Introduksjon Bakgrunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Introduksjon Bakgrunn"

Transkript

1 1 Introduksjon Den foreliggende oppfinnelsen beskriver en metode for å presentere visuell informasjon relatert til et objekt eller struktur. Mer spesifikt er oppfinnelsen beskrevet ved en metode for å presentere mer enn én visuell informasjon om et objekt eller struktur. Bakgrunn Det finnes ulike typer løsninger for å fremvise visuell informasjon for et objekt. Dette innbefatter presentasjon av høykvalitets panoramabilder, integrerte fotografier for å bedre detaljer, tilveiebringe brukervennlige menyer og informativ tekst. Løsningen kan innbefatte interaktive kart og tegninger, navigasjonsmuligheter og integrert video. Det finnes også systemer for fremvisning av 360 bilder. Imidlertid presenterer kjente systemer disse i et visningsvindu innen det samme systemet. Dersom andre visninger blir presentert, vil disse typisk kun innbefatte et kart eller tegning, dvs. statiske bilder. Et eksempel på dette er Google Street View som er en funksjon i Google Maps som tilveiebringer statiske panoramavisninger i posisjoner langs mange veier i verden. Disse panoramabildene blir laget ved å sy sammen flere bilder med mindre utsnitt. Ett visningsvindu viser typisk et kart av en spesifikk lokasjon, og et annet visningsvindu viser et panoramabilde av den spesifikke lokasjonen valgt i det første visningsvinduet. Tilleggsinformasjonen i det andre visningsvinduet er kun visuell informasjon. Den foreliggende oppfinnelsen beskriver en metode for dynamisk og samtidig fremvisning av visuell informasjon om et objekt ved å ha to eller flere visningsvinduer som fremviser dynamisk innhold som vil tillate at brukere får bedre oversikt og kontroll over en operasjon. Visningsvinduer kan både presentere 360 bilder, en kombinasjon av 360 bilder og video, og annet dynamisk visuelt innhold. Den foreliggende oppfinnelsen introduserer en metode for å kombinere høykvalitets, sanne 360 panoramabilder, fotografier, interaktive kart, og dynamiske navigasjonsmuligheter. Oppfinnelsen tillater at brukeren får se en komplett oversiktsvisning av f.eks. en offshore installasjon i 360, og også å integrere plattformtegninger for enkel navigasjon. Oppfinnelsen kan kjøres fra en CD, eller over Internett, og muliggjøre brukere å dele det samme bildet uavhengig av fysisk lokasjon. Ved å kombinere 360 panoramabilder med integrert video vil en bruker bli gitt en unik mulighet til å visualisere en installasjon så vel som å bli kjent med

2 2 arbeidsprosesser som er i bruk ved installasjonen. Video kan f.eks. bli brukt for treningsformål for å demonstrere ulike arbeidsprosesser. 1 Det er flere fordeler ved den foreliggende oppfinnelsen i forhold til tidligere kjent teknikk. Det er en kostnadseffektiv metode, og vil tilveiebringe forbedret effektivitet ved å være i stand til å se og visualisere installasjonen på en forbedret måte, f.eks. sanntidsvisualisering av apparatur i spesifikke områder og deres foreliggende måleverdier. Kommunikasjon og samarbeid mellom installasjoner og støtteorganisasjon vil i stor grad bli forbedret og forsterket ved hjelp av den 360 interaktive visningen av en installasjon. Kvaliteten av å planlegge operasjoner ved en fjerntliggende lokasjon med bedre visualisering reduserer eller eliminerer dermed behovet for å reise til installasjonen. Det vil tilveiebringe forbedret Helse, Miljø og Sikkerhet i operasjoner ved å la støttepersonell visualisere områder som er underlagt diskusjon i stedet for at de blir fysisk lokalisert på lokasjonen. Bedre visualisering og forståelse av en installasjon vil også resultere i forbedret støtte for kriseresponspersonell. Sammendrag av oppfinnelsen 2 Den foreliggende oppfinnelsen er definert ved en fremgangsmåte for å kontrollere presentasjon av visuell informasjon relatert til et objekt i multiple visningsvinduer, og hvor dette muliggjøres ved: - å presentere første visuelle informasjon av et objekt i et første visningsvindu, - å motta input for å velge ett eller flere spesifikke punkter ved nevnte objekt i nevnte første visningsvindu, og - å bruke nevnte input for å kontrollere handlinger som skal utføres for å tilveiebringe og fremvise annen visuell informasjon relatert til nevnte objekt i et andre visningsvindu. Detaljert beskrivelse 3 Den foreliggende oppfinnelsen er karakterisert ved en fremgangsmåte for å styre presentasjon av visuell informasjon relatert til et objekt i et flertall visningsvinduer. Et objekt er ment å innbefatte en installasjon, et område, et rom, og andre fysiske ting som kan visualiseres. Det første trinnet i fremgangsmåten er å presentere første visuelle informasjon av objektet i et første visningsvindu. Det neste og andre trinnet er å motta input for å velge ett eller flere spesifikke punkter til nevnte objekt fremvist i nevnte første visningsvindu, og det siste trinnet er å bruke nevnte input til å styre handlinger som

3 3 skal utføres for å tilveiebringe og fremvise annen visuell informasjon relatert til nevnte objekt i et andre visningsvindu I nevnte første trinn kan et første visningsvindu f.eks. presentere et objekt visuelt i et plansnitt eller annen type 2D-visning, og andre karakteristikker til objektet kan bli presentert som en forskjellig fremvisning av objektet, som viser tilleggsinformasjon som kan bli dynamisk presentert og bli styrt av nevnte input. I det nevnte andre trinnet mottas input for å velge én eller flere spesifikke punkter i nevnte objekt fremvist i nevnte første visningsvindu. En bruker kan f.eks. velge et punkt eller område av interesse i en presentasjon av et objekt eller installasjon fremvist i det første visningsvinduet. Denne handlingen vil så i et siste trinn i fremgangsmåten styre handlinger som skal utføres for å tilveiebringe tilleggsinformasjon til et objekt eller installasjon i en eller flere andre visningsvinduer. Disse visningsvinduene kan bli presentert på den samme bildeflaten eller skjermen som hvor det første visningsvinduet er, eller de kan bli presentert i en eller flere separate bildeflater eller skjermer. Det siste trinnet i fremgangsmåten er så å bruke nevnte input for å kontrollere handlinger som skal utføres for å tilveiebringe og fremvise annen visuell informasjon relatert til nevnte objekt, og hvor denne blir presentert i et i det minste andre visningsvindu. På denne måten kan en bruker f.eks. åpne en første planpresentasjon i et første visningsvindu, og en andre planpresentasjon kan dynamisk endre seg i henhold til input mottatt fra brukeren. På denne måten vil brukeren bli gitt tilleggsinformasjon til objektet fremvist i et andre visningsvindu. Dette kan f.eks. være et forstørret utsnitt eller annen detaljert informasjon om ett eller flere punkter av interesse til et objekt eller installasjon valgt av en bruker. Nevnte 2D-visning kan f.eks. bli presentert ved to eller flere 180 bilder som blir sydd sammen for å danne et 360 bilde som vist i Figur 1 og Figur 2, og nevnte ulike visningsvinduer kan være en korresponderende 3D-visning som vist i Figur 3 og Figur 4. Figur 3 illustrerer et første og andre visningsvindu som samtidig fremviser 360 fotografier av et øvre og nedre dekk ved samme lokasjon. Figur 4 illustrerer et første visningsvindu som fremviser 360 fotografi ved en slampumpe og et andre visningsvindu som viser en video av trykkmåleren til den samme slampumpen. Objektet som skal betraktes kan bli presentert ved ett eller flere bilder, én eller flere videoer, eller en kombinasjon av disse. Nevnte inputtrinn kan brukes for å styre et eller flere apparater brukt for å tilveiebringe visuell informasjon i det andre visningsvinduet. Dette kan være kamera og/eller video -systemer for å fremvise sanntids eller lagrede bilder/video styrt av nevnte input.

4 Ved f.eks. å trykke, bevege seg rundt eller operere punkter av interesse i en 2Dpresentasjon i et første visningsvindu, kan en funksjon bli utviklet som dynamisk vil oppdatere det andre (eller flere) visningsvinduet for å reflektere styringen utført i en første visningsvindu. Som et eksempel kan det være to 360 bilde visningsvinduer av to ulike lokasjoner, for eksempel en første og andre etasje til en installasjon, med et bilde over det andre. Ved å bevege seg rundt i bildet i det første visningsvinduet blir presentasjonen i det andre visningsvinduet også styrt for å reflektere bevegelsen i det første visningsvinduet. Dette kan også innbefatte radar, pil eller andre midler for å indikere foreliggende retning og/koordinater relatert til et objekt eller installasjon som betraktes. For eksempel ved å gi retning i grader relativt til kartets nord, så vil 270 indikere at senteret til visningsvinduet er direkte til venstre på kartet. Radar kan også indikere numerisk eller grafisk eller med andre midler inklinasjon til fremvisning relativt til horisontalplanet. For eksempel kan tallet 4 indikere 4 grader opp fra horisontal og et tall -90 vil indikere rett ned. Ved presentasjon av koordinater kan disse linkes til et referansesystem for objektet som skal presenteres. Koordinater kan bli innbefattet i kart og/eller bildefunksjoner. Dette vil muliggjøre at lokasjonen til et 360 bilde, et kamera eller annen relevant gjenstand eller informasjonskilde kan bli fremvist i et visningsvindu. Koordinatene kan bli linket til et referansesystem for en installasjon som blir presentert i visningsvinduet og følgelig vil all informasjon presentert med koordinater i visningsvinduet være referert til koordinatsystemet for installasjonen. Koordinater kan bli fremvist ved bevegelse av musen eller en annen markør rundt på kartet eller i et 360 bilde. Ved bevegelse av markør eller mus rundt på kartet vil koordinatene til pekeinnretningen bli fremvist i et informasjonsvindu eller direkte på kartet. Ved bevegelse av pekeinnretningen innenfor et 360 bilde kan en funksjon bli utviklet hvor koordinatene til et punkt innenfor det 360 bildet blir fremvist i et informasjonsvindu eller direkte innenfor 360 bildet, på kartet eller en annen lokasjon. Som nevnt kan kamera/video system bli integrert i et system med et separat visningsvindu for presentasjon av bilde og/eller video. Det første visningsvinduet kan presentere et 360 bilde og det andre visningsvinduet kan fremvise en videofilm. Det kan være én eller flere av hver type visningsvindu, for eksempel én 360 bildefremvisning og én eller flere videofremvisninger. Et første visningsvindu kan presentere et 360 bilde, og innenfor området som er dekket av dette 360 bildet kan det være ett eller flere kameraer eller videokameraer, f.eks. HD web-kamera brukt for sanntids streaming. Fotografier eller video som er tatt av disse kameraene kan bli presentert i visningsvinduene.

5 1 2 3 Foto eller video visningsvindu kan fremvise enten sanntidsvideo eller lagret (forsinket) video. Dersom for eksempel et område trenger å bli registrert av sikkerhetsgrunner, eller dersom en måler eller måleinnretning eller informasjonskilde trenger å bli spilt inn for å tilveiebringe informasjon i sanntid, kan en live videoinnspilling bli presentert. Dersom en tidligere innspilt hendelse, slik som utførelsen av en operasjon for å demonstrere prosedyrer skal fremvises så blir en innspilt video presentert. Den andre visuelle informasjonen relatert til et objekt eller installasjon kan videre omfatte informasjon om brukt fokusavstand og avstand til objektet. Avstander til et fremvist objekt kan bli bestemt ved å bruke laserskanning. Et 360 panoramabilde kan bli integrert inn i en 3D-modell laget av en laserskanner. En måte å gjøre dette på er å defragmentere et 360 panoramabilde i et antall mindre bilder som hver representerer en definert del av det opprinnelige 360 panoramabildet. Hver del av det defragmenterte 360 bildet kan så bli integrert på sin rettmessige plassering i en 3D-modell laget ved laserskanning, for derved å gjenskape 360 bildet i en 3D laser modell. Et videokamera som blir brukt kan ha GPS eller annet egnet målesystem for innendørs bruk for å registrere posisjonskoordinater til kameraet og/eller en retningsangivende innretning for å angi retningen som et kamera peker i. Alternativt kan et målesystem registrere posisjonsdata relativt til et kjent referansepunkt i området. Koordinatene og/eller retningen til kameraposisjonen kan sendes i sanntid til systemet som utfører den oppfinneriske fremgangsmåten. Systemet kan fremvise både video og koordinater/retning til en kameraposisjon. For eksempel dersom et mobilt kamerasystem blir brukt, kan systemet motta og fremvise både live video og foreliggende posisjonskoordinater fra kameraet. Et kart i et visningsvindu kan bli oppdatert og fremvise posisjon og/eller retning samtidig. Et komplett system med den oppfinneriske metoden implementert vil være i stand til parallell presentasjon av både 360 panoramabilder for å presentere omgivelse/område i 360 og video for å presentere foreliggende sanntids aktivitet i detalj. Et bevegelig videosøk innenfor panoramabildene er mulig ved å velge spesifikke lokasjoner i bildet presentert i et første visningsvindu. Korresponderende posisjonskoordinater ved den fremviste lokasjonen blir kommunisert, og video fra det nærmeste kameraet blir automatisk presentert i et andre visningsvindu. Alternativt blir koordinatene til mus/pekeinnretningen sendt til en annen innretning/system for å identifisere den nærmeste andre innretningen for tilveiebringing (f.eks. mobiltelefon, kamera). På denne måten kan det nærmeste kameraet bli lokalisert og dets opptak kan betraktes ved å søke med musen inne i 360 bildet eller på kartet. Dersom flere kameraer er lokalisert innen et område er

6 6 det enkelt å svitsje mellom relevante kameraer ved kun å bevege musen eller pekeinnretningen for å velge spesifikke lokasjoner Koordinatene til en annen innretning, for eksempel et mobilkamera kan også bli sendt til systemet hvor den oppfinneriske fremgangsmåten er implementert. Lokasjonen til nevnte innretning vil da bli automatisk fremvist på et kart og/eller 360 bildefremviser. På samme måten kan koordinatene til en valgt posisjon bli sendt til mobilkameraet. Operatøren til det bevegelige kamerasystemet mottar valgte koordinater og/eller retning og kan bevege seg til korresponderende posisjon med kameraet. På denne måten kan operatøren av det mobile kameraet bli guidet til en spesifikk lokasjon og retning hvor live video kreves. Den oppfinneriske fremgangsmåten kan også bli integrert i avstandsmålinger. En laser eller annen måleinnretning kan måle avstand til visse punkter i 360 bildet mens bilder tas, eller fra videokameraet til et punkt hvor det spilles inn fra. Avstandsmålinger blir innspilt og presentert i et andre visningsvindu som tilleggsinformasjon. Likeledes kan måleinnretningen måle retning både i horisontal og vertikalplanet. Både 3D-koordinater til kameraet eller video og 3D-koordinater til punktet som det siktes mot med foto/video -kamera kan beregnes. Følgelig kan, ved kjente beregninger, alle koordinater og avstander bli beregnet fra kameralokasjonen til ethvert punkt som det siktes mot. Bilde på forespørsel (on demand) fra et fjernliggende installert fjernstyrt 360 eller annet vidvinkel eller video -kamera er ennå et annet eksempel på et annet aspekt som kan bli implementert ved oppfinnelsen. Ved signal fra en kontrollinnretning kan et nytt bilde bli tatt ved en viss posisjon og sendes til styringssystemet. Det nye bildet kan bli integrert i systemet enten manuelt eller automatisk. Nytt videomateriale kan bli presentert på forespørsel på en liknende måte. Alternativt kan et permanent installert kamera på kontinuerlig eller frekvensvis basis ta nye fotografier/video. Systemet kan settes opp for å ta og/eller sende disse bildene til et kontrollsystem ved visse tidsintervaller eller på et etter behov basis, som bestemt av styringssystemet eller styringssystemoperatøren. Som det forstås fra beskrivelsen presentert over kan den foreliggende oppfinnelsen bli brukt som et kommunikasjons og visualiseringsverktøy for ulike arbeidsprosesser. Basisprinsippet er muligheten for at ulike lokasjoner samtidig kan se hele installasjonen, som er onshore eller offshore, med sanne 360 panoramabilder. Orientering rundt på en installasjon blir gjort svært enkel med interaktive kart og navigasjonsmuligheter presentert i et første visningsvindu. Oppfinnelsen kan bli implementert i ulike typer miljø og situasjoner, og brukt på ulike måter. Disse kan innbefatte å bruke den som et kommunikasjonsverktøy fra en installasjon til et operasjonskontor for dag til dag aktiviteter, som muliggjør at områder av interesse eller problemer kan løses. Dersom noe skjer ved en installasjon kan relevante 360 bilder bli vist via videokonferansefasiliteter, eller

7 7 alternativt på en PC. Dette vil forbedre kommunikasjon og unngå feil siden mennesker med ulik bakgrunn og erfaring kan dele det samme visuelle bildet. Likeledes kan støttepersonell dele planer for utstyr som skal installeres eller for modifikasjoner som skal utføres med personell ved installasjonen. 1 Planlegging av modifikasjoner og oppgraderinger er et annet eksempel. Det å tillate en fjernliggende lokalisert bruker onshore å se på fotografier av en installasjon i 360 vil begrense behovet for å reise til installasjonen. I andre tilfeller vil det gjøre en reise kortere og mer effektiv ved å muliggjøre bedre planlegging og forberedelse forut for et besøk til et område. Et onshore kriseteam kan bruke oppfinnelsen som et verktøy for visualisering av en fjerntliggende installasjon for å hjelpe og understøtte en operasjonen på et område, og hvor dette verktøyet umiddelbart kan bli operasjonelt i et flertall lokasjoner. Operatører har ulike rapporteringssystemer for å rapportere uønskede hendelser. Oppfinnelsen kan bli brukt for å nøyaktig bestemme lokasjonen til en hendelse i et visningsvindu, og presentere tilleggsinformasjon om en hendelse i et annen visningsvindu. Et slikt system vil gjøre det enkelt å navigere gjennom historiske hendelser og samtidig tilveiebringe viktig tilleggsinformasjon. Oppfinnelsen kan også bli brukt for sikkerhetsopplæringsformål hvor rømningsveier og sikkerhetsutstyr er uthevet og hvor personell blir kjent med en ny installasjon forut for et første besøk.

8 8 PATENTKRAV 1. Fremgangsmåte for å kontrollere presentasjon av visuell informasjon relatert til et objekt i multiple visningsvinduer, omfattende de følgende trinnene: 1 a) å presentere første visuelle informasjon av objektet i et første visningsvindu, b) å motta input for å velge ett eller flere spesifikke punkt ved nevnte objekt fremvist i nevnte første visningsvindu, k a r a k t e r i s e r t v e d c) å bruke nevnte input for å kontrollere handlinger som skal utføres for å tilveiebringe og fremvise annen visuell informasjon relatert til nevnte objekt i et andre visningsvindu, hvor den andre visuelle informasjonen omfatter avstander til spesifikke punkter i objektet. 2. Fremgangsmåte i henhold til krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at input blir brukt for å kontrollere én eller flere innretninger brukt å måle avstander til objektet. 3. Fremgangsmåte i henhold til krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at den andre visuelle informasjonen relatert til nevnte objekt videre omfatter retning og/eller koordinater til punkter i objektet i det andre visningsvinduet Fremgangsmåte i henhold til krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at den andre visuelle informasjonen relatert til nevnte objekt videre omfatter brukt fokusavstand.. Fremgangsmåte i henhold til krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at avstanden til det fremviste objektet blir bestemt ved å bruke laser skanning. 6. Fremgangsmåte i henhold til krav 3, k a r a k t e r i s e r t v e d at nevnte koordinater er linket til et referansesystem for objektet som skal fremvises Fremgangsmåte i henhold til de foregående kravene, k a r a k t e r i s e r t v e d å lage en 3D-modell av objektet fremvist basert på den andre visuelle informasjonen, og hvor dette utføres ved å bruke laserskanning for å etablere koordinater til objektet.

9 9 SAMMENDRAG Fremgangsmåte for å styre presentasjon av visuell informasjon relatert til et objekt i et flertall visningsvinduer. Fremgangsmåten omfatter et første trinn med presentere første visuelle informasjon av objektet i et første visningsvindu. Det andre trinnet er å motta input for å velge ett eller flere spesifikke punkter av interesse til objektet fremvist i nevnte første visningsvindu, og det siste trinnet er å bruke nevnte input til å styre handlinger som skal utføres for å tilveiebringe annen visuell informasjon relatert til nevnte objekt i et andre visningsvindu.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101407 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101407 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1407 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06T 3/00 (06.01) G06T 3/40 (06.01) G06T 3/60 (06.01) G09G /14 (06.01) G09G /397 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1407 (86) Int.inng.dag og søknadsnr

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333524 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333524 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33324 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06T 3/00 (06.01) G06T 3/40 (06.01) G06T 3/60 (06.01) G09G /14 (06.01) G09G /397 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1407 (86) Int.inng.dag og søknadsnr

Detaljer

signalstyrken mottatt fra mini-bts-laveffektsstasjonen, å registrere signalstyrken mottatt

signalstyrken mottatt fra mini-bts-laveffektsstasjonen, å registrere signalstyrken mottatt 1 Lokaliseringsmetode for mobiltelefon BESKRIVELSE TEKNISK OMRÅDE [0001] Oppfinnelsens omfang og gjenstand er knyttet til en fremgangsmåte for lokalisering av en mobiltelefon, og anvendes særlig for utføring

Detaljer

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen 1 Oppfinnelsens område Oppfinnelsen vedrører smelting av metall i en metallsmelteovn for støping. Oppfinnelsen er nyttig ved smelting av flere metaller og er særlig nyttig ved smelting av aluminium. Bakgrunn

Detaljer

Follos nye kartportal WEB 3

Follos nye kartportal WEB 3 Follos nye kartportal WEB 3 Innholdsfortegnelse Inngangsportal Side 3 Oversikt over de ulike klientene Side 4 Panorer og zoom med mere vist i grunnkart-klienten Side 6 Kartlagsliste vist i krets-klienten

Detaljer

Follos nye kartportal WEB 3

Follos nye kartportal WEB 3 Follos nye kartportal WEB 3 Innholdsfortegnelse Inngangsportal Side 3 Oversikt over de ulike kart-klientene Side 4 Panorer og zoom med mere vist i Follokart-klienten Side 7 Kartlagsliste vist i krets-klienten

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

Installasjons- og brukerveiledning

Installasjons- og brukerveiledning EloCam 2.0 Trådløst kamerasystem Installasjons- og brukerveiledning Takk for at du har valgt EloCam 2.0 fra Elotec EloCam 2.0 er et trådløst kamerasystem som gir deg oversikt på en enkel måte, uansett

Detaljer

Fullmektig: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal. Fremgangsmåte, navigasjons- og presentasjonssystem for widgeter på internettaktiverte anordninger

Fullmektig: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal. Fremgangsmåte, navigasjons- og presentasjonssystem for widgeter på internettaktiverte anordninger Søknadsnr.: PSNO 093318 Søker: Amundsen, Harald Referanse: Fullmektig: CURO AS, Industriveien 3, 7080 Heimdal Tittel: Fremgangsmåte, navigasjons- og presentasjonssystem for widgeter på internettaktiverte

Detaljer

Den grafiske løsningen for dine vaktrunder, brannrunder, HMS runder, inspeksjonsrunder og vedlikeholdsoppgaver

Den grafiske løsningen for dine vaktrunder, brannrunder, HMS runder, inspeksjonsrunder og vedlikeholdsoppgaver Guard Tour System Den grafiske løsningen for dine vaktrunder, brannrunder, HMS runder, inspeksjonsrunder og vedlikeholdsoppgaver Introduksjon. Dokumentasjon av utførte vakt-, kontroll-, og brannrunder

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 201102 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.16

Detaljer

KORRIGERT UTGAVE / CORRECTED VERSION

KORRIGERT UTGAVE / CORRECTED VERSION (12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06F 3/048 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 093318 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.11.11 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 09.11.11

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3323 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) G01B 11/04 (06.01) G01B 11/24 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1736 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12.13 (8)

Detaljer

INFRARØD OPPVARMING-TILBEREDNINGSAPPARAT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN. 1. Oppfinnelsens område

INFRARØD OPPVARMING-TILBEREDNINGSAPPARAT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN. 1. Oppfinnelsens område 1 INFRARØD OPPVARMING-TILBEREDNINGSAPPARAT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1. Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelse vedrører infrarød stråling-tilberedningsinnretninger, og, mer spesifikt, et infrarødstråling-tilberedningsapparat

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Archive Player Divar Series. Brukerhåndbok

Archive Player Divar Series. Brukerhåndbok Archive Player Divar Series no Brukerhåndbok Archive Player Innhold no 3 Innhold 1 Innledning 4 2 Bruk 5 2.1 Starte programmet 5 2.2 Introduksjon av hovedvinduet 6 2.3 Åpne-knapp 6 2.4 Kameravisninger

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Kapittel 2 - Undersøke modellen...3

Kapittel 2 - Undersøke modellen...3 18.11.2008 Kapittel 2... 1 DDS-CAD 6.5 Undersøke modellen Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 - Undersøke modellen...3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3

Detaljer

Forbedring av navigasjonsløsning i tunneler

Forbedring av navigasjonsløsning i tunneler 1 2 3 4 5 Forbedring av navigasjonsløsning i tunneler Ingrid Johnsbråten Geodesi -og Hydrografidagene 2015 Sundvolden, 18.-19.november Lysbilde 1 5 Med DEM! Ingrid Johnsbråten; 4 Uten DEM! Ingrid Johnsbråten;

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 248467 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G0B 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Dette er nytt i GM EPC

Dette er nytt i GM EPC Dette er nytt i GM EPC GMs neste versjon av EPC har utallige nye funksjoner for å gjøre det raskere og enklere å finne den riktige delen. Velg Brukerhåndbok på Hjelp-menyen i EPC for å få nærmere instruksjoner

Detaljer

FREMGANGSMÅTE FOR Å SORTERE POSTFORSENDELSER I FLIP/FLOP MODUS

FREMGANGSMÅTE FOR Å SORTERE POSTFORSENDELSER I FLIP/FLOP MODUS 1 FREMGANGSMÅTE FOR Å SORTERE POSTFORSENDELSER I FLIP/FLOP MODUS Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for å sortere postforsendelser for å forberede postombæringsrunder, hvor postforsendelsene

Detaljer

Egne lokasjoner (lukkede områder)

Egne lokasjoner (lukkede områder) Egne lokasjoner (lukkede områder) For alarmmottaket er det viktig at korrekt informasjon når redningstjenesten så hurtig som mulig. Lukkede områder, f.eks. innenfor gjerder mangler ofte kartverket riktige

Detaljer

Streaming. Hvordan komme i gang med streaming? Presentert av: Christian Torp (COO i DND) Kristian Faller (styreleder for Ung IT)

Streaming. Hvordan komme i gang med streaming? Presentert av: Christian Torp (COO i DND) Kristian Faller (styreleder for Ung IT) Streaming Hvordan komme i gang med streaming? Presentert av: Christian Torp (COO i DND) Kristian Faller (styreleder for Ung IT) Youtube opptak (kun lyd): https://www.youtube.com/watch?v=y2xxzqifmmg Agenda:

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33499 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 19/09 (06.01) E21B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111629 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.2 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

Introduksjon og installasjon Tegninger i motsetning til geometriske konstruksjoner

Introduksjon og installasjon Tegninger i motsetning til geometriske konstruksjoner Introduksjon og installasjon Tegninger i motsetning til geometriske konstruksjoner GeoGebra arbeidsark 1 Judith og Marcus Hohenwarter www.geogebra.org Oversatt av Anders Sanne og Jostein Våge Tilpasset

Detaljer

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE.

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. 5 Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen gjelder boring etter og produksjon av hydrokarboner fra brønner som befinner seg under vann.

Detaljer

Novapoint GO Navigering og oppfølging på anlegg. Geir Andersen. Jarle Dawes og Heidi Berg

Novapoint GO Navigering og oppfølging på anlegg. Geir Andersen. Jarle Dawes og Heidi Berg Novapoint GO Navigering og oppfølging på anlegg Geir Andersen. Jarle Dawes og Heidi Berg Hoved fokus for denne App n: Byggeledere, kontrollingeniører, prosjektingeniører, anleggsledere m.fl. Skal få et

Detaljer

Teknologiske forklaringer LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 og LEGRIA HF G25

Teknologiske forklaringer LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 og LEGRIA HF G25 Teknologiske forklaringer LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 og LEGRIA HF G25 Live Streaming (LEGRIA HF R48 og LEGRIA HF46) Den nye LEGRIA HF R-serien gir deg mulighet til å streame opptak direkte

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Om Golfwalk.com GolfWalk er en virtuell golfbane på nettet. Du kan finne GolfWalk på www.golfwalk.com eller gjennom webwalk.dk

Om Golfwalk.com GolfWalk er en virtuell golfbane på nettet. Du kan finne GolfWalk på www.golfwalk.com eller gjennom webwalk.dk 3D interface av golfbanen. Om GolfWalk er en virtuell golfbane på nettet. Du kan finne GolfWalk på www.golfwalk.com eller gjennom webwalk.dk Først velger du hvilken golfbane du vil se. Deretter velges

Detaljer

Invaluable information in an instant

Invaluable information in an instant Invaluable information in an instant ZXY Sport Tracking introduserer et revolusjonerende søke- og analyseverktøy for fotballklubber, media, universitet/høyskoler, spillere, agenter o.l. Et radiobasert

Detaljer

www.helsekompetanse.no VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse

www.helsekompetanse.no VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse Videokonferanse Videokonferanse (VK) er toveis/flerveis lyd- og bildeforbindelse. To eller flere studio kan være koplet sammen, både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Brukermanual JDL Core4 ITV

Brukermanual JDL Core4 ITV Brukermanual JDL Core4 ITV Hurtigveiledning v1.02 Vard SecurityAS post@vardsecurity.no Side 1 Innhold 1. Hovedskjermbilde... 3 1.1 Ikonforklaring... 3 2. Playback... 3 2.1 Dato og Tidslinjene... 4 2.2

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av innsigelse AVGJØRELSE Vår ref.: OP2014/00162 Patentnr.: 333524 Søknadsnr.: 20101407 Innehaver: ActionPhoto International AS Innehavers Onsagers AS fullmektig: Innsiger: R2S Return To Scene Ltd Innsigers Murgitroyd

Detaljer

Mobile anvendelser 2010

Mobile anvendelser 2010 Mobile anvendelser 2010 Prosjektnavn: Freporter Malin Kristensen Mobile Applications 2009 1/7 Innhold Generelt om applikasjonen...2 Brukerne - hvem er det?...5 Hvorfor denne applikasjonen?...6 Prosjektplan...7

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

NVDB, veibilder og SINUS.infra

NVDB, veibilder og SINUS.infra NVDB, veibilder og SINUS.infra NVDB Nasjonal vegdatabank er en database med informasjon om riks- og fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger. NVDB inneholder muligheter til å registrere

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/035 (2006.01) E21B 43/12 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20110631 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.04.28 (85)

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Fremgangsmåte for analyse av et ad hoc-nettverk, og elektronisk apparat

Fremgangsmåte for analyse av et ad hoc-nettverk, og elektronisk apparat 1 Fremgangsmåte for analyse av et ad hoc-nettverk, og elektronisk apparat Oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for analyse av et ad hoc-nettverk samt et tilsvarende elektronisk apparat for et slikt ad

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier EPSON R Kom i gang Pakk ut Pass på at du har alle delene nedenfor. programvare (mediatype og mengde varierer fra sted til sted). -kamera reim Mac adapterkabel videokabel Norsk CompactFlash -kort (8 MB)

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring MOB-ba t repetisjonskurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring repetisjonskurs Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring er utarbeidet

Detaljer

Spesielt gjelder den foreliggende oppfinnelsen en strekkramme i henhold til ingressen av krav 1.

Spesielt gjelder den foreliggende oppfinnelsen en strekkramme i henhold til ingressen av krav 1. Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen gjelder generelt en strekkramme for anvendelse sammen med et stigerørssystem, og da spesielt en strekkramme som huser minst to forhåndsinstallerte innretninger

Detaljer

Prosjektrapport. Gruppe 23

Prosjektrapport. Gruppe 23 Prosjektrapport Gruppe 23 Prosjektrapport Forord Hensikten med denne rapporten er å gi en introduksjon til oppgaven. Her vil det bli forklart hensikten med oppgaven og applikasjonens funksjonalitet. Brukergrensesnittet

Detaljer

Fag ITD 33506 Bildebehandling og mønstergjenkjenning. mandag 28. oktober til fredag 15. november 2013

Fag ITD 33506 Bildebehandling og mønstergjenkjenning. mandag 28. oktober til fredag 15. november 2013 Høgskolen i Østfold Avdeling for informasjonsteknologi Fag ITD33506 Bildebehandling og mønstergjenkjenning PROSJEKTOPPGAVE Halden, Remmen 02.10.2013 Fil : Skrevet ut av : sl 02.10.2013 09:27:00 Antall

Detaljer

GPS Analyse: Praktisk innføring i GPS-analyse for orientering

GPS Analyse: Praktisk innføring i GPS-analyse for orientering GPS Analyse: Praktisk innføring i GPS-analyse for orientering Av Jan Kocbach Introduksjon Denne korte presentasjonen gir noen tips om hva som skal til for å gjøre en GPS-analyse for orientering ved hjelp

Detaljer

Dynamisk risikostyring i petroleumssektoren. Øyvind Rideng

Dynamisk risikostyring i petroleumssektoren. Øyvind Rideng Dynamisk risikostyring i petroleumssektoren Øyvind Rideng Tema Portal for enkel tilgang til rigg- og risikoinformasjon for brukere Bruk av sanntidsdata til dynamisk risikostyring på rigg Verktøykasse for

Detaljer

Om ulike typer videoressurser i undervisningen

Om ulike typer videoressurser i undervisningen Om ulike typer videoressurser i undervisningen NVU-konferansen Bergen 13.-14. mars 2007 Olav Skundberg, Høgskolen i Sør-Trøndelag 1 Hensikt med presentasjon Bli kjent med tre typer videoressurser Forstå

Detaljer

Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi. Posisjoneringstjenester for mobiltelefon

Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi. Posisjoneringstjenester for mobiltelefon Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi Posisjoneringstjenester for mobiltelefon 1. Innledning Posisjoneringstjenester har utallige anvendelsesområder. I denne oppgaven skal det brukes en

Detaljer

Oppfinnelsens tekniske område

Oppfinnelsens tekniske område 1 Oppfinnelsens tekniske område Den foreliggende oppfinnelsen angår tanker for lagring og transportering av fluider slik som hydrokarboner, inkludert lavtemperatur flytende naturgass. Dette inkluderer

Detaljer

Erfaringer med bruk av digitalt kamera

Erfaringer med bruk av digitalt kamera Erfaringer med bruk av digitalt kamera 1 Erfaringer med bruk av digitalt kamera. Stadig flere ser nytten av digitale bilder til ulike formål. Bruk av bilder har flere perspektiver, en nytteverdi i ren

Detaljer

LOKALE BRUKERVEILEDNINGER FOR BRUK AV LYD OG LYSUTSTYR I KONSMO FLERBRUKSHALL (sist oppdatert 21.8.2015)

LOKALE BRUKERVEILEDNINGER FOR BRUK AV LYD OG LYSUTSTYR I KONSMO FLERBRUKSHALL (sist oppdatert 21.8.2015) LOKALE BRUKERVEILEDNINGER FOR BRUK AV LYD OG LYSUTSTYR I KONSMO FLERBRUKSHALL (sist oppdatert 21.8.2015) Trykk midt PÅ panelet for og SKRU PÅ STYRINGSPANELET FORKLARING AV PANELETS INNHOLD 1. Projektor

Detaljer

Oversikt over løsningens skjermkomponenter:

Oversikt over løsningens skjermkomponenter: Oversikt over løsningens skjermkomponenter: Tittel og søkefelt: Her ser du applikasjonens navn og versjon, samt søkefeltet som brukes for å søke etter objekter i kartet. Man kan også logge inn for å få

Detaljer

Full oversikt med R-CONTROL NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG

Full oversikt med R-CONTROL NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG Full oversikt med R-CONTROL NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG Full oversikt i realtid med R-CONTROL RCO Securitys programvare R-CONTROL tilbyr avansert systemadministrasjon og anleggsoversikt alt presentert

Detaljer

JEG KAN.. 1.trinn. IT-plan for elever ved Rørvik skole

JEG KAN.. 1.trinn. IT-plan for elever ved Rørvik skole 1.trinn Jeg kan peke på: Tastaturet Skjermen Datamaskinen Musa Jeg kan slå på og av datamaskinen på riktig måte. Jeg kan trykke på start og logge på og av. Jeg kan starte et program ved hjelp av startmenyen.

Detaljer

Tittel: PROSEDYRE FOR STYRING AV RISIKOEN FOR KORROSJON I PROSEDYRER FOR RØYKRENSING

Tittel: PROSEDYRE FOR STYRING AV RISIKOEN FOR KORROSJON I PROSEDYRER FOR RØYKRENSING V2293NO00 EP2397213 Tittel: PROSEDYRE FOR STYRING AV RISIKOEN FOR KORROSJON I PROSEDYRER FOR RØYKRENSING 1 1 2 3 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen dreier seg om styringen av risikoen for korrosjon og for

Detaljer

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Kommuneforlaget lanserer nå en ny versjon(4.4.) av KF Lokal tjenestekatalog, heretter kalt lokal tjenestekatalog. Mange av endringene kommer som resultat

Detaljer

Personsikkerhet. Personer har behov for trygghet i en nødsituasjon.

Personsikkerhet. Personer har behov for trygghet i en nødsituasjon. Personsikkerhet Personer har behov for trygghet i en nødsituasjon. Er man ute av syne eller hørselsrekkevidde for andre mennesker krever dette ekstra oppmerksomhet! Hva kan gjøres for å skape trygghet?

Detaljer

Hoved fokus for denne App n:

Hoved fokus for denne App n: Novapoint GO Navigering og oppfølging på anlegg Geir Andersen. Jarle Dawes og Heidi Berg Brukermøte 2011 Hoved fokus for denne App n: Byggeledere, kontrollingeniører, prosjektingeniører, anleggsledere

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Bruksanvisning ST-33. SeekTech. Connecting with. Oversettelse av den originale veiledningen Norsk 1

Bruksanvisning ST-33. SeekTech. Connecting with. Oversettelse av den originale veiledningen Norsk 1 Bruksanvisning SeekTech ST-33 & Connecting with Oversettelse av den originale veiledningen Norsk 1 Innholdsregister Systemoversikt Beskrivelse 3 Bluetooth-spesifikasjoner 3 Område 4 Bluetooth-tilkobling

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) No Innholdsfortegnelse Innledning...2 Grensesnittet...2 Problemer med tilkoblingen?...2 Mer om SnapBridge...2 Du trenger...3 Hva du kan

Detaljer

MEVIT1700 Seminargruppe 4 Gruppe C

MEVIT1700 Seminargruppe 4 Gruppe C MEVIT1700 Seminargruppe 4 Gruppe C Multimedialitet og multimodalitet 5. august 2007 Multimedialitet Begrepet om multimedialitet er, ifølge Liestøl og Rasmussen (2007), det faktum at uttrykkselementene

Detaljer

Pressemelding. Nye DVD-kameraer med samme teknologi som benyttes i Canons HD-kamera. Oslo, januar 2007:

Pressemelding. Nye DVD-kameraer med samme teknologi som benyttes i Canons HD-kamera. Oslo, januar 2007: Nye DVD-kameraer med samme teknologi som benyttes i Canons HD-kamera Høyoppløselige bilder kan lastes ned fra http://www.canon-erc.com/no Oslo, januar 2007: Canon utvider og styrker utvalget av DVD-kameraer

Detaljer

Lynguide for rekvirent/lege og superbruker IHR Infodoc

Lynguide for rekvirent/lege og superbruker IHR Infodoc Lynguide for rekvirent/lege og superbruker IHR Infodoc Interaktiv Henvisning og Rekvirering Innhold 1. Rekvirering Side 3 2. Tilleggsopplysninger Side 4 3. Kopimottaker på svar fra med.biokjemi Side 5

Detaljer

Dagens netlin-system...

Dagens netlin-system... netlin Dagens netlin-system... Et komplett produkt for prosjektering av luftlinjeanlegg. Systemet består idag av 3 samarbeidende programmer: netlin TERRENG innlesing av terrengprofil fra målebok netlin

Detaljer

AV-teknisk utrustning for Vegtrafikksentalen Region nord (VTS nord) Svar på innkomne spørsmål til konkurransegrunnlaget pr. 25.08.

AV-teknisk utrustning for Vegtrafikksentalen Region nord (VTS nord) Svar på innkomne spørsmål til konkurransegrunnlaget pr. 25.08. AV-teknisk utrustning for Vegtrafikksentalen Region nord (VTS nord) Svar på innkomne spørsmål til konkurransegrunnlaget pr. 25.08.15 NB: Nye spørsmål er merket med rød tekst. Tekniske krav, kapittel B.2

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Slingrebøyle (Gimbal) for stigerør til bruk på fartøy. Bakgrunn:

Slingrebøyle (Gimbal) for stigerør til bruk på fartøy. Bakgrunn: - 1 - P4461NO00-AGI Slingrebøyle (Gimbal) for stigerør til bruk på fartøy Bakgrunn: Oppfinnelsen angår et fleksibelt oppheng som er innrettet til å bli anordnet på et fartøy, for eksempel intervensjonsskip.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

FREMGANGSMÅTE FOR DEAKTIVERING OG EVENTUELT REAKTIVERING AV SIM-KORT

FREMGANGSMÅTE FOR DEAKTIVERING OG EVENTUELT REAKTIVERING AV SIM-KORT FREMGANGSMÅTE FOR DEAKTIVERING OG EVENTUELT REAKTIVERING AV SIM-KORT Foreliggende oppfinnelse vedrører en fremgangsmåte for deaktivering og eventuelt reaktivering av SIM-kort for bruk i mobiltelefoner.

Detaljer

Nytt verktøy for helhetlig dynamisk risikostyring på rigg. Øyvind Rideng

Nytt verktøy for helhetlig dynamisk risikostyring på rigg. Øyvind Rideng Nytt verktøy for helhetlig dynamisk risikostyring på rigg Øyvind Rideng Tema Portal for enkel tilgang til rigg- og risikoinformasjon for brukere Bruk av sanntidsdata til dynamisk risikostyring på rigg

Detaljer

IKT-plan for Nesoddtangen skole

IKT-plan for Nesoddtangen skole IKT-plan for Nesoddtangen skole Digitale kompetansemål: Å kunne bruke digitale verktøy er: Nødvendig for å kunne mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Visualisering / illustrasjon. Versjon Grandkvartalet GRANDKVARTALET BIM PARTNER AS. 10. oktober 2016 Skrevet av: Daglig leder Tom Holbein

Visualisering / illustrasjon. Versjon Grandkvartalet GRANDKVARTALET BIM PARTNER AS. 10. oktober 2016 Skrevet av: Daglig leder Tom Holbein Visualisering / illustrasjon Versjon - 161007 Grandkvartalet GRANDKVARTALET BIM PARTNER AS 10. oktober 2016 Skrevet av: Daglig leder Tom Holbein VISUALISERING / ILLUSTRASJON Versjon - 161007 Grandkvartalet

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/06 (2006.01) E21B 19/00 (2006.01) E21B 29/00 (2006.01) E21B 19/09 (2006.01) E21B 17/01 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20120665 (86) Int.inng.dag

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no 1. Oppbygningen av kartverktøyet...3 2. Karttyper...3 3. Verktøylinjen...4 4. Søk i kartet...5 4.1 Søk på adresse...5

Detaljer

Brukerveiledning til Windows Movie Maker. Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows

Brukerveiledning til Windows Movie Maker. Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows Brukerveiledning til Windows Movie Maker Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows Høgskolen i Bodø 2008/2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Introduksjon til programmet... 4 Legge

Detaljer

UML 1. Use case drevet analyse og design. 20.01.2004 Kirsten Ribu

UML 1. Use case drevet analyse og design. 20.01.2004 Kirsten Ribu UML 1 Use case drevet analyse og design 20.01.2004 Kirsten Ribu 1 I dag Domenemodell (forløper til klassediagram) Interaksjonsdiagrammer Sekvensdiagram Kollaborasjonsdiagram 2 Domenemodell visualisering

Detaljer

Patentkrav. 1. Fremgangsmåte med følgende trinn:

Patentkrav. 1. Fremgangsmåte med følgende trinn: 1 Patentkrav 1. Fremgangsmåte med følgende trinn: a. tilveiebringe en eller flere informasjonsbærer(e) (1) omfattende et substrat (2) dannet av et første materiale med et dielektrisk eller ledende mønster

Detaljer

HALVÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE

HALVÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE HALVÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 Lærer: Tonje Svendsen Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Bruksanvisning Viz Car

Bruksanvisning Viz Car Bruksanvisning Viz Car 1.Produktbeskrivelse 1.ON / OFF-knappen 2.Record-knapp 3. Batterikammer 4.SD eller TF / Micro SD-kort 5.Menu-knappen 6.Down-knapp (for å navigere i menyen) 7.Up-knappen (for å navigere

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom eies av Allskog, Mjøsen Skog og AT Skog. 1 Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Dette er en enkel tjeneste for skogeiere, og her finner man

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 140396 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. B24C /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 140396 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 14.03.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 14.03.27

Detaljer

D9 Visualisering av arealplaner. Kristin Lysebo Vianova Systems AS

D9 Visualisering av arealplaner. Kristin Lysebo Vianova Systems AS Kristin Lysebo Vianova Systems AS Gjennomgang av enkel visualisering av arealplaner: Eksisterende situasjon Terrengoverflate Ortofoto Bygninger Vegetasjon Drapere arealplan over terrengoverflate Nye bygninger

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft.

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft. 1 PROPELL FOR BÅT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1. Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft.

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer