:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ":: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler."

Transkript

1 w w w. s o i r. n o

2 :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsmelding i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsmelding er: Virksomhetens art og hvor den drives Arbeidsmiljø og personale Likestilling Miljøpåvirkninger Forskning og utvikling Økonomi Fremtidig utvikling Finansiell risiko Fortsatt drift Forslag til resultatdisponering Årsregnskapet Del 2 av årsrapporteringen er en redegjørelse til eierne (kommunene), myndigheter, samarbeidpartnere og andre interesserte om SØIRs virksomhet, målsettinger og strategier. Her presenteres også de konkrete resultatene som er oppnådd siste år. Denne delen inneholder også statistikk og tabeller som viser utviklingen når det gjelder abonnenter, avfallsgebyrer, kostnadsfordeling, avfallsmengder, avfallssortering og gjenvinning. Årsrapporten i sin helhet er trykket opp i et begrenset opplag og distribuert til eierne, myndigheter og samarbeidspartnere. Den er også lagt ut på vår hjemmeside

3 Del 1 :: Bedre tjenester til abonnentene SØIR har i 2013 levert renovasjonstjenester til innbyggerne i Elverum, Trysil og Åmot kommuner. SØIR har sørget for at håndteringen av avfallet har skjedd på en miljømessig forsvarlig måte i henhold til eierkommunenes ønsker og nasjonale og internasjonale målsettinger. Husholdningsrenovasjon er en lovpålagt kommunal oppgave, som Elverum, Trysil og Åmot har delegert til SØIR. Vi erfarer at kravene til rene avfallsfraksjoner øker og at stadig flere produkter inneholder stoffer som gjør at de må klassifiseres som farlig avfall. Vi har for 2014 styrket bemanningen på våre gjenvinningsstasjoner for at brukerne lettere kan få veiledning om hvordan avfallet de har med kan sorteres på stedet. Dette er en vinn-vinn situasjon. Fraksjonene blir renere slik at kostnadene synker for SØIR og dermed for abonnentene. Abonnentene tar med kunnskapen hjem og blir flinkere til å sortere hjemme og planlegge neste besøk på gjenvinningsstasjonen. Vi er nå i gang med GPS-assistert innsamling, og ser allerede at vi kan gi abonnentene raskere tilbakemeldinger ved avvik både hos renovatørene og abonnentene. Kvaliteten på informasjonen er også forbedret. Det ble for 2014 levert ut 52 gratis bioposer av papir til alle abonnenter. Denne ordningen vil fortsette sammen med utdeling av plastsekker til plastinnsamlingen. For 2015 vil supplering av poser vil skje ved at abonnenten henger en melding til renovatøren på avfallsbeholderen. Renovatøren vil da legge igjen poser. Vi har byttet økonomisystem, noe som gjøre det mulig for abonnenter å kunne etablere avtale om e-faktura. For vår egen del vil det nye systemet scanne og behandle fakturaer elektronisk. Dette vil korte ned vår interne behandlingstid og fakturaer vil lagres elektronisk med de fordeler det innebærer med hensyn på lagerplass og rask gjenfinning. Gjenbrukstorget på Hornmoen er populært og fungerer utmerket. Det vil bli etablert gjenbrukstorg på gjenvinningsstasjonene i Rena og Trysil i nær framtid. 3

4 :: ÅRSMELDING OM VIRKSOMHETEN Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap SØIR IKS eies av Elverum, Trysil og Åmot kommuner. SØIRs formål i henhold til selskapsavtalens 3 er: Selskapet skal løse deltakerkommunenes lovpålagte oppgaver med avfallshåndtering og har som formål å bidra til en lavest mulig avfallsproduksjon og en forsvarlig avfallsbehandling. SØIR IKS skal herunder være et selskap med høy kompetanse og skal til en enhver tid være pådriver og utvikler av gode og samfunnsansvarlige løsninger. Kommunene har plikt til å levere alt husholdningsavfall til selskapets innsamlings- og behandlingssystem, og skal ikke videreføre eller opprette mottaksanlegg for husholdningsavfall uten etter avtale med selskapet. Selskapet skal ha det overordnede driftsansvaret for avfallshåndteringen i kommunene, og er ansvarlig for alle operative funksjoner. Dette innebærer ansvar for ordninger som sikrer effektiv kildesortering, innsamling, transport, gjenvinning og gjenbruk og forsvarlig håndtering av alle avfallsfraksjoner. SØIR skal være rådgivende for kommunene i avfallsspørsmål og være kommunenes koordinerende instans for den praktiske avfallshåndteringen. Selskapet skal arbeide for å fremme lokal verdiskapning. Selskapet kan også utføre andre oppgaver for sine eiere innenfor fagområdene renovasjon, avfallshåndtering eller beslektede områder og interkommunal kompetanse. Selskapet kan også inngå avtaler med en eller flere av deltakerkommunene med hensyn til løsning av konkrete oppgaver. SØIR skal tilby sine tjenester innenfor avfall og gjenvinning mot næringslivet innenfor de generelle rammer som gjelder. Dette innebærer bl.a. at selskapet er utsatt for normal konkurranse fra private aktører på dette området. Dette omfatter alle rutiner, tilbud og informasjonsaktiviteter overfor næringsliv og offentlig forvaltning. Selskapets oppgaver kan løses av selskapet selv, av datterselskaper, eller det kan inngås avtaler med private og/eller offentlige virksomheter. Selskapet skal herunder søke samarbeid med andre kommuner/interkommunale selskaper, myndigheter og andre offentlig/private fagmiljøer for kvalitetssikring og videreutvikling av virksomheten og oppgaveløsningen. SØIR IKS kan eie deler av selskap innenfor de generelle rammer som gjelder. SØIR har valgt å organisere sin virksomhet som et konsern. Foruten morselskapet SØIR IKS består konsernet av de heleide datterselskapene SØIR Husholdning AS og SØIR Næring AS, samt selskapet Labpartner (87 %). SØIR har sitt forretningskontor i Elverum kommune..

5 :: ÅRSmelding 2013 SELSKAPETS STYRENDE ORGANER OG ANSATTE Representantskapet i SØIR 2013: Ordfører Erik Hanstad, leder, Elverum kommune Kommunestyremedlem Jørn Øversveen, Elverum kommune Kommunestyremedlem Kersti Grindalen, Elverum kommune Ordfører Espen A. Kristiansen, Åmot kommune Kommunestyremedlem Ole Gustav Narud, Åmot kommune Kommunestyremedlem Sissel Rustad, Åmot kommune Fast ansatt i SØIR 2013: Administrasjon: Nina Gudbrandsen, kundebehandler Stig Ola Johansen, driftsleder Bjørn Erik Jønsberg, daglig leder Camilla Holen, saksbehandler øk./adm. Bernt Smedstad, controller Marianne Synstad, saksbehandler 5 Ordfører Ole Martin Norderhaug, leder Trysil kommune Kommunestyremedlem Per Hagebakken, Trysil kommune Kommunestyremedlem Siv Rønningen, Trysil kommune Styret i SØIR IKS 2013: Erik Engan, styreleder Randi Sætre, nestleder Ole André Storsnes, styremedlem Jan Inge Røe, styremedlem Kari B. Tøraasen Skjelstad, styremedlem Drift: Torgrim Diseth, driftsoperatør Tore Farberg, formann Ole Torstein Hubred, driftsoperatør Trond Lagerløv, driftsoperatør Harald Larsen, arbeidsleder Johnny Martinsen, driftsoperatør Lars Midtun, driftsperatør Frode Pedersen, driftsoperatør Hallvard Uthus, driftsoperatør Morten Trebekk, driftsoperatør

6 :: ÅRSMELDING 2013 RESULTAT OG UTVIKLING Selskapets driftsinntekter ble 19,9 millioner kroner mot 17,9 millioner kroner i Økningen skyldes i hovedsak dividende i forbindelse med endelig oppgjør fra konkursboet i Hera Vekst AS. Salgsinntekter er i hovedsak knyttet til utleie av personell, anlegg, maskiner mv. til Søir Husholdning og Søir Næring. 6 Resultat før skatt ble negativt med 49,3 millioner kroner i 2013 sammenlignet med et negativt resultat på 13,7 millioner kroner i Årets resultat etter skatt ble negativt med 52,3 millioner kroner. Selskapets resultat er i stor grad påvirket av nedskrivning av matavfallsanlegget på Hornmoen på 55,2 millioner kroner og dividende fra konkursboet til Hera Vekst på 5,4 millioner kroner. Med bakgrunn i at driften av matavfallsanlegget ble innstilt, er styret av den oppfatning at anlegget ikke lenger har en verdi av vesentlig betydning. På bakgrunn av dette er anlegget i sin helhet nedskrevet. SØIR er et interkommunalt selskap og eierkommunene hefter for selskapets forpliktelser. Eierne hadde derfor garantert for lånet på anlegget. Nedleggelse av aktiviteten og nedskriving av anlegget medførte at eiernes garantiansvar inntrådte. Kommunene tilførte derfor 72,5 millioner kroner som eiertilskudd og foretok en gjeldskonvertering på 8,5 millioner kroner. Dette for dekning av garanti, renter og merkostnader ved avvikling av komposte-

7 :: ÅRSMELDING 2013 ringsanlegget. Summen, 81 millioner kroner, er bokført direkte mot egenkapitalen. Selskapets egenkapital ved utgangen av 2013 er 18,5 millioner kroner. Bankinnskudd og kontanter per 31. desember 2013 var 3,3 millioner kroner. Virksomheten knyttet til innsamling og håndtering av husholdnings- og næringsavfall drives i henhold til forutsetningene og har positive økonomiske resultater. Det arbeides også med å videreutvikle disse virksomhetene. FORTSATT DRIFT Med bakgrunn i forannevnte er årsregnskapet for 2013 satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Etter styrets oppfatning gir regnskapet et rettvisende bilde av selskapets resultat, eiendeler, gjeld og finansielle situasjon ARBEIDSMILJØ HMS er et prioritert område og inngår som et kontinuerlig forbedringsarbeid i SØIR. Gjennom faste driftsmøter/kontormøter er det lagt til rette for at de ansatte aktivt kan være med i utviklingen med sikte på å skape en trygg og god arbeidsplass. SØIR er medlem i bedriftshelsetjenesten hos Medi3. Ansatte ved gjenvinningsstasjonene har helseundersøkelse hvert 2. år. Administrativt personale er også tilknyttet bedriftshelsetjenesten. SØIR støtter medlemskap i organisert trening med 50 % av kontingenten, begrenset oppad til 200 kr/mnd. Administrasjonen er lokalisert i moderne lokaler i St. Olavsgt. 8. Arbeidsmiljøet i SØIR vurderes som godt. Sykefraværet for SØIR IKS i 2013 var på 36,5 dagsverk. Dette utgjør 1,06 % av totale dagsverk. 0,15% er knyttet til sykemeldinger. Ingen på over 3 dagers sammenhengende fravær. Korttidsfraværet (egenmeldinger) er på 0,92 %. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av 2013 som har resultert i materielle skader eller personskader. LIKESTILLING OG DISKRIMINERING Selskapets styre består av 2 kvinner og 3 menn i henhold til Lov om Interkommunale Selskaper. Etter styrets oppfatning råder det full likestilling mellom kvinner og menn i SØIR. Det forekommer ikke forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement, rekruttering med mer. Styret er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling. Det er ikke registrert spesielle saker eller problemstillinger knyttet til likestilling i Bedriften har ingen ansatte med nedsatt funksjonsevne, men vil i den grad det er mulig søke å tilpasse arbeidsforholdene slik at også personer med nedsatt funksjonsevne kan ta arbeid i bedriften. Bedriften har en rekrutterings- og personalpolicy som skal sikre like muligheter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk religion og livssyn. YTRE MILJØ SØIR er en miljøbedrift, og bærer ansvar for å ivareta det ytre miljøet på renovasjonssiden for eierkommunene. Selskapet er en viktig bidragsyter for å opprettholde et godt ytre miljø i distriktet. I forbindelse med råvarebruk og energi tenkes det i utgangspunktet på bruk av kjemikalier og/eller energisparende tiltak, energianlegg knyttet til deponi m.m.. I forhold til påvirkning av det ytre miljø, er det innenfor SØIRs drift i dag ikke spesielle forbruk av råvarer eller energi som krever tiltak. Det er ikke registrert eller gitt tilbakemeldinger om lukt, støv- eller støyplager fra SØIRs gjenvinningsstasjoner verken i Elverum, Trysil eller Åmot. Det er ikke registrert utslipp til vann fra SØIRs virksomhet. Alt avfall fra selskapets egen driftsaktivitet blir kildesortert. 7

8 :: årsmelding Mottak av farlig avfall fungerer tilfredsstillende ved alle gjenvinningsstasjonene. I arbeidet med vårt KS-system er det fokusert særskilt på risiko ved håndtering av farlig avfall og rutiner for mottak, rapportering, ulykker mv. SØIR IKS har konkurranseutsatt tjenestene for innsamling av husholdningsavfall. Krav til miljøvennlig transport stilles bl.a. gjennom anbudsdokumenter og kontraktsbestemmelser. RISIKO Finansiell risiko Selskapet har i 2013 vært finansiert ved egenkapital, lån fra eierkommuner og finansinstitusjoner. All ekstern finansiering foretas av morselskapet og videreføres til datterselskapene etter behov. Selskapets eksterne lån er tatt opp på markedsmessige vilkår. KREDITTRISIKO Selskapets kunder er i all hovedsak egne datterselskaper. Risiko for at disse kundene ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser vurderes som lav. MARKEDSRISIKO En vesentlig del av selskapets drift er utleie av maskiner, utstyr og ansatte til datterselskaper, som driver innsamling og håndtering av husholdningsavfall, på vegne av selskapets offentlige eiere. Innsamling og håndtering av næringsavfall er et supplement til husholdningsavfall, og gir mulighet for å utnytte selskapets kompetanse og kapasitet. Selskapet innehar imidlertid både nødvendig kompetanse, økonomiske muskler og kvalitet i leveransene til å opprettholde disse virksomhetsområdene og markedsrisikoen anses som lav RESULTATDISPONERING: Styret foreslår at underskuddet etter skatt på kroner føres mot annen egenkapital. Det vises i den forbindelse til redegjørelse under punktet resultat og utvikling. Elverum, 11. april 2014 Styret for SØIR IKS Erik Engen styreleder Randi Sætre nestleder Ole Andre Storsnes styremedlem Jan Inge Røe styremedlem Kari B. Tøraasen Skjelstad styremedlem Bjørn Erik Jønsberg daglig leder

9 :: ÅRSMELDING

10 :: årsregnskap 2013 Resultatregnskap Note Budsjett 2012 Leieinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter 9, Sum driftsinntekter Lønnskostnad 2, Avskrivning varige driftsmidler Nedskrivning av varige driftsmidler 3, Annen driftskostnad 2, Driftsresultat Inntekt på investering i datterselskap 4, Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Disponering av årsresultat Overført til udekket tap Sum disponert

11 Balanseregnskapet EIENDELER Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Tomter,bygninger og annen fast eiendom 3,10, Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. 3, Sum varige driftsmidler Investeringer i datterselskap 4, Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Egenkapital og gjeld :: årsregnskap 2013 Note EGENKAPITAL Note Elverum, 11. april 2014 Selskapskapital Annen innskutt egenkapital 6, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Sum avsetn. for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Erik Engen styreleder Randi Sætre nestleder Jan Inge Røe styremedlem 11 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Fordring på foretak i samme konsern Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd,kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner 5,7,10, Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Gjeld til foretak i samme konsern Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Ole Andre Storsnes styremedlem Kari B. Tøraasen Skjelstad styremedlem Bjørn Erik Jønsberg daglig leder

12 12 :: KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt 0 0 Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Endring i kundefordringer/fordring på foretak i samme konsern Endring i leverandørgjeld Endring i forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 0 0 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetalinger av egenkapital Innbetalinger av konsernbidrag Utbetalinger av konsernbidrag 0 0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr

13 :: NOTER Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, noteopplysninger og kontantstrømanalyse og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. For omløpsmidler er virkelig verdi salgsverdien på et fremtidig salgstidspunkt med fradrag for salgskostnader. Lånegjeld og bankinnskudd har tidligere vært presentert brutto. Det vil si at lånegjeld ihht til låneramme og forskjellen mellom faktisk gjeld og ramme har vært presentert som likvider. Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes levetid. Ved indikasjoner på verdifall knyttet til varige driftsmidler, estimerer selskapet gjenvinnbart beløp og tester dette mot balanseført verdi. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi eller bruksverdi. Bruksverdi er beregnet som en neddiskontert fremtidig kontantstrøm basert på selskapets fortsatte bruk av eiendelen/vurderingsenheten. Er gjenvinnbart beløp lavere enn balanseført verdi, nedskrives anleggsmidlene til gjenvinnbart beløp. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Utsatt skatt beregnes i tråd med foreløpig regnskapsstandard for resultatskatt. Netto utsatt skattefordel balanseføres i tråd med foreløpig regnskapsstandard for resultatskatt. Årets skattekostnad består av betalbar skatt og endring utsatt skattefordel. DATTERSELSKAP, TILKNYTTET SELSKAP OG FELLESKONTROLLERT VIRKSOMHET Datterselskap Med datterselskap menes et selskap der hvor SØIR IKS har bestemmende innflytelse. Normalt innebærer dette en eierandel på over 50 %, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter. Utbytte Utbytte fra datterselskap Utbytte fra datterselskap inntektsføres i det samme året som datterselskapet setter av for utbyttet. Den delen av utbyttet som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer tilbakebetaling av investert kapital og trekkes fra balanseført verdi av investeringen. Utbytte inntektsføres under finansposter. Transaksjoner med nærstående parter Kjøps- og salgstransaksjoner med nærstående parter i Norge er, i tråd med aksjeloven 3-9, gjennomført til vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper. Regnskapsføring, klassifisering med mer følger regnskapslovens generelle prinsipper. Vesentlige avtaler med nærstående foreligger skriftlig. Transaksjoner med nærstående parter er spesifisert i note 9 SØIR IKS sin andel av kostnader, tap, inntekter og gevinster som ikke kan henføres til et bestemt selskap i samme konsern er basert på en fordeling i tråd med god forretningsskikk. 13

14 :: NOTER 14 Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte, pensjoner m.m Lønnskostnader mm Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Fordelt Søir Husholdning AS og Søir Næring AS Sum lønnskostnader Antall årsverk 14,8 16,6 Ytelser ledende personer m.v. Lønn daglig leder Utgifter til pensjonsforpl Annen godtgjørelse Styrets leder Styrets leder har for 2013 mottatt et styrehonorar på kr , samt en møtegodtgjørelse på kr 1 000/500 pr møte for hhv styre- og representantskapsmøter. I tillegg er det med nåværende styreleder inngått en konsulentavtale om kjøp av tjenester innen strategiske-, organisatoriske- og økonomiske forhold. Det er i regnskapet for 2013 blitt kostnadsført kr for forannevnte konsulentavtale. Øvrige styremedlemmer Øvrige styremedlemmer har i 2013 mottatt et styrehonorar på kr , samt en møtegodtgjørelse på kr 1 000/500 pr møte for hhv styre- og representantskapsmøter. Medlemmer av representantskapet Representantskapets leder mottar kr i året i honorar. Øvrige medlemmer av representantskapet mottar kr i årlig honorar. Både leder og øvrige medlemmer tilstås en møtegodtgjørelse på kr 500 pr møte. Revisor Revisorhonoraret for 2013 utgjør kr Herav gjelder kr skatterådgivning, samt kr annen bistand. Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om Obligatorisk Tjeneste Pensjon. Selskapet har etablert pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse som oppfyller kravene etter denne loven. Note 3 - Varige driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Anlegg under utførelse Avgang driftsmidler Motregning av gjeld 1) Sum anskaffelseskost Akkumulerte avskrivning Bokført verdi pr Årets avskrivning Økonomisk levetid 3-20 år 3-20 år Avskrivningsplan Lineær Lineær 1) Se note 13

15 :: noter Note 5 - Gjeld/Fordringer Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Gjeld til kredittinstitusjoner Note 6 - Egenkapital og eierstruktur Innskuddshavere i SØIR pr var: Innskudds- Stemme kapital Eierandel andel Elverum Kommune % 60 % Trysil Kommune % 25 % Åmot Kommune % 15 % Sum % 100 % Endringer i egenkapitalen Selskaps- Annen innskutt Annen Sum kapital egenkapital egenkapital egenkapital Egenkapital Eiertilskudd 1) Gjeldskonvertering 1) Årets resultat Egenkapital ) Se note Note 4 - Aksjer og andeler i andre selskap mm. Forretnings- Eierandel Anskaffelses- Bokført Års- Balanseført- Anleggsmidler: kommune kost egenkapital resultat verdi SØIR Husholdning AS Elverum 100,0 % SØIR Næring AS 1) Elverum 100,0 % Labpartner IKS Elverum 87,0 % Rekom AS 2) Bergen 4,3 % ikke klart pr 7.4 ikke klart pr Sum anleggsmidler ) 2013-regnskapet til SØIR Næring er det satt av et konsernbidrag på kr etter skatt. Tilsvarende er kr før skatt inntektsført i morselskapet.. 2) REKOM bruker årlig å utbetale utbytte til sine eiere. Regnskapet var imidlertid ikke ferdig når SØIR henvendte seg Note 7 - Pantstillelser Bokført gjeld som er er sikret ved pant ol.: Gjeld til kredittinstitusjoner Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar Sum bokført verdi eiendeler

16 :: NOTER 16 Note 8 - Kontanter m.m Av likvide midler er kr bundet til skyldig skattetrekk og innsatt på egen bankkonto. Note 10 - Investering og finansiering Investeringer i varige driftsmidler Kjøp av aksjer 0 0 Sum investeringer Lånefinansierte investeringer Egenkapitalfinansierte investeringer 0 0 Note 9 - Mellomværende og transaksjoner med nærstående parter Kundefordringer internt Søir Husholdning AS Søir Næring AS Labpartner IKS Andre fordringer internt Søir Næring AS Søir Husholdning AS Sum mellomværende Leverandørgjeld internt Note 11 - Skatt Midl. forskjeller: Endring Varige driftsmidler Fordringer Pensjonsforpliktelser Sum Framførbart skattemessig underskudd Grunnlag utsatt skatt/skattefordel Utsatt skattefordel/ utsatt skatt Balanseført utsatt skattefordel Betalbar skatt: Regnskapsmessig resultat før skatt Endring i midlertidige forskjeller Mottatt utbytte, omf. av fritaksmetode % Sjablonm. inntektsf. av inntekter som omfattes av fritaksmet Øvrige permanente forskjeller Inntekt før anv. av skattemessig underskudd Anv. av framførbart underskudd Årets grunnlag betalbar skatt 0 0 Betalbar skatt 0 0 Skattekostnad: Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Korreksjon tidligere år 0 0 Endring utsatt skattefordel Sum skattekostnad Søir Husholdning AS Annen gjeld internt Søir Husholdning AS Søir Næring AS Sum mellomværende Transaksjoner med nærstående i 2013 Søir Nøring Søir Hush. Labpartner Leie Lønn Regnskapstjenester Konsernbidrag Sum transaksjoner

17 :: NOTER Note 12 - Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 28 personer. Pensjonsordningen er organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring. Ordningen gir rett til en definert fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom KLP. Note 13 - Nedskriving av anleggsmidler/ Nettoføring mot gjeld Som en følge av at det ikke var drift på komposteringsanlegget, og en også så at det fremover ikke ville bli inntekter knyttet til denne investeringen, ble det i 2012 regnskapet en besluttet å gjøre en avsetning for nedskrivning på verdien av komposteringsanlegget til kr 0. Avsetningen ble da ført mot «gjeld til kredittinstitusjoner». I 2013 har SØIR mottatt kapital fra eierkommunene for å nedbetale gjelden knyttet til komposteringsanlegget, samt dekke andre utlegg SØIR har hatt knyttet til komposteringsanlegget i den perioden hvor det ikke har vært ordinær drift der. Dette eiertilskuddet er bokført som «annen innskutt egenkapital». Samtidig er nedskrivingen kostnadsført i regnskapet. I tillegg er tidligere mottatte overførsler fra eierkommunene for å bedre likviditeten til SØIR konvertert til «annen innskutt egenkapital». Dette har tidligere vært presentert som ansvarlig lånekapital. Kollektiv pensjonsordning: Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Netto pensjonskostnad Avkastning av pensjonsmidler Resultat ført estimat avvik Resultatført planendring 0 0 Administrasjonskostnader Nettopensjonskostnad for arbeidsgiveravgift Periodisert arbeidsgiveravgift, usikrede ordninger Pensjonskostnad i regnskapet Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering 0 0 Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Ikke resultatført planendring 0 0 Netto pensjonsforpliktelser Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,00 % 4,20 % Forventet lønnsregulering 3,75 % 3,50 % G-regulering 3,50 % 3,25 % Forventet pensjonsøkning 2,72 % 2,48 % Forventet avkastning på fondsmidler 4,40 % 4,00 % Forutsetninger som normalt benyttes innen forsikring er lagt inn som aktuarmessige forutsetninger ved beregningen av selskapets pensjonsforpliktelse pr Note 14 - Dividendet fra Hera Vekst sitt konkursbo I oktober 2013 mottok SØIR dividendet fra Hera Vekst sitt konkursbo. Dividendet var på TNOK Dividendet er dels ført mot annen deriftskostnad, som innbetaling på tidligere avskrevet kundefordring, dels mot annen driftsinntekt. 17

18 18 :: noter

19 Del 2 :: AVFALL OG GJENVINNING Del 2 av årsmeldingen er en tilbakemelding til kommunene (eiere), myndigheter, samarbeidspartnere og andre interesserte i forhold til konkrete resultater i I henhold til Mål og strategidokumentet for SØIR (vedtatt januar 2004) vil vi gjøre nærmere rede for våre ulike fokusområder i SØIR organiserer arbeidet sitt ut fra ulike perspektiver. Perspektivene skal tydeliggjøre SØIR sin aktivitet og mål for styre, eiere og andre interessenter, samtidig som vi innad i SØIR også blir bevisstgjort våre mål. De ulike perspektivene er: Samfunnsperspektivet skal fokusere på vårt bidrag til ønsket samfunnsutvikling, Brukerperspektivet fokuserer på å sikre kvalitet på våre tjenester, Tjenesteperspektivet dreier seg om å sørge for god organisering og god ressursutnytting, Organisasjonsperspektivet fokuserer på å øke kompetansen vår og sørge for tilfredse medarbeidere, mens Økonomiperspektivet skal sørge for økonomisk handlefrihet og god økonomistyring. 19 Selskapet arbeider kontinuerlig å få til bedre vilkår for avhending av avfallsfraksjonene. Her følger en fremstilling av statistikken for 2013 samt en beskrivelse av noen aktiviteter gjennom året. Næringsavfallet er trukket ut fra denne statistikken. For 2013 utgjør dette volumet ca. 933 tonn. (Restavfall 788 t, øvrige fraksjoner 145 t).

20 :: AVFALL OG GJENVINNING 20 Husholdningsavfall total mengde (eks. fritid) Det er i 2013 håndtert ca 640 tonn avfall mindre gjennom vårt system enn i En samlet nedgang på 4% og tilsvarende avfallsmengdene i I hovedsak er dette hageavfall, (ned med ca 900 t). Denne fraksjonen svinger fra år til år. Det er en liten økning i restavfall fra innsamling og på gjenvinningsstasjonene, ellers er det små endringer i fraksjonene Antall grunngebyr i SØIR Det har vært en økning i antall grunngebyr fra Dette samsvarer med befolkningsutviklingen. Avfall pr. person Vi ser at avfallsmengdene fra husholdningene i SØIR-området har økt moderat hvert år siden Plastinnsamlingen har medført at det har blitt bedre plass til restavfall i beholderen. I prinsippet har tilgjengelig volum økt med 140 liter som er størrelsen på plastsekkene Dette kan være grunnen til at avfallsmengden pr. innbygger har gjorde et hopp fra Siden den nye avtalen på behandling av våtorganisk avfall ikke tillot hageavfall i fraksjonen har den blitt redusert med over 21%. Noe av hageavfallet ser vi dukke opp i restavfallsfraksjonen. Levering av hageavfall på gjenvinningsstasjonene ser faktisk ut til reduseres, men det er for tidlig til å si at dette er en trend. Det beste er om hageavfallet i større grad blir kompostert i hagen til folk. En reduksjon i hageavfall i restavfallet og til gjenvinnings-stasjonene vil på sikt redusere renovasjonsgebyrene. Fra 2015 vil det ikke bli ukentlig henting av våtorganisk hver uke i mai. Dette vil redusere kostnadene, samtidlig som det gjør at innsamlingen av alle fraksjoner blir enklere å administrere da det ofte er mange innkjøringsdager i mai. Vi unn Total avfallsmengde i 2013(ekskl. næringsavfall og hytter) var på tonn. Antall grunngebyr i SØIR. Husholdningsavfall pr. innbygger (kg. eks. fritid)

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er:

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: www.soir.no DEL 1 Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: 2 Virksomhetens art og hvor den drives Arbeidsmiljø og personale

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2002 presenteres i to deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller.

Detaljer

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten.

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. årsrapport 2008 2 Forsidebildet viser resirkulering på sitt beste! 12 drikkeflasker er det som skal til for å lage et solid handlenett. Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. 3 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Organisering av avfallshåndteringen

Organisering av avfallshåndteringen ÅRSBERETNING 02 LEDER LEDER 03 Organisering av avfallshåndteringen Avfallshåndteringen i regionen er sammensatt med ulike løsninger, involverte aktører og avfallsselskaper. Det har skjedd større strukturendringer

Detaljer

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter.

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. utgått på dato? Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. Vi lar likevel altfor mye mat forfalle.

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks...

Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks... innhold Årsberetning 2010... 3 resultatregnskap Hrs iks... 9 balanse Hrs iks... 10 kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12 noter Hrs iks... 14 resultatregnskap Hrs iks konsern... 23 balanse Hrs iks konsern...

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

FOTO: ØYVIND MALUM WOW REKLAME AS ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013

FOTO: ØYVIND MALUM WOW REKLAME AS ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 FOTO: ØYVIND MALUM WOW REKLAME AS ÅRSMELDING OG REGNSKAP 213 INNHOLD Adm.dir Geir Tore Leira... 3 Miljøsertifiseringer... 3 Organisasjonsoversikt... 4 Avfallsmengdene 213... 5 Utdrag fra IR-selskapenes

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 2 Innhold Styrets melding 2014... 4 Årsregnskap 2014... 7 Noter 2014... 10 Kontantstrømanalyse... 18 Revisors beretning... 19 Driftsmidler 2014... 21 Maskin... 23 Ettermarked...

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2013

STYRETS BERETNING FOR 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Innhold Styrets beretning for 2013... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap 2013... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport ÅRSRAPPORT 28 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Administrerende direktørs rapport Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

IRS Miljø IKS Selskapsmelding 2013 Flekkefjord, Kvinesdal Lund og Sirdal kommuner. side 1 av xx IRS MILJØ

IRS Miljø IKS Selskapsmelding 2013 Flekkefjord, Kvinesdal Lund og Sirdal kommuner. side 1 av xx IRS MILJØ side 1 av xx IRS MILJØ side 2 av xx 1 IRS Miljø IKS... 3 1.1 Organisasjon... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Mål og strategier... 4 1.4 Selskapets eiere... 4 1.5 Representantskapet... 4 1.6 Styret... 5 1.7 Klagenemd...

Detaljer