DnB NOR Markets. Økt satsing, økt egenkapital, god styring? Stein-Ove Hansen Corporate Finance

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DnB NOR Markets. Økt satsing, økt egenkapital, god styring? Stein-Ove Hansen Corporate Finance"

Transkript

1 DnB NOR Markets Økt satsing, økt egenkapital, god styring? Stein-Ove Hansen Corporate Finance

2 DnB NOR Markets - en seriøs og langsiktig aktør i finansmarkedet Personkunder DnB NOR Kapitalforvaltning DnB NOR VITAL Bedriftskunder DnB NOR Markets Norges største og mest internasjonale finanskonsern Kontofører for investorer og utstedere DnB NOR Markets Norges ledende verdipapirforetak Aksjehandel/ derivater & analyse Corporate Finance Obligasjoner sertifikater & syndikerte lån Valuta-, rente- & indeksinstrumenter Custody tjenester & verdipapirfinansiering/ -lån * 20-60% 11-14% 15-20% 25-50% 10-50% 35-60% * Market shares #1 på Oslo Børs Kontorer i London, New York og Singapore DnB NOR Markedsverdi (25 januar 2005) Credit rating (langsiktig) NOK mill A (S&P) Aa3 (moody) Markedsandel i % av tot. innt for norske verdipapirforetak DnB NOR Markets 35 % Et førsteklasses verdipapirforetak med tilgang til verdifulle ressurser i DnB NOR konsernet 2

3 Bygge et vellykket selskap innen oppdrett av torsk Verdi Børsnotering eller Salg Ekspansjon Del av ny enhet Institusjonell Venture 2. runde Før notering Venture Tidlig fase Kommersialisering Såkorn Utvikling av produkter TID 3

4 Selskapenes faser fra investorens ståsted Privat egenkapital Såkorn Ekspansjon Oppstart Erstatning Oppkjøp Finansiering av forskning og utvikling av et initiellt konsept før en virksomhet har nådd oppstart-fasen Finansiering av produktutvikling og initiell markedsføring i selskap som er i ferd med å bli etablert, eller har vært etablert en kort stund Finansiering av selskaper som har fullført produktutvikling, og som trenger midler for å starte kommersiell produksjon og salg Finansiering av vekst og ekspansjon av en virksomhet som går break-even eller har positive resultater Finansiering av overgang fra private-eiet til børsnotert selskap Finansiering av forbedrings-prosess for å re-etablere lønnsomhet Kjøp av aksjer i et selskap fra et annet private egenkapitalforetak eller andre aksjonærer Reduksjon av finansiell giring Finansiering som setter eksisterende ledelse i en virksomhet til å kjøpe ut et forretningsområde Finansiering som setter en ledergruppering i stand til å kjøpe seg inn i en annen virksomhet Kjøp av børsnoterte aksjer i den hensikt å ta et selskap av børs 4

5 Utfordringer og frustrasjoner for gründere Såkornfasen Lite kapital tilgjengelig gjør at mange er avhengig av å utnytte eget nettverk Få profesjonelle aktører som kan bidra med mer enn penger og nesten umulig å komme gjennom nåløyet Etablering av lokale miljøer og offentlig såkorninitiativ, bør tiltrekke seg interesse fra private investorer og øke samlet kompetanse og kapital på sikt Venturefasen De fleste vil fortsatt være avhengige av nære venner og forbindelser Ventureselskapene føles å ha en for snever fokus og viser liten interesse for ditt selskap De krav ventureselskapene stiller føles urettferdige og gjør at mange heller søker etter mer finansielle investorer, men som knapt finnes etter siste nedtur Institusjonelle investorer Forskjell i verdioppfatning ift ventureselskap og gründer om riktig pris Fare for ytterligere utvanning og sammensetning av ikke optimal aksjonærstruktur Børsnotering Målet nådd, men likevel ikke i himmelen For lite selskap, for dårlig likviditet, egenrådig gründer, uoppfylte vekstforventninger Buyout neste mål? 5

6 Forskjellig struktur emisjon/nedsalg avhengig av formål Emisjon utstedelse av nye aksjer Formål; styrking av selskapets egenkapital Aksjesalg/nedsalg En eller flere av hovedaksjonærene selger aksjer Ingen kapital til selskapet Offentlig emisjon/aksjesalg Åpen for allmennheten Med/uten fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer Prospekt Privat plassering Aksjonærene fraskrevet seg fortrinnsrett Rettes mot et begrenset antall investorer Transaksjoner kan være emisjoner, nedsalg eller en kombinasjon 6

7 Utvikling av aksjonærstruktur 1. Likviditet i aksjeomsetningen 2. Kapitalisert verdi 3. Veksttakt i selskapets utvikling 4. Effektiv og bred kommunikasjon mot aksjemarkedet 5. Predikabilitet slik at tillit oppstår Finansielle eller strategiske investorer Finansiell eier + Tilførsel av kapital Mulig deltakelse på styrenivå Signalinvestor - Ingen tilførsel av kommersielle fordeler Strategisk eier + Tilfører kapital, bransjekunnskap og kommersielle fordeler - Investor vil kunne gi redusert strategisk fleksibilitet 7

8 Finansiell strategi kritisk for videre verdiutvikling Penetrasjon Industriell utviklingsfase Forhold som påvirker finansiell strategi Industriell fase, veksttakt Operasjonell posisjon; konkurransekraft, markedsandeler Forventet vekst, kapitalbehov Implikasjoner for finansiell strategi Salg av fremtidsutsikt Tillit til selskapet et nøkkelkriterie Tid Totalbalanse; gjeldsgrad, likviditet Emisjonsmodeller Kapitalbehov Aksjonærstruktur / aksjonærtype 8

9 Potensiell verdiskapning i gjennomføring av emisjoner/ipo s Dårlig tilrettelagt prosess Gjennomsnitt Best praksis Markedsverdi Emisjonspris Rabatt 0 Markedsverdi Emisjonspris Rabatt 0 Markedsverdi Emisjonspris Rabatt Best praksis elementer: Systematisk, styrt, konfidensiell prosess Skreddersydd til selskapets situasjon A-Å perspektiv på gjennomføring Tilpasset selskapets operasjonelle utviklingsfase Kilde: DnB NOR estimater 9

10 Utgangspunkt for valg av metode Salg av (aksjer) eller gjennomføring av emisjoner kan skje på ulike måter Salgsmåten kontrollert auksjon tar sikte på å plassere aksjer på en markedseffektiv måte som skal gi best mulig pris kombinert med tilførsel av driftsmessig og bransjemessig kompetanse/synergier Flere potensielle kjøpere skaper konkurranse og forventet høyere pris Finne kjøper med den høyeste betalingsvillighet: positive verdianslag og strategisk merverdi Unngå fastlåste forhandlingssituasjoner Spesielt egnet for plassering mot strategiske investorer eller finansielt aktive investorer som kan skape merverdi Strategisk merverdi inkorporeres i prisen 10

11 Mulig fremgangsmåte Skritt 1: Informasjonsoverføring Drift Strategi Økonomi Bransje Skritt 2: Mål og nøkkelkriterier Eierskap Finansiell Prising Partnerfordeler Kommersielt Andeler Mulige partnere Skritt 3: Analyse og forberedelse Due diligence Verdivurdering Prospekt Endelig partner-liste Skritt 4: Partnersøk Partnersøk, prioritering Short list Introduksjon Skritt 5: Closing Forhandle betingelser Close 11

12 Plassering av aksjer med spredning (emisjon) Aksjesalg til både strategiske og finansielle investorer mot kontanter Privat plassering (liten spredning) eller offentlig emisjon (større spredning) Børsintroduksjon eller unotert Annenhåndssalg, emisjon eller en kombinasjon Eiere Annenhåndssalg Kontanter Strategiske og finansielle aksjonærer Aksjer [x%] [Selskap] Emisjon Kontanter Aksjer [y%] 12

13 Store transaksjoner involverer mange aktører Eiere Selskap Hovedtilretteleggere Finansiell rådgiver Juridiske rådgivere Transaksjonsrevisor Finansiell rådgiver Juridiske rådgivere Revisor Juridiske rådgivere Medlemmer i syndikatet (medtilretteleggere og salgssteder) Logistikk koordinator Trykkerier PR rådgiver internasjonal PR rådgiver nasjonal (Reklamebyrå) (Markedsundersøkelsesbyrå) (Internett konsulenter) (Roadshow konsulent) 13

14 Emisjon mot ulike aktører Fordeler Ulemper Auksjon til strategisk investor Forhandlinger med utvalgte strategiske investorer Privat plassering til finansielle investorer Kan maksimere prisen Enklere fremtidige beslutninger Partners bransjekunnskap markedskanaler, etc. Øker muligheten for å få med partneren med størst kommersielt potensiale Øker muligheten for å skreddersy partnerskap Eksisterende aksjonærer beholder kontrollen Investeringsrisikoen mer spredt Partner vil få en viss kontroll; aksjonæravtale Spredning av konfidensiell informasjon Begrenset mulighet for konkurrerende bud Noe konfidensiell informasjon tilflyter konkurrent(er) Forsinkelser om det må gjennomføres ny runde Mindre tålmodige investorer Maksimerer trolig ikke verdien Ingen kommersielle fordeler Tyngre salgsprosess 14

15 Fordeler med å introdusere strategisk investor Aktiv eier kan bidra til selskapet - merverdier Operasjonelt Økt bransjekunnskap Styrket kontaktnett Organisasjonsmessige ressurser Markeds- og driftsmessige synergier: distribusjonskanaler i Norge og utlandet Finansielt Kapitalbase for fremtidig vekst Økt kredibilitet overfor finansmarkedet Prising Potensiell reprising Stabilitet; investor med lang tidshorisont 15

16 Verdiskapnings- og lønnsomhetsfokus 110 NOK/Aksje Gevinst Oppkjøpspremie Dagens verdi Underprising Verdi as is Synergi 1: Synergi 2: Interne Restrukturering forbedringer Forbedret finansiell strategi ( Restrukturert verdi Høyest mulig ) Tilbudspris (Lavest mulig pris) Informasjon Redusere risiko Investor relations, oppfølging i markedet Differensiering Effektivisering Kostnads- Optimalisering av reduksjoner drift Strategiske transaksjoner; kjøp, salg, fusjon, fisjon Balanse-struktur Likviditet i aksjen Aksjonær-struktur Utbyttepolitikk, tilbakekjøp 16

17 Eierandeler ulike posisjoner (Kontroll) % 67,67% 50,1% 33,33% 10% Full kontroll Full kontroll Kan vedta: -Emisjoner -Fisjoner -Fusjoner Styresammen setning Kan blokkere: -Emisjoner -Fusjoner -Fisjoner Ingen kontroll Tvangsinnløsning -Opptak av konvertible lån 17

18 Viktig at selskaper tidlig planlegger hvordan de skal oppfylle de krav institusjonelle vil stille Vekstpotensial - ikke opptatt av fancy produkter, men salg Tilstrekkelig høy markedsverdi - mange selskaper ligger under radarskjermen Likviditet i aksjen - ha et bevisst forhold til aksjonærsammensetning Klar og fokusert strategi - ved IPO er dette viktig for å skape tiltro/interesse Sterk markedsposisjon - forutsetning for vekst for mindre selskaper Varige konkurransemessig fortrinn - viktig for å vise langsiktig inntjeningspotensial Oppfølging av aksjonærer/info - stadig viktigere for å beholde aksjonærene 18

19 Ulike strategier for å beholde kontroll og god styring Veldefinert foretaksstrategi og god drift skape tillit ved å levere resultater over tid (operasjonelt, finansielt og strategisk) klar kommunikasjonsstrategi (finansmarked, medier, eiere, analytikere) overvåking av aksjonærregisteret lobbyvirksomhet (ansatte, fagforeninger, myndigheter, kunder og leverandører) Offensive tiltak øke fri flyt i aksjene etablere konkurransedyktig utbyttepolitikk andre verdiøkende tiltak (oppkjøp, salg av virksomhet) øke IR sikre at markedet har all relevant info Defensive tiltak gjøre nødvendige vedtak for gjennomføring av rettet emisjon (til lav kurs) ved oppkjøp utstede obligasjoner som kan løses inn til høy kurs ved oppkjøp utstede konvertible obligasjoner som kan konverteres til aksjer på lav aksjekurs ved oppkjøp redusere fri flyt med vennlig storeier begrensninger i stemmerett absolutt eller aksjeklasser tilbudsplikt ved lavt eierskap (< 40%) aksjonæravtaler "change of control" klausuler i viktige avtaler Vurderes opp mot negativ effekt på aksjonærverdier og interesse for aksjen offensive tiltak foretrekkes av investor lik behandling av aksjonærer begrenser iverksetting av tiltak 19

20 Selskapene har kortere levetid på børs Størrelse Børs Private equity Historisk har store selskaper i USA vært på børs i 70 år Gjennomsnittet har nå falt til 15 år Behovet for en velutviklet PE øker både før og etter børsnotering Private equity Decreasing duration of listing Time De fleste gründere må forholde seg til investorer Kompetent kapital gir økt sjanse for å vinne 20

21 Aksjekursutvikling for utvalgte sjømatselskaper de to siste år Aksjekursutvikling Oslo all shares Lerøy Seafood Group Nutreco Domstein Fjord Seafood Pan Fish

22 DnB NOR Norges største og mest internasjonale finanskonsern Over 700 milliarder i forvaltningskapital Over 2 millioner personkunder Ca bedriftskunder Hovedbank for ca. 60% av de 300 største selskapene i Norge Norges største livsforsikringsselskap Norges største kapitalforvaltningsselskap Kåret til Norges beste Bank i 2004* Norges mest internasjonale finanskonsern Norges ledende valutabank En av verdens ledende shippingbanker Partner for norsk næringsliv i utlandet, og for store utenlandske selskaper i Norge Internasjonalt nettverk med 12 filialer og representasjonskontorer Besørger mer enn halvparten av norsk utenrikshandel En betydelig internasjonal aktør innenfor energisektoren * Global Finance and The Banker 22

23 Bred plasseringsevne Bredt distribusjonsnettverk 18 institusjonsmeglere 39 privatkundemeglere fordelt på 13 regionale meglerbord Aksjehandel over Internett Online kunder 150 DnB NOR filialer og 19 Postbanken kundesentre 400 finansielle privatkunderådgivere Dekker de store institusjonelle og private investorer i Norge Regelmessig kontakt med de største institusjonene Sterke relasjoner til et stort antall store og små institusjoner Nummer 1 på Oslo Børs Både på antall transaksjoner og omsetning Tilgang til Norges største kundedatabase i person- og bedriftskundemarkedet Ålesund Bergen/ Hordaland Haugesund Sandnes Tromsø Bodø Trondheim Hamar/Lillehammer Oslo/Akershus Fredrikstad Tønsberg Kristiansand Omsetning 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Markedsandel OSE Omsetning og # handler 2004 Omstning # handler DNM CA ESO ASC FS LBI PA AB ND MSI 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % # handler 23

24 DnB NOR Markets #1 market share seafood stocks on OSE #1 on Oslo Stock Exchange Leading positions in major fish farming shares 35 % 30 % 25 % 20 % Market share seafood stocks 2004 Turnover # trades 15 % # 1 ranking among portfolio managers and analysts in fishery sector in the Prospera Sector Reaserch Ranking 2003 and % 5 % 0 % FJO LSG PAN DOM DnB NOR Markets - highest accuracy on analysis recommendations in 2003 (AQ Publications) Ranked as best equity house in Norway in 2001 and 2002 (Euromoney) Turnover 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Market share OSE Turnover and # of transactions as of 2004 Turnover #of transactions 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % # of transactions 0 % DNM CA ESO ASC FS LBI PA AB ND MSI 0 % 24

25 Disclaimer Denne presentasjon er utarbeidet i samsvar med Alminnelige forretningsvilkår for DnB NOR Markets (kan fåes ved henvendelse til DnB NOR Markets). Presentasjonen baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DnB NOR Markets garanterer ikke at informasjonen i presentasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelsene i presentasjonen reflekterer DnB NOR Markets oppfatning på det tidspunkt presentasjonen ble utarbeidet, og DnB NOR Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne presentasjon skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. DnB NOR Markets påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne presentasjonen. DnB NOR Bank ASA ("DnB NOR") og/eller andre selskaper i DnB NORkonsernet eller ansatte eller tillitsvalgte i konsernet, kan være market maker i, handle med eller ha posisjoner i omtalte eller beslektede instrumenter, eller yte finansielle råd og banktjenester i denne forbindelse. Regler om konfidensialitet og andre interne regler begrenser utvekslingen av informasjon mellom ulike enheter i DnB NOR, hvilket innebærer at ansatte i DnB NOR som har utarbeidet denne presentasjon er forhindret fra å bruke og være kjent med tilgjengelig informasjon i DnB NOR og andre selskaper i DnB NOR-konsernet og som kan være relevant for mottakerens avgjørelser. Denne presentasjon er kun ment å være til bruk for våre klienter, ikke for offentlig publikasjon. DnB NOR Markets - en enhet i DnB NOR Bank ASA - organisasjonsnummer i Foretaksregisteret NO DnB NOR Markets. 25

Fra verdivurdering til et vellykket salg

Fra verdivurdering til et vellykket salg SpareBank 1 SR-Bank Markets Fra verdivurdering til et vellykket salg Februar 2014-1- Totalleverandør av finansielle tjenester Èi dør inn Vi ønsker å tilby våre kunder et komplett produkt- og tjenestetilbud.

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger Prospekt DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI Tilrettelegger Oslo, 19. november 2008 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 42 Viktig informasjon*

Detaljer

St.meld. nr. 22 (2001-2002)

St.meld. nr. 22 (2001-2002) St.meld. nr. 22 (2001-2002) Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 19. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 St.meld. nr. 22 2 1 Innledning og sammendrag

Detaljer

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Sammendrag... 8 1.2.1 Eierskap

Detaljer

Prospekt SPAREBANKEN ØST

Prospekt SPAREBANKEN ØST Prospekt SPAREBANKEN ØST Offentlig fortrinnsrettsemisjon av 16 851 864 grunnfondsbevis med fortrinnsrett for eierne av grunnfondsbeviskapitalen ved utløpet av 16. mars 2009, til tegningskurs NOK 12 per

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER 1. AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND 1.1 Handel Handel

Detaljer

Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET

Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2013 1. KVARTAL 2. KVARTAL Det ble oppnådd politisk enighet i EU om nytt regelverk for kapitaldekning i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, CRR

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 2. kvartal 2009 6. august 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 2. kvartal 2009 Innhold Side Leder 3 Nytt siden sist 4 Verdiutvikling

Detaljer

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary 08 årsrapport 2008 2 Innhold Terra-Gruppen Side 2008 i korte trekk 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Nøkkeltall 2008 6 Konsernsjefens artikkel 8 Visjon og verdier 10 Virksomhetsområder Terra Forvaltning 12 Terra

Detaljer

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS:

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Offentlig Emisjon av minimum 283 019 og maksimum 582 524 Egenkapitalbevis til forholdsmessig fallende tegningskurs fra NOK 106-103 per Egenkapitalbevis

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Sammendrag 2010 Konsernsjefen har ordet Etter finanskrisen var Nordea en av de første store bankene som introduserte en omfattende strategi for å akselerere ut av krisen: den vel avveide vekststrategien.

Detaljer

Fordeler og ulemper forbundet med en børsnotering.

Fordeler og ulemper forbundet med en børsnotering. Fordeler og ulemper forbundet med en børsnotering. En sammenligning av rederiene Solstad Offshore & Knutsen Shipping OAS. Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk administrativ utdanning

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

2 ÅR 010 S R A P P O R T

2 ÅR 010 S R A P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 04 HISTORIKK 05 HOVEDTALL OG VIKTIGE HENDELSER 05 STRATEGISKE HENDELSER SISTE 10 ÅR 06 KONSERNLEDEREN HAR ORDET 09 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 15 NØKKELTALL OG

Detaljer

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av fondsobligasjonsemisjon i SpareBank 1

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IV) av minimum 100.000 akskjer og maksimum 12.000.000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5 millioner Tegningsperiode Fra og med

Detaljer

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD T I X E rd Ve pn a k is gj g in m o n en r eie s te f i k r 3. 4.-5. 6.-8. Regiondirektør NHO Nordland Nå skal vi snakke om eierskifte Eierskifte en kjempeutfordring for flere enn eierne Finansiering av

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD... Årsberetning 2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD... 6 VIRKSOMHETSOMRÅDER... 8 Terra Securities

Detaljer

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET nye rammebetingelser årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2012 1. KVartal 2. KVartal Finanstilsynets nye regler om minst 15 prosent egenkapital for boliglånskunder trådte

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

Pareto årsrapport 2008

Pareto årsrapport 2008 Pareto årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Pareto Innhold Dette er Pareto Gruppen...4 Pareto Securities...6 Pareto Private Equity...8 Pareto Forvaltning...9 Pareto Bassøe Shipbrokers...10 Johan G. Olsen

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Tilsvarende dokument

Tilsvarende dokument Tilsvarende dokument Dette Tilsvarende dokumentet er utarbeidet i forbindelse med notering av 3 856 023 nye egenkapitalbevis i Jæren Sparebank på Oslo Børs, utstedt i forbindelse med sammenslåingen mellom

Detaljer