RENERGI Fremtidens rene energisystem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RENERGI Fremtidens rene energisystem"

Transkript

1 RENERGI Fremtidens rene energisystem Store programmer Nyhetsbrev nr. 5/ Store forventninger til RENERGI Uttrykker programkoordinator Hans Otto Haaland i årsrapporten for RENERGIs første driftsår som nå presenteres. Som ett av noen få utvalgte Store Programmer i Forskningsrådet er forventningene til oss store. Hans Otto Haaland Programkoordinator Senteret har fått navnet HYTREC (Hydrogen Technology Research Centre), og vil bli et viktig bidrag for å øke kompetansen innenfor hydrogenteknologi i Norge. Dette vil oppnås gjennom et konsept hvor forskning på produksjon og bruk av hydrogen kombineres. HYTREC vil inneholde forskningsfasiliteter, et besøkssenter og praktisk demonstrasjon av hydrogenbruk i transportsektoren og til elektrisitet og varme. Senteret legges til Trondheim på grunn av nærheten til Norges tyngste teknologiske forskningsog undervisningsmiljø. I tillegg er alle selskapene representert i Trondheim med kontorer og/eller forskningssenter. Hydrogen framstilt med miljøvennlig teknologi kan få en viktig rolle som Nytt hydrogenforskningssenter til Tyholt i Trondheim Samferdselsdepartementet har gjennom RENERGI gitt delfinansiering til bygging av et nytt hydrogenforskningssenter i Trondheim. Statkraft, Statoil og Det Norske Veritas er partnerne som vil utvikle miljøvennlige, lønnsomme og sikre løsninger for produksjon av hydrogen til drift av kjøretøy og til kombinert kraft- og varmeproduksjon. energibærer i fremtiden. Som brensel har hydrogen ingen andre lokale utslipp enn vann, og kan benyttes i kjøretøyer og til strøm- og varmeproduksjon. Hydrogen kan produseres ved kjemisk omforming av naturgass eller fra vann ved hjelp av elektrisk strøm. Når produksjonen fra naturgass gjøres med CO 2 -håndtering og elektrisiteten produseres med fornybar energi, vil hydrogen som energibærer representere null utslipp av klimagasser og andre miljøskadelige gasser. Den samlede kompetansen til de tre partene ventes å gi synergieffekter med hensyn på utvikling av ny og innovativ teknologi på området: Statkraft planlegger å utvikle løsninger for kostnadseffektiv produksjon av hydrogen fra forny- I 2004 gikk startskuddet for forskningsprogrammet «RENERGI: Fremtidens rene energisystem». Programmet skal gå fram til 2013 og er en sammenslåing av aktivitetene i de tidligere programmene EMBa, SAMSTEMT og Energi for framtiden. De tre aktørene viste positiv vilje ved sammenslåingen, og interimstyret gjorde en formidabel jobb med å stake ut kursen for det nye programmet. - Etableringen av RENERGI har derfor gått smertefritt, sier programkoordinator Hans Otto Haaland. I tillegg til flere gode resultateksempler viser årsrapporten til at RENERGI er en stipendiatfabrikk som lønner over 70 forskere som tar sin doktorgrad. RENERGI finansierer også hydrogenforskning i verdensklasse og man har store forventninger til koblingen mellom svært gode samfunnsfaglige og teknologiske miljøer. Med et godt samspill mellom en rekke aktører i bedrifter, forskningsmiljøer og øvrig virkemiddelapparat så vil vi lykkes, sier Haaland tilslutt. Statkrafts Ragne Hildrum og Rolf Jarle Aaberg på tomten der HYTREC er planlagt etablert (Foto:Statkraft) bar energi., mens Statoil satser på utvikling av ny teknologi for produksjon av hydrogen fra naturgass med CO 2 -håndtering. Norske Veritas tar for seg utvikling og kvalifisering av sikker og pålitelig teknologi samt tjenester innen rådgivning, kvalifisering og sertifisering på basis av aktivitetene ved teknologisenteret. Planene har en kostnadsramme på 55 millioner kroner, og senteret ventes å så ferdig tidlig i

2 «Først og sist» med Fredrik Skavlan på Gløshaugen Skavlan tar i mot en rekke sentrale gjester som skal diskutere scenarier for energiutviklingen i framtiden. Dette er bare noe av det som skjer ved høstens arrangement, Stjernetreff for hjerner på Gløshaugen: EFIKS 2005 NTNU oktober Næringsutvikling med ny energiteknologi 2005, Oslo nov Årets viktigste møteplass for aktører i bransjen! Programmet lanseres i august, og her er noen av innslagene: - En frisk direktørduell mellom store aktører ledet av Anne Kathrine Slungård. - Innovasjon Norge profilerer gunstige støtteordninger for bedrifter som ønsker å satse utenlands! - Bedrifter som har lyktes med å få finansiering fra EU vil gi tips og råd! Samstemt-konferanse i Oslo 1.november RENERGI står bak konferansen som vil presentere prosjekter som ble bevilget støtte gjennom det tidligere programmet SAMSTEMT, som nå er en del av RENERGI. Det legges også opp til å se på koplingen mellom samfunnsvitenskap og teknologi, både gjennom presentasjoner og en avsluttende debatt. Hovedoverskrifter er energimarkeder og klimateknologi/ teknologiutvikling. Mangel på kraftreserver kan gi blackout hos strømforbrukerne Som en del av prosjektet Competence Building Capacity Shortage har SINTEF Energiforskning sett nærmere på hvordan strømreserver fremskaffes i perioder med ekstra høy etterspørsel. Av Gerard Doorman, SINTEF Energiforskning AS Kraftsystemet i Norge styres av markedet, og det byr på utfordringer når man raskt behøver ekstra strømreserver og man ikke har gjort leveringsavtaler for slike situasjoner på forhånd. Reserver er nødvendig både fordi lastprognosen er usikker, og at det kan oppstå utfall av kraftverk eller linjer. I det nordiske markedet organiseres bruk av reserver gjennom Regulerkraft Markedet (RKM). Produsenter gir et pris/ mengde bud på økning (eller reduksjon) av sin produksjon, og Statnett aktiverer ressursene i dette markedet ved behov. Ved økning av kraftetterspørselen blir de billigste ressursene tatt i bruk først og ved lav etterspørsel blir de dyreste ressursene deaktivert først. Store forbrukere kan også tilby forbruksreduksjon. Innenfor en time får alle aktiverte ressurser betalt samme pris. Problemet med denne ordningen er at deltagere i RKM ikke får betalt for å være tilgjengelig, bare for å bli aktivert. I perioder med svært høye spotpriser er det da mer lønnsomt for produsenter å selge kraften i spotmarkedet enn å stå som reserve. For forbrukere medfører det ofte kostnader å være tilgjengelig som reserve i form av tekniske installasjoner, beredskap og administrasjon. Uten betaling for å være tilgjengelig vil da ikke slike forbrukere være interessert i å stå som reserve bare for å få muligheten til å tjene litt ved sporadisk aktivering i RKM. Som et resultat av disse mekanismer kan det derfor skje at man under høylast og ved høye priser ikke har reserver tilgjengelig. Utfall av et kraftverk eller en linje kan da få store følger som blackout av store områder som det som hendte flere steder i verden høsten I prosjektet er det laget en modell for samspillet mellom spotmarkedet, RKM og et marked der det tilbys betaling for å være tilgjengelig. Modellen illustrerer hvordan prisene i disse markedene henger sammen. Det er også utviklet et program, basert på en avansert matematisk modell. Ved hjelp av dette programmet er det mulig å gjøre mer realistiske analyser av markedet, og hvordan priser og mengder avhenger av kravet om å ha reserver tilgjengelig. Prosjektet konkluderer blant annet med at betydelige kostnader sannsynligvis vil kunne spares ved en sterkere nordisk koordinering av reservering av reserver. Det utviklede programmet vil, med visse utvidelser, kunne brukes til bedre å estimere gevinsten ved en slik koordinering. Praktiske opplysninger og endelig program kommer i august! Foto; Trond Isaksen, Statnett

3 Request for proposals Sekretariatfunksjon for ExCo til «Implementing Agreement on Industrial Energy Technologies and System» Executive Commitee (ExCo) til den nye «Implementing Agreement on Industrial Energy Technologies and System» trenger et sekretariat som kan ta seg av administrasjons- og informasjonsarbeid mot medlemslandene i en treårsperiode. I den forbindelse oppfordrer IEA kvalifiserte organisasjoner/bedrifter til å sende inn søknad innen 31.august Sekretariatsrollen vil tre i kraft 2.januar Arbeidsoppgaver vil være bl.a: - ExCo Meeting support - Communications & Coordination - Initiation of new Annexes - Support in relation to existing Annexes - Information Dissemination For mer informasjon: Utlysning av midler til forsker- og KMBprosjekter 2006 Prosjektmidler for forsker- og KMB-prosjekter er nå utlyst og søknadsfristen er 1.september kl Les om prioriteringene for utlysningen på Forskningrådets hjemmesider. Det presiseres at søknader utenom prioriterte områder ikke kan påregne støtte. For denne utlysningen (forskerprosjekter og KMB) forventer programmet å bruke millioner til nye prosjekter innen energiområdet. Tidligste tillatte prosjektstart er Prioriteringene finner du på Forskningsrådet utlyser nå den nye SFI-ordningen Norges forskningsråd vil iverksette en ordning med betegnelsen Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Ordningen har til hensikt å bygge opp eller styrke norske forskningsmiljøer som arbeider i tett samspill med innovativt næringsliv. Formålet er å støtte langsiktig forskning som fremmer innovasjon og næringslivets konkurransekraft. Forskningsrådet kunngjør nå utlysning av Sentre for forskningsdrevet innovasjon, SFI, med søknadsfrist 1. desember Potensielle vertsinstitusjoner inviteres til å søke om anslagsvis NOK 8-12 mill. pr. år for en åtteårsperiode. Hovedstyret har vedtatt at minst 10 SFIer kan etableres i Ny metode for spenningsberegning vil kunne gi billigere kraftkabler SINTEF Energiforskning og Nexans Norway AS har i prosjektet «Overspenningsforhold lange kraftkabler» sett på de faktiske påkjenninger som kraftkabler utsettes for som følge av lynnedslag mot en tilkoblet luftlinje. Utgangspunkt for dette prosjektet er at de dimensjonerende prøvespenningene er større enn de overspenningene som oppstår i praksis, og at det i dette ligger en mulighet for å redusere isolasjonstykkelsen og derved produksjonskostnadene på kraftkabler. En kraftkabel som er tilkoblet en luftlinje utsettes for lynoverspenninger som følge av lynnedslag til luftlinjen. Det ideelle krav til kabelen er at hyppigheten av feil som følge av lynoverspenninger ikke er høyere enn en spesifisert grense. På grunn av mange usikre og tildels ukjente faktorer er et slikt dimensjoneringskriterium ikke anvendelig i praksis. En kabel må gjennomgå normerte tester og en test er relatert til lynoverspenninger. Normene er internasjonale og spesifiserer nivået på prøvespenningen. Normene gir et visst rom for valg av nivå og det har i lengre tid vært klart at de nivåene som benyttes er høyere enn de lynoverspenninger som kabelen i praksis utsettes for, spesielt for lange kabler. Mange kabler dimensjoneres derfor ut fra normerte prøvekrav og ikke de påkjenninger en får i praksis. Dersom en kan redusere nivået på prøvespenningene, gir det mulighet for å redusere produksjonskostnadene uten at det går ut over kabelens pålitelighet. Hovedformålet med dette prosjektet har vært å kvantifisere en mulig reduksjon i prøvespenningene. Det er utviklet en metode for å bestemme maksimal spenning langs kabelen. Videre har en vist hvorledes en kan velge viktige parametere slik at de lynoverspenningene en da beregner kan benyttes som dimensjoneringskriterium. Gjennom beregningseksempler er det vist hvilke lynoverspenninger en får i konkrete kabelanlegg, og blant annet hvorledes spenningene avtar når kabellengden øker. En revisjon av de aktuelle normene forutsetter et internasjonalt utspill. En viktig del av prosjektet har derfor vært aktiv deltakelse i en internasjonal arbeidsgruppe som har samme formål som dette prosjektet. Kontaktperson for prosjektet: Georg E. Balog, Nexans Norway

4 Implementering av EUs energidirektiv Kommunal- og Regionaldepartementet vil trolig sende forslag til nye energikrav i TEK (tekniske forskrifter i plan og bygningsloven) ut på høring i løpet av juni, sammen med forslag til endringer på fire andre viktige områder. Av Jørn Lindstad, Norges forskningsråd Høringsfrist vil være til begynnelsen av september, og planlagt ikrafttredelse er januar Overgangsperiode vil muligens være to år. Forslaget bygger i store trekk på SINTEFs anbefalinger fra des. 2003, samt tanker og erfaringer fra prosjekt om energisertifikatordning som vil pågå fram til 1.juli i år. Det vil omfatte nye krav til U-verdi for vindu, tetthet i forhold til luftvekslinger og trykk, tiltak for å unngå lokalkjøling m.m., minstekrav til isolasjonsstandard. Det vil også bli skjerpelser for fritidsbolig og miljøriktig energiforsyning. OED/NVE forbereder høring av lovutkast og forskriftutkast vedr. sertifikatordning og inspeksjonsordning (kun forskrift for sistnevnte). Dette regelverket vil også fastsettes jan. 2006, men praktisk oppstart av ordning kan skyves noe ut i tid. Status for annengenerasjons biodrivstoff Synbioskonferansen, mai i Stockholm, gav god informasjon om status for drivstoff fra biomasse gjennom termokjemisk konvertering, dvs. syntestegass. Av Peter Bernhard, KanEnergi Fleksibiliteten til prosessen muliggjør produksjon av ulike drivstoffer som hydrogen, Fischer-Tropsch Diesel, såkalt BTL (biomass to liquid), metanol eller Dimetyl ether, DME. Gassifisering av biomasse er derfor nøkkelteknologien for produksjon av annengenerasjons biodrivstoff. Utfordringene med dagens biodrivstoff, som i Europa hovedsaklig er biodiesel basert på rapsolje og bioetanol fra korn, er bl.a. at ressursene er begrenset til 3-5 % av drivstoffbehovet, produksjonskostnader for råstoffene er for høye og at utslipp knyttet til produksjon kan redusere deler av miljøgevinsten. Bruk av f.eks. BTL eller DME vil ikke bare kunne representere en mulig løsning for disse utfordringene, men også innebære at utslipp fra dieseldrevne kjøretøy kan reduseres vesentlig. Omlag 400 deltagere fulgte nøye med da Volvo presenterte resultatene fra den første DME-drevne lastebilen. Utslippene er så lave at man ifølge Volvo, er kommet til et bærekraftig nivå, hvor man allerede i dag oppfyller de fremtidige EURO V utslippskrav som vil gjelde fra Fordelen med BTL er at det er fullt kompatibelt med dagens infrastruktur og kjøretøyer. Dette er en av grunnene til at Volvswagen og DaimlerCrysler er pådriver for dette miljøvennlige drivstoffet. I følge Harald Rikheim i Forskningsrådet, har RENERGI, gjennom utlysningen om utslippsfrie drivstoffer, gitt tilsagn om støtte til to prosjekter innenfor dette feltet. BuildingSMART Internasjonal konferanse med fokus på fremtidsløsninger og smart livssyklus for bygde miljøer Av Jørn Lindstad, Norges forskningsråd IAI Forum Norge, (IAI- International Alliance for Interoperoperability), stod som arrangør av ByggSmart, eller buildingsmart som det heter i de bereiste kretser. Det ble en kjempekonferanse som gikk av stabelen i Oslo 31. mai til 1. juni disse dager. Godt over 300 deltakere fra hele kloden møttes i Folkets hus for å diskutere fremtidsløsninger. Visjonen er reduserte transaksjonskostnader og gi en smartere livssyklus for de bygde miljøene. Rett og slett det å finne frem til datautvekslingsmåter som er med på å dekke informasjonsbehovet i hele byggverkets levetid - fra programfasen via prosjektering, bygging, drift og vedlikehold til riving og gjenbruk. Standardisering i måten informasjon brukes og deles på er sentralt. Et element i dette er et system for elektronisk bygesøknad til kommunene, Bygg- Søk, hvor tjeneste for plan- og byggesak gjennomføres online. Data for gjennomføring av energisimuleringer, evaluering av kriterier for miljøkvaliteter kan være andre. Et hovedpoeng består i å kunne legge all informasjon om bygg og anlegg inn på data en gang, hvoretter alle kan bruke den informasjon, enten det er kart, tegninger, produktdata, utredninger eller beskrivelser, gjennom hele plan og byggeprosessen og i den videre drift, uavhengig av hva slags datasystem hver enkelt anvender. Sponsorer var Statens Byggetekniske Etat (BE), Statsbygg, Kommunal- og regionaldepartementet, Innovasjon Norge og Nelfo, m. fl.

5 Framstilling av hydrogen fra hydrokarboner til bruk i framtidens energisystemer Ved SINTEF og NTNU har det blitt utført et forskningsprosjekt innen framstilling av hydrogen fra hydrokarboner i småskala enheter med mulig anvendelse små i kraftverk eller fyllestasjoner for hydrogen til kjøretøyer. Av Hilde Venvik, Institutt for kjemisk prosessteknologi Hydrogen er en mulig energibærer i framtidas energisystemer, som drivstoff til brenselceller eller forbrenningsmotorer. Men hydrogen finnes ikke i fri form i naturen, og må derfor produseres. I forskningsprosjektet har det blitt fokusert spesielt på propan som hydrogenkilde fordi denne gassen er lett å lagre og transportere, men teknologien er anvendbar for naturgass generelt. Konverteringen må foregå i flere trinn. I prosjektet har en fortrinnsvis arbeidet med 3 trinn: 1) Ved høy temperatur ( o C) reagerer luft og/eller damp med propan over en katalysator til en blanding av hydrogen, karbonmonoksid (CO) og andre gasser. 2) Dernest kan det meste av karbonmonoksid-gassen fjernes ved reaksjon med damp ved lavere temperatur ( ºC) - en reaksjon som samtidig produserer (enda mer) hydrogen. 3) Krav til renheten av hydrogen (spesielt for enkelte typer brenselceller ) fordrer ytterligere behandling av gassen. Her finnes ulike alternativer, men i dette prosjektet satses det på bruk av unik membranteknologi utviklet i SINTEF. Disse membranene inneholder en tynn film av palladium og sølv, som separerer hydrogen fra de andre gassene med 100 % selektivitet. Den lave tykkelsen gir bedre kapasitet for hydrogentransporten per areal enn det som tradisjonelt har vært mulig å oppnå. Restgassen kan relativt enkelt behandles, slik at utslippet inneholder kun damp og CO 2. varmeveksler-reaktor har blitt utarbeidet basert på en modell der reelle eksperimentelle data inngår. I tillegg har en undersøkt helt nye systemer der reaksjonen foregår i mange parallelle små kanaler som er ca. 0,1mm brede. Slike reaktorsystemer kalles mikrostrukturerte reaktorer, og arbeidet har vært gjort i samarbeid med et tysk forskningsinstitutt (Forschungszentrum Karlsruhe) med verdensledende kompetanse på slike reaktorer. En spesiell fordel med mikrokanalene er at forbrenningsreaksjoner og eksplosjoner dempes, noe som er viktig med hensyn sikkerheten når blandinger av luft og propan skal håndteres. I prosjektet har en også lykkes med å integrere reaksjonstrinn 2 med membranseparasjon for å oppnå et kompakt system med best mulig effektivitet. For første gang har en kunnet rapportere at en selvbærende palladium-sølvmembran, 17 mm i diameter og kun 1,6 µm tykk, har vært brukt til å skille ut hydrogen fra en reaktor der damp og karbonmonoksid reagerer og danner hydrogen og CO 2. Prosjektet har hatt en total ramme på 14,5 millioner kroner. 2 doktorgradsarbeider er utført innenfor prosjektet og 4 studenter har utført hovedoppgaver tilknyttet forskningsaktiviteten. Undervegs har en rekke SINTEF- og NTNU-forskere bidratt med deloppgaver og veiledning. Resultater fra prosjektet har blitt presentert på konferanser både i Norge og i utlandet, og det har blitt publisert 9 vitenskapelige artikler i internasjonale forskningstidskrift. Arbeidet med å videreutvikle systemene til noe som kan anvendes utenfor laboratoriet vil fortsette som et samarbeid mellom SINTEF, NTNU og industrien. I prosjektet har en framstilt og utforsket katalysatorsystemer for de ulike trinnene i hydrogenframstillingsprosessen, og det har vært vist at en kan utføre trinnene i sekvens. Første trinn er utfordrende med hensyn på varmetransport, og et design for en To forskjellige katalysatorer: Mikroreaktor og porøst, keramisk skum. Begge har vært belagt med rhodiumpartikler og blitt brukt til å omdanne en blanding av propan, luft og damp til hydrogen ved høy temperatur ( o C ). Mikroreaktorene er laget ved et tysk forskningsinstitutt, Forschungzentrum Karlsruhe, som SINTEF og NTNU har hatt som samarbeidspartner.

6 B Postboks 2700 St. Hanshaugen N-0131 OSLO Telefon: Telefaks: Ren kullkraft! SINTEF og Store Norske Spitsbergen Grubekompani samarbeider om å utvikle scenarier for CO 2 håndtering i Longyearbyen på Svalbard. Av Nils Røkke I Longyearbyen står Norges eneste kullkraftverk. Dette er drevet av Svalbard Samfunnsdrift og Store Norske er leverandør av kull. Store Norske har opplevd en eventyrlig snuoperasjon de siste årene og snudd underskudd til solide overskudd bla gjennom strategisk tenking og fokus på hva som må til for å skape lønnsomhet i kullbransjen. Gjennom samarbeidet er det utviklet en aksjonsplan for å være fremsynte med hensyn på kull sin rolle i fremtiden og spesifikt hvordan markedene kan endre seg. Helt spesifikt har Store Norske gått inn som partner i det største pågående nasjonale CO 2 FoU prosjektet BIGCO2 sammen med Statoil, Hydro, Statkraft, Kværner Process Systems og General Electric, samt er partner som eneste kullprodusent i EU prosjektet Dynamis. - Dynamis er forprosjektet til Hypogen og SINTEF er koordinator. SINTEF deltar på ulike nivå i åtte EU prosjekter innen området. Dette er muliggjort gjennom kompetansebyggende, strategiske, nasjonale forskningsprosjekter som har vært finansiert av Norges forskningsråd og i senere tid gjennom Climit programmet som opereres i et samarbeid mellom Forskningsrådet og Gassnova. Mange av teknologiene som utvikles for CO 2 håndtering for gasskraft har klare overføringsmuligheter for kullkraft. Aminrensing er en slik teknologi samt hydrogenforbrenning i gassturbiner. Lagring av CO 2 er helt generisk og likeså transport av CO 2. Et av scenariene som skal vurderes er CO 2 rensing på kullkraftverket i Longyearbyen med lagring på Svalbard av CO 2. Her vil man se på ulike teknologier, vurdere egnetheten for lagring og så ta dette videre til prototyp, pilot og demo. Store Norske har merket seg at Vattenfall i Sverige har annonsert at de skal bygge et demoanlegg for CO 2 rensing basert på brunkull i Berlin og ser hvor stor rolle kull vil ha i fremtidens rene energisystemer. Likeså kommer Future- Gen i USA og Hypogen i Europa opp med tidshorisonter Store Norske er ikke snauere enn å si at vi må ha noe håndfast før den tid og setter med dette trykk på forskningsinnsatsen som trengs. - Det er viktig at vi gjør noe konkret, og ikke bare lager dokumenter, sier viseadministrerende direktør Ester Knudsen og prosjektleder Arne Langeland i Store Norske. Knudsen mener at ren kullkraft vil være med på å sikre fremtiden til kullgruven på Svalbard. Dessuten vil et pilotprosjekt gi oss ny kunnskap, og forbedre teknologien, sier hun. Både SINTEF og kullselskapet mener det er spennende å begynne her, for å opprettholde den rene profilen i Arktis. Vattenfall bygger verdens første pilotanlegg for CO 2 -fritt kullkraftverk Anlegget på 30 MW skal bygges i tilknytning til det tyske kullkraftverket Schwarze Pumpe utenfor Berlin. Etter planen vil det være klar for drift i løpet av 2008, og vil koste omlag 40 mill. euro. Metoden for å skille ut CO 2 kalles oxyfuelteknikk, som innebærer at brunkull forbrennes med ren oksygen og resirkulert CO 2. Da dannes det CO 2 i så ren form at det kan tas hånd om og senere lagres permanent i berggrunnen. RENERGI Fremtidens rene energisystem er et av Forskningsrådets store programmer. Programmet samler både den grunnleggende forskningen, den anvendte teknologiske forskningen og den samfunnsmessige forskningen. RENERGI vil være avgrenset til energiproduksjon, overføring og stasjonær energibruk. Petroleumsvirksomheten offshore vil fortsatt behandles i egne programmer. Kontaktpersoner for programmet: Hans Otto Haaland Programkoordinator , Trude Dypvik Grunnleggende energiforskning , Line Amlund Hagen Hydrogen og naturgass , Monica Havskjold Samfunnsfaglig energiforskning , Randi Isaksen Samfunnsfaglig energiforskning , Astrid Kristensen Energisystem, fornybar energi, gass og klimateknologi , Jørn Lindstad Energibruk i bygninger , Trond Moengen Hydrogen, naturgass og grunnleggende energiforskning , Frank Nilsen Energisystem / , frank. Harald Rikheim Fornybar energi og energibruk , Redaksjon RENERGI nyhetsbrev: Ida Mørkved , Design: Making Waves

Status2012. Fornybar energi fra kuriositet til viktig energikilde. ENERGIX tar. Elbil i Norge en suksesshistorie. Den stille energirevolusjonen

Status2012. Fornybar energi fra kuriositet til viktig energikilde. ENERGIX tar. Elbil i Norge en suksesshistorie. Den stille energirevolusjonen Status2012 Et Magasin fra Norges forskningsråds RENERGI-program November 2012 Fornybar energi fra kuriositet til viktig energikilde Forskningsleder Berta Matas Güell og programstyreleder Elizabeth Baumann

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

2. NYE FORNYBARE ENERGIKILDER, ENØKTEKNOLOGIER OG ENERGIBRUK

2. NYE FORNYBARE ENERGIKILDER, ENØKTEKNOLOGIER OG ENERGIBRUK Nyhetsbrev nr.7, desember 2004 0. GENERELT 0.1 Stor søknadsmasse til RENERGI 0.2 Nytt fellesarrangement der fokus settes på energibransjens- og leverandørindustriens F&U 0.3 SAMSTEMTs avslutningsseminar

Detaljer

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder Ullensaker kommune H2OSL - Mulighetsstudie Side 2 Innholdsfortegnelse Forord...3 Sammendrag...4

Detaljer

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder Ullensaker kommune H2OSL - Mulighetsstudie Side 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag...

Detaljer

Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak

Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak Versjon 14.10.2008 Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak Marit Sjøvaag Marino BI Senter for klimastrategi Oslo 2008 Et klimavennligere Norge i

Detaljer

Lange spor CO ². Resultater fra over 20 år med forskning på CO ². -håndtering. Et temahefte fra Norges forskningsråd

Lange spor CO ². Resultater fra over 20 år med forskning på CO ². -håndtering. Et temahefte fra Norges forskningsråd Lange spor Et temahefte fra Norges forskningsråd Resultater fra over 20 år med forskning på håndtering Om Norges forskningsråd Her står en kort tekst om Norges forskningsråd. Alismolenis estionsenibh et

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Norge en foregangsnasjon innen hydrogen Handlingsplan 2012 2015 Hvordan vi kan bevare pionérrollen Anbefalinger utarbeidet av Hydrogenrådet i henhold til mandat gitt av Olje- og energidepartementet og

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer

SINTEF Energiforskning AS Årsrapport 2006

SINTEF Energiforskning AS Årsrapport 2006 SINTEF Energiforskning AS Årsrapport 2006 Organisering av SINTEF Energiforskning AS Styre Administrerende direktør Stab Elkraftteknikk Energiprosesser Energisystemer Elkraftteknikk Avdelingen arbeider

Detaljer

09 Resultatrapport 2009

09 Resultatrapport 2009 9 Resultatrapport 29 Enova SF mars 21 Design og layout: Tibe T reklamebyrå Forsidefoto: Geir Mogen Foto: Geir Mogen Getty Images s. 6 7, 8 9 DEL 1: ENOVA NÅ OG FREMOVER Leder 4 Visjon og verdier 6 En del

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

2 0 0 1 å r s r a p p o r t

2 0 0 1 å r s r a p p o r t 2001 årsrapport SINTEFs visjon er teknologi for et bedre samfunn. Vi selger forskningsbasert kunnskap og tilknyttede tjenester til norske og internasjonale kunder. SINTEF ønsker å bidra til økt verdiskaping

Detaljer

2014 T APPOR DeVID R

2014 T APPOR DeVID R DeVID RAPPORT 2014 2 DeVID Rapport STYRELEDERENS BETRAKTNINGER DeVID-prosjektet har vært et omfattende prosjekt, med en økonomisk ramme på litt over 40 millioner kroner. Som representant fra NTE som eier

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan

Næringslivets klimahandlingsplan Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan 1 Innhold» 1 Tid for handling 6 2 Våre ambisjoner 8 3 Utgangspunkt og rammebetingelser 10 4 Løsninger

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Klima & Energi 2010 Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Innledning Foreliggende plan er resultatet av en to år lang prosess der kommunens administrasjon og politikere i samarbeid har satt målsettinger

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Revisjon 0 Dato 2013/11/5 Utført av Magnus Killingland,

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv.

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. Årsrapport 2008 Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. innhold Nøkkeltall 5 Kort om Statnett 5 Konsernsjefens

Detaljer

Energiutredning. Lurøy kommune

Energiutredning. Lurøy kommune Energiutredning Lurøy kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet KAN NORGE LEVERE 10 000 MW FORNYBAR FLEKSIBILITET TIL EUROPA? Kunde: Energi Norge Kontakt: Hans Olav Ween Dato: 6/7-2011 Sider: 93 Redaktør: Jørgen Bjørndalen

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

NYHETSBREV NR. 3-2012

NYHETSBREV NR. 3-2012 NYHETSBREV NR. 3-2012 Fra signeringen av en intensjonsavtale mellom Toyota, Nissan, Honda, Hyundai og SHHP, Island, og infrastrukturselskap den 9. oktober i København. Gjennom avtalen bekrefter bilprodusentene

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer