Verdens mest torturerte mann avslørt som svindler SNO. En av de groveste hetsfortellinger'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdens mest torturerte mann avslørt som svindler SNO. En av de groveste hetsfortellinger'"

Transkript

1 Nr årg. Løssalg 40 øre Lørdag 10. april FOLKOG~LAND Der hvor loven ender, begynnner tyranniet. William Pitt d. e. "McGarthy'ismen" eksisterte lenge før McCarthy Avsløringen av Sovjets femte-kolonnere i U.S.A. har gått sin gang lenge før McCarthy selv kom til Washington i 1950 og holdt sin sensasjonelle tale i kringkastingen, der han slo alarm i forbindelse med den røde infiltrasj<m. i statens styre. Bortsett fra den verdensomspennende sensasj on som russeren Gouzenko ved sovj etambassaden i Ottawa i sin tid forårs3ike't med sine spion-avsløringer, er det neppe noe som har vakt større røre i. Sambandstatene enn avsløringen av sovjetagentenes virl'somhet innen f i l mv e r d en e n og som ga HollYWbO<i oppnavnet «Little Moscou»,- lywoods og favoritter, forfatteren Myron C. ra gan, irsk-amerikaner og katolikk. Den røde invasjon i filmme'tropalen tok til for alvor i årene, da de antinazistiske emigranter fra Tyskland bøgynte' å strømme inn. Om denne invasjon skriver FBIs sjef J. Edgar Hoover blant ~nnet:... amerikanske lwmmunister åpnet offensiven i 1935, da de sendte ut et opprop om å konsentrere angrepet på Hollywood... Kommunistenes aktivitet i Hollywood har vært meget virkningsfull '.. partiet er tilfreds og meget fornøyet når det har lykkeså smugle inn i filmen om bare en linje, en (Jod på6jie. ønsker vi alle våre venner rundt om i bndet. FOLK og LAt~D scene eller 'eili tendens som er overensstemmende med den kommunistiske lære, og særlig hvis de kan hindre anti-kommunistiske tendenser i filmene... Adolph Men j o u,en av de store filmstje,rner, har vært blant de fremste li. ~ampen mot kommunistjinfiltrasjonen i HOllywood. Men så ble han også gjenstand for press,og forfølgelse og truet på li~ vet. Av andre filmstørreiser på den antikommunistiske siden nevnes Fred Astaire, Oary Cooper, Bing Crossby, Walt Disney, Elrrol Flynn, Clark Gable, Gary Grant, Susan HaiYWard, Bob Hope', Alan Ladd, David Niven, Maureen O'Hara, Tyronne Power, Ginm. fl. Av de mere aktive på sovjetfronten finner vi Gale Sonde'l1gaard, Humphrey Bogart, Orson 'WeUes, Eddie Gantor, Bet.ty Davis, Danny Kaye, Groucho Marx, Gregory Peck, Paul Robeson, Frank Sina,tra og Katherine Hepburn, foruten selve toppfiguren Chaplin, som har gjort sveitser :av seg. * Typisk fot hvordan det arbeides viser følgende l1istorie: I slutten av 1947 kom der i Amerika ut en bok med titelen «Vesper i Wien». Det. var en virkelighetsskildring fra det okkuperte Wien og viste bolsjevikenes brutale maktu tfoldelse. Omtrent på den tiden var det imidlertid at filmkongen Louis B. Mayer ble innkalt til Washington til forhør i Komiteen for U-amerikansk virksomhet. For å dek.ke seg mot beskyldningene for kommunistisk virksomhet, fikk herr lvl:ayer den ide å lage en anti-kommunistisk film, og kom over nevnte bolz «Vesper i Wien». En av Metro-Gold- (Forts. side 8). Verdens mest torturerte mann avslørt som svindler En av de groveste hetsfortellinger' mot tyskerne er:avslørt som ren svindel, etter at det amerikanske forlag og forfatteren har tjent store summer. Les artikkelen på side 6. Striden mellom Kirke og Stat «Det skal i dag m;ere til enn akademisk veltalenhet til å redde kirken.» Det begyntel vel egentlig tale for ca.),l år siden og biskop Schj elderups. reaksj on mot denne. Det var sikkert glør som lenge haddel ulmet som her fattet ild. Der oppsto imidleirtid. UfO og frykt i sjel og sinn hos mange menneske'r i alle lag av befolkningen. Staten fant å måtte ta sin stilling til' kirken opp til revisjon. Den Vitenskapeligjuridiske undersøkelse ble overlatt til professor Castberg, der, som Vi vet, fant ut at staten, populært sagt. er kirkens herre i ett og alt i medhold 'av såvel Kristian V som Grunnloven av Og bort~ett. fra geistlig hold hersker der da viss heller ingen tvil om statens absolutte overhøyhet bokstavelig og juridisk sett. Kirken behø,ver ikke engang tas med. på råd. Fhv. biskop Berggrav, kirkens våpendrager nr. 1, fant seg beføyet til å trekke blankt. I Juristforeningen møttes man forleden til en drabelig dyst. B.s innlegg var preget av en merkelig blanding aven til Castberg rettet «hei p1å de;g» tone og en noe le'yddig saklighet, - og gj ennom det hele, forekom det meg, en underto'ne av spott ove- de r:t0r- (Forts. side 4). ti: -$l)fo - tij "1 CD (I) ~ OTTAR HUUSE: fl ~ p;; Den ekte og deri ~ ~ (Iq... uekte hjemmefrorjt : X" Den ekte hjemmefront under okkupasjonen var Nasjonal f; Samling. Dens medlemmer holdt seg hjemme og fant seg At i okkupasjonens ubehageligheter. Nasjonal Samling med Quisling i spissen tok på seg den utakknemlige oppgave å; ivareta Norges interesser under okkupasjonen og var derfor stadig. i strid med okkupan'tlen, som forsøkte. å utnytte vårt land så meget som mulig til egen ford~l. Samtidig var medle~mer av Nasjonal Sa.:t'tt.ling utsatt for snikmord ogi landet stadig utsatt for sabotasje - handlinger fra den såkalte hjemmefront, hvis medlemmer på den annen side til dels for egen regnings skyld drev Økonomiske samarbeide med tyskerne. Tiltro'58 for at okkupasjonen, Dens mål var å hjelpe Eng~ varte nesten 5 år, og Norge i den tid var stengt fra utenverdenen, land mot tyskerne, øyensynlig uten hensyn til norske interstanden var sunnhetstilesser. Den påførte... nemlig i landet meget god. Bøndene avbetalte sin pantegj eld med omkring 800 millioner, kroner og kommunene Norg,e meget: større skader enn den vold,te tyskerne ved sine stadige drap på medl~mer av den egentlige hjemmefront betalte også en stor del av sin Nasj onal Samling. det også begått en del unødige dumheter. Jeg tenker særlig på straffesaken mot, politifullmektig Eilifsen. Quisling og hans menn burde ha holdt seg for /gode til å la seg bruk.e av tyskerne til den slags. De skulle heller ha gått sin vei og overlat.t svineriet til tyskerne selv. For Eilifsen burde det ha vært, reist.,en bautasten qg ikke for denne Lauritz Sand, som ikke har ofret sitt liv for fedrelandet eller' for rett og moral Eller skulle Lauritz Sand ~nskje forestille-. den ukjente solda,t' her i landet? Men stort sett var QuiSlings styre under Okkupasjonen etter omstendighetene meget godt. At dette styre har påført landet et tap på et par hundre millioner som påsått av riksadvokaten og godkj ent a v HØyesterett er ikke gjort sannsynlig. Den uekte hj emmefront var den av høyesterettsjustitiarius Pål Berg organiserte front, som han var freidig nok til å kalle '1j emmefron ten.._ Jeg vil etter dens forbrytelser å dømme heller kalle den fm:' fremmedfronten eller (Ien engelske front. Man slm1!e nær mest, tro at den var en å\jdcling under Secret ServIce. - fartøyer, både store og små, som så ble bombet og torpedert under ledelse av rømte nordmenn i England, hvorved mange reisende nordmenn omkom, ved strandhugg og ved røverier og t~erier i banker og andre steder. FIoTbryterne rømte ofte til England og Sverige for å berge sitt e:'get skinn. AsfijØrn Sunde og hans medarbeidere,, som særlig utmerket seg i å begå snikmord og andre gemene forbrytelser, stod p~å den tid meget høyt i kurs hos fremmedfrontens ledere, de er nå falt i unåde hos de samme menn etter at det er blitt. oppdaget at de driver spionasje for.russerne. Fremmedfront,en vil nå ikkle anerkj enne Asbj Ørn Sunde som den tilhørende. Men det. nytter den nok ikke. Han og hans medarbeideres forbrytelser ble godkjent av fremmedfl'onten. De er da heller ikke trukket til ansvar av påtalemyndigheten, hvis ledere såvidt jeg vet tilhørte fremmedfron ten eller samarbeidet med den. Man kan takke fremmedfrontens ledere for at ASbjØrn Sunde m. fl. er kommet ut på. forbryterbanen. Forts. side 8

2 2 FOLK OG LAND Ansv. utgiver og redaktc, Finn Brun Knudsen Telefon Postboks Hm. Ekspedisjon: Kierschowsgt. 5, Oslo - Tl! !i).en /Jtadømte "liffing J!;n lensmann som i 1946 ble fradømt sin stilling, ble den 26. mars fl'ifmmet etter' at saken var tatt opp igjen. F.tkijent! Men stilling'en han hadde skjøttet gjennom mange år og gjennom krig-ens vanskeligheter - den er forlengst besatt. En annen mann sitter der. Men det er mange lensmenn og landsmenn her' i landet som. er i samme stillin,g som denne uten at de ha,r' filt sine saker opp igjen. De er skjøvet ut av sine stillinger, satt på gaten av «gode nordmenn» søm heller ikke skammet seg' over å innta stillingene deres. Vi har til alle tider vært vant til å høre om streikebrytere som et foraktelig krapyl, hvis gjerninger var så forferdelige at det ikke kunne tilgis, nei ikke engang i evigheten. De var. foredere, de var Judaser. Etter rettsforfallet i 1945 har vi fått mange slike typer, som har satt seg i besittelse av lensmannsstillinger og andl"e stillinger til fortrengsel for de rettmessige innehavere, og dette har de gjort uten frykt for å bli stemplet som,. I '~~: 'T~l~ Judaser.!-,,-::';, 1/;;1 Det er nå på tide at 'en,rekke slike blir fjer-, FOLK og LAND Nedre ISiolum Demokratiske Kvinnelag har som så mange andre såkalte demokratiske sammenslutninger sendt en protest til president,en i Sambandst.a,tene mot den påståtte forfølgelse mot spi:o'nekt.eparet Rosenbergs barn. Og ære være dem for qet. Men - hvorfor protestere mot noe som man vet så lite om, 'når man he>r i det demokratiske Norge kan finne ut.allige eksempler på forfølgelse oig utelukkelse av politisk annerledes tenkende? Hvorfor ikke samle kreftene> for å rette på alle de skj e ve.forhold som bestå,lr like utenf'ot stth~døren? Men det er vel så mye gj e vere å sende protest.er til en president for 150 millioner mennesker enn til en konge for 3 millioner? IN MEMORIAM: Oscar 0yvor Hallsson mot staten Oslo Byrett ved dommer Jens T ram p e Bro c h: «Det forekommer riktignok retten som om sterke gruhner f1aler for å anse staten erstatningsansvarlig de.l'som en varetektsfang'e pådrar seg sykdom (eller forverres i sådan) unlder' va.retektsfengslingen, og sykdommen (forverreisen) skyldes feilaktig behandling (ener manglende behandling) av fangen - :selv om det ikke skulle foreligge grunnlag for kritikk mot noen enkeltperson i den forbindelse, men så meget mer hvis det skulle være noe å bebreide en,eller flere som har hatt tilsyn med varetektsfangen i arresten.» Vestfold l~rets av Forbundet forsiosial Oppreisning holdt lørd~g 3. ds. et Grundtvig Gundersen "Poseidon" møte i TØnsberg. MØtelO'k!1let. net og at dommene over trofasl1e tjenestemenn blir~kas-\ var helt fylt av interesserte. 'sert, som høyesterettsadvokat,gllstavffeber sieromajle... "FrJ:t Argenti~ er det, i dis-i d;ommer ~ver' passive ~S-foJk:'i)~\~r sottiøiht:ii~';-i~~'s~j?~;'ii ;~\tti~';k'dririk~t'hi~lmfr~~~p.u~jt~.. lu.~41.ifto~~,t.s forskjellige distrikter, da dinødvendig å rette på de verste uhyrlighetene.vedeuerkrigs- at en i vide kretser. kjent striktets tillitsmann Lars Adolf Hoel skal Fru øyvor Han s son, som ble IØ,slatt 21. desember har vært m~dlem av Nasjonal Fru Hansson mener at hun Samling fra 1933 til den så- under den sjikanøst lange og kalte frigjøring, ble på IJOli- for sakens oppklaring aldeles tisk indikasjon arrestert 30. unødvendige halvannetårige man 1945 og satt i va:retekts- fengsling - og som følge av fengsel på Bredtvedt. Etter at manglende behandling og hun var blitt meddelt at hun skulle løslates den 11. desember s. å. og i lys stemning forlot dette beryktede sted, ble hun tvertimot av håndfaste pleie med videre pådro seg sykdom og invaliditet og at. staten plikter å yte henne ersra tning og oppreisning i den anledning.. uniformerte ført til kretsfengslet Hun har ved OslO' Byrett i Akebergveien. Hun anlagt sivilt SØksmål mot. Stamere orientering om. Sammenkomsten ble avsluttet med selskapelig samvær. Forbundets :peisesekl'e,t~ befinn~ seg for tiden ;;...; etter i lengere' tid å ha gjestet oppgjøret, - og vi tilføyer at det er ikke nok at enkelte sa- nordmann, Oscar Gru n d t- Hiolt, åpnet. mø~et og hilste ker tas opp igj' en, men hele sakskomplekset må' tas opp. til v i g G u ri der sen, er død. velkommen. Forbundssekreny vurdering på grunnlag av den viten som en har i dag og Med Grundtvig Gundersen er våre feller i Telemark ~på tæren kåserte derpå ca. 1 tisom var glemt eller bortlrj'emt i den første tiden etter kri- et godt, intelligent og kunn- Hedmark, der han så å si daglig har ledet sammenkomster = mes tid over de aktuelle gen::> opphør. skapsrikt menneske gått bort spørsmål og tok focrs,amlingen rundt om i bygdenei Og ho'ldt - en :f'edrelandskjærlig notdmann som hadde våjget å gå At det ikke bare er vi som tenker slik viser den uttalelse med seg på en rekke felter orienterende foredrag. som statsadvokaten i Buskerud og Vestfold kom med hvor der Forbundet for nærværende gjør seg gjeldende. Kåselagt en reise til Bergen og I nær framtid har hart plan mot strømmen-. en mann han sier: «nær sagt alle landssviksaker kunne gjenopptasdersom vitnene blir avhiørt på nytt og får anledning til riet etterfulgtes aven spørs. Hordaland. som derfor 'l{ke fikk livsmulighet i lan t og ble jaget i å endre sine forklaringer.» mål- og svar-time, hvorunder Reisesekretæren har mangt landflyktighet av den norske forbundssekretæren gj orde rede for spesielle spørsmål som vil være ønskeltg om flest mu og meget å berette Om, og det.' Vi begynner å n;æ,rme oss den tid hvor man roug o,g lidenskapsløst kan begynne å drøfte hva som var rett og rik Til det siste forfulgte lands presse. de fre>mmøtte Ønsket nærlig t'o'k seg tid til å høre h-am. tig og hvor de subjektive l.cug kan få den plass i bedømmelsen av handlingen som de skal og må etter våre rettsregler. ste. I Argentina hadde Gunmenn ham på det skammeligdersen funnet ly, og som den glimrendefagskribent og N este nummer av Folk og Land joornalist han var, ble han land fra og om knyttet som fast korrespondelt til en a,v Sveriges største kommer den 24. april 1954 gruvedriften på kull 1906~ aviser. I et brev til en venn i Norge skrev han like etter ~"""""'\IV\IVV\I"\fVV\,'\IVV\I"""""""""'\fV\I\,'\IVV\I'\I\o'\J\,~. Adolf Hoel regner med å ansettelsen: «Det gledeligste Presseattasjeen!greide gjennom usan~ferdig agitasjon og skrev om våre hj emlige for glimrende form'et. Alt det han kunne avslutte sitt arbeide i er at nå får jeg anledning til løpet av året 1955, forutsatt å rekke en hj elpende hånd til intriger å sieremme vedkommende svenske avis, så det ble Som en rød tråd i alt gikk hold glødet av fedrelandssinn. at det blir stillet til disposisjon tilstrekkelige beløp slik mange av mine lidelsesfeller her nede.» Og Grundtvtg oppsigelse! Men Grundtvig kravet om et effektivt sjøtorsvar. Det fikk ikke Norge. at han kan benyte kvalifisert Gundersen hjalp. Det var Gundersen lot seg ikke knekke av mennesker. Han tok Skuffelsen over dette gj orde hjelp til bearbeidelsen av det ikke bare talemåter han for foreliggende materia.ie som er med. Men nettopp derfor varte solskinnet kort. Laget» i 1940 ble oppløst, at G. G., etter at «Fedrelandsmeget omfangsrikt. Dessuten regner han m.ed at det vil meldte seg inn i Nasjonal medgå en del uugifter til reiser for gransking av Samling. arkiver. skrive Svalbards historie Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 I stortingsp'roposisjonnr. 1 under avsnittet om Svalbardbudsj ettet fremgår det at Norsk Polarinstitutt har gitt Adolf Hoel, tidl. professor og rektor ved ()slo Universitet, i oppdrag å gi en fremstilling., Svalbards Økonomiske hi!)rie fra århundreskiftet til I. Arbeidet kommer i det alt ~sentlige til å handle om okkupmsjonene av kullførende Departementet har rørt opp kr for terminen 1954: -55 til d8ee f,jrmål. Den norske presseattasje ved legasjonen i Buenos Aires fant det som sin «plikt» å sette en stopper for Grundtvig Gundersens virke som korrespondent. Og det lyktes! fatt som språklærer og greide seg bra helt til det siste. Under det i norsk presse velkjente merkei «POSEIDON» skrev han i årenbs løp en mengde artikler om sjømliitære emner. Hans artikler var både saklige- a,v innhold og Vi hans gamle venr 7il minnes G. G. som gutten.d det lyse sinn og store hjerte. Klubbkamerat.

3 retagende. Mange a~ 03S har for- WOLK og- T JI, Nl) , ~ Og så viste det seg, da hun kmn ut av fengselsporten og "Et, stort og trodde hun skulle dra hj em, at hun uten videre ble skysset til Akebergveien og der satt lalldsgavillig foretagende" inn i eneselie.» «Som følge av det sjokk hun Herr redaktør. resten forlengst fattet slik ikonografisk interesse, og der fins ikke derved fikk, ble saksøkersken Jeg leser i dagspressen om et helt ute av seg og orket ikke uhyre interessant foretagende, så 'lite brukbart stoff hos våre å tenke eller sove eller spise. det gjelder intet mindre enn il. kamerater. Der skal være et bilde I Akebergveien oppfattet be' redde billedstoff fra forgang~n av London-regjeringens mest tjeningen og dr. Augusta tid, og alle bra borgere oppfordres til å gi hva ete har av por opptog under sovjetbanneret fremtredende medlemmer i festlig Ras mus sen,situasjonen derhen at saksøkersken ville tretter og situasjonsbilder. Det (men det var før London). DeD. etablel"e sultestreik.' Som følge antydes at der skal skapes et eget tyske innmarsj i Oslo, flankert ay av at saksøkersken under embetsverk for å ta vare på stof- Welhavens ridende politi er et lufting... måtte stå i sne med, fet, En «ikonografisk kommisjon» fint støkke. Fra kirkens åndsli1'l ska på benene, i stedet for, - der det kan bli mange fete kan nevnes biskop Tvebotten blåsende "etter sin anmodning, å få lov ben for dem som har p art i på megafon og forkjølen til å ta på seg støvler, pådro boka i orden. de tosssene i vårbløyten oppe i hun seg en sterk forkj Øleise. Krokskogen (eller heter den ikke Jeg vil tillate meg å oppfordre Og etter hvert meldte seg' egentlig Kroghskoven?) og ikke ten vi Justisdepartementet, som var representert ved Regjeringsadvokatens fullmektig, o.r.sakfører L ang e-n i el sen. Byrettens domsslutning var i motsetning til vesentlilge deler om domsbe,grunnelsen ikke oppmuntrende og lyder: Den norske stat frifinnes. I saksomkostningeoc- betaler fru Øyvor Hansson innen to uker fra forkynnelsen av denne dommen ett tusen kroner til staten. * I Fru HanSSOn forberedte og og førte sin sak selv. Hermes innsats var imponerende. Når bort3ees fra fruens mennesjrelig forklarlige affekt ved å se igjen en 0el plageånder fra fengselstiden - hvor<:j.v et par prominente antok Pll rf1dfolett farge under avbøret. D0mmer Trampe Broch a d ministerte den vansi:::elige sqk mønstergyldig. Hans d'.ln'.sb0- grunnelse er en te::nme'ig' ene st:'ie.'.lde korrekt g~ engive'se av fruens fremstilling. Dette sagt i relasjon til domspraksis i de såkalte «landssvik» saker. Vi siterer som eksempel hans gjengivelse av den utvilsomt erstatningsbetingende skandaløse averføring fra ryggsmerter, svimmelhet, hjertebesværligheter, sår og blemmer i munnhulen,,abc ess ved en tann, mørke flekker oppover ben og lår.,saksøkersken ble nektet å gå til sin egen tannlege eller til den tannlege som behandlet de mannlige fanger i kretsfengslet. Og dr. Rasmussen avslo saksøkerskens bønner om medisin og hjelp, qg beskyldte endog direkte saksøkers ken for å simulere.» «6. juni 1946 Biskop TvebJtten mei megafon. Bretved.ttU, ~eselle -i. Ake,. 'w'1:ntii~~~~~'f'~~~~~~ ber:gveien: «På Bredtvedt led sa,ksøkersken imidlertid under syste nes utseende som ikke stemte med de uttalelser han nett~ matisk sulte foring. Herigjennom ble grunnlaget lagt for cypp hadde fått fra p'0litihold om at hun var frisk! og kjekk, en beri-beri-lidelse, (som brøt uttalelser som bl. a. by~get Stortinget : ut. etter at hun var kommet på en telefonkonferanse mellom vedkommende politifull til Akebergveien). For Øvrig slo saksøkersken. seg kraftig mektig (8 v e r r e Har t liti - ved en anledning da hennes m ann) og dr. Rasm.ussen, trebunnskøye på Bredtvedt mens Kj ell Hansson var hos raste sammen. Og hun led politifullmektigen... I rapporten nevnte dr. Rasmussen også en tid av influeilsla med høy feber som ingen brød seg at saks. klaget over re'vidatismelignende smerter, at legen Liv om. Men StOTt sett var hennes helse bra da hun ble overført til Akebergveien.» hadde inntrykk av at saksø- kersken a-ggra,verte (overdrev) adskillig, men for sik 0l: lære «l forbindelse med overføringen fikk saksøkersken kerhets skyld skulle hun få I en artikkel i bladet Friheten har Ole Andersen un imidlertid et psykisk sjokk tatt et par røntgenbilder, og som ikke kunne unngå å få at legen ikke fant det nødvendig at saksøkte på det davæder titelen «Heltene» fra følger for hennes rent fysiske 1940» levert følgende b~tegnende karakteristikk av red befinnende. - Saksøkersken rende tidspunkt ble la.gt inn hadde nemlig fått høre at på sykehus. (Uth. her). FØrst aktør Martin Tranmæls opptreden i aprildagene 1940: hun ville bli løslatt. Hun regnet med å komme hj em til 8. juli ble røntgenbilder tatt. (Ved forsømmelighet var det «Den 1. iapril skrev han sine innen julen ikke ordnet tidligere). Og (d.v.s. red. Tranmæl) i arbeiderbladet om krigen i desember 1945 fikk hun beskj ed om å p'akke sine saker. Polen: Evangelisk-Høykirkelige gudstjenester. Palmesøndag 11/4, kl. 19. Skj ærtorsdag, 15/4 kl. 11. Langfredag, 16/4, kl påskedag, 19/4, kl. 19. Alle er velkommen! Den Apostoliske E:piskopale Kirke. først 27. juli kom resultatet. I en fremlagt ekstrakt av medisinske opplysninger om saksøkte fra dr. Rasmussen... en ekstrakt som det for Øvrig er feil i - heter det... «Påvist forkalkning i h. skulderledd og spondylose i lendvirvelsøylen». Men dr. Rasmussen (Forts. side 7) våre meningsfeller til å medvirke. i dette store og landsgagnlige fo ::jt0r clilg,,;,wnn og raåmann i 'l'ronåne.m, KOBBb, utta-lle «Hvis det er sant hva jeg har hørt, at de ty:;ke trorper k07n marsjerende inn i Oslo nedover DorammenS'iJeben med ridend-e po norsk ridende politi ~ i spissen, mener jeg det er et eklatant bevis på hvor mentalt uforberedt vi var da krigen kom.» i 3 å forglenune en annen av våre biskoper velsignende sovjetfanea i Nidaros Domkirke. Så fins der jo bilder av fylkesting med godenordmen-fylkesmenn som velvillige idel'tagere, Administrasjonsrådets «De lidelser som er påført sto:t:e, brede lag i Polen trosser enhver beskrivelse. De ledende av ansvarlige menn i landets styre og i hæren rømte sin kos, mens folket i Warsjava førte sin heroiske kamp for å redde sin by.» Bare åtte dager euerpå «dro Biskop Fjellbu og sovjetfanen Tranmæl sin kos», mens folket førte en heroisk kamp for li redde sitt land. Og Tranmæl var ikke alene. Nesten aue «ansvarlige og ledende menn» va,f med til London ener Stockholm, der de i ahe fau i k kei e d o ve r l a s t. utnevnelse av minister Brauer, koselige møter og fellesbespisning er av gode nordmenn hos tyskerne. Har ikke noen a1'l oss bilder av Gulosten, Oswald. Skrikerudheltene og lignende størrelser? Enkelte av disse ble sikkert,forotogralert i meget fint, seiskap~ etter 'befrielsen? :ff\tem har Monsen med brukket gevær? La oss samle flittig. Jeg oppfordrer. Forbundet til å organisere vår egen ikonografiske kommisjon, og sørge for at det innkomne stoff oppbevares sikkert, og da helst i utlandet. I Nidarosdomen. E. B. Nål" de kom hjem igjen, disse «heltene», fikk de sin lønn. et:terbetalt og sine gamle stillinger tilbake alle Sammeu. Alt var i orden igjen.» ~o, ja, - en skal hels:,være varsom med å kaste stein nar en sitter i glasshus! "

4 4 FOLK og LAND Striden mellom Kirke'.og Stat rendes evner eller kompetanse. Og 'så litt vrøvl innimellom. - Som kjent led han' nederlag, idet samtlige talere, høyesterettsdommer Alten i beregnet, stod fullt ut på statens side. Uten å pretendere å væ,re sakkyndig på området, må det være oss tillatt å betrakte konflikten fra v å r synsvinkel Så meget mer som vi som, på sett og vis, står utenom. den prominente krets er i stand til klarere å se de å:rsaker som har bragt. kirken som institusjon til å ryste i' sine grunnvoller. Jeg sikter ikke her til den komp'etanse'" En bekreftelse.? Gj ennom dagspressen har de siste dag:ene gått følgende melding fra Norsk Telegrambyrå: «GjØvik 26. mars (NTB)i Tidligere lensmann Olav Melby i Vestre Slidre som i ble fradø~t ~W1iD, gen for medlemskap i NS, ble fredag frifunnet ved Valdres herredsrett. Saken ble gjenopptatt etter at det var lagt fram en rekke erkiæringer og bevis som stilte tiltaltes forhold under krigen i et nytt tys.» Vi gratulerer lensmann Melby med at det virkelig lyk tes ham å tre seg gj ennom nå-, le'øyet.. For de 99 prosents vedkommende er begrepet. «gjenopptagelse» bare en ØnskedrØm for oppgjø'rets ofre. Søknadene blir avslått på løpende bånd. Men så har jo også statsadvolmten i Buskerud og Vestfold - jfr. vårt blads nr. 10 '-- opplyst bakgrunnen fol' de' mange avslag ved i en slik sak å avgi følgende offisielle ut. talelse: «}4<;ter de særegne forhold omkring hele landssvikoppgjøret vii nær sagt alle landssviksaker kunne gjenopptas dersom vitnene blir avhørt på nytt og får anledning til å forandre sine forklaringer.» Lensmann Melbyes sak er på sett og vis unn~agelsen som bekrefter reglen. Det ville nok li mange frifinnelser - ja,,nske sil(l~er~ et helt skred om påtalemyndig-heten tur J slippe sannheten t.il. Men se det. - t';lr den ikke! kens primat skrev sitt «Folkedommen over NS», og vi som lå i støvet ble tråd.t på med jernskodd hæl, også av dem strid som nå er under utvikling, som burde ha vært de nærmeing - med litt sandpåstrøste til å formane til storsinn her og der kan det vel og nestekj ærlighet.. knirke og gå en stund til. Det Kirken gik~ staten til hånde, er 'andre og dypere årsaker noe som staten i dag an jeg sikter til. Det er ikke nødvendig ser som sin soleklare rett. - å anvende hverken ju Men det ble engang sagt: «Du ridiske eller.teologiske synsvinkler, skal adlyde Gud, mer enn men sunt legmanns mennesker.» Kirken sviktet. omdømme. det mest fundamentalei i,det Da medlemmer av NS i 1945 kristne livssyn. Noen sporadiske ble grepet og kastet i fengsel, petisj oner til Kongen var underkaste,t pinlige forhør, kanskj e tegn på en nagende vilkårlig behandling, samvittighet., men de førte dømt til de strengeste' straffer, ikke til noe særlig. - Hadde o:g da deres pårørende ble kirken proklamert nestekjær-: berøvet nær sa-gt alle eksiste'rulmidler lighetens linje, kunne meget og muligheter, ha vært :t:eddet, ikke bare for hvor'var da. kirken? dem som var rammet av Kirkens store mest.er uttalte: ulykken, men i ennå høyere «Du skal elsk-e din neste grad for kirken selv. - En som deg' sew!» og viste med del ville i første omgang falt klare ord den vei kir~en fra, men kirkens posisj on ville s k u Il e ha gått. I stedet for etter hvert ha steget i folkets å følge sin mesters utvetydige bevissthet og gitt den rygg bud om å hindre nød, om rad til å bære kommende å anviende kj æ rli gh et, trengsler. - Sa,nnelig, det gikk kirken offisielt og reelt. skal i dag mere enn akademisk staten til hånde da staten utøvet veltalenhet til å redde sin rig()l'øse og tvilsomme den. straffebestemmelser. Kir- S. Helgesen. (FoTts. fra side 1.) Hvorfor er det ikke lil~het for loven? Direkt~ør Falck i B.D.S. hevet i løpet av okkupasjonstiden' 29 millioner på tyske sjekker i Norges Banli. ' «Ingen frontkjemper har gjort oss tilnærmelsesvis så store tjenester som direktør Falck i Bergenske», sa: senator Otte; Denne sensasjonelle overskrift kunne leses på første side i en norsk avis for 6. mars Den var kronen på en artikkellover et meget interessant tema - u l i k h e t en for loven i okkupasjonsoppgjøret! DirektØr Ths. Falck jr. ble til og med som den utmerkede skipsreder, vert ogi samfunnsstøtte han er - dekorert med St. Ola,vs orden _ hva vi, gleder oss inderlig over. Vedkommende avis skrev viderei om den daværende president i. Rederforbundet - under initialene T. F. "- W~anna: '., Dir,ektØr Falck i Det Bergenske DampSkibsselskab ble av tyskerne oppfattet som deres «Vertrauensmann». I løpet av okkupasjonstiden hev~t han følgende bedøp p'å tyske sjekker i Norges Bank: 1\:. 1940: Kr A:. 1941: Kr A. 1942: Kr A. 1943: Kr F. 1944: Kr Sammenlagt.for de fem årene skullei dett.e bli den summa summarum kroner sier O/gl skriver niogtyve millioner etthundredeogåtteogåtti tusen komma ett. hundrede og femogseksti kroner og fem?gtyve øre. F~enu:agewleæsialfonw:g~ ~;:-::~:.~~ses :~e=:~:~=.::::: Det nyeste avgiftsforslag som Storti'Tl!f1et skal vedta er en opp- i Bergensk!!.» Såvidt vedkommende avis. krevnil'g av 2 øre til de åndssvake. '. Ths. Falck jr. anm. odes herved om å beriktige ovemstå- Nå'r vi ser på alle våre tidligere trygder og avgifter som i så ende!. rikelig man har høynet folkets velstand,.så er det trist ål se at våv'e folkevalgte stortingsrepresentanter nu tro-r de står ved avlslutningen av avgiftspolitikken, ut fra det syn at nu er det bare 2 øre igjen til nye avgiftslover. Disse,representanter mener je'g er på, feilspor, og at avgiftspolitikken har en strålende femtid med nærsagt mulighet for en avgiftsordning for enhver sosial ønskerorøm. At Vestfold-HØYre, som teller. landets matadolfer i shipping og hvalfangst, og som sammen med en hel hær av dyktige medarbeidere har tilført landet en uhorvelig mengde valuta samt ~ratis margarin til hele folket i flerre år, bare mot at forbrukerne betalte omsetningsavgift og kjøpmannsavanse. Så man kan, nesten si at det var på tide at deres førstøreplfesentant ville gi et solid bidrag til den almene velstandsøkning, ved å sette i gang en innsamling av 2-ører.!. Nærværende skribent har også - etter egen oppfatning - et fremragende forslag til en avgiftslov for pensjonering av' gårdsarbidere. Det går ut på at det oppkreves en avgift av 5 øre pr. liter konsummelk, som ville innbringe en mengde millioner, de'r først og fremst kunne lønne en stor funksjonæretat, og enda ville det bli en god slump igjen til de pensjonsberettigede. Og det geniale ved denne avgift er at den ikke vi~le virke fordyrende for melkekonsumentene, da helmelkprisen er låst fast av prisindeksen, altså måtte 5- øringen s'ubsidieres vekk. Og da det i forveien subsidieres 3-4 femører, kan en femøring mer ikke spille noen stor rolle. Oghvem som er med og betaler disse melkesubs.idier.ør av helt underordnet betydning, bare follk er klar over at alle som drikker melk slipper å betale. Sammenlignet med skogsærbeiderpensjoneringen, hvor så ytterst fåfdr igjen så lite, for så mye som så mange innbetaler!, har det fra dette hold vært påstått at skogsarbeiderpensjoneringen ør toppen av demokratisk svindel. Her mener jeg at mitt forslag har en stor oppgave,da det len et skoleelcsempel pd at så ikke er tilfelle. Og et vesentlig gode ved alle disse forskjellige avgifts.ordninger - som langt fra alle er oppmerksom på - er de store velavzønte funksjonæretater Som følger med. Men for />ss. som grundig har satt oss inn i demokratienes økonomiske system, 1>2t at de uopp- 2igelige fu.nksjonærer er stats- ogkommnnekas"sens suoreste skattebetalere, særlig i depflosjonsticler. Sir. h");s vi bare hadcle offentlige funksjonærer nok, ville intet!comm?l11eqtjfe behøvle å nære en[j ::.teolse for at skauefundmnentene i fremtiden skulle komme til åi svikte, ener at slcatterestclnser hoper seg OPP. PER NARVER UD. Hvor var Riksadvokaten? Hvorfor er ikke T. F. aksjonert? Oslo Alexander Lange. Grothewohl beiler til flyktningene Berlin: F'olk flest tror at alle flyktninger som kommer til Bundesrepublikken fra øst uten videre godtas som politiske flyktninger og gis asyl som sådanne. Mena,lle blir de gjenstand for nøye undersøkelser som går ut på ikke bare å :avsløre kommunistiske agenter og provokatører, men også fordi man vil væte sikre på, ø,t de er bona fide politiske flyktninger. Mange østtyskere går over sonegrensen fordi de er utiuredsemed forholdene i hjemlandet og ikke fordi de e,gentiig føler seg forfulgt. Resultat.et av de vesttysk.e myndigheters undersøkelser er følgende: ' Antall personer som har SØkt asyl 130' 0' DnO 240' Antall personer godtatt som bona fide politiske flyktninger Ingen undersøkelser ~»~ 129 ODD 200 ODD T~lsammen: ' , 56 pst. av flyktningene var arbeidere og bj.indcr, 15 pst. husmødre, 26 pst. barn og 2 pst. alderspensjonerte. 30 pst.. tilhørte ~.ldersgruppen år og 20' pst. gruppen år.

5 Fesjå Norges kvinner har alt for en dl yg mannsaldfcr siden «kjem ['eb seg fram til «full likestil ]jng~) med mannen. De har stemmerett i alh offentlige anlig'gender, de er valgbare te alle ombud' og fon;amli:1g8r, all[~ em 'beter, offisers embetet dog unntatt, står åpne for dem. Noen ytterst få forsinkede, de kaller seg «yrkeskvinner», driverfram1ei.s med å nedkjempe noe de kaller»mannssamfunnet». Kvinnene hevder meget bestemt :at de har en særlig kallelse og Særlige forutsetningen for sosialpolitikken. Dette fond av sosialpolitisk kraft og snille har folket søkt å utnytte ved å sende syv kvinner på Stortinget, og ved å sette en kvinne som konstant sjef for Sosialdepartementet. _ Resultatene er små, både for den ene i departementei: og de SyV på stortinget. Dog, på ett område har kvinnene kommet med noe nytt, an_ tagelig i hevdelse av sin egenart. Jeg sikter til kåringen av alle mulige!prinsesser og Miss Norway. Nå er Miss Norway for tredje gang prøvekåtet i stort ball på Bristol Hotell'. Det er Reisetrafikkforeningen ved Alfhild Hov-, dan og Dagbladet som står for. ne og de andre som aktivt medvirker til denne nedverdigelsen a,v' kvinnekjønnet, kan ikke unnskyldes, de har alderen og erfaringen. POliomyelittforeningen bø,r også merke seg' at et høyverdig mål likke helliger wlle midler. Protesten er en * vel innarbeidet reaksjonsform her i landet. Bare bonde!rvinnene har protestert mot dette kvinnenes fesjå. De andre kvinneorganisasjoner har tidd bom stille. Heller ikke generalen i alt kvinnearbeid her i landet, Claudia Olsen, har hatt noe å bemerke. Så lenge landets kvinner finner seg i kvinnelige nautmøter, får de også finne seg i paradokset til Erling Winsnes': «Mennesket og kvinnen».. A. D. Krigsfangene i,$pandau får lettelser FOLK og LAND 5 Karl Evang i Moskva Gjennom Moskva radio hører man at medisinaldirektør Karl Evang.oppholder seg i Sovjet Samveldet og har der besøl<:t en rekke helseinstitusjoner i SovjetrepUblikken Uzbekistan og i Moskva. Han er.gjest hos sovjets helsedepartement og benytter selvsagt anledningen tal å gjenoppfriske gamle bekjentskaper og knytte nye - venner - til seg. Nordisk samvirke Finnene klager over at de har for få prester, fotholdsvis ikke en gang halvt så mange som danskene. Vi foreslår at finnene låner det halve av våre prestier, da; man j o ikke skal være bange for å hj~lpe med delt man kan unnvære, skriv$!" «Revision». Brev fra Pus l Kroken Kj ære Folk og Land. Forsiktighet er en dyd, og hva mere er: en dyd som lønner seg. Noen vil kanskje påstå at alle dyder er lønnsomme, f. eks. å være lydig mot sin far, føre et sedelig levnet o.s.v. Vel. Dessverre er d,et il{ke min erfaring hittil. Men det kan j o kanskje komme enda. Derimot 'hører altså forsiktighet til de dyder hvis 1~1nnsomhet jeg innrømmer. Uforsiktighet straffes. Det oppdaget jeg da jeg var så lettsindig å gå inn i NS. Men står vi ikk.e alle i gj eld til lettsindigheten? Om litt kommer våren med sprettende blomste,r, hvis fremtid langt fra er sikret. Og blomsterstøvet vil bæres fra blomst til blomst - uten adresse a,v Studentersamfunnet i Trondheim Bon n : ISovj etmyndighetene er gått med på å, drøfte Overskottet, om d~t blir noe da, rarslag om lettelser av forholskal hylder Marie og I(nut Hamsun tilfaile POliomyeIittforenin_ dene for de syv ledende t,yske gen. Pene og velskapte jenter har krigsfanger som sitter i Span- Rolig, verdig og uten bit- taskenspilleri, som fru Hamsendt inn sine fotografier, og de terhet fortaite fru Marie sun kalte det. :::EF;.;"Æ;,r.~E~r~~~~r~~:i~::~:~r:~.:t:r:: kunne Oslos rik-herrer sitte og te, og den sovjetrussiske høy- gata-vandring de siste årene skje rettere: hun forklarte fukte leppene og smekke med kommissæren, Vladimir Sem- han levet. Hvordan hans 'tungen til så mye kjønn, former landsmenn i et anfall av fornuftsformørkende hetz fra no~ov, er prinsipalt enig i atdet skai: holdes slike drøftel - og muligens litt kvinnelighet. En storjury, formann Lillebil Ibsen, skal så kåre de fem jentene ser. De vest-allierte satte fram dem som selv måtte skjule sine spor ved å utpeke syndebukker, kastet seg over den som skal inn til den avgjørende forslaget etter at forbundskansler Adenauer hadde an kåring 1. mai. Og den: 8. mai får vi det samme skuespill om igjen gamle, men enda åndsfriske modet dem om å ta opp: saken med Bristolball og storjury. De mann med de verste anklager som kan rettes mot noe med sovjet-myndighetene under utenriksministerkonfe- fem med «bevaring» føres fram og den yppers'te blir pekt ut. Fr~ menneske: landssvik. nå av er hun Miss Norway. Av ransen i Berlin. Det var i 8tudentersamfunnet lørdag 27. mars. Fru engelsken i uttalen ser vi at hun Krigsfangene i Spandau er: fra nå av tilhører verdenseliten. Eric Raedar (storadmiralen), Så føres missen over havet til Hamsun ble hyllet, da hun Karl Donitz (admiral), Rudolf U.S., til en eller annen småby i steg opp på taler<;uo'len, hyllet. Hess, Baldur von Schirach, nærheten av filmmetropolen. Her av en fullpa.kket, sal, hvor holdes hun avsondret fra verden Albert Speer, K:ollstantin von hennes motstandere fra krigens dager talte de> 99 pst. - i ei veke. Så kommer det store Neurath og Walter Funk. øyeblikk, hun blir sammen med * en og Sytti misser fra alle verdens land framstillet for et ennå visste v~l ikke forsamlingen Ovasjonsmessig hyllet: Nå Spandau-fengslet ble drevet av de fire okkupasjonsmakter i fellesskap, og enhver større ball og en ennå strengere riktig hva hun ville tale om jury. Filmfolk og andre kjøpere og hvor skarp hun eventuelt sitter og myser, kaldt, vurderen lettelse i de meget strenge bestemmelsene for fangene der ville være. Hun skildret, Hamsun og de lidelser han mått~, 'de på forretningsfolks vis. Deres :forfedre var kanskje kjøpere på kan bare komme i stand ved det store «ballet» i New Orleans? gj ennom:gå. Hun, kom. med en avtale mellom samtlige Den fagl'este av de to og sytti tydehge antydninger til dem makter. De vest-alliertes forslag går ut på at man skal får titelen Miss Univers, mindr.e som snakket med dobbelt kan ikke gjøre det, og en larve bunn, en tale Hamsun ikke :filmkontrakt. Dette kalles å gjø drøfte muligheten av å la fangene motta mer,post og flere forsto, dertil var han for :re en strålende karriere. Dette var en kort beretning om barnslig ærlig. Han kunne jo besyjk, at man skal overveie kvinnelig selv-nedvef::ugelse. ikke noe med dette politiske om noen a v dommene kan reduseres og at det skal innfø * «Farmand» har gitt dette utekkelige skuespill bet2gnelsen fesjå. På godt landsmål heter det fangene hvis dl' '-'ix syke. storadmiral Raeder fri;:>;ls, da res alminnelige lettelser for Neu,'ath og den 78-f!rige fhv. nautmøte, det dekker Imnskje * ennå bedre. Om russerne [';år med på det De æ1.ge jentene kan unnskyldes langt, men også der er det en er det sjangserfor at den 81- brist. Men foreldrene, arrangøre- årige fhv. utenriksm~nister hans holdning. Je:g mener at hun ikke burde ha gjort det. Hamsuns holdning har allerede seiret i dag, hans tro på Tyskland som 'den bærende makt 1 Europa, er allerede i dag akseptert av hans fiender. Og noe annet galt gjorde han da ikke enn at han trodde på Tysklands misjon som kulturens vern mot østens barbarisme. Det stakk nok ondt. i mange hj elrter nede i salen, hos alle dem som var mgd og ropte korsfest over Vål' største av alle norske diktere på diktningens himmel.,han sam har skaffet vårt land ære og berømmelse og vil fortsette å gjøre det så lenge det fins kultur igjen. Jo, fru Hamsun fortalte om dramaet Hamsun, et drama som ble skrevet og satt i scene av de makthaverne som i blindt hat og angstbiteri mente at Hamsuns verdenskjente navn ville gi dem en særlig ærefull plass blant hevnens og ondskapens seierherrer. Ja; det trodde de, de trodde også meget mer de herrene, de begge er uhelbrede1i~ og bl. il. at de sj<:ulle gjøre tysker :cjvorlig syke. Neurn.th er 11e til slaver for aut framtid, d(!;mt til 15 år og Raeder til de skulle bli en nasjon av trellivsvarig fengsel. ler. tilfeldige bier, dersom det da ikke rett Og slett fyker avsted for vinden. Av denne bokstavelig talt tankeløse lettsindighet er-alt det grønne og groende dannet. Heiler ikke dyr og fugler handler med ansvarsbevisst tanke på fremtiden. Hele skaperakten i verden er sorgløs og ubekymret. Det har slått meg at!~tt Sindighet kanskje er et. av Skaperens navn. Dersom Hallesby har rett frembringer Han altså millioner a v menneskesj eler med risikoen av at de havner iet evig Hel vet e. Det er jo mulig at dette ikke kall' kalles ukj ærlig - 'men da er det ihvertfall lettsindig. Håper hermed å ha gitt deg og dine lesere den samme nytelse som når de hører vårlige toner fra en av mine artsfrender en stille og klar aprilnatt. VennIi'g hilsen Herostratisk' berømmelse Pus i Kroken. Tms,s alt for tidhg man ramlet. med dørene Til fengslet for denne forlo:rne person, For,avsluttet er ikke redse]'soppgjørene, Man venter blant annet på en revisjon, Og da kan eksemplet bli nyttig - for no'n! Her minnes man: «Sic transit gloria mundh, Og som Ola Narr er han selv blitt «navnkundig». Men når maner f 'O r folkefolk-demokratisk Blir hele «berømmelsen» helst - Herostratisk! 1. Gh. Men allerede i dag vil de nok forstå, at det er de som trenger tilgivelse og oppreisning, ikke, tyskerne og Eamsun. Og det var vel et varsel om hva hevnerne har i vente når hele den s.tore forsamlingen i Trondheim studentersamfunn ga fru Hamsuns foredrag sin sanksjon og dermed Knut. Hamsun full oppreisning og en bønn om tilgivelse gj ennom den storm a v applaus som fruen ble takket med, da hun steg ned fra talerstolen, en applaus som Studentersamfunnets stere sal ikke ofte har høll;t maken til.leo.

6 FOLK og LAND "Verdens mest torturerte mann avslørt som svindler" DON'T MISS IT! Det er sjelden at Reader s Di- 3'eSt beærer sne artikler med sli." ka blikkfangere i fete typer på omslaget, så det var klart at no ~berheftet for 1953 måtte inneholde noe sensasjonelt. storparten av magasinets 13 millioner lesere slo derfor straks opp på side 15'1, som VIl!" forsynt med tegningen av en mannsperson ien fengaeisselle. Gjennom gitteret, i bak.. grunnen skimter man en eksekusjonspelotong i tyske uniformer. Hermed er leserne presentert for THE MAN WHO WOULDN'T TALK, hovedpersonen 'i: den amerikanske krigskorrespondent Quentin Reynolds bok med samme navn. - ca lese denne sanne beretningen om en manm krig», sier Reader's Digest i sitt forord ",." «~ å få bekreftet på ny hva Sir WiJulton Churchill sa om RAF.: «Aldri i menneskehetens historie har så ina.nge stått i så stor gjeld til så få.» George Du Pre's sensasjonelle beretning både utfordrer og styrker ens tro på det gode i menneskene.» Man må gi Reader's Digest rett i at beretningen er sensasjonell, ~ at magasinet her har gitt leserne noe igjen for pengene. :B0- ken - artikkelen i R; D. er et kosentrat avl '- handler om en navngitt kanadier, George DuPre som under krigen kom i den britiske Secret Service's tjeneste og ble opplært til å spille en landsbyldiots rolle, for deretter..'."bli Sluppet ned i falilskjerm over Normandie, hvor han skulle organisere smuglingen av' nooskutte EAF-flygere tilbake. til England. Alt gikk bra inntil GestapO en vakker dag trillet inn i landsbyen med to lastebiler og tilsynelatende på lykke og fromme fan. get inn 16 menn og kv:inner av befolkningen, deriblant tomsingen Pierre Touchette alias DuPre.' Og så følger skildringen av den tortur han ble underkastet: FØrst det han selv kaller en «softeningup proces» i form av avvekslende stekende varme og isnende kulde på cellen der han satt. Derpå ble nesen knust og en finger knekket, man stillet ham foran en eksekusjonspelotong, helte en hel kjel full med kokende vann nedover halsen hans og til slutt fikk han innsprøytninger med svovelsyre. - Ingen vil vel benekte at DuPre etter denne behandlingen måtte ha l'ett til tite_ len «Verdens mest torturerte mann». - Men intet hjalp. Tyskerne fikk ikke et ord ut av landsbyidioten, og umiddelbart etter ble han og alle de andre som var arrestert samtidigbortsett fra tre som døde under torturen - satb på frifot og omgående tatt vare på av sine venner :Innen motstandsbevegelsen. En kritisk innstillet leser vil jo stusse litt over at tyskerne beæret den første og beste landsbyidioten med en slik utspekulert tortvutea'å vite;, 0lIl;.. b,ajl i. det JOAO DAS REGRAS En CCfUJ» ult Autorisert oversettelse for Folk og Land IV DOMSPREMISISIENiE Da de tyske forsvarete var blitt hindret i utøvelsen av «sine mest elementære, ret-.~ tighetet», da f. eks. «forsvarerne først og fr.e:m.st hadde måttet legge frem sine dokumenter for aktoratet» (! 1:)\ (<<Times» den ), er grunnlaget for den dom som ble avsagt i enhver virkelig upartisk jurists øyne ikke resultatelt aven obdektiv undersøkelse av de forbrytelser sam ble påduttet de tiltalte, men bal'le den inkompetente bedømmelse av den ene krighørende part! Følgelig er det ikke umaken verd. å diskuter.e de overflødig ordrike propagandateset som dannet,1i'unnlaget for dommen: ;Historien vil en dag besørge den ting! Når vi all~evel ganske flyktig oppholder 'oss ved ankla- 11 gens viktigste punltttei', så gjør vi det bare tor å forsyne jurister og historikere med noen antydninger som er absolutt nødvendige for en 00- 'jektiv bedømmelse av NUrnberg-dommen. V FORIBRYTELS1!lR MOT FREDEN «Lord Justice ;..awrence uttalte at etter r>&'mstolens opp_ fatning røpet forsvarets argumenter at advokatene. var uvitende om folkerettens virkelige natur. Folkeretten. er i stadig, utvikling, den tilpasser seg de forandringer som foregår i V\erden, i overensstemmelse med hva de på hin. a.tiiilen følgende slektledd lærer og erfarer»., (Niirnberg-dommen, «Reuter»,. den ). Etteir denne skolemesterl,eksjon til de tyske advokater anførte Lawrence som argument for det kriminelle ved en aggresjonskrig / hverken hele tatt satt inne med opplysninger av betyrning... Men hverken Quentin Reynolds bok eller konsentratet d Reader's Digest var vel bell'egnet på slike kritiske lesere, og for å utelukke tru, er beretningen krydret med et utall av detaljer og navner som gir leseren inntrykk av å stå overfor en omhyggelig utarbeidet virkelighetsskildring. Dessuten hadde man jo DuPres navn som garanti for at boken er sann fra ende til annen. Magasinet unnlater ikke å opplyse at DuPre er en høyt aktet borger av byen Calgary i Canada, avldelingssjef i firmaet Commercial Chem.iCals, Ltd., familiefar og et ivrig medlem. av speiderbevegelsen. Der var allerede en som ikke ble overbevist av beretningen i no -remberheftet av Reader's Digest, og det. var journalist Douglas Cillins i «Calgary Herald», som selv V'irkelJig hadde vært i britisk hemmelig tjeneste under krigen, og på grunnlat av sine maringer fant det hele ytterst usannsynlig. For egen regning sporet han opp fotografier som viste at DuPre hadde tjenestegjort ved det kanadiske luftvåpen i Britisk Co~umbia på det tidspunkt han i henhold til boken skulle ha befumlet seg i Frankrike. Med disse fotografier henvendte Collins seg til DuPre, som måtte medgi at boken var oppspinn fra første til siste side. DuPre hadde aldri satts1n8ben l)'rankrtke. hyer... mer eller' mindre enn Kellogg Briand-pakten. «Briand-Kellogg-pakten av 1928, som forbød krig som na_ sjonal-politisk instrument, fastslår nødvendigvis at en lignende krig er ulovlig fra et internasjonalt synspunkt, og de som planlegger og setter i verk en slik krig med dens uupngåelige og uhyre ikonsekvlenser, begår en forbrytelse.» Lawrence glemte å være oppmerksom på: 1) At Kelloøg-pakten ikke inneholdt noen definisjon av hvem som skulle betraktes som angriper. 2) At Storbritannia rok sine reservasjoner overfor Pakten hva Det britiske Samvelde angikk. «Der er visse områder i verden hvis velferd og integritet er av særlig og vital interesse for vår fred og sikkel'het. - Hans Majestets regjering har bestrebet seg for å gjøre det klart at den ikke kan tåle no En innblanding i disse områder. Beskyttelsen a v disse områder mot ethvert angrep er for Det Britiske Imperium en forholdsregel av selvbeskyttelse.» (Den offisielle britiske reservasjon overofr Kellogg',pakten, ,) Dette betydde ikke noe annet enn at England forbeholdt seg retten til å forhindre hvil- ken før eller underkrigelil! Og del"iilsd offentliggjorde Collins svindelen med stort oppslag på første side i «Calgary Herald». Som rimelig var ledetavsløringen til gråt og tenners gnidsel. DuPre selv fikk nervesammenbrudd og måtte søke sykepermisjon fra. sin stilling: - Bokens forfatter. Quentin Reynolds var skandalisert. «Jeg er forarget og opprørt», erklærte han like etter til pressen, og det Qn maiil jo forstå! Reader s Digest var likeledes skandalisert, og utgiveren" De Witt Wallace ry,kket ut med en erklæring, hvori han stempler forfalskningen som «den tåpeligste svindel i litteraturhistorien». Men bortsett fra at forskjellige størrelser i den amerikanske :fttterære verden kom i et mindre heldig lys, fikk ikke DuPre's falsknerier alrorlige følger. Svindelen ble oppdaget på et så tidlig tidspunkt at der ikke ble anledning til å henge noen tyskere som krigsforbrytere på grunnlag av hans virkelighetsskildring. Tilbake står da spørsmålet, hvordan et tilsynelatende kultivert og hederlig menneske med god forstand kan figurere som hovedperson i en slik svindel affære. DuPre selv' opplyser at «historien tok fonn litt etter litt», det er hans hustru Muriel som forklarer dette nærmere: Hennes mann, som hadde spilt en tem' lpblig~ji!ji,j:qlle ullderkl1- ket som heist inngrep i dets imperia-interesser, endog med Våpenmakt, om det skulle vise seg nødvendig. Det sier seg selv at en sådan rett ikke tilkom Tyskland, i følge den moderne NUrnberg-konsepsj ona v folketetten, når det tok forsvarsforholdsregler mot anlegg av rovjet-russiske flyplasser i Tsjek.k.~lovakia el- 1er grep inn mot den brutale behandling a vover td millioner tyskere i den polske «Korridor» som var blitt fratatt det... Det er bare det britiske «livsrom» som er hellig, - varetagelsen av 80 millioner tyskeres rettigheter betraktes som en «forbrytels.e mot freden»! Lawrence glemte forresten en ting til: den kj ensgjerninjg nemlig, a,t ingen i 1939 snakket mere om' Kellogg-pakten (den var gått helt i glemmeboken), likesom.folkefotbundet i Geneve hadde tapt enhver politisk og praktisk betydning etter konfliktene i Mandsj uria og krigen i Etiopia. Det var imidlertid av meg,et goda grunner at Domstolen i domsgrunnlaget ikke med ett ord berø1rte. det mo tiv som fikk Tyskland til å melde sp-g ut av Folkeforbundet og til å gen, ville gjerne gjøre seg inter.;. essant og gi seg ut for å ha vært. den store helt. Til å begynne med fortalte han sin røverhistorie bare til henne selv og! de nærmeste venner, men slike sensasjoner 'er' jo vanskelig å holde ihenunelige. «Mannen som ikke ville snakke» ble oppfordret til å holde foredrag om sine oppi!.ev'elser på speidermøter og i forsamlinger, og da. så krigskorrespondent Reynolds, kom for å intervjue ham, ble der' pratet så mye at Reynolds fikk en tykk bok ut av det. Du.Pre'sforklaring på :f'enome-' net har utvilsomt sannsynligheten for seg. Trangen til å gjøreseg interessant og spille helteroller finner man også her på berget hos mange mennesker som, ellers kan være pålitelige Og rettskafne nok. Det hender også at en løgn kan gjentas så ofte at man til slutt blir suggerert til å tro den er sann. Men de utallige fantastiske vitneprov fra etterkrigstidens rettssaler. i friskt minne kan man reise 8PØrsriLålet om vi ikke har mange uavslørt;e DuPre'er blant oss., løsmunnede mennesker som prater så mye at n1r de til slutt bl4:' konfrontert med sine uttalelser og skulle stå til ansvar for dem, ikke kupne, fortelle sannheten uten å kompromirere både seg selv, familie og venner - og derfor foretrakk å lyve to the bitter end, i likhet med DuPre. A bli trodd er jo den.,~4;.ya~-~~~:,~~,~gjeil;llomføre gj enopprustningen og remilitariseringen av Rhinlandet: bruddet på de inngåtte forplikt.elser i Wilsons 14 punkter, på Versailles-traktaten, Locarno-paktJen og F'olkeforbundets stat.utter, - den alminnelige avrust;rling hos de Allierte! Det er her tiistrekkeug å anføre en uttalelse av en av de såkalte> «fire store i Versailles», L l o Y d Geo r g e, som kom med følgende ytring, da. Tyskland meldte seg ut av Folke!orbundet den : «Denne utmeldelse bedrøver meg, men jeg.kan ikke si at j'eg er overrasket. Etter min mening har man behandlet denne sak på en slett måte, og med «man» mener jeg Folkeforbundet.. VI KAN IKKE SELV FRASKRIVE oss AN SVARET FOR DET SOM ER SKJEDD». Riksregj eringens OIffisielle erklæring inneholdt blant annet følgende,,som selvfø1g,elig også ble undertrykt i NUrn. berg, i likhet m.ed de utallige avrustnings- og fredsforslag Hitler hadde framsat.t i ~rene : «Etter at Riksregjeringen, i tillit til den likeberettigelse, som bl~ anerkjent av Tyskland den 11. desember 1932, nylig erklærte seg rede til pånytt å

7 FOLK og LAND 7 øyvor Hansson mot staten smilte i anledning av saksø: kerskens kilage og kom med (Forts. fra s. 3) en bemerrkning som lød: «NEI, KAN DET VÆRtE AR.ignorerte stadig saksøktes pådro seg feber. Og hun ble TRITT?",sykdom.» utskrevet fm sykehuset med Dompremissene fortsetter: «I juli fikk saks. for øvrig f'eber over 38 grader. I september fikk hun på ny rønt som pastor Ragnar Forbech_ Wiarzawa: På samme tid «Mep. det var nettopp 'artritt også et stikk i albuen av noe det var. Og den lan.gvarige spisst i sellemadrassen. Noen genbehandling på Ullevål. - etter et besøk i,sovjet-samveldet vet.a fortelle oss at giktfeber har voldt Stai1fSØkersken alvorlige hj ern!elidelser behandling fikk hun ikke i \ liun tålte ikke behandlingen. den anledning. Resultatet ble Og følgen ble et attakk med det he,rsker full religionsfrihet bak jernteppet, får vi mel SDm vil forkorte hennes liv oen abcess og at arnien ble forferdelige smelter..» (Uthevet l1er.) ding om at et «Museum for med år. Utoverr høsten 1946 stiv. Og en videre følge' av at hadde saksøkersken da også bylden gikk inn i kroppen... «Det var omkring disse tider at saks.s knær. ". hovnet net i den tidligere ortodokse Religion og Historie» er åp hj e:rteanfall under det fortsatte opphold i kretsfengslet. '6. august fikk. saks. et vold,somt hekseskudd, som muli opp. Hun., fikk feber o~ frysninger. Det var begynnelsen Leningrad. Museet er et nytt kirke «Vår Frue av Kazan~ i Og hun fikk angina pectoris -gens var lumbago. Hun ble i Akebergveien. l november liggende hj elpeløs og fikk ikke til en giktfeber som ga saks. utslag av kommunistregimets skulle saksøkersken igj en hatt.ordentlig' pleie.. ~ kronisk Artritt (noe ateisme. røntgenundersøkelse på Ullevål. Men det ble ikke noe av., «Fra 9. august til 22. aug~st hun først ble ordentlig behandlet for gjennom penisil Fire av museets utstillings var sakbøkersken lagt inn på SakS. måtte nemlig motsette :Ullevål Sykehus, hvor hun linbehandling i 194'71Y. (Uth. rom er viet katolisismen og seg, fordi hun tidliglere' var fikk røntgenbehandliilig. Hun her.) Dr., Rasmussen bare Pavestolens historie. Utstillinger viser Vatikanet som na blitt meget dårlig av røntgenbehandlingen. En anmodning nesker står overfor: Atte år etooil" han :utvider reklamekampanjen sj onenes juildertrykker samt fra saks. om, å bli undersøkt krigens' slutt, på et tidspunkt d.a og forbereder nytt opplag. Den,en fiende av vitenskap og :man skulle anta at selvkritikken eneste forandr ingen er at Sir av overlege Brynjulf Ing e' fremskritt. Skrikende plak~ var våknet og følelsene falt til ro, Winston Churchills smukke ord b ri gts e n, for at denne ter forkynner at «Vatikanet 'greier DuPre å. lure sme venner, om alt det de mange: skylder de kunne si hva som: burde gj ø er folkedemokratiets fiende en erfaren krigskorrespondent, få. ikke lenger nevnes. i denne res bie ikke etterkommet.» <liverse forleggere og et stort pu- forbindelse; i stedet siterer man og fascismens og Unper'ialismens allierrte~. Så vidt domspremissenes bllkum med sin fantasiberetning. De Witt Iwallace, utgiveren av gjenlgivelse av forholdet, som ihva kunne man da ikke innbille Reader's Digest: «Les den største folk dengang følelsene enda var svindel i litteraturhistorien". vi har gitt et utdrag av. Gjennomgåelsen fortsetter i neste Om helvete i. kok. J Don't miss it!. Avslutningen på. affæren DuPre * m". av F'O[K OG LAJNID. er' typisk amerikansk: Et europe_ For ordens skyld Vil vi gjøre Aldous HuxIey siterer i sin. isk forlag Ville jo etter en slik oppmerksom. på at den norske ut Skyldes det trolldom, simulatio eller vanrøkt at en av sufi-helgenen Rabi'a, som bok cperennial Philosophy~ :skandah skynnsomt trekke bo- gaven' av R. D., «Det Beste», ken ut av handelen Forleggeren bragte opplysning om svindelen regjeringsadvolmten erkjent sier: av «The. Man mo Woldn't da de gjenga utdrag av boken. kje r nes u n d kvinne av GUD, hvis jeg tilber deg av ~alb~. det.atijdt,-~; c"~'''''';;"''',,,'-~~vlfl\-m:t..''''''%wiw:l'fjømtt-:efter_!. &ctet'~lfffdt lielvete'',,,,:,, la meg'.... normal aldersforringelse at brenne i helvete. Museum til kristendommens. delta i Avrustningskonferan- ske sannhet som vanskelig fru Hansson kom ut av halv-' Og hvis jeg tilber deg i håsens forhandlinger, har de of- kan overrgås! Det mest grofisle. Ile representanter for de lannet års upåkrevet politisk pet om paradiset _ utelukk teske var uten tvil «aggreandre land meddelt - så,vel bål'le- og krykkepasient? Men hvis jeg varetekt som arbeidsudyktig meg fra paradiset. sjonshandlingell» overfdr Øs-, tilber deg for i offisielle taler som i clirekte Hvem sk.al betale skaden din egen skyyld _ la meg få erklæringer til RIkets uten- terrike. Som bekjent hadde d h li riksminister («krigsforbryte- den «Tysk-Østerrikske Republikk" («Deutsch Oester enkeltmenneske som blir gjen- het. _ Sta 'ten eller. et vergeløst del ichll evigva:ren e er g 'Ten» baron von Neurath» og til våre delegerte at denne. likeberettigeilse ikke lenger kan reich»),allerede den 12. november 1918 (!)proklamert sj onsbølge.- et menneske DAGENS EPIGRAM: stand fot en statsl~g arresta- tilståes det nuværende Tysk_, land. Riksregjeringen ser i sin forening med Rtlæt, hva som bur sykt Dg arbe.idsudyktig i til og med regiements den situasjon at jeg kan ta hvil «Om et års tid vil jeg være i denne holdning en diskriminering som er like urettferdig Østerrik», var blitt forbudt av stridig varetekt? ken som helst politisk eller ad der, tillike 'med navnet «Tysksom deri er vanærende. ministrativ stilling.» de Allierte i Da så, i Dommer Trampe Brochs bemerkning i dommen om er (Trygve Lie, 1953). Under ~isse forhold ser Riksregjeringen seg ute av stand mars 1938, «Anschluss" var til å fortsette med å delta, blitt en kjensgjerning, kunne statningsrettens prinsipielle FØlgende bøker av Gustav ;som nasjon av annen rang og selv ikke den allierte presse syn på statens ansvar fdr varetektsfanger har jeg gjengitt fra ham til følgende priser +' Heber fåes direkte tilsendt fratatt sin rett, i forhandlinger som ikke kan føre til an jubel hos hele den østerrik i denne artikkels overskrift. porto:, forbigå i taushet den enorme net enn diktatorislæ påbud.» ske befolkning, som med fanatisk begeistring mottok ty Vår Rases.,Mentalitet Alexander Lange. Vår Rases Urtid Hva den rettslige side av sa ~en angår er det ikk.e uma- ". Harald Hårfagres Forhistoriske Studier skerne som befriere! ken verd å granske det latterlige ordskvalder i NUrn Til abonnentene! Tilværelsens Gåte Hver lm" berg-dommen med hensyn til «angrepskrigene» mot østerrike, Tsjekkoslovakia, Danmark, Norge, Holland, Belgien qg de baltiske stater, da det ble det tyske forsvar forbudt ~ fremlegge de hemmelige dokumenter, som var blitt beslaglagt hos De Alli~rte under krigen, Dg planene til den franske og engelske generalstab. Ordlyden til Igrunnlaget for dommen representerer en.forfalskning av den histori:. " Men i dag prater noen av de Allierte betalte kreaturer (slike som «utenriksminister» dr. Gruber, som under krigen arbeidet som agent for de «Allierte"!) om Østerrikes «undertrykkelse» under nasjonal-sosialismen... Men aut. dette kan ikke forandre den kjensgjerning at for eks. østerrikske alpetrdpperr både ved Nal"Vik og andrrc stederr har gitt et ganske annet svar med hensyn til sin troskiap mot det tyske fedreland! HVis De før eller siden ikke skulle få avisen i posten, bes De underrrette ekspedisj onen omgående. FOLK OG LAND Kierschowsgt. 5, O slo. Husk kontingenten! MJ0NVOLO KAFE: Brandbu, Hadeland anbefales. - God påske! bekjempelse åpnet i Leningrad Numedals Fortid, l. Nordmennenes Historie I og Il hve'r kr. 4.0'0 Hal1ingd~ls Fortid l Sidste istid Merkelige stedsnavne Etiske problemer, hver kr NDrske BØnder, kr Norsk Adel, kr GUSTAV HEBER Oscarsgt. 49, Oslo Det er det sovjet-russiske vitenskapsakademi som er museets høye beskytte'r, det tiltross. for at det intet h',',r tilfelles med vitenskapens historie, da det kun er oppret.. tet i den hensikt å forfalske historien samt spre propa.;.. gandistiske løgner. Men dette er i samsvar med vanlig praksis hos kommunistene, som alltid har bruk.t vitenskap og historie som midler for å fremme bolsj evikenes ver" densrevolusjon. For å skjule sin aktivitet har den sovj etrussiske «Foreningen for ateister» nå skiftet navn. til «Foreningen for politisk-vi:" tenskapelig propaganda:. Under dette navn fortsetter de sovj etrussiske gudløse sin brutale kamp mot krijten.. dommen ~ alle trosbekjen.. neiser. Pikeværelse til leie for enslig dame. Koldt og varmt vann, sentralfyring, mot hjelp 2 a 3 ganger pr. uke pluss lønn. - Eller som fast hj elp. Helst tidl. N.8. Attester bes. sendt bw. mrk. «Frogner". Kontorer i Gjøvik, passende for læge, tannlæge eller jurist tilleie i byens mest sentrale strøk. Kontorene er i 25 år benyttet av advokat og består av 3 rum. Henvendelse redaktørt. Lange;Kauffeldts 1>1. 2, GjØvik. IEdre kultivert dame, skilt, allsidige inter., Iget hu.s på landet, ø. bekj. m. absolutt dannet sympatisk. herre s. setter pris P. pent hj em. Bill. mrk. «:Dyrevenn». Hushjelp (husholdersk~)\ får plass fra ca. 1ste mai. Gjerne eldre. Lettvint stell, trivelig sted i Solør. 2 enslige. E. Grill Fasting St. Olavsgt, 72, liamar. Grei mann, 37 år, Ønsker komme i forbindelse med en dame med litt kapital for start av lønnsomt verksted.. Bill. mrk. «Østlandeb. 2 gode malerier, pristakst henholdsvis kr og kr til salgs for dødsbo. O.r.sakfører Solveig Stang, Bentsebrugt. 16 c. Dppg. all, Oslo, tlf Nytt <r.amalt på Hadeland» Erik MjØnvolden utgir. Jaren p. å., Hadeland. -' \

8 FOLK og LAND UR r;::kkerur,. stueur og ka-i minur fører jeg det beste som kan oppdrives,nemlig Jnnghans VEKKERUR fra kr til kr REISEVEKKER i skinnetui til kr. 54.-' '. KAMINUR (bordur)! fra kr til kr STUE UR fra kr til kr ARMBANDSUR kommer ennu meget uregelmessig, men jeg fører alle de kjente merker - Omega, Tissot, Longines, Cyma, Certina, Revue etc. Skriv til meg og oppgi prisklasse De ønsker i ur, og jeg skal ta ut ett som De skal bli tilfreds med. Dette er en tillidssak men lesere av denne avisen kan. være sikker på reell behandling. R. Gjessing Urmaker DRAMMEN Skrivemaskiner «OPTIMA» Portable m. koffert. 1 års garanti, kr netto. Tysk toppkvalitet. AvbetaUng Inn rømmes SVERRE JACOBSEN Dseng. Den ekte og den uekte hjemmefront Dersom fremmedfrontens ledere er av den mening at. ~orbrytelsene var berettiget som begått i fedrelande,ts interesse, burde de vel ha avgi tt innberetning om sin «virksomhet» til regjering,' Storting eller det norske folk. Men dette er ikke gjort. AsbjØrn Sunde har utgitt en bok om sine meritter, men Pål Berg har som sjef for denne front ho'ldt seg taus. Han l'eiser omkring til internasjonale møter om menneskerettigheter! Det skulle være interessant å vite hvorledes denne fremmedfron t var organisert, således hvem som hadde myndigheten til å gi ordre til de forskj ellige farbryteiser. Pål Berg ha.r sagt, det var visst som vitne i saken mellom overlærer Haug og Sam Knutzen, at han ikke hadde noe med likvidasj onen å gj ø re tiltross for at. han var frontens sjef. Det kan ja tenkes at det var en særskilt avdelingssj ef f«?r disse sl~gs forretninger. Hvcem var så det? Tr,rgve Engen: g~dcl~.,ll*,.~~~e,:l::~~!~!l;, makt til å l~kvidere o.s.v. etter eget skjønh? Det er vel sann... synlig at Pål Berg som alle vi andre fulgte med i de forbrytelser som hans folk begikk uten at han grep inn. Det var ille nok.. Det er mulig at forslag til likvideringer ble sendt Nygårdsvolds regj ering til godkjennelse. Såvidt jeg forstod av ovennevnte rettssak ble dette gj ort for overl~rer Haugs vedkommende.!,.,ien JeK' er ideen landssvlke., Krøniken om førkrigstidens, krigstidens og etterkrigstidens hendinger, slik vi så dem. Eget forlag, Straumholmen Pris kr til F',rb. giro Billig god mat.. NYSALTA UER leveres nu i heltønner. halvtørmer og kvarttønner til handlende og forbrukere. Kvarttønner sel. ges forbrul{ere for b l;;g. netto. I halvtønner 50 kuo kr., heltønner kr , handlem1e en.g~ rfhpris. OT~70 OTTESEN-HAVNEI::AJ\S AlS Tek!' liristiansund N. (Forts. fra side 1) o Eventyret om Solbris 300 sider - Rikt illustrert Kr innb. Portofritt ved forslmdd Et lite restopplag selges nå ufl.. Hvis De ennå ikke har den må De benytte anledningen. Restopplaget selges av Sverre Jac~bs('n Ilseng McGhartyismen I I I (Forts. fra side 1.) wyn-mayers folk Al Lictimann fikk i oppdra:g å forberede innspillingen, i den tm at herr Mayer virkelig, mentle at filmen skulle være overensstemmende med bokens handling. Filmen skulle ha titelen RED DANUBE) Det døde Donauy, og arbeidet Va.r i god gj enge da en av Hollywoods rødeste røde, Dore Schary overtak stillingen som produksjonssjef. Og så ble det sving på sakene. Manl.lskriptet ble «revidert» med den følge at da Lichtman fikk se det nye utkastet var det blitt «rødt». Det vil si brutaliteten OIg. grusomheten ble ikke lengerr begått av sovjetrusserne, men av f a s c i ste r! Samtidig Som snille kommunister g}otde sitt beste for å verne,' Wiens befolkning mot den <<fascistiske terror». Lichtman og.andre loj ale amerikanere var i opprør. Men det hjalp ikke. Lichtman måtte gå og Schary overoo k.,saken ble imidlertid kjent, med å gå til aksjon for å få M. G. M. boikottet av publikum. Framstående j ournalister truet med å sli opp affæren i sine aviser. Boikotten fra det stote publikum hadde allerede lenge hatt. skj ebnesvangre Økonomiske følger, både for produsentene i Hollywood og kinolokalene. Og da utsikten til Økonomisk tap er det eneste argument som virker i slike kretser, måtte Mayer og Schary gjøre retrett dennegangen. Schary gjordel helomvending og tok til nåde igj en Lichtmanns opprinneuge manuskript, i håp om å dempe den stadig mere truende publikums-boikott. Og således opplevcde man det uventede å se en antikommunistisk film fra selveste: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) selskapet, en film' som i stedetfor å fråtse i fantasiberetninger om «nazistisk grusomhet» ga oss et innblikk i den f akt i s k eksisterende r 5de terror. 1':1en det har ikke utviklet seg til n:::211 vane. Hotell Britannia DRAMMEN Benytt HANDSKOMAKEREN Neuberggt Oslo Overrettssakfører Ketil Harnoll Munkedarnsv. 5, Oslo Tlf O.r.sakfØrer SOLVEIG STANG Alm. praksis. BokfØring. MangfoldiggjØring (Stensilering). Konferanse etter avtale. Tlf , Bentsebrugt. 16c. oppg.a. Il. Oslo. Tannlege Maamoen MARTIN Hansteensgt. 2 Tlf Tannlæge KJELDAAS Hansteensgt. 2 Tlf C. H. Benneche: LANDSSVIKOPPGJ0'RET. OG MEG... Kritikk og protest 150 sider, kr En ny, kritisk, juridisk, saklig utredning av rettsoppgjøret og dets forhistorie, med støtte i opplysninger fra sorenskriver Benneches egen sak. STORE BJØRN Box: 4052, Oslo. FOLK OG LAND Utkommer 1 Oslo Redaksjon: PostbOks- 1407, Oslo Telefon Ekspedisjon: Kitrs. choyvsgt. 5. Oslo - Telefon Løssalgpris: 40 Øre Abonnementspriser: Kr. 16, pr. år, kr. 8, pr. halvår Sverige, Danmark: Kr. 20, pr. år, kr. 10 pr. halvår Utlandet forøvrig: Kr. 24, pr. år, kr. 12 pr. halvår I nøytralt omslag kr. 30,- pr. år kr. 15,- pr. halvår Annonsepri~: 32 øre pr, millimeter over en spalte Bruk postgironr Sambandstrykkeriet AlS - C' slo

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond. 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagsbilde: Norges Hjemmefrontmuseum Layout: akzidenz as ISBN: 978-82-489-1403-7 Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Verdenserklæringen om menneskerettigheter Verdenserklæringen om menneskerettigheter Innledning Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter Menneskerettigheter 1 Menneskerettigheter er de rettighetene alle har i kraft av det å være et menneske. De er universelle og evige. Rettighetene er umistelige og skal følge deg hele livet. Det er ikke

Detaljer

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar)

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar) Innhold (klikkbar) Personalia for ansvarlige ved undersøkelsen..............................................5 Innledning........................................................................6 Noen kommentarer

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Det ondes problem. Et kristent svar på. Bibelens svar på det ondes problem kan sammenfattes i sju punkter: 1. GUD ER GOD, OG BARE GOD!

Det ondes problem. Et kristent svar på. Bibelens svar på det ondes problem kan sammenfattes i sju punkter: 1. GUD ER GOD, OG BARE GOD! Et kristent svar på Det ondes problem Bibelens svar på det ondes problem kan sammenfattes i sju punkter: 1. GUD ER GOD, OG BARE GOD! Utgangspunktet i den kristne tro er at Gud er en levende og personlig

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/15 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

ikke skulle like mennesker som var fra et annet land, og som gikk i uniformer. Hun logret og var glad, satte seg og gav labb, og spiste gjerne både

ikke skulle like mennesker som var fra et annet land, og som gikk i uniformer. Hun logret og var glad, satte seg og gav labb, og spiste gjerne både 24.11.1984 På skråss mysterium Marit tenkte ofte på hva som skjer efter at vi dør, og mamma og mormor hadde fortalt at når vi dør, blir vi engler, og får vinger. En dag sto Marit og så på mamma, som skulle

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Skrivekonkurranse for ungdomstrinnet

Skrivekonkurranse for ungdomstrinnet Skrivekonkurranse for ungdomstrinnet Fra mars til mai har elever på ungdomstrinnet sendt inn bidrag til skrivekonkurransen Finnes det en gud? Kriteriene for konkurransen var en sammenhengende tekst om

Detaljer

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere 1 OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE Magne Raundalen, barnepsykolog Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere Det finnes ingen oppskrift for hvordan vi

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

ANMELDELSE AV 10 MEDLEMMER AV GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN FOR AVGJØRELSE SOM DE HAR TRUFFET MOT BEDRE VITENDE.

ANMELDELSE AV 10 MEDLEMMER AV GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN FOR AVGJØRELSE SOM DE HAR TRUFFET MOT BEDRE VITENDE. Jan Tennøe Grindbakken 58, 0764 Oslo mail: tennoe.jan@orange.fr Oslo politikammer Oslo dep 0030 Oslo ANMELDELSE AV 10 MEDLEMMER AV GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN FOR AVGJØRELSE SOM DE HAR TRUFFET MOT BEDRE

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det?

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det? THE NORMAL HEART Av Larry Kramer Ned og Felix, som er svært ulike, er på date hjemme hos Ned. Utenforliggende utfordringer, som samfunnets aksept av homofil legning og den konstante overhengende smittefaren

Detaljer

Aktuelt for kirkene: Forslag til 2-3 timers opplegg - Hva sier vi når flyktningene kommer til Norge? - Hva gjør vi?

Aktuelt for kirkene: Forslag til 2-3 timers opplegg - Hva sier vi når flyktningene kommer til Norge? - Hva gjør vi? Aktuelt for kirkene: Forslag til 2-3 timers opplegg - Hva sier vi når flyktningene kommer til Norge? - Hva gjør vi? «Det er krise i Europa. Flyktningene strømmer inn over de europeiske grensene, og flommen

Detaljer

EINAR KR. STEFFENAK RUSSERFANGENE. Sovjetiske krigsfanger i Norge og deres skjebne

EINAR KR. STEFFENAK RUSSERFANGENE. Sovjetiske krigsfanger i Norge og deres skjebne EINAR KR. STEFFENAK RUSSERFANGENE Sovjetiske krigsfanger i Norge og deres skjebne HUMANIST FORLAG 2008 Omslag: Asbjørn Jensen, Stavanger Tilrettelagt for ebok av Prograph as ISBN: 978-82-8282-016-5 ISBN:

Detaljer

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant.

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant. Forord Å lese Elsket er som å prate med en morsom og veldig klok bestevenn. En som sier det som det er, som heier på deg, som peker på Gud for deg, og som kan le godt i løpet av praten. Ønsker du å forstå

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

Kunnskaper og ferdigheter

Kunnskaper og ferdigheter Kunnskaper og ferdigheter 7 Organisasjoner er viktige i demokratiske land fordi de sørger for at det er noen til å forsvare medlemmer som er arrestert. at myndighetene har flere muligheter til å kreve

Detaljer

FORFATTERENS NOTAT Hendelsene det blir fortalt om i denne boken er ikke virkelige, selv om de kunne ha vært det, noe virkeligheten selv har vist. Enhver likhet med virkelige hendelser og personer er derfor

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. november 2007 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2007-01864-A, (sak nr. 2007/872), straffesak, anke, A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

NORSKE FRONTSØSTRE I TYSK TJENESTE FRA

NORSKE FRONTSØSTRE I TYSK TJENESTE FRA NORSKE FRONTSØSTRE I TYSK TJENESTE FRA 1940-1945 Norsk sykepleierforbund fikk kommissarisk ledelse i juni 1941, ble «nyordnet» og fikk flere NS-folk i ledelsen. Tidsskriftet Sykepleien kunne siden bringe

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

OSLO, den l. juli 1969. SNO. nr. l sjefredaktør LARS 5 ØRE N SEN,

OSLO, den l. juli 1969. SNO. nr. l sjefredaktør LARS 5 ØRE N SEN, 116208 PROSESS-SKRIFT TIL HØYESTERETT. OSLO, den l. juli 1969. P ROS E S S- S KRI F T til NOR G E S H ø Y E STE R ETT. vedr.: ANKE5AK- HARRY LINDSTRØM v. DRAM~~ENS TIDENDE OG BUSKERUDS BLAD m;fj,.. SAKSØKER:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Tvilsomt fotobevis i VG 1

Tvilsomt fotobevis i VG 1 1. februar 2007 Avdeling for mediefag Høgskulen i Volda Erling Sivertsen Tvilsomt fotobevis i VG 1 De siste årene har VG publisert en rekke fotografier som avisen har fått tilsendt fra lesernes kameramobiler.

Detaljer

Okhaldhunga Times oktober 2010

Okhaldhunga Times oktober 2010 Okhaldhunga Times oktober 2010 Kjære venner, Vi har nettopp kommet tilbake fra en lang sommer i Norge, så det blir smakebiter fra tilbakereisen. Det er en rar følelse å reise til Okhaldhunga, for når vi

Detaljer

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. august 2007 fra A. A mener X AS (Selskapet) trakk tilbake et tilbud om

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Fangene som forsvant

Fangene som forsvant BJØRN WESTLIE Fangene som forsvant NSB og slavearbeiderne på Nordlandsbanen *spartacus Fangene som forsvant. NSB og slavearbeiderne på Nordlandsbanen Spartacus forlag AS, 2015 OMSLAG: Øystein Vidnes TILRETTELAGT

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-037 (arkivnr. 201400257 14/188-1) og 14-065 (arkivnr. 201400386 14/190-1) Saken gjelder:

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter Barnas egne menneskerettigheter: FNs konvensjon om barnets rettigheter Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor må de ha sine egne rettigheter. Det er grunnen til at Norge og de aller fleste andre

Detaljer

Historien om et godt menneske

Historien om et godt menneske Birger Emanuelsen Historien om et godt menneske Roman Til mine søstre Hei Thomas, Det føles veldig rart å skrive til deg. Tror aldri jeg har skrevet brev før. Men det er det eneste som passer. Jeg håper

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over.

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Det er mange år siden papiravisene begynte sin nedgang med redusert opplag. Det skjedde sannsynligvis samtidig med, og som en årsak av

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Forord... 7. Innledning Skygger... 9 Det gjelder liv eller død... 9

Forord... 7. Innledning Skygger... 9 Det gjelder liv eller død... 9 Innhold Forord... 7 I Innledning Skygger... 9 Det gjelder liv eller død... 9 II Sårede kvinner ser tilbake Rakel gråter... 11 Det gjør vondt å snakke om det... 11 «De» tok avgjørelsen... 12 Atten år og

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Velg GODE RELASJONER med andre

Velg GODE RELASJONER med andre F R I G J Ordne mine relasjoner R T tilgi dem som har såret meg og gjøre godt igjen for skade jeg har påført andre, med mindre det ikke skader dem eller andre. Salige er de barmhjertige. Salige er de som

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 25/12 (arkivnr: 201200400-12) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014 Bergprekenen To spørsmål til hver samling: Hva sier Gud til oss/meg i teksten? Hva gjør vi/jeg med det? Utfordring: Bruk bibelteksten konkret på ditt disippelliv

Detaljer

Kap. 14 Vår Yppersteprest

Kap. 14 Vår Yppersteprest Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 14 Vår Yppersteprest Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Juridisk rådgivning for kvinner JURK

Juridisk rådgivning for kvinner JURK Juridisk rådgivning for kvinner JURK Justisdepartementet, Sivilavdelingen Boks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 19.05.05 HØRINGSUTTALELSE UTKAST TIL LOV OM ENDRINGER I VOLDSOFFERERSTATNINGSLOVEN MED MER Juridisk

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet.

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Utskrift er sponset av InkClub Departementet vil endre barneloven Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Olga Stokke, Stein Erik Kirkebøen Publisert:

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer