OBOSBANKEN AS. Noteringsdokument. OBOSBANKEN AS er et heleid datterselskap av OBOS BBL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OBOSBANKEN AS. Noteringsdokument. OBOSBANKEN AS er et heleid datterselskap av OBOS BBL"

Transkript

1 OBOSBANKEN AS Noteringsdokument 2013 OBOSBANKEN AS er et heleid datterselskap av OBOS BBL Noteringsdokumentet fremlagt for og godkjent av Oslo Børs: 06. desember 2013

2 Innledning OBOSBANKEN AS (OBOS-banken) har fått konsesjon til å starte bankvirksomhet. OBOS-banken eies 100 prosent av OBOS BBL. Virksomhetsoverdragelsen fant sted 21. november Overføring av innskudds- og utlånsaktivitetene i låne- og sparevirksomheten i OBOS BBL har skjedd gradvis siden begynnelsen av november, og overføringen er i all vesentlighet gjennomført til OBOS-banken per dags dato. OBOS-banken ble registrert i Brønnøysundregisteret 27. mai Informasjonsgrunnlag OBOS-banken omfattes ikke av minimumskravene som er angitt i ABM-reglene Det er ikke utarbeidet balanse- og resultatoppstilling for OBOS-banken utover vedlagte åpningsbalanse. Vedlagt finnes pro forma balanse per og , samt prognose og budsjett for årene 2013, 2014 og 2015, som presentert til investorer i forbindelse med utstedelse av obligasjons- og sertifikatlån 21.november Pro forma tallene representerer aktiva og passiva i OBOS BBL (på de angitte balansedatoene), som ved tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen estimeres overført til OBOS-banken. Vedlagt finnes også Finansprospekt 2013 for OBOS BBL. 1. Angivelse av foretaksnavn og forretningskontor OBOSBANKEN AS Hammersborg torg OSLO 2. Stiftelsesdato 22. mai Lovgivning Låntager er underlagt norsk lovgivning. 4. Angivelse av låntagers vedtektsbestemte formål OBOS-banken skal innenfor rammen av den lovgivning som til enhver tid gjelder, utføre alle forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at banker utfører. 5. Organisasjonsnummer Låntagers egenkapital Egenkapitaloppstilling for OBOSBANKEN AS Per Aksjekapital NOK Overkursfond NOK Sum egenkapital NOK Bundet egenkapital summerer seg til aksjekapital på NOK

3 7. Opplysninger om låntagers innlån og utlån Innlån Pro-forma beregnet innskudds- og gjeldsportefølje til kunder som vil bli overført fra OBOS BBL til OBOS-banken NOK per Oversikt over løpende obligasjons- og sertifikatlån per : Obligasjonslån ISIN NAVN UTSTEDT FORFALL VOLUM NO Oslo Bolig og Sparelag MNOK NO Oslo Bolig og Sparelag MNOK NO Oslo Bolig og Sparelag MNOK NO OBOSBANKEN AS MNOK Sum obligasjonslån MNOK Sertifikatlånlån ISIN NAVN UTSTEDT FORFALL VOLUM NO OBOSBANKEN AS MNOK Sum sertifikatlån 150 MNOK Sum totalt MNOK Utlån Pro-forma beregnet utlånsportefølje til kunder som vil bli overført fra OBOS BBL til OBOS-banken NOK per Tap OBOS-banken vil i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen få overført en utlånsportefølje fra OBOS BBL. Historisk har det vært ubetydelige tap tilknyttet denne porteføljen. Nedenfor vises en oversikt over tap og mislighold tilknyttet denne porteføljen, slik den har utviklet seg i OBOS BBL. Det har ikke vært tap i 2011, 2012 eller 2013 tilknyttet porteføljen som vil bli overført.

4 TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER - PORTEFØLJE TIL OVERFØRING OBOS-BANKEN (Beløp i TNOK) NEDSKRIVNINGER PÅ INDIVIDUELLE UTLÅN Nedskrivninger på individuelle utlån Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt nedskrivning Økte nedskrivninger på individuelle utlån i perioden Nye nedskrivninger på individuelle utlån i perioden Tilbakeføring av nedskrivninger på individuelle utlån i perioden = Nedskrivninger på individuelle utlån NEDSKRIVNINGER PÅ GRUPPER AV UTLÅN Nedskrivninger på grupper av utlån /- Periodens nedsskrivninger på grupper av utlån = Nedskrivninger på grupper av utlån TAP PÅ UTLÅN Periodens endring i nedskrivninger på individuelle utlån Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån Periodens konstaterte tap som det tidligere år er nedskrevet for Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er nedskrevet for Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap = Periodens tapskostnader Misligholdte engasjementer pr : Før nedskrivninger på individuelle utlån tilhørende nedskrivninger Netto misligholdte engasjementer Nedskrevne individuelle utlån 31.12: Før nedskrivninger på individuelle utlån tilhørende nedskrivninger Netto nedskrevne individuelle utlån Konsern OBOS BBL er et medlemseid boligbyggelag organisert i henhold til Lov om boligbyggelag av 6. juni OBOS-konsernet er en stor aktør i boligmarkedet i Oslo-området, Østfold, Vestfold, Rogaland, Innlandet, Sør-Trøndelag og Hordaland. OBOS-konsernet har betydelig virksomhet innen boligutvikling, næringseiendom, boligforvaltning og -vedlikehold, spare- og lånevirksomhet og eiendomsmegling. Holdingselskapet OBOS Finans Holding AS er heleid av OBOS. Dette selskapet eier 100 % av OBOS Skadeforsikring AS og OBOS-banken AS. OBOS-banken er registrert og hjemmehørende i Norge. Hovedkontoret ligger i Oslo.

5 OBOS-bankens rolle i OBOS OBOS, Oslo Bolig- og Sparelag, fikk tillatelse og konsesjon fra myndighetene til å starte bank. OBOS-banken er nå under etablering og vil etter planen være i full drift i løpet av 4. kvartal Banken vil være åpen for alle og ha kontoradresse Hammersborg Torg 1. Hovedelementet i banketableringen er at OBOS legger sin finansvirksomhet, Lån & Spar, over til banken. Delings- og fusjonsplan ble vedtatt av OBOS generalforsamling den 28. august OBOS-banken vil få en forvaltningskapital på ca. 13 mrd. kroner. I tillegg er til sammen ca. 7 mrd. kroner i lån overført til Eika Boligkreditt. Innbetalt egenkapital i den nye banken på etableringstidspunktet vil være på omlag 1,31 mrd. kroner. Ved gjennomført virksomhetsoverdragelse vil dette gi banken en egenkapitalandel på ca. 10 % av uvektede eiendeler, og en kjernekapitaldekning på ca. 25 %. Det solide kapitalgrunnlaget gir muligheter for ytterligere sunn vekst fremover. Den samlede virksomheten vil i utgangspunktet ha rundt 37 ansatte. I tillegg vil det bli benyttet konserntjenester fra OBOS. OBOS er største aksjonær i Eika Gruppen AS med en eierandel på 6,82 % og i Eika Boligkreditt med en eierandel på 12,39 % per Med bakgrunn i de utfordringene som ligger i den raske teknologiske utviklingen og kundekrav, og stadig nye, strengere og mer omfattende regulatoriske krav, har OBOS besluttet å omdanne spare- og utlånsvirksomheten til bank. Etablering av bank med tilknytning til bankinfrastrukturer, og bruk av standard banksystem, vil være en hensiktsmessig løsning på utfordringene. Det vil også gi tilgang til nye likviditetskilder bl.a. ved at banken får låneadgang i Norges Bank. Gjennomføring av forannevnte virksomhetsoverføring fant sted 21. november Overføringen av porteføljer er i all hovedsak gjennomført per dags dato. 9. Egne aksjer OBOS-banken har utstedt aksjer pålydende NOK Aksjene er i sin helhet eiet av OBOS BBL. 10. Beskrivelse av låntagers hovedvirksomhet Banken skal forvalte innskuddsmidler og yte lån, primært med pant i eiendom. Banken vil også tilby ordinære banktjenester, som betalingsformidling, betalingskort og nettbank. Banken vil operere hovedsakelig innenfor to markedssegmenter: Personmarkedet der OBOS-medlemmer (privatpersoner) vil utgjøre en vesentlig målgruppe Bedriftsmarkedet der OBOS-konsernets forvaltningsvirksomhet vil være en vesentlig kundegruppe, herunder de boligselskaper som forvaltes av OBOS-konsernet. Utlån skal primært tilbys i de områdene der OBOS er etablert, foreløpig med størst konsentrasjon om Oslo og enkelte omegnskommuner. Banken vil praktisere en konservativ utlånspolicy, og vil operere innen bransjer der OBOS allerede har kompetanse og erfaring.

6 OBOS-banken er organisert i henhold til nedenstående organisasjonskart. BANKSJEF PERSONMARKED OG FELLESFUNKSJONER BEDRIFTSMARKED FORRETNINGSSTØTTE ØKONOMI/ FINANS PERSONMARKED IT ANSV. BET.FORM. KUNDESENTER (DAGLIGBANK) RISIKOSTYRING COMPLIANCE SALG- OG SALGSSTØTTE INTERNKONTROLL DEPOT/UTBETALING MARKED KRYSSALG KONSERN 11. Opplysninger om omsetning og driftsresultat i de siste to regnskapsår OBOS-banken ble stiftet 22. mai Signert åpningsbalanse er vedlagt noteringsdokumentet, sammen med pro-forma balansetall for porteføljen som vil bli overført, samt prognose og budsjett for årene 2013, 2014 og 2015 slik tallene er presentert investorer i forbindelse med utstedelse av obligasjons- og sertifikatlån. 12. Beliggenhet OBOS-bankens adresse er Hammersborg torg 1, 0179 Oslo. Det bekreftes at OBOS-banken ikke har eiendom eller anlegg. 13. For gruvedrift, kraftproduksjon, osv. Ikke aktuelt for OBOS-banken 14. Uvanlige forhold Banken bekrefter å ikke være kjent med uvanlige forhold som kan ha innvirkning på virksomheten. 15. Informasjon om tillatelser, m.v. OBOS-banken er i brev av fra Finansdepartementet gitt konsesjon til å drive bankvirksomhet. Endelig tillatelse til oppstart av banken ble gitt av Finanstilsynet Opplysning om rettstvister m.v. OBOS-banken er ikke part rettstvister, voldgiftstvister, rettsavgjørelser, voldgiftsavgjørelser og forlik som har eller kan få vesentlig innflytelse på låntagers økonomiske stilling. 17. Investeringer, tidligere OBOS-banken er et nyopprettet selskap som ikke har gjennomført investeringer utover investeringer tilknyttet systemer for ordinær bankdrift før virksomhetsoverdragelsen. Disse vil videreføres i OBOSbanken. 18. Investeringer, planlagte Det bekreftes å ikke foreligge noen planlagte investeringsbeslutninger utover ordinær bankdrift fra de styrende organer. 19. Investeringer, besluttede

7 Det bekreftes å ikke foreligger noen investeringsbeslutninger utover ordinær bankdrift fra de styrende organer. 20. Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling OBOS-banken ble stiftet 22. mai Det er ikke utarbeidet balanse- og resultatoppstilling for OBOS-banken utover vedlagte åpningsbalanse. Vedlagt finnes pro-forma balanse per og , samt prognose og budsjett for årene 2013, 2014 og 2015, som presentert til investorer i forbindelse med utstedelse av obligasjons- og sertifikatlån 21.november Pro forma tallene representerer aktiva og passiva i OBOS BBL (på de angitte balansedatoene), som ved tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen estimeres overført til OBOS-banken. Vedlagt finnes også Finansprospekt 2013 for OBOS BBL. 21. Utvikling i låntagers virksomhet Dato for virksomhetsoverdragelsen var Vi er ikke kjent med utvikling utover det som er presentert ellers i dokumentet. 22. Navn, adresse og stilling hos låntager Tabellen nedenfor viser personer i bankens ledelse, styre og kontrollkomite.

8 Navn Helge Lem Anne Elisabeth Thurmann-Nielsen Daniel Kjørberg Siraj Agnes Bergo Odd Halvor Dahl Lars-Petter Eidsnes Johannesen Morten Aagenæs Ola Lilleseth Braaten Marit Sigrid Midttun Svein Haugsvold Stilling / funksjon Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Representant for de ansatte Varamedlem Varamedlem (for de ansatte) Daglig leder/adm. direktør Kontrollkomiteens leder Kontrollkomiteen for låntaker er identisk med kontrollkomiteen i OBOS Finans Holding AS og OBOS Skadeforsikring AS. 23. Bistand Dokumentet er utarbeidet av OBOS-banken i samarbeid med DNB Bank ASA, DNB Markets. 24. Erklæring OBOS-banken er kjent med sitt ansvar for herværende dokument, og erklærer at opplysningene i dokumentet, så langt vi kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre dokumentets betydningsinnhold. Signert ansvarserklæring er tatt inn som vedlegg til dokumentet. 25. Revisor PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 8, 0191 OSLO Ansvarlig revisor: Magne Sem 26. Dokumentgjennomsyn Det bekreftes at alle dokumenter som er nevnt i dokumentet vedrørende låntager er fremlagt til gjennomsyn i bankens kontor på Hammersborg torg og på OBOS internettsider: Vedlegg til dokumentet Følgende vedlegg inngår som en del av dokumentet Vedtekter OBOS-banken AS 2. Signert åpningsbalanse OBOS-banken AS 3. Redegjørelse for fisjonsplan 4. Prognose/budsjett balanse OBOS-banken 5. Finansprospekt OBOS BBL Firmaattest 7. Ansvarserklæring 8. Lånebeskrivelse 9. Låneavtale

9 Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR OBOSBanken AS (Vedtatt 22. mai 2013, endret 25. september 2013) 1-1 OBOSBanken AS er opprettet den 22. mai 2013 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken kan innenfor rammen, av den lovgivning som til enhver tid gjelder, utføre alle forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at banker utfører. Kap. 2 Aksjekapital. Ansvarlig kapital. Aksjer. 2-1 Bankens aksjekapital er kr kroneråttehundreognittisyvmillionerfemhundretusen fordelt på aksjer a kr ,- fullt innbetalt. 2-2 Aksjene i banken skal ikke være registrert i Verdipapirsentralen. Alt erverv av aksjer skal meldes i samsvar med aksjeloven 4-7. Erverv av aksjer ved overdragelse (salg/gave) er betinget av samtykke fra styret. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn. Nekting av samtykke skal begrunnes skriftlig. Erververen av en aksje kan bare utøve de rettigheter som tilkommer en aksjeeier når ervervet er innført i aksjeregisteret, eller når ervervet er meldt og godtgjort i samsvar med aksjeloven 4-2 første punktum. Dette gjelder likevel ikke for retten til utbytte og andre utdelinger og retten til nye aksjer ved kapitalforhøyelse, jf. aksjeloven 4-2 første ledd annet punktum. Kap. 3 Styret. 3-1 Styret består av 5 til 7 medlemmer som velges av representantskapet. Minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket, med mindre Kongen gjør unntak i det enkelte tilfelle. Bostedskravet gjelder ikke statsborgere i stater som er part i EØSavtalen, når de er bosatt i en slik stat. Ett av styrets valgte medlemmer skal være ansatt i banken. For dette medlem skal det velges et personlig varamedlem med møte- og talerett i styret. For de øvrige valgte styremedlemmer velges inntil 2 varamedlemmer. Styrets formann og nestformann velges særskilt. De valgte styremedlemmer tjenestegjor i to år. Av de valgte medlemmer uttrer hvert år de som har gjort tjeneste lengst. Første gang uttrer tilnærmet halvdelen etter loddtrekning som foretas av valgkomiteen. Varamedlemmene velges for to år. r.\\saker\\2011\ \s \55841.doc

10 I stedet for styremedlem som trer ut før valgperioden er ute, velges ved første anledning nytt medlem for resten av perioden. 3-2 Valget av styremedlemmer forberedes av en valgkomité som foruten representantskapets formann består av 2 medlemmer, valgt av representantskapet. Komitéen skal ha medlemmer fra begge grupper i representantskapet, jfr. forretningsbankloven 11 fjerde og femte ledd. Representantskapets formann er formann i valgkomitéen. For det styremedlemmet som velges blant de ansatte i banken, og for dette medlems personlige varamedlem, avgir bare representanten for de ansatte i valgkomitéen innstilling. 3-3 Styret sammenkalles av formannen og har møte minst en gang om måneden og ellers så ofte bankens virksomhet tilsier det eller når et medlem krever det. Styret er vedtaksført når mer enn halvdelen av samtlige styremedlemmer er til stede eller deltar i behandlingen av en sak. Styret kan dog ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmer av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i sakens behandling. Har et styremedlem forfall, skal varamedlemmet gis anledning til å møte eller delta i behandlingen av en sak. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende styremedlemmer eller de som deltar i behandlingen, har stemt for, eller ved stemmelikhet det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for en beslutning, må dog alltid utgjøre minst halvdelen av samtlige styremedlemmer. Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med beslutninger som er truffet i deres fravær. 3-4 I samsvar med Finanstilsynets forskrift kan bankens samlede styre fungere som revisjonsutvalg. Styret skal samlet ha den kompetansen som ut fra bankens organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta revisjonsutvalgets oppgaver. Minst ett av medlemmene skal være uavhengig av virksomheten og ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon. Revisjonsutvalgets oppgaver er å: a) forberede styrets oppfølging av regnskapsrapporteringsprosessen, b) overvåke systemene for internkontroll og risikostyring samt bankens internrevisjon om slik funksjon er etablert, c) ha løpende kontakt med bankens valgte revisor om revisjonen av årsregnskapet, d) vurdere og overvåke revisors uavhengighet, jf. revisorloven kapittel 4, herunder særlig i hvilken grad andre tjenester enn revisjon som er levert av revisor eller revisjonsselskapet, utgjør en trussel mot uavhengigheten. 3-5 Styret forestår forvaltningen av bankens anliggender, og treffer herunder avgjørelse i de enkelte kredittsaker. Det skal sørge for en tilfredsstillende organisasjon av bankens

11 virksomhet, herunder påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 3-6 Styret ansetter og sier opp/avskjediger bankens medarbeidere og fastsetter deres betingelser. Styret kan delegere denne myndighet når det gjelder andre medarbeidere enn administrerende direktør. 3-7 Bankens firma tegnes av styrets formann og ett styremedlem i fellesskap eller av styrets nestformann og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan gi nærmere angitte ansatte rett til å tegne bankens firma. Styret kan dessuten meddele prokura og spesialfullmakter. 3-8 Administrerende direktør har den daglige ledelse av bankens virksomhet i samsvar med generelle instrukser fastsatt av representantskapet og godkjent av generalforsamlingen samt de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Kap. 4 Representantskapet. 4-1 Representantskapet består av 15 medlemmer. Representantskapet bør være allsidig sammensatt og bl.a. ha medlemmer fra ulike distrikter og næringer som er berørt av bankens virksomhet. Representantskapets formann og minst halvparten av representantskapets medlemmer skal være bosatt her i riket, med mindre Kongen gjør unntak i det enkelte tilfelle. Bostedskravet gjelder ikke statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen, når de er bosatt i en slik stat. Styremedlem, observatør og administrerende direktør kan ikke være medlem av representantskapet. Generalforsamlingen velger 11 av representantskapets medlemmer med halvdelen så mange varamedlemmer. Medlemmene og varamedlemmene skal velges blant bankens aksjeeiere. Valget forberedes av en valgkomite som foruten representantskapets formann består av 2 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Av og blant de ansatte i banken velges fire femtendeler av representantskapets medlemmer med halvdelen så mange varamedlemmer. Kongen gir nærmere regler om dette valget. Representantskapet velger årlig formann og nestformann blant medlemmene. Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for to år. Av de medlemmer som ved første gangs valg er valgt av generalforsamlingen trer halvparten ut etter loddtrekning etter ett år. Deretter trer hvert år de ut, som har tjenestegjort lengst. Loddtrekningen foretas av valgkomiteen.

12 Et representantskapsmedlem har rett til å tre tilbake før valgperioden er utløpt dersom særlig grunn foreligger. Representantskapet og den som har valgt medlemmet, skal gis rimelig forhåndsvarsel. Et representantskapsmedlem kan avsettes av den som har valgt medlemmet. Dette gjelder ikke medlemmer valgt av de ansatte i banken, jfr. femte ledd i paragrafen her. Uttrer et medlem av representantskapet før vedkommende valgperiode er utløpt, velges ved første anledning nytt medlem for perioden. 4-2 Representantskapet sammenkalles av formannen til møte så ofte som nødvendig samt når styret, kontrollkomitéen eller minst en seksdel av representantskapets medlemmer krever det. Styrets og kontrollkomitéens medlemmer og revisor skal innkalles til representantskapets møter. Dersom representantskapet for det enkelte tilfelle ikke bestemmer noe annet, har styrets og kontrollkomitéens medlemmer rett til å være til stede og uttale seg på møter i representantskapet. Styrets formann og administrerende direktør har plikt til å være til stede med mindre dette er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. I sistnevnte tilfelle skal det utpekes en stedfortreder. 4-3 Godtgjørelsen til representantskapets medlemmer fastsettes av generalforsamlingen. Et representantskapsmedlem må ikke i anledning sitt arbeid for representantskapet motta godtgjørelse fra andre enn banken. Dette gjelder også godtgjørelse som en medkontrahent eller hans eller hennes representant har betinget seg hos banken. Godtgjørelse som er avtalt eller mottatt i strid med forbudet i første ledd, tilfaller banken. Dette gjelder også avkastning av og eiendeler som er kommet i stedet for godtgjørelsen. Forbudet i første ledd er ikke til hinder for at representantskapsmedlem som ikke deltar i den daglige ledelse, kan opptre som mellommann overfor selskapet mot vanlig mellommanngodtgjørelse dersom: 1. representantskapsmedlemmet ikke også representerer banken, og 2. forretningen inngår i mellommannsvirksomhet som representantskapsmedlemmet driver som næring 4-4 Representantskapets medlemmer må ikke foreta noe som er egnet til å gi visse aksjeeiere eller andre en urimelig fordel på andre aksjeeieres eller bankens bekostning. Representantskapet må ikke etterkomme noen beslutning av generalforsamlingen eller et annet selskapsorgan hvis beslutningen strider mot lov eller bankens vedtekter. 4-5 Representantskapet er vedtaksført når mer enn halvparten av samtlige medlemmer er til stede. Representantskapet kan dog ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmene er gitt

13 anledning til å delta i sakens behandling. Har et medlem forfall, skal varamedlem gis anledning til å møte. Som representantskapets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for eller ved stemmelikhet det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for en beslutning, må dog alltid utgjøre mer enn en tredjedel av samtlige representantskapsmedlemmer. 4-6 Representantskapet skal: 1. Føre tilsyn med styrets og administrerende direktørs forvaltning av banken og påse at bankens formål fremmes i samsvar med lovgivningen, vedtektene og generalforsamlingens og representantskapets egne vedtak, samt fastsette retningslinjer for bankens virksomhet. Retningslinjene skal være generelle instrukser for bankens styre og administrasjon og skal legges frem for generalforsamlingen til godkjennelse. 2. Velge styrets valgte medlemmer og varamedlemmer, jfr. likevel 3-1 tredje ledd. 3. Velge valgkomité jfr Velge revisor eller revisjonsfirma. 5. Motta opplysninger om bankens drift og gå gjennom dens regnskapsutdrag og beretninger fra kontrollkomitéen. Hvert medlem kan på møte i representantskapet kreve opplysninger om selskapets drift i den utstrekning de finner det nødvendig. Representantskapet kan selv eller ved utvalg iverksette undersøkelser. 6. Gå gjennom bankens årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, og gi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til årsregnskap, og styrets forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap. Styrets forslag samt revisjonsberetning skal sendes representantskapets medlemmer senest en uke før saken skal behandles. 7. Treffe vedtak om godtgjørelse for bankens tillitsmenn og revisor og godtgjørelse/lønn for administrerende direktør. 8. Avgi uttalelser i saker vedkommende banken, som forelegges det av styret eller kontrollkomitéen. Representantskapet kan vedta anbefalinger til styret i hvilken som helst sak. Representantskapet kan ikke ta avgjørelse i saker som etter 3-5 hører under styret. 4-7 Etter forslag fra styret gjør representantskapet vedtak om: 1. Opprettelse av filial eller avdelingskontor og nedleggelse av filial eller

14 avdelingskontor i kommune hvor banken ikke har sitt hovedkontor, annen filial eller avdelingskontor. 2. Om og i tilfelle hvor stort utbytte som skal deles ut til aksjeeierne innenfor det høyeste beløp som styret fastsetter og fra hvilket tidspunkt det vedtatte utbytte kan utbetales. 4-8 Over forhandlingene føres protokoll under møtelederens ansvar. Protokollen skal godkjennes og underskrives av alle møtedeltakere eller av møteleder og to andre møtedeltakere som velges på møte. Kap. 5 Kontrollkomite. 5-1 Kontrollkomitéen består av minst 3 medlemmer og minst 1 varamedlem. Medlem av kontrollkomitéen må fylle vilkårene for valg til representantskapet. Ett medlem må tilfredsstille de krav som stiles til dommere etter lov 13. august 1915 om domstolene 54 annet ledd. Valget av dette medlemmet skal godkjennes av Finanstilsynet. Finanstilsynet kan dispensere fra bestemmelsene i de to foregående punktum. Styremedlem, varamedlem til styre, revisor eller tjenestemann i banken kan ikke velges til medlem eller varamedlem i kontrollkomitéen. Heller ikke kan det velges noen som er umyndig eller som står i samarbeids-, underordnings-, eller avhengighetsforhold til eller er gift med eller i rett opp eller nedstigende linje eller i første sidelinje er beslektet eller besvogret med styremedlem, varamedlem til styret, revisor eller overordnet tjenestemann i banken. Heller ikke kan det velges noen som er gått konkurs, har åpnet gjeldsforhandling eller er under privat administrasjon. Inntrer forhold som gjør at vedkommende ikke lenger er valgbar, trer han ut av kontrollkomitéen. I stedet for medlem som trer ut, velges ved første anledning nytt medlem for resten av hans valgperiode. Valgene gjelder for to år. 5-2 Kontrollkomitéen møter så ofte det anses påkrevet for å sikre et effektivt tilsyn. Den skal føre en av Finanstilsynet autorisert protokoll over sine forhandlinger og skal hvert år gi melding til representantskapet, generalforsamlingen og Finanstilsynet om sitt arbeid og bankens stilling. Representantskapet skal vedta instruks for komitéen. Instruksen skal godkjennes av Finanstilsynet. Kap. 6 Generalforsamlingen. 6-1 Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i banken, med mindre myndighet er lagt eksklusivt til et av bankens øvrige organer ved særskilt lovbestemmelse. På generalforsamlingen har hver aksje en stemme. Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall, med mindre annet følger av lov eller vedtekter.

15 Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år ved bankens hovedkontor innen utgangen av april måned. Generalforsamlingen innkalles av representantskapets formann. Styrets og kontrollkomitéens medlemmer og revisor skal innkalles til generalforsamlingens møte. Styrets og kontrollkomitéens medlemmer har rett til å være til stede og uttale seg på møter i generalforsamlingen. Styrets formann og administrerende direktør har plikt til å være til stede med mindre det foreligger gyldig forfall. I så fall skal det utpekes stedfortreder. Før generalforsamling holdes skal Finanstilsynet i god tid, senest samtidig med lovlig innkallelse til aksjonærene, gis melding om de saker som skal behandles. Av forhandlingsprotokollen skal en gjenpart straks sendes Finanstilsynet. 6-2 På den ordinære generalforsamling skal årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetningen og representantskapets uttalelse, jfr. 4-6 nr. 6, legges frem og utdeles til de aksjeeiere som ikke har fått dokumentene tilsendt på forhånd 6-3 Representantskapets formann åpner generalforsamlingen og leder forhandlingene til møteleder er valgt. 6-4 Den ordinære generalforsamling skal: 1. Velge møteleder blant de møtende aksjonærer 2. velge elleve femtendeler av representantskapets medlemmer og halvparten så mange varamedlemmer blant bankens aksjeeiere, samt medlemmer til kontrollkomitéen 3. velge en valgkomité som skal forberede de valg som skal foregå på neste ordinære Generalforsamling av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet og kontrollkomitéen 4. godkjenne årsregnskap, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd 5. behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen. 6-5 Når generalforsamlingen er åpnet, skal møtelederen la opprette fortegnelse over de møtende aksjeeiere og representantene for aksjeeiere med oppgaver over hvor mange aksjer og stemmer hver av dem representerer. Denne fortegnelse anvendes inntil den måtte bli endret av generalforsamlingen.

16 6-6 Avstemning skjer skriftlig dersom ikke samtlige møtende samtykker i avstemning på annen måte. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll over generalforsamlingen. I protokollen skal generalforsamlingens beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivningen. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere og representanter skal inntas i eller vedlegges protokollen. Protokollen skal undertegnes av møtelederen og minst en annen person som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende. Protokollen skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne og oppbevares på betryggende måte. Kap. 7 Revisor. 7-1 Revisor skal følge de instrukser og pålegg som måtte bli gitt av representantskapet for så vidt de ikke strider mot bestemmelser gitt i lov eller i medhold av lov eller mot bankens vedtekter eller god revisjonsskikk. Revisor gir sine antegnelser og meldinger gjennom kontrollkomitéen til representantskapet. Revisjonsberetning skal avgis minst to uker forut for det representantskapsmøte hvor regnskapet skal behandles. Kap. 8 Valgkomité. 8-1 Generalforsamlingen velger en valgkomité, jf. 6-4 nr. 3 som består av 3 medlemmer med 1 varamedlem. Medlemmene og varamedlemmene velges av generalforsamlingen for to år. Medlemmene kan bare gjenvelges to ganger. Valgkomiteen skal foreslå andre kandidater unntatt de ansattes representanter til følgende tillitsverv og funksjoner: - Representantskapets medlemmer og varamedlemmer, leder og nestleder, - Kontrollkomitéens medlemmer og varamedlemmer, leder og nestleder, - Valgkomitéens medlemmer og varamedlemmer. Valgkomiteen skal også foreslå godtgjørelse til disse. Kap. 9 Innskuddsvilkår. 9-1 Styret fastsetter de nærmere vilkår for mottak og utbetaling av innskudd i samsvar med mulige regler fastsatt av Finanstilsynet.

17 Kap. 10 Årsregnskap og årsberetning Regnskapsåret følger kalenderåret. For hvert regnskapsår avgir styret årsregnskapet og årsberetningen. Minst en måned forut for den ordinære generalforsamling skal årsregnskap og årsberetning stilles til rådighet for revisor. Årsberetningen og det reviderte regnskap skal gjennomgås av kontrollkomitéen og representantskapet før det forelegges generalforsamlingen. Generalforsamlingen fastsetter regnskapet senest innen utgangen av april måned. Kap. 11 Aldersgrense. Tjenestetid Høyeste aldersgrense for fast ansatte er 67 år Et valgt medlem eller formann for styre, avdelingsstyre, representantskap eller kontrollkomité kan ikke ha dette tillitsverv sammenhengende lenger enn 12 år, eller ha disse tillitsverv et lengre samlet tidsrom enn 20 år. Ved beregning av disse tidsrom medregnes bare den tid vedkommende har hatt tillitsverv i banken etter 1. januar En person kan ikke velges/gjenvelges til noen av disse verv dersom vedkommende på grunn av bestemmelsene i denne paragraf ikke kan sitte valgperioden ut. Kap. 12 Vedtektsendringer Beslutning om å endre vedtektene fattes av generalforsamlingen. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredjedeler av så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. Forslag til endringer i vedtektene må være innsendt til styrets formann senest fire uker før generalforsamlingen skal behandle forslaget. Kap. 13 Ikrafttreden 13-1 Disse vedtekter trer i kraft når de er godkjent i samsvar med forretningsbankloven 4 tredje ledd.

18

19

20

VEDTEKTER FOR PARETO BANK ASA

VEDTEKTER FOR PARETO BANK ASA VEDTEKTER FOR PARETO BANK ASA Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Pareto Bank ASA er en forretningsbank som har sitt forretningskontor i Oslo. Banken kan utføre alle forretninger og tjenester

Detaljer

VEDTEKTER FOR BANK2 ASA. (sist endret i ekstraordinær generalforsamling 19. november 2012)

VEDTEKTER FOR BANK2 ASA. (sist endret i ekstraordinær generalforsamling 19. november 2012) VEDTEKTER FOR BANK2 ASA (sist endret i ekstraordinær generalforsamling 19. november 2012) Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Bank2 ASA er opprettet den 12. mai 2005 og har sitt forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER BANK NORWEGIAN AS

VEDTEKTER BANK NORWEGIAN AS VEDTEKTER PER APRIL 2011 BANK NORWEGIAN AS Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Selskapets navn er Bank Norwegian AS, og er opprettet den 5. juni 2007. Selskapet har sitt forretningskontor i Bærum

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS Vedtatt av generalforsamlingen 11.12.2007, endret 03.04.2008, 30.04.2008, 14.10.2008, 25.05.2009, 25.08.2009, 29.04.2011, 14.10.2011, 20.03.2012, 04.09.2012, 26.11.2013,

Detaljer

VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS KAP. 1 FIRMA. FORMÅL. FORRETNINGSKONTOR 1 Møre Boligkreditt AS er stiftet den 25.9.2001, og søkt konsesjon som kredittforetak den 20.11.2008. Selskapets formål er å yte

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS (sist endret i generalforsamling 18. september 2015 med virkning fra 5. oktober 2015) KAP. I FIRMA. FORMÅL. KONTORKOMMUNE 1 Selskapets navn er Skandiabanken

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 26.10.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Tidligere eier av aksjer skal sørge for at det straks etter eierskifte sendes melding til Verdipapirsentralen om dette.

Tidligere eier av aksjer skal sørge for at det straks etter eierskifte sendes melding til Verdipapirsentralen om dette. Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret [ ]2016 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Vedtekter. for. SpareBank 1 Næringskreditt Sist endret på generalforsamling 8. april 2011

Vedtekter. for. SpareBank 1 Næringskreditt Sist endret på generalforsamling 8. april 2011 Vedtekter for SpareBank 1 Næringskreditt Sist endret på generalforsamling 8. april 2011 Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 SpareBank 1 Næringskreditt AS er stiftet 28. april 2009. Foretakets formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune. Den har til formål å fremme

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

2. OBOS morselskap 2.1. Eierskap 2.2. Historikk. * OBOS fikk nye medlemmer i 2016 og hadde medlemmer ved årets slutt.

2. OBOS morselskap 2.1. Eierskap 2.2. Historikk. * OBOS fikk nye medlemmer i 2016 og hadde medlemmer ved årets slutt. FINANSPROSPEKT 2017 / 7 2. OBOS morselskap 2.1 Eierskap OBOS er et medlemseid boligbyggelag. Enkeltpersoner og juridiske personer kan bli andelseiere i laget. Ved utgangen av 2016 var det 416 800 betalende

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Sparebanken skal ha sitt sete i Nord-Odal kommune og

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål HOL SPAREBANK Side 1 1-1 Firma. Kontorkommune. Formål. Hol Sparebank er opprettet den 4. august 1904. VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål Sparebanken skal ha sitt sete i Hol

Detaljer

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken.

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken. VEDTEKTER for Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA. (org nr.: ) Sist endret

VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA. (org nr.: ) Sist endret Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 26.10.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

OBOS. Investorpresentasjon november 2013

OBOS. Investorpresentasjon november 2013 OBOS Investorpresentasjon november 2013 Forbehold Denne presentasjonen er basert på faktisk avlagte regnskapstall, men inneholder også fremoverskuende prognoser og budsjettall. Det tas forbehold om at

Detaljer

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. VEDTEKTER side 1 av 5 Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Gildeskål Sparebank er opprettet den 30. september 1882. Sparebanken skal ha sitt sete i Gildeskål kommune.

Detaljer

Vedtekter Klepp Sparebank

Vedtekter Klepp Sparebank Vedtekter Klepp Sparebank Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Klepp Sparebank er opprettet i 1923. Vedtektene ble godkjent første gangen ved kgl. res. den 21. september 1923. Sparebanken skal ha

Detaljer

Vedtekter. for MELDAL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1

Vedtekter. for MELDAL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Vedtekter for MELDAL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Meldal Sparebank er opprettet den 2. april 1894. Sparebanken skal ha sitt sete i Meldal kommune. Den har til formål å fremme sparing

Detaljer

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. 11.96 med endringer av 25.03.98, 16.02.99, 14.5.2002, 16.12.2002, 23.11.2004, 27.2.2007, 31.5.2007, 26.2.2009, 25.2.2010, 30.11.2010, 14.11.

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

(Siste vedtatte endring foretatt i forstanderskapsmøte 14. mai 2012. Siste godkjenning i Finanstilsynet 23.06.2012)

(Siste vedtatte endring foretatt i forstanderskapsmøte 14. mai 2012. Siste godkjenning i Finanstilsynet 23.06.2012) VEDTEKTER (Siste vedtatte endring foretatt i forstanderskapsmøte 14. mai 2012. Siste godkjenning i Finanstilsynet 23.06.2012) Kapittel 1 3 Firma Kontorkommune Formål 3 Kapittel 2 3 Grunnfondet 3 Kapittel

Detaljer

SpareBank 1 Næringskreditt AS

SpareBank 1 Næringskreditt AS AS Noteringsdokument 2011 AS er heleied av bankene i SpareBank 1-alliansen Noteringsdokumentet fremlagt for og godkjent av Oslo Børs: 28.06.2011 Innledning AS er heleid av bankene i SpareBank 1 alliansen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge VEDTEKTER FOR SpareBank 1 Nord-Norge 1. januar 2016 Kap. 1 FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål SpareBank 1 Nord-Norge er dannet ved en sammenslutning av Nordkapp Sparebank,

Detaljer

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 HOVEDPUNKTENE I VEDTEKTENE Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6. Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Firma. Kontorkommune.

Detaljer

SpareBank 1 Gudbrandsdal

SpareBank 1 Gudbrandsdal Bankens vedtekter VEDTEKTER SpareBank 1 Gudbrandsdal Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1 1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. SpareBank 1 Gudbrandsdal er dannet ved sammenslutning av Nord-Fron Sparebank

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

Vedtekter Vedtatt etter emisjon 2014

Vedtekter Vedtatt etter emisjon 2014 Vedtekter Vedtatt etter emisjon 2014 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1 1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Skudenes & Aakra Sparebank er opprettet den 25. april 1876 under navn Skudesnæs Sparebank.

Detaljer

VEDTEKTER for SPAREBANKEN ØST

VEDTEKTER for SPAREBANKEN ØST VEDTEKTER for SPAREBANKEN ØST KAPITTEL 1. FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Sparebanken Øst er dannet ved sammenslutning mellom DrammensBanken Skoger Sparebank og Eiker Sparebank. DrammensBanken Skoger

Detaljer

Vedtekter for OBOS BBL

Vedtekter for OBOS BBL Vedtekter for OBOS BBL 2 VEDTEKTER FOR OBOS BBL OBOS vedtekter, vedtatt på generalforsamlingen 25. april 2005, og med endringer vedtatt på generalforsamlingen 20. april 2009, 18. januar 2010 og 15. april

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretakets navn er SpareBank 1 Nordvest. SpareBank 1 Nordvest er en direkte fortsettelse av Sparebanken Nordvest. Sparebanken

Detaljer

VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND

VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND Kapittel 1: FIRMA/KONTORKOMMUNE/FORMÅL Pkt. 1-1 Sparebankens navn skal være Helgeland Sparebank. Sparebanken skal ha sin forretningsadresse i Rana kommune

Detaljer

Vedtekter. for. DnB NOR Bank ASA. Vedtatt av generalforsamlingen 12. september 2002, sist endret 31. oktober 2007

Vedtekter. for. DnB NOR Bank ASA. Vedtatt av generalforsamlingen 12. september 2002, sist endret 31. oktober 2007 Vedtekter for DnB NOR Bank ASA Vedtatt av generalforsamlingen 12. september 2002, sist endret 31. oktober 2007 Godkjent av Kredittilsynet 23. desember 2003, siste endringer godkjent 28. november 2007 2

Detaljer

VEDTEKTER for FANA SPAREBANK. Vedtatt av forstanderskapet i møte 09.12,2015 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL.

VEDTEKTER for FANA SPAREBANK. Vedtatt av forstanderskapet i møte 09.12,2015 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. VEDTEKTER for FANA SPAREBANK Vedtatt av forstanderskapet i møte 09.12,2015 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Fana Sparebank er opprette! 28. august 1878. Sparebanken

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i Protector Forsikring ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 26. 08.2015 Aksjeeierne i Protector Forsikring ASA innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i selskapets

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS 1 Foretaksnavn I FIRMA Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997. 2 Formål II FORMÅL Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån,

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Vedtekter Jæren Sparebank

Vedtekter Jæren Sparebank Vedtekter Jæren Sparebank Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Jæren Sparebank er dannet ved sammenslutning av Klepp Sparebank og Time Sparebank den 1. januar 2015. Klepp Sparebank ble opprettet i

Detaljer

Vedtekter for SpareBanken Vestfold

Vedtekter for SpareBanken Vestfold KAP. 1 - FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL Vedtekter for SpareBanken Vestfold 1-1 SpareBanken Vestfold ble opprettet den 3. desember 1859 under navnet Sandeherreds Sparebank. Sparebankens vedtekter ble første

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HELGELAND SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HELGELAND SPAREBANK. Kap. 1. Foretaksnavn. Forretningskontor. Formål. 1-1 Foretaksnavn Sparebankens navn skal være Helgeland Sparebank. Sparebanken skal ha sin forretningsadresse i Rana kommune.

Detaljer

VEDTEKTER EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND

VEDTEKTER EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND VEDTEKTER 2017 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND KAP. 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn Sparebankens navn skal være Helgeland Sparebank. Sparebanken skal ha sin forretningsadresse

Detaljer

Innhold. Redaksjonen avsluttet januar 2010.

Innhold. Redaksjonen avsluttet januar 2010. Vedtekter 2010 Innhold 1 Boligbyggelagets navn og organisasjonsform 4 2 Formål 4 3 Andeler og andelseiere 5 4 Overføring av andeler 6 5 Utmelding eller utelukking av OBOS 6 6 Tildeling av boliger 7 7 Generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for OBOS BBL

Vedtekter for OBOS BBL Vedtekter for OBOS BBL 2 3 VEDTEKTER FOR OBOS BBL OBOS vedtekter, vedtatt på generalforsamlingen 25. april 2005, og med endringer vedtatt på generalforsamlingen 20. april 2009, 18. januar 2010, 15. april

Detaljer

Aktiviteten i OBOS-konsernet drives hovedsakelig innenfor rammen av følgende virksomhetsområder: Aksjeinvesteringer

Aktiviteten i OBOS-konsernet drives hovedsakelig innenfor rammen av følgende virksomhetsområder: Aksjeinvesteringer 12 / FINANSPROSPEKT 2017 3. -konsernet 3.1 Virksomhetsområder Aktiviteten i -konsernet drives hovedsakelig innenfor rammen av følgende virksomhetsområder: Boligutvikling og rådgivning Næringseiendom Bank,

Detaljer

Vedtekter for Landkreditt SA

Vedtekter for Landkreditt SA 1 Vedtekter for Landkreditt SA Landkreditt SA er et norsk samvirkeforetak innen finansområdet, som i samsvar med finansforetaksloven 1-3 f) og 17-3 (3) er definert som finansforetak og samvirkeforetak

Detaljer

KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL KAP. 2 GRUNNFONDET KAP. 3 GENERALFORSAMLING. 1 1 Foretaksnavn og forretningskontor

KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL KAP. 2 GRUNNFONDET KAP. 3 GENERALFORSAMLING. 1 1 Foretaksnavn og forretningskontor KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1 1 Foretaksnavn og forretningskontor Skudenes & Aakra Sparebank ble opprettet den 25. april 1876 under navn Skudesnæs Sparebank. Ved kgl. res. av 1. april 1910 ble

Detaljer

2 OBOS FINANSPROSPEKT 2013

2 OBOS FINANSPROSPEKT 2013 Finansprospekt 2013 2 OBOS FINANSPROSPEKT 2013 OBOS FINANSPROSPEKT 2013 3 INNHOLDSFORTEGNELSE _ 1. ERKLÆRING FRA STYRET 3 2. MORSELSKAPET OBOS 4 2.1 Eierskap 4 2.2 Historikk 4 2.3 Visjon 4 2.4 Formål 4

Detaljer

Vedtekter for Kjærbo AS

Vedtekter for Kjærbo AS Vedtekter for Kjærbo AS 1 Selskapets navn er Kjærbo AS. Selskapet har sitt forretningskontor i Ski kommune. 2 Selskapets formål er å skaffe Odd Fellow Ordenen i Follo tjenlige lokaler ved å erverve, oppføre

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 endret 23. juni 2010, 11. mai 2012 og 3. mai 2013 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

Vedtekter for Sparebanken Telemark. Revidert februar 2013

Vedtekter for Sparebanken Telemark. Revidert februar 2013 Vedtekter for Sparebanken Telemark Revidert februar 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN TELEMARK KAP. 1 FIRMA. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL 1-1 Firma. Forretningskontor. Formål Sparebanken Telemark er dannet den

Detaljer

KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL KAP. 2 GRUNNFONDET. 1 1 Foretaksnavn og forretningskontor

KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL KAP. 2 GRUNNFONDET. 1 1 Foretaksnavn og forretningskontor KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1 1 Foretaksnavn og forretningskontor Skudenes & Aakra Sparebank ble opprettet den 25. april 1876 under navn Skudesnæs Sparebank. Ved kgl. res. av 1. april 1910 ble

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 Korrigert og vedtatt etter ny lov 29.02.2016 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar

Detaljer

VEDTEKTER FOR HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK

VEDTEKTER FOR HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK VEDTEKTER FOR HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK KAP. 1 FIRMA. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Forretningskontor. Hjartdal og Gransherad Sparebank er opprettet den 31.03.1898. Sparebanken har

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt forretningskontor i ( ) kommune.

VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt forretningskontor i ( ) kommune. Sparebankforeningen 20.08.2015 VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt

Detaljer

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Vedtekter for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Sist endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bate boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål

Detaljer

Innhold. Redaksjonen ble avsluttet i juni 2014. Design: Gjerholm Design AS Foto: Nadia Frantsen 3

Innhold. Redaksjonen ble avsluttet i juni 2014. Design: Gjerholm Design AS Foto: Nadia Frantsen 3 Fakta om OBOS 1 Innhold Nøkkelfakta... 4 Visjon... 5 Medlemsorganisasjonen... 5 Ledelsen... 6 OBOS-konsernet... 7 Virksomheten... 8 84 år som samvirkeforetak... 9 Trygghet og forutsigbarhet... 9 Økonomiske

Detaljer

Vedtekter. for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA

Vedtekter. for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA Vedtekter for Norske Boligbyggelags Landsforbund SA sist endret 11. juni 2014 Kapittel 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Foretaksform og formål (1) Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er et samvirkeforetak

Detaljer

I 2014 kjøpte OBOS alle aksjene i BWG Homes ASA, som eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge. Virksomheten i Sverige drives gjennom

I 2014 kjøpte OBOS alle aksjene i BWG Homes ASA, som eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge. Virksomheten i Sverige drives gjennom Fakta om OBOS 1 I 2014 kjøpte OBOS alle aksjene i BWG Homes ASA, som eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge. Virksomheten i Sverige drives gjennom Myresjöhus AB, Kärnhem AB og SmålandsVillan

Detaljer

Vedtekter. for. SpareBank 1 Østfold Akershus

Vedtekter. for. SpareBank 1 Østfold Akershus Vedtekter for SpareBank 1 Østfold Akershus Vedtatt av forstanderskapet i Rygge-Vaaler Sparebank 24. mai 2011, i kraft fra 1. november 2011 1 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 SpareBank 1 Østfold Akershus

Detaljer

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank for Sparebankstiftelsen SR- Bank Vedtektene er endret siste gang 31.01.2012 (Godkjent av Finanstilsynet 03.02.2012) for Sparebankstiftelsen SR- Bank 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor

Detaljer

Vedtekter Jæren Sparebank

Vedtekter Jæren Sparebank Vedtekter Jæren Sparebank Kap. 1. Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Jæren Sparebank er dannet ved sammenslutning av Klepp Sparebank og Time Sparebank den 1. januar

Detaljer

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Lillestrøm Sparebank har sitt forretningskontor i Skedsmo kommune. Lillestrøm Sparebank

Detaljer

Vedtekter for SpareBank 1 Hallingdal Valdres

Vedtekter for SpareBank 1 Hallingdal Valdres Vedtekter for SpareBank 1 Hallingdal Valdres Kapittel 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 SpareBank 1 Hallingdal Valdres er dannet ved sammenslutning mellom SpareBank 1 Hallingdal og Øystre Slidre Sparebank.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN VEST

VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN VEST VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN VEST KAP. 1 FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Foretaksnavn: Kontorkommune. Formål Sparebanken Vest er opprettet i 1982 ved sammenslutning av en rekke sparebanker i Hordaland,

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB

Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB Vedtatt på generalforsamling 28.5.1962, sist endret 28.04.2015 Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB org nr 946 629 243 1. Innledende bestemmelser 1.1 Formål Boligbyggelaget TOBB (TOBB) er et samvirkeforetak

Detaljer

VEDTEKTER for Aasen Sparebank. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor i Åsen i Levanger kommune.

VEDTEKTER for Aasen Sparebank. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor i Åsen i Levanger kommune. VEDTEKTER for Aasen Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Aasen Sparebank er opprettet den 1. februar 1862. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor

Detaljer

VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap med ikrafttredelse

VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap med ikrafttredelse VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap 02.12.15 med ikrafttredelse 01.01.16 KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor SpareBank

Detaljer

Vedtekter for. Kredittforeningen for Sparebanker

Vedtekter for. Kredittforeningen for Sparebanker ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Vedtekter for Kredittforeningen for Sparebanker I. FIRMA 1 Selskapets navn er Kredittforeningen for Sparebanker. Selskapet er stiftet 03.05.2004. II. FORMÅL

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

Vedtekter BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Fiber AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS

Vedtekter BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Fiber AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS Vedtekter BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Fiber AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS Innhold BKK er organisert som et konsern med BKK

Detaljer

OBOS BOLIGKREDITT AS. Noteringsdokument OBOS Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av OBOS-banken AS

OBOS BOLIGKREDITT AS. Noteringsdokument OBOS Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av OBOS-banken AS OBOS BOLIGKREDITT AS Noteringsdokument 2016 OBOS Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av OBOS-banken AS Innledning OBOS Boligkreditt AS (OBOS Boligkreditt) er et heleid datterselskap av OBOS-banken

Detaljer

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Lillestrøm Sparebank har sitt forretningskontor i Skedsmo kommune. Lillestrøm Sparebank

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

VEDTEKTER for Aasen Sparebank

VEDTEKTER for Aasen Sparebank VEDTEKTER for Aasen Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Aasen Sparebank er opprettet den 1. februar 1862. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor

Detaljer

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27. november 1945, sist endret den 27. august 2008. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Ålesund

Detaljer

V E D T E K T E R. for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG

V E D T E K T E R. for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG V E D T E K T E R for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG Sist vedtatt på generalforsamling 8.juni 2011og 5/6 2013 Vedtekter for Haugesund boligbyggelag org. nr. 954 361 047. Vedtatt på generalforsamling den 8.juni

Detaljer

Vedtekter. for. Rygge-Vaaler Sparebank

Vedtekter. for. Rygge-Vaaler Sparebank Vedtekter for Rygge-Vaaler Sparebank Vedtatt av forstanderskapet 13. april 2007 1 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Rygge-Vaaler Sparebank ( heretter kalt Sparebanken ) er dannet ved sammenslutning

Detaljer

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. 11.96 med endringer av 25.03.98, 16.02.99, 14.5.2002, 16.12.2002, 23.11.2004, 27.2.2007, 31.5.2007, 26.2.2009, 25.2.2010, 30.11.2010, 14.11.

Detaljer

VEDTEKTER for Aasen Sparebank

VEDTEKTER for Aasen Sparebank VEDTEKTER for Aasen Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Aasen Sparebank er opprettet den 1. februar 1862. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor

Detaljer

Vedtekter for Kredittforeningen for Sparebanker

Vedtekter for Kredittforeningen for Sparebanker Vedtekter for Kredittforeningen for Sparebanker I. FIRMA 1 Selskapets navn er Kredittforeningen for Sparebanker. Selskapet er stiftet 03.05.2004. II. FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte mellomlange og

Detaljer

Vedtekter for Skagerrak Sparebank

Vedtekter for Skagerrak Sparebank Vedtekter for Skagerrak Sparebank Kap. 1 Firma, kontorkommune, formål. 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Skagerrak Sparebank ble dannet ved sammenslutning av Kragerø Sparebank og Bamble Sparebank den

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer