INFORMASJONSDOKUMENT TIDE ASA. Organisasjonsnummer Utarbeidet i forbindelse med foreslått fisjon av Tide ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSDOKUMENT TIDE ASA. Organisasjonsnummer 912 423 921. Utarbeidet i forbindelse med foreslått fisjon av Tide ASA"

Transkript

1 -- INFORMASJONSDOKUMENT TIDE ASA Organisasjonsnummer Utarbeidet i forbindelse med foreslått fisjon av Tide ASA Informasjonsdokumentet medfører ikke et tilbud om tegning av aksjer, og er kun utarbeidet for å gi informasjon om Tide ASA etter fisjon. Finansiell rådgiver 20. desember 2010

2 Tide ASA Informasjonsdokument Viktig informasjon 1 Dette Informasjonsdokumentet er utarbeidet av Tide ASA ( Tide eller Selskapet ) i forbindelse med den foreslåtte fisjon av Tide ASA ( Fisjon ). Informasjonsdokumentet er utarbeidet i henhold til løpende forpliktelser for selskaper som er notert på Oslo Børs. Informasjonsdokumentet har blitt oversendt Oslo Børs for gjennomgang før offentliggjøring. Informasjonsdokumentet er ikke et prospekt og har heller ikke blitt godkjent av Finanstilsynet i henhold til regler som gjelder for kontroll og godkjennelse av prospekt. Informasjonen i Informasjonsdokumentet er oppdatert per dokumentets dato. Informasjonsdokumentet medfører ikke et tilbud om tegning av aksjer, og er kun utarbeidet for å gi informasjon om den foreslåtte Fisjon. Dette Informasjonsdokumentet må ikke benyttes i noen annen hensikt enn å vurdere Fisjonen. Enkelte uttalelser i Informasjonsdokumentet gjelder fremtidige forhold. Fremtidige forhold er forbundet med en rekke risiko og usikkerhetsmomenter. De faktiske forhold vil derfor, når de inntrer, kunne avvike vesentlig fra det som fremkommer i uttalelsene om fremtidige forhold. En investering i aksjer vil alltid være forbundet med risiko, da aksjekursen kan være utsatt for kurssvingninger, det være seg gjennom både markedsgenerelle og selskapsspesifikke forhold. I kapittel 2 i Informasjonsdokumentet er det beskrevet en del risikoforhold og usikkerhetsmomenter relatert til Selskapet og dets virksomhet, Tide Sjø og dets virksomhet og til Fisjonen som bør tas med i betraktning i forbindelse med vurdering av Fisjonen. Dette Informasjonsdokumentet er underlagt norsk rett. 1 Med mindre annet fremgår av sammenhengen, skal ord og uttrykk som benyttes i dette Informasjondokumentet forstås slik det fremgår av kapittel 9. Ord og uttrykk som er definert i flertall skal også tolkes tilsvarende i entall, og visa versa. 1

3 Tide ASA Informasjonsdokument Innhold 1 Risikoforhold Selskapsspesifikke risikoforhold for Tide og Tide Sjø Finansiell risiko Risiko knyttet til Fisjon Risiko knyttet til verdipapiret Tide ASA Ansvarserklæring Styret i Tide Beskrivelse av Tide før Fisjonen Fakta og historikk Juridisk struktur før Fisjonen Virksomhetsoversikt Tide Buss Tide Sjø Tide Verksted Forskning og utvikling, patenter og lisenser Organisasjon Eierstyring og selskapsledelse Meldepliktige eierinteresser Fisjon av Tide ASA Bakgrunn for Fisjonen Ny struktur som en følge av Fisjonen Styrevedtak vedrørende Fisjonen Tidsplan Fisjonen Fremgangsmåte ved fastsettelse av vederlaget i Fisjonen Oppgjør for brøkdeler i deleforholdet i Fisjonen Vilkår for gjennomføring av fisjonen Annet vedrørende fisjonen Beskrivelse av Tide ASA etter Fisjonen Juridisk struktur Virksomhet Strategi Organisasjon Meldepliktige eierinteresser Forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker Vesentlige kontrakter Kapitalisering og gjeldsforpliktelser Arbeidskapital Beskrivelse av Tide Sjø Fakta Juridisk struktur Historikk Virksomhet Ledelse og styre Forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker Vesentlige kontrakter Historisk finansiell informasjon Historisk finansiell informasjon Revisor Vesentlige endringer i finansiell stilling Aksjekapitalens utvikling Utvalgt finansiell informasjon

4 Tide ASA Informasjonsdokument 8 Pro forma finansiell informasjon Bakgrunn Regnskapsprinsipper anvendt Kilder og basis for utarbeidelse av pro forma finansiell informasjon Pro forma resultatoppstilling for Pro forma resultatoppstilling for 3Q Pro forma balanse for 3Q Uttalelse utarbeidet av uavhengig revisor Definisjonsliste Annen informasjon Fremlagte dokumenter Dokumenter inntatt ved referanse Appendiks

5 Tide ASA Informasjonsdokument 1 Risikoforhold I beskrivelsen nedenfor fremkommer flere risikoforhold som anses relevante for Tide og beregning av bytteforholdet i Fisjonen. Beskrivelsen er gjort etter beste skjønn, men er ikke uttømmende, slik at andre forhold som ikke fremkommer nedenfor, eller i dette dokument, også kan ha betydning for Tide og / eller Tide Sjø. 1.1 Selskapsspesifikke risikoforhold for Tide og Tide Sjø Anbudsutsetting og økt fremtidig konkurranse Kontrakter innen buss- og fergevirksomhet er i betydelig grad gjenstand for anbudskonkurranse. Slike anbudskonkurranser kan medføre usikkerhet omkring marginer på fremtidige transportoppdrag for vinneren av anbudene, og eventuelt tap av eksisterende transportoppdrag, herunder tap av omsetning, dersom man taper anbud på ruter som man betjener før eventuell anbudsutlysing. I mange tilfeller innebærer anbudene krav til nytt materiell med dertil hørende kapitalbehov Betydelige investeringer knyttet til fremtidige anbud Aktører innen transportnæringen må løpende vedlikeholde og investere i transportmidler. I forbindelse med utlysing av nye anbud, både innen buss- og sjøtransport, blir det ofte stilt krav om nytt materiell i varierende omfang. Innen busstransport er det vanlig at det stilles krav om gjennomsnittlig alder på bussmateriellet, mens det innenfor sjøtransport ofte spesifiseres om anbudet skal betjenes med ny eller brukt tonnasje. Ofte stiller også myndighetene tekniske og miljømessige krav til utstyret, for eksempel kan det kreves gassdrevne busser eller båter, som ofte er dyrere enn dieseldrevet utstyr. Uansett må det påregnes betydelige investeringer knyttet til konkurranse om fremtidige anbud. Dersom Selskapet påtar seg store investeringsforpliktelser, kan Selskapet bli påført økonomiske tap dersom passasjer- eller inntektsgrunnlaget faktisk viser seg å bli lavere enn estimert eller kostnadsnivået blir høyere enn forventet Usikkerhet med hensyn på fremtidig utbyttepotensial Tide har historisk hatt som målsetting å ha en utbyttegrad på 30 %. Tide vil også etter Fisjonen ha som ambisjon å føre en aktiv utbyttepolitikk og opprettholder målet om 30 % utbyttegrad. Dersom Selskapet tildeles flere kapitalintensive anbud, kan målsetningen om betaling av ubytte bli tilsidesatt for en kortere eller lengre periode. Dersom Tides resultat påvirkes vesentlig av engangshendelser, for eksempel gevinst på salg av eiendeler, kan målsetningen om 30 % utbyttegrad bli fraveket i perioden dette gjelder for Forurensning av ytre miljø Tide forurenser det ytre miljø gjennom utslipp i luft og sjø fra busser, ferger og hurtigbåter. Det arbeides målrettet med å redusere utslippene. Konsernet er bevisst på å investere i materiell på sjø og land som har høy miljøstandard og lave utslipp til naturen. Tide Sjø følger opp miljøplanen som er nedfelt i næringen. Selskapets plan er blant annet å redusere utslippene med 10 % innen Det arbeides med å bli sertifisert som en Miljøfyrtårnsbedrift. Analyse av utslipp fra alle Tide Sjøs ferger og hurtigbåter pågår. Selskapet har meldt inn de fleste skipene i selskapet i Næringslivets Nox-fond for å redusere utslippene av avgasser. Fra og med 1. juli 2009 driver Tide Sjø naturgassdrevne passasjerferger i Oslofjorden. Alle passasjerfergene i Oslofjorden har tinnfritt bunnstoff. Alle Tide sjøs fartøy over 400 brt har gyldig IAPP- og IOPP- sertifikat som krevd av Sjøfartsdirektoratet. Tide Buss benytter naturgass istedenfor diesel som drivstoff for bussene i den grad det teknisk er mulig, for å redusere NOx - utslippene, partikkel- og svovelutslippet. Tide Buss fremmer også klimaet gjennom drivstoffreduserende tiltak ved hjelp av forbedrede måleutstyr i bussene, og egne miljøprosedyrer for sine ansatte 4

6 Tide ASA Informasjonsdokument for å fremme energiøkonomisering. Støy og utslipp av stoffer som kan medføre miljøskader, har i 2009 vært innenfor de krav myndighetene stiller. 1.2 Finansiell risiko Markedsrisiko Valutarisiko Tide eksponeres for valutarisiko knyttet til det danske datterselskapet Tide Bus Danmark A/S som er et heleid datterselskap av Tide Buss AS. Risikoen er knyttet til omregning fra DKK til NOK, samt et svært begrenset antall transaksjoner, beløpsmessig av uvesentlig karakter. Utover dette, har Tide ingen løpende transaksjoner i utenlandsk valuta. Selskapet har imidlertid investert i tre gassferger som er gjort opp i euro i 2009 og regnet om til NOK til dagskurs på transaksjonsdato. I forbindelse med kjøp av gassfergene, kjøpte selskapet terminkontrakter tilsvarende 36 millioner euro for å ta bort noe av effekten for den høyere eurokurs på transaksjonstidspunktet. Prisrisiko Konsernet er eksponert for svingninger i priser på innsatsfaktorer, hvor drivstoff er den viktigste. Ved større svingninger i drivstoffprisene, åpner hovedtyngden av konsernets avtaler med offentlige oppdragsgivere opp for å avregne deler av variasjonene. Annen prisrisiko er knyttet til svingninger i aksjer for investeringer og andeler. Denne risikoen er begrenset til balanseført beløp av disse postene. Renterisiko Tides renterisiko er knyttet til langsiktige lån og bankinnskudd. Lån med flytende rente medfører en renterisiko for Tides kontantstrøm som delvis reduseres av den motsatte effekten av kontantekvivalenter med flytende rente. Fastrenteinstrumenter eksponerer Tide for virkelig verdi risiko og anvendes i henhold til Tides retningslinjer på dette området Kredittrisiko Tides eksponering for kredittrisiko er knyttet til kundefordringer samt transaksjoner i forbindelse med billettsalg. Kredittrisiko knyttet til billettsalg er minimal, siden oppgjør i all hovedsak er kontant. Kredittrisikoen for kundefordringene er også lav, siden motpart i det vesentlige er offentlige kunder. Maksimal risikoeksponering er balanseført verdi av de finansielle eiendelene i balansen Likviditetsrisiko Kontantstrømmene følges opp av selskapenes økonomiavdelinger og en sentral funksjon i Tide ASA. Tide har etablert en konsernkontoordning hvor samtlige selskaper i konsernet deltar. Nettobeholdning i konsernkontoordningen, positiv/negativ, blir bokført som kortsiktig fordring/gjeld i selskapsregnskapene. Det blir løpende gjennomført vurderinger av kontanter og kontantekvivalenter til å møte driftsrelaterte forpliktelser og lånebehov i forbindelse med investeringer. Selskapet har oppfylt sine forpliktelser ved forfall i Tide-konsernets strategi er å ha tilstrekkelig kontanter eller kredittmuligheter for til enhver tid å kunne finansiere drift og investeringer. 5

7 Tide ASA Informasjonsdokument 1.3 Risiko knyttet til Fisjon Risiko knyttet til gjennomføring av Fisjon Gjennomføring av Fisjon er betinget av beslutning om fisjon med 2/3 flertall i generalforsamling. Som det vil fremkomme av Tide s aksjonærliste, eier største aksjonær i Tide, Det Stavangerske Dampskibsselskap AS, 76,47 prosent av aksjene i Tide, slik at denne aksjonæren vil kunne avgjøre generalforsamlingens vedtak Risiko knyttet til bytteforholdet i Fisjonen Det bytteforholdet som er lagt til grunn for beregningen av nedskriving av aksjekapital i Tide ASA i forbindelse med Fisjonen er basert på en rekke forutsetninger som i stor utstrekning er skjønnsmessige og usikre, herunder fremtidig konkurransesituasjon, investeringsnivå, kapitalbehov m.v., og som hver for seg kan gi til dels store verdiutslag dersom disse endres. Tide, herunder Tides rådgivere, påtar seg intet økonomisk eller juridisk ansvar knyttet til beregningen av bytteforholdet. Fisjonen er en fisjon med likedeling og innebærer således ingen verdioverføring mellom aksjonærer som ved Fisjon med skjevdeling. Således har bytteforholdet kun betydning for fordeling av aksjekapital i Tide ASA, og regnskapsmessige verdier vil bli videreført til kontinuitet etter fisjonen Risiko knyttet til likviditet i aksjene i det overtagende selskap mottatt som vederlagsaksjer ved Fisjon Gjennomføring av Fisjonen vil innebære at deler av virksomheten fisjoneres til et selskap som ikke vil bli tatt opp til notering på børs. Således vil aksjonærene ikke ha mulighet til å omsette aksjer i overtagende selskap på regulert markedsplass. 1.4 Risiko knyttet til verdipapiret Tide ASA Risiko knyttet til aksjelikviditet Tide er børsnotert, med en bred aksjonærbase, men er likevel blant Børsens minst omsatte aksjer. Tide har til hensikt å iverksette tiltak for å bedre likviditeten i aksjen etter Fisjonen. Det er likevel usikkert om iverksatte tiltak vil gi ønsket effekt, og dersom omsetningshyppigheten forblir lav kan aksjonærer eller investorer potensielt risikere å ikke få gjennomført ønskede handler i Tide-aksjen uten store kursavvik fra siste aksjeomsetning Usikkerhet knyttet til fremtidig verdipotensial Tide har i hovedsak generert tilfredsstillende økonomiske resultater over tid. En positiv fremtidig verdiutvikling avhenger imidlertid av en rekke andre forhold, som i stor utstrekning er utenfor Selskapets kontroll. I tillegg kan det inntreffe kjente og ukjente fremtidige forhold, blant annet knyttet til anbudsutsettelse, som kan få negativ innvirkning på Selskapets verdipotensial. Det gis følgelig ingen garantier knyttet til Selskapets fremtidige verdiutvikling. Tide har i den senere tid høstet betydelige gevinster ved salg av eiendeler, hovedsakelig eiendom. Det er grunn til å forvente lavere fremtidig salg av eiendom og andre eiendeler med høy markedsverdi. 6

8 Tide ASA Informasjonsdokument 2 Ansvarserklæring 2.1 Styret i Tide Styret bekrefter at opplysningene i dette Informasjonsdokument, så langt styret kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser fra Informasjonsdokument som er av en slik art at det kan endre Informasjonsdokumentet s betydningsinnhold, og at styret har truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette. Bergen, 20. desember 2010 I styret for Tide ASA 7

9 Tide ASA Informasjonsdokument 3 Beskrivelse av Tide før Fisjonen 3.1 Fakta og historikk Fakta Tide ASA er allmennaksjeselskap med forretningsadresse Møllendalsveien 1A, N-5009 Bergen, tlf , faks Selskapet er stiftet i 1880 og er registrert i Foretaksregisteret med org. nr Som norsk allmennaksjeselskap er Selskapet underlagt norsk lovgivning og herunder lov om allmennaksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 45. Tide ASA (Tide) er en av de store aktørene innen kollektivtransport i Norge (ferge, hurtigbåt og buss) og Danmark (buss). Hovedkontoret er i Bergen. Det Stavangerske Dampskibsselskap AS er største eier i Tide ASA med 76,5 % av aksjene Historikk Tides historie er preget av den kontinuerlige konsolideringen og sammenslutningsbølgen som har rådet innenfor personbefordringsmarkedet på land og sjø. Forløperne til Tide, HSD ASA og Gaia Trafikk AS har ledet an i konsolideringen i personbefordringsmarkedet i henholdsvis Hordaland (HSD ASA) og Bergen og omegn (Gaia Trafikk AS). HSD ble stiftet i 1880, først som et rederi, og har siden den gang gjennom en rekke oppkjøp og fusjoner etablert seg som det største trafikkselskapet i Hordaland. I 1930 hadde Selskapet 14 dampskip og 3 motorskip på til sammen brutto reg. tonn. I 1897 ble Aktieselskapet Bergens Elektriske Sporvei etablert. Den 24. juni 1897 foretok det privateide Aktieselskapet Bergens Elektriske Sporveier, sin første prøvetur med sporvogner i Bergen. Sporveien forble på private hender frem til 1917 da kommunen overtok driften og skiftet navn på selskapet til Bergens Sporvei. På det tidspunkt var den samlede trafikklengde 10,4 kilometer og ble betjent av 51 sporvogner. I 1908, det samme året som den første bilen ble registrert i Bergen, kom de første rutebilrutene i gang i Norge. Den første ruten i Bergensområdet kom i gang i I 1920-årene ble det imidlertid fart i bussdriften. I tur og orden startet Fana Automobillag, Automobilruta Milde-Bergen, Aasane Automobillag, Laksevaag Kommunale Rutebilselskap, Nesttun- Osbanens Rutebiler og Bergens Sporvei med rutebiltrafikk. Sistnevnte selskap kjøpte sine første omnibusser i 1928 og etablerte sin første permanente rute mellom Torvallmenningen og Mulen 1. juli samme år. I bytrafikken kapret bussene markedsandeler fra sporvognene og utviklet seg fra å være et supplement, til å bli en reell konkurrent til trikken. I 1929 var HSD som største aksjonær med på å stifte Hardanger - Haugastøl Billag A/S, men det var først den 1. januar 1955 at HSD Bilane ble etablert gjennom en sammenslutning av 10 rutebillag i Hordaland. Etter denne store sammenslutningen hadde HSD Bilane ca 150 busser og fraktet ca 1,5 millioner passasjerer og ble med dette det største billaget i Norge på den tiden. I 1955 hadde Selskapet fortsatt 17 skip, men nå var forholdet snudd slik at det var 14 motorskip og 3 dampskip. Etter dette begynte en kraftig utbygging av flåten, med flere og flere rene bilferger. I 1980 var flåten på 34 båter, hvorav 25 bilferger, 4 snøggbåter og 5 andre båter. I 1961 fikk selskapet sin første hydrofoilbåt, MS Teisten. Det var fra 1960 at fergefrakt av biler virkelig skjøt fart, med en tidobling fra ca fraktede biler i 1961 til ca 1 million fraktede biler i I 1962 overtok HSD Det Midthordlandske Dampskipsselskap. I 1965 gikk det som da var blitt tre store selskaper sør for Bergen sammen til Bilruta Fana-Os-Milde L/L. Seks år senere slo Laksevåg Kommunale Rutebilselskap seg sammen med Bergen Sporvei og i 1974 overtok Åsane Billag den avdelingen Arna-Osterøy Billag hadde i Arna. I 1992 gikk Åsane Billag og Bilruta Fana-Os-Milde sammen til Pan Trafikk AS. I 1998 fusjonerte Pan og Bergen Sporvei til Gaia Trafikk AS. 8

10 Tide ASA Informasjonsdokument I år 2000 ble HSD Sjø etablert som et eget AS, og i 2001 ble Bergen-Nordhordland Rutelag (BNR) overtatt. Etter overtakelsen av BNR var flåten i 2003 oppe i ca 40 båter, hvorav ca 30 bilferger og ca 10 snøggbåter, og trafikken var kommet opp i 4,6 millioner fraktede biler pr. år. I 1999 ble HSD Buss etablert som et eget AS og selskapet overtok i løpet av perioden fra 1998 til 2003 Bergen- Hardanger-Voss Billag A/S (BHV), Vest Trafikk A/S, bussvirksomheten til Bergen-Nordhordland Rutelag A/S (BNR) og Haugaland Billag A/S. Med dette ble HSD Buss igjen et av de største privateide busselskapene i Norge og i 2003 fraktet HSD Buss ca. 15 millioner passasjerer med 630 busser. I 2004 ble Gaia Trafikk AS omorganisert til et konsern med Gaia Trafikk AS som morselskap med åtte datterselskap. Dette ble gjort for å møte fremtidens utfordringer på en offensiv måte og samtidig etablere en mer effektiv driftorganisasjon innen hvert virksomhetsområde. HSD drev i mange år også en utstrakt godstransport virksomhet, men dette ble etter hvert et så spesialisert område at man ikke lenger så store nok synergier med persontrafikk, og dermed ble HSD Transport AS solgt ut til Posten/NorCargo i I løpet av årene gjennomgikk HSD konsernet en rekke organisasjonsutviklingstiltak for å spisse virksomheten og tilpasse den til nye rammevilkår med anbudsutsetting av mye av kollektivtrafikken. Selskapsstrukturen ble konsolidert og konsernet sto igjen med kun to store datterselskap, HSD Buss AS og HSD Sjø AS, og morselskapet HSD ASA. I november 2006 fusjonerte HSD ASA med Gaia Trafikk AS og det nye storkonsernet endret navn til Tide. Tide og Det Stavangerske Dampskibselskp AS (DSD) inngikk 24. mai 2007 avtale om overdragelse av 100 % av aksjene i Stavangerske til Tide. Kjøpesummen ble gjort opp ved utstedelse av vederlagsaksjer i Tide. Det ble 26. juni 2007 besluttet forhøyelse av aksjekapitalen og utstedelse av vederlagsaksjer i en rettet emisjon mot DSD, hvor aksjene i Stavangerske utgjorde aksjeinnskuddet. Ervervet av 100 % av aksjene i Stavangerske styrket ferje- og hurtigbåtsegmentet i Tide konsernet. Selskapet ble ett av Norges største innenriks ferje- og hurtigbåtselskap. Viktige milepæler i Tide s historie: 2007: Tide erverver samtlige aksjer i Stavangerske 2006: HSD og Gaia Trafikk slår seg sammen til Tide ASA 2005: HSD Transport solgt til Posten/NorCargo AS 2005: HSD flytter inn i nytt hovedkvarter HSD Senteret i Møllendalsveien 1a i Bergen 2005: HSD Buss AS vinner sitt første større anbud utenfor Hordaland. All bussruteproduksjon på Haugalandet i Rogaland vunnet i samarbeid med Gaia Trafikk AS. 2004: HSD Sjø AS vinner sitt første anbud utenfor Hordaland. Sambandet Volda Folkestad i Møre og Romsdal vunnet i samarbeid med Stavangerske AS 2004: HSD innfører røykeforbud på alle sine fartøyer. 2003: HSD Godsbil AS og Haugaland Transport AS solgt til Suldal Billag AS 2003: HSD Buss AS tar over Haugaland Billag AS 2003: HSD innfører ordning med Konserntillitsvalgte 2001: HSD tar over buss-, gods- og fergedriften i Bergen Nordhordland Rutelag 2001: HSD Transport AS blir etablert 2000: HSD Sjø AS blir etablert 2000: Fusjon med Vest Trafikk, som blir en del av HSD Buss AS 1999: HSD Buss AS blir etablert Bergen Hardanger Voss Billag kommer inn i HSD 1998: HSD tar over Voss Frakt 1998: Pan Trafikk og Bergen Sporvei slår seg sammen til Gaia Trafikk AS. 9

11 Tide ASA Informasjonsdokument 1992: Åsane Billag og Bilruta Fana-Os-Milde slår seg sammen til Pan Trafikk AS 1991: HSD tar over Flaggruten 1974: Sameiet Flaggruten blir stiftet (HSD, DSD, SDA) 1965: Bilruta Fana-Os-Milde L/L blir etablert. 1962: HSD tar over Det Midthordlandske Dampskipsselskap 1961: HSD får hydrofoilbåt M/B Teisten 1955: HSD tar over 10 lokale bilselskap og HSD Bilane blir stiftet 1950: En klasse for alle reisende 1938: Første rene bilferge blir levert M/F Folgefonn 1935: Nesttun Osbanen legges ned, mens Nesttun Osbanens Rutebiler fortsetter driften 1928: Første bilferge (kombinert med gods og passasjerer). HSD er Norges første ruteselskap som starter bilruter 1928: Bergens Sporvei starter opp med sine første omnibusser 1917: Første bussrute etablert i Bergensområdet 1917: Bergen kommune overtar Aktieselskapet Bergens Elektriske Sporvei og endrer navnet til Bergens Sporvei 1897: Aktieselskapet Bergens Elektriske Sporvei etablert 1894: Forløperen til Bergen Sporveier, Nesttun Osbanen blir etablert 1890: HSD starter landliggerbyrå (reisebyrå) 1883: HSD tar over Det Vestlandske Dampskipsselskap 1880: HSD blir stiftet etter sammenslutning av selskapene Interesseselskapet Hardangeren (1869) og Det Søndhordlandske Dampskibsselskab (1871) 3.2 Juridisk struktur før Fisjonen Tide har vært gjennom en omstillingsprosess i Tide er omorganisert fra en konsernmodell til en holdingmodell. Tide endret videre også sin organisasjonsstruktur i Forretningsområdene som inngikk i Tide Reiser AS er fra og med 3. kvartal 2009 organisert og rapportert i segmentet Tide Buss. Tide Reiser ble deretter fusjonert med Tide Buss AS i første kvartal Diagrammet nedenfor viser juridisk struktur for Tide ASA før Fisjonen: Tide ASA Tide Sjø AS Tide Buss AS Tide Verksted AS Flekkefjord Dampskip. AS Tide Bus Danmark A/S Tide Buss Haugesund AS 10

12 Tide ASA Informasjonsdokument 3.3 Virksomhetsoversikt Kjernevirksomheten til Tide konsernet er persontransport av passasjerer med ferger og hurtigbåter til sjøs og busser på land, for offentlige og private kunder. I tillegg drives virksomhet under varemerket Tide Reiser. Driften i konsernet innebærer bemanning, teknisk drift og operasjon av transportmidlene. Driften ivaretar også innkjøp av reservedeler og forsyninger. Anskaffelse av nye busser, ferger og hurtigbåter behandles som egne anskaffelsesprosjekter. Tide-konsernet rapporterer følgende virksomhetsområder: Tide Sjø Drift av ferjesamband i Hordaland, Rogaland, Vest Agder, Trøndelag og Møre og Romsdal. Drift av hurtigbåtsamband på Møre, i Hordaland og Rogaland, samt i Oslofjorden. Drift av passasjerfergesamband i Oslofjorden. Totalt 13 anbudskontrakter i tillegg til løpende tilskuddskontrakter. Selskapet har 80 ferger og hurtigbåter. Tide Buss Drift av rutebussvirksomhet i Hordaland, Rogaland og i Danmark. Totalt 18 anbudskontrakter i tillegg til løpende kvalitetskontrakter. Drift av ekspressbussvirksomhet og andre reiselivsaktiviteter. Selskapet har rute- og turbusser. Tide Verksted Driver reparasjon og vedlikehold primært på Tides egne kjøretøy, samt noe eksternt salg. Aktiviteter under varemerket Tide Reiser Driver turbussvirksomhet, herunder ekspress rutedrift og bestillingskjøring, og opplevelsesreiser. Transporttjenestene leveres i hovedsak av Tide Buss og i noen grad Tide Sjø. Øvrig virksomhet Øvrig virksomhet består av selskaper og aktiviteter som hver for seg ikke er betydelige nok til å bli rapportert som egne segment. De er rapportert under andre avdelinger og består i hovedsak av konsernadministrasjon. Konsernenheter og fellesfunksjoner omfatter eiendomsvirksomhet, konsernregnskap, finans og IT. "Armlengdes avstand" er lagt til grunn for prising av interne varer og tjenester Inntekter per segment Under følger en fordeling av inntekter på segment i perioden som omfattes av den finansielle informasjonen i dette Informasjonsdokument. NOK Q 10 3Q 09 YTD 10 YTD Tide Buss Tide Sjø Tide Verksted

13 Tide ASA Informasjonsdokument Hovedkategorier solgte produkter / tjenester Tabell over hovedkategorier av solgte produkter/tjenester med angivelse av hovedkategorier for hvert regnskapsår i den perioden som omfattes av historisk finansiell informasjon: CPV Kode Beskrivelse av produkt/tjeneste Offentlig transport med buss X X X X Offentlig transport med rutebil/turbuss X X X X Skolebusskjøring X X X X Pasienttransport X X X X Transport av handikappede personer X X X X Transport av eldre X X X X Persontransport i rutekjøring X X X X Persontransport, ikke rutekjøring X X X X Sightseeing busstransport X X X X Utleie av busser og turistbusser med sjåfør X X X X Godstransport på vei 6111 Fergetransport X X X X 612 Sjøtransport av gods X X X X 614 Shippingvirksomhet X X X X Utleie av sjøgående skip med besetning X X X X Tjenester utført av beredskapsskip X X X X 6153 Utleie av båter med besetning X X X X 553 Restaurant og serveringstjenester X X X X 5552 Cateringvirksomhet X X X X Organisering av pakkereiser X X X X Salg av billetter og pakkereisetjenester X X X X Turistinformasjoner X X X X Turistguiding X X X X Reisetjenester X X X X Reiseledertjenester X X X X 6352 Transportformidling X X X X 636 Logistikktjenester X X X X Reparasjon og vedlikehold av busser X X X X Ombygging og istandsettelse av kjøretøyer X X X X 3.4 Tide Buss Tide Buss drifter i dag totalt 18 anbudskontrakter i tillegg til løpende kvalitetskontrakter. I tillegg driver forretningsområdet turbussvirksomhet, herunder ekspress rutedrift og bestillingskjøring, samt opplevelsesreiser. Selskapet har rute- og turbusser. Det er vunnet kontrakter til en totalverdi på ca. NOK 2,2 milliarder i Tide Buss sine kvalitetsavtaler med Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune løp ut Avklaring av avtaleforholdet ble gjort særskilt for året 2008, 2009, 2010 og Avtalen med fylket har i seg en nedtrapping i forhold til at anbud gradvis vil bli innført i Hordaland. Denne situasjonen innebærer at selskapet blir konkurranseutsatt og har risiko i kommende avtaleperiode både med hensyn til inntekter og kostnader. Tide Buss har anbudskontrakter med Skyss, innkjøpsenheten i Hordaland fylkeskommune, på rutekjøring i Austevoll, i Hardanger/Voss og Bergen - Sør. Videre har Tide Buss anbudskontrakten med Kolumbus i Stavanger på rutekjøring i Haugesund og omheng. Tide Buss vil i framtiden også arbeide videre med å regne på anbud utenfor Norge. Tide Bus Danmark A/S er til stede i det danske bussmarkedet, og det regnes jevnlig på utlyste anbud i Danmark. Dette er i tråd med selskapets strategi. 12

14 Tide ASA Informasjonsdokument Tide har nylig blitt innstilt til å vinne kontrakten på 1 av 4 anbudskontrakter knyttet til rutebussdrift i Trondheim. 3.5 Tide Sjø Sjø drifter 13 anbudskontrakter i tillegg til løpende tilskuddskontrakter. Selskapet har 80 ferger og hurtigbåter. Det er vunnet kontrakter til en totalverdi på ca. NOK 2,5 milliarder i Selskapet vant tre nye anbudskontrakter i Det gjaldt hurtigbåtkontrakten i Rogaland mellom Stavanger Byøyene/Usken Hommersåk med oppstart 1. januar I tillegg har selskapet vunnet to fergekontrakter i Hordaland. En kontrakt i Sunnhordland og en i Nordhordland, begge med oppstart i Tide Sjøs konkurranse i nye markedet har gitt resultat. Sogn og Fjordane fylkeskommune har innstilt Tide til å få kontrakten på persontransport med hurtigbåt mellom Bergen og Sogn og Fjordane i perioden 1. mai 2012 til 30. april Tide Verksted Verksted utfører verkstedstjenester i hovedsak for interne forretningsområder. 3.7 Forskning og utvikling, patenter og lisenser Selskapet har ikke patenter eller lisenser av betydning. Selskapet har rettigheter til å utføre transportoppdrag for offentlige myndigheter. Selskapet er ikke involvert i vesentlige forsknings og utviklingsprosjekter Konsesjonsbelagte tjenester Deler av den virksomheten som konsernet utfører er underlagt konsesjon. Dette gjelder rute- og ekspressbussvirksomheten og ferje- og hurtigbåtvirksomheten. Prisene på tjenestene blir endret etter årlige forhandlinger med stat og fylkeskommune. Grunnlaget for endringer er basert på trafikk- og kostnadsutvikling. Konsesjonene innebærer ingen rett eller plikt til å benytte bestemte eiendeler eller til å levere fra seg bestemte eiendeler ved avslutning av konsesjonsperioden. 3.8 Organisasjon Ansatte Utviklingen i antall ansatte siden 2003: 2003: (HSD) 2004: (HSD) 2005: (HSD + Gaia) 2006: (Tide) 2006: ca 700 (Stavangerske) 2007: : : Per i dag har Tide ca ansatte. De ansatte i Tide fordeler seg med ca på forretningsområde Tide Buss, ca 100 ansatte i Tide Verksted AS, ca ansatte i Tide Sjø, og totalt 10 ansatte i øvrige virksomheter i Tide ASA. 13

Gode reiseopplevelser hver dag

Gode reiseopplevelser hver dag Gode reiseopplevelser hver dag tide asa 1 Innhold Gode reiseopplevelser i et rent og friskt miljø Tide har som visjon å være et ledende kollektivog reiselivsselskap i Norden og gi gode reiseopplevelser

Detaljer

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold Prospekt Forslag til fusjon mellom og Selskapets navn etter fusjonen vil være Visma ASA Tilrettelagt av Vurdering av bytteforhold 3. mars 21 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner og ordliste 2 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Prospekt. Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com

Prospekt. Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com Prospekt Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com Etterfølgende Emisjon av opp til 113.546.565 Nye Aksjer, hver pålydende NOK 1,00 til en tegningskurs på NOK 1,00 per aksje, med fortrinnsrett

Detaljer

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av Prospekt forslag om fisjon av PSI Group ASA med børsnotering av det utfisjonerte selskapet Captura ASA Tilrettelagt av 18. november 2005 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 7 1.1 FISJONSFORSLAGET...7

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT BYGGMA ASA

INFORMASJONSDOKUMENT BYGGMA ASA INFORMASJONSDOKUMENT BYGGMA ASA Dette informasjonsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med salg av samtlige aksjer i Fibo-Trespo AS og Respatex International Ltd. Ingen aksjer eller andre verdipapirer

Detaljer

Tilsvarende dokument

Tilsvarende dokument Tilsvarende dokument Dette Tilsvarende dokumentet er utarbeidet i forbindelse med notering av 3 856 023 nye egenkapitalbevis i Jæren Sparebank på Oslo Børs, utstedt i forbindelse med sammenslåingen mellom

Detaljer

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS:

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Offentlig Emisjon av minimum 283 019 og maksimum 582 524 Egenkapitalbevis til forholdsmessig fallende tegningskurs fra NOK 106-103 per Egenkapitalbevis

Detaljer

Prospekt SPAREBANKEN ØST

Prospekt SPAREBANKEN ØST Prospekt SPAREBANKEN ØST Offentlig fortrinnsrettsemisjon av 16 851 864 grunnfondsbevis med fortrinnsrett for eierne av grunnfondsbeviskapitalen ved utløpet av 16. mars 2009, til tegningskurs NOK 12 per

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5-42 millioner (ikke over EUR

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5 millioner Tegningsperiode Fra og med

Detaljer

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER Utstedelse av Sparebanken Vest Fondsobligasjoner med fast rente, ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utsteder RETTET EMISJON

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Braathens ASA fremsatt av SAS AB (publ) Tilbudspris: NOK 27 per aksje Tilbudsperiode: Fra og med 28 november 2001 til 14 desember 2001 kl. 17.00 Finansiell rådgiver

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Agasti Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Agasti Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. AGASTIKONSERNET OG AGASTI HOLDING ASA ÅRSBERETNING Årsberetning Agastikonsernet Agastikonsernet består av morselskapet Agasti Holding ASA og de heleide datterselskapene Navigea Securities AS med tilhørende

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs.

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Prospekt Norwegian Air Shuttle ASA Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Offentlig aksjekapitalforhøyelse ved utstedelse av minimum 6 060 606 og

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782. PROSPEKT SveaReal AS Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.500 Tegningsperiode: Fra og med 29. mai 2012 til og med 12. juni

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT

Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT PROSPEKTET ER UTARBEIDET I FORBINDELSE MED NOTERING AV 9 022 310 EGENKAPITALBEVIS

Detaljer

- a flexible and reliable partner

- a flexible and reliable partner - a flexible and reliable partner Årsrapport 2008 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12

Detaljer

Innledning. Innhold: 2 Innledning 3 Hendelser 2011 6 Kart over Nettbuss 7 Årsberetning 2011 17 Årsregnskap 2011 Nettbuss konsern

Innledning. Innhold: 2 Innledning 3 Hendelser 2011 6 Kart over Nettbuss 7 Årsberetning 2011 17 Årsregnskap 2011 Nettbuss konsern Årsrapport/2011 1 Innledning Dette har vært et år i forandringens tegn. Ikke bare har påkledning, farger, dekor og busser blitt endret. Selskap har fusjonert og byttet navn, anbud har blitt vunnet og tapt,

Detaljer