KURSKATALOG HABILITERINGSTENESTA FOR VAKSNE. Helse Bergen HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURSKATALOG HABILITERINGSTENESTA FOR VAKSNE. Helse Bergen HF"

Transkript

1 KURSKATALOG HABILITERINGSTENESTA FOR VAKSNE Helse Bergen HF 2015

2 2 Habiliteringstenesta for vaksne tilbyr kurs om ulike sentrale tema på habiliteringsfeltet. Våre målgrupper er personar med medfødt eller tidleg erverva funksjonsnedsetting av komplisert og samansett karakter, som treng spesialisert habilitering. Dei største gruppene er personar over 18 år med utviklingshemning, autismespekterforstyrring eller syndrom som kan medføre utviklingshemming. I tillegg til oppfølging av tilviste pasientar, tilbyr Habiliteringstenesta 2 ulike typar kurs: 1) Bestillingskurs Kan bestillast av kommunar eller andre som yter tenester til våre målgrupper. Bestillingskurs som vert arrangert lokalt i den enkelte kommune/arbeidsplass er ein god moglegheit til kompetanseheving i fellesskap med kollegaer. På denne typen kurs bidrar Habiliteringstenesta med føredragshalderar, mens bestillar varetar praktisk organisering og tilrettelegging (som lunsj, kaffi o.l.). Kurspakker i 2015: Kurs 1. Helse- og omsorgstenestelova Kapittel 9 Kurs 2. Vaksne med utviklingshemming Kurs 3. Epilepsi hos vaksne med utviklingshemming Kurs 4. Utviklingshemming og seksualitet Kurs 5. Vaksne med autisme Kurs 6. Miljøtilrettelegging og førebygging av utfordrande åtferd Førespurnad om bestillingskurs kan rettast til Habiliteringstenesta for vaksne på følgjande e-postadresse: Fyll inn opplysningar spesifisert i påmeldingsskjema på siste side. 2) Kursarrangør Habiliteringstenesta er totalarrangør for følgjande kurs i 2015: Utviklingshemming og psykiske lidingar (side 9) Aldring og demens ved utviklingshemning (okt/nov.2015) Informasjon om kursa vil bli lagt ut og på kurskalenderen til NAKU Kontaktinformasjon: Habiliteringstenesta for vaksne, Olav Bjordals veg 29, 5111 Breistein Sentralbord: e-post: Nettside: helse-bergen.no/habilitering

3 3 BESTILLINGSKURS 1 HELSE- OG OMSORGSTENESTELOVA KAP.9 Helse- og omsorgstenestelova Kapittel 9 - Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Reglane om bruk av tvang og makt i lov om helse- og omsorgstenester kapittel 9 skal førebygge og avgrense bruk av tvang og makt, og hindre at personer med psykisk utviklingshemming utsetter seg sjølv eller andre for vesentleg skade. Målgruppe: Tenesteytarar til vaksne med utviklingshemning Innføring i lovverk, forskrift og rundskriv. Aktuelle problemstillingar, fokus på andre løysingar og godt miljøarbeid og refleksjon over eigen praksis. Varighet: 5 timar Kurset er egna for små og store grupper (15 50 deltakarar) Kursansvarlege: Fagkonsulent/vernepleiar Beate K. Lilleheil, Fagkonsulent/barnevernspedagog Siv Nesse, Fagkonsulent/ergoterapeut Olaug L. Laukeland Pris for fagleg innhald: Kr Foto: Colourbox

4 4 BESTILLINGSKURS 2 VAKSNE MED UTVIKLINGSHEMMING Vaksne med utviklingshemming - Korleis forstå og legge tilrette for målgruppa? Alle har behov for å forstå og bli forstått. For menneske med utviklingshemming føreset det at nærpersonar har kunnskap om og kan tilpasse seg den enkelte sitt utviklingsnivå og kommunikasjonsferdigheter. Målgruppe: Tenesteytarar til vaksne menneske med utviklingshemming Kunnskap om diagnosen utviklingshemning hos vaksne. Utviklingspsykologi - korleis forstå og møte den enkelte ut frå sitt utviklingsnivå? Tilrettelegging av tilbod og miljøarbeid med vekt på kommunikasjon. Presentasjon av nokre aktuelle hjelpemiddel for kognisjon og kommunikasjon. Varighet: 5 timar Kurset er egna for grupper på personar Kursansvarlege: Psykolog Mailen Nybø, Fagkonsulent/vernepleiar Torhild Bråthe, Fagkonsulent/ergoterapeut Frank Ottesen Pris for fagleg innhald: Kr Foto: Colourbox

5 5 BESTILLINGSKURS 3 EPILEPSI HOS VAKSNE MED UTVIKLINGSHEMMING Epilepsi hos vaksne med utviklingshemming Mange med utviklingshemming har epilepsi, og dette kan gje mange utfordringar i kvardagen. Det er viktig at dei som har omsorg for personar med utviklingshemming har god kjennskap til epilepsi. Kurset vil gi ei innføring i epilepsi og korleis ein kan leggja til rette oppfølginga av personar med utviklingshemning og epilepsi. Målgruppe: Tenesteytarar til vaksne med utviklingshemning Kva er epilepsi? Anfallstypar, årsaker og behandling Epilepsi hos menneske med utviklingshemming Observasjon, identifisering og tilrettelegging i miljøarbeidet Varighet: 6 undervisingstimar (á 45 min) Kurset er egna for grupper på deltakarar Kursansvarlege: Overlege/spesialist i nevrologi Jack Schjelderup, Fagkonsulent/vernepleiar Johanna Eide Pris for fagleg innhald: Kr Foto: Colourbox

6 6 BESTILLINGSKURS 4 UTVIKLINGSHEMNING OG SEKSUALITET Utviklingshemning og seksualitet Seksualitet er en naturlig del av livet og alle har rett til eit seksualliv. Tenesteytarar møter ofte utfordringar knytt til temaet seksualitet i oppfølging av menneske med utviklingshemming. Kurset vil gi ei innføring i temaet, ha fokus på haldningar og den profesjonelle tenesteytar sitt ansvar og plikter. Målgruppe: Tenesteytarar til vaksne med utviklingshemning Innføring i temaet, etikk og haldningar. Kartlegging Overgrepsproblematikk Korleis hjelpe, rettleie og leggje til rette? Varighet: 5 timar Kurset er egna for grupper på personar Kursansvarleg: Fagkonsulent/vernepleiar Linda Myklebust Fagkonsulent/vernepleiar Beate K. Lilleheil Pris for fagleg innhald: Kr Foto: Colourbox

7 7 BESTILLINGSKURS 5 VAKSNE MED AUTISME Autisme og miljøarbeid Alle har behov for å forstå og bli forstått. Menneske med autisme har vanskar med sosial kommunikasjon og samhandling. Nærpersonar treng kunnskap om autisme og deira behov for spesiell tilrettelegging i dagleglivet. Målgruppe: Tenesteytarar til vaksne menneske med autisme og utviklingshemming. Kunnskap om autisme og samtidig utviklingshemming Tilrettelegging av miljøfaktorar med vekt på samhandling og kommunikasjon Varighet: 6 timar Kurset er egna for grupper på personar Kursansvarlege: Fagkonsulent/vernepleiar Torhild Bråthe Fagkonsulent/vernepleiar Anne Karin Gjeitrem Pris for fagleg innhald: Kr Foto: Colourbox

8 8 BESTILLINGSKURS 6 MILJØTILRETTELEGGING OG FØREBYGGING AV UTFORDRANDE ÅTFERD Miljøtilrettelegging og førebygging av utfordrande åtferd I miljøarbeid møter vi ofte på samhandling som kan være utfordrande, både for tenestemottakar og tenesteytar. Utfordrande åtferd vert her brukt om ulike typar åtferd, som f.eks. sosial tilbaketrekking, verbal og fysisk utagering. Kurset omhandlar ulike former for utfordrande åtferd og korleis ein kan jobbe målretta med førebygging og tilrettelegging i miljøarbeidet. Målgruppe: Tenesteytarar til vaksne med utviklingshemning Årsaksforhold Førebygging Tilrettelegging i miljøet Kommunikasjon Varighet: 5 timar Kursansvarlege: Fagkonsulent/vernepleiar Randi Kjernlie Fagkonsulent/vernepleiar Fredrik Fahlstrøm Kurset er eigna for små og store grupper (15 50 deltakarar) Pris for fagleg innhald: Kr Foto: Colourbox

9 9 ARRANGØRKURS PSYKISKE LIDINGAR HOS VAKSNE MED UTVIKLINGSHEMMING Personar med utviklingshemming er meir utsatt for å utvikla psykiske lidingar enn resten av befolkninga. Forsking indikerer at personar med utviklingshemming har fleire gonger så høg risiko for å utvikle alle vanlege former for psykiske lidingar som angst, depresjonar, psykosar og tvangslidingar. Til tross for dette er personar med utviklingshemming underrepresentert når det gjeld utgreiing, behandling, forsking og fagmerksemd i forhold til sine psykiske vanskar. Kurset vil gjennomgå vanlege symptom på psykisk liding hos vaksne med utviklingshemming, samt behandling i form av miljøterapi og medikamentell behandling. Målgruppe: Fagpersonar med 3-årig helse- og sosialfagleg utdanning Om affektive lidingar depresjon og mani Angst/PTSD Tvangslidingar Psykose Behandling og miljøtilrettelegging Medisinering Kursansvarlege: Psykologspesialist Ingfrid Oppistov Lien, Overlege/spesialist i nevrologi Jack Schjelderup, Fagkonsulent/vernepleier Johanna Eide Tidspunkt: 27. august 2015, kl Stad: Bikuben, Undervisningssenter på Haukeland universitetssjukehus Deltakaravgift: kr. 800 Dekker: Kurshefte, lunsj mm Elektronisk påmelding: goo.gl/7ebyfk «Første mann til mølla» - maks. 80 deltakarar Kurset vert søkt godkjent for spesialisering hos Norsk Sjukepleierforbund og Norsk Ergoterapeutforbund.

10 10 Presentasjon av kursansvarlege: Habiliteringstenesta har eit tverrfagleg miljø, der medarbeidarane har spesialkompetanse og brei erfaring på ulike områder. Presentasjon av kursansvarlege i katalogen for 2015: Torhild Bråthe Fagkonsulent/vernepleiar med vidareutdanning som spesialpedagog. Har erfaring i arbeid med menneske med utviklingshemming, autismespekterlidingar og ulik tilleggsproblematikk. Johanna Eide Fagkonsulent/vernepleiar med vidareutdanning i psykisk helsearbeid. Har erfaring i arbeid med menneske med utviklingshemming og autismespekterlidingar og ulik tilleggsproblematikk. Fredrik Fahlstrøm Fagkonsulent/vernepleiar med vidareutdanning i utviklingshemming og psykiske lidingar. Har spesiell kompetanse på miljøarbeid i møte med utfordrande åtferd. Anne-Karin Gjeitrem Fagkonsulent/vernepleiar med vidareutdanning innan autisme. Har erfaring i arbeid med menneske med utviklingshemming, autismespekterlidingar og ulik tilleggsproblematikk. Randi Kjernlie Fagkonsulent/vernepleiar med vidareutdanning innan aggresjonsproblematikk og er Marte Meo veileder. Har spesiell kompetanse på miljøarbeid i møte med utfordrande åtferd. Olaug Laukeland Fagkonsulent/ergoterapeut med vidareutdanning innan habilitering og overvektsproblematikk. Jobbar spesielt mykje med saker som omhandlar bruk av tvang og makt overfor menneske med utviklingshemming.

11 11 Ingfrid Oppistov Lien Psykologspesialist i klinisk vaksenpsykologi. Har tidligare jobba med ulike diagnosegrupper i psykisk helsevern. Har i dei seinare år utvikla spesialkompetanse på psykiske lidingar hos menneske med utviklingshemming. Beate K. Lilleheil Fagkonsulent/vernepleiar med vidareutdanning som familieterapeut og Marte Meo veileder. Erfaring frå både kommunal tenesteyting og spesialisthelsetenesta. Linda Myklebust Fagkonsulent/vernepleiar med vidareutdanning i sexologi. Har erfaring i arbeid med menneske med utviklingshemming, autismespekterlidingar og ulik tilleggsproblematikk. Har halde fleire brukarkurs om seksualitet for grupper med utviklingshemming. Siv Nesse Fagkonsulent/barnevernspedagog med vidareutdanning innan aggresjonsproblematikk. Erfaring frå både kommunal tenesteyting og spesialisthelsetenesta. Mailen Nybø Psykolog under spesialisering i nevropsykologi og klinisk vaksenpsykologi. Erfaring frå psykisk helsevern, PPT og utredning/tiltak retta mot barn, unge og vaksne med utviklingshemming og andre kognitive vanskar. Frank Ottesen Fagkonsulent/ergoterapeut med vidareutdanning i habilitering. Erfaring frå kommunal tenesteyting, spesialisthelsetenesta og hjelpemiddelfirma. Jack Schjelderup Overlege/spesialist i nevrologi, med allsidig erfaring frå legeyrket. Har mange års erfaring frå arbeid med menneske med utviklingshemming og ulik tilleggsproblematikk.

12 12 FØRESPURDNAD BESTILLINGSKURS Førespurnad om bestillingskurs i vår kommune/på vår arbeidsplass. Vi er kjent med at vi som bestillar har ansvar for alt praktisk rundt kurset (f.eks. bestilling av lokale, påmelding, servering av kaffi/te og lunsj). Habiliteringstenesta har ansvar for det faglege innhaldet. Førespurnad om følgjande kurs: Ønskje om tidspunkt (gjerne fleire forslag): Deltakarar (faggrupper og ca. deltakartal): Kontaktperson (namn): Telefonnr. kontaktperson: E-post til kontaktperson: Bestillar (namn på tenesta): Fakturaopplysningar: Organisasjons nr.: Fakturaadresse (inkl. bestillings nr./ressurs nr.): Førespurnad om bestillingskurs kan sendast til: Kontaktperson: Marianne Nielsen, Tlf /

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering.

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering. 8.9.10 Uttalelse om Fridom og likeverd frå ord til handling. Forslag 2 Forslagsstiller: Geir Johannessen Kongressen vedtar uttalelsen: Fridom og likeverd frå ord til handling. Fridom og likeverd frå ord

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Tenesteavtale 10. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og forebyggjande arbeid

Tenesteavtale 10. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og forebyggjande arbeid Tenesteavtale 10 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om helsefremmande og forebyggjande arbeid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1 Avtalen byggjer på 3 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus

Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus Nynorskversjon Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Helse... 3 1.2 Folkehelse, førebyggjande og helsefremjande arbeid...

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Samtalegruppe for par der den eine har kreft.

Samtalegruppe for par der den eine har kreft. Samtalegruppe for par der den eine har kreft. Familievernkontoret i Molde og Molde sjukehus er i gang med å planlegge gruppe for par der den eine har kreft. Kjersti Tytingvåg Rogne, representerer Familievernkontoret,

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Forfattere: Spesialpedagog Jan Erik Østvik Akershus Universitetssykehus HF, Avdeling Voksenhabilitering

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Elektronisk høringsskjema Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Høringsperiode: 1.12. 2011 1. 3. 2012 Kommentarer må være sendt senest 29.2. 2012 Navn

Detaljer

Økt kunnskap - nye muligheter. Kurs og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune.

Økt kunnskap - nye muligheter. Kurs og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune. Økt kunnskap - nye muligheter og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune. Skoleåret 2014-15 Forord En av PP-tjenestens oppgaver er å bistå skole og barnehage

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Til fylkestinget Fra fylkesordfører

Til fylkestinget Fra fylkesordfører Til fylkestinget Fra fylkesordfører Spørsmål fra Svein Abrahamsen (venstre): Jeg har følgende spørsmål til fylkesordføreren til fylkestingsmøtet den 21. april 2015, jf. reglementet for ansvar og myndighet

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer