MØTEINNKALLING SAKLISTE 2/13 12/824 DELEGERINGSREGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE 3/13 13/443 ARBEIDSREGLEMENT FOR FOLKEVALDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE 2/13 12/824 DELEGERINGSREGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE 3/13 13/443 ARBEIDSREGLEMENT FOR FOLKEVALDE"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 10:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/13 12/824 DELEGERINGSREGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE 3/13 13/443 ARBEIDSREGLEMENT FOR FOLKEVALDE 4/13 13/432 LØNSPOLITISK PLAN - RULLERING 5/13 13/444 RULLERING AV STILLINGSSTRUKTUR 6/13 13/424 REGLEMENT FOR TILDELING OG BRUK AV MOBILTELEFON YMSE Drøftingar/ orienteringar Gjennomgang kommunebarometeret 2013 Status bibliotek Balestrand Harald N. Offerdal Ordførar

2 MØTEINNKALLING Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 10:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 2/13 12/824 DELEGERINGSREGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE 3/13 13/443 ARBEIDSREGLEMENT FOR FOLKEVALDE 4/13 13/432 LØNSPOLITISK PLAN - RULLERING 5/13 13/444 RULLERING AV STILLINGSSTRUKTUR 6/13 13/424 REGLEMENT FOR TILDELING OG BRUK AV MOBILTELEFON YMSE Drøftingar/ orienteringar Gjennomgang kommunebarometeret 2013 Status bibliotek Balestrand Harald N. Offerdal Ordførar/

3 Sak 2/13 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 70/12 Formannskapet /13 Administrasjonsutvalet Sakshandsamar: Alf M. Høyrem Arkiv: 044 Arkivsaknr.: 12/824 DELEGERINGSREGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE Vedlegg: Framlegg til nytt delegeringsreglement Bakgrunn: Vedtak i Formannskapet av Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Formannskapet gjorde i møte slikt vedtak: «Balestrand kommune set i gang arbeidet med revisjon av arbeids og delegasjonsreglementet. Rådmannen er ansvarleg for den samla gjennomgangen og legg fram eit samla dokument til politisk handsaming og vedtak når dette er ferdig. Eit framlegg til nytt arbeids og delegasjonsrelement skal vere ferdig innan ». VURDERING Ein har valt ved denne gjennomgangen i praksis å lage eit heilt nytt reglement. I tillegg har ein valt å skifte namn frå delegasjonsreglement til delegeringsreglement. I ordlista som ligg tilgjengeleg på nettet og som m.a. språkrådet står bak, finn ein at delegering tyder det å delegere. Delegasjon tyder gruppe av utsendingar med fullmakt til å føre tingingar på vegne av ein institusjon, stat e l. Rådmannen meiner difor at Delegeringsreglement vert det rette namnet å nytte. Rådmannen sin avgjerdsrett er planlagt vidaredelegert til kommunalsjefane, jf. kapittel 7.2 i dette reglementet. Kommunalsjefane kan så vidaredelegere sin avgjerdsrett i samsvar med reglementet sitt kapittel 7.3. Alle avgjerder som vert gjort med heimel i dette reglementet, vert gjort på vegne av rådmannen. Rådmannen, eller på rådmannen sine vegne, assisterande rådmann, skal kunne instruere tenesteområde-/einingsleiarane, og gjere om vedtak gjort av desse så langt forvaltningslova gjev høve til det.

4 Sak 2/13 Kommunestyret skal i si handsaming av delegeringsreglementet berre handsame delegering til rådmannen (pkt. 1-6). Rådmannen skal vedta eventuell delegering vidare. Det som står oppført i framlegget f.o.m. pkt 7, er difor eit oppsett over korleis rådmannen ser den vidare delegeringa kan gjerast, men dette må sjølvsagt avklarast nærare administrativt. Det er viktig at leiarar og tillitsvalde får vere med å kome med innspel i den vidare prosessen. Leiarar som får fullmakter etter dette reglementet, har aldri større fullmakter enn det rådmannen har: Rådmannen kan berre ta avgjerd i enkeltsaker eller typar saker som ikkje er av prinsipiell karakter (kommunelova 23.4). Kommunestyret kan gi retningsliner for rådmannen sine fullmakter. For brukarar med samansette behov, skal einingsleiarane saman sikre brukaren eit heilskapleg tilbod, og vedtak skal så langt det er praktisk mogeleg gjerast av kvar enkelt einingsleiar. Større og meir omfattande tiltak skal vedtakast av rådmannen eller kommunalsjef eventuelt etter utgreiing frå det einskilde tenesteeining. Dette reglementet gjeld fullmakter til å utøve offentleg mynde og å forvalte komunen sine eigedomar og økonomi. Reglementet vert supplert med andre reglement og tenestebeskrivelsar for dei enkelte tenesteområda. Vedtak gjort med heimel i kommunen sitt delegeringsreglement, skal leggast fram for kommunestyret som meldingssak. Slik tilbakemelding skal som hovudregel skje i form av ei samla oppstilling. Reglar for delegasjon All delegert mynde skal nyttast i hht lover, føresegner og retningsliner gjeve av overordna organ, og innafor budsjettet sine rammer og føresetnader. Eit overordna organ kan krevja å få seg førelagt ei sak som eit underordna politisk organ eller rådmannen har til behandling i hht delegert fullmakt. Eit overordna organ kan av eige tiltak omgjere eit underordna organ sitt vedtak i samsvar med forvaltningslova 35. Vedtak gjort etter delegert mynde, kan påklagast på vanleg måte etter reglane i forvaltningslova. Ved politiske vedtak er formannskapet klageinstans i hht forvaltningslova 28, jfr pkt 5.1.b. Særlov kan bestemma anna klageinstans, og om klaga ikkje vert imøtekomen, skal den oversendast dit. Ved administrative vedtak, er også formannskapet klageinstans i hht forvaltningslova 28, jfr pkt 5.1.b. Gjeld klaga ei personalsak er partssamansett utval klageinstans. Ved administrative vedtak der det etter særlov tilligge organ utanom kommunen å vera klageinstans, vert klagen behandla av det politiske organ som klagen naturleg høyrer inn under, før den eventuelt vert oversendt klageinstansen.

5 Sak 2/13 I saker der eit folkevalt organ har fått delegert avgjerdsrett frå kommunestyret, kan 2 to medlemer eller ordføraren før møtet er slutt, krevje at saka vert lagt fram for kommunestyret til avgjerd. I budsjettsaker har rådmannen rett til å bringa vedtaket inn for overordna organ. Rådmannen må då seinast innan 3 dagar etter at vedtaket er gjort, melde skriftleg til det organet som har gjort vedtaket, at vedtaket vil bli lagt fram for eit overordna organ. Serskilde punkt: Tilsetjing Rådmannen har fullmakt til å tilsette, konstituere og seie opp alt personell med unnatak av medlemmer av rådmannen sin leiargruppe. Tilsetting og konstituering av medlemmer av rådmannen si leiargruppe utover 6 månader skal gjerast av partssamansett utval, jfr. kommunelova 24, nr.1. Det er rådd til at partsammensatt utval tilset medlemmer av rådmannen si leiargruppe med unntak av rådmannen. Alle andre vert, som i dag, tilsett av rådmannen. Det vert og rådd til rådmannen får fullmakt til å seie opp alt personell med unnatak av medlemmer av rådmannen si leiargruppe. I dag er det partsamansett utval (administrasjonsutvalet) som står for oppseiingar Lokale lønsforhandlingar Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre lokale lønsforhandlingar etter hovudtariffavtalen og å vedta forhandlingsresultatet. Før lønsplassering av medlemmer av rådmannen si leiargruppe vert gjort, skal rådmannen ha gjennomført drøfting med formannskapet. Det er foreslått at rådmannen gjennomfører lokale lønnsforhandlingar med alle tilsette som i dag. Det er gjort framlegg om at rådmannen og ikkje Formannskapet, som i dag, også vedtek forhandlingsresultet. Rådmannen skal imidlertid gjennomføre drøfting med formannskapet før lønsplassering av medlemmer av rådmannen si leiargruppe Plansida Rådmannen har fullmakt til å dispensere frå plan- og bygningslova, vedtekter og forskrifter, og frå arealdelen til kommuneplanen og reguleringsplan så langt dette er kurante ja eller nei saker. Rådmannen har vidare fullmakt til å gjere mindre vesentlege endringar i reguleringsplan og fastsette tomteinndeling. Føresetnaden er at det skal vere kurante endringar ( 12-14, 2. ledd). Rådmannen har også fullmakt til å starte/rå til reguleringsplanarbeid for utbyggingsområde i arealdelen og å kunngjere slik oppstart. Det er foreslått at rådmannen skal ha fullmakt til å starte/rå til reguleringsplanarbeid for

6 Sak 2/13 utbyggingsområde i arealdelen og å kunngjere oppstart. Kommunestyret vil, som i dag, få saka tilbake til endeleg handsaming. Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til nytt delegeringsreglement for Balestrand kommune. 2. Kommunestyret vedtek at reglementet vert iverksett frå Kommunestyret sitt vedtak i denne saka opphevar alle tidlegare vedtak om delegering frå kommunestyret til utval, rådmannen eller andre organ.. Handsaming: Formannskapet: Formannskapet røysta over rådmannen si tilråding. Tilråding: Balestrand kommune set i gang arbeidet med revisjon av arbeids og delegasjonsreglementet. Rådmannen er ansvarleg for den samla gjennomgangen og legg fram eit samla dokumentet til politisk handsaming og vedtak når dette er ferdig. Eit framlegg til nytt arbeids og delegasjonsrelement skal vere ferdig innan Samrøystes.

7 Sak 3/13 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 3/13 Administrasjonsutvalet Sakshandsamar: Alf M. Høyrem Arkiv: 080 &00 Arkivsaknr.: 13/443 ARBEIDSREGLEMENT FOR FOLKEVALDE Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Arbeidsreglement for folkevalde SAKSOPPLYSNINGAR Det er no utarbeidd framlegg til arbeidsreglement for folkevalde. Framlegget vert med dette lagt fram for politisk handsaming. VURDERING Rådmannen si tilråding:

8 Sak 4/13 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalet Sakshandsamar: Alf M. Høyrem Arkiv: 520 Arkivsaknr.: 13/432 LØNSPOLITISK PLAN - RULLERING Vedlegg: Lønspolitisk plan 2012 Bakgrunn: Hovudtariffavtalen Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Administrasjonsutvalet har tidlegare fastsett ein del personalpolitiske mål for Balestrand kommune. Eitt av desse måla er: Lønspolitikk: Balestrand kommune skal nytte løn som eit verkemiddel for oppnåing av kommunen sine mål. Løna for den einskilde tilsette skal fastsetjast slik at: - dei tilsette kjenner seg likt og rettferdig behandla, - dei tilsette vert motiverte for å arbeide for kommunen sine mål, - det vert mogeleg å rekruttere og behalde tilstrekkeleg arbeidskraft med rett kompetanse. Dette skal skje innanfor dei rammene som er gjevne i lovverk, sentrale tariffavtalar og kommunale retningsliner. Det er utarbeidd ein lønspolitisk plan for kommunen. Planen vert rullert kvart år i samsvar med føresegna i pkt. 10 i planen. Her går det fram at planen skal rullerast i siste møte før sommaren. Det vert no lagt opp til ny rullering av planen. VURDERING Lønsoppgjeret i år er eit såkalla mellomoppgjer. Ved mellomoppgjer vert det berre forhandla om lønsregulering, ikkje om andre reglar i tariffavtalane. Partane bruker vanlevis å setje av ein

9 Sak 4/13 viss del av den økonomiske råma til lokal lønsforhandlingar, jf. HTA kap. 4.A.1. Denne gongen er det ikkje sett av midlar til slike lokale lønsforhandlingar. Ved rullering av lønspolitisk plan skal det ligge føre ei evaluering av gjennomføringa førre år. Ein har diverre ikkje gjennomført ei slik evaluering etter dei lokale lønsforhandlingane hausten Ved rullering av lønspolitisk plan i 2012 vart det vedteke å nedsettje ei partsamansett gruppe for å utarbeide eit eige pkt. i den lønspolitiske planen med framlegg til faglege karierrevegar og avansementmuligheiter og der det går fram korleis ønskja tileigna kompetanse skal gje lønsmessig utteljing. I denne vurderinga skal det gjerast ei vurdering av av både formal og realkompetanse. Gruppa har no gjort eit slikt arbeidd og rådmannen rår til at det vert innarbeidd nytt pkt kap. 4.6 i den lønspolitiske planen med slik formulering: «Bruk av avansementstillingar Føresetnaden for kvalitet og effektivitet er kompetente medarbeidarar. Teknologisk utvikling, statlege reformer og nye krav til tenestene krev at medarbeidarane er faglig oppdatert og kan medverke i det løpande utviklingsarbeidet i langt større grad enn tidlegare. Auka kompetanse gjev betre tenester og meir nøgde brukarar, og det bidrar til stolte medarbeidarar og betre omdøme. På denne måten blir kompetanseutvikling både eit mål og eit middel. Belønning og motivasjon er sterkt knytt saman og tilfredsheit, interesse, glede og meining knytt til arbeidet er viktig for at tilsette blir værande i kommunen. Det er viktig at Balestrand kommune stimulerer den tilsette til relevant vidare- og etterutdanning og kompetanseutvikling gjennom å premiere fullført utdanning med kjente og avtalte lønstiltak som kan gje vidare karriere i kommunen. Eitt slikt tiltak er innføring av bruk av avansementstillingar. Ein rår difor til innføring og bevist bruk av avansementstillingar i Balestrand kommune. Avansementstillingar får romartal I bak sin stillingstittel (t.d. assistent I, fagarbeidar I, sjukepleiar I) og får ei ekstra av løning i høve til dei ordinære stillingane. Bruk av avansementstillingar skal vere eit strategisk virkemiddel for å styre dei tilsette sin innsats og kompetanseutvikling slik at kommunen sine behov vert dekka. Ei avansementstilling skal vere noko som den tilsette kan strekke seg etter og vere ein karriereveg ved den einskilde arbeidsstad/tenesteområde. Samstundes følgjer det eit ansvar/pliktar for den tilsette som får slike stillingar. Det kan t.d. vere eit fagansvar (ansvar for og halde seg a jour innan eit fagområde) eller spesielle arbeidsoppgåve som skil seg ut frå dei andre stillingane (t.d. arbeidsoppgåver for å avlaste leiar). Kvart einskild tenesteområde skal gå igjennom og vurdere bruk av avansementstillingar. Avansementstillingar skal vurderast for alle typar stillingar og alle arbeidsområde i kommunen, og skal vere gjort kjende på førehand.

10 Sak 4/13 Bruk av avansementstillingar skal vurderast ved lokale lønsforhandlingar. Dei einskilde tenesteområda skal på førehand ha gjort ei vurdering om bruk av avansementstillingar og ev kome med framlegg om tilsette som skal plasserast i slike stillingar. Oversyn over tilsette som får slikt tilbod skal takast med i arbeidsgjevar sitt første tilbod til organisasjonane. Kompetansekriterier: Formalkompetanse: - Relevant vidareutdanning med høgskuleutdanning 30 studiepoeng eller tilsvarande. - Utan høgskuleutdanning 15 studiepoeng eller tilsvarande. og/eller Realkompetanse: - Relevant arbeidserfaring Jobbkriterier: Jobbinnhald: - Spesielle funksjoner og/eller oppgåve som skil seg klart frå ei ordinær stilling. og/eller Jobbutføring: - Vurdering av arbeidsinnsats. Generelle merknader Ved overgang til avansementstilling skal ein som hovudregel fylle både eit kompetansekriterium og eit jobbkriterium. Avansementstilling er ei utvikling av stillinga. Er endringar i oppgåver svært store, er det meir aktuelt å vurdere ordinær omgjering/skifte av stilling. Ved studie utan studiepoeng, kan utdanninga sitt omfang (tidsbruk/pensum) og organisering (veiledning, oppgåveskriving og/eller eksamen) vurderast likestilt. Med relevant kompetanse mein ein kompetanse som nyttast/føretrekkast og/eller er av betyding for arbeidet som utførast. Ordninga skal evaluerast etter to år». I tillegg rår rådmannen til at kap. 6 i noverande plan går ut.

11 Sak 4/13 Rådmannen si tilråding: Lønspolitikk for Balestrand kommune vert endra i tråd med rådmannen sine vurderingar i saksutgreiinga.

12 Sak 5/13 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 5/13 Administrasjonsutvalet Sakshandsamar: Alf M. Høyrem Arkiv: 404 Arkivsaknr.: 13/444 RULLERING AV STILLINGSSTRUKTUR Vedlegg: Framlegg til ny stillingsstruktur av Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Ein stillingsstruktur inneheld eit oversyn over kva (typar av) stillingar ein skal ha i kommunen, kva kompetanse dei tilsette i desse stillingane skal eller bør ha, og kva som skal vere grunnløna for stillingane. Stillingsstrukturen skal vere eit hjelpemiddel for å sikre at kommunen har dei stillingane og den kompetansen ein treng for å få løyst oppgåvene. Fastsetjing av løn for stillingane vil naturleg skje ut frå ei vurdering av mange faktorar, der både ansvar og oppgåver og fastsette kvalifikasjonskrav spelar inn. Ut frå lønspolitikken kan det meir konkret vere aktuelt å vektlegga fylgjande faktorar: Grad av fysiske og psykiske belastningar i stillinga. Kompleksitet og krav til å kunne planleggje og organisere, løyse problem og gjere sjølvstendige vurderingar. Ansvar for personal- og arbeidsleiing, økonomiske og materielle ressursar og ansvar for menneske. Krav til kommunikasjon og praktiske ferdighetar. Krav til utdanning og praktisk erfaring. Rekruttering Det vert ikkje i stillingsstrukturen vurdert kor mange av ulike stillingar vi skal ha. Dette er noko som vil verte fastsett innanfor ramma av budsjettet i ein bemanningsplan. Grunnløna for stillinga er den løna som er fastsett for sjølve stillinga ut frå ansvar, arbeidsoppgåver og kvalifikasjonskrav som er knytt til stillinga. Dette er altså ikkje avhengig av dei meir spesielle kvalifikasjonane til den personen som vert tilsett eller er tilsett i dag. Grunnløna er den løna stillinga vert utlyst med og som vil gjelde som minsteløn for alle som

13 Sak 5/13 vert fast tilsett i vedkomande stillingstype. Den vil og gjelde som minsteløn for dei som vert mellombels tilsett, dersom vedkomande tilfredsstiller dei kvalifikasjonskrava som er sett. I tillegg til grunnløna vil tilsette kunne få individuelle lønstillegg eller gruppetillegg i samband med lokale lønsforhandlingar eller eventuelt eige vedtak. Dei nye minstelønssatsane er frå som følgjer: Stillingsgrupper 0 år 4 år 8 år 10 år Stillinger uten særskilt krav om utdanning Fagarbeiderst illinger/ tilsvarende fagarbeidersti llinger Stillinger med krav om høyskoleutda nning Stillinger med krav om høyskoleutda nning med ytterligere spesialutdann ing Stillinger med krav om mastergrad 0 år 4 år 8 år 10 år 16 år Lærer Adjunkt Adjunkt (m/ tilleggsutd.) Lektor Lektor (m/ tilleggsutd. ) VURDERING Ein stillingsstruktur vil ikkje vere noko som må vere heilt statisk over lengre tid, og det er lagt opp til fast rullering av stillingsstrukturen kvart år. Samstundes vil det vere ei føremon om ein klarer å treffe framtidige behov så godt at stillingsstrukturen kan ligge fast over ein viss periode. Ved denne rulleringa er det i utgangspunktet berre gjort framlegg om avgrensa endringar av eksisterande plan.

14 Sak 5/13 For dei stillingane der grunnløna er fastsett tilsvarande minstelønsspennet i hovudtariffavtalen, er grunnløna justert i samsvar med ny hovudtariffavtale. Dette gjeld for dei aller fleste stillngane. Stillingane som er direkte lønsplassert, er stort sett oppjustert tilsvarande dei sentrale lønsjusteringane pr 1. mai, dvs. ein auke på 0,75% eller minimum kr ,-. Dersom det vert fastsett ny grunnløn som er høgare enn løna til den som i dag er tilsett i stillinga, og vedkomande fyller kvalifikasjonskrava, har det tidlegare vore ei vurdering kva konsekvensar dette skal få i høve til vedkomande tilsett. Eitt alternativ har vore at vedkomande automatisk rykker opp til grunnløna. Eit anna aktuelt alternativ er at dette opprykket vert gjennomført ved fyrste høve i samband med lokale lønsforhandlingar. Ettersom det ikkje er lokale lønsforhandlingar i år etter kap. 4 A1 i HTA, vil dei som er lønsplassert i kap. 4 og får høgare grunnløn enn dei har i dag rykke opp til ny grunnløn med verknad frå Rådmannen si tilråding: Stillingsstrukturen for Balestrand kommune vert endra i samsvar med framlegg av

15 Sak 6/13 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 6/13 Administrasjonsutvalet Sakshandsamar: Alf M. Høyrem Arkiv: 481 Arkivsaknr.: 13/424 REGLEMENT FOR TILDELING OG BRUK AV MOBILTELEFON Vedlegg: Telefonreglement av Reglement for tildeling og bruk av mobiltelefon framlegg av Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Gjeldande telefonreglement for Balestrand kommune vart vedteke i Sidan den gong har bruk av mobiltelefon bredt om seg og mobiltelefonen har på denne tida utvikla seg til å bli ei avansert datamaskin med flerie ulike tenester. Fylkeskommunen kjem til å fase ut kommunen si noverande telefoniløysing i løpet av Eit alternativ for kommunen er då overgang til mobil løysing utan bruk av fasttelefon, noko som kommunen si leiargruppe har diskutert og meiner er den beste løysinga. Det er difor trong for å gå igjennom og oppdatere kommunen sitt telefonreglement. Ein er oppteken av å ha eit reglement/ordning som er lett å administrere. VURDERING I framlegget til nytt reglement er det lagt opp til at hovudregelen er at arbeidsgjevar held mobiltelefon og dekker bruk. Dei aller fleste av dei kommunalt tilsette som er avhengig av å nytte telefon i sitt daglege arbeid, vil ikkje ha trong for å nytte kommunen sin telefon utanom arbeidstida. Mobiltelefonen skal då leggjast att på arbeidsstaden utanom arbeidstid. Det må lagast avtale med kvar einskild arbeidstakar om at telefonen vert lagt igjen på arbeidsstaden og ikkje skal nyttast utanom fastsett arbeidstid.

16 Sak 6/13 Eit fåtal arbeidstakarar vil ha trong for å disponere mobiltelefon utanom arbeidstida. Dette vil gjelde for dei som har eit svært høgt krav om å vere tilgjengeleg via mobiltelefon utanom ordinær arbeidstid. (Dersom telefonutgifter vert dekka av arbeidsgjevar til privat bruk vert dette sett på som ein skatte messig fordel som skal skatteleggast etter nærare reglar). I reglementet går det og fram at den einskilde mobilbrukar må vere budd på sjølv å betale deler av mobilrekning ved unaturleg høgt forbruk som ikkje kan forklarast med bruk i tenesta. I framlegg til reglement er det lagt opp til at rådmann/kommunalsjefar administrerer ordninga innanfor sitt tenesteområde. Rådmannen si tilråding: Framlegg til nytt telefonreglement vert vedteke og gjort gjeldande frå

17 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl: 10: Medlemmer: Harald N. Offerdal, ordførar Råmund Nyhammer Frode Bøthun Arnstein Menes Lars Trygve Sæle Inger Eithun (HTV Fagforbundet) Annbjørg Alrek (HTV Utdanningsforbundet) Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Sak 2/13 6/13 Kjellaug Brekkhus (rådmann) Alf M. Høyrem (personalkonsulent) Vi stadfester at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Balestrand, Side 1 av 6

18 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/13 12/824 DELEGERINGSREGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE 3/13 13/443 ARBEIDSREGLEMENT FOR FOLKEVALDE 4/13 13/432 LØNSPOLITISK PLAN - RULLERING 5/13 13/444 RULLERING AV STILLINGSSTRUKTUR 6/13 13/424 REGLEMENT FOR TILDELING OG BRUK AV MOBILTELEFON Side 2 av 6

19 Orienteringar og drøftingar: Side 3 av 6

20 2/13 DELEGERINGSREGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE Tilråding: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til nytt delegeringsreglement for Balestrand kommune. 2. Kommunestyret vedtek at reglementet vert iverksett frå Kommunestyret sitt vedtak i denne saka opphevar alle tidlegare vedtak om delegering frå kommunestyret til utval, rådmannen eller andre organ. Handsaming: Vedtak: Saka vert teke til orientering. Samr. vedteke 3/13 ARBEIDSREGLEMENT FOR FOLKEVALDE Tilråding: Handsaming: Vedtak: Saka vert teke til orientering. Samr. vedteke Side 4 av 6

21 4/13 LØNSPOLITISK PLAN - RULLERING Tilråding: Lønspolitikk for Balestrand kommune vert endra i tråd med rådmannen sine vurderingar i saksutgreiinga. Handsaming: Vedtak: Lønspolitikk for Balestrand kommune vert endra i tråd med rådmannen sine vurderingar i saksutgreiinga. Samr. vedteke 5/13 RULLERING AV STILLINGSSTRUKTUR Tilråding: Stillingsstrukturen for Balestrand kommune vert endra i samsvar med framlegg av Handsaming: Vedtak: Stillingsstrukturen for Balestrand kommune vert endra i samsvar med framlegg av med følgjande endringar: Barne- og ungdomsarbeidar vert nytta som kvalifikasjonskrav for stillingar i barnehagane i tillegg til stillingar som barnehageassistentar. Stilling som ingeniør vert lønsplassert i HTA sine minstelønssatsar for stillinga, f,t. kr Samr. vedteke Side 5 av 6

22 6/13 REGLEMENT FOR TILDELING OG BRUK AV MOBILTELEFON Tilråding: Framlegg til nytt telefonreglement vert vedteke og gjort gjeldande frå Handsaming: Vedtak: Framlegg til nytt telefonreglement vert vedteke og gjort gjeldande frå Samr. vedteke Side 6 av 6

23 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Alf M. Høyrem Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/824 DELEGERINGSREGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE Vedlegg: Framlegg til nytt delegeringsreglement Bakgrunn: Vedtak i Formannskapet av Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Formannskapet gjorde i møte slikt vedtak: «Balestrand kommune set i gang arbeidet med revisjon av arbeids og delegasjonsreglementet. Rådmannen er ansvarleg for den samla gjennomgangen og legg fram eit samla dokument til politisk handsaming og vedtak når dette er ferdig. Eit framlegg til nytt arbeids og delegasjonsrelement skal vere ferdig innan ». VURDERING Ein har valt ved denne gjennomgangen i praksis å lage eit heilt nytt reglement. I tillegg har ein valt å skifte namn frå delegasjonsreglement til delegeringsreglement. I ordlista som ligg tilgjengeleg på nettet og som m.a. språkrådet står bak, finn ein at delegering tyder det å delegere. Delegasjon tyder gruppe av utsendingar med fullmakt til å føre tingingar på vegne av ein institusjon, stat e l. Rådmannen meiner difor at Delegeringsreglement vert det rette namnet å nytte. Rådmannen sin avgjerdsrett er planlagt vidaredelegert til kommunalsjefane, jf. kapittel 7.2 i dette reglementet. Kommunalsjefane kan så vidaredelegere sin avgjerdsrett i samsvar med reglementet sitt kapittel 7.3. Alle avgjerder som vert gjort med heimel i dette reglementet, vert gjort på vegne av rådmannen. Rådmannen, eller på rådmannen sine vegne, assisterande rådmann, skal kunne instruere tenesteområde-/einingsleiarane, og gjere om vedtak gjort av desse så langt forvaltningslova gjev høve til det. Kommunestyret skal i si handsaming av delegeringsreglementet berre handsame delegering til rådmannen (pkt. 1-6). Rådmannen skal vedta eventuell delegering vidare. Det som står oppført i framlegget f.o.m. pkt 7, er difor eit oppsett over korleis rådmannen ser den vidare delegeringa kan gjerast, men dette må sjølvsagt avklarast nærare administrativt. Det er viktig at leiarar og tillitsvalde får vere med å kome med innspel i den vidare prosessen. Leiarar som får fullmakter etter dette reglementet, har aldri større fullmakter enn det rådmannen har:

24 Rådmannen kan berre ta avgjerd i enkeltsaker eller typar saker som ikkje er av prinsipiell karakter (kommunelova 23.4). Kommunestyret kan gi retningsliner for rådmannen sine fullmakter. For brukarar med samansette behov, skal einingsleiarane saman sikre brukaren eit heilskapleg tilbod, og vedtak skal så langt det er praktisk mogeleg gjerast av kvar enkelt einingsleiar. Større og meir omfattande tiltak skal vedtakast av rådmannen eller kommunalsjef eventuelt etter utgreiing frå det einskilde tenesteeining. Dette reglementet gjeld fullmakter til å utøve offentleg mynde og å forvalte komunen sine eigedomar og økonomi. Reglementet vert supplert med andre reglement og tenestebeskrivelsar for dei enkelte tenesteområda. Vedtak gjort med heimel i kommunen sitt delegeringsreglement, skal leggast fram for kommunestyret som meldingssak. Slik tilbakemelding skal som hovudregel skje i form av ei samla oppstilling. Reglar for delegasjon All delegert mynde skal nyttast i hht lover, føresegner og retningsliner gjeve av overordna organ, og innafor budsjettet sine rammer og føresetnader. Eit overordna organ kan krevja å få seg førelagt ei sak som eit underordna politisk organ eller rådmannen har til behandling i hht delegert fullmakt. Eit overordna organ kan av eige tiltak omgjere eit underordna organ sitt vedtak i samsvar med forvaltningslova 35. Vedtak gjort etter delegert mynde, kan påklagast på vanleg måte etter reglane i forvaltningslova. Ved politiske vedtak er formannskapet klageinstans i hht forvaltningslova 28, jfr pkt 5.1.b. Særlov kan bestemma anna klageinstans, og om klaga ikkje vert imøtekomen, skal den oversendast dit. Ved administrative vedtak, er også formannskapet klageinstans i hht forvaltningslova 28, jfr pkt 5.1.b. Gjeld klaga ei personalsak er partssamansett utval klageinstans. Ved administrative vedtak der det etter særlov tilligge organ utanom kommunen å vera klageinstans, vert klagen behandla av det politiske organ som klagen naturleg høyrer inn under, før den eventuelt vert oversendt klageinstansen. I saker der eit folkevalt organ har fått delegert avgjerdsrett frå kommunestyret, kan 2 to medlemer eller ordføraren før møtet er slutt, krevje at saka vert lagt fram for kommunestyret til avgjerd. I budsjettsaker har rådmannen rett til å bringa vedtaket inn for overordna organ. Rådmannen må då seinast innan 3 dagar etter at vedtaket er gjort, melde skriftleg til det organet som har gjort vedtaket, at vedtaket vil bli lagt fram for eit overordna organ.

25 Serskilde punkt: Tilsetjing Rådmannen har fullmakt til å tilsette, konstituere og seie opp alt personell med unnatak av medlemmer av rådmannen sin leiargruppe. Tilsetting og konstituering av medlemmer av rådmannen si leiargruppe utover 6 månader skal gjerast av partssamansett utval, jfr. kommunelova 24, nr.1. Det er rådd til at partsammensatt utval tilset medlemmer av rådmannen si leiargruppe med unntak av rådmannen. Alle andre vert, som i dag, tilsett av rådmannen. Det vert og rådd til rådmannen får fullmakt til å seie opp alt personell med unnatak av medlemmer av rådmannen si leiargruppe. I dag er det partsamansett utval (administrasjonsutvalet) som står for oppseiingar Lokale lønsforhandlingar Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre lokale lønsforhandlingar etter hovudtariffavtalen og å vedta forhandlingsresultatet. Før lønsplassering av medlemmer av rådmannen si leiargruppe vert gjort, skal rådmannen ha gjennomført drøfting med formannskapet. Det er foreslått at rådmannen gjennomfører lokale lønnsforhandlingar med alle tilsette som i dag. Det er gjort framlegg om at rådmannen og ikkje Formannskapet, som i dag, også vedtek forhandlingsresultet. Rådmannen skal imidlertid gjennomføre drøfting med formannskapet før lønsplassering av medlemmer av rådmannen si leiargruppe Plansida Rådmannen har fullmakt til å dispensere frå plan- og bygningslova, vedtekter og forskrifter, og frå arealdelen til kommuneplanen og reguleringsplan så langt dette er kurante ja eller nei saker. Rådmannen har vidare fullmakt til å gjere mindre vesentlege endringar i reguleringsplan og fastsette tomteinndeling. Føresetnaden er at det skal vere kurante endringar ( 12-14, 2. ledd). Rådmannen har også fullmakt til å starte/rå til reguleringsplanarbeid for utbyggingsområde i arealdelen og å kunngjere slik oppstart. Det er foreslått at rådmannen skal ha fullmakt til å starte/rå til reguleringsplanarbeid for utbyggingsområde i arealdelen og å kunngjere oppstart. Kommunestyret vil, som i dag, få saka tilbake til endeleg handsaming. Rådmannen si tilråding 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til nytt delegeringsreglement for Balestrand kommune. 2. Kommunestyret vedtek at reglementet vert iverksett frå Kommunestyret sitt vedtak i denne saka opphevar alle tidlegare vedtak om delegering frå kommunestyret til utval, rådmannen eller andre organ..

26

27 FRAMLEGG TIL DELEGERINGSREGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE Innhald 1. RAMME...4 Saksnr./Arkivkode 12/

28 2. REDIGERING OG BRUK AV DOKUMENTET SAKER SOM IKKJE KAN DELEGERAST DELEGERING I BUDSJETTSAKER DELEGERING TIL POLITISKE ORGAN Delegering til formannskapet Delegering til valstyret Delegering til ordføraren Delegering til utval for oppvekst,kultur og utval for helse omsorg DELEGERING TIL RÅDMANNEN Administrasjon og personalforvaltning Servering og sal av skjenking av alkohol Sosiale tenester Startlån/tilskot Mynde direkte etter lova Grunnskule og barnehage Kultur Plan- og bygningslova Eigarseksjoneringslova Matrikkellova Veglova Vegtrafikklova Brannlova Ureiningslova Konsesjon m.m Jordlova Skogbrukslova Viltlova...13 Saksnr./Arkivkode 12/

29 6.20 Naturmangfaldslova Delingslova Kart- og deleforretningar Delingslova - Oppmåling Grannelova Odelslova Kulturminnelova Lov om folkebibliotek Lov om hamner og farvatn Lov om kommunale gebyr Økonomisaker Gravferdslova Eigedomsforvaltning Offentleg påtale Tvistemål Domstollova Tinglysing VIDAREDELEGERING FRÅ RÅDMANNEN Rammer Delegering frå rådmannen til assisterande rådmann og kommunalsjefane Delegering frå assisterande rådmannen Delegering frå kommunalsjef for oppvekst, kultur og ungdom Delegering frå kommunalsjef for helse- og omsorg Delegering frå økonomisjef Delegering frå personalsjef Delegering frå kommunalsjef for tekniske tenester FØRESEGNER OM BRUK AV DELEGERT FULLMAKT REVISJON...23 Saksnr./Arkivkode 12/

30 1. Ramme Kommunestyret vedtok reglement for delegering i Balestrand kommune. Kommunestyret sitt reglement seier kva slags mynde rådmannen har til å ta ulike typar avgjerder. Rådmannen sin avgjerdsrett vert vidaredelegert til leiarane for tenesteområda slik det går fram av kapittel 7.2 i dette reglementet. Leiarane for tenesteområda kan vidaredelegere sin avgjerdsrett i samsvar med reglementet kapittel 7.3. Alle avgjerder som vert gjort med heimel i dette reglementet, vert gjort på vegner av rådmannen. Rådmannen eller på hans vegne, assisterande rådmann, kan instruere tenesteområde-/einingsleiarane, og gjere om vedtak gjort av desse så langt forvaltningslova gjev høve til det. Leiarar som får fullmakter etter dette reglementet, har aldri større fullmakter enn det rådmannen har: Rådmannen kan berre ta avgjerd i enkeltsaker eller typar saker som ikkje er av prinsipiell karakter (kommunelova 23.4). Kommunestyret kan gi retningsliner for rådmannen sine fullmakter. For brukarar med samansette behov, skal einingsleiarane saman sikre brukaren eit heilskapleg tilbod, og vedtak skal så langt det er praktisk mogeleg gjerast av kvar enkelt einingsleiar. Større og meir omfattande tiltak skal vedtakast av rådmannen eller kommunalsjef eventuelt etter utgreiing frå det enkelte tenesteeining. Dette reglementet gjeld fullmakter til å utøve offentleg mynde og å forvalte kommunen sine eigedomar og økonomi. Reglementet vert supplert med andre reglement og tenestebeskrivelsar for dei enkelte tenesteområda. Dette arbeids-og delegasjonsreglementet byggjer på vedteken Organisering av Balestrand kommune. Vidare på reglane i m.a. kommunelova, forvaltningsretten og ulike særlover. Vedtak gjort med heimel i kommunen sitt delegeringsreglement, skal politisk sekretariat legge fram for kommunestyret som meldingssak. Slik tilbakemelding skal som hovudregel skje i form av ei samla oppstilling. 2. Redigering og bruk av dokumentet Dette delegeringsreglementet er gjort tilgjengeleg i elektronisk form. Det er redigert etter saksområde. Ved å klikke på aktuelt saksområde i innhaldsoversikta vil ein komme direkte inn i dokumentet på dette området. Ved å dobbeltklikke på dei lovene, forskriftene retningslinene m.m. som dokumentet viser til, vil ein få opp den aktuelle teksten. Saksnr./Arkivkode 12/

31 3. Saker som ikkje kan delegerast Kommunestyret tek sjølv avgjerd i alle saker der kommunelova og andre lover gjev fullmakt og som det ikkje er høve til å delegere. Slike saker vert avgjort direkte av kommunestyret etter tilråding frå organet som har tilrådingsrett. Kommunestyret tek også avgjerd i saker som det ikkje er ynskjeleg å delegere til andre folkevalde organ eller til rådmannen. Følgjande saker kan ikkje delegerast: a. Alle saker som følgjer av kommunelova kap. 2, 3 og 5. b. Tilsetjing og oppseiing av rådmann (administrasjonssjef), jfr. kommunelova 22, nr. 2. c. Rammer for låneopptak og garantiar jf. kommunelova 50 og 51 og gjeldande finansreglement d. Tildeling av faste sals- og skjenkeløyve for alkohol jf. Alkohollova. e. Oversiktsplanar, reguleringsplanar, og andre planar og retningsliner av prinsipiell karakter jf. kommunelova 5 og elles slik det går fram av plan- og bygningslova. f. Økonomiplan, årsbudsjett, budsjettfullmakter og andre retningsliner av prinsipiell karakter, kommunale avgifter/betalingssatsar/gebyr m.m. og skattesatsar jfr. kommunelova kap. 8. g. Budsjettendringar: Overføring av beløp større enn kroner frå eitt tenesteområde til eit anna. Overføring av beløp større enn kroner frå drift til investering og motsett h. Reduksjon i tal tenesteområde eller stabseiningar. i. Saker med kostnadsramme over kroner 1,0 million. j. Internt tilsyn og kontroll irekna godkjenning av årsrekneskap og årsmeldingar jf. kommunelova kap. 10. Kontrollutvalet og revisjonen skal bistå kommunestyret i dette arbeidet. 4. Delegering i budsjettsaker Ein viser til økonomireglementet for Balestrand kommune. 5. Delegering til politiske organ 5.1 Delegering til formannskapet a. Kommunestyret delegerer, med heimel i kommunelova 8. nr. 3, avgjerdsrett til formannskapet i alle saker som etter same lov kan delegerast til formannskapet. Saksnr./Arkivkode 12/

32 Unnatak er saker som kommunestyret har vedteke skal liggje til kommunestyret sjølv eller saker som kommunestyret har delegert til andre folkevalde organ eller til rådmannen. b. Kommunestyret gjer formannskapet til fast klageorgan etter forvaltningslova 28 (enkeltvedtak). c. Kommunestyret gjev formannskapet tilrådingsrett i alle saker der dette ikkje er lagt til andre organ. d. Kommunestyret gjev formannskapet rett til handsaming av personalsaker som vedkjem rådmannen, fastsetjing av lønn (gjeld ikkje tilsetjing). e. Formannskapet er kommunen sitt økonomi- og finansutval som handsamar framlegg til økonomiplan, årsbudsjett, budsjettfullmakter, skattesatsar, kommunale avgifter/betalingssatsar/gebyr osv. f. Kommunestyret vedtek at formannskapet skal utgjere arbeidsgjevarrepresentasjon i partssamansett utval jf. kommunelova 10, nr. 2, 24, nr.1 og 25, nr.1 og avtaleverket. Utvalet har avgjerdsrett i saker innafor utvalet sitt ansvarsområde (jf. 25, nr.1) og som det etter lova er høve til å delegere til utvalet, og som ikkje er delegert til rådmannen. g. Formannskapet får utvida avgjerdsrett i hastesaker, jf. kommunelova 13. h. Plan og bygningslov (PBL) Kommunestyret vedtek at formannskapet skal utgjere fast planutval som innehar dei oppgåvene og har den avgjerdsretten som PBL har lagt til fast utval for plansaker. Kommunestyret gjev planutvalet oppgåver og avgjerdsrett etter PBL elles, men berre når det etter PBL er høve til delegasjon og dette ikkje er delegert til rådmannen. i. Lov om samferdsle Kommunestyret delegerer uttaleretten i alle saker omfatta av lov om samferdsle med føresegner til formannskapet. 5.2 Delegering til valstyret Kommunestyret delegerer oppnemning av stemmestyret til valstyret, jfr. 4.2 i Lov om val til Stortinget, fylkesting og kommunestyret(vallova). 5.3 Delegering til ordføraren Kommunelova regulerer kva avgjerdsrett som ligg til ordføraren. I tillegg gjev kommunestyret, i samsvar med kommunelova 9, nr.5, ordføraren slik avgjerdsrett: a. Innvilge mindre løyvingar i samband med søknader, gåver og representasjon avgrensa oppover til kr ,-. Saksnr./Arkivkode 12/

33 b. Hastekompetanse i saker der formannskapet har avgjerdsrett, som ikkje er av prinsipiell karakter og som er innafor ei ramme på kr ,-. c. Innvilge permisjon samt tilvisingsfullmakt for alle reise- og opphaldsutgifter for rådmannen. Ordføraren får fullmakt til å fastsetje lønn til rådmannen etter drøfting med formannskapet 5.4 Delegering til utval for oppvekst, kultur og helse og omsorg Ein viser til reglement for pkt. 2 og 3 i reglement for Utval. Av dette reglementet går det fram at, utval for oppvekst og helse omsorg får som sitt arbeid- og ansvarsområde saker som vedkjem: Pleie og omsorg NAV Fysikalsk medisin og (re) habilitering Allmenn og samfunnsmedisin Førebyggande helsetenester Barnevern Ein viser til reglement for pkt. 2 og 3 i reglement for Utval. Av dette reglementet går det fram at utval for oppvekst og kultur får som sitt arbeid- og ansvarsområde saker som vedkjem: Grunnskular Barnehagar PPT Framandspråklege elevar Biblioteka Kulturvern og museum Kino Fritidstilbod for barn og ungdom Lag og organisasjonsarbeid Kulturskule Kultursaker Kommunikasjonssaker (t.d. sosiale mediar og nettsida) Balestrandprisen Kulturmidlar Saksnr./Arkivkode 12/

34 6. Delegering til rådmannen 6.1 Administrasjon og personalforvaltning Beredskap: Rådmannen får fullmakt til gjennomføring av naudsynte tiltak i ein krisesituasjon Organisasjonsendring Rådmannen får fullmakt til å vedta endringar i kommunen sin administrative organisasjonsplan så lenge endringane ikkje er i strid med dei hovudtrekka/ hovudstrukturen som kommunestyret har vedteke Oppretting, omgjering og nedlegging av stillingar Rådmannen får fullmakt til å opprette, gjere om og legge ned stillingar innan dei budsjettrammer som kommunestyret fastset og det avtaleverk som gjeld Tilsetjing Rådmannen får fullmakt til å tilsette, konstituere og seie opp alt personell med unnatak av medlemmer av rådmannen si leiargruppe. Tilsetting og konstituering av medlemmer av rådmannen si leiargruppe utover 6 månader skal gjerast av kommunestyret Lønsplassering. Rådmannen får fullmakt til å lønsplassere alle stillingar med unntak av rådmannen innan dei budsjettrammer som kommunestyret set og det avtaleverk som gjeld Lokale lønsforhandlingar Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre lokale lønsforhandlingar etter hovudtariffavtalen og å vedta forhandlingsresultatet. Før lønsplassering av medlemmer av rådmannen si leiargruppe vert gjort, skal rådmannen ha gjennomført drøfting med formannskapet Permisjon Rådmannen får fullmakt til å gje permisjonar i samsvar med permisjonsreglementet (PR): Permisjon og frikjøp for arbeidstakarorganisasjonane etter hovudavtalen del B, 3-3 vert gitt av rådmannen Godtgjersle m.m. Rådmannen får fullmakt til å ta avgjerd i søknader om bruk av eigen bil, telefongodtgjersle etter regulativ, heimekontor/heimearbeidsplass og andre spørsmål som vedkjem tilsette sitt ansvars- og arbeidsområde. 6.2 Servering og sal av skjenking av alkohol Servering Rådmannen får slik fullmakt etter serveringslova: Saksnr./Arkivkode 12/

35 Gjev serveringsløyve ( 3), kontrollere serveringsstad ( 13), gjere unntak frå gjeldande opningstider når særlege grunnar ligg føre ( 15), suspensjon, tilbakekalling og overdraging av løyve 18, 19 og Sal og skjenking etter alkohollova Rådmannen får følgjande fullmakter: Avgjere søknader om løyve for einskildhøve ( 1-7). Avgjere søknader om ambulerande løyve, jfr. 4-5(gjeld ikkje utviding av tal ambulerande løyve). Avgjere søknader om endra vilkår for einskildhøve, jfr. 3-7 og 4-4. Dette gjeld skjenketid, skjenkelokale og alkoholgrupper(gjeld når søkjar har alminneleg skjenkeløyve), jfr. 3-7 og 4-4. Avgjere søknad om godkjenning av styrar og stedfortredar, jfr. 1-7c, 2. ledd. Avgjere søknad om utviding av skjenkelokale ved einskildhøve, jfr. 4-2, siste ledd. Fastsetjing av bevillingsgebyr, jfr Avgjere reaksjon ved brot på alkohollova med forskrifter og retningsliner når brotet er av slik karakter at det ikkje medfører inndraging av løyvet. Gjere mellombels vedtak ved alvorleg brot på alkohollova med forskrifter og retningsliner. Rådmannen kan i slike høve straks inndra løyvet fram til saka er handsama i kommunestyret. Inndraging kan i slike høve skje utan at det er gjeve skriftleg åtvaring, jfr. Fvl. 16, 3. ledd. 6.3 Sosiale tenester Kommunen sin avgjerdsrett etter underliggande lover vert delegert til rådmannen så langt lova/føresegna tillet: Lov om kommunale helse- og omsorgstenester Lov om pasient- og brukarrettar Lov om sosiale tenester i NAV Tobakksskadelova Smittevernlova Introduksjonslova Føresegn om miljøretta helsevern 6.4 Startlån/tilskot Rådmannen får fullmakt til å ta avgjerd i enkeltsaker om startlån, utbetringslån og tilskot. Tildelinga skal vere innanfor dei rammene og reglane kommunestyret har vedtatt. 6.5 Mynde direkte etter lova Barnevernsteneste. Mynde etter lov om barnevernstenester er lagt til barnevernsleiar. Ved denne sitt fråver vert mynde som er ivareteke av barnevernsleiar, lagt til kommunalsjef for helse og omsorg. Saksnr./Arkivkode 12/

36 Tvang og makt overfor enkelte personar med psykisk utviklingshemming Rådmannen får mynde etter lov om helse og omsorgstenester kapittel.9: Rettstryggleik ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personar med psykisk utviklingshemming. Reglane i kapittel 9 gjeld bruk av tvang og makt som ledd i tenester etter 3-2 nr 6 bokstavane a til d til personar med psykisk utviklingshemming. Vedtak kan treffast for inntil tolv månader om gongen. 6.6 Grunnskule og barnehage Elevsaker Rådmannen får mynde til å ta avgjerd innanfor opplæringslova i alle typar elevsaker i grunnskulen, inkl. spesialpedagogisk hjelp til barn under skulealder og innan vaksenopplæring Opptak av barn i barnehage. Rådmannen får fullmakt til opptak av barn til barnehage etter barnehagelova og kommunale vedtekter Opptak av barn i skulefritidsordning. Rådmannen får fullmakt til å ta avgjerd om opptak av barn i skulefritidsordninga Dispensasjon frå utdanningskrav. Rådmannen får fullmakt til å dispensere frå utdanningskrav for styrar/pedagogisk leiar i barnehage, jfr. barnehagelova 17 og Godkjenning av barnehagelokale. Rådmannen får mynde til etter barnehagelova 10 å godkjenne lokale til barnehagedrift Godkjenning av familiebarnehagar. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne familiebarnehagar, jfr. barnehagelova Tilsyn med barnehagane. Rådmannen får mynde til å føre tilsyn med barnehagane, jfr. barnehagelova Utleige av skular og barnehagar. Rådmannen får fullmakt til å leige ut skular og barnehagar innan opplæringslova og barnehagelova sine rammer. Kommunestyret fastset utleigeprisane. 6.7 Kultur Tildeling av kulturmidlar midlar til lag og organisasjonar Utval for oppvekst kultur,helse og omsorg, tildeler kulturmidlar etter tilråding frå rådmannen. Retningslinene vert vedtatt av kommunestyret. Saksnr./Arkivkode 12/

37 Det ligg til utval for oppvekst, kultur og omsorg, å tildele midlar/stønad til kulturføremål. For dei tilfelle der det ikkje er høve til å avvente møte i utvalet, får rådmannen fullmakt til etter søknad å løyve slike midlar innafor ei ramme på kr pr. løyving. Vedtak som rådmannen har fatta etter delegasjon, skal utval for oppvekst, kultur,helse og omsorg orienterast om på første møte Opptak til kulturskulen. Rådmannen får fullmakt til å ta avgjerd om opptak til kulturskulen Omsetning av film og videogram Rådmannen får fullmakt til å gje løyve etter lov om film og videogram til omsetning av film og videogram. Løyve til framsyning av film i næring vert delegert til formannskapet Friluftsliv. Samtykke til avgift Rådmannen får fullmakt til å gje samtykke til eigar eller brukar til å krevje ei rimeleg avgift for tilgang til badestrand, teltplass, parkeringsplass eller anna opparbeidd friluftsområde, jfr. friluftslova Kulturlova Rådmannen får, med dei unnatak som går fram av lova, delegert kommunen sine oppgåver og avgjerdsrett etter lova, men berre i saker som ikkje er av prinsipiell karakter Lov om stadnamn Rådmannen får delegert kommunen sine oppgåver og avgjerdsrett etter lova. 6.8 Plan- og bygningslova Plansida Rådmannen får fullmakt til å dispensere frå plan- og bygningslova, vedtekter og forskrifter, og frå arealdelen til kommuneplanen og reguleringsplan så langt dette er kurante ja eller nei saker. Rådmannen får vidare fullmakt til å gjere mindre vesentlege endringar i reguleringsplan og fastsette tomteinndeling. Føresetnaden er at det skal vere kurante endringar ( 12-14, 2. ledd). Rådmannen får også fullmakt til å starte/rå til reguleringsplanarbeid for utbyggingsområde i arealdelen og å kunngjere slik oppstart, samt fullmakt til å kunngjere og legge ut framlegg til planprogram saman med kunngjering om oppstart Byggesakssida Rådmannen får fullmakt til å utøve det mynde som i samband med byggesaker er lagt til kommunen i PBL, fjerde og femte del (kap ) om straff er ikkje delegert. Førelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbod og tvangsfullbyrding ( 32-6 og 32-7) skal likevel handsamast av Formannskapet så framt det ikkje hastar på grunn av fare for liv eller helse. Tvangsmulkt over kr som eingongsbeløp eller over kr pr. dag skal fastsetjast av planutvalet. Saksnr./Arkivkode 12/

38 6.9 Eigarseksjoneringslova Rådmannen får mynde til å gje løyve til seksjonering og reseksjonering ( 7 og 12) Matrikkellova Rådmannen får fullmakt til å ivareta kommunen sine oppgåver etter matrikkellova Veglova Formannskapet er kommunen si vegstyresmakt ( 9). Alt mynde som er lagt til kommunen om byggverk, avkøyring m.m. vert delegert til rådmannen så langt det er kurant Vegtrafikklova Rådmannen får fullmakt til å ivareta kommunen sine oppgåver etter lova med føresegner Brannlova Rådmannen får fullmakt til å i vareta dei oppgåver som ikkje er overlate til Sogn brann og redning IKS så langt dei kan delegerast jfr. lov om brann og eksplosjonsvern av nr. 20 med føresegner. Tvangsmulkt over kr som eingongsbeløp eller over kr pr dag skal likevel fastsetjast av formannskapet Ureiningslova Rådmannen får fullmakt til å ivareta dei oppgåver som ikkje er overlate til SIMAS så langt dei kan delegerast, jfr. ureiningslova 83. Tvangsmulkt over kr som eingongsbeløp eller over kr pr. dag skal likevel fastsetjast av formannskapet Konsesjon m.m. Kommunen skal avgjere saker etter konsesjonslova så langt det ikkje er lagt til andre organ i lova. Rådmannen får fullmakt til å å ivareta kommunen sine oppgåver etter konsesjonslova Jordlova Rådmannen får fullmakt til å ivareta kommunen sine oppgåver etter jordlova Skogbrukslova Rådmannen får fullmakt til å ivareta kommunen sine oppgåver etter skogbrukslova Viltlova Rådmannen får fullmakt til å ivareta kommunen sine oppgåver etter viltlova Motorferdsle i utmark og vassdrag Rådmannen får fullmakt etter lov om motorferdsle i utmark å gje løyve til bruk av motorfartøy eller luftfartøy når særlege grunnar ligg føre Naturmangfaldslova Rådmannen får etter lova fullmakt til å gje løyve til felling av hjort, bever og andre viltartar som gjer skade ( 18). Saksnr./Arkivkode 12/

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 2/13 12/824 DELEGERINGSREGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 2/13 12/824 DELEGERINGSREGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.06.2013 Tid: 10:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 2/13 12/824 DELEGERINGSREGLEMENT

Detaljer

FRAMLEGG TIL DELEGERINGSREGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE

FRAMLEGG TIL DELEGERINGSREGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE FRAMLEGG TIL DELEGERINGSREGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE Innhald 1. RAMME... 2. REDIGERING OG BRUK AV DOKUMENTET... 3. SAKER SOM IKKJE KAN DELEGERAST... 4. DELEGERING I BUDSJETTSAKER... 5. DELEGERING TIL

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

RULLERING AV STILLINGSSTRUKTUR

RULLERING AV STILLINGSSTRUKTUR MØTEINNKALLING Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.09.2014 Tid: 10.30-11.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/14 14/700

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 5/12 12/733 LØNSPOLITISK

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

HJELMELAND KOMMUNE INSTRUKS FOR RÅDMANNEN DELEGERINGSREGLEMENT

HJELMELAND KOMMUNE INSTRUKS FOR RÅDMANNEN DELEGERINGSREGLEMENT HJELMELAND KOMMUNE INSTRUKS FOR RÅDMANNEN DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt i kommunestyret 21.09.2011, sak 057/11 INSTRUKS FOR RÅDMANNEN 1: Rådmannen er, i medhald av Kommunelova 23 nr.1, den øvste leiar for

Detaljer

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til:

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Ei føremålstenleg og effektiv arbeidsdeling mellom politiske organ og administrasjonen Fjerne saker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 12/4098-2 112797/12 12.12.2012 Arbeidsreglement Vedteke i K.sak 95/48. Revidert av rådmannen 18.03.05. Oppdatert 01.07.10. Handsama i administrasjonsutvalet den 21.12.2012,

Detaljer

Arbeidsreglement Sund kommune

Arbeidsreglement Sund kommune Dok.dato: 25.01.2013 Vår Ref: 2012001529-3 Arkiv: N- Arbeidsreglement Sund kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalet i Sund kommune 23.01.2013 Side 1 av 7 Innhald: 1. Omfang 2. Tilsetjing 3. Tilsetjingsbrev/arbeidsavtale

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING DRIFTSTILPASSINGI ØYGARDEN PROSESSAR VEDK ENDRINGAR I AREIDSTILHØVE Dok.ref. 13/430-2/K1-031//JOM Dato: 06.05.2013 SKISSE TIL: AVTALE MELLOM ØYGARDEN KOMMUNE OG ARBEIDSTAKARORGANISASJONANE: SPELEREGLAR

Detaljer

Folkevaldopplæring 4.oktober Slik oppfører vi oss Makt og mynde Møte og delegeringsreglementet

Folkevaldopplæring 4.oktober Slik oppfører vi oss Makt og mynde Møte og delegeringsreglementet Folkevaldopplæring 4.oktober Slik oppfører vi oss Makt og mynde Møte og delegeringsreglementet Ansvaret -overfor folket i kommunen -overfor dei tilsette -overfor kvarandre Respekt Eit lita oppvarmingsoppgåver

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET HYLLESTAD KOMMUNE REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET Vedteke av Hyllestad kommunestyre 20.12.2011, sak 88/11. Gjeldande frå vedtaksdato. Revisjon av reglement vedteke 6.9.95, sak 73/95. 1 Heimel Administrasjonsutvalet

Detaljer

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014. Vedteke i Volda kommunestyre den 28.08.2014, sak PS 108/14

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014. Vedteke i Volda kommunestyre den 28.08.2014, sak PS 108/14 VOLDA KOMMUNE Sak: Delegering frå kommunestyret til rådmann Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014 DELEGERING FRÅ KOMMUNESTYRET TIL RÅDMANNEN Vedteke i Volda

Detaljer

STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2016

STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2016 Balestrand kommune STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2016 Stillingstype Kvalifikasjons-krav Grunnløn Oversyn over stillingar i Balestrand kommune med tilhøyrande kvalifikasjonskrav og grunnløn. Innleiing

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Folkevalde har mange rollar. Du skal målbera veljarane sine ønskje Du skal leia utviklinga av bygda Du skal leia den største verksemda i bygda

Folkevalde har mange rollar. Du skal målbera veljarane sine ønskje Du skal leia utviklinga av bygda Du skal leia den største verksemda i bygda Folkevalde har mange rollar Du skal målbera veljarane sine ønskje Du skal leia utviklinga av bygda Du skal leia den største verksemda i bygda Den folkevalde sitt mynde Kommunelova knyter all mynde til

Detaljer

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK Salsløyve Alkohollova 3: Med sal av alkoholhaldig drikk meinast overdraging av drikk med inntil 4.75 volumprosent alkohol til forbrukar mot vederlag for drikking

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Innkalling av Partssamansett utval

Innkalling av Partssamansett utval Innkalling av Partssamansett utval Møtedato: 05.02.2016 Møtestad: Lunsjrommet på kommunehuset Møtetid: 14:00-16:00 Sak 010/16 går til PSU etter HA del B 4, resten av sakene er etter kommunelova 10, etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT - POLITISK

DELEGASJONSREGLEMENT - POLITISK AURLAND KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT - POLITISK FOR AURLAND KOMMUNE Politisk organisering i Aurland kommune KOMMUNESTYRET 17 medlem Kontrollutvalet 3 medlem Formannskapet 5 medlem Administrasjonsutvalet

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for Oppvekst og Helse 04.11.2008 037/08 MO Kommunestyret 13.11.2008 072/08 MO Saksansvarleg: Eirik Natvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Knut Harald Frøland Jan Erik Boge

MØTEPROTOKOLL. Knut Harald Frøland Jan Erik Boge SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 19.01.2016 Møtetid: 13:00-14:55 Møtestad: Kommunehuset Av 8 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

Mål for arbeidet denne kvelden

Mål for arbeidet denne kvelden Mål for arbeidet denne kvelden Synleggjera dei folkevalde si rolle som forvaltningsorgan med offentleg mynde, og ansvarleg styringsorgan for kommunen som organisasjon. Orientera om spelereglar og gje eit

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE. Tilsetjingsreglement. Revidert i administrasjonsutvalet den 21.12.12, skal 2/12

SOGNDAL KOMMUNE. Tilsetjingsreglement. Revidert i administrasjonsutvalet den 21.12.12, skal 2/12 SOGNDAL KOMMUNE Tilsetjingsreglement Revidert i administrasjonsutvalet den 21.12.12, skal 2/12 Innhaldsoversyn 1. Omfang... 3 2. Tilsetjingsmynde... 3 3. Før utlysing... 3 4. Utlysing... 3 5. Kvalifikasjonar

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 11/125-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.02.2011 Nissedal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette innkalla til møte i Nissedal kontrollutval. Dato: torsdag 17.02.2011 Tid: kl

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Møteinnkalling for Valgstyre

Møteinnkalling for Valgstyre Vågsøy kommune Møteinnkalling for Valgstyre Møtedato: 10.03.2016 Møtested: Formannskapssalen, 3.etg. Rådhuset Møtetid: Kl. 18:00-18:30 Innkallingen sendes medlemmene og de første varamedlemmer i hver gruppe.

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Revidert av kommunestyret 22.06.09 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 08/1437 9554/09 000 FSK/PER/STDA 1 OM RETNINGSLINENE...3 1.0 KVA ER ETIKK 3 1.1

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011 HORNINDAL KOMMUNE Tilsynsplan Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova Hornindal kommune 2011 Vedteken av Utviklingsutvalet den 16. mars 2011 Sak: 020/11 Arkivsak: 11/207-1 01.03.2011 Innhald:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03.

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03. Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03.2011 Tid: 09:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Rådmannskontoret N / / Delegeringsreglement for Meland kommune Gjeld delegering frå kommunestyret til rådmannen

Rådmannskontoret N / / Delegeringsreglement for Meland kommune Gjeld delegering frå kommunestyret til rådmannen Rådmannskontoret N-025.1 12/1548 12/14397 29.10.2012 Delegeringsreglement for Meland kommune Gjeld delegering frå kommunestyret til rådmannen 1. INNLEIING Omgrepet delegering tyder overføring av mynde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Meløy kommune ordførar rådmann 8150 Ørnes 03.12.2014 BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Landslaget for nærmiljøskulen (LUFS) arbeider med denne saka på oppdrag frå Foreldrerådet (FAU) ved Neverdal skule

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

PRINSIPP FOR DELEGERING I SULA KOMMUNE

PRINSIPP FOR DELEGERING I SULA KOMMUNE Side 1 av 5 PRINSIPP FOR DELEGERING I SULA KOMMUNE 1. Delegasjon 1.1. Kva: Delegasjon inneber at nokon (A) med mynde gir ein annan (B) mynde av same art som ein sjølv (A) har. Ein delegasjon frå kommunestyret

Detaljer

Reglar for kommunale tilskot til. næringslivet. i Åseral.

Reglar for kommunale tilskot til. næringslivet. i Åseral. Reglar for kommunale tilskot til næringslivet i Åseral. Reglane utfyller vedtektene for bruk av kraftfondet gjevne av kommunal- og regionaldepartementet Vedtatt i kommunestyret 27.08.2009 2 UTFYLLANDE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 14.03.08 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune eld kraft vatn solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune etter Barnehagelova Våren 2015 Innhald 1 Kommunen som tilsynsmynde 2 Målet med

Detaljer

SJUKEFRÅVÆRSRAPORT 1. KVARTAL

SJUKEFRÅVÆRSRAPORT 1. KVARTAL MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.06.2014 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/14 14/427 SJUKEFRÅVÆRSRAPORT

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR VEDTEKE AV STRYN KOMMUNESTYRE 07.09.99. 1. VAL OG SAMANSETTING Sektorutvalet for skule- og kultur skal ha 7 medlemer valde av kommunestyret mellom kommunestyret

Detaljer

Kommunen sin lønspolitikk må vere konkurransedyktig, og ta omsyn til den arbeidsmarknaden og dei behov kommunen til ei kvar tid har.

Kommunen sin lønspolitikk må vere konkurransedyktig, og ta omsyn til den arbeidsmarknaden og dei behov kommunen til ei kvar tid har. FOROD Masfjorden kommune vedtok lønspolitisk plan for 2012-2014 den 23 oktober 2012. I denne to-årsperioden har me gjennomført: Lokale forhandlingar i 2012 og 2013, der struktur og prioriteringar i lønspolitisk

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011. Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011

Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011. Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011 JØLSTER KOMMUNE Tenestekontoret Notat Permisjonsreglement Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011 Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011 1. Generelt Gjeldande

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: I staden

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Justert som følgje av vedtak i fylkestinget i sak T-88/02 og T-8/03. INNLEIING Etter vedtak i fylkestinget i sak T-38/90 har fylkeskommunen

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 29.04.2014 Kl. 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemmar

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 9. desember 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, Skuespillerfoajeen Saker: 13/2015 Innkalling og saksliste

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 11.04.2008 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

Delegeringsreglement

Delegeringsreglement SKODJE KOMMUNE Delegeringsreglement Vedtatt av kommunestyret 05.10.2016 Heimel for å delegere mynde: Kommunelova 8 (formannskapet) Kommunelova 10 (faste utval/komitear) Kommunelova 13 (hastesaker) Kommunelova

Detaljer

Reglement for administrasjonsutvalet i Selje kommune

Reglement for administrasjonsutvalet i Selje kommune Reglement for administrasjonsutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyre den 29. april 2009 Sak 027/09) 1. Val og samansetjing. Administrasjonsutvalet består av 10 personar med varamedlemar.

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesak

ØRSTA KOMMUNE Byggesak ØRSTA KOMMUNE Byggesak MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Kåre Hjelle Arkivsak nr: 2013/762 Delegert sak nr: 20/15 Arkiv: 16/21 Vedtaksdato: 23.01.2015 ENKELTVEDTAK med klagerett i samsvar med forvaltningslova

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

A R B E I D S REGLEMENT

A R B E I D S REGLEMENT Austevoll kommune A R B E I D S REGLEMENT Vedteke av Austevoll kommunestyre den 11.02.88, sak 0018/88. Revidert den 24.04.90, sak 0038/90 Revidert av Administrasjonsutval K den 15.01.98, sak 0004/98 Administrativt

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Side 1 av 6 MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Innhald: 1. Val og samansetting 2. Mynde og oppgåver 3. Førebuing av saker 4. Innstillingsrett - møterett 5. Innkalling sakliste kunngjering 6. Forfall

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR EID KOMMUNE

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR EID KOMMUNE EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR EID KOMMUNE KAP. I SAKKUNNIG NEMND 1-1 I medhald av eigedomsskattelova 8 A-3 (4) vel kommunestyret ei sakkunnig nemnd til å verdsetje eigedomar i Eid kommune på bakgrunn av

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer