1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl."

Transkript

1 Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises til brev fra Randi Werner-Erichsen m.fl. hvor det bes om et møte med Helse Sør-Øst. Tema for henvendelsen: Hvorfor er det ikke et tema i Helse Sør-Øst å bruke Aker sykehus lokaler for å bedre kapasiteten i hovedstadsområdet?. Initiativtagerne til møte redegjorde innledningsvis for sine mål for møte, og at møte var avholdt i forståelse med styret i Aker sykehus venner. Det ble formidlet et ønske om å gjenreise Aker som lokalsykehus og at sykehustomta skal bevares til sykehusformål. Det ble videre stilt spørsmål om hvorfor det ikke er et tema å bruke Aker som sykehus for å bedre kapasiteten i Hovedstaden. Status for Storbylegevakten i Oslo og forhold knyttet til samhandlingsreformen ble også berørt. Representantene for Oslo universitetssykehus gjennomgikk virksomheten som er ved Aker per januar i 2014, både virksomhet som drives av Oslo universitetssykehus og av Oslo kommune. Det ble referert til samarbeidet med Oslo kommune om videre utvikling av Aker helsearena og Oslo universitetssykehus planer for sykehusdrift på Aker sykehus. Det ble videre vist til Oslo universitetssykehus svarbrev av 20. januar på en tilsvarende henvendelse, hvor det redegjøres for fremtidige planer. Helse Sør-Øst RHF orienterte om arbeidet som pågår for å vurdere fremtidig kapasitet i hovedstadsområdet og i regionen som helhet. Det ble vist til styresak Kapasitetsutvidelser og koordineringstiltak i hovedstadsområdet premisser for videre utredning og kapasitetsanalyse. Det ble referert til avtalen om at Diakonhjemmet mottar pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp fra bydelene Grorud, Alna og Stovner, for å avhjelpe situasjonen med korridorpasienter ved Akershus universitetssykehus HF. Det ble videre opplyst om at arbeidet med regional kapasitetsanalyse hvor SINTEF er engasjert forventes ferdigstilt denne våren, og at Helse Sør-Øst RHF blant annet på denne bakgrunn arbeider med å avklare de fremtidige kapasitetsbehovene. Det ble gjort avtale om å tilrettelegge for en omvisning på Aker sykehus. Side 1 av 15

2 2. Orientering om tilsettingsforhold for leger i spesialistutdanning (LIS-leger) Leger i spesialisering har midlertidig ansettelse som hovedordning og slik har det vært alltid gjennom ulike avtaler og stillingsstrukturer. 30. september 2010 ba daværende helse- og omsorgsminister Anne-Grethe Strøm-Eriksen i en pressemelding de regionale helseforetak om å sikre at flest mulig leger i spesialisering får fast ansettelse samtidig som det forutsettes at det sikres den nødvendige fleksibilitet i utdanningen. Dette ble fulgt opp i foretaksprotokollen for De fire RHFene leverte 28. februar 2011 en rapport med anbefalinger til videre arbeid. Helse og omsorgsdepartementet støtter i brev av 28. mars 2011 at saken tas videre og at en løsning må finnes via forhandlingsveien, da den forutsetter endringer i overenskomsten. I forlengelse av dette ble det nedsatt en arbeidsgruppe som i dialog med Akademikerne og Den Norske Legeforening utarbeidet et forslag for fast ansettelse av leger i spesialisering. Arbeidsgruppens rapport ble levert 12. desember 2011 og på bakgrunn av den har det vært gjentatte forhandlingsforsøk for å tilpasse overenskomsten. (Arbeidsgruppens rapport kan leses på %20faste%20stillinger.pdf) Det har delvis i parallell pågått en rettslig avklaring av adgangen til å ansette leger i spesialisering i midlertidige stillinger. I dom av 29. oktober 2013 om LIS-leger har Høyesterett konkludert med at LIS-leger kan ansettes midlertidig. Høyesterett vurderte hvilken type stilling LIS-leger har, og konkluderte med at LIS-leger er under utdanning i form av spesialisering, uavhengig av at LIS-legene er autoriserte leger og derved høyt kvalifiserte. Høyesterett konkluderer med at den type opplæring eller kvalifisering innenfor et fagområde som LIS-legene får gjennom spesialiseringen, er en utdanningsstilling som hjemler midlertidig tilsetting etter AML 14-9 (1) c). Forhandlingene fortsetter og det er mulighet for at dette finner en løsning i forbindelse med årets lønnsoppgjør. 3. Risikovurdering for Helse Sør-Øst etter 3. tertial 2013 Risikovurderingen etter 1. og 2. tertial vil være med på å vise omverdenen hvilke områder som gis spesielt ledelsesmessig fokus i Helse Sør-Øst RHF inneværende år, mens risikovurderingen for 3. tertial kan ses på både som et hjelpemiddel for å identifisere risiko som legges til grunn for driften påfølgende år og en evaluering av om tiltakene som er iverksatt har hatt ønsket risikoreduserende effekt. Etter 1. og 2. tertial vil risikovurderingene innarbeides i tertialrapporteringen til styret Etter 3. tertial orienteres styret om risikovurderingen som del av driftsorienteringen fra administrerende direktør. Det er utarbeidet en egen oversikt over tiltak som iverksettes for å redusere risiko. På neste side er risikovurderingen synliggjort i en risikomatrise som også viser endringene fra 2. tertial Side 2 av 15

3 Sannsynlighet Risikomatrise 3. tertial 2013 (med endringer fra 2. tertial 2013) Risiko: Rød farge: Kritisk Oransje farge: Høy Gul farge: Moderat Grønn farge: Lav Risikokart per 3. tertial 2013 (7) 5 4 (4) 7 3 (6) (2) Konsekvens Risikokartet inneholder overordnede risikoområder, definert gjennom en vurdering med utgangspunkt i skjema for sannsynlighet og konsekvens Risikoområder vurdert til lav risiko, rapporteres ikke. Vurdering av risikoområdet ved forrige tertial i parentes og endringer markert med pil. Nye områder i denne vurderingen i kursiv Risikoområdene i matrisen: 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 2 Pasientsikkerhet og pasientadministrative systemer 3 Arbeidsmiljø/HMS 4 Økonomisk handlingsrom 5 Teknologi 6 Behandlingskapasitet og fagutvikling 7 Driften av Ahus Side 3 av 15

4 4. Forbedringsarbeid i regi av prosjekt Glemt av sykehuset Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Glemt av sykehuset er et regionalt fellesprosjekt som understøtter det arbeidet som pågår i de enkelte sykehus med å forbedre pasientadministrative rutiner. Fokus er rettet mot oppfølging av konsernrevisjonens rapport og tilrådningene som Glemt av sykehuset har utarbeidet i fellesskap for å sikre trygg håndtering og riktig flyt av pasientinformasjon. Lokalt er det opprettet egne Glemt av sykehuset-prosjekt eller tilsvarende, flere steder med dedikerte ressurser som arbeider med rydding, oppfølging og innarbeiding av nye rutiner i den enkelte divisjon. I årlig melding fra helseforetakene rapporteres det jevnt over om strukturert arbeid og gode resultater på områdene som omfattes av Glemt av sykehuset, men det gjenstår en del arbeid før alle avvik som konsernrevisjonen har påpekt er lukket i hele foretaksgruppen. Gjennom det regionale arbeidet i Glemt av sykehuset, er det opparbeidet betydelig kunnskap om hvordan og hvorfor pasientinformasjonsflyten i systemet fungerer, eller ikke fungerer. Denne erfaringen bringes videre på regionalt nivå i arbeidet med digital fornying, og bidrar til erfaringsoverføring og sammenheng i skjæringspunktet mellom de to satsingsområdene i Helse Sør- Øst; styrking av kvalitet og pasientsikkerhet, og fornyelse og standardisering av teknologiske løsninger. Dette gjelder særskilt for arbeidet med regionale standarder for pasientadministrative systemer og elektronisk journal. Nettverket er også en nyttig arena for å drøfte utfordringer knyttet til tilgjengelighet og kapasitet, da dette er en del av de pasientadministrative rutinene. Glemt av sykehuset har etablert felles metode for datainnsamling for å overvåke utviklingen mht antall pasienter som ikke møter til avtalt time. For å få til varige og trygge rutiner i det pasientadministrative arbeidet, herunder korrekt og sikker bruk av pasientadministrative systemer, er medarbeideres kunnskap avgjørende. Det er variasjon i hvor strukturert tilnærming helseforetak og sykehus har til opplæring, men gjennom årlig melding og nettverket til Glemt av sykehuset rapporteres det at planer for opplæring er på plass. Helseforetakene har tilgang til regionale opplæringspakker som er utarbeidet i samarbeid mellom Glemt av sykehuset og det regionale standardiseringsprosjektet. Enkelte helseforetak har innført obligatorisk opplæring for nyansatte, obligatorisk vedlikeholdsopplæring med definerte intervaller og obligatorisk lederopplæring. Lederopplæringen som er utarbeidet regionalt er et virkemiddel til å påse at de pasientadministrative systemene fungerer og påse at ingen pasienter glemmes, men er også et virkemiddel til å avdekke f eks truende fristbrudd og kan benyttes proaktivt for å utnytte kapasiteten bedre. Vurdering og veien videre Erfaringene med å ha Glemt av sykehuset som regionalt prosjekt er utelukkende positive. I innledende prosjektfase var fokuset på dialog med ledelsen i foretaksgruppen for å få oppmerksomhet på sammenhengen mellom pasientadministrative rutiner og pasientsikkerhet. I fasen med å implementere og følge opp forbedringstiltak, har fokuset vært på tett og understøttende dialog med de lokale ressurspersonene. Erfaringer med både utfordringer og virksomme løsninger er delt på en felles arena, og har fungert som etablering av beste praksis på området og er således et viktig bidrag til regional standardisering. Det er viktig å sikre at den gode trenden med forbedringer i det pasientadministrative systemet vedvarer og følges opp i alle ledd i organisasjonen. Når det regionale Glemt av sykehuset - prosjektet avsluttes 30. juni, er det viktig at oppmerksomheten på det pasientadministrative arbeidet opprettholdes i hele foretaksgruppen, og sammen med etablering av standardiserte løsninger for klinisk dokumentasjon gir trygghet for at pasienter blir innkalt og fulgt opp riktig. Side 4 av 15

5 5. Etableringsprosess felleseid helseforetak innen eiendomsområdet I foretaksmøte for de regionale helseforetakene er det gitt følgende oppdrag: «Foretaksmøtet viste til protokoll fra foretaksmøtet i januar 2013 og omtale i Prop. 1 S ( ) vedrørende utredning av muligheter for å ta ut gevinster av bedre samordning på tvers av regionene for arbeidet med sykehusbygg, IKT og innkjøp. Departementet ønsker bedre samordning av eiendomsvirksomheten innenfor spesialisthelsetjenesten og ba om at de regionale helseforetakene under ledelse av Helse Midt-Norge RHF, etablerer et felles eid helseforetak for samordning innenfor eiendomsområdet i løpet av Det felles eide helseforetaket skal ha ansvar for oppgaver innen analyse, systematisering og formidling av kompetanse og erfaringer, samt rådgivning og byggherrefunksjoner ved gjennomføring av investeringsprosjekter. Helseforetaket skal ha en desentralisert organisasjonsmodell med hovedkontor i Trondheim. Foretaksmøtet den ba de regionale helseforetakene etablere et felles eid helseforetak for samordning av eiendomsområdet i løpet av 2014.» Med utgangspunkt i bestillingen i foretaksmøtet om å etablere et felles eid helseforetak for samordning innenfor eiendomsområdet i løpet av 2014 har de administrerende direktørene for de regionale helseforetakene etablert et interregionalt etableringsprosjekt som skal utarbeide følgende dokumenter: Avtale mellom RHF-ene vedrørende eiendomsforetaket Vedtekter for selskapet Stiftelsesprotokoll For å kunne utarbeide disse dokumentene vil etableringsprosjektet måtte gjøre en nærmere avklaring av: Forutsetninger og rammebetingelser for helseforetaket Virksomhetsgrunnlag/-omfang (ansvar og oppgaver) i helseforetaket Finansiering av driften i helseforetaket Overordnet styringsmodell og oppfølgingsprinsipp (forholdet til eier) Juridiske forhold, herunder blant annet skatt og avgift Arbeidet med etableringen er startet opp og det er lagt opp til en etableringsprosess som tar sikte på styrevedtak vedrørende stiftelse av helseforetaket i styrene i de regionale helseforetakene i august/september Det er etablert en styringsgruppe og en arbeidsgruppe under ledelse av Helse Midt-Norge RHF. Disse gruppene har følgende sammensetning: Styringsgruppen Jan Eirik Thoresen, ass. eierstyringsdirektør Helse Midt-Norge RHF, leder Hilde Rolandsen, eierdirektør Helse Nord RHF Atle Brynestad, konserndirektør Helse Sør-Øst RHF Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF Svein Øverland, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst Ellen Wøhni, konserntillitsvalgt Helse Midt-Norge Jon Olav Berdahl, konsernverneombud Helse Midt-Norge Helga Daae, underdirektør Helse- og omsorgsdepartementet, observatør Side 5 av 15

6 Arbeidsgruppen Nils Arne Bjordal, eiendomssjef Helse Midt-Norge RHF, leder Ann-Margrethe M. Langbakk, juridisk direktør Helse Sør-Øst RHF Steinar Frydenlund, dir. bygg og eiendom, Helse Sør-Øst RHF Erik Arne Hansen, regnskapsleder Helse Nord RHF Per Karlsen, økonomi og finansdirektør Helse Vest RHF Ernst & Young er valgt som rådgiver. Kostnadene forbundet med bruk av rådgiver for utarbeidelse av vedtekter, avtale mellom RHF-ene, mandat for styret i det nye HF-et og stiftelsesdokumenter og felles utgifter forbundet med møtevirksomhet er anslått til kroner inkl. mva. Det forutsettes at kostnadene fordeles likt mellom helseregionene. I tillegg kommer felleskostnader forbundet med møtevirksomhet anslått til kroner. Øvrige kostnader forbundet med deltakelse i arbeidet forutsettes dekket av deltakerne. 6. Skriftlige spørsmål som omtaler Helse Sør-Øst RHF og/eller underliggende helseforetak besvart av helse- og omsorgsministeren Siden siste styremøte er følgende skriftlige spørsmål som omtaler Helse Sør-Øst RHF og/eller underliggende helseforetak besvart av helse- og omsorgsministeren: Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til helse- og omsorgsministeren Dokument nr. 15:619 ( ) Innlevert: Sendt: Bård Vegar Solhjell (SV): Innbyggerne i Ski, ikke minst pasienter og pårørende, er bekymret for en mulig flytting av palliativ avdeling ved Ski sykehus. Man er usikre på om tilbudet samlet sett, og mer spesifikt til innbyggerne i Follo, vil bli like godt som i dag. Kan helseministeren forsikre om at det smertelindrende tilbudet for pasienter i Follo vil bli minst like godt som det er i dag ved en eventuell flytting, og hva vil han gjøre for å sikre at behovene til denne pasientgruppen blir ivaretatt? Ledelsen ved Akershus Universitetssykehus ønsker å flytte palliativ avdeling fra Ski sykehus til Ahus. De åtte sengene ved palliativ enhet ved Ski sykehus tilbyr lindrende behandling til alvorlig syke pasienter i en befolkning på mennesker. Palliativt senter på Ahus Nordbyhagen har i dag ni senger, og skal med flyttingen utvides til 15. Totalt sett vil det bli en nedgang på to sengeplasser, og sykehuset vil spare 2,3 millioner på flyttingen. Bent Høie: Jeg vil vise til spørsmålene 544 og 610 fra representanten Abid Q. Raja om samme sak og svarer her likelydende som på spørsmål 610. Akershus universitetssykehus mener at den spesialiserte sengeenheten ved Akershus universitetssykehus, Nordbyhagen vil gi et kvalitativt bedre tilbud til de palliative pasientene som skal behandles i spesialisthelsetjenesten enn det som i dag kan ytes ved Ski sykehus. De opplyser at det vil være tilgjengelig kompetanse innenfor diagnostikk og behandling og nærhet til andre spesialister/spesialiteter, eksempelvis radiologi, anestesi, onkologi og kirurgi, mv og at dette vil gi et kvalitativt godt tilbud til de palliative pasientene ved Akershus universitetssykehus, Nordbyhagen. Tilbudet etableres i tråd med nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen, s. 123 Palliativt senter på sykehus. "Akutt senger med vekt på problemløsning med aktivt diagnostikk og behandling. Kort liggetid, dvs 5-7 dager." Akershus universitetssykehus opplyser at med etablering av Palliativt senter på Akershus universitetssykehus har den palliative pasient i Akershus universitetessykehus sitt opptaksområde fått et helhetlig palliativt tilbud. Kombinert med riktig kompetanse mener Akershus universitetssykehus at dette gir den palliative pasienten et effektivt og kvalitativt godt behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten. De opplyser at det gis mulighet for et mer individuelt basert tilbud for lindrende behandling, smertebehandling, bedret ernæringsstøtte og spisset diagnostikk med kortere liggetid i sykehuset. Akershus universitetssykehus opplyser forøvrig følgende: Det kommunale lindrende tilbud på institusjon vil være dels på eksisterende sykehjem i Follo og dels på kommunale lindrende behandlingsenheter (hospice) avhengig av pasientens behov. Side 6 av 15

7 Fra 2008 har Ahus deltatt i et felles prosjekt med kommunene Skedsmo, Rælingen, Nittedal og Lørenskog om drift av Enhet for lindrende behandling (ELB) på Skedsmotun med spesialistkompetanse fra Palliativt senter. Samarbeidet mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten er velfungerende og til pasientens beste. Jfr. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen, s. 127 Palliativ enhet i sykehjem, sykestue eller distriktsmedisinsk senter. "Enhet innad i sykehjemmet, sykestue og distriktsmedisinsk senter som er organisatorisk tilrettelagt og har faglige kompetent personale for å kunne gi mer avansert palliativ behandling og pleie enn det som kan tilbys i en vanlig sykehjemsavdeling." En evt. kommunal palliativ virksomhet (hospice) i Follo vil også kunne få veiledning, støtte, kunnskap og kompetanse overføring fra Palliativt senter ved Ahus. Dagens palliative sengepost på Ski ligger vel tilrette for et hospice tilbud til befolkningen i Follo. Fagkompetansen er tilstede. Ahus er i dialog med Follokommunene om det palliative tilbudet ved Ski. Det skal blant annet snarlig nedsettes en felles arbeidsgruppe med representanter fra sykehuset og kommunene som skal kunne vurdere og foreslå egnede tilbud på området. Ledelsen ved Ahus vurderer at 15 senger vil dekke behovet for spesialiserte palliative senger i i vårt opptaksområde. Med 15 senger vil Ahus sitt Palliative senter bli et av de største i Norge. Sengebehovet vurderes kontinuerlig. Spesialisthelsetjenestens tilbud om lindrende poliklinikk, Palliativt ambulant team (herunder hjemmebesøk) i kombinasjon med nær samhandling om det kommunale tilbudet til denne pasientgruppen bidrar til at den palliative pasienten gis et helhetlig og kvalitativt godt tilbud i livets siste fase i hele Ahus sitt opptaksområde inkludert Follo. Målet for lindrende behandling er at pasienten skal kunne tilbringe den siste tiden der han eller hun føler seg trygg. For noen kan det være på sykehus, for andre i eget hjem eller på sykehjem. Samhandlingsreformen, som skal gi innbyggerne flere og bedre tjenester nærmest mulig der de bor, gjelder også for pasienter i livets sluttfase. Mange av disse pasientene har behov for sammensatte og individuelt tilrettelagte tjenester. Viktige tiltak her er individuell plan og koordinerende enhet i kommunen. Samarbeidsavtaler mellom kommune og helseforetak og spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt skal bidra til å styrke samhandling og kompetanse slik at det blir gode pasientforløp for disse pasientene. Frivillige, ideelle og private organisasjoner er også viktige. Regjeringen vil legge til rette for styrket samarbeid mellom det offentlige og frivillige organisasjoner på dette området. Kommunene har fått bedre kompetanse innen lindrende behandling. De regionale kompetansesentrene for lindrende behandling, som er etablert i alle helseregionene, bistår med kompetansebygging i kommunene og gir råd til helsepersonell om enkeltpasienter som får behandling i sitt eget hjem eller i sykehjem. For å styrke kunnskapen på feltet har jeg bedt Helsedirektoratet om å utarbeide en egen rapport som skal gi oss oversikt over hva som finnes av kunnskap, hva slags erfaringer brukere og pårørende har, og hvordan ulike måter å organisere tjenesten på virker inn på kvaliteten i tilbudet innen 1. desember. Denne rapporten vil legge grunnlaget for hvordan vi skal organisere og utforme palliative tjenester i framtiden. Skriftlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til helse- og omsorgsministeren Dokument nr. 15:610 ( ) Innlevert: Sendt: Abid Q. Raja (V): På hvilke måter mener helseministeren at nærhet mellom sykehus, pasient og pårørende er en viktig kvalitet når det gjelder lindrende behandling i livets siste fase, og tror helseministeren at kvaliteten i behandlingstilbudet til denne hardt rammede gruppen vil bli opprettholdt for Follos innbyggere, dersom sengeposten på Ski blir lagt ned og flyttet til Nordbyhagen, når det samtidig skal spares 6,8 millioner kroner på denne omorganiseringen? Undertegnede viser til helseministeren svar på mitt spørsmål om nedleggelse av palliativ sengepost ved Ski sykehus (Dok.nr. 15:544 ( )). Mitt hovedpoeng er at nedleggelse av de palliative sengeplassene på Ski sykehus vil svekke en viktig del av helsetilbudet for Follos innbyggere og særlig med tanke på at tilbudet er for den aller svakeste gruppen palliative pasienter; nemlig de med kompliserte forløp og pasienter i terminal fase. Det er de sykeste og de døende pasientene i Follo, de med størst behov for nærhet til sine pårørende som blir rammet dersom den palliative sengeposten på Ski blir lagt ned. Det er liten grunn til å tro at den høye kvaliteten det allerede er på Ski palliative sengepost kan opprettholdes ved at avdelingen flyttes til Nordbyhagen, når det samtidig skal spares 6,8 millioner kroner på denne omorganiseringen. For undertegnede virker det som at det er økonomiske hensyn som er hovedargumentet, ikke tilbudet til innbyggerne i Follo. Det er vanskelig å se for seg at en nedleggelse av et tilbud, langt større reisevei, og en besparelse på 6,8 millioner vil føre til et bedre tilbud, særlig for innbyggerne i Follo. Underdertegnede mener det det er klokere å se dette i sammenheng med oppbyggingen av et lokalmedisinsk senter i Follo, som vil bli bygget i nær fremtid. Å legge ned et godt og velfungerende tilbud i en slik stor omstillingsfase i kommunene virker lite gjennomtenkt, og det er stor fare for å miste verdifull fagkompetanse i Follo. Det er sterke reaksjonene mot nedleggelse som er kommet fra pasienter og pårørende. Alle ordførerne i Follos kommune protesterer på nedleggelsen. Det er stor bekymring for om tilbudet til denne pasientgruppen vil være tilfredsstillende når det totalt vil bli 15 senger tilgjengelig for en befolkning på , og som i tillegg vil øke mye i årene som kommer. I tillegg er geografisk avstand til et tilbud helt vesentlig for svært syke pasienter og deres pårørende. Jeg vil også minne helseministeren på at det står i regjeringserklæringen at regjeringen vil «Styrke kompetansen og tilbudet innen palliasjon, også for barn. Legge til rette for et mangfold av tilbud, herunder hospice». Undertegnede mener den palliative avdelingen i Ski er en viktig brikke for å sikre et mangfold av tilbud i dette feltet, og at sengeposten derfor ikke må nedlegges inntil et lokalmedisinsk senter eller kommunene kan overta driften og fagkompetansen. Bent Høie: Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 544 fra representanten Raja. Akershus universitetssykehus mener at den spesialiserte sengeenheten ved Akershus universitetssykehus, Nordbyhagen vil gi et kvalitativt bedre tilbud til de palliative pasientene som skal Side 7 av 15

8 behandles i spesialisthelsetjenesten enn det som i dag kan ytes ved Ski sykehus. De opplyser at det vil være tilgjengelig kompetanse innenfor diagnostikk og behandling og nærhet til andre spesialister/spesialiteter, eksempelvis radiologi, anestesi, onkologi og kirurgi, mv og at dette vil gi et kvalitativt godt tilbud til de palliative pasientene ved Akershus universitetssykehus, Nordbyhagen. Tilbudet etableres i tråd med nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen, s. 123 Palliativt senter på sykehus. "Akutt senger med vekt på problemløsning med aktivt diagnostikk og behandling. Kort liggetid, dvs 5-7 dager." Akershus universitetssykehus opplyser at med etablering av Palliativt senter på Akershus universitetssykehus har den palliative pasient i Akershus universitetssykehus sitt opptaksområde fått et helhetlig palliativt tilbud. Kombinert med riktig kompetanse mener Akershus universitetssykehus at dette gir den palliative pasienten et effektivt og kvalitativt godt behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten. De opplyser at det gis mulighet for et mer individuelt basert tilbud for lindrende behandling, smertebehandling, bedret ernæringsstøtte og spisset diagnostikk med kortere liggetid i sykehuset. Akershus universitetssykehus opplyser forøvrig følgende: "Det kommunale lindrende tilbud på institusjon vil være dels på eksisterende sykehjem i Follo og dels på kommunale lindrende behandlingsenheter (hospice) avhengig av pasientens behov. Fra 2008 har Ahus deltatt i et felles prosjekt med kommunene Skedsmo, Rælingen, Nittedal og Lørenskog om drift av Enhet for lindrende behandling (ELB) på Skedsmotun med spesialistkompetanse fra Palliativt senter. Samarbeidet mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten er velfungerende og til pasientens beste. Jfr. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen, s. 127 Palliativ enhet i sykehjem, sykestue eller distriktsmedisinsk senter. "Enhet innad i sykehjemmet, sykestue og distriktsmedisinsk senter som er organisatorisk tilrettelagt og har faglige kompetent personale for å kunne gi mer avansert palliativ behandling og pleie enn det som kan tilbys i en vanlig sykehjemsavdeling." En evt. kommunal palliativ virksomhet (hospice) i Follo vil også kunne få veiledning, støtte, kunnskap og kompetanse overføring fra Palliativt senter ved Ahus. Dagens palliative sengepost på Ski ligger vel tilrette for et hospice tilbud til befolkningen i Follo. Fagkompetansen er tilstede. Ahus er i dialog med Follokommunene om det palliative tilbudet ved Ski. Det skal blant annet snarlig nedsettes en felles arbeidsgruppe med representanter fra sykehuset og kommunene som skal kunne vurdere og foreslå egnede tilbud på området. Ledelsen ved Ahus vurderer at 15 senger vil dekke behovet for spesialiserte palliative senger i i vårt opptaksområde. Med 15 senger vil Ahus sitt Palliative senter bli et av de største i Norge. Sengebehovet vurderes kontinuerlig. Spesialisthelsetjenestens tilbud om lindrende poliklinikk, Palliativt ambulant team (herunder hjemmebesøk) i kombinasjon med nær samhandling om det kommunale tilbudet til denne pasientgruppen bidrar til at den palliative pasienten gis et helhetlig og kvalitativt godt tilbud i livets siste fase i hele Ahus sitt opptaksområde inkludert Follo". Målet for lindrende behandling er at pasienten skal kunne tilbringe den siste tiden der han eller hun føler seg trygg. For noen kan det være på sykehus, for andre i eget hjem eller på sykehjem. Samhandlingsreformen, som skal gi innbyggerne flere og bedre tjenester nærmest mulig der de bor, gjelder også for pasienter i livets sluttfase. Mange av disse pasientene har behov for sammensatte og individuelt tilrettelagte tjenester. Viktige tiltak her er individuell plan og koordinerende enhet i kommunen. Samarbeidsavtaler mellom kommune og helseforetak og spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt skal bidra til å styrke samhandling og kompetanse slik at det blir gode pasientforløp for disse pasientene. Frivillige, ideelle og private organisasjoner er også viktige. Regjeringen vil legge til rette for styrket samarbeid mellom det offentlige og frivillige organisasjoner på dette området. Kommunene har fått bedre kompetanse innen lindrende behandling. De regionale kompetansesentrene for lindrende behandling, som er etablert i alle helseregionene, bistår med kompetansebygging i kommunene og gir råd til helsepersonell om enkeltpasienter som får behandling i sitt eget hjem eller i sykehjem. For å styrke kunnskapen på feltet har jeg bedt Helsedirektoratet om å utarbeide en egen rapport som skal gi oss oversikt over hva som finnes av kunnskap, hva slags erfaringer brukere og pårørende har, og hvordan ulike måter å organisere tjenesten på virker inn på kvaliteten i tilbudet innen 1. desember. Denne rapporten vil legge grunnlaget for hvordan vi skal organisere og utforme palliative tjenester i framtiden. Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren Dokument nr. 15:558 ( ) Innlevert: Freddy de Ruiter (A): Jeg registrerer at helse og omsorgsministeren i sitt svar til meg på spørsmål om utviklingsplan 2030 på Sørlandet Sykehus og prosessen rundt denne, ikke vil kommentere hvordan disse prosessene drives med hensyn til innhold, involvering og ikke minst at det fremgår at uenighet ikke skal protokolleres. Hvordan kan helseministeren sørge for demokratiske og åpne prosesser på Sørlandet Sykehus og i helse Norge for øvrig? Jeg forventer at statsråden som øverste ansvarlig for sykehusene tar tak i disse problemstillingene og ikke skyver helseforetakene foran seg. Bent Høie: Sørlandet sykehus startet høsten 2012 arbeidet med en langsiktig utviklingsplan. En foreløpig prosjektrapport er nå ute på bred høring. Et planutkast ventes å foreligge ved neste årsskifte, men planen vil ikke bli endelig vedtatt før etter at den nasjonale helse- og sykehusplanen er behandlet i Stortinget. Helse Sør-Øst har orientert meg om at prosessen for Utviklingsplan 2030 er lagt opp med bred involvering, full åpenhet og god anledning til medvirkning. I tillegg til sykehusets fagfolk, tillitsvalgte og verneombud deltar brukere og kommunerepresentanter i arbeidsgruppene. Det gjennomføres et omfattende informasjonsarbeid. Analyser, utredninger, møtereferater og annen dokumentasjon offentliggjøres fortløpende før konklusjoner er trukket. Internett, sosiale media, nyhetsbrev og avisinnlegg benyttes aktivt for å informere om prosjektets femdrift. Det er mange kanaler for innspill og påvirkning fra publikum. Prosjektledelsen har et stort antall Side 8 av 15

9 informasjons- og diskusjonsmøter med brukerorganisasjoner, kommuner, politiske partier, lag og foreninger. Sørlandsbenken har ved besøk på sykehuset fått informasjon om planarbeidet to ganger siste året. Hittil er det arrangert to store dialogkonferanser med alle kommunene i Aust-og Vest-Agder, fylkeskommuner, brukere og fagfolk fra sykehuset. For å sikre mulighet for medvirkning fra alle interessenter og grundige analyser og vurderinger, har man valgt å strekke planarbeidet over flere år. Når representanten de Ruiters oppgir at det er lagt topp til en prosess hvor "...uenighet ikke skal protokolleres" er det litt uklart for meg hva han refererer til. På forespørsel til Helse Sør-Øst opplyses at det antagelig henvises til et notat om arbeidsmetoder for en av prosjektets arbeidsgrupper hvor det bl.a. står at "Arbeidet er konsensusbasert, det fattes ikke beslutninger og det protokolleres ikke dissenser". Det er viktig å presisere at arbeidsgrupper i dette prosjektet ikke er besluttende organ men har en oppgave med å analysere, drøfte og vurdere - og å gi anbefalinger. Jeg er imidlertid gjort kjent med at det føres referat fra alle møter. Referatene er offentlige og publiseres på prosjektets internettsider. Arbeidsgruppenes drøftinger, ulike innspill og evt. uenigheter er tydelig beskrevet i møtereferatene, i tillegg til arbeidsgruppenes konklusjoner. Referatføring av argumentasjon og ulike syn er i prosjektarbeid en vanlig og god dokumentasjonsform. For meg framstår prosessene som Sørlandet sykehus har gjennomført med Utviklingsplan 2030 som et involverende og grundig arbeid. Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren Dokument nr. 15:552 ( ) Innlevert: Sendt: Audun Lysbakken (SV): Hva mener helseministeren om de arbeidsforhold og manglende kontrakter for yngre leger som er avdekket ved OUS, og hva slags signal vil statsråden gi til ledelsen ved OUS om dette? Gjennom flere artikler har Dagens Næringsliv de siste dagene avdekket arbeidsforhold for yngre leger ved Oslo Universitetssykehus som er egnet til å vekke bekymring. Det rapporteres om en kultur hvor det er vanlig å gi unge leger kortvarige arbeidsavtaler, og det gis eksempler på at elementære forhold som arbeidskontrakt ikke er i orden. En overlege har trukket seg fra sin rolle som stedlig leder i protest mot disse forholdene, og mot det legen mener er manglende muligheter til å komme i dialog med ledelsen ved OUS om både arbeidsforhold og kvalitet i pasientbehandlingen. Påstandene som framsettes er så alvorlige at saken ikke kan overlates til OUS alene, og det er derfor naturlig å be om helseministerens vurdering. Bent Høie: Jeg tar disse spørsmålene på største alvor. Jeg er svært opptatt av at det skal være ordnede arbeidsforhold for alt personell i sykehusene. Dette er viktig både ut i fra et arbeidsmiljøperspektiv, ut i fra et pasientsikkerhetsperspektiv og ut fra den enkelte medarbeiders behov. Jeg forventer at sykehusene organiserer sin virksomhet i tråd med lovverket og kravet om forsvarlig drift. I foretaksmøtet med de regionale helseforetakene 7. januar i år stilte jeg krav om at sykehusene skal føre en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk. Ifølge arbeidsmiljøloven 14-5 skal det inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Ved arbeidsforhold av mer enn en måneds varighet skal skriftlig arbeidsavtale foreligge senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte. Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at alle ansatte ved OUS skal ha arbeidsavtale. OUS sine rutiner krever at arbeidsavtale må være på plass før lønn utbetales. Videre må leger i spesialisering (LIS-leger) ha arbeidskontrakt for å få tellende utdanningstjeneste. Alle de regionale helseforetakene har informert departementet om at sykehusene søker å følge opp styringskravet om at flest mulig av LIS-legene bør tilsettes fast. Når det gjelder spørsmålet om faste stillinger for LIS-legene, så har Spekter og Legeforeningen kommet frem til en modell om hvordan implementering av faste stillinger skal kunne skje. Partene har imidlertid ikke kommet til enighet om og hvordan tariffavtalen eventuelt skal endres. Dette er bakgrunnen for at arbeidet med å tilby flere LIS-leger faste stillinger har stoppet opp. Helse- og omsorgsdepartementet har ingen arbeidsgiverfunksjon for ansatte i helseforetakene og er heller ikke part i tariffavtalene i sykehusene. Som helse- og omsorgsminister er jeg øverste ansvarlig for at helse- og omsorgstjenesten leverer god helsehjelp og trygge tjenester god kvalitet og pasientsikkerhet. Det er alltid den øverste lederen i sykehuset som har det overordnede administrative og faglige ansvaret for sykehusets virksomhet, både for arbeidsforholdene for de ansatte og for kvaliteten i pasientbehandlingen. Det er etablert mange kvalitetsindikatorer knyttet til pasientbehandling ved OUS. Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at OUS har gjennomført en prosess for å få på plass stedlig ledelse innenfor dagens klinikkstruktur, slik at alle ansatte i det daglige har en stedlig leder der hvor man arbeider. Dette er med noen unntak på plass. Jeg har også fått informasjon om at administrerende direktør ved OUS gjennomfører systematisk møter med ledelsen for de ulike klinikkene. Dette gjelder også med ledelsen for Klinikk for nevrofag. Avslutningsvis vil jeg nevne at departementet har dialog med de regionale helseforetakene hver måned, hvor kvalitet og HR-området inngår som sentrale tema. Skriftlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til helse- og omsorgsministeren Side 9 av 15

10 Dokument nr. 15:544 ( ) Innlevert: Sendt: Abid Q. Raja (V): Vil helseministeren ta initiativ overfor Akershus Universitetssykehus for å stanse nedleggelse av palliativ sengepost ved Ski sykehus? Akershus Universitetssykehus (Ahus) har foreslått å legge ned Palliativ avdeling på Ski sykehus for å utvide sitt eget palliative senter på Ahus Nordbyhagen. Dette har skapt sterke reaksjoner blant innbyggerne i Follo som har svært gode erfaringer med Palliativ avdeling. Nedleggelse av de palliative sengeplassene på Ski sykehus vil svekke en viktig del av helsetilbudet for Follos innbyggere. Palliativtilbudet ble etablert i 2006, etter et sterkt ønske og behov fra befolkningen om en lokal enhet med lindrende behandling til alvorlig syke pasienter i Follo. I dag er palliativ sengeenhet Ski, veletablert med solid kompetanse i palliasjon. Lokalsykehuset på Ski har vært truet av nedleggelse, blitt fratatt oppgaver og pasienter, for så å bli rustet opp til full sykehusdrift igjen, men trues nå igjen av nedskjæringer. Store endringer i lokalsykehusets tjenestetilbud skaper stor usikkerhet for befolkningen i Follo. Samhandlingsreformen, skal gi innbyggerne flere og bedre tjenester nærmest mulig der de bor. Dette gjelder også for pasienter i livets sluttfase. For å styrke fagkunnskapen på palliative tjenester skal Helsedirektoratet utarbeide en egen fagrapport innen 1. desember 2014 som legger grunnlaget for hvordan vi skal organisere og utforme palliative tjenester i framtiden. amhandlingsreformen vil føre til vesentlige endringer i pasientbehandlingen i de nærmeste årene, blant annet skal lokalmedisinske sentra være etablert innen Helseministeren har varslet en nasjonal helse- og sykehusplan, og har selv ved flere anledninger sagt at han inntil den er på plass vil frede lokalsykehusene. Bent Høie: Det er foreløpig ikke gjort endelig vedtak i saken. Styret ved Akershus universitetssykehus vedtok 5. mars 2014 at det skal arbeides videre med en utredning av flytting av palliative senger fra Ski til Nordbyhagen. Akershus universitetssykehus oppgir at de har som målsetning å styrke det palliative tilbudet og har derfor etablert et palliativt senter på Nordbyhagen og økt kapasiteten med etablering av 9 senger til palliativ behandling på Nordbyhagen fra 2013 til Akershus universitetssykehus opplyser følgende om tilbudet på Nordbyhagen: - syvdøgnspost - har akuttberedskap og bemannes med leger og sykepleiere med spesialkompetanse innen palliativ behandling - gir spesialisert palliativ behandling både til pasienter med kreftsykdommer og andre sykdomsgrupper (lunge-, hjerte- og nevrologiskes sykdommer) - gir tilbud til pasienter med kompliserte forløp og pasienter i terminal fase - tilbyr korttidsopphold, vurdering, tilrettelegging og overføring til lavere kompetansenivå (palliative enheter i sykehjem mv.) eller til hjemmet - poliklinisk tilbud - palliativt team Akershus universitetssykehus opplyser at et godt tilbud til pasienter med behov for lindrende behandling vil være sammensatt og kreve god samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehuset. Tilbudet vil bl.a. omfatte hjelp og støtte hjemme av hjemmesykepleier eller sykehusets palliative team, palliative senger på kommunalt nivå og spesialisert palliativ behandling på sykehusnivå, både poliklinisk og i sengepost. I det videre utredningsarbeidet opplyser Akershus universitetssykehus at det vil bli lagt vekt på å tilrettelegge for et godt palliativt tilbud til befolkningen også i Follo, i samarbeid med kommunene i området. Jeg legger til grunn at Akershus universitetssykehus fatter en beslutning som ivaretar pasientene og de pårørende på en god måte. Jeg har vært helt klar på at utviklingsarbeid i helseforetakene må fortsette som før, selv om vi holder på med en nasjonal helse- og sykehusplan. Representanten Raja feilsiterer meg når han opplyser at jeg ved flere anledninger har sagt at inntil nasjonal helse- og sykehusplan er på plass vil frede lokalsykehusene. Det pågår daglig endringsprosesser ved våre sykehus. Jeg har ingen planer om å gripe inn i beslutningene som gjelder palliativ behandling ved Akershus universitetssykehus HF. Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren Dokument nr. 15:496 ( ) Innlevert: Sendt: Freddy de Ruiter (A): Store deler av befolkninga på Sørlandet er urolig for det framtidige sykehustilbudet. Utviklingsplan Sørlandet Sykehus 2030 sendes nå ut på høring og anbefaler langt på vei å samle sykehusene til ett i Kristiansand. Mange kritiserer arbeidet som inntil nylig hadde et mandat som slo fast at det skulle være konsensusbasert og at ikke uenighet skulle protokolleres, prosessen bryter også HSØ sin prosessveileder, særlig grunnet manglende ROS-analyse. Hvordan kan statsråden bidra til å ordne opp i dette? Et stort mindretall i styret er skeptisk til denne prosessen, tillitsvalgte ved sykehusene i Arendal og Flekkefjord reagerer og politikere både øst i Agder og vest i Agder er lite tilfreds med måten dette håndteres på. Side 10 av 15

11 Mange opplever nok at man i stor grad har bestemt seg på forhånd for hva slags sykehustilbud og hvordan sykehusstrukturen på Sørlandet skal være. Dette kommer på toppen av en vedvarende uro på Sørlandet om sykehustilbud de siste årene og skaper unødvendig uro i befolkninga. Ikke minst resulterer dette i en gradvis nedbygging av kompetanse ved sykehusene i Arendal og Flekkefjord. Bent Høie: Dagens styringssystem innebærer at alle regioner utarbeider strategier og at helseforetakene lager utviklingsplaner, før planlegging av større investeringstiltak kan igangsettes. Disse må også ses i lys av samfunnsmessige vurderinger. Sørlandet sykehus har Utviklingsplan fram mot 2030 på høring nå, og den beskriver flere ulike modeller for framtidig sykehusstruktur. Representanten Freddy de Ruiter viser til at prosessen ikke er i tråd med Helse Sør-Øst sin prosessveileder. Jeg kan ikke uttale meg om interne veiledere, men prosessen som Sørlandet sykehus har gjennomført er etter det jeg erfarer i tråd med de krav og styringssignaler som er gitt av departementet. Når det gjelder ROS analyser skal nå Sørlandet sykehus og tilliggende kommuner samarbeide om å få utført ROS-analyse og samfunnsanalyse til Utviklingsplan Sørlandet sykehus har i et eget brev, som ble sendt sammen med høringen, presisert at styret ved sykehuset ikke har tatt stilling til hvilken modell som bør velges. Jeg legger til grunn at høringen som gjennomføres, er en reell høring, og jeg viser til at investeringsbeslutninger først tas på et senere tidspunkt. Jeg vil også vise til at Helse Sør-Øst har opplyst at investeringer i Vestre Viken, Oslo universitetssykehus, Sykehuset Innlandet samt flere andre mindre investeringer, kommer før investeringer ved Sørlandet sykehus. Helse Sør-Øst tar ikke stilling til utviklingsplanen til Sørlandet sykehus og heller ikke om planleggingen av et konkret investeringstiltak, før Sørlandet sykehus har behandlet saken endelig. Sørlandet sykehus har satt høringsfristen til 1. september, og planlegger å behandle prosjektrapporten i styret i januar Som kjent vil jeg legge fram Nasjonal helse- og sykehusplan høsten Denne vil gi føringer for hvordan spesialisthelsetjenesten skal utvikles framover. Samtidig er virksomhetsutvikling og planlegging av nye sykehusbygg, eller større oppgraderinger av eksisterende sykehus, omfattende og tidkrevende prosesser. Derfor har jeg generelt vært opptatt av at utviklings- og planarbeid ikke skal settes på vent fram til Nasjonal helse- og sykehusplan er lagt fram. Det er generelt store behov og planer i sykehus-norge, og vi kan ikke ha et investeringsvakuum fram til neste høst. Slik jeg har fått opplyst er Sørlandet sykehus i gang med å planlegge nytt bygg for psykiatrien i Kristiansand. Helse Sør-Øst har lagt til grunn at denne investeringen kan igangsettes innenfor denne langtidsplanperioden. Sørlandet sykehus har oppgitt at de vil samordne utviklingsplanen med helse- og sykehusplanen. Det forventes derfor ikke et endelig vedtak om utviklingsplanen i Sørlandet sykehus før mot slutten av 2015/begynnelsen av Nye investeringstiltak på Sørlandet sykehus, uavhengig av hvilket alternativ som velges, ligger utenfor Helse Sør-Østs langtidsbudsjettperiode Slik jeg ser det, er det lite sannsynlig at sykehusstrukturen på Sørlandet blir endret i overskuelig framtid. Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til helse- og omsorgsministeren Dokument nr. 15:458 ( ) Innlevert: Sendt: Rigmor Aasrud (A): Mener statsråden dette er en fornuftig ordning? En innbygger i Lunner kommune må på grunn av sykdom foreta hyppige reiser til Sykehuset Innlandet Gjøvik for kontroll. Pasientreiser Helse Sør-Øst har avtale med Opplandstrafikk om at pasienter kan bruke deres busstilbud til og fra sykehuset, og refunderer derfor ikke bruk av egen bil for denne type reiser. Rutetilbudet gjør at et slikt transportopplegg medfører opptil 10 timers fravær fra jobb, mens tidsbruken ved bruk av egen bil er 2.5 time. Ordningen er ugunstig både for arbeidstaker og arbeidsgiver, og synes ikke å være samfunnsøkonomisk fornuftig. Bent Høie: Pasient- og brukerrettighetsloven 2-6 gir pasienter rett til dekning av nødvendige utgifter når pasienter må reise for å motta helsetjenester. Det fremkommer videre i syketransportforskriften 5 at pasienten har rett til dekning av utgifter tilsvarende billigste reisemåte med rutegående transportmiddel, med mindre pasientens helsetilstand gjør det nødvendig å bruke et dyrere transportmiddel, eller rutegående transport ikke finnes på strekningen. Dette må forstås slik at pasienten kan velge å ta bil, men får da kun dekket kostnader etter billigste reisemåte, det vil si etter satsene for offentlig kommunikasjon. Regelverket åpner ikke for at pasienten kan få dekket sine faktiske utgifter ved reise med bil dersom man kunne ha benyttet offentlig kommunikasjon. Ordningens formål er å sikre befolkningen lik adgang til medisinsk behandling uansett bosted. Når det vurderes om billigere rutegående transportmiddel kunne ha vært benyttet er det de faktiske Side 11 av 15

12 transportmulighetene på stedet som vurderes. Denne vurderingen foretas av det lokale pasientreisekontoret. Dersom det finnes et tilbud om billigere rutegående transportmiddel, legges det til grunn at pasienten kan benytte dette. Økonomiske konsekvenser for pasienter og samfunnet som knytter seg til tilpasning til lokalt transporttilbud er ikke en del av vurderingen etter dagens regelverk. Sykehuset Innlandet har inngått egen avtale om fri bruk av offentlig transport til pasientreiser. Avtalen er inngått mellom det lokale helseforetaket og transportøren. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset Innlandet, Samferdselsdepartementet, Opplandstrafikk og Hedmark Trafikk. Pasient- og brukerrettighetsloven 2-6 angir at retten til dekning av utgifter faller bort dersom pasienten får tilbud om transport med transportør som har avtale med helseforetak eller regionalt helseforetak. Dersom pasienten har fått et slikt tilbud, men likevel velger å bruke egen bil, har han ikke rett til refusjon fra helseforetaket. Jeg vil forøvrig vise til at pasienter har anledning, og oppfordres til, å påklage vedtak fattet av det lokale pasientreisekontoret dersom de er uenige i avgjørelsen. Fylkesmannen er klageorgan for vedtaket og kan vurdere både de rettslige og faktiske forholdene som ligger til grunn for avgjørelsen. Dersom fylkesmannen er uenig i helseforetakets avgjørelse kan fylkesmannen henvise saken til ny behandling ved helseforetaket eller overprøve avgjørelsen og omgjøre denne. Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til helse- og omsorgsministeren Dokument nr. 15:442 ( ) Innlevert: Sendt: Bård Vegar Solhjell (SV): Phoenix Haga er en kompetent og svært viktig rusinstitusjon i Østfold. Den er imidlertid i en vanskelig økonomisk situasjon, og det er behov for aktive grep for å sikre dens framtid. Rett før stortingsvalget uttalte representanten Ingjerd Skau til Smaalenenes Avis "Vi skal redde Phoenix Haga. Det blir det første vi gjør om vi kommer i regjering. Dette skal det ikke forhandles om. Alle partiene er enige". Hva har helseministeren gjort for å oppfylle dette, og står løftet fortsatt ved lag 5 måneder etter valget? Bent Høie: Som representanten Solhjell er også jeg opptatt av at rusavhengige skal få behandling når de trenger det uten å måtte vente unødig lenge. Mange gode krefter ikke minst ideelle virksomheter har over mange år bidratt til å heve rusfeltet og styrke det faglige tilbudet til rusavhengige. Ideelle virksomheter spiller derfor en sentral rolle i arbeidet med å tilby rusavhengige god behandling. Når det gjelder Phoenix Haga så fikk de, som kjent, ikke forlenget sin avtale da Helse Sør-Øst gjennomførte en omfattende anskaffelse på rusfeltet i Jeg er orientert om prosessen som har vært i etterkant av denne anskaffelsesprosessen og forsøket med å opprettholde tilbudet ved Phoenix Haga. Grunnet anskaffelsesrettslige forhold fant Helse Sør-Øst ikke juridisk grunnlag for å kunne inngå en direkteavtale med Phoenix Haga. Som kjent har Regjeringen i sin politiske plattform sagt at den vil raskt utvide og kjøpe ledige plasser for rusbehandling. Jeg har derfor i årets oppdragsdokument bedt de regionale helseforetakene om å kjøpe i alt 200 nye behandlingsplasser for rusavhengige fra ideelle virksomheter. I Tilleggsnummeret (Prop. 1 S Tillegg 1Endring av Prop. 1 S ( )) sørget regjeringen for å utvide tiltakslisten til å også omfatte langtidsplasser. Det er også stilt krav om at alle regioner skal ha tilgjengelige plasser innenfor behandlingsmetoden terapeutiske samfunn i alle regioner. Jeg har bedt de regionale helseforetakene om en orientering om hvor langt de har kommet i anskaffelsesprosessene. Helse Sør-Øst opplyser at de vil kunngjøre anskaffelsen i løpet av mars i år. Helse Sør-Øst legger opp til å inngå løpende avtale med to års gjensidig oppsigelsestid - lik de avtalene som ble inngått i Helse Vest og Helse Nord vil etter planen også i løpet av mars måned foreta kunngjøringer om nye anskaffelser på rusfeltet. Helse Midt-Norge opplyser at de i løpet av våren vil kunngjøre den anskaffelsen de ønsker å gjennomføre. Alle de tre sistnevnte helseregionene legger opp til å inngå langsiktige avtaler uten at dette er nærmere beskrevet på det nåværende tidspunkt. Slik det fremgår av redegjørelsen ovenfor vil alle de fire helseregionene foreta omfattende anskaffelser på rusfeltet innen kort tid. For Phoenix Haga sin del vil de stå fritt til å delta i de nevnte anskaffelsesprosessene. Avslutningsvis er det også grunn til å nevne at Regjeringen i sin politiske plattform har sagt at det skal innføres fritt behandlingsvalg. Denne ordningen skal først innføres innen TSB og psykisk helsevern. Det tas sikte på at den vil bli gjort gjeldende i løpet av Fritt behandlingsvalg vil innebære at pasienter selv kan velge hvor de ønsker behandling blant private institusjoner innen TSB og som er med i en ordning med fritt behandlingsvalg. Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren Dokument nr. 15:438 ( ) Innlevert: Sendt: Side 12 av 15

13 Jan Bøhler (A): Under en interpellasjon i Stortinget 11/12 orienterte helseministeren om en rekke grep som er gjort for å håndtere kapasitetsutfordringen ved Ahus vinteren Akers Avis melder imidlertid 21/2 at lokalsykehusfunksjonen og øyeblikkelig hjelp for pasienter fra bydelene Grorud, Stovner og Alna nå overtas av Diakonhjemmet på Vinderen, mens de fortsatt er i Ahus' opptaks-område. Adm. dir. ved Ahus sier at han tror dette "blir en permanent løsning". Mener helseministeren at dette er en tilfredsstillende lokalsykehusløsning? Da bydelene Alna, Grorud og Stovner i Groruddalen ble overført fra Aker Sykehus til Ahus sitt opptaksområde, var begrunnelsen til Helse Sørøst at det nye sykehuset trengte flere pasienter for å kunne bruke sin kapasitet fullt ut. Fra første stund etter overføringen har det imidlertid vist seg at sykehuset har slitt med overbelegg, lange ventelister og korridor-pasienter. En av årsakene til dette er trolig at sengefaktoren for Ahus sitt opptaksområde er 1,9 senger pr 1000 innbyggere, mens den i gjennomsnitt ligger på 2,3 på landsbasis. I interpellasjonen 11/12 etterlyste undertegnede en konkret plan for å løse kapasitetsproblemene i nær framtid og i årene som kommer, og framhevet at mer bruk av Aker sykehus er den billigste og raskeste måten å føre inn stor nok kapasitet til å løse situasjonen på kort og mellomlang sikt - og skape noe mer enn ad hoc-løsninger. Helseministeren forsikret om at han ikke har noen prestisje knyttet til å ta i bruk Aker igjen, og fortalte at han har tatt dette opp med direktør og styreleder både i Helse Sørøst og Oslo Universitetssykehus - og føyde til at "dette forventer jeg følges opp". Diakonhjemmet på Vinderen er et godt lokalsykehus for sitt opptaksområde. Problemet for Groruddalens befolkning er at de i løpet av tre -fire år er flyttet fra det ene til det andre sykehus. Nå lager man en hybridløsning hvor de fortsatt formelt skal tilhøre Ahus' opptaksområde, samtidig som de skal få lokalsykehusfunksjon og øyeblikkelig hjelp ved Diakonhjemmet, mens en del avansert behandling fortsatt skal gjøres ved Ahus. Hvis dette blir en permanent løsning, slik Ahus-direktøren sier til Akers Avis, kan det skape flere nye problemer: For det første har også Diakonhjemmet begrenset ekstra kapasitet, slik at man fort kan oppleve at de ti sengene de kan stille med i døgnet, ikke er nok. Det virker fortsatt som Helse Sørøst ikke vil forholde seg til å fase inn godt vedlikeholdte lokaler ved Aker, og isteden bare tar kortsiktige grep. For det andre blir utviklingen av samhandlingsreformen mellom bydeler og sykehus vanskeliggjort når de formelt skal forholde seg til Ahus fordi de tilhører deres opptaksområde, mens Diakonhjemmet har mange av pasientene reformen handler om. Det er således vanskelig å se at den prestisjen mot å bruke Aker som helseministeren advarte mot i Stortinget, er ryddet av veien i helseforetakene. Med den store befolkningsveksten i Ahus' opptaksområde og den pressede kapasiteten er det mye som taler for å flytte Groruddals-bydelene ut av det. Men da må dette skje på en ryddig måte slik at de både bytter opptaksområde og får et helhetlig lokalsykehus. Det er viktig å unngå at Groruddalens befolkning skal føle seg som en kasteball og en salderingspost i Helse Sørøsts mangelfulle planlegging. Bent Høie: Som jeg orienterte om i interpellasjonen 11. desember 2013 er et av tiltakene som er gjort for å håndtere kapasitetsutfordringene å inngå avtaler med Diakonhjemmet sykehus og Lovisenberg Diakonale sykehus AS. Helse Sør- Øst opplyser at årsaken til at dette er gjort er at disse sykehusene har meldt fra om at de hadde mulighet til å avlaste Akershus universitetssykehus, både på kort sikt og på lengre sikt. Pasienter i Oslo og Akershus har gjennom mange år brukt hovedstadssykehusene på tvers av tilhørighet i langt større grad enn i resten av regionen. Helse Sør-Øst er opptatt av at de fortsatt utnytter de samlede sykehusressursene i hovedstadsområdet på en god måte, og derfor får Akershus universitetssykehus nå en mer avtalefestet avlastning, spesielt fra Diakonhjemmet. Helse Sør-Øst opplyser at avtalen ikke medfører at innbyggerne i de tre bydelene får endret sykehustilhørighet. De vil fortsatt tilhøre Akershus universitetssykehus, men avtalen gjør at innbyggerne skal være trygge på at de alltid vil få et forsvarlig akuttilbud. Hvilke øyeblikkelig-hjelp pasienter som blir sendt hvor er regulert av avtalen og blir styrt av Legevakten og AMK-sentralen. Det er ikke alle funksjoner Diakonhjemmet og Lovisenberg har øyeblikkelig-hjelp tilbud i, og pasientene blir da sendt til Akershus universitetssykehus eller Oslo universitetssykehus, på linje med tidligere praksis. Tilsvarende blir det foretatt en vurdering i forhold til øvrige lokalsykehustjenester. Der Akershus universitetssykehus har ledig kapasitet vil pasientene fortsatt få sitt tilbud ved dette sykehuset. Helse Sør-Øst opplyser at både for Akershus universitetssykehus og Helse Sør-Øst vil hensynet til pasientenes behov for kontinuitet og samhandling med bydelene veie tungt. I Helse Sør-Øst sin rapport Premissavklaringer for hovedstadsområdet jf. styresak Kapasitetsutvidelser og koordineringstiltak i hovedstadsområdet premisser for videre utredning og kapasitetsanalyse blir den ledige kapasiteten og muligheten for kapasitetsutvidelser på kort og mellomlang sikt beskrevet som følger: Rask og fleksibel utnyttelse av tilgjengelig kapasitet i hovedstadsområdet Hovedspørsmålet har vært om kapasiteten i hovedstadsområdet er tilstrekkelig på kort sikt. I dialogen med helseforetakene og de private sykehusene er det klarlagt ledig kapasitet av forskjellig art og muligheter for kapasitetsutvidelser på kort og mellomlang sikt. Dette omfatter bl.a. følgende: Diakonhjemmet sykehus (DS) har etablert nytt akuttmottak og vil kunne ta i mot 2-5 ekstra ø-hjelpspasienter per døgn fra primo desember, med en opptrapping på inntil 10 pasienter per døgn fra 1. februar DS har også mulighet til å Side 13 av 15

14 ta en større andel av alle eldre Oslo-pasienter med brudd. Lovisenberg sykehus (LDS) har mulighet til å ta i mot 2 ø-hjelpspasienter fra desember LDS kan videre dekke opp for en sengepost i løpet av fire måneder. Styringsgruppen anbefaler at det så snart som mulig iverksettes konkrete avtaler mellom Ahus, OUS, LDS, DS og HSØ RHF om kapasitetsutvidelser, herunder også rutiner og kriterier for henvisning og oppfølging, samt økonomisk oppgjør. Denne kortsiktige utvidelsen bør ses som del av en kapasitetsmessig opptrapping i et lengre perspektiv. RHFet må sikre at gjennomføringen av avtalene løpende følges opp. Det er viktig å sikre pasientenes behov for kontinuitet og oppfølging gjennom forutsigbar triagering og gode samhandlingsrelasjoner med kommune/bydelene. Unødvendig ventetid og transport mellom sykehusene må unngås Tiltak for å forbedre kapasiteten på mellomlang sikt Som en videreutvikling av de kortsiktige løsningene har styringsgruppen registrert følgende muligheter for ytterligere kapasiteter og tiltak, som må vurderes nærmere: Både DS og LDS har angitt at de har mulighet for å ta over én bydel i løpet av 2014 uten vesentlig utbygging. Med bakgrunn i dagens egendekning i DS og LDS, må det avklares nærmere hvordan dette vil påvirke kapasitetsbehovet på OUS og eventuelt Ahus. LDS beskriver også planer for nybygg med om lag nye somatiske senger som kan realiseres i løpet av 2-3 år. Martina Hansens Hospital (MHH) har mulighet til å utvide sin elektive ortopediske virksomhet, noe på kort sikt og ved investeringer på lengre sikt. Dette vil kunne avlaste både OUS og Ahus.... Helse Sør-Øst gjennomfører nå, med hjelp av SINTEF, en kartlegging av kapasitetsbehovet i regionen fram mot Kartleggingen vil gi oversikt over kapasitetsbehovet i regionen på kort og på lang sikt, innen både somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette arbeidet skal ferdigstilles i juni i år. Helse Sør-Øst vil komme tilbake til en vurdering av behovet for å inngå mer langsiktige avtaler med Diakonhjemmet og Lovisenberg i forbindelse med at resultatet av dette kartleggingsarbeidet blir lagt fram. Når det gjelder bruk av Aker som lokalsykehus så har Oslo universitetssykehus ikke lenger øyeblikkelig-hjelp funksjoner på Aker. Oslo universitetssykehus har nå utvalgte, spesialiserte funksjoner på Aker, med bl.a. planlagte operasjoner. Det vil bli etablert en egen post for dagkirurgi på Aker. Endringene ved Aker har skjedd i tråd med at Oslo universitetssykehus ønsker å samle fagene i større grad enn tidligere. I tillegg vil tilbudene på Samhandlingsarena Aker utvikles videre. Det langsiktige kartleggingsarbeidet som pågår og som vil bli lagt fram i juni, vil vise hvilke ytterligere tiltak og endringer det er behov for. Jeg vil understreke at det at pasientene kan få et øyeblikkelig-hjelp tilbud fra et annet sykehus enn sitt hovedsykehus krever god informasjonsflyt mellom sykehusene og oppmerksomhet hos helsepersonellet, og regner med at forutsetningene om å legge vekt på pasientenes behov for kontinuitet og oppfølging, samt gode samhandlingsrelasjoner med bydelene følges opp. Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren Dokument nr. 15:413 ( ) Innlevert: Kari Kjønaas Kjos (FrP): stilte Stortingsrepresentant for FrP, Laila Marie Reiertsen, spørsmål til daværende helseminister Jonas Gahr Støre om status på pilotprosjektet med medikamentelt svangerskapsavbrudd hos avtalespesialister (spørsmål 1086). Hun fikk da som svar at målsettingen var at prosjektet skulle være klart for oppstart i løpet av våren 2013, i Helse Vest og Helse Sør-Øst. Kan statsråden si noe om status på prosjektet per i dag? Bent Høie: Helsedirektoratet fikk i tildelingsbrevet for 2011 i oppdrag å etablere et to års prøveprosjekt der medikamentelt svangerskapsavbrudd som hjemmebehandling innen 9. svangerskapsuke skulle kunne tilbys hos avtalespesialist i gynekologi/fødselshjelp. Som det fremgår av skriftlig besvarelse på spørsmål nr. 1086, ble prosjektet i første omgang forsinket fordi det var behov for en mindre endring i abortforskriftens 4. Dette for å åpne for at medikamentelt svangerskapsavbrudd kan utføres utenfor sykehus. Helsedirektoratet etablerte våren 2012 en prosjektgruppe bestående av avtalespesialister og de regionale helseforetakene. I arbeidet med å etablere pilotprosjektet oppsto det utfordringer med å finne en juridisk holdbar og kostnadseffektiv løsning for finansieringen - noe som førte til at tiden ytterligere ble trukket ut. De økonomiske rammebetingelsene ble imidlertid avklart sommeren 2013, og finansieringen av pasientbehandlingen skal avtalefestes mellom det regionale helseforetaket og den enkelte avtalespesialist. Etter at de økonomiske rammebetingelsene ble avklart, har Helsedirektoratet, de regionale helseforetakene og representanter for gynekologene jobbet for å løse gjenstående praktiske utfordringer, blant annet med å etablere system for melding til Medisinsk fødselsregister. Det har vist seg krevende å etablere dette systemet, og arbeidet har derfor tatt tid. Side 14 av 15

15 Avklaringen av de økonomiske rammebetingelsene og utfordringer med å etablere et system for melding til Medisinsk fødselsregister er derfor bakgrunnen for at prosjektet ikke startet opp våren 2013, slik det ble orientert om i skriftlig besvarelse på spørsmål nr Forutsatt at system for melding til Medisinsk fødselsregister nå kommer på plass, tas det sikte på at prosjektet kan starte opp i løpet av få måneder. Link til regjeringens side spørsmål til skriftlig besvarelse: Side 15 av 15

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksprotokoll 30. januar 2013 Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud Flekkefjord 30.10.14 Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud ved SSF. Tillitsvalgte (tv)/verneombud(vo) ved SSF vil i dette høringssvaret komme med kommentarer til prosessen

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K Helse Øst RHF Styremøte 8. mars 2007 SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING Forslag til: V E D T A K 1.

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

NÅR DE SVAKESTE TAPER KONSEKVENSER AV RUSREFORMEN

NÅR DE SVAKESTE TAPER KONSEKVENSER AV RUSREFORMEN NÅR DE SVAKESTE TAPER KONSEKVENSER AV RUSREFORMEN Stein Stugu, Roar Eilertsen og Bitten Nordrik April 2008 Innholdsfortegnelse: Forord... 4 1 Oppsummering og sammendrag... 5 2 Fra klient til pasient...

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer