 2016)

Representantforslag. S (2015 2016) Representantforslag. S (2015 2016) fra stortingsrepresentanten(e) Helga Pedersen, Eirin Sund, Stein Erik Lauvås, Torstein Tvedt Solberg og Stine Renate Håheim Dokument 8: S (2015 2016) Representantforslag

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE 2013-2024 VISJON: Hobøl kommune skal være Norges beste land- og forstadskommune for alle kommunens beboere og aktører, det være seg ordfører, øyenstikker eller

Detaljer

Bjørn Iversen Ordfører (s)

Bjørn Iversen Ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 09.06.2016 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger KRITERIER OG VEILEDER for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG... 2 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen...

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering»

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» «Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» Monica Ketelsen Husbanken Region vest 1 Regjeringens visjon for boligpolitikken er visjonen for boligpolitikken. Husbanken skal supplere

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger

Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger v/eva Milde Grunwald HSO-direktør i Drammen kommune 30.april 2013 02.05.2013 Levekårsutfordringer Indikator Drammen Landet

Detaljer

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Lørenskog kommune INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Foto: Vidar Bjørnsrud Kommunale boliger i borettslag og sameier Boligkontoret får fra tid til annen henvendelser og

Detaljer

Plan for boligutvikling mot 2025 for personer som trenger tilrettelagte boliger i Vennesla kommune.

Plan for boligutvikling mot 2025 for personer som trenger tilrettelagte boliger i Vennesla kommune. Plan for boligutvikling mot 2025 for personer som trenger tilrettelagte boliger i Vennesla kommune. Innledning Formål Denne planen skal være et redskap som kan brukes for å bedre bomiljø og levekår for

Detaljer

Kunsten å se hele bildet

Kunsten å se hele bildet Kunsten å se hele bildet Om boligpolitikk i Malvik kommune Malvik kommune har gjennom mange år utmerket seg med en aktiv boligpolitikk, og har vist at mange vanskeligstilte på boligmarkedet kan hjelpes

Detaljer

Prosjektplan "boligsosial utviklingsarena i Bodø"

Prosjektplan boligsosial utviklingsarena i Bodø Samfunnskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19334/2013 2013/1477 L70 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Eldrerådet 08.04.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 09.04.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Leknes 16.10.2009 20. okt. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Fagdag boligtilpasning Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Husbankens rolle supplere der markedet svikter Øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte grupper Øke forsyningen av rimelige boliger Øke forsyningen

Detaljer