Rensing eller kvotekjøp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rensing eller kvotekjøp"

Transkript

1 NTNU TPG 4140 NATURGASS Rensing eller kvotekjøp Innføring av pilotmarked for klimakvoter i Norge og EU fra januar 2005 en diskusjon av tidlige virkninger SEMESTEROPPGAVE GRUPPE 3 ANJA RYDNING HILDEGUNN BRUDEVOLL ANN MYHRER ØSTENBY BERIT SANDE TRONDHEIM NOVEMBER 2005

2 Sammendrag Klimaproblemet er en av de viktigste utfordringer det internasjonale samfunn står overfor. I januar i år ble det i Norge og EU innført et kvotesystem for handel med utslippsløyver for klimagasser, som en del av strategien for å prøve å gjøre noe med problemet. Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke om kvoteregimet ser ut til å gi de ønskede effekter. Etter at pilotsystemet ble innført har det vært en stigning i kraftprisene, og kvotesystemet har fått skylden. Denne oppgaven ser på sammenhengen mellom kraft- og kvotepris i Norge og Europa. Innføring av windfall-skatt på vannkraftverkenes unormale fortjeneste under det nye regimet diskuteres. I tillegg drøftes det om en inkludering av de konsesjonsgitte gasskraftverkenes CO 2 -utslipp i kvotesystemet kan sees på som indirekte subsidiering av forurensende gasskraft. En økning i kraftprisen er en naturlig følge av kvotesystemet og ønskelig sett fra et miljømessig synspunkt. Det synes som om denne sammenhengen ikke er formidlet tydelig nok blant folk flest. Det kunne før regjeringsskiftet se ut til at Norge, ved å inkludere gasskraftverkenes klimagassutslipp i kvotesystemet, ville velge å utsette løsning av klimaproblemet ved å kjøpe seg ut av sine forpliktelser. En mer fremtidsrettet og ansvarlig politikk ville være å satse tyngre på rene energikilder og renseteknologi allerede nå. Det ser ut til at den nye regjeringen i større grad er seg sitt ansvar bevisst. ii

3 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii Innholdsfortegnelse...iii Figurliste... iv Innledning... 1 Klimaproblemet, klimakonvensjonen og Kyoto-protokollen... 2 Kvoteregimet... 4 Tidlige virkninger av kvoteregimet på kraft- og kvotepriser... 7 Unormal fortjeneste i vannkraftverkene Subsidiert gasskraft? Utflagging Avsluttende kommentarer Referanser Figurer Vedlegg iii

4 Figurliste Figur 1: Temperaturendring 19 Figur 2: Spot-pris på strøm, Norge, Figur 3: Spot-pris på strøm, Europa, Okt 04-Sept Figur 4: Korrelasjon mellom hydrologi og elektrisitetspriser 20 Figur 5: Priser og volum på EU CO 2 -kvoter 21 Figur 6: Produksjonskostnader avhengig av energikilde 21 Figur 7: CO 2 -kvoters virkning på kraftpris 22 Figur 8: Optimalt utslippsnivå 22 Figur 9: Strømpriser Figur V-1: Optimalt utslippsnivå 24 Figur V-2: Rensekostnadskurve, utslippsstandarder 25 Figur V-3: Rensekostnadskurve, utslippsavgifter 27 Figur V-4: Rensekostnadskurve, kvotehandel 28 iv

5 Innledning I januar 2005 ble det i Norge og EU innført et marked for CO 2 -kvoter som et ledd i satsingen på å redusere klimagassutslippene i verden. Kvoteregimet er nå i en prøveperiode på tre år, fra 2005 til 2007, og lover og regler utprøves. Kvoter kan kjøpes og selges direkte mellom selskaper og/eller på etablerte kvotebørser, som for eksempel den nordiske kraftbørsen Nordpool. I årene 2008 til 2012 skal så EU og Norge tilpasse seg Kyoto-forpliktelsene med eventuelt reviderte regler for kvotehandel. Pilotmarkedet som nå er innført vil kunne gi verdifulle erfaringer og signaler om hva som kan bli viktige problemstillinger når kvotehandel skal innføres i større omfang. Noen virkninger synes allerede tydelige. Kvoteprisen har vist seg å være høyere enn forventet, samtidig som prisen på elektrisitet har økt i takt med prisen på kvoter. I denne semesteroppgaven skal sammenhengene mellom kvotepris og prisen på elektrisitet i Norge og Europa studeres. Det vil fokuseres på om kvoteregimet så langt ser ut til å gi de forventede virkninger med hensyn til dagens energisystem. 1

6 Klimaproblemet, klimakonvensjonen og Kyoto-protokollen Klimaproblemet er globalt sett kanskje den største miljøutfordringen vi står overfor. FNs klimapanel har lagt frem dokumentasjon på at klimaet er i endring og konkluderer med at det nå foreligger nye og sterke bevis på at det meste av oppvarmingen som er observert over de siste 50 år, kan tilskrives menneskeskapte aktiviteter (Miljøverndepartementet, ). Selv om det globale klimaet ikke er stabilt, har klimaendringene de siste hundre år vært betydelige sett i et tusenårsperspektiv (se figur 1). Tegn på dette er blant annet at den globale middeltemperaturen har økt med om lag 0,6 C over de siste 150 år, og at nedbøren har økt med mellom 5 og 10 % over de nordlige breddegrader i det 20. århundre (Cicero, 2005a). Globale klimaendringer kan medføre alvorlige økologiske og helsemessige konsekvenser, og få store økonomiske ringvirkninger. Klimakonvensjonen var det første virkelige forsøket på å håndtere klimaproblemet internasjonalt. Klimakonvensjonen har som mål å stabilisere konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren på et akseptabelt nivå. Med akseptabelt nivå menes det et nivå som ikke vil føre til farlig menneskeskapt påvirkning av miljøet. Konvensjonen ble vedtatt i 1992 og trådte i kraft i 1994, og la dermed det første viktige grunnlaget i det internasjonale arbeidet for å motvirke menneskeskapte klimaendringer. Det neste skrittet i kampen for å redusere utslipp av klimagasser er Kyoto-protokollen. Kyoto-protokollen ble ferdigbehandlet i 1997 og bidrar til å utdype og konkretisere industrilandenes forpliktelser i Klimakonvensjonen. Viktigst er det at den fastsetter rettslig bindende utslippsforpliktelser for det enkelte industriland og EU. Målet er å redusere industrilandenes samlede utslipp av klimagasser med minst 5 % i forhold til 1990-nivå i perioden Den prosentvise størrelsen på forpliktelsene varierer fra land til land (Miljøverndepartementet, ). Kyoto-protokollen trådte i kraft 16. februar 2005 da den ble ratifisert av Russland. Russlands ratifisering sørget for at over 55 land og 55 % av industrilandenes totale CO 2 -utslipp i 1990 er underlagt protokollens, noe som var et krav for ikrafttredelse. Det er åpnet for bruk av flere ulike mekanismer for oppnåelse av Kyoto-protokollens mål. Kyoto-mekanismene omfatter, som tillegg til nasjonale tiltak, prosjektsamarbeid mellom industriland (felles gjennomføring), prosjektsamarbeid mellom industriland og utviklingsland 2

7 som ikke er underlagt Kyoto-krav (grønn utviklingsmekanisme) og handel med utslippskvoter mellom industriland (op.cit.). Samarbeid under disse mekanismene vil etter intensjonen oppfylle de spesifikke utslippsmål på en mest mulig samfunnsøkonomisk optimal måte. Vi vil i det følgende se nærmere på kvotehandel som reguleringsmekanisme for forurensing. 3

8 Kvoteregimet Kvotehandel representerer et skille i metoder for å redusere skadelige utslipp. Tradisjonelt sett har det vært benyttet forbud, utslippsstandarder eller miljøavgifter for å redusere uønskede utslipp. Problemet med disse mekanismene er at de ikke nødvendigvis reduserer utslippene der det er billigst (Cicero, 2005b). Se vedlegg 1 for en drøfting av de ulike reguleringsmekanismer i forbindelse med forurensing. Kvotehandel er en markedsbasert reguleringsmekanisme som planlegges brukes for å oppfylle Kyoto-protokollens forpliktelser mer kostnadseffektivt. I all enkelthet går et slikt system ut på at myndighetene først setter en totalkvote tillatt utslipp. Dette utslippet fordeles deretter på de enkelte forurensere, slik at summen av alle utdelte kvoter tilsvarer totalutslippet. Det spesielle med kvoter i forhold til utslippsstandarder er at de er salgbare. Kvotene kan fordeles på ulike måter. De kan tildeles vederlagsfritt ut fra historiske utslipp eller eventuelt auksjoneres bort. Etter utdeling kan de ulike bedrifter selv velge om de vil benytte kvoten eller om de heller vil redusere sine utslipp og deretter selge kvoten i markedet. Om totalkvoten er satt slik at det er knapphet på utslippsløyver, vil kvotene få en verdi i markedet. Bedriftene med rensekostnader under kvoteprisen vil da finne det mest lønnsomt å redusere sitt utslipp og selge sin tildelte kvote. Bedrifter som har høyere kostnader forbundet med rensing, vil velge å kjøpe kvoter så lenge prisen er lavere enn rensekostnaden. På denne måten vil det renses der det er rimeligst først (SØK 1101, 2005). Hensikten med kvotesystemet er at utslippene reduseres til totalkvotenivået på en samfunnsøkonomisk optimal måte. Hvor mye utslippene skal reduseres er avhengig av totalkvoten og altså opp til myndighetene. Hvor mye det koster bedriftene å redusere utslippene er avhengig av utdelingsmåte for kvotene, samt hvor stor totalkvoten er i forhold til eksisterende utslippsnivå. Om totalkvoten er liten nok vil prisen på CO 2 -kvoter bli høy, og kostnadene i forbindelse med rensing eller eventuelt kjøp av kvoter vil bli høye. Dette vil etter intensjonen gjøre mer miljøvennlige kraftproduksjonsmetoder mer konkurransedyktige, og vi vil få en vridning mot mer miljøvennlige løsninger i energisektoren (og andre forurensende sektorer). 4

9 Kostnadsøkningen for forurensende produksjonsmetoder er ikke spesiell for kvotemekanismen, men en generell virkning av forurensingsregulering. Dette er viktig å være klar over i den videre lesing av oppgaven. Ved å heve produksjonskostnadene for forurensende bedrifter ved pålegging av en ekstra kvotekostnad, blir samfunnets miljøkostnader tatt hensyn til på samme måte som andre produksjonskostnader og vil gjenspeiles i produktets markedspris (op.cit.). I januar i år startet både EU og Norge opp hvert sitt kvotemarked for CO 2 -utslipp. På denne måten har de tyvstartet handelen med utslippskvoter før dette blir innført for alle land som har ratifisert Kyoto-protokollen i De tidlige kvotesystemene skal gjelde fra 2005 til Systemene er mindre omfattende enn hva man planlegger å innføre i Kyotoprotokollens virkeperiode fra Det norske systemet omfatter foreløpig bare ca 10% av klimagassutslippene (store deler av det resterende utslipp er underlagt CO 2 -avgift eller andre særegne avtaler). Det europeiske systemet omfatter rundt 50 % av det totale CO 2 - utslippet, men utelater andre klimagasser. I Norge er også lystgass, PFK og SF6 tatt med. Det er lagt opp til at det norske og det europeiske systemet skal kunne slås sammen til et system. Denne sammenkoblingen er tenkt å skje innen Kyoto-perioden starter i Det er antatt at en slik kobling vil gi en mer effektiv ressursbruk og større tilgang på rimelige kvoter for Norge. Det norske systemet er av denne årsak forsøkt gjort så likt EUs system som mulig (Berg et al., 2004). Virksomhetene som allerede i denne tidlige fasen er blitt kvotepliktige har fått tildelt 95% av sine kvoter vederlagsfritt både i Norge og i EU. Straffegebyr ved overtredelse av utslippskvoten er også lik for Norge og EU i den første perioden (40 Euro/tonn) (op.cit.). Selv om systemene er forsøkt gjort så like som mulig finnes der forskjeller. Disse er, i tillegg til at ulike gasser er innlemmet, hovedsakelig at ulike sektorer i samfunnet omfattes av kvotesystemet. Dette er naturlig da det er store forskjeller i industrien i Norge og i EU. Store deler av EUs klimautslipp kommer fra kraftsektoren, mens dette ikke er tilfellet for Norge (op.cit.). Det tidlige kvotesystemet i Norge og EU vil gi verdifulle erfaringer med kvotehandel. Allerede nå er virkninger registrert. Administrerende direktør Bill Schelderup i Bergen Energi gikk i august ut i avisene og ba EU-kommisjonen om å stanse handelen med CO 2 -kvoter, da 5

10 han mener systemet virker mot sin hensikt (Dagsavisen, 2005). Vi skal se nærmere på reaksjonene som er kommet. Disse er spesielt knyttet til hvordan kraftprisen og kvoteprisen har utviklet seg etter at kvoteregimene ble innført. 6

11 Tidlige virkninger av kvoteregimet på kraft- og kvotepriser Kraftprisen øker som følge av handel med CO 2 -kvoter. Dette er erfaringer gjort ved den nordiske kraftbørsen Nordpool etter kvotehandelen åpnet i februar i år. Figur 2 og 3 viser kraftprisene i henholdsvis Norge og Europa i 2004 og Figur 2 viser ingen stor prisøkning fra i fjor til i år i Norge. Gjennomsnittlig ligger prisnivået noenlunde likt foreløpig. Først når vi vet at så langt i år har det regnet mye mer enn i fjor, er denne likheten verdt å notere seg. Figur 4 viser sammenhengen mellom hydrologi og elektrisitetspriser. Historien viser en sterk korrelasjon mellom disse. Det er imidlertid et klart avvik fra trenden etter kvotehandelen kom i gang i januar i år. Tidligere kunne nordmenn flest trøste seg med billigere strøm når regnet plasket ned. Slik har det ikke vært i år. Nedbørsgevinsten er i stedet kommet til syne i Statkrafts og de andre kraftselskapenes regnskaper (Aftenposten, 2005b). I følge Statkraftdirektør Eli Skrøvset er det CO 2 -kvotene, samt høyere olje- og gasspris som har gjort at strømprisene har holdt seg stabile selv om strømproduksjonen har økt over 40 %. Økningen i kraftpris skyldes i all hovedsak kvotepålegget for de europeiske kullkraftverkene. Det er kullkraftverkene som styrer kraftprisen i det europeiske markedet som også Norge er en del av (se s. 9). Disse kraftverkene er såkalt storforbrukere av CO 2 -kvoter. CO 2 - kvotekostnaden øker produksjonskostnaden for kullkraftverkene (en kvotepris på 20 Euro/tonn er beregnet til å øke strømprisen med 5-10 øre /kwh), og denne kostnaden gjenspeiles naturligvis i strømprisen. Dette gir også norske kraftleverandører en mulighet til å justere prisene opp til markedspris, og vannkraftverkene får en unormalt høy fortjeneste. Prisene på CO 2 -kvoter har steget kraftig siden innføringen av kvoteregimet i januar. Til å begynne med ble en CO 2 -kvote på ett tonn omsatt for rundt 2 Euro, nå koster den over 20 Euro. I juli var den nesten oppe i 30 Euro. Dette kommer tydelig frem i figur 5, der prisen for Europeiske CO 2 -kvoter vises for Prisen på kvoter har vist seg å bli høyere enn man hadde trodd. I følge Dagens Næringsliv (2005a) antok ekspertene på forhånd at kvoteprisen ville ligge rundt 7 Euro/tonn. I dag kan det se ut til at prisen har stabilisert seg rundt 20 Euro/tonn. Den høye kvoteprisen har sammenheng med en økt olje- og gasspris. Dette har gjort kullkraften mer lønnsom, og produksjonen i kullkraftverkene har økt. Disse etterspør en stor mengde CO 2 -kvoter. Stor etterspørsel gir også høye priser. Markedet er imidlertid enda ungt og det er uvisst hvordan kvoteprisen kommer til å utvikle seg videre. 7

12 Etter nesten ett år med kvotehandel er det naturlig å vurdere om kvotesystemet ser ut til å fungere slik det er tenkt. Bill Schjeldrup hevder i uttalelsen nevnt over at kvotesystemet ikke fungerer etter intensjonen da det nå er mer lønnsomt å produsere kullkraft enn gasskraft, i stedet for at de omsettelige kvotene har fått kraftindustrien til å satse på mer miljøvennlige produkter. Men ikke alle er enige i at kvotesystemet har skylden for de høye strømprisene vi har i dag. I stor grad er kvotene delt ut gratis til kraftverkene og omsetningen av kvoter har til nå har vært liten i forhold til de totale utslippene. Det er derfor, i følge Pål Presterud, direktør ved Cicero Senter for Klimaforskning, liten grunn til å tro at kvoteprisen skulle ha en vesentlig innvirkning på strømprisen allerede nå. Sett i lys av dette har utvilsomt en 50 % økning i kullprisen det siste ett og et halvt år, samt en betydelig økning i gassprisen det siste halvåret, hatt langt større betydning for strømprisen enn handel med CO 2 -kvoter. Vi kan heller ikke, i følge Presterud, se bort fra at kraftprodusentene nå benytter en turbulent og uoversiktlig situasjon til å skru opp prisene, og synes det er helt greit at det nye CO 2 - kvotesystemet får skylden. I så fall er det en klar indikasjon på at kraftmarkedet ikke fungerer som det bør (Dagens Næringsliv, 2005b). En økning i strømprisen er en forventet og ønskelig følge av kvotehandel med CO 2. Gunnar Eskeland, som er forskningsleder ved Cicero poengterer at fra et klimabeskyttelsesperspektiv er det ingen tvil om at en ønsker at CO 2 -kvoter fører til høyere strømpriser, slik at forbrukerne utfordres til å redusere forbruket (Aftenposten, 2005b). Diverse uttalelser i media vitner om at det trengs en klargjøring av hvordan kvoter og kvotepris innvirker på kraftprisen. Vi har i den forbindelse forsøkt å utvikle en figur som viser dette. Samtidig ønsker vi å forklare hvordan kvotemekanismen kan bidra til en vridning fra forurensende kraftproduksjon mot mer miljøvennlige teknologier. Hvordan kvotekostnaden spiller inn på de ulike kraftkilders lønnsomhet er vist i figur 6. Denne viser forskjellen i produksjonskostnader per kwh og kvotehandelens innvirkning for ulike energikilder. Forutsetningene som er tatt i forbindelse med utvikling av figuren finnes i vedlegg 2 og 3. Kullkraft er i dag den klart rimeligste måten å produsere kraft på. Men kullkraft er også den mest forurensende teknologien for elektrisitetsproduksjon. Dette medfører en kostnad for samfunnet som ikke gjenspeiles i markedsprisen for kullkraft. Figuren viser at miljøvennlig teknologi som vindkraft og gasskraft med CO 2 -håndtering er langt fra konkurransedyktig i 8

13 forhold til kullkraften om vi tar utgangspunkt kun i produksjonskostnadene. Vannkraft er derimot lønnsomt, problemet er at utbyggingspotensialet er begrenset. Ved å innføre reguleringsmekanismer ønsker en at samfunnets miljøkostnader skal innlemmes i kraftprisene. Under et kvoteregime vil miljøkostnaden vises som en ekstra kvotekjøpskostnad, eventuelt høyere produksjonskostnad i forbindelse med rensing. Av grafen ser vi at dette gjør kullkraftproduksjon mer kostbart med det samme. Det er da mer sannsynlig at vindkraft og gasskraft med CO 2 -håndtering vil klare å bli konkurransedyktig innen et ikke altfor langt tidsrom. På vår figur ser det ut som om gasskraft uten CO 2 -håndtering vil være mer lønnsomt enn kullkraft under et kvotehandelsregime. Dette står ikke i forhold til medieuttalelsene vi har nevnt tidligere. Nå har det seg imidlertid slik at vi i våre forutsetninger har lagt til grunn en lav gasspris (75 øre/sm 3 ), et stort gasskraftverk med høy virkningsgrad, samt en høy kvotepris (200 NOK/tonn). Dette kan bety at prisen for gasskraft uten rensing er uforholdsmessig lav. Usikkerhet rundt fremtidige priser og reguleringsmekanismer gjør med en relativt liten kostnadsfordel om der skulle være noen, at villigheten til å investere i gasskraftverk i stedet for tradisjonelle kullkraftverk foreløpig er begrenset. Vi har tatt utgangspunkt i en markedspris for kraft som i hovedsak settes av kullkraftprodusentene. Dette er tilfellet i Europa i dag, da det er kullkraften som dekker den siste produserte kwh som er nødvendig for å dekke energietterspørselen, og dermed er det kullkraftens marginalkostnad som styrer kraftprisen. Dette vises i figur 7 (gjelder dekning av norsk forbruk). Denne figuren viser kun variable produksjonskostnader, til forskjell fra figur 6, der også aktuelle investeringskostnader er tatt med. Vann-, vind-, og kjernekraft, samt import og kraft fra CHP (Combined Heat and Power)-verk har en lavere variabel driftskostnad (enhetspris for import) enn kullkraft og denne kapasiteten vil dermed utnyttes før kullkraftkapasiteten. Kapasiteten fra de overnevnte energikilder er imidlertid ikke stor nok for dekning av det totale energibehov, og dermed vil også kullkraftverkene produsere kraft. Kraftprisen i et perfekt marked er lik marginalkostnaden til den siste produserte enhet, som dermed er lik kullkraftmarginalkostnaden. Dette illustreres i figur 7, ved et totalbehov på rundt 400 TWh. Figuren viser også hvordan kraftprisen stiger ved innføring av kvotehandel. 9

14 Bill Schjeldrups overnevnte uttalelse vitner om liten forståelse for hvordan kvoteregulering virker. At kullkraft fremdeles er mer lønnsomt enn gasskraft har ikke noe med kvotesystemet å gjøre, men med det faktum at prisene på olje og gass har steget. Uten CO 2 -kvotene ville kullkraft vært enda mer lønnsomt enn mer miljøvennlig gasskraftproduksjon. Kvoteregulering er ulikt andre forurensingsmekanismer i virkning kun med hensyn på kostnadseffektivitet, ikke i miljøeffekt. Miljøeffekten er avhengig av den bestemte totalkvoten. Dette vises i figur 8. Settes totalkvoten for utslipp for høy (restutslippet Q for høyt) vil miljøeffekten bli liten. Marginal rensekostnad (MCC) er da lavere enn marginal skadekostnad (MDC) per mengde utslipp. Større miljøeffekt krever lavere totalkvote (lavere restutslipp Q), noe som igjen vil føre til at kvoteprisen stiger. Kvoteprisen vil i et perfekt marked være lik marginal rensekostnad for den sist rensede enhet (MCC). Av figuren ser vi at denne blir høyere når restutslippet avtar. Kraftprisen vil som vi har sett naturlig stige når kvoteprisen stiger. En nærmere gjennomgang av hvordan kvotesystemet virker er gitt i vedlegg 1. 10

15 Unormal fortjeneste i vannkraftverkene Vannkraftverkene i Norge får for tiden kritikk i mediene fordi det hevdes at strømprisene er urimelig høye i forhold til nedbørsmengden (nrk, 2005). Det ser ut til at vi er på vei bort fra de lave strømprisene vi hadde på 1990 tallet. Dette kommer tydelig frem i figur 9. Av denne figuren ser en også at prisen på strøm i Norge varierer kraftig fra år til år. Hovedsakelig har det tidligere vært temperaturer og magasinbeholdning som førte til endringene i strømprisen. Potensialet for fortjeneste i vannkraftverkene øker ved innføring av kvotesystemet. Kvotehandelen fører som tidligere forklart til et hopp i norske strømpriser, da vi er en del av det europeiske kraftmarkedet. Figur 4, 6 og 7 viser at potensialet for fortjeneste for vannkraftprodusentene har steget kraftig siden prisene styres av kullkraftprodusentene. Det er strømkundene som må betale den økte strømprisen, mens produsentenes inntjening øker. Det argumenteres således i media for at fortjenesten til kraftverkene går på det offentliges bekostning, og at det bør innføres windfall-skatt (se vedlegg 4). Ved en eventuell innføring av windfall-skatt, vil det være interessant å se hvor midlene blir brukt. Det er mulig at de ikke blir øremerket på noen måte og går inn som en del av andre skatter og avgifter. Alternativt kan midlene brukes til forskning på og subsidiering av andre fornybare energikilder, som vindkraft, bølgekraft og så videre. En tredje mulighet er at skattene går direkte til kjøp av CO 2 -kvoter, som man igjen kan si er å subsidiere gasskraft i Norge, noe vi tar for oss senere. I Norge var alle kraftselskaper eid av myndighetene fram til Da ble selskapene privatisert, men Staten og kommunene har fortsatt betydelige interesser i de aller fleste kraftleverandørene (se vedlegg 5). Dette gjør at når kraftleverandørene har store overskudd og uventet profitt, er det til en stor grad Staten og kommunene som nyter godt av dette i form av eierutbytte. Spørsmålet er om en windfall-skatt vil føre mer penger tilbake til samfunnet enn det statens eierutbytte allerede gjør. Vil en skatt bare kreve mer administrasjon og overføringskostnader? På den andre siden er det mulighet for at det er praktisk lettere å distribuere inntektene fra en skatt til ønskelige formål, som forskning, enn fra profitt til regionene med store vannkraftressurser. 11

16 Subsidiert gasskraft? Hvordan CO 2 -kvotene fordeles har stor innvirkning på kostnadsfordelingen ved oppfyllelse av Kyoto-protokollen. I Norge har til sammen 51 virksomheter fått særskilt tillatelse til kvotepliktig CO 2 -utslipp og blitt tildelt kvoter for perioden (sft.no, 2005b). I desember 2004 ble det vedtatt av Stortinget at også gasskraftverkene som i dag har fått konsesjon skal underlegges kvotesystemet. Kvotesystemet frem til 2008 baserer seg på å dele ut 95% av kvotene vederlagsfritt, mens i Kyoto-perioden fra vil i følge Aftenposten (2005a) 90% av kvotene trolig deles ut gratis. Myndighetene må dermed i denne perioden kjøpe kvoter internasjonalt som de gir gratis til bedriftene. Det hevdes dermed at dette tilsvarer en kraftig statlig subsidiering av forurensende gasskraft siden gasskraftverkene selv ikke må betale for store deler av utslippene sine. Denne indirekte subsidieringen av gasskraftverkene er av stor størrelsesorden. Det er i Norge gitt konsesjon til tre gasskraftverk; på Kårstø (430 MW), Kollsnes (390 MW) og på Skogn (800 MW) (sft.no, 2005a). Verket på Kårstø er foreløpig det eneste som er besluttet skal bygges. Naturgass AS oppgir at verket vil ha et CO 2 -utslipp på tonn/år ved full drift (sft.no, 2005b). Antar vi at dette utslippet er basert på best mulig tilgjengelig teknologi og at utslippene vil være tilsvarende for de andre gasskraftverkene med konsesjon, vil dette si at Staten må kjøpe kvoter tilsvarende (( tonn / 430 MW * ( ) MW)*90% =) 4,2 millioner tonn CO 2 per år i Kyoto-perioden, om alle verkene bygges. Hvis vi går ut fra en pris på 200 NOK/tonn tilsvarer dette 840,9 MNOK i året, eller 4,2 mrd over de 5 år Kyoto-avtalen varer. Til sammenligning er det i årets statsbudsjett foreslått bevilget 2,02 mrd i støtte til teknologiutvikling gjennom Gassnova og Gassteknologifondet (OED, 2005a og b). Det ble i 2004 brukt 384 MNOK på vindkraft (OED, ). Men disse tallene er små sammenlignet med den ekstra inntjeningen norske vannkraftverk vil ha per år om wind-fallfortjenestene holder seg. Med en gjennomsnittlig produksjon på 123 TWh og et påslag i prisen på 10 øre/kwh utgjør dette 12,3 mrd NOK i året! I miljøbevegelsen vekket CO 2 -subsidieringen krasse reaksjoner. Politikerne har ikke forstått at det er bedre å bruke pengene på rensing enn forurensing. Klimautfordringene kan brukes til å etablere ny teknologi, sier Bellonas Frederic Hauge til Aftenposten (2005a). Ny teknologi kan igjen føre til økt næringsvirksomhet i Norge, og vise seg å være lønnsomt på lang sikt. 12

17 Norge burde være seg sitt ansvar bevisst som rik energinasjon og gjøre en innsats for å utvikle lønnsom miljøvennlig produksjonsteknologi og ta i bruk miljøvennlig kraft. Det er ikke lett å bestemme hvem som bør bære kostnadene for reduksjon av klimagassutslipp. Det kan virke svært uansvarlig av et rikt land som Norge om det satses på et system der Staten påtar seg store kostnader i forbindelse med å kjøpe seg ut av kommende Kyoto-forpliktelser. Det er dette de gjør ved å legge til rette for bygging av gasskraftverk uten CO 2 -håndtering. En bedre løsning på det økende energibehovet i Norge kunne heller være å støtte andre og mer miljøvennlige former for energiproduksjon som for eksempel gasskraft med CO 2 -håndtering og vindkraft. Det ser imidlertid ut som om den nye regjeringen ønsker å vri fokus mer i denne retning med sine lovnader om støtte til bygging av CO 2 -renseanlegg ved de konsesjonsgitte gasskraftverkene (OED, 2005b). Dette er en løsning som synes fornuftig. Staten tar da på seg storparten av kostnaden i forbindelse med oppnåelse av de kommende Kyoto-forpliktelsene ved å rense egne klimagassutslipp, og dermed gå foran som et godt forbilde i internasjonal sammenheng. At staten tar disse kostnadene i stedet for at hele kostnaden tillegges gasskraftutbyggerne synes også fornuftig. Det er tross alt befolkningen som bruker kraften og sørger for at forbruket er så stort at vi nødvendigvis havner langt til høyre på den horisontale aksen på figur 7, og trenger å benytte de forurensende, kostbare energikilder som befinner seg der. 13

18 Utflagging Det fryktes at bedrifter vil flytte utenlands for å slippe unna kvoteforpliktelsene. Det har i media blitt hevdet det eksisterende kvotesystemet bygger på en grov systemfeil fordi det var ment for et globalt marked og ikke for et regionalt (PIL-sjef Lier-Hansen, Dagens Næringsliv, 2005b). USA og Australia har ikke ratifisert Kyoto-protokollen og har dermed ikke forpliktet seg til å redusere sine utslipp. Det som er blitt kalt karbonlekkasje (bl.a. utflytting av bedrifter til land utenfor Kyoto-området), vil dermed bli en aktuell problemstilling også når protokollen trer i kraft. Det ville være ille om USA og Australia skulle profitere på utflytting av bedrifter fra Kyoto-området på bekostning av Europa, Japan og Canada som følge av konkurransevridende effekt av handel med CO 2 -kvoter. Allerede i dag hevdes det av blant andre Hydro-sjef Eivind Reiten at virkningene av kvotemekanismene er så tydelige i Norge at utflagging er en reell fare (Dagens Næringsliv, 2005c). Når det er sagt, må det også påpekes at trusselen om utflytting av bedrifter som følge av miljøpålegg har forekommet så lenge slike virkemidler har vært i bruk. Forskning har imidlertid tidligere vist at det er andre faktorer som driver fram utflytting av bedrifter enn slike pålegg. 14

19 Avsluttende kommentarer En økning i kraftprisen er en naturlig følge av kvotehandelssystemet. Temperatursvingninger, forbruksendring og innføring av kvoter er forhold som påvirker strømprisen. Disse faktorene kan virke mot hverandre. Kvotehandelen har bare vart i underkant av ett år og det numeriske grunnlaget for å si om kraftprisen har en direkte sammenheng med kvotehandelen er således enda et tynt grunnlag for å trekke sikre konklusjoner. Likevel vil det være en naturlig følge av kvotehandelen at vi kan se en konstant økning i kraftprisen de kommende år. Årsaken til dette er at produksjon av kraft fra visse kilder vil koste mer, og dette er en kostnad produsentene vil prøve å overføre til kundene dersom det er mulig. Så lenge det er kullkraften som får styre prisene, vil en kostnadsøkning for denne type energiproduksjon påvirke prisene i hele markedet, og all kraft blir dyrere. Det eksisterer mange misforståelser rundt intensjonen med kvotehandel og dens effekter. Det framkommer i media at kvotesystemet ikke fungerer, og at kvotesystemet er skyld i at norske kraftpriser har steget. Dette vitner om uklarhet rundt kvotemekanismen og dens virkninger. I denne oppgaven har vi sett på hva kvoter er, hvorfor de er innført og hva innføringen av et handelssystem for kvoter har ført til. At strømprisen øker er en naturlig og ønskelig følge av kvotesystemet. Økt kraftpris fører etter intensjonen til lavere forbruk, som igjen vil lede til lavere produksjon og dermed utslipp av klimagasser. Det er også ønskelig å vri produksjon av kraft bort fra forurensende kullkraftverk og mot renere energikilder. Å innføre et kvotesystem øker de økonomiske insentivene for dette. For å skape oppslutning rundt de valgte problemløsningsmetoder, i dette tilfellet kvotesystemet, er det essensielt å skape forståelse og støtte fra folk flest. Det synes nødvendig med oppklaring i media, samt generelt mer informasjon i samfunnet omkring forurensingsregulering. Beskatning av vannkraftverkene kan betviles. Det er hovedsakelig Staten og kommunene som eier de norske vannkraftverkene, og overskuddet går dermed tilbake til det offentlige allerede uten skattlegging. Innføring av en windfall-skatt kan imidlertid føre til at midler øremerkes og fordeles til områder der det er mulig å utnytte midlene maksimalt til utvikling av fornybar energi, og å fordele den ekstraordinære inntekten fra vannkraften jevnt i samfunnet. 15

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene Nr. 1/2000 Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene ISBN 82-7478-228-3 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum 0101 Oslo Tlf. 22 40 24 00 Faks 22 40 24 10 www.naturvern.no

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Lag på lag i norsk klima- og energipolitikk

Lag på lag i norsk klima- og energipolitikk Annegrete Bruvoll og Hanne Marit Dalen * Utvikling av effektive politikktiltak er hovedfokus i energi- og miljøøkonomisk forskning. Standard økonomisk teori gir klare råd om hvordan kostnadseffektivitet

Detaljer

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO Norsk energi Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål Utarbeidet for NHO 23. april 2013 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Verdiskaping

Detaljer

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Analyserapport Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad 2013 I Desember 2012 II III FORORD Statnett planlegger å bygge nye kabelforbindelser

Detaljer

ØKONOMISK FORUM TEMA: KLIMA

ØKONOMISK FORUM TEMA: KLIMA ØKONOMISK FORUM NR. 5, 2007 61. årgang NR. 5 2007 61. årgang ØKONOMISK FORUM TEMA: KLIMA Mads Greaker og Knut Einar Rosendahl Bjart Holtsmark Torstein Bye og Michael Hoel Steffen Kallbekken og Silje Pilberg

Detaljer

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Tilgang

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Gratis klimakvoter og investeringer i ren teknologi

Gratis klimakvoter og investeringer i ren teknologi Knut Einar Rosendahl og Halvor Briseid Storrøsten* Tildeling av gratis klimakvoter kan påvirke bedrifters insentiver til å investere i renere produksjonsteknologi. I denne artikkelen diskuterer vi effektene

Detaljer

Grønn kraft og varme

Grønn kraft og varme Bellona Rapport Nr. 3:1999 Grønn kraft og varme Miljøeffektive energiløsninger i det 21. århundre T. Palm, C. Buch, B. Kruse, E. Sauar Juni 1999 Utgitt av Miljøstiftelsen Bellona Bellona Rapport Nr. 3:1999

Detaljer

ØKONOMISK FORUM RENTEPROGNOSER. Bergo: Fiva: BAILOUT-PROBLEMET. Gabrielsen: EKSKLUSIVITET OG KONKURRANSE. NR. 2 2007 61. årgang

ØKONOMISK FORUM RENTEPROGNOSER. Bergo: Fiva: BAILOUT-PROBLEMET. Gabrielsen: EKSKLUSIVITET OG KONKURRANSE. NR. 2 2007 61. årgang ØKONOMISK FORUM NR. 7 61. årgang Bergo: RENTEPROGNOSER Fiva: BAILOUT-PROBLEMET Gabrielsen: EKSKLUSIVITET OG KONKURRANSE ØKONOMISK FORUM ANSVARLIG NUMMERREDAKTØR Egil Matsen egil.matsen@svt.ntnu.no REDAKTØRER

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

THEMA Rapport 2011-18. Karbonpriskompensasjon

THEMA Rapport 2011-18. Karbonpriskompensasjon THEMA Rapport 2011-18 Karbonpriskompensasjon Utarbeidet for Miljøverndepartementet Desember 2011 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 5 2 INNLEDNING... 8 2.1 Introduksjon og bakgrunn... 8 2.1.1 Karbonlekkasje... 8

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Europas grønne skifte

Europas grønne skifte Rapport nr. 1/2013 Europas grønne skifte Energisektoren i Europa er i sterk endring, men går det fort nok? Klimautslippene skal kraftig ned og fornybar energi vokser. Politisk usikkerhet og økonomisk uro

Detaljer

September 2010 MOTORVEIER KRAFTTAK FOR. bør brukes til beste for miljø og grønn verdiskapning

September 2010 MOTORVEIER KRAFTTAK FOR. bør brukes til beste for miljø og grønn verdiskapning September 2010 MOTORVEIER KRAFTTAK FOR PÅ RIKTIG VILLSPOR KRAFTBRUK Miljøkonsekvenser En rapport om hvordan av kortere norsk reisetid kraft bør brukes til beste for miljø og grønn verdiskapning ISBN: 978-82-7478-284-6

Detaljer

Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk

Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2010 Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk av Sigbjørn Nome Veileder: Professor Mikael Rønnqvist Masterutreding i fordypningsområdet: Økonomisk

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Klimafeber, økonomi & naturverdier

Klimafeber, økonomi & naturverdier Undertegnede Helge Briseid Risnes ble født 12. februar 1948 på Farsund sykehus. Min tipptippoldefar på morssiden, Tobias Simonsen Briseid, kom fra gamle Herad kommune og solgte gården sin på Briseid i

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

Tysklands Energiewende

Tysklands Energiewende Rapport nr. 02/2014 Tysklands Energiewende Hva er bakgrunnen for Energiewende? Hvordan endrer omstillingen tysk og europeisk energimarked? Hvilke utfordringer må Tyskland løse? Jostein Røynesdal INNHOLD

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Konkurransesituasjonen i det norske markedet for strøm til sluttbrukere

Konkurransesituasjonen i det norske markedet for strøm til sluttbrukere Siviløkonomoppgave i Økonomisk Styring/Samfunnsøkonomi Konkurransesituasjonen i det norske markedet for strøm til sluttbrukere Jan André Trollsås Norges Handelshøyskole Bergen Juni 2008 Veileder: Kurt

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Smart Garasje TET4850 Eksperter i team Smarte Nett Gruppe 6: Rune Haugland, Mats Lieungh, Leif Arne Müller og Knut-Harald Bakke Våren 2011 Eksperter i Team

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler Gruppe 3: Jeanette Bøe Sarah Lasselle Christopher Gebs Anders Thoresen Sandnes 2. mai

Detaljer

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer