LOKAL FAGPLAN Musikk TRINN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL FAGPLAN Musikk 1.-10. TRINN"

Transkript

1 LOKAL FAGPLAN Musikk TRINN Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk innebærer å synge, komponere ved å eksperimentere med stemmen og delta i samspill og vokal framføring. I tillegg dreier det seg om å kunne sette ord på hva en hører og selv ønsker å uttrykke og å formidle egne musikkopplevelser og refleksjoner om musikk som fenomen. Å kunne uttrykke seg skriftlig i musikk innebærer blant annet bruk av ulike former for notasjon. Dette er nødvendige verktøy både som støtte til musikalske forløp, som ledd i improvisasjons- og lytteøvelser og for å kunne nedtegne og ta vare på egenkomponert musikk og dans. Skriving benyttes også til å eksperimentere med språklig rim, rytme og klang og til å formidle musikalske opplevelser, ideer og formuttrykk og å reflektere over kunnskap i faget. Å kunne lese i musikk dreier seg om å kunne tolke og forstå ulike musikalske uttrykk, symboler, tegn og former for notasjon. Evne til å konsentrere seg over tid er en viktig forutsetning for lesing. Gjennom lytting, musisering og tolkning av musikalske uttrykk og symboler gir musikkfaget viktige bidrag til dette. Lesing av tekster vil være av betydning som grunnlag både for ens egen komponering og som en kilde til refleksjon. Å kunne regne i musikk innebærer å bli kjent med musikkens grunnelementer og ulike musikalske mønstre, variasjoner og former og å kunne beregne tid og rom i musikalske og kroppslige uttrykk. Gjennom gjenkjennelse og anvendelse av musikkens grunnelementer utvikles forståelse for hvordan ulike mønstre og strukturer preger kunstneriske og musikalske uttrykk.

2 Å kunne bruke digitale verktøy i musikk dreier seg om utvikling av musikkteknologisk kompetanse knyttet både til lytting, musisering og komponering. I musikkfaget inngår blant annet bruk av opptaksutstyr og musikkprogram for å sette sammen og manipulere lyd til egne komposisjoner. I denne sammenheng inngår også kjennskap til kildekritikk og kunnskap om opphavsrett knyttet til slik bruk av musikk.

3 Hovedområder for faget Musikk Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått både som estetisk opplevelse og eksistensiell erfaring, som faglig fokus. Hovedområdet omfatter praktisk arbeid med sang, spill på ulike instrumenter og dans, innenfor ulike musikalske sjangere og uttrykk på alle årstrinn. Dette innebærer bruk av musikkens grunnelementer (puls, rytme, tempo, klang, melodi, dynamikk, harmoni og form), trening av musikalsk hukommelse og forestillingsevne og musikkorientering i praksis. Sentralt i dette hovedområdet står øving, musikalsk kommunikasjon, samspill, samhandling og formidling. Hovedområdet komponere har musikkopplevelse og musikalsk skaping som faglig fokus og omfatter skapende arbeid med musikk og dans innenfor varierte uttrykk. Her inngår å utforske og eksperimentere med musikkens grunnelementer, utforske stemmen, sette sammen musikalske forløp i lyd og bevegelse og skape egne musikalske uttrykk. Dette innebærer bruk av musikkens grunnelementer på varierte måter, oppøving av musikalsk hukommelse og forestillingsevne og trening i musikalsk kommunikasjon og formidling. Ulike musikkinstrumenter og digitale verktøy anvendes både i musikalsk skaping og til opptak og bearbeiding av lyd og musikk til ens egne komposisjoner. omfatter også musikkorientering og refleksjon om musikk og musikalske erfaringer. Hovedområdet lytte har musikkopplevelse og refleksjon som faglig fokus. Å kunne lytte er en grunnleggende forutsetning både for musikkopplevelse og for egen utøvelse, alene og i samspill med andre. Et samfunn med overflod av lyd og musikk krever musikalsk skjønn og vurderingsevne hos den som lytter. Hovedområdet omfatter utvikling av følsomhet for musikkens grunnelementer og ulik bruk av disse og kjennskap til og fortrolighet med ulike former for musikk. Her inngår arbeid med barnesangkultur, samisk musikk og folkemusikk, kunstmusikk, improvisert og rytmisk musikk. Musikalsk mangfold og sjangerbredde som ivaretar hovedlinjer innenfor ulike musikalske sjangere, utgjør således en faglig kjerne i dette hovedområdet på alle årstrinn. Musikkorientering inngår også i kunnskapsgrunnlaget i dette hovedområdet og omfatter både musikkteoretiske emner og musikksosiologiske temaer knyttet til musikkens bruk og funksjon i ulike samfunn i fortid og nåtid. Slik kan hovedområdet lytting bidra til å gi dybde og perspektiv til arbeid med å musisere og komponere, og hovedområdene i musikkfaget utfyller hverandre i en dynamisk helhet, der måloppnåelse på ett område samtidig utvikler kompetanse på et annet.

4 1.TRINN 2.TRINN 3.TRINN 4.TRINN 5.TRINN 6.TRINN 7.TRINN 8. TRINN Kompetansemål 1. TRINN 1. Bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder 2. Imitere rytmer og korte melodier i ulike tempo, takt- og tonearter 3. Delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser 1. Sette sammen musikalske grunnelementer som klang, rytme, dynamikk og melodiske motiver til små komposisjoner 2. Utforske ulike musikalske uttrykk gjennom å improvisere med lyd og bevegelse Eleven skal kunne synge Kjennetegn på måloppnåelse: Eleven skal lære en kjerne nye og gamle barnesanger Eleven skal mestre å herme en rytme og korte melodier Eleven skal mestre å synge, leke og danse Eleven skal lære å lage musikk ved å sette sammen grunnelementer som rytme og klang. Eleven skal lære å utforske, leike, kopiere lyder fra natur/utemiljø. Eleven skal lære å lage lydbilder og bevegelse til små vers, eventyr, bilder, fortellinger 1. samtale om hva som er særegent for et musikkstykke, og hvilke assosiasjoner det Eleven skal snakke om hva en kan høre i musikken og hva en tenker og føler

5 kan gi 2. gjenkjenne lyden av og kunne navn på noen instrumenter Kompetansemål 2. TRINN 1. bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder 2. improvisere enkle stemmer og rytmer etter gehør 3. delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser 4. delta i framføring med sang, samspill og dans 1. sette sammen musikalske grunnelementer som klang, rytme, dynamikk og melodiske motiver til små komposisjoner 2. utforske ulike musikalske uttrykk gjennom å improvisere med lyd og bevegelse 1. samtale om musikkens klang, melodi, rytme, dynamikk og tempo Eleven skal lære å gjenkjenne lyden av /navn på: -triangel, blokkfløyte, pinner, kastanetter og xylofon Kjennetegn på måloppnåelse Eleven skal kunne synge en sang Eleven skal mestre å lage egne rytmer Eleven skal mestre å være med i å synge, leike og danse Eleven skal lære å framføre sang, spill og dans for publikum Eleven skal lære å lage lyder og klanger. Eleven skal lære å lage små lydforløp i grupper som settes sammen til en større komposisjon. Eleven skal forstå enkle strekpartitur Eleven skal lære sammenhengen mellom musikk og dramaturgi

6 2. gjenkjenne lyden av og kunne navn på noen instrumenter 3. samtale om egen bruk av musikk og egen musikksmak 4. gi uttrykk for opplevelser gjennom språk, dramatisering, dans og bevegelse Eleven skal mestre å kjenne igjen ulike instrumentgrupper som Båsere, strykere og slagverkinstrumenter Ulike typer musikk ( se over): lytte /oppleve + uttrykke dette med dans/ drama/ maling

7 Kompetansemål 3. TRINN 1. beherske et sangrepertoar fra ulike sjangere og synge med fokus på intonasjon. 2. holde en jevn puls i ulike tempo 3. spille enkle ostinater og melodier etter gehør 4. danse et utvalg norske og internasjonale folkedanser 1. eksperimentere med sang, talekor og instrumenter i enkle samspill 1. gjenkjenne og beskrive klang, melodi, rytme, dynamikk, tempo og form Kjennetegn på måloppnåelse Eleven skal mestre å imitere enkle ostinat Eleven skal lære å danse Eleven skal lære spille etter enkle rytmenoter. Eleven skal mestre å kjenne til hvordan komponister har komponert musikk med utgangspunkt i karakterer.

8 Kompetansemål 4. TRINN 1. imitere og improvisere over enkle rytmer og klanger 2. spille enkle ostinater og melodier etter gehør 3. beherske et sangrepertoar fra ulike sjangere og synge med fokus på intonasjon 4. danse et utvalg norske og internasjonale folkedanser 5. framføre sang, spill og dans i samhandling med andre 1. komponere melodier og lydillustrasjoner til tekster og lage egne tekster til musikk 2. improvisere dans og bevegelse og samtale om hvordan dans kan illustrere et musikalsk forløp 1. gjenkjenne norsk og samisk folkemusikk og folkemusikk fra andre kulturer Kjennetegn på måloppnåelse Geofrafi Eleven skal lære å lage enkle melodier som med pentaton skala, til korte rim og regler Eleven skal lære å komponere forspill og mellomspill til sangog samspillsatser Eleven skal lære å lage egne tekster til kjente melodier Eleven skal lære å lage bevegelser i dans.

9 2. delta i samtaler om hva som er særegne trekk ved enkelte musikksjangere 3. gjenkjenne lyden av og navngi sentrale blåse-, strenge- og slagverkinstrumenter 4. gjøre rede for egne musikkopplevelser, om ulik bruk av musikk og ulike funksjoner musikk kan ha Eleven skal mestre hva som kjennetegner noen musikksjangre som: - Folkemusikk, kunstmusikk, ny musikk, viser og popmusikk Eleven skal mestere å kjenne i gjen lyden av: trompet, fløyte, fiolin, gitar, piano, trommer. Eleven skal lære om Mozart og deler av hans musikk. Eleven skal lære om samtidskomponisten Arne Nordheim og et av hans verker.

10 Kompetansemål 5. TRINN 1. oppfatte og anvende puls, rytme, form, melodi, klang, dynamikk, tempo og enkel harmonikk i lytting og musisering 2. beherske enkelt melodispill etter gehør og enkle harmoniske og rytmiske akkompagnement 1. improvisere med stemme og instrumenter med utgangspunkt i enkle rytmiske, melodiske og harmoniske mønstre Kjennetegn på måloppnåelse: Eleven skal lære sanger som er sentara i lokal og nasjonal tradisjon som: - Stjørdalssangen - Mellom bakkar og berg - Blant alle lande - En samisk sang Eleven skal lære å gjenkjenne enkle rytmiske og melodiske mønster i kjente sanger. -Eleven skal lære å bruke elementene form og harmonikk gjennom samspill. Eleven skal mestre å spille enkle melodier etter gehør. Eleven skal lære å synge enkle improvisasjoner og lage melodier med utgangspunkt i få toner og enkle rytmemønster. Eleven skal lære å komponere klangbilder og lyd-komposisjoner ved hjelp av tradisjonelle og digitale instrumenter. Eleven skal mestre å synge enkle improvisasjoner og komponere med utgangspunkt i enkel form. Eleven skal lære å lage tekster til egne og andres melodier

11 1. gjenkjenne klangen til og benevne de ulike instrumentgruppene 2. samtale om hvordan musikk både er et kunstnerisk uttrykk og en kommersiell vare Kompetansemål 6. TRINN 1. synge unisont og flerstemt i gruppe med vekt på intonasjon, klang og uttrykk Eleven skal mestre å gjenkjenne instrumentene i korps og symfoniorkester. Eleven skal lære om og kjenne til musikk fra romantikk og nyere tid Kjennetegn på måloppnåelse: Eleven skal mestre en selvstendig stemme i samsang og samspill. 2. beherske enkelt melodispill etter gehør og enkle harmoniske og rytmiske akkompagnement 3. framføre sanger og viser fra eldre og nyere tid 4. beherske noen norske danser og danser fra andre land Eleven skal mestre/forstå tradisjonell og grafisk notasjon Eleven skal lære sanger og danser fra ulike kulturer og livsområder Eleven skal bruke komposisjoner av lokale komponister i samspill, sang og dans.

12 1. uttrykke egne ideer, tanker og følelser gjennom bevegelser og dans Eleven skal lære å lage, formidle og fremføre melodier, rytmemønster, sanger og danser med utgangspunkt i enkle formprinsipp. Eleven skal lære å lage enkelt akk. til sanger og melodier. -Eleven skal få øving i å lage rappe-tekster og lage rytmisk og harmonisk akkompagnement til teksten Kompetansemål 7. TRINN 1. delta i framføring med sang, spill og dans der egenkomponert musikk og dans inngår 1. lage egne komposisjoner med utgangspunkt i enkle musikalske former og motiver og bruke grafisk notasjon til å lage skisser av komposisjonene Kjennetegn på måloppnåelse: Historie Eleven skal lære enkelt besifringsspill på tangentinstrumenter, bassgitar og/eller gitar Eleven skal lære å synge unisont og flerstemt i kor, gjerne med solister og akkompagnerende band. Eleven skal lære å sette opp en forestilling med sang, spill og dans. Gjerne med egenkomponert musikk, og dans. Eleven skal lære å komponere og arrangere musikk med utgangspunkt i reklametekster Eleven skal mestre å skrive ned egne komposisjoner ved hjelp av ulike former for notasjon. Eleven skal lære å lage musikk til dans

13 2. komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy 1. gjenkjenne musikk fra historiske hovedepoker i kunstmusikken 2. gi uttrykk for opplevelser i møte med verker av sentrale komponister fra kunstmusikken Eleven skal mestre å lage dans til egenkomponert musikk Eleven skal lære å arbeide med komposisjon og enkel arrangering med hjelp av informasjonsteknologi Eleven skal mestre skille mellom musikk fra forskjellige stilepoker. som: Komponister; Barokk; Bach og Vivaldi Klassisisme; Mozart og Beethoven, Romantikk; Grieg, Nyere tid; Nordheim Eleven skal lære hvordan komponistene har forholdt seg til og gjort seg nytte av forskjellige musikkelementer og formprinsipp. 3. diskutere særtrekk ved kunstmusikk, norsk og samisk folkemusikk, folkemusikk fra andre land og rytmisk musikk. Kompetansemål 8. TRINN 1. bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter Kjennetegn på måloppnåelse: Eleven skal forstå sammenhengen mellom Tonika, Subdominant og Dominant. Eleven skal lære å gjenkjenne besifringssystemet og vite hvordan det kan brukes som utgangspunkt for samspill.

14 Eleven skal forstå oppbyggingen av en vamp. 2. danse et utvalg av folkedanser og gammeldans 1. notere egenprodusert musikk ved hjelp av grafisk eller tradisjonell notasjon 2. bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram til å manipulere lyd og sette sammen egne komposisjoner 1. diskutere særtrekk ved rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers folkemusikk og gjøre rede for egne musikkpreferanser Eleven skal mestre deltakelse i samspill med utgangspunkt i sanger med enkle akkordprogresjoner. Eleven skal lære å danse et utvalg danser som: Ringdanser Reel Vals Polka Reinlender Eleven skal lære å beherske ulike notasjonsformer Eleven skal lære å spille etter ulike notasjonsformer. Eleven skal lære å beherske digitalt utstyr. Eleven skal lære å sette sammen musikalske mønster og rytmeseksjoner ved hjelp av IT. Eleven skal lære å kjenne igjen og skille ut særtrekk ved forskjellige lands folkemusikk, og samtidsmusikk som: norsk, samisk, irsk, afrikansk, latin og samtidsmusikk 2. gjenkjenne og benevne forskjellige instrumenter og ensembler innenfor ulike sjangere Eleven skal lære å kjenne instrumentene i folkemusikk, gammeldans samt forskjellige blåse- og strykeinstrumenter.

15 Kompetansemål 9. TRINN 1. bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter 2. bruke relevante faglige begreper i presentasjon av et arbeid med selvvalgt musikk 1. skape egne danseuttrykk med utgangspunkt i musikkens karakter 2. gjøre rede for regler for opphavsrett knyttet til bruk av musikk 1. gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk fra improvisert musikk og rytmisk musikk. 2. gjenkjenne og benevne forskjellige instrumenter og ensembler innenfor ulike sjangere Kjennetegn på måloppnåelse: Eleven skal forstå besifringssystemet, Eleven skal lære å spille sammen med utgangspunkt i varierende akkordprogresjoner. Eleven skal mestre å kjenne igjen og bruke musikalske begrep som f.eks. intro, riff, ostinat, vamp, bluesskjema, bluesskala, bru, rap, dynamikk, ABA-form, instrumentasjon og lydbilde. Eleven skal lære å tyde musikkens karakterer, og uttrykke denne med bevegelse alene og sammen med andre. Eleven skal lære om de lover og regler som gjelder, og betydningen av disse som: Åndsverksloven. Bli kjent med feks. I-tunes Eleven skal lære å gjenkjenne forskjellige sjangere som: Utviklingen av afroamerikansk musikk, pop, jazz. Kjente utøvere og komponister Eleven skal mestre å gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk innen utvalgte perioder fra jazz- og rockhistorien, og bli kjent med sentrale aktører.

16 3. uttrykke og formidle refleksjon om musikk som kunst- og kulturuttrykk og som underholdnings- og forbruksvare Eleven skal mestre å reflektere over musikk som bruk i ulike sammenhenger f.eks. reklame og varehus. Eleven skal lære å Se sammenhengen mellom musikk og bilde i musikkvideo og i film. Kompetansemål 10. TRINN 1. velge uttrykk og formidlingsform i egen musisering og grunngi valgene. 2. øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk 3. bruke relevante faglige begreper i presentasjon av et arbeid med selvvalgt musikk 1. improvisere over et eksisterende musikalsk materiale som inspirasjon for egne komposisjoner 2. bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram til å manipulere lyd og sette sammen egne komposisjoner Kjennetegn på måloppnåelse: Eleven skal mestre å presentere og spille selvvalgt musikk, og begrunne egne valg. Eleven skal mestre å sette sammen, øve inn og framføre ei forestilling som inneholder musikk/dans/drama Eleven skal forstå og bruke relevante faglige begrep slik at disse blir en naturlig del av elevenes språk. Eleven skal lære å improvisere over et kjent tema/melodi. Eleven skal mestre å ta digitale opptak av egne samspill for så å Bearbeide disse opptakene. 1. diskutere særtrekk ved rytmisk musikk, Eleven skal mestre å kjenne igjen og skille ut

17 kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers folkemusikk og gjøre rede for egne musikkpreferanser 2. uttrykke og formidle refleksjon om musikk som kunst- og kulturuttrykk og som underholdnings- og forbruksvare særtrekk ved forskjellige lands folkemusikk, rytmisk musikk og samtidsmusikk. Eleven skal mestre å reflektere over det kunstneriske uttrykk i ballett og musikaler.

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Rammeplan for kulturskolen. På vei til mangfold

Rammeplan for kulturskolen. På vei til mangfold Rammeplan for kulturskolen På vei til mangfold Rammeplan for kulturskolen 3 Produksjonsgruppe: Marianne Mathisen, Grimstad kommunale kulturskole INNHOLD Fabiola Charry Hege Faremo Gjengår, Trondheim kommunale

Detaljer

Når barn lager musikk mellom kreativitet og læring

Når barn lager musikk mellom kreativitet og læring Når barn lager musikk mellom kreativitet og læring Av Jon Helge Sætre Boka Improvisasjon kunsten å sette seg selv på spill inneholder en rekke artikler som diskuterer improvisasjonsaspektet fra forskjellige

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Notat 13/2004. Prikken Vinding. Drama. For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA

Notat 13/2004. Prikken Vinding. Drama. For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA Notat 13/2004 Prikken Vinding Drama For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA 2004 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Prikken Vinding Høgskulen i Volda 0805-8075 Bente Lien

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål Denne veiledningen består av en felles

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen... 10 Sosial kompetanse gjennom lek...11

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

TONALITETEN I FOLKEMUSIKKEN

TONALITETEN I FOLKEMUSIKKEN TONALITETEN I FOLKEMUSIKKEN AV STEINAR OFSDAL, OSLO Innledning Å samtale med musikkfolk om tonalitet kan fortone seg svært forskjellig, alt etter hvem man snakker med. Det er fordi vi alle har hatt helt

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNN NSKOLEN GRAN KOMMUNE 1 PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNNSKOLEN INNHOLD FORORD... 4 INNLEDNING... 5 KORT OM LESING... 6 SKOLE HJEMSAMARBEID... 7 KARTLEGGING... 7 1. ÅRSTRINN...

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager 2011-2014 Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager Innledning Våren 2011 har pedagogiske ledere i Frelsesarmeens barnehager utarbeidet progresjonsplaner for Rammeplanens 7 fagområder. Det er tatt

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

HVORDAN KAN BILDEBØKER STIMULERE SPRÅKLIG BEVISSTHET OG LESELYST

HVORDAN KAN BILDEBØKER STIMULERE SPRÅKLIG BEVISSTHET OG LESELYST HVORDAN KAN BILDEBØKER STIMULERE SPRÅKLIG BEVISSTHET OG LESELYST Den første lese- og skriveopplæringen Formidling av bildebøker på storskjerm! Dag Bern og Lise Hellerud INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre:

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: SAMFUNNSFAG, SPRÅK OG ØKONOMI: Psykologi : Formål et psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Musikkformidling som kommunikasjon En skolekonsert sett ut fra ulike kommunikasjonsmodeller og vinkler.

Musikkformidling som kommunikasjon En skolekonsert sett ut fra ulike kommunikasjonsmodeller og vinkler. Helge Øye: Mamp -05 Musikkformidling som kommunikasjon En skolekonsert sett ut fra ulike kommunikasjonsmodeller og vinkler. Det er torsdag på Fjordheim barneskole, klokka er 09.00, stedet er gymsalen.

Detaljer

Vi spiller i band! (et veiledningshefte for band) Av Roy Botten, juni 2009. Dette veiledningsheftet følger studieplan R5401 ØVING I BAND, - 1 -

Vi spiller i band! (et veiledningshefte for band) Av Roy Botten, juni 2009. Dette veiledningsheftet følger studieplan R5401 ØVING I BAND, - 1 - Vi spiller i band! (et veiledningshefte for band) Av Roy Botten, juni 2009 Dette veiledningsheftet følger studieplan R5401 ØVING I BAND, - 1 - Dette heftet er ment å være et enkelt og lettforståelig hjelpemiddel

Detaljer

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd TID FOR TALENT Talentutvikling i musikk Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd 5. september 2008 Forsidefoto: John Petter Reinertsen INNHOLD 1. INNLEDNING...5 1.1 Utvalgets

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR ET MELLOM BARNEHAGE, SKOLE, HELSESTASJON OG BIBLIOTEK Innhold Innledning 1 Barnehagedelen hvordan lese og forstå planen. 2 0-2 år. 3 2-3 år. 4 3-4 år. 5 5 år. 7

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat.

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Fra Gudstjenesteboken 2011 Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Innhold: Noen hovedbegreper i ordningen s. 02

Detaljer