OBOSBANKEN AS. Noteringsdokument. OBOSBANKEN AS er et heleid datterselskap av OBOS BBL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OBOSBANKEN AS. Noteringsdokument. OBOSBANKEN AS er et heleid datterselskap av OBOS BBL"

Transkript

1 OBOSBANKEN AS Noteringsdokument 2013 OBOSBANKEN AS er et heleid datterselskap av OBOS BBL Noteringsdokumentet fremlagt for og godkjent av Oslo Børs: 06. desember 2013

2 Innledning OBOSBANKEN AS (OBOS-banken) har fått konsesjon til å starte bankvirksomhet. OBOS-banken eies 100 prosent av OBOS BBL. Virksomhetsoverdragelsen fant sted 21. november Overføring av innskudds- og utlånsaktivitetene i låne- og sparevirksomheten i OBOS BBL har skjedd gradvis siden begynnelsen av november, og overføringen er i all vesentlighet gjennomført til OBOS-banken per dags dato. OBOS-banken ble registrert i Brønnøysundregisteret 27. mai Informasjonsgrunnlag OBOS-banken omfattes ikke av minimumskravene som er angitt i ABM-reglene Det er ikke utarbeidet balanse- og resultatoppstilling for OBOS-banken utover vedlagte åpningsbalanse. Vedlagt finnes pro forma balanse per og , samt prognose og budsjett for årene 2013, 2014 og 2015, som presentert til investorer i forbindelse med utstedelse av obligasjons- og sertifikatlån 21.november Pro forma tallene representerer aktiva og passiva i OBOS BBL (på de angitte balansedatoene), som ved tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen estimeres overført til OBOS-banken. Vedlagt finnes også Finansprospekt 2013 for OBOS BBL. 1. Angivelse av foretaksnavn og forretningskontor OBOSBANKEN AS Hammersborg torg OSLO 2. Stiftelsesdato 22. mai Lovgivning Låntager er underlagt norsk lovgivning. 4. Angivelse av låntagers vedtektsbestemte formål OBOS-banken skal innenfor rammen av den lovgivning som til enhver tid gjelder, utføre alle forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at banker utfører. 5. Organisasjonsnummer Låntagers egenkapital Egenkapitaloppstilling for OBOSBANKEN AS Per Aksjekapital NOK Overkursfond NOK Sum egenkapital NOK Bundet egenkapital summerer seg til aksjekapital på NOK

3 7. Opplysninger om låntagers innlån og utlån Innlån Pro-forma beregnet innskudds- og gjeldsportefølje til kunder som vil bli overført fra OBOS BBL til OBOS-banken NOK per Oversikt over løpende obligasjons- og sertifikatlån per : Obligasjonslån ISIN NAVN UTSTEDT FORFALL VOLUM NO Oslo Bolig og Sparelag MNOK NO Oslo Bolig og Sparelag MNOK NO Oslo Bolig og Sparelag MNOK NO OBOSBANKEN AS MNOK Sum obligasjonslån MNOK Sertifikatlånlån ISIN NAVN UTSTEDT FORFALL VOLUM NO OBOSBANKEN AS MNOK Sum sertifikatlån 150 MNOK Sum totalt MNOK Utlån Pro-forma beregnet utlånsportefølje til kunder som vil bli overført fra OBOS BBL til OBOS-banken NOK per Tap OBOS-banken vil i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen få overført en utlånsportefølje fra OBOS BBL. Historisk har det vært ubetydelige tap tilknyttet denne porteføljen. Nedenfor vises en oversikt over tap og mislighold tilknyttet denne porteføljen, slik den har utviklet seg i OBOS BBL. Det har ikke vært tap i 2011, 2012 eller 2013 tilknyttet porteføljen som vil bli overført.

4 TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER - PORTEFØLJE TIL OVERFØRING OBOS-BANKEN (Beløp i TNOK) NEDSKRIVNINGER PÅ INDIVIDUELLE UTLÅN Nedskrivninger på individuelle utlån Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt nedskrivning Økte nedskrivninger på individuelle utlån i perioden Nye nedskrivninger på individuelle utlån i perioden Tilbakeføring av nedskrivninger på individuelle utlån i perioden = Nedskrivninger på individuelle utlån NEDSKRIVNINGER PÅ GRUPPER AV UTLÅN Nedskrivninger på grupper av utlån /- Periodens nedsskrivninger på grupper av utlån = Nedskrivninger på grupper av utlån TAP PÅ UTLÅN Periodens endring i nedskrivninger på individuelle utlån Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån Periodens konstaterte tap som det tidligere år er nedskrevet for Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er nedskrevet for Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap = Periodens tapskostnader Misligholdte engasjementer pr : Før nedskrivninger på individuelle utlån tilhørende nedskrivninger Netto misligholdte engasjementer Nedskrevne individuelle utlån 31.12: Før nedskrivninger på individuelle utlån tilhørende nedskrivninger Netto nedskrevne individuelle utlån Konsern OBOS BBL er et medlemseid boligbyggelag organisert i henhold til Lov om boligbyggelag av 6. juni OBOS-konsernet er en stor aktør i boligmarkedet i Oslo-området, Østfold, Vestfold, Rogaland, Innlandet, Sør-Trøndelag og Hordaland. OBOS-konsernet har betydelig virksomhet innen boligutvikling, næringseiendom, boligforvaltning og -vedlikehold, spare- og lånevirksomhet og eiendomsmegling. Holdingselskapet OBOS Finans Holding AS er heleid av OBOS. Dette selskapet eier 100 % av OBOS Skadeforsikring AS og OBOS-banken AS. OBOS-banken er registrert og hjemmehørende i Norge. Hovedkontoret ligger i Oslo.

5 OBOS-bankens rolle i OBOS OBOS, Oslo Bolig- og Sparelag, fikk tillatelse og konsesjon fra myndighetene til å starte bank. OBOS-banken er nå under etablering og vil etter planen være i full drift i løpet av 4. kvartal Banken vil være åpen for alle og ha kontoradresse Hammersborg Torg 1. Hovedelementet i banketableringen er at OBOS legger sin finansvirksomhet, Lån & Spar, over til banken. Delings- og fusjonsplan ble vedtatt av OBOS generalforsamling den 28. august OBOS-banken vil få en forvaltningskapital på ca. 13 mrd. kroner. I tillegg er til sammen ca. 7 mrd. kroner i lån overført til Eika Boligkreditt. Innbetalt egenkapital i den nye banken på etableringstidspunktet vil være på omlag 1,31 mrd. kroner. Ved gjennomført virksomhetsoverdragelse vil dette gi banken en egenkapitalandel på ca. 10 % av uvektede eiendeler, og en kjernekapitaldekning på ca. 25 %. Det solide kapitalgrunnlaget gir muligheter for ytterligere sunn vekst fremover. Den samlede virksomheten vil i utgangspunktet ha rundt 37 ansatte. I tillegg vil det bli benyttet konserntjenester fra OBOS. OBOS er største aksjonær i Eika Gruppen AS med en eierandel på 6,82 % og i Eika Boligkreditt med en eierandel på 12,39 % per Med bakgrunn i de utfordringene som ligger i den raske teknologiske utviklingen og kundekrav, og stadig nye, strengere og mer omfattende regulatoriske krav, har OBOS besluttet å omdanne spare- og utlånsvirksomheten til bank. Etablering av bank med tilknytning til bankinfrastrukturer, og bruk av standard banksystem, vil være en hensiktsmessig løsning på utfordringene. Det vil også gi tilgang til nye likviditetskilder bl.a. ved at banken får låneadgang i Norges Bank. Gjennomføring av forannevnte virksomhetsoverføring fant sted 21. november Overføringen av porteføljer er i all hovedsak gjennomført per dags dato. 9. Egne aksjer OBOS-banken har utstedt aksjer pålydende NOK Aksjene er i sin helhet eiet av OBOS BBL. 10. Beskrivelse av låntagers hovedvirksomhet Banken skal forvalte innskuddsmidler og yte lån, primært med pant i eiendom. Banken vil også tilby ordinære banktjenester, som betalingsformidling, betalingskort og nettbank. Banken vil operere hovedsakelig innenfor to markedssegmenter: Personmarkedet der OBOS-medlemmer (privatpersoner) vil utgjøre en vesentlig målgruppe Bedriftsmarkedet der OBOS-konsernets forvaltningsvirksomhet vil være en vesentlig kundegruppe, herunder de boligselskaper som forvaltes av OBOS-konsernet. Utlån skal primært tilbys i de områdene der OBOS er etablert, foreløpig med størst konsentrasjon om Oslo og enkelte omegnskommuner. Banken vil praktisere en konservativ utlånspolicy, og vil operere innen bransjer der OBOS allerede har kompetanse og erfaring.

6 OBOS-banken er organisert i henhold til nedenstående organisasjonskart. BANKSJEF PERSONMARKED OG FELLESFUNKSJONER BEDRIFTSMARKED FORRETNINGSSTØTTE ØKONOMI/ FINANS PERSONMARKED IT ANSV. BET.FORM. KUNDESENTER (DAGLIGBANK) RISIKOSTYRING COMPLIANCE SALG- OG SALGSSTØTTE INTERNKONTROLL DEPOT/UTBETALING MARKED KRYSSALG KONSERN 11. Opplysninger om omsetning og driftsresultat i de siste to regnskapsår OBOS-banken ble stiftet 22. mai Signert åpningsbalanse er vedlagt noteringsdokumentet, sammen med pro-forma balansetall for porteføljen som vil bli overført, samt prognose og budsjett for årene 2013, 2014 og 2015 slik tallene er presentert investorer i forbindelse med utstedelse av obligasjons- og sertifikatlån. 12. Beliggenhet OBOS-bankens adresse er Hammersborg torg 1, 0179 Oslo. Det bekreftes at OBOS-banken ikke har eiendom eller anlegg. 13. For gruvedrift, kraftproduksjon, osv. Ikke aktuelt for OBOS-banken 14. Uvanlige forhold Banken bekrefter å ikke være kjent med uvanlige forhold som kan ha innvirkning på virksomheten. 15. Informasjon om tillatelser, m.v. OBOS-banken er i brev av fra Finansdepartementet gitt konsesjon til å drive bankvirksomhet. Endelig tillatelse til oppstart av banken ble gitt av Finanstilsynet Opplysning om rettstvister m.v. OBOS-banken er ikke part rettstvister, voldgiftstvister, rettsavgjørelser, voldgiftsavgjørelser og forlik som har eller kan få vesentlig innflytelse på låntagers økonomiske stilling. 17. Investeringer, tidligere OBOS-banken er et nyopprettet selskap som ikke har gjennomført investeringer utover investeringer tilknyttet systemer for ordinær bankdrift før virksomhetsoverdragelsen. Disse vil videreføres i OBOSbanken. 18. Investeringer, planlagte Det bekreftes å ikke foreligge noen planlagte investeringsbeslutninger utover ordinær bankdrift fra de styrende organer. 19. Investeringer, besluttede

7 Det bekreftes å ikke foreligger noen investeringsbeslutninger utover ordinær bankdrift fra de styrende organer. 20. Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling OBOS-banken ble stiftet 22. mai Det er ikke utarbeidet balanse- og resultatoppstilling for OBOS-banken utover vedlagte åpningsbalanse. Vedlagt finnes pro-forma balanse per og , samt prognose og budsjett for årene 2013, 2014 og 2015, som presentert til investorer i forbindelse med utstedelse av obligasjons- og sertifikatlån 21.november Pro forma tallene representerer aktiva og passiva i OBOS BBL (på de angitte balansedatoene), som ved tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen estimeres overført til OBOS-banken. Vedlagt finnes også Finansprospekt 2013 for OBOS BBL. 21. Utvikling i låntagers virksomhet Dato for virksomhetsoverdragelsen var Vi er ikke kjent med utvikling utover det som er presentert ellers i dokumentet. 22. Navn, adresse og stilling hos låntager Tabellen nedenfor viser personer i bankens ledelse, styre og kontrollkomite.

8 Navn Helge Lem Anne Elisabeth Thurmann-Nielsen Daniel Kjørberg Siraj Agnes Bergo Odd Halvor Dahl Lars-Petter Eidsnes Johannesen Morten Aagenæs Ola Lilleseth Braaten Marit Sigrid Midttun Svein Haugsvold Stilling / funksjon Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Representant for de ansatte Varamedlem Varamedlem (for de ansatte) Daglig leder/adm. direktør Kontrollkomiteens leder Kontrollkomiteen for låntaker er identisk med kontrollkomiteen i OBOS Finans Holding AS og OBOS Skadeforsikring AS. 23. Bistand Dokumentet er utarbeidet av OBOS-banken i samarbeid med DNB Bank ASA, DNB Markets. 24. Erklæring OBOS-banken er kjent med sitt ansvar for herværende dokument, og erklærer at opplysningene i dokumentet, så langt vi kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre dokumentets betydningsinnhold. Signert ansvarserklæring er tatt inn som vedlegg til dokumentet. 25. Revisor PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 8, 0191 OSLO Ansvarlig revisor: Magne Sem 26. Dokumentgjennomsyn Det bekreftes at alle dokumenter som er nevnt i dokumentet vedrørende låntager er fremlagt til gjennomsyn i bankens kontor på Hammersborg torg og på OBOS internettsider: Vedlegg til dokumentet Følgende vedlegg inngår som en del av dokumentet Vedtekter OBOS-banken AS 2. Signert åpningsbalanse OBOS-banken AS 3. Redegjørelse for fisjonsplan 4. Prognose/budsjett balanse OBOS-banken 5. Finansprospekt OBOS BBL Firmaattest 7. Ansvarserklæring 8. Lånebeskrivelse 9. Låneavtale

9 Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR OBOSBanken AS (Vedtatt 22. mai 2013, endret 25. september 2013) 1-1 OBOSBanken AS er opprettet den 22. mai 2013 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken kan innenfor rammen, av den lovgivning som til enhver tid gjelder, utføre alle forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at banker utfører. Kap. 2 Aksjekapital. Ansvarlig kapital. Aksjer. 2-1 Bankens aksjekapital er kr kroneråttehundreognittisyvmillionerfemhundretusen fordelt på aksjer a kr ,- fullt innbetalt. 2-2 Aksjene i banken skal ikke være registrert i Verdipapirsentralen. Alt erverv av aksjer skal meldes i samsvar med aksjeloven 4-7. Erverv av aksjer ved overdragelse (salg/gave) er betinget av samtykke fra styret. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn. Nekting av samtykke skal begrunnes skriftlig. Erververen av en aksje kan bare utøve de rettigheter som tilkommer en aksjeeier når ervervet er innført i aksjeregisteret, eller når ervervet er meldt og godtgjort i samsvar med aksjeloven 4-2 første punktum. Dette gjelder likevel ikke for retten til utbytte og andre utdelinger og retten til nye aksjer ved kapitalforhøyelse, jf. aksjeloven 4-2 første ledd annet punktum. Kap. 3 Styret. 3-1 Styret består av 5 til 7 medlemmer som velges av representantskapet. Minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket, med mindre Kongen gjør unntak i det enkelte tilfelle. Bostedskravet gjelder ikke statsborgere i stater som er part i EØSavtalen, når de er bosatt i en slik stat. Ett av styrets valgte medlemmer skal være ansatt i banken. For dette medlem skal det velges et personlig varamedlem med møte- og talerett i styret. For de øvrige valgte styremedlemmer velges inntil 2 varamedlemmer. Styrets formann og nestformann velges særskilt. De valgte styremedlemmer tjenestegjor i to år. Av de valgte medlemmer uttrer hvert år de som har gjort tjeneste lengst. Første gang uttrer tilnærmet halvdelen etter loddtrekning som foretas av valgkomiteen. Varamedlemmene velges for to år. r.\\saker\\2011\ \s \55841.doc

10 I stedet for styremedlem som trer ut før valgperioden er ute, velges ved første anledning nytt medlem for resten av perioden. 3-2 Valget av styremedlemmer forberedes av en valgkomité som foruten representantskapets formann består av 2 medlemmer, valgt av representantskapet. Komitéen skal ha medlemmer fra begge grupper i representantskapet, jfr. forretningsbankloven 11 fjerde og femte ledd. Representantskapets formann er formann i valgkomitéen. For det styremedlemmet som velges blant de ansatte i banken, og for dette medlems personlige varamedlem, avgir bare representanten for de ansatte i valgkomitéen innstilling. 3-3 Styret sammenkalles av formannen og har møte minst en gang om måneden og ellers så ofte bankens virksomhet tilsier det eller når et medlem krever det. Styret er vedtaksført når mer enn halvdelen av samtlige styremedlemmer er til stede eller deltar i behandlingen av en sak. Styret kan dog ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmer av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i sakens behandling. Har et styremedlem forfall, skal varamedlemmet gis anledning til å møte eller delta i behandlingen av en sak. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende styremedlemmer eller de som deltar i behandlingen, har stemt for, eller ved stemmelikhet det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for en beslutning, må dog alltid utgjøre minst halvdelen av samtlige styremedlemmer. Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med beslutninger som er truffet i deres fravær. 3-4 I samsvar med Finanstilsynets forskrift kan bankens samlede styre fungere som revisjonsutvalg. Styret skal samlet ha den kompetansen som ut fra bankens organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta revisjonsutvalgets oppgaver. Minst ett av medlemmene skal være uavhengig av virksomheten og ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon. Revisjonsutvalgets oppgaver er å: a) forberede styrets oppfølging av regnskapsrapporteringsprosessen, b) overvåke systemene for internkontroll og risikostyring samt bankens internrevisjon om slik funksjon er etablert, c) ha løpende kontakt med bankens valgte revisor om revisjonen av årsregnskapet, d) vurdere og overvåke revisors uavhengighet, jf. revisorloven kapittel 4, herunder særlig i hvilken grad andre tjenester enn revisjon som er levert av revisor eller revisjonsselskapet, utgjør en trussel mot uavhengigheten. 3-5 Styret forestår forvaltningen av bankens anliggender, og treffer herunder avgjørelse i de enkelte kredittsaker. Det skal sørge for en tilfredsstillende organisasjon av bankens

11 virksomhet, herunder påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 3-6 Styret ansetter og sier opp/avskjediger bankens medarbeidere og fastsetter deres betingelser. Styret kan delegere denne myndighet når det gjelder andre medarbeidere enn administrerende direktør. 3-7 Bankens firma tegnes av styrets formann og ett styremedlem i fellesskap eller av styrets nestformann og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan gi nærmere angitte ansatte rett til å tegne bankens firma. Styret kan dessuten meddele prokura og spesialfullmakter. 3-8 Administrerende direktør har den daglige ledelse av bankens virksomhet i samsvar med generelle instrukser fastsatt av representantskapet og godkjent av generalforsamlingen samt de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Kap. 4 Representantskapet. 4-1 Representantskapet består av 15 medlemmer. Representantskapet bør være allsidig sammensatt og bl.a. ha medlemmer fra ulike distrikter og næringer som er berørt av bankens virksomhet. Representantskapets formann og minst halvparten av representantskapets medlemmer skal være bosatt her i riket, med mindre Kongen gjør unntak i det enkelte tilfelle. Bostedskravet gjelder ikke statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen, når de er bosatt i en slik stat. Styremedlem, observatør og administrerende direktør kan ikke være medlem av representantskapet. Generalforsamlingen velger 11 av representantskapets medlemmer med halvdelen så mange varamedlemmer. Medlemmene og varamedlemmene skal velges blant bankens aksjeeiere. Valget forberedes av en valgkomite som foruten representantskapets formann består av 2 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Av og blant de ansatte i banken velges fire femtendeler av representantskapets medlemmer med halvdelen så mange varamedlemmer. Kongen gir nærmere regler om dette valget. Representantskapet velger årlig formann og nestformann blant medlemmene. Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for to år. Av de medlemmer som ved første gangs valg er valgt av generalforsamlingen trer halvparten ut etter loddtrekning etter ett år. Deretter trer hvert år de ut, som har tjenestegjort lengst. Loddtrekningen foretas av valgkomiteen.

12 Et representantskapsmedlem har rett til å tre tilbake før valgperioden er utløpt dersom særlig grunn foreligger. Representantskapet og den som har valgt medlemmet, skal gis rimelig forhåndsvarsel. Et representantskapsmedlem kan avsettes av den som har valgt medlemmet. Dette gjelder ikke medlemmer valgt av de ansatte i banken, jfr. femte ledd i paragrafen her. Uttrer et medlem av representantskapet før vedkommende valgperiode er utløpt, velges ved første anledning nytt medlem for perioden. 4-2 Representantskapet sammenkalles av formannen til møte så ofte som nødvendig samt når styret, kontrollkomitéen eller minst en seksdel av representantskapets medlemmer krever det. Styrets og kontrollkomitéens medlemmer og revisor skal innkalles til representantskapets møter. Dersom representantskapet for det enkelte tilfelle ikke bestemmer noe annet, har styrets og kontrollkomitéens medlemmer rett til å være til stede og uttale seg på møter i representantskapet. Styrets formann og administrerende direktør har plikt til å være til stede med mindre dette er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. I sistnevnte tilfelle skal det utpekes en stedfortreder. 4-3 Godtgjørelsen til representantskapets medlemmer fastsettes av generalforsamlingen. Et representantskapsmedlem må ikke i anledning sitt arbeid for representantskapet motta godtgjørelse fra andre enn banken. Dette gjelder også godtgjørelse som en medkontrahent eller hans eller hennes representant har betinget seg hos banken. Godtgjørelse som er avtalt eller mottatt i strid med forbudet i første ledd, tilfaller banken. Dette gjelder også avkastning av og eiendeler som er kommet i stedet for godtgjørelsen. Forbudet i første ledd er ikke til hinder for at representantskapsmedlem som ikke deltar i den daglige ledelse, kan opptre som mellommann overfor selskapet mot vanlig mellommanngodtgjørelse dersom: 1. representantskapsmedlemmet ikke også representerer banken, og 2. forretningen inngår i mellommannsvirksomhet som representantskapsmedlemmet driver som næring 4-4 Representantskapets medlemmer må ikke foreta noe som er egnet til å gi visse aksjeeiere eller andre en urimelig fordel på andre aksjeeieres eller bankens bekostning. Representantskapet må ikke etterkomme noen beslutning av generalforsamlingen eller et annet selskapsorgan hvis beslutningen strider mot lov eller bankens vedtekter. 4-5 Representantskapet er vedtaksført når mer enn halvparten av samtlige medlemmer er til stede. Representantskapet kan dog ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmene er gitt

13 anledning til å delta i sakens behandling. Har et medlem forfall, skal varamedlem gis anledning til å møte. Som representantskapets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for eller ved stemmelikhet det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for en beslutning, må dog alltid utgjøre mer enn en tredjedel av samtlige representantskapsmedlemmer. 4-6 Representantskapet skal: 1. Føre tilsyn med styrets og administrerende direktørs forvaltning av banken og påse at bankens formål fremmes i samsvar med lovgivningen, vedtektene og generalforsamlingens og representantskapets egne vedtak, samt fastsette retningslinjer for bankens virksomhet. Retningslinjene skal være generelle instrukser for bankens styre og administrasjon og skal legges frem for generalforsamlingen til godkjennelse. 2. Velge styrets valgte medlemmer og varamedlemmer, jfr. likevel 3-1 tredje ledd. 3. Velge valgkomité jfr Velge revisor eller revisjonsfirma. 5. Motta opplysninger om bankens drift og gå gjennom dens regnskapsutdrag og beretninger fra kontrollkomitéen. Hvert medlem kan på møte i representantskapet kreve opplysninger om selskapets drift i den utstrekning de finner det nødvendig. Representantskapet kan selv eller ved utvalg iverksette undersøkelser. 6. Gå gjennom bankens årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, og gi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til årsregnskap, og styrets forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap. Styrets forslag samt revisjonsberetning skal sendes representantskapets medlemmer senest en uke før saken skal behandles. 7. Treffe vedtak om godtgjørelse for bankens tillitsmenn og revisor og godtgjørelse/lønn for administrerende direktør. 8. Avgi uttalelser i saker vedkommende banken, som forelegges det av styret eller kontrollkomitéen. Representantskapet kan vedta anbefalinger til styret i hvilken som helst sak. Representantskapet kan ikke ta avgjørelse i saker som etter 3-5 hører under styret. 4-7 Etter forslag fra styret gjør representantskapet vedtak om: 1. Opprettelse av filial eller avdelingskontor og nedleggelse av filial eller

14 avdelingskontor i kommune hvor banken ikke har sitt hovedkontor, annen filial eller avdelingskontor. 2. Om og i tilfelle hvor stort utbytte som skal deles ut til aksjeeierne innenfor det høyeste beløp som styret fastsetter og fra hvilket tidspunkt det vedtatte utbytte kan utbetales. 4-8 Over forhandlingene føres protokoll under møtelederens ansvar. Protokollen skal godkjennes og underskrives av alle møtedeltakere eller av møteleder og to andre møtedeltakere som velges på møte. Kap. 5 Kontrollkomite. 5-1 Kontrollkomitéen består av minst 3 medlemmer og minst 1 varamedlem. Medlem av kontrollkomitéen må fylle vilkårene for valg til representantskapet. Ett medlem må tilfredsstille de krav som stiles til dommere etter lov 13. august 1915 om domstolene 54 annet ledd. Valget av dette medlemmet skal godkjennes av Finanstilsynet. Finanstilsynet kan dispensere fra bestemmelsene i de to foregående punktum. Styremedlem, varamedlem til styre, revisor eller tjenestemann i banken kan ikke velges til medlem eller varamedlem i kontrollkomitéen. Heller ikke kan det velges noen som er umyndig eller som står i samarbeids-, underordnings-, eller avhengighetsforhold til eller er gift med eller i rett opp eller nedstigende linje eller i første sidelinje er beslektet eller besvogret med styremedlem, varamedlem til styret, revisor eller overordnet tjenestemann i banken. Heller ikke kan det velges noen som er gått konkurs, har åpnet gjeldsforhandling eller er under privat administrasjon. Inntrer forhold som gjør at vedkommende ikke lenger er valgbar, trer han ut av kontrollkomitéen. I stedet for medlem som trer ut, velges ved første anledning nytt medlem for resten av hans valgperiode. Valgene gjelder for to år. 5-2 Kontrollkomitéen møter så ofte det anses påkrevet for å sikre et effektivt tilsyn. Den skal føre en av Finanstilsynet autorisert protokoll over sine forhandlinger og skal hvert år gi melding til representantskapet, generalforsamlingen og Finanstilsynet om sitt arbeid og bankens stilling. Representantskapet skal vedta instruks for komitéen. Instruksen skal godkjennes av Finanstilsynet. Kap. 6 Generalforsamlingen. 6-1 Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i banken, med mindre myndighet er lagt eksklusivt til et av bankens øvrige organer ved særskilt lovbestemmelse. På generalforsamlingen har hver aksje en stemme. Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall, med mindre annet følger av lov eller vedtekter.

15 Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år ved bankens hovedkontor innen utgangen av april måned. Generalforsamlingen innkalles av representantskapets formann. Styrets og kontrollkomitéens medlemmer og revisor skal innkalles til generalforsamlingens møte. Styrets og kontrollkomitéens medlemmer har rett til å være til stede og uttale seg på møter i generalforsamlingen. Styrets formann og administrerende direktør har plikt til å være til stede med mindre det foreligger gyldig forfall. I så fall skal det utpekes stedfortreder. Før generalforsamling holdes skal Finanstilsynet i god tid, senest samtidig med lovlig innkallelse til aksjonærene, gis melding om de saker som skal behandles. Av forhandlingsprotokollen skal en gjenpart straks sendes Finanstilsynet. 6-2 På den ordinære generalforsamling skal årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetningen og representantskapets uttalelse, jfr. 4-6 nr. 6, legges frem og utdeles til de aksjeeiere som ikke har fått dokumentene tilsendt på forhånd 6-3 Representantskapets formann åpner generalforsamlingen og leder forhandlingene til møteleder er valgt. 6-4 Den ordinære generalforsamling skal: 1. Velge møteleder blant de møtende aksjonærer 2. velge elleve femtendeler av representantskapets medlemmer og halvparten så mange varamedlemmer blant bankens aksjeeiere, samt medlemmer til kontrollkomitéen 3. velge en valgkomité som skal forberede de valg som skal foregå på neste ordinære Generalforsamling av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet og kontrollkomitéen 4. godkjenne årsregnskap, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd 5. behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen. 6-5 Når generalforsamlingen er åpnet, skal møtelederen la opprette fortegnelse over de møtende aksjeeiere og representantene for aksjeeiere med oppgaver over hvor mange aksjer og stemmer hver av dem representerer. Denne fortegnelse anvendes inntil den måtte bli endret av generalforsamlingen.

16 6-6 Avstemning skjer skriftlig dersom ikke samtlige møtende samtykker i avstemning på annen måte. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll over generalforsamlingen. I protokollen skal generalforsamlingens beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivningen. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere og representanter skal inntas i eller vedlegges protokollen. Protokollen skal undertegnes av møtelederen og minst en annen person som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende. Protokollen skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne og oppbevares på betryggende måte. Kap. 7 Revisor. 7-1 Revisor skal følge de instrukser og pålegg som måtte bli gitt av representantskapet for så vidt de ikke strider mot bestemmelser gitt i lov eller i medhold av lov eller mot bankens vedtekter eller god revisjonsskikk. Revisor gir sine antegnelser og meldinger gjennom kontrollkomitéen til representantskapet. Revisjonsberetning skal avgis minst to uker forut for det representantskapsmøte hvor regnskapet skal behandles. Kap. 8 Valgkomité. 8-1 Generalforsamlingen velger en valgkomité, jf. 6-4 nr. 3 som består av 3 medlemmer med 1 varamedlem. Medlemmene og varamedlemmene velges av generalforsamlingen for to år. Medlemmene kan bare gjenvelges to ganger. Valgkomiteen skal foreslå andre kandidater unntatt de ansattes representanter til følgende tillitsverv og funksjoner: - Representantskapets medlemmer og varamedlemmer, leder og nestleder, - Kontrollkomitéens medlemmer og varamedlemmer, leder og nestleder, - Valgkomitéens medlemmer og varamedlemmer. Valgkomiteen skal også foreslå godtgjørelse til disse. Kap. 9 Innskuddsvilkår. 9-1 Styret fastsetter de nærmere vilkår for mottak og utbetaling av innskudd i samsvar med mulige regler fastsatt av Finanstilsynet.

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken.

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken. VEDTEKTER for Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål HOL SPAREBANK Side 1 1-1 Firma. Kontorkommune. Formål. Hol Sparebank er opprettet den 4. august 1904. VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål Sparebanken skal ha sitt sete i Hol

Detaljer

Vedtekter Jæren Sparebank

Vedtekter Jæren Sparebank Vedtekter Jæren Sparebank Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Jæren Sparebank er dannet ved sammenslutning av Klepp Sparebank og Time Sparebank den 1. januar 2015. Klepp Sparebank ble opprettet i

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Til aksjonærene i Acta Holding ASA Acta Holding ASA Børehaugen 1 N- 4006 Stavanger Tel +47 21 00 30 00 Fax +47 21 00 33 65 NO 979 867 654 www.acta.no / www.actaholding.no INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Fana Sparebank Boligkreditt AS

Fana Sparebank Boligkreditt AS Fana Sparebank Boligkreditt AS Noteringsdokument 2010 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank Februar 2010 Innledning Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

MEDLEMMER AV FORSTANDERSKAPET I FANA SPAREBANK PR. REGNSKAPSÅRET 2014

MEDLEMMER AV FORSTANDERSKAPET I FANA SPAREBANK PR. REGNSKAPSÅRET 2014 MEDLEMMER AV FORSTANDERSKAPET I FANA SPAREBANK PR. REGNSKAPSÅRET 2014 Valgt f.o.m. 1 Valgt t.o.m. På valg INNSKYTERVALGTE Anne Carlsen (leder) 2004 (2012) 2015 Grethe Utkilen (nestleder) 2005 (2013) 2016

Detaljer

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02. REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.05 Side 1 av 26 INNHOLD: 1 INNLEDNING... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Virkeområde...

Detaljer

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Prospekt. Obligasjonslån 2004/2007. Lånet er tilrettelagt av:

Prospekt. Obligasjonslån 2004/2007. Lånet er tilrettelagt av: Prospekt Obligasjonslån 2004/2007 Lånet er tilrettelagt av: Munkedamsv. 35, Postboks 2349 Solli, N-0201 OSLO Telefon: 22 87 81 00, Telefaks: 22 87 80 10 Time Sparebank Prospekt 2004 1. ANSVARSERKLÆRINGER...

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Gjennomsnittlig antall utestående egenkapitalbevis 20.731.183 20.731.183 15.606.370 3.778.267 3.636.795

Gjennomsnittlig antall utestående egenkapitalbevis 20.731.183 20.731.183 15.606.370 3.778.267 3.636.795 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-13 Eierstyring og selskapsledelse.. side 14-23 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 24 Resultatregnskap. side 25 Balanse...

Detaljer

Vedtekter for Kredittforeningen for Sparebanker

Vedtekter for Kredittforeningen for Sparebanker Vedtekter for Kredittforeningen for Sparebanker I. FIRMA 1 Selskapets navn er Kredittforeningen for Sparebanker. Selskapet er stiftet 03.05.2004. II. FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte mellomlange og

Detaljer

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Meddelelse Dette Prospektet er utarbeidet av First Securities ASA i samarbeid med Styret i forbindelse med invitasjon til deltakelse i Tilbudet av aksjer i SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS (Investeringsselskapet).

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5-42 millioner (ikke over EUR

Detaljer

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3 Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 Fast rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid September

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5 millioner Tegningsperiode Fra og med

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE NORSK ANBEFALING EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE www.nues.no 23. oktober 2012 Beriktiget utgave Norsk anbefaling EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

170.driftsår ÅRSRAPPORT2012

170.driftsår ÅRSRAPPORT2012 170.driftsår ÅRSRAPPORT2012 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-14 Eierstyring og selskapsledelse.. side 15-26 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 27 Resultatregnskap.

Detaljer

Å r s r a p p o r t 20 1 2

Å r s r a p p o r t 20 1 2 Årsrapport 20 12 Foto side 1, 29, 59, 63 : Merete Kvammen Foto side 5: Jan Robert Wick Foto side 7, 21, 31,81: Jos de Horde Grafisk formgiving: Signus AS Nøkkeltall egenkapitalbevis Hol Sparebank Morbank

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA Revisjon mars 2015 VEDTEKTER FOR 2 ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA 1 Asker Seilforenings Bryggelag Bryggelagetets navn er Asker Seilforenings Bryggelag

Detaljer