Verdsetting av estetiske effekter av kraftledninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdsetting av estetiske effekter av kraftledninger"

Transkript

1 PTK Verdsetting av estetiske effekter av kraftledninger Kristin Magnussen

2 Verdsetting av estetiske effekter av kraftledninger Hva jeg skal snakke om: Hvorfor verdsette slike effekter? Hvordan verdsette? litt om metoder Hva kjennetegner en god verdsettingsstudie? Eksempler på verdsetting av estetiske effekter av kraftledninger i Norge

3 Hvorfor verdsette? - Mange uttrykker at de vil unngå luftledninger, men det innebærer også kostnader. Må derfor på en eller annen måte vurdere om nytten står i forhold til kostnadene. Økonomisk verdsetting er EN måte å vurdere nytten på som enkelt og direkte kan sammenlignes med kostnadene.

4 Generell tilnærming: Skadefunksjonsmetoden Definere produksjons- og renseteknologi Kartlegge utslipp/påvirkning Beregne endrede konsentrasjoner Effekter på miljø og helse Økonomisk verdsetting av effektene, og utregning av aggregert miljøkostnad

5 Hvordan verdsette landskapsestetiske konsekvenser? Måler folks nytte av å få eller unngå en marginal endring i kvaliteten eller mengden av et fellesgode, for eksempel landskap, gjennom deres Maksimale Betalingsvillighet (BV) (Willingness-to-pay;WTP) ) for å unngå landskapsestetiske effekter. Folks betalingsvillighet (Total Economic Value) er motivert av 1) Bruksverdi (Estetisk konsekvens ved bolig, og konsekvens for rekreasjonsverdi av fottur, jakt, fiske, og opsjonsverdi for rekreasjon i urørt område) 2) Ikke-bruksverdi (Eksistens- og bevaringsverdi av urørt landskap)

6 Verdsettingsmetoder for estetiske effekter Aktuelle verdsettingsmetoder: 1) Avslørte preferanser (Revealed preferences) - Eiendomsprismetoden (Hedonic Pricing - HP) Bolig-/hytteområde - Transportkostnadsmetoden (Travel Cost - TC) Rekreasjonsområde 2) Oppgitte preferanser (Stated Preferences) - Betinget Verdsetting (Contingent Valuation-CV) - Valgeksperimenter (Choice Experiments - CE) Begge metoder kan brukes i både bebygd og ubebygd område

7 Betinget Verdsetting - Contingent Valuation (CV) 1. Scenariobeskrivelse beskrivelse av fellesgodet uten og med tiltaket som skal redusere/unngå effekten på landskapsbildet - Verbal beskrivelse (kort), kart og visualisering av konsekvens på landskapsbildet - Må være vitenskaplig korrekt, men samtidig forståelig og akseptabel for alle. 2. Beskrivelse av tiltaket (for eksempel jordkabel, endret trasé, utseende og farge master/luftledning etc.) som skal gi den beskrevne effekten. 3. Betalingsmåte (for eksempel tillegg til nettleie/strømregning); Må være realistisk og rettferdig (dvs. sannsynlig at de må betale, og at utbygger bidrar) 4. Betalingsvillighetsspørsmål: Hva er det meste din husstand er villig til å betale per år i økt strømregning? for å unngå den? Vis betalingskort eller Tiltaket koster X kr per husstand per år i økt strømregning. Er du for eller imot tiltaket? (Beløpet X varieres mellom ulike deler av utvalget, og andelen for planen registreres). Årsak til nullsvar kartlegges for å skille mellom reelle og protest nullsvar (dvs. som har positiv betalingsvillighet, men ikke får uttrykt det) 5. Respondentens vurdering av scenarienes troverdighet undersøkes, betalingsvillighet for ulike omfang av effektene testes, respondentenes holdninger, informasjonsnivå, sosioøkonomiske data (alder, kjønn, utdanning, inntektsnivå osv.)

8 Viktig å definere berørte husstander Berørte husstanders samlede betalingsvillighet (BV total ) for å unngå estetiske effekter av luftledninger BV total = N x BV mean hvor N = antall berørte husstander (lokalt, regionalt, nasjonalt), og BV mean er gjennomsnittlig BV/husstand/år

9 FORBEREDELSER OG GJENNOMFØRING Valg av alternativer/ tiltak som verdsettes, design og utforming av spørreskjema Visualisering av alternativer Fokusgrupper Pilottesting Utforming av spørreskjemaer Innhenting av verdsettingsdata sampling (herunder valg av intervjumetode) Utvalg og utvalgsstørrelse Gjennomføre intervjuer Analyse av resultater Rapportering

10 Verdsettingsstudier i Norge TO større studier av estetiske effekter av luftlinjer i Norge (i tillegg til hovedoppgaver (Gurholt (1998) og Marthinsen (2007)) som var pilottester for de to hovedundersøkelsene. Kan også dra nytte av CV- og CE-studier av estetiske effekter av vindkraft, veganlegg og kulturlandskap.

11 Norske verdsettingsstudie nr (1): Navrud, Ready, Magnussen og Bergland (2002 og 2008) - Betalingsvillighet for å unngå estetiske effekter av oppgradering av eksisterende luftlinje i Abildsø-området ved å legge jordkabel. - NFR-prosjekt; samarbeid med NVE Kombinert CV- og CE-studie Verdsatte kun estetisk effekter (ikke EMF) 2 fokusgrupper á 6-8 personer; pilottest 50 resp. 604 husstander i Oslo i bydelen og nabobydeler (Manglerud, Østensjø, Bøler, Lambertseter) Personlig intervju, november januar 1999

12 Det arbeides med en plan for oppgradering av deler av kraftnettet i Oslo. Det gjenstår å bestemme seg for hvor stor del av de nye kraftledningene som eventuelt skal legges i bakken. Jordkabler koster mer enn å henge nye luftledninger i eksisterende master. Mer jordkabel vil dermed føre til økt nettleie, og dermed økt strømregning for alle husstander i Oslo. En slik plan vil inkludere oppgraderingsprosjekter i hele Oslo, og kostnadene vil betales av alle husstander i Oslo, gjennom økt nettleie på strømregningen. Strømregningen består av en kraftpris og en pris for nettleie, - samt moms og avgifter. For bydelene Manglerud, Bøler, Østensjø og Lambertseter er det kraftledningen Abildsø trafostasjon Skullerud og Abildsø trafostasjon Enebakkveien på Lambertseterlinjen det er aktuelt å oppgradere. Det vi vil få vite er om det er pengene verdt å legge luftlinjer i bakken, og hvor mye som eventuelt bør legges. Jeg vil derfor stille en rekke spørsmål om hvor mye hvert av disse alternativene er verdt for deg og din husstand.

13 Traséen på Abildsø Abildsø-traséen som ble verdsatt, ble oppdelt i tre deler, eller linker : Link A: dominert av naturreservatet Østensjøvannet, og rekreasjonsområdet (noen boliger rundt) Link B: område med skole og boliger Link C: hovedsakelig kontor /kommunikasjonsområde, med noe boliger.

14 Resultater I Strekning Gj.snitt BV Antall husstander Total BV for alle berørte husstander BV / husstand / < 1 km fra luftlinje år A mill. kr A+B mill. kr A+B+C mill. kr

15 Resultater II Avstandssone 1 (< 200 m) Avstandssone 2 (200 m - 1 km) Linker Gjennomsnitt Gjennomsnitt A kr 660 kr 190 B kr 411 kr 193 C kr 152 kr 258 A+B kr kr 247 A+B+C kr kr 432 B+C kr 411 kr 337

16 Resultater III Hele 84 prosent av respondentene oppga at beskrivelsen av dagens situasjon stemte, og 94 prosent tror at virkningene av henholdsvis luftlinjer og jordkabler blir som beskrevet. Av alle respondentene var det 68% som svarte at de ville betale noe for å få noe eller hele luftlinjen som jordkabel kr / berørt husstand/ år per km luftledning (for område A+B = 3.2 km). Estimatene er oppgitt i 1999-kr. Laveste estimatet stammer fra CV-metoden, og kan brukes som et konservativt estimat, men er verdi pr. km luftlinje konstant for samme naturtype; varierer BV mellom naturtyper? Potensialet for overføring (benefit transfer) fra denne norske studien er begrenset, spesielt til nye luftledninger i ubebygde områder

17 Norske verdsettingsstudie nr 2 SWECO ved / Magnussen, Navrud, SanMartin og Trædal, Simensen og Valle -Initiert og finansiert av Statnett -CV-studie -Verdsetter kun estetiske effekter -2 fokusgrupper med 6-8 personer (Sjøåsen og Sarpsborg), pilottest 100 personer som del av Masteroppgave + 50 for test av internettutgaven -Mer enn 1000 respondenter i Sør- og Nord-Trøndelag -Mer enn 2000 respondenter i landsomfattende utvalg fordelt på flere delutvalg -Internettundersøkelse, supplert med postal, des 2007 jan 2008

18 Hva er verdsatt? A) Unngå ny luftlinje for Namsos-Roan-traséen hele traséen, deler av traséen, få kamuflerte master B) Unngå luftlinje Vestlandet til Østlandet - Prioritering av ulike terrengtyper: - Fjordlandskap, høyfjell, dalsider med skog, dalbunn i kulturlandskap, tettbygd område C) Ulike prioriterings-, holdnings- og vurderingsspørsmål knyttet til kraftledninger i luft og jordkabel

19 Scenariobeskrivelse og betalingsvillighet Vi vil vise bilder som illustrerer de ulike alternativene. Men husk at bilder bare illustrerer punkter underveis, slik at ikke HELE strekningen vil se ut akkurat som vist på bildene. VIL BILDER, ALTERNATIV 1 Alternativ 1 er nye luftledninger på hele strekningen som vist på bildene (ETT BILDER FRA HVER AV TERRENGTYPENE). Dette alternativet er det billigste og fører ikke til økte kostnader for deg som strømkunde VIS BILDER, ALTERNATIV 2 Alternative 2 er dyrere enn luftledning, nemlig å legge kabel hele strekningen. Hvordan det ser ut uten luftledninger, vises på disse bildene fra de samme stedene.

20 Prinsippskisse mast og kabel

21

22

23 Sentralnett beskrivelse og betalingsvillighet VIS KART 1(Norgeskart med inntegnet eksisterende og planlagt sentralnett) EVT VISE FORDELING AV STRØMREGNING SPM: Hva er det meste din husstand vil betale for at alle de planlagte NYE kraftledningene i sentralnettet (vist som stiplede linjer på kart 1) skal legges som kabel i stedet for luftledninger? VIS BETALINGSKORT +

24

25

26 Betalingskort BETALINGSKORT KRYSS AV FOR DET STØRSTE BELØPET PÅ KORTET SOM DIN HUSSTAND VIL BETALE SOM ET ÅRLIG TILLEGG TIL STRØMREGNINGEN KRONER PER ÅR VIL BETALE

27 HVORFOR IKKE BETALINGSVILLIGHET SPM 8A. Hva er den viktigste grunnen til at din husstand ikke vil betale noe for å unngå kraftledningene slik de fremstår i alternativ 1 Sett ETT kryss Har ikke råd... Det er ikke verdt det... Andre ting er viktigere... Strømmen/elektrisiteten har blitt så dyr i det siste/er så dyr allerede... Ikke rettferdig at vi skal betale... Det er mundighetenes ansvar... Tror ikke på alternativene... Tror ikke jordkabel er noe realistisk alternativ... Trenger ikke mer energi i Norge / Må satse på enøk i stedet... Kan ikke akseptere problemstillingen... Estetiske effekter av vanlige kraftledninger i luft er små... Jeg vil heller ha kraftlinjer i luft enn jordkabel... SPM 11

28 HVORFOR BETALINGSVILLIGHET SPM 11 Hva er hovedårsaken til at du vil betale noe for å få andre 11 alternativer i stedet for standard luftledninger på strekningen Namsos-Roan? KRYSS AV DET SOM STEMMER BEST MED DIN BEGRUNNELSE (KAN SETTE FLERE KRYSS) Viktig for meg å unngå estetiske effekter av kraftledninger i luft. 1, Tenker på at fremtidige generasjoner skal slippe å se kraftledninger i luft... 2, Jeg er mest opptatt av eventuelle syksomsfare av elektromagnetiske felt fra luftledninger 3, Jeg bidrar gjerne til alle miljøformål for å vise at det er viktig... 4,

29 Eksempler på annen nyttig informasjon som samles inn -Vurdere viktighet av forskjellige miljøtiltak, herunder legge om luftledninger til jordkabel -Hvilke forhold om noen- ved kraftledninger og master som opptar respondenten -Velge mellom sentralt høyspentnett eller lokalnett (ut fra priser, lengde man kan få, skisse av hhv sentralt og lokalt nett jf tidligere vist prinsippskisse) -Føler du deg plaget/plager det deg å se kraftledninger i luft? -Tror du forsyningssikkerhet for strøm er like stor ved luftledning og jord/sjøkabel? -Hvis kostnadene var de samme, ville du helst ha luftledninger eller jordkabler? -Hvilken terrengtype vil du prioritere å unngå luftledninger i? (fjordlandskap, høyfjell, skogkledde dalsider, dalbunn i kulturlandskap, tettbebygde strøk)

30 Hvis du ser bort fra kostnadene, vil du da foretrekke luftledninger eller jord- og sjøkabler? (% av utvalg) Ett nasjonalt utvalg Lokalt utvalg Foretrekker luftledninger 6 15 Foretrekke jord- og sjøkabler Vet ikke 11 14

31 I hvilken grad føler du deg plaget av å se luftledninger (% av utvalg) Ett nasjonalt utvalg Lokalt utvalg Voldsomt plaget 2 1 Mye plaget 6 3 Ganske plaget 13 8 Litt plaget Ikke plaget i det hele tatt Liker å se luftledninger 3 2 Vet ikke 2 3

32 Tror du forsyningssikkerheten for strøm er lik ved luftledning og jordkabel (% av utvalg) Ja, forsyningssikkerheten er like stor Nei, luftledninger har større forsyningssikkerhet Nei, jord- og sjøkabler har større forsyningssikkerhet Ett nasjonalt utvalg Vet ikke Lokalt utvalg

33 Benefit Transfer (BT) Ofte ikke tid og/eller penger til å gjøre ny primærstudie Benefit Transfer = Overføre verdi fra primærstudie (Studiested) til stedet en gjennomfører analysen (Analysested) Må ha: - Tilstrekkelig antall primærstudier (designet for BT) og database over studier Benefit Transfer teknikker 1) Enhetsoverføring, f.eks BV/husstand/år - med og uten justeringer (f.eks inntekt) 2) Funksjonsoverføringer i) BV-funksjon fra en studie av samme gode ii) Meta-analyse ( felles BV-funksjon fra flere studier)

34 Utenlandske verdsettingsstudier Meget få CV/CE studier: - Luc Michaud (1995) - CV-studie i Canada og Frankrike om BV for jordkabel for å unngå både estetiske effekter og EMF -Atkinson (2004)- CV-studie (både positiv og negativ BV) for å erstatte eksisterende master med fire typer nytt design av mastene. Verdsetter kun endring i estetiske effekter. 500 respondenter i England og Wales, 500 m 5 km fra luftlinje Flere HP (eiendomspris)-studier -ca. 12 HP studier viser stor variasjon i effekt på boligpriser; -fra -1 % til -38 % redusert boligpris når bolig ligger nær luftlinjer. Gjennomsnittseffekt anslås til -1-9 %.

Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter?

Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter? Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter? - et arbeidsdokument om samfunnsøkonomisk analyse for tiltak i sedimenter Rapport nr.: 2006-024 Rev.: 0 Dato: 30.01.2006

Detaljer

Utrygghet for flom -En betinget verdsettingsstudie Anxiety for floods - A contingent valuation study Siv Linette Grann Institutt for økonomi- og ressursforvaltning Masteroppgave 30 stp. 2011 1 Forord Bakgrunnen

Detaljer

RAPPORT. Grunnlag for en nærmere utredning av en naturavgift 2015/20. Henrik Lindhjem og Kristin Magnussen

RAPPORT. Grunnlag for en nærmere utredning av en naturavgift 2015/20. Henrik Lindhjem og Kristin Magnussen RAPPORT 2015/20 Grunnlag for en nærmere utredning av en naturavgift Henrik Lindhjem og Kristin Magnussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/20 Rapporttittel Grunnlag for en nærmere utredning

Detaljer

TEMRITGITrNs. MEDLEMSKAP I.# r" En spennende premie utloves til beste forslag i 1995.

TEMRITGITrNs. MEDLEMSKAP I.# r En spennende premie utloves til beste forslag i 1995. TEMRITGITrNs Gode forslag til norske fagord efterlyses. Er du lei av perverse funksjoner og moralsk hasard? Foreslå noe bedre. Det nasjonale fagråd for sosialøkonomi har oppnevnt Utvalget for sosialøkonomisk

Detaljer

Husholdingskunders tilpasning i kraftmarkedet. Emilie Nærum Everett

Husholdingskunders tilpasning i kraftmarkedet. Emilie Nærum Everett Husholdingskunders tilpasning i kraftmarkedet Emilie Nærum Everett 80 2013 R A P P O R T Husholdningskunders tilpasning i kraftmarkedet Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr 80-2013 Husholdningskunders

Detaljer

Sammendrag: Trafikanters verdsetting av informasjon med utgangspunkt i arbeidsreiser

Sammendrag: Trafikanters verdsetting av informasjon med utgangspunkt i arbeidsreiser TØI rapport 620/2002 Forfattere: Marit Killi Hanne Samstad Oslo 2002, 75 sider Sammendrag: Trafikanters verdsetting av informasjon Innledning Med bakgrunn i Vegdirektoratets etatprosjekt Bedre utnyttelse

Detaljer

RAPPORT. Velferdstap ved oljeutslipp fra skip: Fase 1 av hovedundersøkelse 2015/09. Henrik Lindhjem, Kristin Magnussen, Sofie Skjeflo og Ståle Navrud

RAPPORT. Velferdstap ved oljeutslipp fra skip: Fase 1 av hovedundersøkelse 2015/09. Henrik Lindhjem, Kristin Magnussen, Sofie Skjeflo og Ståle Navrud RAPPORT 2015/09 Velferdstap ved oljeutslipp fra skip: Fase 1 av hovedundersøkelse Henrik Lindhjem, Kristin Magnussen, Sofie Skjeflo og Ståle Navrud Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/09

Detaljer

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem RAPPORT 2013/35 Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel Henrik Lindhjem Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2013/35 Rapporttittel Samfunnsøkonomisk analyse av

Detaljer

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Rapport 2008-152 Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Econ-rapport nr. 2008-152, Prosjekt nr. 5Z080025.10 ISSN: 0803-5113, ISBN ISBN 978-82-8232-047-4 ÅJE/VEI/YQI/abe, 9. februar

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Oppdragsrapport nr. 10-2002

Oppdragsrapport nr. 10-2002 Oppdragsrapport nr. 10-2002 Tittel Dyrevelferd i Norge 2002 Forfatter Lisbet Berg Antall sider 62 Prosjektnummer 11-2002-02 Dato 14.01.2003 Faglig ansvarlig sign. Oppdragsgiver Dyrehelsetilsynet Sammendrag

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus

RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus Snorre Kverndokk, Haakon Vennemo og Henning Wahlquist Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer

Detaljer

Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet. TNS Gallup 25.02.09

Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet. TNS Gallup 25.02.09 Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet TNS Gallup 25.02.09 VURDERING AV TILTAK MOT KJØP AV SVART ARBEID BEKJEMPELSE AV SVART ARBEID Samarbeid Mot Svart Økonomi

Detaljer

Betalingsvillighet for landbrukets produksjon av kollektive goder

Betalingsvillighet for landbrukets produksjon av kollektive goder NOTAT 2012 11 Betalingsvillighet for landbrukets produksjon av kollektive goder En litteraturgjennomgang ARILD ANNA BIRGITTE SJUR SPILDO SPISSØY MILFORD PRESTEGARD NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

Den økonomiske situasjonen for norske husholdninger Resultater fra SIFO-survey 2014

Den økonomiske situasjonen for norske husholdninger Resultater fra SIFO-survey 2014 Prosjektnotat nr. 12-2014 Torvald Tangeland Den økonomiske situasjonen for norske husholdninger Resultater fra SIFO-survey 2014 Finansiering av forbruk og betalingsproblemer SIFO 2014 Prosjektnotat nr.

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Tiltak for universell utforming i bygg og uteområder Veileder i samfunnsøkonomisk analyse

Tiltak for universell utforming i bygg og uteområder Veileder i samfunnsøkonomisk analyse Tiltak for universell utforming i bygg og uteområder Veileder i samfunnsøkonomisk analyse FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi, Vista Utredning og WSP Analys & Strategi på oppdrag

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Rapport 2013-13 Proba-rapport nr. 2013-13, Prosjekt nr. 12054 ISSN: 1891-8093 AG/SK, 28/10/13 -- Offentlig -- Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes kommune

Detaljer

UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet

UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet Offentlig versjon Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z100034.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne koder

Detaljer

Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet

Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet Helge Qverneland Masteroppgave i samfunnsøkonomi Desember 2009 Institutt for økonomi Universitetet i Bergen Forord Denne oppgaven markerer slutten på samfunnsøkonomistudiet

Detaljer

Notater. Samordnet levekårsundersøkelse 2008-2010 (EU-SILC) Panelundersøkelsen. Kjersti Stabell Wiggen. Dokumentasjonsrapport.

Notater. Samordnet levekårsundersøkelse 2008-2010 (EU-SILC) Panelundersøkelsen. Kjersti Stabell Wiggen. Dokumentasjonsrapport. Notater Documents 70/2012 Kjersti Stabell Wiggen Samordnet levekårsundersøkelse 2008-2010 (EU-SILC) Panelundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Notater 70/2012 Kjersti Stabell Wiggen Samordnet levekårsundersøkelse

Detaljer

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL SAMMENSTILL ANALYSER GJENNOMFØR KARAKTERISER SETT MÅL PLANLEGG 0.1 1998-04-02 Første versjon 0.5 1998-07-07 Innarbeidet kommentarer fra AKG og RC 1.0 1999-03-26 Innarbeidet kommentarer fra RC Risikostyrt

Detaljer

AMS & Demand Response

AMS & Demand Response AMS & Demand Response Insentiver til forbrukerne for å oppnå ønskede virkninger med AMS Kim R. Klungland Veileder Ellen K. Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i

Detaljer

DEL II: Retningslinjer

DEL II: Retningslinjer Fylkesdelplan Vindkraft Sør-Trøndelag 2008-2020 Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16.12.2008 DEL II: Retningslinjer for vindkraftutbygging i Sør-Trøndelag Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16. des.2008

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer