Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50."

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: , kl 13:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Infotorget sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling gjøres via telefon eller e-post. Longyearbyen, 14/ Christin Kristoffersen leder Side 1

2 Saksliste Utv.saksnr. Tittel PS 13/15 Godkjenning av protokoll fra møte PS 14/15 Søknad om statstilskudd 2016 med anslag på bevilgning for PS 15/15 Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket PS 16/15 Budsjettkorrigeringer (3/2015) PS 17/15 Søknad om skjenkebevilling Svalbard Bryggeri AS PS 18/15 Søknad om endring av skjenkebevilling- Camp Barentz/Spitsbergen Travel Side 2

3 PS 13/15 Godkjenning av protokoll fra møte Side 3

4 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2015/ Elin Dolmseth Søknad om statstilskudd 2016 med anslag på bevilgning for Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 14/ Anbefaling: Vedlagte søknad om statstilskudd 2016 med anslag på bevilgninger for oversendes Justis- og beredskapsdepartementet. Saksopplysninger: Vedlagt følger forslag til søknad om statstilskudd for 2016, med anslag på bevilgninger for Justis- og beredskapsdepartementet har satt 4. mai 2015 som frist for søknaden. Søknad om tilskudd for 2016 bygger på vårt brev datert til Justis- og politidepartementet: Utfordringer ved drift at et arktisk familiesamfunn, regjeringens svalbardpolitikk gitt i Svalbardmeldingen, de forutsetninger Stortinget og Regjeringen har lagt til grunn ved innføringen av et utvidet lokalt folkestyre i Longyearbyen, samt Svalbardbudsjettet for 2015, der bl.a. hovedmål og delmål for Justisdepartementet er beskrevet. Det søkes om følgende tilskudd for 2016, med grovt anslag på bevilgninger for : Videreføring av bevilgning fra kr : Generelt tilskudd Tilskudd til videre drift og kr oppgradering av kullkraftverket Tilskudd til vedlikehold av veier kr Tiltak innen skole og kr barnehage Sum søknad kr I tillegg bes det om at følgende forhold vies oppmerksomhet de kommende årene: Finansiering av vedlikeholdstiltak ved energiverket Starte arbeidet med nytt energiverk i 2016 Utbetaling av avsetning i Nasjonal transportplan til havneinfrastruktur i løpet av Vedlegg: 1 Svalbardbudsjettet forslag til bevilgning 2 Utkast: Søknad om statstilskudd 2016 med anslag på bevilgning for Side 4

5 ]USTIS- DET KONGELIGE OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT it Longyearbyen lokalstyre Postboks LONGYEARBYEN Unntattoffentlighet Unntatt offentlighet iht. offentlighetsloven Offl punktum Deres ref. Vår ref. Dato 14/7278 ~NAA Svalbardbudsjettet forslag til bevilgning Vi ber Longyearbyen lokalstyre om forslag til bevilgning på svalbardbudsjettets: kap. 3 Tilskot til Longyearbyen lokalstyre, post 70 Tilskot til Longyearbyen lokalstyre. Forslaget skal ta utgangspunkt i bevilgningen for Forslag om vesentlige endringer i forhold til regnskapstall for 2014 og bevilgningen for 2015 må både prioriteres og begrunnes grundig. De mål og resultater som ønskes oppnådd skal beskrives i budsjettforslaget, jf Reglement for- og Bestemmelser om økonomisstyring i staten. Vi ber også om å få oversendt et grovt anslag over nødvendige bevilgninger for langtidsperioden Nye tiltak og budsjettmessige konsekvenser av disse må redegjøres for. Vi ber om å få oversendt budsjettforslagene innen mandag 4. mai híled vennlig hil en I, L,ma;o(»\./.(m\c<%\ AI KjerstinAskholt år fl f ekspedisjonssjef t _; i, i 32 Nils Kristian Sandland Aasbø seniorrådgiver Postadresse Kontoradresse Telefon - sentralbord Polaravdelingen Saksbehandler Postboks 8005 Dep Gullhaug Torg 4a Telefaks Nils Kristian Sandland Aasbø 0030 Oslo 0484 Oslo Org.nr.: Side 5

6 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2015/228- Elin Dolmseth Utkast: Søknad om statstilskudd 2016 med anslag på bevilgning for SAMMENDRAG Longyearbyen lokalstyres søknad om tilskudd for 2016 bygger på vårt brev datert til Justis- og politidepartementet: Utfordringer ved drift at et arktisk familiesamfunn, regjeringens svalbardpolitikk gitt i Svalbardmeldingen, de forutsetninger Stortinget og Regjeringen har lagt til grunn ved innføringen av et utvidet lokalt folkestyre i Longyearbyen, samt Svalbardbudsjettet for 2015, der bl.a. hovedmål og delmål for Justisdepartementet er beskrevet. Som følge av at Justis- og beredskapsdepartementet har fagansvar i norske polarområder har departementet bl.a. som delmål i dette arbeidet å «Leggje til rette for at lokaldemokratiet fungerer og at det framleis er eit robust lokalsamfunn i Longyearbyen» (Svalbardbudsjettet 2015, del 1 kapittel 2). Longyearbyen lokalstyre er ett av statens virkemiddel for at Justis- og beredskapsdepartementet skal nå dette delmålet, og Longyearbyen lokalstyre bidrar ved å tilby godt skole- og barnehagetilbud godt kulturtilbud god infrastruktur Et robust familiesamfunn krever godt tilrettelagt arktisk infrastruktur samt skole-, barnehage- og kulturtilbud. Lokalstyret ser at brukerbetaling og lånebyrde ikke kan fortsette å øke i takt med kostnadene til vedlikehold og oppgradering av arktisk infrastruktur. Det søkes om økt tilskudd for å kunne videreføre kvalitet, soliditet og forutsigbarhet i dagens tjenestetilbud. Lokalstyret vil ikke klare å videreføre dagens tjenestetilbud uten at statstilskuddet øker. Longyearbyen lokalstyre har i stor grad fått samme funksjon som kommuner på fastlandet, med unntak av helse-, omsorgs- og sosialtjenester. Det er en hovedmålsetting at tillagte samfunnsoppgaver utføres på en slik måte at de sikrer en fornuftig og god samfunnsutvikling i Longyearbyen, samt ivaretakelse av Longyearbyens infrastruktur. Longyearbyen lokalstyre har ansvaret for de fleste samfunnsoppgaver i Longyearbyen: produksjon, distribusjon, drift og vedlikehold av arktisk infrastruktur (elektrisk energi, fjernvarme, vann, avløp, renovasjon, vei, bygninger), brannberedskap og -forebygging, havnedrift, arealplanlegging, kart- og delingsforretninger, byggesaksbehandling, barnevern, helseråd, skjenkebevillinger, transportløyver, fordeling av overskuddet fra Nordpolet AS, grunnskole, videregående skole, skolefritidsordning, kulturskole, voksenopplæring for fremmedspråklige, barnehager og kulturtilbud, herunder ungdomsklubb, kulturtilbud, kino, bibliotek, galleri og idretts-/svømmehall. Side 6

7 2015/228-1 Side 2 av 16 Det søkes om følgende tilskudd for 2016, med grovt anslag på bevilgninger for (alle beløp er i 2016-kroner): Videreføring av bevilgning fra kr : Generelt tilskudd Tilskudd til videre drift og kr oppgradering av kullkraftverket Tilskudd til vedlikehold av veier kr Tiltak innen skole og kr barnehage Sum søknad kr Tiltak som ikke fremgår av tabellen ovenfor: Vedlikeholdstiltak ved energiverket Ut fra et samfunnssikkerhetsperspektiv har Longyearbyen lokalstyre i økonomiplan besluttet å iverksette omfattende tiltak ved energiverket for å sikre at energiverket kan driftes videre i 25 år fra Beslutningen innebærer at nødvendige vedlikeholds- og oppgraderingstiltak er iverksatt. Her vil vi spesielt gjøre oppmerksom på at disse tiltakene gir ingen økning i produksjonskapasiteten, verken på strøm eller fjernvarme. Energiverket har begrensninger knyttet til hvor mye elektrisk kraft det er mulig å produsere (jfr brev datert ) I Svalbardbudsjettet for 2015 er det forutsatt at kostnadene ved tiltakene ved energiverket for finansieres som et spleiselag, der LL dekker 1/3 og staten 2/3 av kostnader på ca 87 mill kr. Vedlikeholdstiltak vil pågå så lenge anlegget er i drift (anslått til 2038), og Longyearbyen lokalstyre ber om at staten finansierer vedlikeholdskostnader for Beløp (i 2015-kroner) vises i tabellen i avsnittet «Tilskudd til videre drift og investering i kullkraftverket». Uten statlig støtte vil gjennomføring av tiltakene ved energiverket bli styrende for all annen tjenesteproduksjon til familiesamfunnet Longyearbyen. God kommunal økonomistyring tilsier at vi årlig bør ha ca 3 % netto driftsresultat for å bygge økonomiske buffere. I opprinnelig budsjett for 2015 er netto driftsresultat ca 2 %, dvs lavere enn hva god kommunal økonomistyring tilsier. Om Longyearbyen lokalstyre ikke klarer å bygge tilstrekkelige fond vil det være vanskelig å ta tak i etterslep på øvrig arktisk infrastruktur, å håndtere uforutsette hendelser i driften på en økonomisk smidig måte eller ha mulighet til å videreutvikle infrastruktur i takt med endringene i samfunnet. Prosjektet SNU 1 vil sannsynligvis frigjøre noen midler, men vil ikke være nok til å bygge opp en robust buffer for å håndtere uforutsette hendelser og etterslep på arktisk infrastruktur. Nytt energiverk Lokalstyret ber om at arbeidet med nytt energiverk startes opp i Det vil være tidkrevende å gjøre vurderingene av og deretter prosjektere, budsjettere og bygge et nytt energiverk i Arktis. Det er derfor viktig så snart som mulig å komme i gang med disse utredningene. Usikkerheten i SNSK er også en viktig grunn til å komme i gang med utredningene. Ved stans av kullproduksjon i Gruve 7 vil det være vanskelig og svært kostbart å få tak i kull med riktig kvalitet. Havneinfrastruktur Det forutsettes at avsetningen på 200 mill kr i Nasjonal transportplan til oppgradering og bygging av ny havneinfrastruktur i Longyearbyen Havn kommer til utbetaling i løpet av Jfr. avsnittet «Havneutvikling» under kapitlet «Søknad om tilskudd for ». Side 7

8 2015/228-1 Side 3 av 16 SAMFUNNSUTVIKLINGEN Vi registrerer at følgende endringer har skjedd i Longyearbyen i løpet av en 10-årsperiode: Befolkningen i Longyearbyen er økt fra personer i 2006 til personer i 2014, dvs en økning på 8 %. I 2006 var 267 utenlandske statsborgere fra 25 land bosatt i Longyearbyen, i 2014 var tilsvarende tall 558 utenlandske statsborgere fra 42 land Økning i % til 2014 Norge % Thailand % Sverige % Danmark % Tyskland % Russland % Øvrige Europa % Øvrige verden % Totalt % Befolkningsvekst i fht året før 4 % 2 % 1 % -1 % -3 % 4 % 2 % -2 % 4 % Fra 2013 til 2014 er det tilnærmet like mange nordmenn i Longyearbyen, mens utenlandske statsborgere økte med 78 personer. I tillegg til Norge, hadde 42 nasjoner borgere i Longyearbyen pr I 2002 (da Longyearbyen lokalstyre ble etablert) utgjorde de utenlandske innbyggerne om lag 10 % av befolkningen. I 2014 er denne andelen økt til om lag 26 %. På fastlandet utgjør andelen innvandrere (eks. norskfødte med innvandrerforeldre) 13% av befolkningen i hele landet. I 2013 ble det utført årsverk i Longyearbyen og Svea, inklusive studentårsverkene, tilsvarende tall for 2012 var årsverk. I 2002 ble det utført årsverk årsverk. Fra 2002 til 2013 har antall årsverk økt med 380, dvs 28 %. Longyearbyen har utviklet seg fra å være et samfunn basert på kullvirksomhet, til å bli et samfunn med et variert næringsliv der reiseliv og forsknings- og utviklingsvirksomhet (FoU), sammen med kulldrift, utgjør grunnpilarene. I Samfunns- og næringsanalysen for Svalbard 2014 er det anslått at sysselsettingen i Longyearbyen og Svea, inklusive studentene, vil få en nedgang i årene framover, fra årsverk i 2013 til årsverk i Det er særlig innen bergverk at nedgangen er forventet å komme. Det er forventet at situasjonen til SNSK vil føre til at befolkningen i Longyearbyen vil gå ned. Samfunns- og næringsanalysen for Svalbard for 2014, kapittel 5.4, anslår (innenfor et tiprosentsintervall) at befolkningen vil ligge mellom og innbyggere i Ny næring / videreutvikling av eksisterende næringer kan isolert sett føre til flere innbyggere i Longyearbyen. Disse næringene vil rekruttere en annen type kompetanse enn den som finnes i SNSK i dag, og en kan se for seg at Longyearbyen får flere innbyggere som er enslige voksne og har utenlandsk statsborgerskap. Longyearbyen kan få en annen samfunnsstruktur, med færre familier, færre norske statsborgere og flere utenlandske statsborgere. Side 8

9 2015/228-1 Side 4 av 16 Etterspørsel etter barnehageplasser: Barn Plasser Barn Plasser Barn Plasser Barn Plasser Barn Plasser Barn Plasser Barn Plasser 0 år år år år år år Totalt Tabellen viser antall barn 0 5 år i Longyearbyen, samt antall barnehageplasser som er i drift pr det enkelte år. Barn under 3 år krever 2 barnehageplasser. Longyearbyen lokalstyre klarer å imøtekomme etterspørselen etter barnehageplasser. Antall barnehageplasser påvirker bemannings- og arealbehov. Et økende antall barn i barnehagen har behov for større grad av tilrettelegging og spesialundervisning i henhold til opplæringsloven. Barn med spesialundervisning har krav på å få deler av dette tilbudet gratis. Det er to hovedopptak i barnehagen. Antall barn i grunnskolen og på videregående avdeling: 2009/ / / / / /2015 Grunnskole Videregående Kulturskole SFO Minoritetsspråklige i grunnskole Det har vært stabilt elevtall i grunnskolen men en halvering i videregående fra 2011 til Oversikt over antall innbyggere i Longyearbyen fordelt på aldersgrupper: Tabellen viser at antall innbyggere i aldersgruppen 0 19 år har økt med 20 % fra 2004 til Det blir stadig flere personer over 60 år i Longyearbyen. Longyearbyen lokalstyre forholder seg til Svalbardmeldingen og tilrettelegger ikke for at Longyearbyen skal bli et livsløpssamfunn. Side 9

10 2015/228-1 Side 5 av 16 Det har skjedd en betydelig boligbygging i Longyearbyen fra 1997 til Flere boenheter gir bl.a. økt etterspørsel etter infrastrukturtjenester. En delplan for område D3 i Gruvedalen med 109 boenheter er til behandling. To av tre store næringstomter på Elvesletta har fått godkjent rammesøknaden for bygging av hotell. Den tredje tomta er under behandling, også den gjelder bygging av hotell. For en nærmere beskrivelse av samfunnsutviklingen vises det til Samfunns- og næringsanalysen for Svalbard FINANSIERING AV LONGYEARBYEN LOKALSTYRES VIRKSOMHET Lokalstyret har to hovedinntektskilder: Statstilskudd For 2015 mottok Longyearbyen lokalstyre 142,1 mill kr i tilskudd fra staten. Beløpet er disponert slik i budsjettet for 2015: Netto utgifter til: Beløp: %-andel Politisk virksomhet og fellesadministrative tjenester % Kultur, idrett, barn og unge % Grunnskole og vg opplæring % Barnehager % Tekniske tjenester, eiendom, brann/redning, energiverket % Finans: Renter, avdrag og avsetninger % Sum, til drift av Longyearbyen lokalstyre % Til rehabilitering av energiverket Til driftsutgifter til renseanlegget Sum statstilskudd Om lag 42 % av statstilskuddet brukes til finansiering av skole- og barnehagetjenester. Da er ikke skole- og barnehagetjenestenes andel av utgifter til fellesadministrative tjenester regnet med. Side 10

11 2015/228-1 Side 6 av 16 Utviklingen i årlige tilskudd fra staten til Longyearbyen lokalstyre: Det løpende tilskuddet til drifts- og investeringstiltak har de siste årene økt tilsvarende lønns-/ prisstigning. Økningen i tilskuddet fra 2010 til 2011 skyldes i hovedsak at øremerket statstilskudd til drift av barnehager, 11,2 mill kroner, ble overført fra Kunnskapsdepartementet til svalbardbudsjettet og innlemmet i det generelle tilskuddet til drift av Longyearbyen lokalstyre. Økningen er altså ikke en reell økning av tilskuddet til Longyearbyen lokalstyre. Tildelt engangstilskudd på 20 mill kr i 2007 øremerket til reservekraftverk og tilskudd på 14,6 mill kr i 2012, 29,6 mill kr i 2013 og 71,5 mill kr i 2014 til avgassrensing ved energiverket er ikke tatt med i grafen. Grafen inneholder heller ikke tildelt tilskudd i 2015 på 13,3 mill kr til rehabilitering av energiverket. Gebyrinntekter. For 2015 er det budsjettert med om lag 138 mill kr. i gebyrinntekter. Gebyrene gjelder i hovedsak kommunaltekniske tjenester (vann, avløp, renovasjon), fjernvarme, strøm, veigebyr, husleie og havn, samt foreldrebetaling for barnehage, SFO og kulturskole. Det er etablert selvkost innen fjernvarme, vann, avløp, renovasjon og havn. Selvkost innebærer at brukerbetaling (dvs gebyrer) dekker alle driftskostnader Longyearbyen lokalstyre har ved å produsere tjenesten. Lokalstyret har i hht Svalbardloven ikke anledning til å kreve inn gebyrer som er høyere enn utgiftene med å produsere den gitte tjenesten. For strøm har det de siste årene også vært selvkost, men for perioden har lokalstyret forutsatt at lokalstyret via fond skal finansiere deler av kostnadene ved energiverket. Dette gjelder kostnader som ikke dekkes av statstilskudd til vedlikeholds- og oppgraderingstiltak. Tiltakene gjennomføres for å sikre at energiverket har en levetid på ytterligere 25 år. Det er ikke politisk ønskelig å øke strømprisen ut over prisstigning for å finansiere disse kostnadene ved energiverket. Når det gjelder finansiering av utbygging av infrastruktur i nye områder må utbygger selv stå for utbyggingen av og tilknytning til den tekniske infrastrukturen (vei, vann og avløp). For fjernvarme betales et tilknytningsgebyr beregnet etter en sats pr. m2 gulvflate etter BRA (bruksareal). Gebyr for tilknytning til strømnettet fastsettes slik at Longyearbyen lokalstyres nødvendige kostnader i forbindelse med tilknytningen eller forsterkningen av nettet blir dekket. Side 11

12 2015/228-1 Side 7 av 16 Prisutvikling på kommunaltekniske tjenester, fjernvarme og energi i en familiebolig på 120 m 2 : Snitt kommuner 2014* Vann (bygg uten måler, 120 kvm) Avløp (bygg uten måler, 120 kvm) Renovasjon Sum kommunalteknikk Fjernvarme (bygg uten måler, 120 kvm) Strøm (12000 kwh) Sum energi Sum kommunalteknikk og energi Stigning i % pr år 4,5 3,4 9,1 5,1 2,9 2,7 Husstander som selv drifter undersentral kan komme noe billigere ut på fjernvarme enn det tabellen viser. *: tall fra Huseiernes landsforbund, Rapport nr , juni Beløp inkl mva. Prisene på kommunaltekniske tjenester og energi er i perioden økt mer enn den generelle prisutviklingen, i hovedsak for å oppnå balanse mellom inntekter og kostnader på de forskjellige tjenestene (dvs selvkost). Tabellen viser at gebyrene på vann og renovasjon i Longyearbyen ligger over gjennomsnittet for kommunene på fastlandet. Energipris er noe vanskeligere å sammenligne. Vår strømpris er på kr. 1,65 pr kwh i Snitt for husholdninger på fastlandet i 2014 er i følge SSB 83,7 øre / kwh, inkl. avgifter. I tillegg må hensynet til fjernvarme tas inn i beregning av energipris. Longyearbyen lokalstyre krever inn et veigebyr for privatbiler og busser på kr og for lastebiler på kr i Selv med så høyt gebyr er det ikke mulig å ivareta veivedlikeholdet på et tilfredsstillende nivå. På fastlandet er årsavgiften for bil under 7,5 tonn kr Utviklingen i konsumprisindeksen (KPI) Konsumprisindeksen på Svalbard og på fastlandet har hatt følgende utvikling: Svalbard Fastlandet Fastlandet (Okt okt) (Okt okt) kalenderår ,1 3,5 2, ,0 1,4 0, ,2 1,8 1, ,1 2,7 2, ,5-0,2 0, ,6 5,5 3, ,7 0,6 2, ,1 2,0 2, ,3 1,4 1, ,4 1,1 0, ,4 2,4 2, ,0 2,0 SSB har ikke klart å levere KPI for Svalbard for På Svalbard måles KPI fra oktober til oktober. Prisnivåindeksen på Svalbard er på 86,1 i Dette viser en prisnivåforskjell der Svalbard ligger 13,9 % under fastlands-norge i I 2010 var prisnivåindeksen på Svalbard på 83,4. Side 12

13 2015/228-1 Side 8 av 16 SØKNAD OM TILSKUDD FOR For Longyearbyen har situasjonen de siste årene vært en økning i befolkningen i Longyearbyen, en økning i andelen utenlandske statsborgere, en reduksjon i norske statsborgere og en økning i antall barn. Antall årsverk i Longyearbyen og Svea er økt fra 2002 til 2013 og det er bygd mange nye og større boligenheter de siste årene, noe som igjen har krevd en utbygging av teknisk infrastruktur. Innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført i 2014 bekrefter at Longyearbyen lokalstyre generelt sett lykkes i sin tjenesteproduksjon: Gjennomsnittlig brukertilfredshet i Longyearbyen er 4.5, mens tilsvarende snitt for kommuner er 4.2. Situasjonen nå er at hjørnesteinsbedriften SNSK nedbemanner og omstiller, og det er ventet at dette vil påvirke samfunnet vårt framover. En evt virkning for organisasjonen Longyearbyen lokalstyre antas å vise seg høsten 2015 i form av en reduksjon i antall barn i skole og barnehage. Endringer ut over dette er vanskelig å se på nåværende tidspunkt, men Longyearbyen lokalstyre forventer at det blir færre innbyggere å dele kostnadene for teknisk infrastruktur på. Høyere turn-over blant ansatte kan også være et resultat med tanke på ansatte som har partner som jobber i SNSK. Turn-over kan gi kompetansetap i organisasjonen. Som følge av endringene i SNSK kan Longyearbyen få en annen samfunnsstruktur (en større andel utenlandske innbyggere, andre næringer, større omfang innen eksisterende næringer). Det kan gi Longyearbyen lokalstyre andre utfordringer enn i dag innen tjenester som barnehage, skole, barnevern og infrastruktur. F.eks. vil en større turistnæring gi et annet forbruksmønster for vann, avløp, strøm og fjernvarme. Endret forbruksmønster gir behov for annen utforming av infrastrukturen (f.eks. dimensjonering av rør og mengde vann, strøm, varme) Longyearbyen lokalstyre mener at samfunnsviktig infrastruktur i Longyearbyen skal eies av det offentlige. Longyearbyen lokalstyre har ansvaret for investering, drift og vedlikehold knyttet til elektrisk energi, fjernvarme, vann, avløp, renovasjon, vei, diverse bygninger og havn. I en tid der Longyearbyen står overfor endringer som følge av situasjonen i hjørnesteinsbedriften SNSK mener Longyearbyen lokalstyre at det er viktig å opprettholde et robust og stabilt tjenestetilbud. En god infrastruktur vil etter lokalstyrets syn bidra til at næringslivet kan utvikle seg. I tillegg er det viktig å tilby gode og stabile tjenester innen skole, barnehage, kultur og fritid slik at Longyearbyen kan fortsette å være et robust familiesamfunn og tiltrekke seg familier. En evt reduksjon i Longyearbyen lokalstyres tjenestetilbud vil sannsynligvis bidra til å forsterke den usikkerheten som samfunnet kan oppleve som følge av situasjonen i SNSK. Longyearbyen lokalstyre er imidlertid innforstått med at tjenestetilbudet må tilpasses, også ved en nedgang i befolkningen. Å justere barnehage-, skole-, kultur- og fritidstjenestene etter samfunnets svingninger er enklere enn å justere tjenestene innen teknisk infrastruktur. Her er det i stor grad snakk om faste installasjoner som det vil være tidkrevende å tilpasse som følge av endringer i samfunnsstrukturen (både i fht reduksjon og i fht å dekke nye samfunnsbehov). Tilstandsvurderinger gjennomført på teknisk infrastruktur viser at det er et betydelig vedlikeholdsetterslep og et investeringsbehov knyttet til infrastrukturen, i hovedsak som følge av byens samfunns- og næringsutvikling. Evt færre innbyggere i Longyearbyen vil bety færre personer å dele felles infrastrukturkostnader på. Når vi her snakker om infrastruktur mener vi: Arktisk vei, arktisk vann (produksjon og distribusjon), arktisk avløp, arktisk strøm og fjernvarme (produksjon og distribusjon). Longyearbyen lokalstyre har behov for økt statstilskudd i årene framover for å kunne bidra til oppfylling av statens målsetting om et robust lokalsamfunn i Longyearbyen. Side 13

14 2015/228-1 Side 9 av 16 I investeringsbudsjettet for 2015 fortsetter lokalstyret med å gjennomføre tiltak for å sikre arktisk infrastruktur: Opprinnelig Budsjett Investeringstiltak: HP Avfall - Restavfallscontainere Kaidekke og kulvert Bykaia Flytekai - skisseprosjekt Havnebygg - prosjektering Havnelager - prosjektering Forlengelse av turistkaia Avgassrensing KliF Tiltak i hht trafikksikkerhetsplan Nærmiljløanlegg: belysning sentrum Utbedring rørkasse U261 - Blåmyra SD-anlegg fjernvarme Nytt fyrhus H Utbedringer fjernvarme i hht tilstandsvurd Skolen: Nye rørkasser under gammel skole Kullungen: Takrenner rundt bygget Energiverket: Ny heis Styring av ventilasjon og varme (flere bygg) Slagg- og askedeponi Skisseprosjekt/ombygging Næringsbygget Utbedring fundamenter 212, 214 og spisshus HP Vann - Dosing elveløp mv HP Vann - Manganfilter HP Vann - ledning Energiverket HP Vann - ledning Haugen Oppgradering ledninger vann Sjøskrenten Oppgradering ledninger avløp Sjøskrenten TA Energiverk - Utskifting panelvegger TA Energiverk - Ny kondensatveksler TA Energiverk - Komplett el koblingsanl ml hovedtransformator - linjeavgang TA Energiverk - Varsle og slukkeanlegg for hele bygget TA Energiverk - Fjernvarmevekslere Ikt-investeringer skolen Utstyr Kulturhuset Kopimaskiner Egenkapitalinnskudd KLP Sum HP: Hovedplan TA: Tilstandsanalyse Også i årene framover er det behov for å gjennomføre tiltak innen arktisk infrastruktur, både som følge av tilstandsvurderingene av arktisk infrastruktur og som følge av samfunns- og næringsutviklingen i Longyearbyen. Energiverket har et stort investerings- og vedlikeholdsbehov, samtidig som energiverket er på grensen av hva energiverket kan levere av strøm. Kapasiteten på energiverket kan påvirke muligheten for næringsutvikling. De tiltakene som pr i dag gjennomføres på energiverket Side 14

15 2015/228-1 Side 10 av 16 (renseanlegg, rehabiliterings- og vedlikeholdstiltak) gir ingen økning i produksjonskapasiteten, verken på strøm eller fjernvarme. Vi vet at vi i dag er på grensen av hva energiverket kan levere av strøm og fjernvarme. Hvis vi, for å legge til rette for forventet utvikling av lokalsamfunnet, skal øke produksjonen ved å fyre med to kjeler parallelt, vil risikoen knyttet til leveringssikkerhet øke betydelig. Det vises til risikoanalyse som er vedlagt brev datert Ved bruk av to kjeler til strømproduksjon vil kostnaden med å produsere strøm øke, fordi vi må bruke mer kull og fordi vedlikeholdstakten på kjelene øker. Videreutvikling av Longyearbyen er avhengig av både kapasitet og pris på energi (fjernvarme og strøm). Longyearbyen lokalstyre har de siste årene iverksatt tiltak for å redusere vårt eget forbruk av strøm blant annet gjennom å skifte ut alle gatelysene til LED-lys. Det er gjennomført tiltak inne på energiverket av betydning for vårt eget forbruk og mener det nå er på tide å gå i gang med å vurdere tiltak for å redusere forbruket av fjernvarme siden vi nå er på kritisk nivå i forhold til produksjon av fjernvarme. Det installeres i år nye fjernvarmepumper, og vi bør i 2016 komme i gang med aktiviteter for å redusere forbruket ute på nettet gjennom utskifting av pumper, bedre oversikt over forbruk og installasjon av styringsparametere. Disse aktivitetene vil hjelpe oss til å kunne bruke det energiverket har mulighet til å produsere på en bedre måte, men det gir ikke mer kapasitet på produksjon. Det vil si at videre utvikling av byen er avhengig av at det snarlig kommer i gang et arbeid med å utrede fremtidig energibærer i Longyearbyen. Det er også viktig å ha med seg at selv om det nå gjøres store investeringer på energiverket er dette for å ta igjen et lenge opparbeidet etterslep. Et etterslep som var under utvikling lenge før Longyearbyen lokalstyre ble etablert og hadde mulighet til å påvirke. Det er også viktig å huske at et anlegg som ble etablert på 80-tallet, som det ifølge produsenten i dag finnes 2 av i verden, er det vanskelig og kostbart å få tak i reservedeler til. Vi vet også at det å finne frem til, gjøre vurderingene av og deretter prosjektere, budsjettere og bygge et nytt energiverk i Arktis tar lang tid. Det er derfor viktig så snart som mulig å komme i gang med disse utredningene. Usikkerheten i SNSK er også en viktig grunn til å komme i gang med utredningene. Ved stans av kullproduksjon i Gruve 7 vil det være vanskelig og svært kostbart å få tak i kull med riktig kvalitet (fraksjonsstørrelse og energinivå). Produsentene av anlegget har presisert at anlegget er produsert ut i fra kvaliteten på kullet i Gruve 7. Longyearbyen lokalstyre mener at det i svalbardbudsjettet for 2016 bør settes av midler til å igangsette utredningene. Innen vann ser vi bl.a. at på grunn av krav gitt i plan- og bygningsloven til sprinkling av bygg, viser det seg ved testing at vannledningsdimensjonene ikke klarer å dekke dette behovet over alt i byen. Det er heller ikke over alt i byen hvor ønsket brannvannsdekning blir nådd. Med den planlagte utbyggingen vil det bli behov for å øke kapasitet og produksjon av vann de kommende årene, både for å ivareta brannvannsbehovet og for å ivareta tilstrekkelig kapasitet for det daglige forbruket. I Longyearbyen har vi i tillegg kun en vannkilde, det er ikke tilrettelagt for en reservevannsløsning eller krisevann slik det er krav om på fastlandet. Dette er det også pekt på i risikoanalysen for Longyearbyen som et risikomoment av betydning. Longyearbyen lokalstyre mener derfor at det nå er på tide å gå i gang med å utrede og tilrettelegge for krisevann, og at dette arbeidet bør igangsettes i Avfallsanlegget ble etablert rundt 1990 da det var ca innbyggere i Longyearbyen og antall gjestedøgn lå rundt hvert år. Samfunnsstrukturen i Longyearbyen er vesentlig endret i forhold til 1990-tallet: familiesamfunnet er godt etablert og antall gjestedøgn har i perioden vært på ca pr år. Statistikken for 2013 viser ca gjestedøgn. Eksisterende avfallsanlegg er kapasitetsmessig ikke tilpasset dagens avfallshåndtering. Avfallsanlegget må utvides, alternativt må det bygges et forbrenningsanlegg. Lokalstyret vil i løpet av 2014 ta stilling til valg av løsning, som vil medføre behov for betydelige investeringer. Det er allerede gjort tiltak for å redusere avfallsmengden ved å installere matavfallskværner i hver boenhet. Longyearbyen lokalstyre bestilte i 2014 en utredning ang flytting av anlegget med mulig forbrenningsløsning. I 2015 vil det bli jobbet med å finne Side 15

16 2015/228-1 Side 11 av 16 teknisk løsning og egnet plassering av anlegget, bl.a. gjennom en innovativ offentlig anskaffelsesprosess. Ut fra signaler fra Sysselmannen på Svalbard forventes det at Longyearbyen lokalstyre på sikt får krav om avløpsrensing. Pr i dag går avløpet urenset i Adventfjorden. Lokalstyret har gjennomført følgende tiltak for å imøtekomme situasjonen: Det er etablert selvkost innen fjernvarme, vann, avløp, renovasjon og havn. Selvkost innebærer at brukerbetaling (dvs gebyrer) dekker kostnadene (inkl kapitalkostnader) som Longyearbyen lokalstyre har ved å produsere tjenestene. Longyearbyen lokalstyre kan ikke kreve inn gebyrer som er høyere enn kostnadene med å produsere tjenestene. Det betyr at Longyearbyen lokalstyre ikke kan bruke gebyrer fra disse tjenestene til å finansiere andre tjenester. For strøm har det vært selvkost til og med Fra 2014 har lokalstyret valgt å finansiere deler av kostnadene ved energiverket ved bruk av disposisjonsfond. Dette gjelder kostnader som ikke dekkes av statstilskudd til vedlikeholds- og oppgraderingstiltak. Tiltakene gjennomføres for å sikre at energiverket har en levetid på ytterligere 25 år. Det er ikke politisk ønskelig å øke strømprisen ut over prisstigning for å finansiere disse kostnadene ved energiverket. Veigebyret er fra 2012 differensiert mellom busser/personbiler Innført egenbetaling for norskundervisning for fremmedspråklige voksne En betydelig økning av SFO-satsene fra Husleien for ansatte som leier bolig av Longyearbyen lokalstyre er økt fra 28 kr pr kvm til kr. 45 pr kvm fra Ny kvm-pris dekker forvaltning-, drifts- og vedlikeholdskostnadene. Boligbygg som ikke lenger er hensiktsmessige er solgt. Strammere budsjettering Enøk-tiltak, spesielt på gatelys og i 2 barnehager og på energiverket er det gått over til frekvensstyrte el.motorer for pumper og vifter m.m (gjelder energiverkets egetforbruk av strøm) Longyearbyen lokalstyre er omorganisert fra i den hensikt å oppnå en mer effektiv organisasjon I tillegg jobber lokalstyret med følgende tiltak: Ferdigstille tilstandsvurderinger av arktisk infrastruktur. Tilstandsvurdering av ledningsnett for vann/avløp og fjernvarme (sekundærnett) gjenstår. Vurdering av de tjenester som lokalstyret yter, både lovpålagte og ikke lovpålagte, i fht kvalitet og omfang, i den hensikt å peke på hvor organisasjonen kan ha et effektiviseringspotensiale (SNUprosjektet). Longyearbyen lokalstyre har intensivert arbeidet med egen organisering og egen økonomi gjennom økning av gebyrer, strammere budsjettrammer, kartlegging av infrastrukturutfordringer og infrastrukturens potensiale. Dette for ytterligere å styrke lokal kontroll og sikre samfunnets behov, nå og i framtiden. Lokalstyrets inntektskilder er statstilskudd og brukerbetaling (gebyrinntekter). Det er etablert selvkost for kommunaltekniske tjenester. Husleia for ansatte er økt. Lokalstyret har dermed begrensede muligheter for å øke egne inntekter. Side 16

17 2015/228-1 Side 12 av 16 Tilskudd til drifts- og investeringstiltak Statens tilskudd til Longyearbyen lokalstyre for 2015 til drift og investeringer forutsettes videreført i 2016 med en økning tilsvarende lønns- og prisstigning. Søknadsbeløpet er inklusiv en anslått lønnsog prisstigning på 3 %. Beløpet er beregnet slik: Mottatt tilskudd 2015 kr Tilskudd til rehabilitering av kraftverket -kr Beløp til drift og investeringer i 2015 kr % lønns- og prisstigning kr Søknadsbeløp 2016 kr Tilskudd til videre drift og investering i kullkraftverket: Det er tre forhold ved kullkraftverket som nå pågår parallelt: Bygging av renseanlegg, og deretter drifte anlegget Gjennomføring av rehabiliteringstiltak for å opprettholde driften av energiverket i ytterligere 25 år fra 2013 (tiltak i hht tilstandsanalysen (TA)). Gjennomføring av løpende drifts- og vedlikeholdstiltak (tiltak i hht vedlikeholdsplan (VHP)) Bygging av renseanlegg: Prosjektet Renseanlegg på kullkraftverket har vært ute på anbud, og kontrakt ble undertegnet med det franske firmaet LAB i desember Prosjektet holder planlagt fremdrift og planlegges ferdigstilt innen utgangen av Miljødirektoratet har forlenget fristen for å iverksette krav til utslipp til luft til Anlegget settes i prøvedrift høsten 2015, og overtas og settes i ordinær drift Miljødirektoratet forutsetter at lokalstyret gjennomfører de anbefalte tiltakene (i tilstandsvurderingen) for å sikre at anlegget drives best mulig og i samsvar med prinsipp om best tilgjengelig teknikker (BAT). Brevet fra miljødirektoratet er oversendt polaravdelingen. I den siste «Tillatelse til virksomhet etter svalbardmiljøloven for Longyear energiverk» fra Miljødirektoratet har vi fått krav om å innføre system om energiledelse innen Vi er foreløpig i startgropen med å finne frem til hva dette betyr for virksomheten og om det vil ha økonomiske konsekvenser for oss. Renseanlegget har en budsjettert kostnad på 120,4 mill kr. Via Svalbardbudsjettene for har Longyearbyen lokalstyre mottatt til sammen 115,7 mill kr til finansiering av anlegget. Det er budsjettert med 4 mill kr fra Nox-fondet og Longyearbyen lokalstyre har bidratt med kr I tillegg har Longyearbyen lokalstyre fra 2015, via det generelle statstilskuddet, mottatt 5 mill kr til finansiering av årlige driftsutgifter. Gjennomføring av rehabiliteringstiltak for å opprettholde driften av energiverket i ytterligere 25 år fra 2013 (tiltak i hht tilstandsanalysen (TA)). Det vises til brev datert vedr tilstandsvurdering / levetidsvurdering av energiverket som viser at det er et stort investeringsbehov for å kunne opprettholde drift i ytterligere 25 år fra Uten disse rehabiliteringstiltakene, som var anslått til 69,4 mill kr. i Longyearbyen lokalstyres investeringsbudsjettet for 2014, vil energiverket ha en levetid på 5 år fra Tiltakene består i oppgradering av sentrale komponenter som ikke har vært vedlikeholdt i perioden før anlegget ble overført til Longyearbyen lokalstyre. Gjennomføring av løpende drifts- og vedlikeholdstiltak (tiltak i hht vedlikeholdsplanen (VHP)): I tillegg til rehabiliteringstiltak ved energiverket må det også gjennomføres løpende drifts- og vedlikeholdstiltak på anlegget i gitte tidsintervaller i hele anleggets levetid. Nåværende vedlikeholdsplan ble utarbeidet i 2011 og går til Vedlikeholdsplanen ble oversendt polaravdelingen i 2013 i forbindelse med tilstandsanalysen og følger som ett av vedleggene til analysen. Side 17

18 2015/228-1 Side 13 av 16 Finansiering: Tabellen nedenfor er ment å gi et bilde av økonomien knyttet til bygging og drift av renseanlegget og rehabilitering / vedlikehold av energiverket (beløp i hele 1000 kroner, budsjett-tall fra og med 2015 er i 2015-kroner. Regnskapstall for ): Bygging av renseanlegg Mottatt statstilskudd til finansiering Drifte renseanlegget Mottatt statstilskudd til finansiering Rehabilitering / vedlikehold av energiverket Mottatt / Tiltak i hht Tiltak i hht varslet tilstandsanalyseholdsplan vedlike- statstilskudd til finansiering (TA) (VHP) Regnskap / Regnskap / År: budsjett budsjett Sum Bygging av renseanlegget: Tabellen viser mottatt statstilskudd det enkelte år samt regnskap for anlegget for og budsjettall for Differansen mellom regnskap / budsjett og mottatt statstilskudd skyldes at det er budsjettert med 4 mill kr i tilskudd fra Nox-fondet samt at Longyearbyen lokalstyre har finansiert kr Drift renseanlegget: Tabellen viser at årlige driftsutgifter er anslått til 5 mill kr, og at beløpet finansieres av statstilskudd. Ubrukt statstilskudd for er satt på bundet fond til senere års bruk. Rehabilitering / vedlikehold av energiverket: I samtaler / korrespondanse med polaravdelingen og i søknad om statstilskudd for 2015 er det gitt opplysninger om faglige forhold og kostnader knyttet til TA og VHP. Kostnadene i tabellen ovenfor til TA og VHP er kun anslag, og er hentet fra opprinnelig budsjett Endelige kostnadsoverslag foreligger først når anskaffelsene gjennomføres. Kostnadene de enkelte år vil også endre seg i fht når tiltak faktisk blir gjennomført (noen tiltak kan bli framskyndet, andre kan bli flyttet ut i tid, tiltak som ikke ble sluttført i 2014 vil komme inn på 2015-busjettet i fbm revidering av budsjettet). I Svalbardbudsjettet for 2015 er det forutsatt at kostnader med TA og VHP finansieres som et spleiselag, der LL dekker 1/3 og staten 2/3 av kostnader på ca 87 mill kr. for årene Longyearbyen lokalstyre sin andel av kostnadene vil bli finansiert ved fond og/eller låneopptak. Ut fra et samfunnssikkerhetsperspektiv vedtok lokalstyret i budsjettet for 2014 å iverksette tiltak i hht tilstandsanalysen og vedlikeholdsplan, uten at staten hadde gitt tilsagn om støtte. Side 18

19 2015/228-1 Side 14 av 16 Lokalstyret har uttrykt at tiltak for å sikre strømproduksjon har førsteprioritet når kommende års budsjetter skal utarbeides. Det er også uttrykt at det ikke er ønskelig å øke strømprisen ut over prisstigning for å finansiere økte utgifter som følge av TA / VHP. Tabellen viser at kostnader til tiltak i hht vedlikeholdsplan vil påløpe i hele anleggets levetid. I energiverkets budsjett ligger det årlig 13,3 mill kr. til vedlikeholdstiltak. Beløpene i tabellen er kostnader ut over disse 13,3 mill kr. Negative tall enkelte år betyr at anslått kostnad til vedlikeholdstiltak er lavere enn de 13,3 mill kr som ligger inne i energiverkets budsjett til vedlikeholdstiltak. Longyearbyen lokalstyre ber om at det i kommende års budsjetter bevilges midler til finansiering av tiltak i hht vedlikeholdsplanen (VHP): Varslet tilskudd i Svalbardbudsjettet Til vedlikeholdstiltak % lønns- og prisjustering Søknadsbeløp i 2016-kr Denne tabellen går til 2025, vedlikeholdsplanen går til Anslåtte beløp for årene vises i tabellen tidligere i dette dokumentet. Tilskudd til tiltak innen arktisk infrastruktur: De senere årene er følgende rapporter / tilstandsvurderinger utarbeidet: Tilstandsvurdering av bygninger Tilstandsvurdering fjernvarmenettet (primærnettet) Hovedplan vann Avfallsplan Relokalisering / utvidelse av avfallsanlegget Hovedplan vei Tilstandsvurderinger av tekniske anlegg (vann: vannbehandlingsanlegg, høydebasseng, pumpestasjoner. Avløp: Pumpestasjoner. Fjernvarme: Fyrhus, hovedsentraler, undersentraler og rørkasser). Rapportene / tilstandsvurderingene viser at det er behov for å gjennomføre betydelig vedlikeholds- og investeringstiltak innenfor de enkelte områdene. Flere tiltak er igangsatt, bl.a. for å ivareta samfunnssikkerheten. Lokalstyret har behov for tilskudd til ivaretakelse av realverdiene som den arktiske infrastrukturen representerer for å unngå at gjennomføring av tiltakene går på bekostning av andre driftsoppgaver. Vi ser at klimaendringer påvirker infrastrukturen. Sommeren 2013 forsvant den ene broen over Longyearelven i løpet av ett døgn som følge av unormalt høy nedbørsmengde i arktis. Det koster ca 5 mill kr å etablere ny bro (med en kjørebane, den gamle hadde to kjørebaner). Det var en viktig samfunnssikkerhetsbeslutning å iverksette bygging av ny bro. Grunnet gjennomførte tilstandsvurderinger var vi klar over at dette kunne skje, vi har flere tilsvarende veikrysninger hvor vi kan forvente at det samme vil skje. Teleskader og rørgjennomføringer gjennom vei gir dårlig kvalitet på veiene i et arktisk klima. I tillegg må veigrus og asfalt fraktes fra fastlandet på grunn av dårlige stedlige masser i Longyearbyen og mangel på tilgjengelig asfaltverk. Dette er svært kostbart. Stikkrenner, kulverter og lignende har snart nådd sin tekniske levealder. Det er årlig behov for ca 5 mill kr til vedlikehold av veier. Innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført i 2014 viser også at standarden på veier og tilrettelegging for fotgjengere og syklister er det tjenesteområdet innbyggerne i Longyearbyen er minst fornøyd med. Side 19

20 2015/228-1 Side 15 av 16 Havneutvikling I Nasjonal transportplan er det satt av inntil 200 mill kr i statlige midler til oppgradering og bygging av ny havneinfrastruktur i Longyearbyen. Strategisk havneplan er ferdigstilt og vedtatt av lokalstyret i februar Denne danner grunnlaget for utviklingsbehovet knyttet til arktisk havneinfrastruktur. Longyearbyen lokalstyre er i ferd med å inngå avtale med grunneier om sikring av areal til fremtidig havneutvikling. Det er nå behov for å få realisert avsetningen på 200 mill kr i Nasjonal transportplan , med utbetaling i løpet av I Nasjonal transportplan punkt uttales bl.a.: «..I lys av en større kommersiell og industriell aktivitet i Polhavet, vil Longyearbyen måtte påregne å få økt betydning som base for rednings- og forurensningsberedskap, og som base for tilbud av maritime tjenester. I den sammenheng vil eksisterende kunnskap og kompetanse om arktisk teknologi og logistikk som finnes i ulike miljøer i Longyearbyen, kunne være en ressurs som kan videreutvikles. En økende maritim aktivitet i området vil også stille krav til en styrking av rednings- og beredskapsarbeidet på øygruppen og i tilstøtende havområder.» «.På bakgrunn av de helt spesielle forholdene på Svalbard, og som en del av regjeringens nordområdepolitikk, settes det av inntil 200 mill. kr i statlige midler i planperioden til oppgradering og bygging av ny havneinfrastruktur i Longyearbyen. Det legges derfor til grunn at lokalstyret planlegger videre med sikte på bygging av nye havneanlegg i Longyearbyen, og at prosjektene ev. realiseres med bidrag fra lokale aktører og privat næringsvirksomhet.» Longyearbyen lokalstyre merker seg at samarbeidet med staten er meget godt og konstruktivt og ser fram til videre samarbeid i arbeidet med å utvikle Longyearbyen. For å ivareta dagens trafikk knyttet til havna er det nå viktig å komme i gang med bygging av en flytekai. Pr i dag er det skip som ikke får komme til kai på grunn av at kaikapasiteten i Longyearbyen er sprengt. Dette vil vi klare å løse ved å bygge en flytekai på 120x35 meter. I tillegg til at vi trenger flere kaimeter er det også stort behov for å få på plass et verksted/lagerbygg for å ivareta båtene våre nå når de går i tilbringertjeneste for Kystverket (los). Det vil også være behov for å få på plass et større havnebygg som skal kunne romme den aktiviteten som i dag er på havna, eller knyttet til aktivitet på havna. Første byggetrinn på havna er med andre ord knyttet til å ivareta dagens aktivitet og utnytte denne på en best mulig måte for næringslivet generelt. Neste trinn i utbyggingen vil knyttes opp imot ny aktivitet. Longyearbyen lokalstyre ved havna skal være en tilrettelegger for annen næringsaktivitet. Det vil si at for at vi skal få utnyttet det potensialet som ligger i dagens turisttrafikk er det viktig å få på plass første byggetrinn så snart som mulig, og vi vil derfor anbefale at midlene i nasjonal transportplan budsjetteres i 2016 og Tiltak innen skole og barnehage: Et økende barnetall har vært tendensen over tid. Nå ser vi at siden 2012 er antall barn i barnehagealder merkbart redusert. Barnetallet varierer likevel mye innenfor året og gjør at barnehagene i perioder må gå med overkapasitet. Longyearbyen lokalstyre har full barnehagedekning med maksimum tre måneders ventetid. Dette er spesielt viktig i samfunnet vårt hvor yrkesaktiviteten er ekstra høy. Vi må samtidig sikre en god og effektiv drift. Det er våren 2015 igangsatt arbeid med en barnehagemelding som vil kunne danne grunnlag for politiske beslutninger om fremtidig barnehagetilbud i Longyearbyen. Et økende antall utenlandske barn i grunnskolen gjør at skolen må bruke større ressurser på særskilt norskopplæring, tospråklig assistent og tolketjenester. Tilbudet i videregående opplæring er sårbart og ressurskrevende når elevtallet går ned. Det er gjort en grundig evaluering av videregående opplæring i Longyearbyen. Denne vil bli lagt fram for lokalstyret i mai 2015 som grunnlag for beslutninger. Side 20

Søknad om statstilskudd 2015

Søknad om statstilskudd 2015 Justis og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/8959 150 Elin Dolmseth 06.05.2014 Søknad om statstilskudd 2015 SAMMENDRAG Longyearbyen

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 05.05.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 18.06.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Vedtatt av Lokalstyret i sak xxx/13 (13/208), i møte 10.12.13 1 INNHOLD: 1. INNLEDNING... 3 2. UTDRAG FRA SVALBARDBUDSJETTET 2014... 4 3. HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015

Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Vedtatt av lokalstyret i sak xx/14 (13/895), i møte 9.12.14 1 INNHOLD: 1. INNLEDNING... 3 2. UTDRAG FRA SVALBARDBUDSJETTET 2015... 4 3. HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Vedtatt av Lokalstyret i sak xx/12 (11/838), i møte 11.12.12 INNHOLD: 1. INNLEDNING... 2 2. UTDRAG FRA SVALBARDBUDSJETTET 2013... 3 3. HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Sluttrapport SNU1 Tjenestegjennomgang

Sluttrapport SNU1 Tjenestegjennomgang Sluttrapport SNU1 Tjenestegjennomgang Mai 2015 Deres referanse: Vår referanse: 2014/680-27-030 Saksbehandler: Elin Dolmseth Dato: Mai 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Administrasjonssjefens

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Partssammensatt utvalg Tidspunkt: 07.10.2014, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

INNHOLD MÅLOPPNÅELSE... 14

INNHOLD MÅLOPPNÅELSE... 14 ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD LOKALSTYRELEDERENS KOMMENTAR... 3 POLITISK ORGANISERING... 5 Rammer for virksomheten... 5 Politisk struktur... 5 Lokalstyret... 5 Administrasjonsutvalget (AU)... 5 Teknisk utvalg

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15

Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15 Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15 I Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 1 2. BAKGRUNN, POLITISKE VEDTAK... 1 3. STATUS... 2 Longyearbyen

Detaljer

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/485-9-210 Elin Dolmseth 12.04.2013 Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 17/13 07.05.2013 Lokalstyret 24/13

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 30.11.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. for. Tinn kommune. K-sak 173/11

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. for. Tinn kommune. K-sak 173/11 Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 for Tinn kommune K-sak 173/11 Vedtatt i Tinn kommunestyret 14. desember 2011 Kommunestyrets vedtak INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 3 2. Kommunestyrets

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer