INFORMASJONSDOKUMENT TIDE ASA. Organisasjonsnummer Utarbeidet i forbindelse med foreslått fisjon av Tide ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSDOKUMENT TIDE ASA. Organisasjonsnummer 912 423 921. Utarbeidet i forbindelse med foreslått fisjon av Tide ASA"

Transkript

1 -- INFORMASJONSDOKUMENT TIDE ASA Organisasjonsnummer Utarbeidet i forbindelse med foreslått fisjon av Tide ASA Informasjonsdokumentet medfører ikke et tilbud om tegning av aksjer, og er kun utarbeidet for å gi informasjon om Tide ASA etter fisjon. Finansiell rådgiver 20. desember 2010

2 Tide ASA Informasjonsdokument Viktig informasjon 1 Dette Informasjonsdokumentet er utarbeidet av Tide ASA ( Tide eller Selskapet ) i forbindelse med den foreslåtte fisjon av Tide ASA ( Fisjon ). Informasjonsdokumentet er utarbeidet i henhold til løpende forpliktelser for selskaper som er notert på Oslo Børs. Informasjonsdokumentet har blitt oversendt Oslo Børs for gjennomgang før offentliggjøring. Informasjonsdokumentet er ikke et prospekt og har heller ikke blitt godkjent av Finanstilsynet i henhold til regler som gjelder for kontroll og godkjennelse av prospekt. Informasjonen i Informasjonsdokumentet er oppdatert per dokumentets dato. Informasjonsdokumentet medfører ikke et tilbud om tegning av aksjer, og er kun utarbeidet for å gi informasjon om den foreslåtte Fisjon. Dette Informasjonsdokumentet må ikke benyttes i noen annen hensikt enn å vurdere Fisjonen. Enkelte uttalelser i Informasjonsdokumentet gjelder fremtidige forhold. Fremtidige forhold er forbundet med en rekke risiko og usikkerhetsmomenter. De faktiske forhold vil derfor, når de inntrer, kunne avvike vesentlig fra det som fremkommer i uttalelsene om fremtidige forhold. En investering i aksjer vil alltid være forbundet med risiko, da aksjekursen kan være utsatt for kurssvingninger, det være seg gjennom både markedsgenerelle og selskapsspesifikke forhold. I kapittel 2 i Informasjonsdokumentet er det beskrevet en del risikoforhold og usikkerhetsmomenter relatert til Selskapet og dets virksomhet, Tide Sjø og dets virksomhet og til Fisjonen som bør tas med i betraktning i forbindelse med vurdering av Fisjonen. Dette Informasjonsdokumentet er underlagt norsk rett. 1 Med mindre annet fremgår av sammenhengen, skal ord og uttrykk som benyttes i dette Informasjondokumentet forstås slik det fremgår av kapittel 9. Ord og uttrykk som er definert i flertall skal også tolkes tilsvarende i entall, og visa versa. 1

3 Tide ASA Informasjonsdokument Innhold 1 Risikoforhold Selskapsspesifikke risikoforhold for Tide og Tide Sjø Finansiell risiko Risiko knyttet til Fisjon Risiko knyttet til verdipapiret Tide ASA Ansvarserklæring Styret i Tide Beskrivelse av Tide før Fisjonen Fakta og historikk Juridisk struktur før Fisjonen Virksomhetsoversikt Tide Buss Tide Sjø Tide Verksted Forskning og utvikling, patenter og lisenser Organisasjon Eierstyring og selskapsledelse Meldepliktige eierinteresser Fisjon av Tide ASA Bakgrunn for Fisjonen Ny struktur som en følge av Fisjonen Styrevedtak vedrørende Fisjonen Tidsplan Fisjonen Fremgangsmåte ved fastsettelse av vederlaget i Fisjonen Oppgjør for brøkdeler i deleforholdet i Fisjonen Vilkår for gjennomføring av fisjonen Annet vedrørende fisjonen Beskrivelse av Tide ASA etter Fisjonen Juridisk struktur Virksomhet Strategi Organisasjon Meldepliktige eierinteresser Forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker Vesentlige kontrakter Kapitalisering og gjeldsforpliktelser Arbeidskapital Beskrivelse av Tide Sjø Fakta Juridisk struktur Historikk Virksomhet Ledelse og styre Forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker Vesentlige kontrakter Historisk finansiell informasjon Historisk finansiell informasjon Revisor Vesentlige endringer i finansiell stilling Aksjekapitalens utvikling Utvalgt finansiell informasjon

4 Tide ASA Informasjonsdokument 8 Pro forma finansiell informasjon Bakgrunn Regnskapsprinsipper anvendt Kilder og basis for utarbeidelse av pro forma finansiell informasjon Pro forma resultatoppstilling for Pro forma resultatoppstilling for 3Q Pro forma balanse for 3Q Uttalelse utarbeidet av uavhengig revisor Definisjonsliste Annen informasjon Fremlagte dokumenter Dokumenter inntatt ved referanse Appendiks

5 Tide ASA Informasjonsdokument 1 Risikoforhold I beskrivelsen nedenfor fremkommer flere risikoforhold som anses relevante for Tide og beregning av bytteforholdet i Fisjonen. Beskrivelsen er gjort etter beste skjønn, men er ikke uttømmende, slik at andre forhold som ikke fremkommer nedenfor, eller i dette dokument, også kan ha betydning for Tide og / eller Tide Sjø. 1.1 Selskapsspesifikke risikoforhold for Tide og Tide Sjø Anbudsutsetting og økt fremtidig konkurranse Kontrakter innen buss- og fergevirksomhet er i betydelig grad gjenstand for anbudskonkurranse. Slike anbudskonkurranser kan medføre usikkerhet omkring marginer på fremtidige transportoppdrag for vinneren av anbudene, og eventuelt tap av eksisterende transportoppdrag, herunder tap av omsetning, dersom man taper anbud på ruter som man betjener før eventuell anbudsutlysing. I mange tilfeller innebærer anbudene krav til nytt materiell med dertil hørende kapitalbehov Betydelige investeringer knyttet til fremtidige anbud Aktører innen transportnæringen må løpende vedlikeholde og investere i transportmidler. I forbindelse med utlysing av nye anbud, både innen buss- og sjøtransport, blir det ofte stilt krav om nytt materiell i varierende omfang. Innen busstransport er det vanlig at det stilles krav om gjennomsnittlig alder på bussmateriellet, mens det innenfor sjøtransport ofte spesifiseres om anbudet skal betjenes med ny eller brukt tonnasje. Ofte stiller også myndighetene tekniske og miljømessige krav til utstyret, for eksempel kan det kreves gassdrevne busser eller båter, som ofte er dyrere enn dieseldrevet utstyr. Uansett må det påregnes betydelige investeringer knyttet til konkurranse om fremtidige anbud. Dersom Selskapet påtar seg store investeringsforpliktelser, kan Selskapet bli påført økonomiske tap dersom passasjer- eller inntektsgrunnlaget faktisk viser seg å bli lavere enn estimert eller kostnadsnivået blir høyere enn forventet Usikkerhet med hensyn på fremtidig utbyttepotensial Tide har historisk hatt som målsetting å ha en utbyttegrad på 30 %. Tide vil også etter Fisjonen ha som ambisjon å føre en aktiv utbyttepolitikk og opprettholder målet om 30 % utbyttegrad. Dersom Selskapet tildeles flere kapitalintensive anbud, kan målsetningen om betaling av ubytte bli tilsidesatt for en kortere eller lengre periode. Dersom Tides resultat påvirkes vesentlig av engangshendelser, for eksempel gevinst på salg av eiendeler, kan målsetningen om 30 % utbyttegrad bli fraveket i perioden dette gjelder for Forurensning av ytre miljø Tide forurenser det ytre miljø gjennom utslipp i luft og sjø fra busser, ferger og hurtigbåter. Det arbeides målrettet med å redusere utslippene. Konsernet er bevisst på å investere i materiell på sjø og land som har høy miljøstandard og lave utslipp til naturen. Tide Sjø følger opp miljøplanen som er nedfelt i næringen. Selskapets plan er blant annet å redusere utslippene med 10 % innen Det arbeides med å bli sertifisert som en Miljøfyrtårnsbedrift. Analyse av utslipp fra alle Tide Sjøs ferger og hurtigbåter pågår. Selskapet har meldt inn de fleste skipene i selskapet i Næringslivets Nox-fond for å redusere utslippene av avgasser. Fra og med 1. juli 2009 driver Tide Sjø naturgassdrevne passasjerferger i Oslofjorden. Alle passasjerfergene i Oslofjorden har tinnfritt bunnstoff. Alle Tide sjøs fartøy over 400 brt har gyldig IAPP- og IOPP- sertifikat som krevd av Sjøfartsdirektoratet. Tide Buss benytter naturgass istedenfor diesel som drivstoff for bussene i den grad det teknisk er mulig, for å redusere NOx - utslippene, partikkel- og svovelutslippet. Tide Buss fremmer også klimaet gjennom drivstoffreduserende tiltak ved hjelp av forbedrede måleutstyr i bussene, og egne miljøprosedyrer for sine ansatte 4

6 Tide ASA Informasjonsdokument for å fremme energiøkonomisering. Støy og utslipp av stoffer som kan medføre miljøskader, har i 2009 vært innenfor de krav myndighetene stiller. 1.2 Finansiell risiko Markedsrisiko Valutarisiko Tide eksponeres for valutarisiko knyttet til det danske datterselskapet Tide Bus Danmark A/S som er et heleid datterselskap av Tide Buss AS. Risikoen er knyttet til omregning fra DKK til NOK, samt et svært begrenset antall transaksjoner, beløpsmessig av uvesentlig karakter. Utover dette, har Tide ingen løpende transaksjoner i utenlandsk valuta. Selskapet har imidlertid investert i tre gassferger som er gjort opp i euro i 2009 og regnet om til NOK til dagskurs på transaksjonsdato. I forbindelse med kjøp av gassfergene, kjøpte selskapet terminkontrakter tilsvarende 36 millioner euro for å ta bort noe av effekten for den høyere eurokurs på transaksjonstidspunktet. Prisrisiko Konsernet er eksponert for svingninger i priser på innsatsfaktorer, hvor drivstoff er den viktigste. Ved større svingninger i drivstoffprisene, åpner hovedtyngden av konsernets avtaler med offentlige oppdragsgivere opp for å avregne deler av variasjonene. Annen prisrisiko er knyttet til svingninger i aksjer for investeringer og andeler. Denne risikoen er begrenset til balanseført beløp av disse postene. Renterisiko Tides renterisiko er knyttet til langsiktige lån og bankinnskudd. Lån med flytende rente medfører en renterisiko for Tides kontantstrøm som delvis reduseres av den motsatte effekten av kontantekvivalenter med flytende rente. Fastrenteinstrumenter eksponerer Tide for virkelig verdi risiko og anvendes i henhold til Tides retningslinjer på dette området Kredittrisiko Tides eksponering for kredittrisiko er knyttet til kundefordringer samt transaksjoner i forbindelse med billettsalg. Kredittrisiko knyttet til billettsalg er minimal, siden oppgjør i all hovedsak er kontant. Kredittrisikoen for kundefordringene er også lav, siden motpart i det vesentlige er offentlige kunder. Maksimal risikoeksponering er balanseført verdi av de finansielle eiendelene i balansen Likviditetsrisiko Kontantstrømmene følges opp av selskapenes økonomiavdelinger og en sentral funksjon i Tide ASA. Tide har etablert en konsernkontoordning hvor samtlige selskaper i konsernet deltar. Nettobeholdning i konsernkontoordningen, positiv/negativ, blir bokført som kortsiktig fordring/gjeld i selskapsregnskapene. Det blir løpende gjennomført vurderinger av kontanter og kontantekvivalenter til å møte driftsrelaterte forpliktelser og lånebehov i forbindelse med investeringer. Selskapet har oppfylt sine forpliktelser ved forfall i Tide-konsernets strategi er å ha tilstrekkelig kontanter eller kredittmuligheter for til enhver tid å kunne finansiere drift og investeringer. 5

7 Tide ASA Informasjonsdokument 1.3 Risiko knyttet til Fisjon Risiko knyttet til gjennomføring av Fisjon Gjennomføring av Fisjon er betinget av beslutning om fisjon med 2/3 flertall i generalforsamling. Som det vil fremkomme av Tide s aksjonærliste, eier største aksjonær i Tide, Det Stavangerske Dampskibsselskap AS, 76,47 prosent av aksjene i Tide, slik at denne aksjonæren vil kunne avgjøre generalforsamlingens vedtak Risiko knyttet til bytteforholdet i Fisjonen Det bytteforholdet som er lagt til grunn for beregningen av nedskriving av aksjekapital i Tide ASA i forbindelse med Fisjonen er basert på en rekke forutsetninger som i stor utstrekning er skjønnsmessige og usikre, herunder fremtidig konkurransesituasjon, investeringsnivå, kapitalbehov m.v., og som hver for seg kan gi til dels store verdiutslag dersom disse endres. Tide, herunder Tides rådgivere, påtar seg intet økonomisk eller juridisk ansvar knyttet til beregningen av bytteforholdet. Fisjonen er en fisjon med likedeling og innebærer således ingen verdioverføring mellom aksjonærer som ved Fisjon med skjevdeling. Således har bytteforholdet kun betydning for fordeling av aksjekapital i Tide ASA, og regnskapsmessige verdier vil bli videreført til kontinuitet etter fisjonen Risiko knyttet til likviditet i aksjene i det overtagende selskap mottatt som vederlagsaksjer ved Fisjon Gjennomføring av Fisjonen vil innebære at deler av virksomheten fisjoneres til et selskap som ikke vil bli tatt opp til notering på børs. Således vil aksjonærene ikke ha mulighet til å omsette aksjer i overtagende selskap på regulert markedsplass. 1.4 Risiko knyttet til verdipapiret Tide ASA Risiko knyttet til aksjelikviditet Tide er børsnotert, med en bred aksjonærbase, men er likevel blant Børsens minst omsatte aksjer. Tide har til hensikt å iverksette tiltak for å bedre likviditeten i aksjen etter Fisjonen. Det er likevel usikkert om iverksatte tiltak vil gi ønsket effekt, og dersom omsetningshyppigheten forblir lav kan aksjonærer eller investorer potensielt risikere å ikke få gjennomført ønskede handler i Tide-aksjen uten store kursavvik fra siste aksjeomsetning Usikkerhet knyttet til fremtidig verdipotensial Tide har i hovedsak generert tilfredsstillende økonomiske resultater over tid. En positiv fremtidig verdiutvikling avhenger imidlertid av en rekke andre forhold, som i stor utstrekning er utenfor Selskapets kontroll. I tillegg kan det inntreffe kjente og ukjente fremtidige forhold, blant annet knyttet til anbudsutsettelse, som kan få negativ innvirkning på Selskapets verdipotensial. Det gis følgelig ingen garantier knyttet til Selskapets fremtidige verdiutvikling. Tide har i den senere tid høstet betydelige gevinster ved salg av eiendeler, hovedsakelig eiendom. Det er grunn til å forvente lavere fremtidig salg av eiendom og andre eiendeler med høy markedsverdi. 6

8 Tide ASA Informasjonsdokument 2 Ansvarserklæring 2.1 Styret i Tide Styret bekrefter at opplysningene i dette Informasjonsdokument, så langt styret kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser fra Informasjonsdokument som er av en slik art at det kan endre Informasjonsdokumentet s betydningsinnhold, og at styret har truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette. Bergen, 20. desember 2010 I styret for Tide ASA 7

9 Tide ASA Informasjonsdokument 3 Beskrivelse av Tide før Fisjonen 3.1 Fakta og historikk Fakta Tide ASA er allmennaksjeselskap med forretningsadresse Møllendalsveien 1A, N-5009 Bergen, tlf , faks Selskapet er stiftet i 1880 og er registrert i Foretaksregisteret med org. nr Som norsk allmennaksjeselskap er Selskapet underlagt norsk lovgivning og herunder lov om allmennaksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 45. Tide ASA (Tide) er en av de store aktørene innen kollektivtransport i Norge (ferge, hurtigbåt og buss) og Danmark (buss). Hovedkontoret er i Bergen. Det Stavangerske Dampskibsselskap AS er største eier i Tide ASA med 76,5 % av aksjene Historikk Tides historie er preget av den kontinuerlige konsolideringen og sammenslutningsbølgen som har rådet innenfor personbefordringsmarkedet på land og sjø. Forløperne til Tide, HSD ASA og Gaia Trafikk AS har ledet an i konsolideringen i personbefordringsmarkedet i henholdsvis Hordaland (HSD ASA) og Bergen og omegn (Gaia Trafikk AS). HSD ble stiftet i 1880, først som et rederi, og har siden den gang gjennom en rekke oppkjøp og fusjoner etablert seg som det største trafikkselskapet i Hordaland. I 1930 hadde Selskapet 14 dampskip og 3 motorskip på til sammen brutto reg. tonn. I 1897 ble Aktieselskapet Bergens Elektriske Sporvei etablert. Den 24. juni 1897 foretok det privateide Aktieselskapet Bergens Elektriske Sporveier, sin første prøvetur med sporvogner i Bergen. Sporveien forble på private hender frem til 1917 da kommunen overtok driften og skiftet navn på selskapet til Bergens Sporvei. På det tidspunkt var den samlede trafikklengde 10,4 kilometer og ble betjent av 51 sporvogner. I 1908, det samme året som den første bilen ble registrert i Bergen, kom de første rutebilrutene i gang i Norge. Den første ruten i Bergensområdet kom i gang i I 1920-årene ble det imidlertid fart i bussdriften. I tur og orden startet Fana Automobillag, Automobilruta Milde-Bergen, Aasane Automobillag, Laksevaag Kommunale Rutebilselskap, Nesttun- Osbanens Rutebiler og Bergens Sporvei med rutebiltrafikk. Sistnevnte selskap kjøpte sine første omnibusser i 1928 og etablerte sin første permanente rute mellom Torvallmenningen og Mulen 1. juli samme år. I bytrafikken kapret bussene markedsandeler fra sporvognene og utviklet seg fra å være et supplement, til å bli en reell konkurrent til trikken. I 1929 var HSD som største aksjonær med på å stifte Hardanger - Haugastøl Billag A/S, men det var først den 1. januar 1955 at HSD Bilane ble etablert gjennom en sammenslutning av 10 rutebillag i Hordaland. Etter denne store sammenslutningen hadde HSD Bilane ca 150 busser og fraktet ca 1,5 millioner passasjerer og ble med dette det største billaget i Norge på den tiden. I 1955 hadde Selskapet fortsatt 17 skip, men nå var forholdet snudd slik at det var 14 motorskip og 3 dampskip. Etter dette begynte en kraftig utbygging av flåten, med flere og flere rene bilferger. I 1980 var flåten på 34 båter, hvorav 25 bilferger, 4 snøggbåter og 5 andre båter. I 1961 fikk selskapet sin første hydrofoilbåt, MS Teisten. Det var fra 1960 at fergefrakt av biler virkelig skjøt fart, med en tidobling fra ca fraktede biler i 1961 til ca 1 million fraktede biler i I 1962 overtok HSD Det Midthordlandske Dampskipsselskap. I 1965 gikk det som da var blitt tre store selskaper sør for Bergen sammen til Bilruta Fana-Os-Milde L/L. Seks år senere slo Laksevåg Kommunale Rutebilselskap seg sammen med Bergen Sporvei og i 1974 overtok Åsane Billag den avdelingen Arna-Osterøy Billag hadde i Arna. I 1992 gikk Åsane Billag og Bilruta Fana-Os-Milde sammen til Pan Trafikk AS. I 1998 fusjonerte Pan og Bergen Sporvei til Gaia Trafikk AS. 8

10 Tide ASA Informasjonsdokument I år 2000 ble HSD Sjø etablert som et eget AS, og i 2001 ble Bergen-Nordhordland Rutelag (BNR) overtatt. Etter overtakelsen av BNR var flåten i 2003 oppe i ca 40 båter, hvorav ca 30 bilferger og ca 10 snøggbåter, og trafikken var kommet opp i 4,6 millioner fraktede biler pr. år. I 1999 ble HSD Buss etablert som et eget AS og selskapet overtok i løpet av perioden fra 1998 til 2003 Bergen- Hardanger-Voss Billag A/S (BHV), Vest Trafikk A/S, bussvirksomheten til Bergen-Nordhordland Rutelag A/S (BNR) og Haugaland Billag A/S. Med dette ble HSD Buss igjen et av de største privateide busselskapene i Norge og i 2003 fraktet HSD Buss ca. 15 millioner passasjerer med 630 busser. I 2004 ble Gaia Trafikk AS omorganisert til et konsern med Gaia Trafikk AS som morselskap med åtte datterselskap. Dette ble gjort for å møte fremtidens utfordringer på en offensiv måte og samtidig etablere en mer effektiv driftorganisasjon innen hvert virksomhetsområde. HSD drev i mange år også en utstrakt godstransport virksomhet, men dette ble etter hvert et så spesialisert område at man ikke lenger så store nok synergier med persontrafikk, og dermed ble HSD Transport AS solgt ut til Posten/NorCargo i I løpet av årene gjennomgikk HSD konsernet en rekke organisasjonsutviklingstiltak for å spisse virksomheten og tilpasse den til nye rammevilkår med anbudsutsetting av mye av kollektivtrafikken. Selskapsstrukturen ble konsolidert og konsernet sto igjen med kun to store datterselskap, HSD Buss AS og HSD Sjø AS, og morselskapet HSD ASA. I november 2006 fusjonerte HSD ASA med Gaia Trafikk AS og det nye storkonsernet endret navn til Tide. Tide og Det Stavangerske Dampskibselskp AS (DSD) inngikk 24. mai 2007 avtale om overdragelse av 100 % av aksjene i Stavangerske til Tide. Kjøpesummen ble gjort opp ved utstedelse av vederlagsaksjer i Tide. Det ble 26. juni 2007 besluttet forhøyelse av aksjekapitalen og utstedelse av vederlagsaksjer i en rettet emisjon mot DSD, hvor aksjene i Stavangerske utgjorde aksjeinnskuddet. Ervervet av 100 % av aksjene i Stavangerske styrket ferje- og hurtigbåtsegmentet i Tide konsernet. Selskapet ble ett av Norges største innenriks ferje- og hurtigbåtselskap. Viktige milepæler i Tide s historie: 2007: Tide erverver samtlige aksjer i Stavangerske 2006: HSD og Gaia Trafikk slår seg sammen til Tide ASA 2005: HSD Transport solgt til Posten/NorCargo AS 2005: HSD flytter inn i nytt hovedkvarter HSD Senteret i Møllendalsveien 1a i Bergen 2005: HSD Buss AS vinner sitt første større anbud utenfor Hordaland. All bussruteproduksjon på Haugalandet i Rogaland vunnet i samarbeid med Gaia Trafikk AS. 2004: HSD Sjø AS vinner sitt første anbud utenfor Hordaland. Sambandet Volda Folkestad i Møre og Romsdal vunnet i samarbeid med Stavangerske AS 2004: HSD innfører røykeforbud på alle sine fartøyer. 2003: HSD Godsbil AS og Haugaland Transport AS solgt til Suldal Billag AS 2003: HSD Buss AS tar over Haugaland Billag AS 2003: HSD innfører ordning med Konserntillitsvalgte 2001: HSD tar over buss-, gods- og fergedriften i Bergen Nordhordland Rutelag 2001: HSD Transport AS blir etablert 2000: HSD Sjø AS blir etablert 2000: Fusjon med Vest Trafikk, som blir en del av HSD Buss AS 1999: HSD Buss AS blir etablert Bergen Hardanger Voss Billag kommer inn i HSD 1998: HSD tar over Voss Frakt 1998: Pan Trafikk og Bergen Sporvei slår seg sammen til Gaia Trafikk AS. 9

11 Tide ASA Informasjonsdokument 1992: Åsane Billag og Bilruta Fana-Os-Milde slår seg sammen til Pan Trafikk AS 1991: HSD tar over Flaggruten 1974: Sameiet Flaggruten blir stiftet (HSD, DSD, SDA) 1965: Bilruta Fana-Os-Milde L/L blir etablert. 1962: HSD tar over Det Midthordlandske Dampskipsselskap 1961: HSD får hydrofoilbåt M/B Teisten 1955: HSD tar over 10 lokale bilselskap og HSD Bilane blir stiftet 1950: En klasse for alle reisende 1938: Første rene bilferge blir levert M/F Folgefonn 1935: Nesttun Osbanen legges ned, mens Nesttun Osbanens Rutebiler fortsetter driften 1928: Første bilferge (kombinert med gods og passasjerer). HSD er Norges første ruteselskap som starter bilruter 1928: Bergens Sporvei starter opp med sine første omnibusser 1917: Første bussrute etablert i Bergensområdet 1917: Bergen kommune overtar Aktieselskapet Bergens Elektriske Sporvei og endrer navnet til Bergens Sporvei 1897: Aktieselskapet Bergens Elektriske Sporvei etablert 1894: Forløperen til Bergen Sporveier, Nesttun Osbanen blir etablert 1890: HSD starter landliggerbyrå (reisebyrå) 1883: HSD tar over Det Vestlandske Dampskipsselskap 1880: HSD blir stiftet etter sammenslutning av selskapene Interesseselskapet Hardangeren (1869) og Det Søndhordlandske Dampskibsselskab (1871) 3.2 Juridisk struktur før Fisjonen Tide har vært gjennom en omstillingsprosess i Tide er omorganisert fra en konsernmodell til en holdingmodell. Tide endret videre også sin organisasjonsstruktur i Forretningsområdene som inngikk i Tide Reiser AS er fra og med 3. kvartal 2009 organisert og rapportert i segmentet Tide Buss. Tide Reiser ble deretter fusjonert med Tide Buss AS i første kvartal Diagrammet nedenfor viser juridisk struktur for Tide ASA før Fisjonen: Tide ASA Tide Sjø AS Tide Buss AS Tide Verksted AS Flekkefjord Dampskip. AS Tide Bus Danmark A/S Tide Buss Haugesund AS 10

12 Tide ASA Informasjonsdokument 3.3 Virksomhetsoversikt Kjernevirksomheten til Tide konsernet er persontransport av passasjerer med ferger og hurtigbåter til sjøs og busser på land, for offentlige og private kunder. I tillegg drives virksomhet under varemerket Tide Reiser. Driften i konsernet innebærer bemanning, teknisk drift og operasjon av transportmidlene. Driften ivaretar også innkjøp av reservedeler og forsyninger. Anskaffelse av nye busser, ferger og hurtigbåter behandles som egne anskaffelsesprosjekter. Tide-konsernet rapporterer følgende virksomhetsområder: Tide Sjø Drift av ferjesamband i Hordaland, Rogaland, Vest Agder, Trøndelag og Møre og Romsdal. Drift av hurtigbåtsamband på Møre, i Hordaland og Rogaland, samt i Oslofjorden. Drift av passasjerfergesamband i Oslofjorden. Totalt 13 anbudskontrakter i tillegg til løpende tilskuddskontrakter. Selskapet har 80 ferger og hurtigbåter. Tide Buss Drift av rutebussvirksomhet i Hordaland, Rogaland og i Danmark. Totalt 18 anbudskontrakter i tillegg til løpende kvalitetskontrakter. Drift av ekspressbussvirksomhet og andre reiselivsaktiviteter. Selskapet har rute- og turbusser. Tide Verksted Driver reparasjon og vedlikehold primært på Tides egne kjøretøy, samt noe eksternt salg. Aktiviteter under varemerket Tide Reiser Driver turbussvirksomhet, herunder ekspress rutedrift og bestillingskjøring, og opplevelsesreiser. Transporttjenestene leveres i hovedsak av Tide Buss og i noen grad Tide Sjø. Øvrig virksomhet Øvrig virksomhet består av selskaper og aktiviteter som hver for seg ikke er betydelige nok til å bli rapportert som egne segment. De er rapportert under andre avdelinger og består i hovedsak av konsernadministrasjon. Konsernenheter og fellesfunksjoner omfatter eiendomsvirksomhet, konsernregnskap, finans og IT. "Armlengdes avstand" er lagt til grunn for prising av interne varer og tjenester Inntekter per segment Under følger en fordeling av inntekter på segment i perioden som omfattes av den finansielle informasjonen i dette Informasjonsdokument. NOK Q 10 3Q 09 YTD 10 YTD Tide Buss Tide Sjø Tide Verksted

13 Tide ASA Informasjonsdokument Hovedkategorier solgte produkter / tjenester Tabell over hovedkategorier av solgte produkter/tjenester med angivelse av hovedkategorier for hvert regnskapsår i den perioden som omfattes av historisk finansiell informasjon: CPV Kode Beskrivelse av produkt/tjeneste Offentlig transport med buss X X X X Offentlig transport med rutebil/turbuss X X X X Skolebusskjøring X X X X Pasienttransport X X X X Transport av handikappede personer X X X X Transport av eldre X X X X Persontransport i rutekjøring X X X X Persontransport, ikke rutekjøring X X X X Sightseeing busstransport X X X X Utleie av busser og turistbusser med sjåfør X X X X Godstransport på vei 6111 Fergetransport X X X X 612 Sjøtransport av gods X X X X 614 Shippingvirksomhet X X X X Utleie av sjøgående skip med besetning X X X X Tjenester utført av beredskapsskip X X X X 6153 Utleie av båter med besetning X X X X 553 Restaurant og serveringstjenester X X X X 5552 Cateringvirksomhet X X X X Organisering av pakkereiser X X X X Salg av billetter og pakkereisetjenester X X X X Turistinformasjoner X X X X Turistguiding X X X X Reisetjenester X X X X Reiseledertjenester X X X X 6352 Transportformidling X X X X 636 Logistikktjenester X X X X Reparasjon og vedlikehold av busser X X X X Ombygging og istandsettelse av kjøretøyer X X X X 3.4 Tide Buss Tide Buss drifter i dag totalt 18 anbudskontrakter i tillegg til løpende kvalitetskontrakter. I tillegg driver forretningsområdet turbussvirksomhet, herunder ekspress rutedrift og bestillingskjøring, samt opplevelsesreiser. Selskapet har rute- og turbusser. Det er vunnet kontrakter til en totalverdi på ca. NOK 2,2 milliarder i Tide Buss sine kvalitetsavtaler med Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune løp ut Avklaring av avtaleforholdet ble gjort særskilt for året 2008, 2009, 2010 og Avtalen med fylket har i seg en nedtrapping i forhold til at anbud gradvis vil bli innført i Hordaland. Denne situasjonen innebærer at selskapet blir konkurranseutsatt og har risiko i kommende avtaleperiode både med hensyn til inntekter og kostnader. Tide Buss har anbudskontrakter med Skyss, innkjøpsenheten i Hordaland fylkeskommune, på rutekjøring i Austevoll, i Hardanger/Voss og Bergen - Sør. Videre har Tide Buss anbudskontrakten med Kolumbus i Stavanger på rutekjøring i Haugesund og omheng. Tide Buss vil i framtiden også arbeide videre med å regne på anbud utenfor Norge. Tide Bus Danmark A/S er til stede i det danske bussmarkedet, og det regnes jevnlig på utlyste anbud i Danmark. Dette er i tråd med selskapets strategi. 12

14 Tide ASA Informasjonsdokument Tide har nylig blitt innstilt til å vinne kontrakten på 1 av 4 anbudskontrakter knyttet til rutebussdrift i Trondheim. 3.5 Tide Sjø Sjø drifter 13 anbudskontrakter i tillegg til løpende tilskuddskontrakter. Selskapet har 80 ferger og hurtigbåter. Det er vunnet kontrakter til en totalverdi på ca. NOK 2,5 milliarder i Selskapet vant tre nye anbudskontrakter i Det gjaldt hurtigbåtkontrakten i Rogaland mellom Stavanger Byøyene/Usken Hommersåk med oppstart 1. januar I tillegg har selskapet vunnet to fergekontrakter i Hordaland. En kontrakt i Sunnhordland og en i Nordhordland, begge med oppstart i Tide Sjøs konkurranse i nye markedet har gitt resultat. Sogn og Fjordane fylkeskommune har innstilt Tide til å få kontrakten på persontransport med hurtigbåt mellom Bergen og Sogn og Fjordane i perioden 1. mai 2012 til 30. april Tide Verksted Verksted utfører verkstedstjenester i hovedsak for interne forretningsområder. 3.7 Forskning og utvikling, patenter og lisenser Selskapet har ikke patenter eller lisenser av betydning. Selskapet har rettigheter til å utføre transportoppdrag for offentlige myndigheter. Selskapet er ikke involvert i vesentlige forsknings og utviklingsprosjekter Konsesjonsbelagte tjenester Deler av den virksomheten som konsernet utfører er underlagt konsesjon. Dette gjelder rute- og ekspressbussvirksomheten og ferje- og hurtigbåtvirksomheten. Prisene på tjenestene blir endret etter årlige forhandlinger med stat og fylkeskommune. Grunnlaget for endringer er basert på trafikk- og kostnadsutvikling. Konsesjonene innebærer ingen rett eller plikt til å benytte bestemte eiendeler eller til å levere fra seg bestemte eiendeler ved avslutning av konsesjonsperioden. 3.8 Organisasjon Ansatte Utviklingen i antall ansatte siden 2003: 2003: (HSD) 2004: (HSD) 2005: (HSD + Gaia) 2006: (Tide) 2006: ca 700 (Stavangerske) 2007: : : Per i dag har Tide ca ansatte. De ansatte i Tide fordeler seg med ca på forretningsområde Tide Buss, ca 100 ansatte i Tide Verksted AS, ca ansatte i Tide Sjø, og totalt 10 ansatte i øvrige virksomheter i Tide ASA. 13

Tide ASA Forslag om Fisjon

Tide ASA Forslag om Fisjon Tide ASA Forslag om Fisjon Tide ASA vil bli restrukturert ved at de to hovedvirksomhetene som eies av Tide ASA, sjøvirksomheten og bussvirksomheten vil bli drevet som to uavhengige selskaper. Dette medfører

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Tide ASA Fjerde kvartal Bergen, 25. februar 2009

Tide ASA Fjerde kvartal Bergen, 25. februar 2009 Tide ASA Fjerde kvartal 28 Bergen, 25. februar 29 Viktig Melding Dette presentasjonsmaterialet ( Presentasjonen ) av Tide ASA ( Tide eller Selskapet ) er utarbeidet av Selskapet utelukkende for informasjonsformål.

Detaljer

Halvårsrapport Pr. 2. kvartal 2009

Halvårsrapport Pr. 2. kvartal 2009 Halvårsrapport Pr. 2. kvartal 2009 et 1. halvår 2009 Omsetningen i første halvår 2009 var på 1 653 MNOK sammenlignet med en omsetning på 1 525 MNOK i første halvår 2008. EBITDA i første halvår 2009 var

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Innkalling til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gt 6, 5015 Bergen (ved jernbanestasjonen) torsdag 29. juni 2006 kl. 10.00

Detaljer

Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet.

Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet. Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i andre kvartal på MNOK 38,7 mot MNOK 6,7 i andre kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap KONSERNFISJONSPLAN for konsernfisjon mellom Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019 som det overdragende selskap og Buskerud Trav Eiendom AS, org.nr. 914 868 068 som det overtakende selskap og Buskerud

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta Halvår rsrapp alvårsport rapport Pr. arta Pr. 2. al artal 21 et 1. halvår 21 Omsetningen i første halvår 21 var på 1 788 MNOK sammenlignet med en omsetning på 1 653 MNOK i første halvår 29. EBITDA i første

Detaljer

F U S J O N S P L A N

F U S J O N S P L A N F U S J O N S P L A N for fusjon mellom Møbelbygg AS (overdragende selskap) og Hjellegjerde Eiendom AS (overtakende selskap) med vederlag i aksjer i Hjellegjerde ASA (morselskap til overtakende selskap)

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal 29 et 3. kvartal 29 Omsetningen i 3. kvartal 29 var på 924 MNOK sammenlignet med en omsetning på 822 MNOK i 3. kvartal 28. EBITDA i 3. kvartal 29 var på 156 MNOK inklusiv salgsgevinster

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Halvårsrapport Pr. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport Pr. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport Pr. 2. kvartal 2011 et 1. halvår 2011 Omsetningen i første halvår 2011 var 989 MNOK sammenlignet med en omsetning på 970 MNOK i første halvår 2010. EBITDA første halvår 2011 ble 170 MNOK.

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 4. kvartal 2010

Kvartalsregnskap Pr. 4. kvartal 2010 Kvartalsregnskap Pr. 4. kvartal 2010 et 4. kvartal og foreløpig for året 2010 Omsetningen var 863 MNOK i 4. kvartal 2010 mot 889 MNOK i 4. kvartal 2009. Omsetningen var 3.588 MNOK i 2010 mot 3.467 MNOK

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Tide ASA Fjerde kvartal 2007. Bergen, 28. februar 2008

Tide ASA Fjerde kvartal 2007. Bergen, 28. februar 2008 Tide ASA Fjerde kvartal 27 Bergen, 28. februar 28 Viktig Melding Dette presentasjonsmaterialet ( Presentasjonen ) av Tide ASA ( Tide eller Selskapet ) er utarbeidet av Selskapet utelukkende for informasjonsformål.

Detaljer

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap)

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap) FUSJONSPLAN Mellom Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 (som det overtakende selskap) og Grieg Seafood Hjaltland AS org.nr. 983 400 981 og Grieg Marine Farms AS org.nr. 984 141 165 (som de overdragende

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT FORBEREDT I FORBINDELSE MED FUSJONEN MELLOM HARDANGER SUNNHORDLANDSKE DAMPSKIPSSELSKAP ASA OG GAIA TRAFIKK AS SOM GRUNNLAG FOR UTSTEDELSE OG NOTERING AV VEDERLAGSAKSJER I DET FUSJONERTE

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT FORBEREDT I FORBINDELSE MED FUSJONEN MELLOM HARDANGER SUNNHORDLANDSKE DAMPSKIPSSELSKAP ASA OG GAIA TRAFIKK AS SOM GRUNNLAG FOR UTSTEDELSE OG NOTERING AV VEDERLAGSAKSJER I DET FUSJONERTE

Detaljer

F I S J O N S P L A N

F I S J O N S P L A N F I S J O N S P L A N for fisjon av HJELLEGJERDE ASA Organisasjonsnummer: 912 685 144 som overdragende selskap med overføring til MØBELBYGG AS Organisasjonsnummer: 990 994 242 som overtakende selskap Utarbeidet

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008

Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i første kvartal 2008 på 723 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 516 millioner

Detaljer

UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA

UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA Den 21. april 2010 ble det holdt ordinær generalforsamling i BN Bank ASA ved bankens hovedkontor i Trondheim. Generalforsamlingen ble åpnet

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Kvartalsregnskap 4. kvartal 2009

Kvartalsregnskap 4. kvartal 2009 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2009 Tide konsernet 4. kvartal 2009 og foreløpig for året 2009 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 4. kv 2009 4. kv 2008 31.12.2009 31.12.2008 Driftsinntekter 889

Detaljer

FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM INSR INSURANCE GROUP ASA OG NEMI FORSIKRING AS

FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM INSR INSURANCE GROUP ASA OG NEMI FORSIKRING AS FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM INSR INSURANCE GROUP ASA OG NEMI FORSIKRING AS 1 FUSJONSPLAN Denne fusjonsplanen er inngått den 20. desember 2017 av styrene i (1) Insr Insurance Group ASA ("Insr") og (2)

Detaljer

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA Ekstraordinær generalforsamling i Fosen Trafikklag ASA ble avholdt tirsdag den 24. juni 2008 på Pirterminalen, Trondheim, fra kl 12.00.

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 10. mai 2007 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Tide ASA Endelig beslutning om kjøp av Stavangerske AS Utvidet børsmelding 25. mai 2007

Tide ASA Endelig beslutning om kjøp av Stavangerske AS Utvidet børsmelding 25. mai 2007 Tide ASA Endelig beslutning om kjøp av Stavangerske AS Utvidet børsmelding 25. mai 2007 BAKGRUNN Tide ASA ( Tide ) annonserte den 3. mai 2007 at styrene i Det Stavangerske Dampskibsselskab ( DSD ) og Tide

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT 1/81 INFORMASJONSDOKUMENT UTARBEIDET I FORBINDELSE MED UTSTEDELSE OG NOTERING AV VEDERLAGSAKSJER I TIDE ASA I ANLEDNING GJENNOMFØRING AV TINGSINNSKUDDSEMISJON I TIDE ASA VED ERVERV AV 100 % AV AKSJENE

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Forslag til vedtak Til innkallingens punkt 5: Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Til innkallingens punkt 6: Styret

Detaljer

1/12 FUSJONSPLAN. for fusjon mellom. Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA (HSD) org.nr. 912 423 921 som overtakende selskap

1/12 FUSJONSPLAN. for fusjon mellom. Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA (HSD) org.nr. 912 423 921 som overtakende selskap 1/12 FUSJONSPLAN for fusjon mellom Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA (HSD) org.nr. 912 423 921 som overtakende selskap og Gaia Trafikk AS (Gaia) org.nr. 910 363 239 som overdragende selskap

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Tide- fusjonen endelig en realitet.

Tide- fusjonen endelig en realitet. Tide- fusjonen endelig en realitet. Innledning Onsdag ettermiddag 25. oktober 2006 mottok HSD ASA og Gaia Trafikk AS meldingen om at Konkurransetilsynet ikke fant grunnlag for å gripe inn mot fusjonsplanene.

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 Styrene i Nordic Seafarms AS og Nordic Halibut AS har den 23. april 2015 inngått en fusjonsplan, hvor Nordic Halibut AS som overdragende

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP)

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) FISJONSPLAN FOR AKER SOLUTIONS ASA (SOM OVERDRAGENDE SELSKAP) OG KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) 5. april 2011 1. FISJONSPARTER Overdragende selskap: Aker Solutions ASA Org.nr.: 986 529 551 Forretningskommune:

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA Ekstraordinær generalforsamling i Fosen Trafikklag ASA holdes tirsdag den 24. juni 2008 i selskapets lokaler på Pirterminalen, Trondheim.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. Forrige regnskapsårs

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Vedlegg 1 Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Veiledning Tekst i eksemplene som er angitt med kursiv i parentes, anvendes kun ved behov. Når tekst

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2015 Halvårsrapport Torghatten ASA 2015 04.09.2015 side 1/5 Godt resultat i Torghatten ASA i første halvår Det har vært en stabil og god drift i alle segment

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 24. april 2012 Bærekonstruksjonene fra Moelven Limtre AS preger interiøret i biblioteket i Vennesla. Arkitekt: Helen &Hard. Foto: Ketil Jacobsen Moelven Industrier ASA

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundsgt. 17/19 i Bergen: torsdag den 27. mai 2010

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

blir med dette innkalt til Ordinær Generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl 15:00

blir med dette innkalt til Ordinær Generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl 15:00 Aksjeeierne i Tide ASA blir med dette innkalt til Ordinær Generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl 15:00 Generalforsamlingen holdes i Tide-senteret Møllendalsveien 1 a, 5009 Bergen Utlevering av stemmemateriell

Detaljer

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15.

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15. Til aksjonærene i Scana Industrier ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA den 26. april 2006 kl. 15.00 i Løkkeveien 103, Stavanger. Følgende saker foreligger til

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA Oslo, 30. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

STYRETS RAPPORT OM FISJON MED BANK2 ASA SOM OVERDRAGENDE SELSKAP I FISJONEN OG FINANS2 KAPITAL AS SOM OVERTAKENDE SELSKAP I FISJONEN

STYRETS RAPPORT OM FISJON MED BANK2 ASA SOM OVERDRAGENDE SELSKAP I FISJONEN OG FINANS2 KAPITAL AS SOM OVERTAKENDE SELSKAP I FISJONEN Til aksjonærene i Bank2 ASA Innledning STYRETS RAPPORT OM FISJON MED BANK2 ASA SOM OVERDRAGENDE SELSKAP I FISJONEN OG FINANS2 KAPITAL AS SOM OVERTAKENDE SELSKAP I FISJONEN Styrene i Bank2 ASA og Kapital

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA Ordinær generalforsamling avholdes Onsdag 11. mai 2011 kl 18.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 9. mai 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2008 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling, Shippingklubben, Oslo. 9. desember 2009. Gunnar Reitan Styrets formann

Ekstraordinær generalforsamling, Shippingklubben, Oslo. 9. desember 2009. Gunnar Reitan Styrets formann Ekstraordinær generalforsamling, Shippingklubben, Oslo 9. desember 2009 Gunnar Reitan Styrets formann 1 Kort historikk ogstatus Majoriteten av GTBs seismikkvirksomhetseparert separert ut ogsolgt i juni

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Reparasjonsemisjon innbrakte 155 millioner kroner Anbud Hardanger/Voss vunnet årlig omsetning 130 millioner kroner

Reparasjonsemisjon innbrakte 155 millioner kroner Anbud Hardanger/Voss vunnet årlig omsetning 130 millioner kroner Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Fortsatt god resultatutvikling for Tide-konsernet. Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2007 på 651 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 412 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Tide-konsernet 1. halvår 2008 Tide hadde en omsetning i første halvår 2008 på 1 525 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 1 046 millioner kroner i tilsvarende

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA Aksjonærene i Powel ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling ONSDAG 16. DESEMBER 2009 KL. 10:00 hos Powel ASA, Klæbuvn. 194, Trondheim.

Detaljer

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse)

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) FISJONSPLAN FOR FISJON AV NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) 1. FISJON Styret i North Bridge Nordic Property AS, org. nr 990

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes mandag den 15. juni 2009, klokken 1630 i Thon Conference

Detaljer

Høring forslag til fastsettelse av forskrift om beregning av flaggkrav i den norske rederiskatteordningen mv. Skattedirektoratets kommentarer

Høring forslag til fastsettelse av forskrift om beregning av flaggkrav i den norske rederiskatteordningen mv. Skattedirektoratets kommentarer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Katrine Stabell 15.11.2006 16.02.2007 Telefon Deres referanse Vår referanse 05/3804 SL RH/rla 2006/510426 /RR-NB/ KST/ 008 Finansdepartementet Postboks

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Onsdag 21. mars 2007 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA i Selskapets lokaler på Kverva i Frøya Kommune. 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2014 Halvårsrapport Torghatten ASA 2014 03.09.2014 side 1/5 Godt resultat i Torghatten ASA i første halvår Betydelig økning i aktiviteten i Torghatten konsernet

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer