Religion i skole og utdanning: Et bidrag til dialog Utdanningspolitiske retningslinjer og anbefalinger fra forskningsprosjektet REDCo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Religion i skole og utdanning: Et bidrag til dialog Utdanningspolitiske retningslinjer og anbefalinger fra forskningsprosjektet REDCo"

Transkript

1 19. Mars, 2009 Religion i skole og utdanning: Et bidrag til dialog Utdanningspolitiske retningslinjer og anbefalinger fra forskningsprosjektet REDCo Fra: REDCo (Religion in Education. A contribution to Dialogue or a factor of Conflict in transforming societies of European Countries) Finansiert av Europakommisjonen Koordiantor: Prof. Dr. Wolfram Weisse, Universitetet i Hamburg, Tyskland Nasjonale prosjektledere: Prof. Dr. Wolfram Weisse, Prof. Dr. Thorsten Knauth, Universitetet i Hamburg, Tyskland; Prof. Dr. Robert Jackson, Universitetet i Warwick, England; Prof. Dr. Jean-Paul Willaime, EPHE Sorbonne, Paris, Frankrike; Prof. Dr. Siebren Miedema, Dr. Ina ter Avest, Vrije Universiteit Amsterdam, Prof. Dr. Cok Bakker, Universitetet i Utrecht, Nederland; Prof. Dr. Geir Skeie, Universitetet i Stavanger, Norge; Dr. Pille Valk, Universitetet Tartu, Estland; Prof. Dr. Muhammed Kalisch, Dr. Dan-Paul Jozsa, Universitetet i Muenster, Tyskland; Prof. Dr. Vladimir Fedorov, Prof. Dr. Fedor Kozyrev, Russian Christian Academy for Humanities, St. Petersburg, Russland; Prof. Dr. Gunther Dietz, Dr. Aurora Alvarez-Veinguer, Universitetet i Granada, Spania. Til: EU-institusjoner (Parlamentet, Kommisjonen, Ministerrådet, Europarådet), FN (UNESCO, Generalforsamlingen), nasjonale utdanningsinstitusjoner for EU medlemsstater, utdannings- og forskningsinstitusjoner, NGOer religiøse organisasjoner, universiteter og skoler i og utenfor EU. I. Introduksjon Religion har i senere tid fått økt oppmerksomhet og stadig flere erkjenner at religionens fornyede betydning har konsekvenser både for enkeltmennesker og samfunn. Dette gjenspeiles i nasjonal og internasjonal politikk, og i den offentlig debatten. Økende religiøst mangfold har gitt spørsmålet om religionens betydning ny aktualitet, samtidig som sosial samhørighet ( social cohesion ) er blitt et uttalt politisk mål, når man diskuterer religionens rolle i Europa. Dette kommer særlig tydelig til uttrykk i den oppmerksomheten religionsundervisingen har fått som en del av interkulturell læring og menneskerettighetsundervisning, og er klart uttrykt i internasjonale dokumenter som Europarådets White Paper on Intercultural Dialogue (Council of Europe 2008) og Sikkerhetog samarbeidsrådet i Europas Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in Public Schools (OSCE 2007). Begge dokumentene legger vekt på viktigheten av dialog mellom mennesker med ulik tro og overbevisning i interkulturell undervisning. Dette er også REDCos fokus (Religion in Education. A Contribution to Dialogue or a Factor of Conflict in Transforming Societies of European Countries), et komparativt europeisk forskningsprosjekt om ungdoms syn på religion, religiøst mangfold og muligheter for dialog, så vel som interaksjon i klasserommet og ulike lærerstrategier. REDCo er det første 1

2 betydelige forskningsprosjektet om religion og utdanning som er finansiert av EUs rammeprogram, og ble gjennomført i perioden mars 2006 til mars REDCo har gjort kvalitative og kvantitative undersøkelser i åtte land (Tyskland, England, Frankrike, Nederland, Norge, Estland, Russland, Spania). Hovedfokus har vært på elever i aldersgruppen år og de har svart på spørsmål omkring deres personlige erfaringer med religion, religionens rolle i samfunnet, og religion i skolen. Resultatene fra undersøkelsene kan bidra til å videreutvikle retningslinjer for utdanning på et europeisk og nasjonalt nivå. II. Forskningsresultater i REDCo Majoriteten av elevene var positive til den religiøse heterogeniteten i samfunnet, selv om det også kom til uttrykk en rekke fordommer. Generelt sett er familien den viktigste kilden til informasjon om religion og livssyn, deretter kommer skolen. Undersøkelsen viser at elevene har et ulikt forhold til religion. For en stor gruppe er religion ikke viktig, for en annen gruppe er religion viktig, mens en tredje gruppe befinner seg et sted midt imellom og inntar forskjellige posisjoner. Uavhengig av deres forhold til religion er majoriteten av elevene interessert i å lære om religion på skolen. Elever er oppmerksom på, og har erfaring med religiøst mangfold, stort sett fra skolen, men også utenfor skolen. Elever er generelt åpne overfor jevnaldrende med ulik religiøs bakgrunn. Samtidig har de en tendens til å tilbringe mer tid med jevnaldrende som har lik bakgrunn som dem selv, selv om de lever i områder som er kjennetegnet av religiøst mangfold. Elever uttrykker oftere en tolerant holdning på et abstrakt enn på et praktisk plan. Toleransen som er uttrykt i diskusjoner i klasserommet er ikke alltid gjenspeilet i hverdagslivet deres. De som lærer om religiøst mangfold på skolen er mer villig til å delta i samtaler om religion og livssyn med elever med forskjellig bakgrunn, enn de som ikke har denne læringsmuligheten. Elevene ønsker fredelig sameksistens på tvers av religiøse skillelinjer, og tror at det er mulig. Elever mener at de viktigste forutsetningene for fredelig sameksistens mellom mennesker med ulik religion og livssyn er kunnskap om hverandres religioner og livssyn, felles interesser og felles aktiviteter. I de fleste landene er elevene positive til at troende kan gi moderat uttrykk for sin religiøse tro i skolen. De er for eksempel positive til at elever kan bruke lite påtrengende religiøse symboler eller at elever som tilhører en bestemt religion kan delta i frivillige religiøse tilstelninger. Elever som anser religion som viktig i sitt eget liv respekterer i større grad andres religiøse bakgrunn og religionens betydning i verden. 2

3 De fleste elevene skulle ønske skolen var mer opptatt av å lære dem om ulike religioner enn å fremme en bestemt religion eller livssyn. Elevene uttrykker et ønske om at religionsundervisningen bør foregå i et trygt klasseromsmiljø der de er blitt enige om visse regler for hvordan man uttrykker seg og diskuterer. Elevene ønsker generelt sett å unngå konflikt grunnet i religiøse spørsmål, og enkelte av de religiøse elevene føler seg spesielt sårbare. Lærere ser dialog som en egnet strategi for å håndtere mangfold i klasserommet, men elevene er mer ambivalente til dette, og ikke alle elevene er tilfredse med hvordan skolen håndterer mangfold i praksis. Generelt sett foretrekker elevene den religionsundervisningen i skolen som de er kjent med. III. Retningslinjer og anbefalinger Funnene i REDCo støtter i stor grad opp om de retningslinjer og anbefalinger som er kommet fra Europarådet og Toledo Guiding Principles. Likevel viser funnene at det er nødvendig med en viss grad av differensiering på nasjonalt nivå når det gjelder implementering av anbefalingene i utdanningssystemet. Dette skyldes for eksempel ulike nasjonale tradisjoner, normer, lovverk og pedagogiske tilnærminger til arbeidet med religion i skolen. Hvert enkelt lands nasjonale kontekst må tas i betraktning når retningslinjene og anbefalingene skal anvendes. På et europeisk nivå foreslår vi å gi plass til dialog og diskusjoner om religion og mellom ulike religiøse (og ikke-religiøse) livssyn. På bakgrunn av våre studier av elevenes oppfatninger, vil vi understreke viktigheten av en type dialog i klasserommet som vektlegger at elevenes ulike perspektiver på religioner og livssyn kommer til uttrykk. På denne bakgrunn bør følgende punkter tas i betraktning, både i de ulike nasjonale kontekster og på et europeisk nivå: 1.) Oppfordring til fredelig sameksistens Utarbeiding av retningslinjer og anbefalinger for utdanningssystemet og implementeringen av disse må fokusere på endring fra passiv toleranse til en aktiv toleranse. Handling: Motarbeide stereotype forestillinger om religioner og presentere mer komplekse forestillinger som viser religionens betydning for individ og samfunn. Utvikle og styrke ferdigheter i dialog mellom elever omkring ulike religioner og livssyn. Gi elevene muligheter for å forholde seg til ulike livssyn og religioner (herunder samarbeide med lokale myndigheter for å øke utvekslingen mellom religiøse og ikkereligiøse grupper) og tilby muligheter for møter mellom elever med ulike posisjoner i forhold til religion. 3

4 2.) Mangfold og ledelse Medborgerskapsundervisning har en tendens til å fokusere på homogenitet; men for å snu passiv toleranse til aktiv toleranse er det nødvendig å verdsette og fremme religiøst mangfold både i skolen og på universitet og høgskoler. Tilby elevene muligheter for å lære om religioner og livssyn og gi rom for diskusjoner om dette. Utvikle innovative tilnærminger når det gjelder å lære om religioner og livssyn i ulike fag, som religions-og livssynsfaget, historie, litteratur og i realfagene. Religions- og livssynsundervisningen må legge vekt på forståelse og toleranse, og ta hensyn til elevenes ulike behov etter som de utvikler seg. Oppfordre universiteter og høyskoler til å vise mer til religiøst mangfold i sin undervisning og forskning. 3.) Inkludere religiøse så vel som ikke-religiøse livssyn Skolen er et sted der alle elevene skal bli respektert, uavhengig av deres livssyn eller religiøse overbevisning. Religion er viktig for noen av elevene, og deres tro må ikke få lov til å bli et hinder for deres faglige utvikling. Inkludere læring om ulike religioner og sekulære livssyn i all deres kompleksitet og indre mangfold. Inkludere den religiøse dimensjonen i interkulturell (flerkulturell) utdanning, og i demokrati- og menneskerettighetsundervising. 4.) Profesjonell kompetanse Ingen endringer kan gjøres uten profesjonelle lærere som har den nødvendige kompetansen. Det er derfor behov for utdanning både på grunnivå og i den videre faglige utviklingen av lærerne. Dyktiggjøre lærere til å håndtere tema knyttet til religion og livssyn i deres respektive fag, og til å inkludere elevene uavhengig av deres religiøse eller ikke-religiøse bakgrunn. Øve lærere i metoder som støtter og oppmuntrer elevene til å bli fortrolige med forskjeller, og til å forholde seg til det mangfoldet de møter gjennom personlige erfaringer. Læreplanen i lærerutdanningen bør inkludere utvikling av ferdigheter til å organisere og lede klasseromsdebatter omkring kontroversielle religiøse emner, og til å håndtere mulige motstridende livssyn som kommer til uttrykk i klassen. 4

5 For ytterligere referanser se: Kontakt: Prof. Dr. Wolfram Weisse, 5

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Oppvekst i to multietniske boligområder

Oppvekst i to multietniske boligområder Susanne Søholt Oppvekst i to multietniske boligområder i Oslo Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomil- 313 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Susanne Søholt Oppvekst i

Detaljer

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Et initiativ støttet av EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet PROGRESS (2007-2013) Antirasistisk Senter og JURK -

Detaljer

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Fase én av the Agencys prosjekt Vurdering i inkluderende miljøer ble rundet av med en diskusjon og deretter en forklaring av begrepet vurdering som fremmer

Detaljer

FoU i Praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Stjørdal/Levanger, 22. og 23. april 2013

FoU i Praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Stjørdal/Levanger, 22. og 23. april 2013 FoU i Praksis 2013 Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning Stjørdal/Levanger, 22. og 23. april 2013 Redigert av Anne Beate Reinertsen, Berit Groven, Agneta Knutas og Astri

Detaljer

SIRIUS Faglig kapasitet på skolene når det gjelder utdanning av innvandrerbarn

SIRIUS Faglig kapasitet på skolene når det gjelder utdanning av innvandrerbarn SIRIUS Faglig kapasitet på skolene når det gjelder utdanning av innvandrerbarn En utforskning av politiske tiltak i landene av SIRIUS nettverket 3 SIRIUS FAGLIG KAPASITET PÅ SKOLENE NÅR DET GJELDER UTDANNING

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Innledning Både internasjonal og nyere norsk forskning mener å kunne vise at foreldrenes involvering

Detaljer

LÆRERUTDANNING SOM FREMMER INKLUDERING (TE4I) HOVEDBUDSKAP FOR VIDERE ARBEID MED POLITIKKUTFORMING

LÆRERUTDANNING SOM FREMMER INKLUDERING (TE4I) HOVEDBUDSKAP FOR VIDERE ARBEID MED POLITIKKUTFORMING LÆRERUTDANNING SOM FREMMER INKLUDERING (TE4I) HOVEDBUDSKAP FOR VIDERE ARBEID MED POLITIKKUTFORMING Innledning Formålet med dette dokumentet er å gi en oversikt over konklusjonene og anbefalingene fra prosjektet

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Ann Oline Vuttudal. Kartleggingsprøver og skoleledelse

Ann Oline Vuttudal. Kartleggingsprøver og skoleledelse Ann Oline Vuttudal Kartleggingsprøver og skoleledelse En fenomenologisk studie av hvordan rektor erfarer kartleggingsprøver som utgangspunkt for skolebasert kompetanseutvikling Masteroppgave i skoleledelse

Detaljer

Det europeiske området for høyere utdanning På vei mot målet

Det europeiske området for høyere utdanning På vei mot målet Det europeiske området for høyere utdanning På vei mot målet Kommuniké fra møtet for europeiske ministere for høyere utdanning, Bergen, 19.-20. mai 2005 Vi, ministere for høyere utdanning i landene som

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET

DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET Et charter for Europas lokale og regionale myndigheter, som vil forplikte seg til å benytte sin myndighet og samarbeidspartnere

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Et flerkulturelt perspektiv. Skoleeiers ansvar for elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling

Et flerkulturelt perspektiv. Skoleeiers ansvar for elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling Et flerkulturelt perspektiv Skoleeiers ansvar for elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling Oversikt Introduksjon - Hva er et flerkulturelt perspektiv - Innvandring i Norge i dag Migrasjon

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

En gavepakke til ungdomstrinnet?

En gavepakke til ungdomstrinnet? En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av den skolebaserte kompetanseutviklingen på ungdomstrinnet i piloten 2012/2013 May Britt Postholm, Thomas Dahl, Gunnar Engvik, Henning Fjørtoft, Eirik

Detaljer

Student, som alle andre

Student, som alle andre Eva Magnus Student, som alle andre En studie av hverdagslivet til studenter med nedsatt funksjonsevne Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, juni 2009 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer