Siden er på det nærmeste ferdig, og administrasjonen foreslår at vi åpner siden og starter bruken av den.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Siden er på det nærmeste ferdig, og administrasjonen foreslår at vi åpner siden og starter bruken av den."

Transkript

1 Sak nr. 79/12 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden Godkjent Sak nr. 80/12 Godkjenning av referat fra forrige styremøte Godkjent Sak nr. 81/12 Orientering om økonomi Fire hovedpunkter: 1. Tilskudd fra kommune og fylket er nå tatt inn i balansen, slik styret ba om på møtet i oktober 2. Totalt forbruk til og med oktober er på kroner 3. Søknad om skattefritak for Flakstad Utvikling ble sendt fra Økonor på våre vegne i november 4. Pågående diskusjon med Økonor om utforming av økonomirapporten og oppsett av kontostruktur i regnskapet. Alternativene er: a. Føring per innsatsområde (fra strategien) b. Føring per prosjekt Orienteringen om økonomien i Flakstad Utvikling AS tas til orientering. Sak 82/12 Orientering om webside (ferdigstillelse) Orientering: Det legges opp til sider i to kategorier: 1. Statiske (informasjon om selskapet) 2. Dynamiske (nyheter og prosjekter) Siden er på det nærmeste ferdig, og administrasjonen foreslår at vi åpner siden og starter bruken av den. Flakstad Utviklings nettside åpnes for allmenheten og videre justeringer gjøres som en del av daglig drift.

2 Sak nr. 83/12 Orientering om ansettelse av prosjektkoordinator for reiseliv (Hanne Hem Henriksen) To hovedpunkter: 1. Hanne Hem Henriksens kontrakt/vilkår 2. Presentasjon av Hanne Hem Henriksen Styret tar presentasjonen til orientering og ønsker Hanne Hem Henriksen velkommen til Flakstad Utvikling. Sak nr. 84/12 Orientering om igangsatte prosjekter og prosjektfinansiering To hovedpunkt: 1. Tilsagnsbrev er sendt til Harald Johansen etter vedtak om støtte i møte Fire delprosjekter oppe til vedtak i dagens styremøte (prosjekt 6 9) Styret tar redegjørelsen til orientering Sak nr. 85/12 Anbud på Mulighetsstudium Vedtak fra styremøte lød: En mulighetsstudie av reiselivsbedriftene i Flakstad kommune sendes ut på anbud. Saken tas opp igjen til vedtak når anbudet foreligger. Styret i Flakstad Utvikling vurderer tilbudet fra Essensi AS i Bodø som det faglig sterkeste og økonomisk gunstigste, og velger denne leverandøren til å gjennomføre mulighetsstudien som skal fungere som fundament for videre reisemålsutvikling i Flakstad kommune. Administrasjonen bes om å jobbe videre med å formalisere en kontrakt slik at arbeidet med studien kan starte ifølge tidsplanen.

3 Sak nr. 86/12 Prosjektbeskrivelser reiselivsprosjekt Forstudie på reiseliv utført av Miriam Berre oppsummerte problemområdene i reiselivsnæringen omtrent slik: Man kan med andre ord si at markedet etterspør kommersielle produkter som man i dag ikke klarer å levere på kommersielle vilkår. En jobb for å etablere, pakke og markedsføre reiselivsnæringens produkter, samt gjøre disse tilgjengelige på kommersielle vilkår vil styrke omsetningen i reiselivsnæringen. Dette vil formodentlig føre til at man når målene om ny etablering av flere virksomheter og flere arbeidsplasser i kommunen. Vi betrakter det derfor som prosjektets hovedoppgave å sørge for at reiselivsnæringen i Flakstad samhandler om å gjøre produkter tilgjengelige for sitt marked. Denne forstudien opererte også med tre hoved stikkord for hvilke områder man bør konsentrere innsatsen om i første omgang: a) Samhandling/organisering næringen ser at den har noe å tjene på å samhandle bedre. b) Innhold markedet etterspør opplevelser, produkter annet innhold c) Tilgjengelighet de «gudegitte» produktene i reiselivsnæringen i Flakstad er i dag utilgjengelig fordi; I) Transporten til/fra er vanskelig, mangelfull eller fraværende II) Det er umulig/vanskelig/upraktisk å bestille og få levert produktet III) Produktet er ikke tilrettelagt slik at det fremstår som et salgbart produkt IV) Produktet er merket eller markedsført så dårlig at markedet ikke finner det V) Leverandøren har kapasitetsproblemer Diskusjon på styremøte i Flakstad Utvikling den lød slik (oppsummert): Reiselivsprosjektet som Flakstad Utvikling skal i gang med er stort, komplekst og har mange forskjellige elementer i seg. Fra personer med bedre kjennskap til prosjektstyring i henhold til PLP er vi blitt anbefalt å dele dette prosjektet opp i mindre deler, slik at det er lettere å vedta og lettere å gjennomføre hver enkelt del. I bunn for dette bør det ligge en mulighetsstudium som gir et slags "objektivt" nullpunkt for måling av effekter. Dette blir etterspurt av de instanser som senere skal bruke ordinære midler for å finansiere delprosjekter. Styret diskuterte litt om det er rett å kjøpe denne tjenesten fra en tredjepart, men falt ned på at den objektive distansen i et slikt forprosjekt trolig vil tjene prosessen videre. Det ble også diskutert at Flakstad Utvikling er omfattet av lov om offentlig anskaffelse, et faktum som ikke var kjent for Flakstad Utvikling før et par dager før styremøtet. Dette betyr at en mulighetsstudie må sendes ut på anbud før den kan vedtas. Vedtak fra styremøte lød: En mulighetsstudie av reiselivsbedriftene i Flakstad kommune sendes ut på anbud. Saken tas opp igjen til vedtak når anbudet foreligger. Mot dette bakteppet er det gjort følgende: 1. Mulighetsstudien (som ofte omtales som fase 1 studium i henhold til INs hvitebok for reisemålsutvikling) er sendt ut på anbud, slik vi er pålagt ifølge lov om offentlig anskaffelse. Her blir det fattet separat vedtak om valg av leverandør under sak nr. 85/ Innsatsområdet reiseliv er nå delt opp i tre delprosjekter, som forhåpentligvis synliggjør utfordringene bedre og gjør det enklere å beskrive hvilke mål man skal nå gjennom prosjektene. De tre prosjektene kalles fremover for 'Prosjekt Samhandling', 'Prosjekt Tilgjengelighet', og 'Prosjekt Tilbud'. Betegnelsen 'Tilbud' er valgt her i stedet for 'Innhold' fordi dette er den beskrivelsen som brukes i Destination Lofotens strategidokument 'Masterplan Lofoten'. Det gjør at koblingen til dette strategidokumentet blir mer eksplisitt, slik at man også synliggjør at disse prosjektene i Flakstad er et svar på den utfordringen som gis gjennom Masterplan Lofoten.

4 Styret i Flakstad Utvikling godkjenner de foreslåtte prosjektene og deres finansieringsplan. Sak nr. 87/12 Boligprosjekt status og veien videre Denne saken har vært en levende materie helt fra vi startet behandlingen av den. Slik har det også vært den seneste måneden. Først en oppsummering av hva som ble sagt på forrige styremøte. Diskusjon fra styremøte : Ved starten av diskusjonen rundt denne saken påpekte observatør Gustavsen at penger fra Flakstad Utvikling ikke kan brukes til å kjøpe aksjer i private selskaper. Dette legger noen begrensninger på hvordan man kan planlegge disponering av kostnadene knyttet til daglig leder i selskapet. I saksfremlegget fra administrasjonen foreslås det at denne kostnaden kan omgjøres til aksjekapital i selskapet, slik at Flakstad Utvikling dermed ender opp som aksjonær i boligselskapet og dermed har en eierandel som kan selges eller forvaltes i fremtiden. Dette alternativet kan man altså ikke benytte. Men man kan eventuelt låne bort penger til et boligselskap, eventuelt gi noe i støtte og noe i lån. Et tredje alternativ er å kreve likebehandling med Meløy kommune. Meløy Utvikling fikk medhold av fylket i at aksjekapital i et privat selskap ble godkjent som innbetaling av kommunens del av omstillingsmidlene. Dette åpner for at Flakstad kommune kan skyte inn pengene i selskapet og deretter overføre denne eiendelen til Flakstad Utvikling etter at den er skutt inn i selskapet. Observatør Gustavsen foreslår uansett at finansieringen av dette selskapet bør avklares med Innovasjon Norge. Når daglig leder og styreleder skal avholde møte med kommuneledelsen bør dette også være tema. Vedtak fra styremøte : Flakstad utvikling er positiv til å gå inn i Boligprosjektet slik som det er skissert. Daglig leder og styreleder diskuterer og avklarer økonomi, finansiering og ansvar frem til neste møte. Saken fremlegges på neste styremøte. I etterkant av dette møtet ble det avholdt et møte med kommunen om dette tema. På dette møtet ble vi enige om følgende: Daglig leder i Flakstad Utvikling tar en dialog med Innovasjon Norge om hvilke alternativer vi har for bruk av penger fra Flakstad Utvikling som holder oss på rett side av statutter og lover. En justert løsning oversendes kommunen og de private interessentene for kommentar. Vi ble også enige om at man bør rette en forespørsel til en større andel av kommunens næringsliv/kapitaleiere om å være med på jobben med å utvikle boliger i kommunen. Dialogen med IN ble gjennomført under omstillingskonferansen på Sundvolden i månedsskiftet. Vi ble da frarådet å bruke den modellen som det legges opp til her. Samtidig ble vi gjort kjent med en del omstillingskommuner som har jobbet med tilsvarende problemstillinger med stort hell. Det kan ligge i kortene at vi kan hente ut en del kunnskap om valg av løsninger fra slike kommuner. Mot dette bakteppet foreslår administrasjonen at vi gjør følgende: 1/ Vi rykker inn en annonse i avisen hvor vi annonserer etter aksjonærer/kapital til et fremtidig boligselskap 2/ Vi innhenter erfaringer fra andre omstillingskommuner som har lykkes på dette området allerede

5 3/ Vi sonderer terrenget bredere etter private boligselskaper som kan tenkes å bidra i prosessen enten med kunnskap eller kapital. Administrasjonen jobber videre med å finne en hensiktsmessig modell for finansiering og drift av et boligselskap. Dette innebærer at; 1/ Vi rykker inn en annonse i avisen hvor vi annonserer etter aksjonærer/kapital til et fremtidig boligselskap 2/ Vi innhenter erfaringer fra andre omstillingskommuner som har lykkes på dette området allerede 3/ Vi sonderer terrenget bredere etter private boligselskaper som kan tenkes å bidra i prosessen enten med kunnskap eller kapital. Administrasjonen rapporterer om fremdrift innenfor dette innsatsområdet på neste styremøte. Sak nr. 88/12 Eventuelt a. Orientering om omstillingsseminar på Sundvolden (Jim/Kurt Atle) b. Orientering om fremtidig søknad fra Fysio1 (Bjørn Bendiksen)

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 28.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00.

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 28.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Sakspapirer Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 28.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 7/10 09/868 STUDIESENTER

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ******

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ****** Til aksjeeierne i Nordic Petroleum AS; INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ****** Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Petroleum AS den 30.8.2012

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi.

Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi. Styreguiden Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi. Det er ingenting galt med at styret sosialiserer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/10

SNF-rapport nr. 19/10 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora av Rune Mjørlund SNF-prosjekt nr. 1181: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15. Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15. Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15 Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya Medlemmene møtes kl. 12:00 på Zefyr hotell.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: KS TVERRPOLITISK UTVALG Møtested: Leseværelset Møtedato: 06.05.2013 Tid: kl. 15.00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer