Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / 30.11.2010"

Transkript

1 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO TSHA-10/ & / Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / REVISJON AV RETNINGSLINJER FOR SALG OG AKTIVITETER I BYENS TORG OG UTEROM I STAVANGER. Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Retningslinjer for salg og aktiviteter i byens torg og uterom sendes på høring til berørte parter. ::: Sett inn innstillingen over denne linja 1

2 ... Sett inn saksutredningen under denne linja REVISJON AV RETNINGSLINJER FOR SALG OG AKTIVITETER I BYENS TORG OG UTEROM I STAVANGER. Hva saken gjelder Revisjon av Retningslinjer for salg og aktiviteter i byens torg og uterom i Stavanger. vedtatt i bystyret Bakgrunn. Gjeldende retningslinjer er fra Allerede i mai 2009 ba Kommunalstyret for miljø og utbygging om en revisjon. De reviderte retningslinjene som nå legges fram har forholdt seg til innholdet i de eksisterende. I tillegg er de utvidet og omfatter også Vilkår for uteservering. Som en følge av dette kan Vilkår for uteservering oppheves. Retningslinjer salg/skjenking i Stavanger Kommune sammen med Retningslinjer for salg og aktiviteter i byens torg og uterom i Stavanger dekker innholdet i de gamle vilkårene. Hjemmel. Politilovens 14, pkt. 6 gir kommunene hjemmel til regulering av ervervsvirksomhet på offentlig sted som ikke faller inn under regulering i andre lover. Gatemusikanter egner seg ikke for regulering etter disse retningslinjene. Struktur. De nye retningslinjene har endret oppbygging. Paragraf er byttet med punkt siden dette ikke er en lov eller vedtekt, men retningslinjer med hjemmel i lov. Punktene er igjen inndelt i underpunkt. Disse kan få tillegg om nødvendig. Stavanger kommune vil i dette saksframlegget benevnes som SK. Arbeidsgruppe. En arbeidsgruppe bestående av leder for bevilling Henrik Porsmo, park- og veisjef Torgeir Esig Sørensen, seksjonsleder vei Sissel Berge, seksjonsleder stab VP Jostein Tverdal, bestiller drift og forvaltning Trygve Petter Nilsen og saksbehandler veiseksjonen Trond Sigurd Halvorsen har stått for arbeidet. Saksgang 1. Utlegging av forslgt til høring (denne sak) 2. Revidert forslag etter høring til ny behandling i kommunalstyret 3. Endelig behandling og vedtak i bystyret vår Forslag til nye Retningslinjer. Forslag til nye retningslinjer for aktiviteter i byens torg og uterom i Stavanger følger som vedlegg 1. Nedenunder vil de enkelte punktene bli kommentert. Pkt. 1 og 2 Definering av hva som kan leies ut og hvem som kan gjøre det. Pkt. 3 Definisjoner. 2

3 I punktet følger en opplisting som definerer aktivitetene. Den viktigste endringen er at det skilles mellom torghandel og markedshandel Arrangementshåndbok er styrende dokument for gjennomføring av arrangementer Endret med hensyn til at en kan åpne for uteservering som selvstendig driftsenhet hvis fasilitetene er i orden Spesifiserer at arealet skal defineres. Det samme er gjennomført for uteserveringene Stand. Ikke definert i de gamle retningslinjene Nattsalgsplass. Ingen vesentlige endringer Sammen med pkt Torghandel og markedshandel defineres. Markedshandel kan tillates til tider hvor det vil være unaturlig å tillate Torghandel Portromssalg. Ingen endring 3.9. Juletresalg. Utvidet til å gjelde også i november Salg fra fartøy mot kai. Nytt punkt. Sto tidligere under portromssalg. Her fordres det et samarbeid med havnevesenet Innsamlinger/loddsalg. Ikke definert i de gamle retningslinjene Åpningstidene utvides til å gjelde fra kl til kl på virkedager, mens det tillates å holde åpent på Søndager fra kl til kl Pkt. 4. Vilkår Ansvarsforholdene er klargjort og prosedyrene definert Endring slik at en uteservering kan etableres som en egen driftsenhet dersom vilkårene vedrørende toaletter, kjøkken etc. oppfylles Nytt. Innarbeidet praksis er allerede slik. På grunn av Torgets spesielle stilling som festplass er dette unntatt. Derfor er det ønskelig med en strengere kontroll med aktivitetene på Torget Ingen endringer Vilkår for nattsalg er ikke definert tidligere. Nye kontrakter ble inngått etter anbudsrunde våren Vilkår for torghandel. Her er en presisering av torghandlernes selvstendige ansvar for at produktene de selger holder mål samt at de faktisk er kjent med og må rette seg etter de reglene som gjelder. Dette er en presisering av det som gjelder i næringslivet for øvrig. Det samme gjelder for pkt. 4.7 og pkt Juletresalg. Tradisjonelle areal er innarbeidet. Vi åpner for at også andre arealer kan tas i bruk. Juletresalg fordrer fremkommelighet med bil. Derfor er det viktig å ta hensyn til trafikksituasjonen når slike plasser tildeles Salg fra fartøy mot kai. En presisering av at det er SK som disponerer arealene på land og at det er et vilkår for alle aktiviteter i sentrum at blå promenade ikke blokkeres. Punktet viser til at et godt samarbeid med Havnevesenet er nødvendig for å få dette til Innsamlinger/Loddsalg. Henviser til Innsamlingsregistreringsloven av i tillegg til politivedtektene som en ansvarsavklaring. I Innsamlingsregistreringsloven heter det bl.a. i 6. at: Alle registrerte innsamlinger skal ha et budsjett hvor minst 65 % av de innsamlede midler skal gå uavkortet til det oppgitte formålet med innsamlingen Åpningstider for torg og markedshandel er forlenget og definert på ny. Det er et vilkår at tid for opprigg og nedrigg er med i åpningstiden. Grunnen til at åpningstiden avsluttes kl er at Torget noen ganger brukes til arrangementer på kveldstid. 3

4 Søndagsåpent kan ikke starte opprigg av boder før kl for ikke å forstyrre helligdagsfreden. De off. høytidsdager det ikke kan holdes åpent, er listet under. 17. mai reguleres særskilt. Salgsplasser foreslås annonsert i lokalpressen og tildelt fortløpende. Erfaringer viser at det er nødvendig med regulerende grep på dette området Avgrensing av gågate og fortau. Dette er et nytt punkt hvor teksten er hentet fra Vilkår for uteservering Fravikelse av areal. Her er det ingen endringer, men en presisering av at det ikke er en absolutt plikt for SK og skaffe til veie alternative salgsplasser. SK vil ikke erstatte evt. inntektstap som følge av at salgsplasser må fravikes Renhold og oppretting etter skader. Nytt når det gjelder oppretting av skader. Henviser til Politivedtektenes Leietakers plikter. Presiserer leietakers selvstendige ansvar slik det ellers fungerer i næringslivet. 5. Leie og leiepriser. Her er de største endringene Gjelder alle aktiviteter i torg og uterom. Ens priser for kontraktsfestet areal, med eller uten skjenking av alkohol alt etter sone uavhengig av aktivitet. Beregning av leiepriser for areal forenkles. Slik det fungerer i dag betaler forskjellige aktører etter forskjellige satser. Uteserveringsbransjen, torghandlerne eller juletreselgerne. Det er både uoversiktlig og urettferdig. I tillegg er det slik at en torghandler- eller markedshandlerplass er størrelsesdefinert. En salgsplass på 3x5 meter koster kr ,00, mens en på 6x5 m koster kr ,00. Dobbelt så stor plass koster tre ganger mer. Ikke alle torg- eller markedshandlerne har bruk for 3x5 meter, og noen har bruk for mer. Hvis SK fakturerer for det reelle arealet den enkelte bruker vil ordningen bli rettferdig og selvregulerende. Prisfastsettelsen: Arealleie som restauranter og kafeer betaler foreslås lagt til grunn ved all beregning av leie. Disse prisene skal i henhold til vedtak justeres etter konsumprisindeksen hvert år. Dette vil gjøre ordningen oversiktlig og rettferdig. Så lenge aktørene tilbyr varer og tjenester innen for det SK tillater bør prisene for areal være like. Slik det er nå favoriseres de som selger solbriller eller grønt i forhold til de som selger kaffe og kaker. Det er mer enn 3 ½ gang så dyrt å leie areal til kaffeservering som til en grønnsakbod. Hvis prisene bringes på linje vil en kvadratmeter på Stavanger torg koste kr. 614 pr. år. En plass på 15 m2 vil koste kr ,00. Med 200 salgsdager koster det kr pr. salgsdag. I dag koster samme plass kr ,00, eller kr. 12,50 pr. salgsdag. Plasser i ytre sone eller i bydeler blir tilsvarende billigere som for uteservering forøvrig. Det kan bidra til å gjøre f.eks. Hundvåg torg mer attraktivt. Torghandlerne er gitt anledning til å ta ut strøm. Dette betaler de ikke for. Hvis en torghandler eksempelvis bruker 1 kwh pr. dag til kr. 1 pr. kwh er det igjen kr. 4,50 av de nevnte kr. 12,50 som kommunen får i leie. En bør vurdere å fakturere for strøm. 4

5 Til sammenligning er det innhentet opplysninger fra Oslo og Haugesund. På Youngstorget i Oslo koster en salgsplass på 2,5x2,5 m kr ,00 for tiden januar november 2010 for grønt. Det samme areal koster kr ,00 for markedsvarer. Merk at plassen kun er 6.25 m2. Disse opplysningene er fra Oslo Kommunes egne hjemmesider. Haugesund har et stort torg på Rådhusplassen helt sør i Haraldsgaten. Her er det avsatt plasser til blomster og grønt. En dagplass der koster kr. 70,-. Det går også an å leie en plass for et år, og da koster en plass kr ,00. Dagplasser betales på forhånd på servicetorget, unntatt lørdager hvor en parkeringsvakt krever inn pengene. Rådhusplassen har ikke samme sentrale beliggenhet som vårt eget Torg, men er mer sentralt enn for eksempel Hillevåg torg. I tillegg har Haugesund et areal midt i sentrum av byen i Torgbakken like ved Vår Frelsers Kirke. Der er det fire torgplasser. De kan sammenlignes med vår egen Domkirkeplass når det gjelder sentral plassering. De leies kun ut på dagleie. Hver av disse plassene koster kr. 185,00 pr. dag. Størrelsen på disse plassene ble ikke opplyst. Opplysningene er hentet fra Haugesund kommunes servicetorg. Administrasjonen gis også anledning til å forhandle priser og areal for andre aktiviteter som ikke klart er definert i retningslinjene Fritak for leie. Hjemler leiefritak for veldedige tiltak. Pålegger SK å gi fritak for leie hvis det ikke kan fremskaffes alternative salgsplasser ved fravikelse. Se også pkt Avtaler, kontrakter og kontraktsvarighet. Alle aktørene i uteserveringsbransjen har fått nye kontrakter i 2010 og de aller fleste arealene er målt opp på nytt. Flere av torghandlerne mangler skriftlige kontrakter. Det er en sikkerhet både for dem og for SK at kontraktene er i orden og at det er en gjensidig forståelse av avtalen Fremleie. Som før Oppsigelse. De gamle retningslinjene sier noe om oppsigelse. Dette er en klarere presisering og lettere å forholde seg til for begge parter.. Del 2 er et utdrag av en bestemmelse vi allerede har i Plassering og utforming. 6. Utforming Viser til Retningslinjene for plassering og utforming av uteservering i Stavanger sentrum Det samme innholdet som i de gamle vedtektene men med henvisninger til Politivedtektene og til vedtekt for skilt og reklameinretninger. 7. Torg, torgarealer og andre kommunale uterom. Her er det ingen endringer i henhold til gammelt regelverk eller gjeldende praksis. Men, det er en presisering av at andre arealer som egner seg også kan brukes, - inklusive trafikkareal i spesielle tilfeller. 8. Søknader. Nytt er at alle som søker plass til kommersielt salg skal vedlegge firmaattest fra firmaregisteret i Brønnøysund sammen med skatteattest for siste år. I de gamle retningslinjene er det et krav om at dette skal skje ved salg utover tre dager. Denne tre dagers grensen er tatt bort. Alle som selger varer på torg og uterom i Stavanger skal ha sine papirer i orden. Videre er det ikke spesifisert hvor i SK søknad skal sendes. Det er bevisst, slik at en ikke trenger å korrigere retningslinjene hvis søknadsprosedyrene skulle endres. 5

6 9 Dispensasjoner og regulering av hvert enkelt torg og plass. Ingen endring i forhold til de gamle retningslinjene. Oppsummering. De nye retningslinjene blir ryddigere å lese enn de gamle. Vilkår for uteservering oppheves da bestemmelsene dekkes av de nye retningslinjene sammen med andre styrende dokumenter. Åpningstidene endres, og det gis anledning til å holde søndagsåpent. Torghandel og markedshandel deles. Dette er allerede gjort i Oslo og de differensierer også når det gjelder leiepriser. Det ligger ikke i dette forslaget. Det er ønskelig med rettferdighet og ens priser for virksomheter som SK godkjenner. Den største endringen blir prisfastsettelsen. Undersøkelser med andre byer, Oslo og Haugesund viser at Stavanger er mye billigere enn dem på leie av arealer. Selv om dette forslaget innebærer økning i leie vil Stavanger fortsatt være vesentlig billigere når det gjelder arealleie enn de vi har sammenlignet oss med. Dagleie for ikke kontraktsfestet areal uten skjenkebevilling settes til kr. 25 pr. m2 i indre sone, kr. 20 pr. m2 i ytre sone og kr. 10 pr. m2 i bydeler. Arealene indeksreguleres på samme måte som prisene for uteserveringsarealer. Administrasjonen gis anledning til å forhandle priser for andre aktiviteter som ikke klart er definert i retningslinjene. Forslaget til nye retningslinjer sendes på høring til berørte parter: Stavnger kommunes berørte avdelinger, Politiet, Brannvesenet, Torghandlerne v/tillitsvalgte, Uteserveringsbransjen v/tillitsvalgt, Stavanger Havnevesen og STAS I tillegg annonseres det i dagspressen at endringsforslaget ligger ute til høring og at interesserte kan henvende seg til saksbehandler Trond Sigurd Halvorsen på tlf for en utskrift. Høringsfrist vil bli 4 uker. Forslag til vedtak: Retningslinjer for salg og aktiviteter i byens torg og uterom sendes på høring til berørte parter. Leidulv Skjørestad direktør Torgeir Esig Sørensen park- og veisjef Vedlegg: 1. Forslag til nye retningslinjer for salg og aktiviteter i byens torg og uterom i Stavanger.. 2. Vilkår for uteservering, 3. Politivedtektene for Stavanger, 4. Politilovens 14. Trond Sigurd Halvorsen saksbehandler 6

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. Vedtatt av Bergen bystyre i møte 17.06.12 Kap. 1 Innledning 1.1 Bergen kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker Oslo kommune Byrådet B rådssak 21/12 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. NYTT KAP. 20 OM ADGANG TIL Å GI PÅLEGG OM UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVANLEGG Forslag til

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

HÅNDBOK FOR UTENDØRS ARRANGEMENTER I STAVANGER KOMMUNE.

HÅNDBOK FOR UTENDØRS ARRANGEMENTER I STAVANGER KOMMUNE. FOR HÅNDBOK FOR UTENDØRS ARRANGEMENTER I STAVANGER KOMMUNE. Utgiver av boka: Stavanger kommune.vei og trafikkavdelingen Styringsgruppe: Terje Emil Knutsen VT, Per Arne Alstad, Kultur, Solfrid Heskestad,

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Tilskudd til ikke-kommunale barnehager - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706037 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og rammer...1 1.2 Problemstilling

Detaljer

Rapport. Rapport nr. 5/03. Miljørapportering i større norske foretak: Fungerer Regnskapsloven etter intensjonen? UNIVERSITETET I OSLO

Rapport. Rapport nr. 5/03. Miljørapportering i større norske foretak: Fungerer Regnskapsloven etter intensjonen? UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 5/03 Miljørapportering i større norske foretak: Fungerer Regnskapsloven etter intensjonen? Audun Ruud og Olav Mosvold Larsen Rapport Program for forskning og utredning

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010 Ark.: 570 Lnr.: 9490/09 Arkivsaksnr.: 09/644-6 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KJØP AV TJENESTEPENSJON - ANBUDSPROSESS Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet

Detaljer

Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune.

Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. Byrådssak 91/15 Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. ANLS ESARK-6241-201218362-21 Hva saken gjelder: Saken gjelder forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.02.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.02.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 07.02.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.06.2007 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer