Prosedyre for oppfølging av sykefravær i Tingvoll kommune del av IA inkluderende arbeidsliv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosedyre for oppfølging av sykefravær i Tingvoll kommune del av IA inkluderende arbeidsliv"

Transkript

1 Prosedyre for oppfølging av sykefravær i Tingvoll kommune del av IA inkluderende arbeidsliv Tingvoll kommune har inngått samarbeidsavtale med trygdeetaten om et mer inkluderende arbeidsliv. For arbeidstakerne innebærer det blant annet utvidet adgang til bruk av egenmelding. Formål Gjennom samtale og nødvendig tilrettelegging sikre god oppfølging og tilbakeføring til arbeid i henhold til intensjonene i IA-avtalen og gjeldende lovverk Omfang Retningslinjene omfatter alle ansatte i Tingvoll kommune både faste og midlertidige ansatte, i alle virksomheter som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade/tungtveiende medisinske grunner. for arbeidstakere i IA-virksomheter Ansatte i virksomheter som har inngått samarbeidsavtale med trygdeetaten, har mulighet til å bruke egenmelding i 8 dager per fraværstilfelle med samlet øvre tak på 24 dager per 12 måneders periode. Avtalen innbærer større fleksibilitet ved bruk av egenmelding og kan for eksempel brukes 24 ganger à 1 dag. kan ikke benyttes i mer enn 8 dager per fraværstilfelle. Ved nytt sykefravær innen 16 dager medregnes tidligere sykefraværsdager. Når arbeidstakeren har brukt opp egenmeldingsdagene i løpet av en16 dagers periode, må han/hun arbeide sammenhengende i 16 dager før egenmelding kan brukes på nytt. Arbeidsfrie dager telles med som egenmeldingsdager dersom arbeidstakeren er syk både umiddelbart før og umiddelbart etter arbeidsfrie dager. Dersom lege oppsøkes fjerde dag, vil de forutgående egenmeldingsdagene ikke regnes med (folketrygdloven 8-27). Oppsøkes derimot lege først dag fem eller senere, går man ut over folketrygdloven, og alle dager forut for legemeldingen vil regnes som oppbrukte egenmeldingsdager. kan ikke nyttes før arbeidstakeren har vært ansatt hos sin arbeidsgiver i 2 måneder. En arbeidsgiver kan bestemme at en arbeidstaker skal tape retten til å få sykepenger på grunnlag av egenmelding dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom. Side 1 av 11

2 Retningslinjer Retningslinjene bygger på bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og avtaleverk og er vedtatt av arbeidsmiljøutvalget for bruk i Tingvoll kommune. Alle hjelpemiddel (skjema, prosedyre, rettleiing) er lagt ut på intranettet Skrivebord A. 1. fråværsdag Arbeidstakar skal gje melding så snart som mogeleg til næraste overordna. Leiar skal registrere at meldinga om fråvær er teke imot og kor lenge fråværet vil vare (forventa). Ved leiar sitt fråvær kan ein kollega registrere meldinga om fråvær. Fråværet vert ført på kommunen sitt eigenmeldinga del I. Ved tilbakekomst skal den som har vore sjuk uoppfordra fylle ut eigenmeldinga del III. Kontakt leiar! Næraste overordna, sjå matrise. B. 4. fråværsdag Næraste overordna tek kontakt med den sjuke for å høyre korleis han/ho har det, om sjukdommen skuldast tilhøve på arbeid, er det noko arbeidstakaren kan utføre heilt eller delvis og om eventuell forventa tilbakekomst. Leiar gjer enkle notatar på eigenmeldinga del II. C. Seinast 8. fråværsdag Arbeidstakaren tek kontakt med sin næraste overordna. Enten kjem arbeidstakaren attende til arbeid eller vedkomande vert sjukmeldt/aktiv sjukmeldt. Ved vidare fråvær er det viktig å byggje vidare på den funksjonsvurderinga ein gjennomførte etter 4. fråværsdag. Opplysningar om eiga funksjonsevne er avgjerande for at arbeidsgjevar kan tilretteleggje arbeid som er tilpassa vedkomande sitt funksjonsnivå. Ved tilbakekomst skal den som har vore sjuk fylle ut eigenmeldinga del III. Der stadfestar ein kontakten med arbeidsgjevar og det som er ført opp. Originalskjema vert sendt til lønningskontoret for registrering og oppbevaring. D. Innan fire veker Virksomhetsleiar har samtale med den sjukmelde, gjerne på arbeidsplassen. Den sjukmelde må gjerne ha med ein tillitsvald eller anna tillitsperson (ikkje familie eller nær slekt). Individuell vert vurdert eller utarbeida (sjå punkt E). Basisgruppemøte: Deltakere: VL, arbeidstaker, behandlende lege og NAV Formål: Kartlegge muligheter og tiltak NAV Tingvoll trygd sender innkalling til personalsjef, som orienterer berørte virksomhetsledere om møtetidspunkt. møter sammen med arbeidstaker i basisgruppemøte. Personalsjef kan møte i saker hvor det er behov for samordning/omplassering på tvers av virksomheter. Arbeidsgiver kan ev. på eget initiativ be NAV Tingvoll trygd om et basisgruppemøte med arbeidstaker. E. Innan åtte veker Ny samtale med den sjukmelde. Det vert utarbeida ein individuell med bakgrunn i dialog mellom arbeidsgjevar og arbeidstakar (dersom dette ikkje er gjennomført tidlegare). I plana skal det kome fram kva slags tiltak som må gjerast og om det er behov for bistand frå NAV, bedriftshelsetenesta eller andre instansar. Ulike tiltak/virkemiddel vert vurdert: aktiv sjukmelding, gradert eller delvis sjukemelding, arbeidstrening, tilrettelegging av arbeidsoppgåvene og arbeidsutprøving. Kopi av en vert sendt til personalsjef/servicekontoret for oppbevaring i personalmappa. Side 2 av 11

3 Arbeidsgjevar oppmodar arbeidstakar om å ta med seg den individuelle en til behandlande lege ved neste konsultasjon (alternativt at legen får tilsendt ein kopi frå arbeidstakaren). Dette for at lege skal få innsikt i kva tiltak som vert vurdert og prøvd ut. Dersom det er behov for at saka vert drøfta med NAV må arbeidstakaren skrive under ei samtykkeerklæring. Denne erklæringa opnar opp for at NAV kan drøfte saka vidare med arbeidsgjevar. Samtykkeerklæringa er trykt opp på baksida av den individuelle en, og vert berre fylt ut ved behov for oppfølging. F. Innan maksdato I tida fram mot maksdato for sjukepengar må det gjennomførast regelmessige samtalar for justering av den individuelle en. Virksomhetsleiar vurderer fortløpande om saka bør meldast til kommunen sitt attføringsutval/personalseksjon. Dersom saka skal opp i kommunen sitt attføringsutval må den meldast inn til personalseksjonen (eininga har sekretærfunksjonen for utvalet). Andre tiltak vert også vurdert fortløpande. G. Innan åtte månader Dersom det viser seg at sjukefråværet vil vare ut over sjukepengeperioden (eitt år) må arbeidstakar søkje om uførepensjon frå KLP eller Statens pensjonskasse (gjeld undervisningspersonalet). Lønningskontoret vil hjelpe til med utfylling av skjema etter nærare avtale. Det er viktig å søkje i god tid minimum saksbehandlingstid i KLP er cirka 3 månader. Saka bør leggjast fram for kommunen sitt attføringsutval, dersom dette ikkje er gjort tidlegare. H. Saksbehandling i saker som ikkje er avklart innan eitt år Saka skal på dette tidspunktet ha vore til handsaming i kommunen sitt attføringsutval/personalseksjon Det som har vore gjennomført til då skal kunne dokumenterast. Dokumentasjonen må vise samarbeid mellom til dømes NAV, behandlande lege, bedriftshelsetenesta og eventuelt andre. Følgjande tiltak skal vere prøvd ut eller vurdert: Arbeidstrening Tilskotsordningar frå NAV Permisjon for å prøve anna arbeid Stillingsreduksjon/delvis uføretrygd Omskulering/utdanning (yrkesretta attføring) Ta kontakt med personalseksjonen når saker skal leggjast fram for attføringsutvalet. I. Avvikling av arbeidsforhold Dersom det vert innvilga rehabilitering/attføring/mellombels uførepensjon frå KULP eller STP vert stillinga halde open for arbeidstakaren i inntil eitt år frå sjukepengeperioden sitt utløp. Dette er i samsvar med tidlegare reglement. Vidare permisjon frå stillinga kan verte vurdert, dersom ein kan forvente at arbeidstakaren kjem attende i nær framtid (kun ved særskilde høve). Side 3 av 11

4 Tilpasning til Tingvoll kommune: Gjeldende permisjonsreglement av Fellesbestemmelser Søknad om permisjon fremmes skriftlig og i god tid før permisjonen eventuelt begynner. Søknaden skal begrunnes. Grunnlaget for søknaden må om nødvendig kunne dokumenteres. Alle søknader skal besvares skriftlig. Avgjørelser skal hjemles i lov, avtaleverk eller permisjonsreglement. Avslag skal begrunnes. Søknad og svarbrev skal registreres i postjournalen. Søknad og kopi av svarbrev skal snarest mulig sendes sentralarkivet. 9 Sykepermisjon Rådmannen kan etter sykelønnsperioden gi arbeidstaker inntil ett års sykepermisjon uten lønn. Permisjonen kan unntaksvis forlenges for ytterligere ett år. Ved vurderingen legges vekt på om det er sannsynlig at arbeidstaker vil gjeninntre i sin ordinære stilling. Utvidet permisjon er aktuelt dersom arbeidstakeren går til utredning, venter på behandling eller deltar i et aktivt behandlings- eller attføringsopplegg. Arbeidstakar melder uoppfordra frå dersom han/ho får innvilga uføretrygd etter folketrygden. KLP sender rutinemessig melding til arbeidsgjevar (løningskontor) om vedtak i saker om uførepensjon. Dersom det er klart at uføresituasjonen er permanent, avviklast tilsetjingsforholdet. Dette kan enklast skje ved at arbeidstakaren sjølv sender skriftleg melding/oppseiing, alternativt må arbeidsgjevaren skrive til arbeidstakaren og be om skriftleg tilbakemelding om at vedkomande fråtrer stillinga med uførepensjon. Ved overgang til anna stilling, vert stillinga som vedkomande er tilsett i frigitt for ny tilsetjing. Arbeidstakaren opprettheld sitt tilsetjingsforhold i kommunen. Dersom oppseiing skal finne stad, må alle formkrav og saksbehandlingsreglar følgjast. Merknader: Aktiv sjukemelding (gjeld utprøving av anna arbeid) og gradert sjukemelding Desse virkemidla kan ein nytte frå fyrste fråværsdag. Desse virkemidla kan arbeidstakaren drøfte med behandlande lege ved fyrste konsultasjon. Eksempel Averøy kommune personalsjef Linda Storbukt På møtet i nettverket diskuterte vi sykepermisjon/oppsigelse av syke arbeidstakere, og jeg lovte å sende over rutinene i Averøy. Sender det til alle, hvis det er av interesse. Vi har tatt inn et eget punkt om dette i permisjonsreglementet. Rutinene ble strammet inn i år pga. at vi har hatt mange arbeidstakere som har gått i både 3, 4 og 5 år uten at vi har fått avsluttet deres arbeidsforhold dette er blant annet et problem i forhold til AMLs regel om fast ansettelse etter 4 år og er problematisk i forhold til at vi ikke får lyse ut stillingen. I mange av disse tilfellene er det urealistiske forventninger fra arbeidstaker i forhold til det å komme tilbake i jobb. Vi har derfor tatt inn følgende i permisjonsreglementet: Sykepermisjon Arbeidstaker som har søkt eller er tilstått yrkesrettet attføring, rehabiliteringspenger eller attførings-/uførepensjon i kommunens pensjonsordning, kan etter særskilt søknad tilstås sykepermisjon uten lønn i inntil ett år fra maksdato for sykepenger fra folketrygden. Jfr. dog vurdering etter pkt Ytterligere permisjon kan i alminnelighet ikke påregnes. Etter åtte måneders sykepermisjon uten lønn varsles arbeidstakeren om at han/hun må gjeninntre i stillingen ved utløpet av permisjonen. Dersom arbeidstakeren ikke kan gjeninntre, avsluttes arbeidsforholdet med virkning fra permisjonstidens utløp. Side 4 av 11

5 Er arbeidstaker under medisinsk behandling/rehabilitering med tanke på tilbakevending til arbeidet i nær framtid, kan permisjonstiden forlenges med inntil 6 måneder. Framgangen i behandlingen skal være dokumentert av behandlende lege. I særskilte tilfeller kan det søkes om ytterligere forlengelse av permisjonen. Slike permisjoner behandles etter permisjonsreglementets pkt. 7 Andre permisjoner. Merknad: Rådmannen som innvilger dette Opphør av tilsettingsforholdet som følge av sykdom Fører det interne attføringsarbeidet ikke fram til noe resultat, eller arbeidstakeren ikke er tilbake i ordinært arbeid - eventuelt etter omplassering til annen stilling i kommunen innen de tidsangivelser som framgår av pkt , skal vedkommendes tilsettingsforhold bringes til opphør ved oppsigelse. Oppsigelse grunnet sykdom kan tidligst skje etter 12 måneders sykefravær. Foreligger det ikke vedtak om sykepermisjon skal oppsigelse vurderes iverksatt senest fra og med maksdato for sykepenger. Merknad: Oppsigelse og oppsigelsesgrunn i dette punkt følger av bestemmelsene i AML Skjema mv. Skjema 1 Skjema 2 Oppfølgingsplan Skjema 3 Samtykkeerklæring Matrise nærmeste leder Rutiner for oppfølging av sykemeldte Side 5 av 11

6 Skjema 1 Eigenmelding Tingvoll kommune Del I Vert fylt ut av leiar ved fyrste kontakt 1. fråværsdag. Namn: Fødselsnr.: Eining: Har i dag (dato og kl.): gjeve melding om at han/ho er fråværande pga. (sett kryss): Eigen sjukdom Eigen sjukdom/sjukmelding Innlagt sjukehus Barns sjukdom Barnepassars sjukdom Anna årsak Fråværet vil mest truleg vare i [kor mange] dagar. Informasjonen er motteke av (namn): Dato: Underskrift: Del II Vert fylt ut av leiar ved andre kontakt 4. fråværsdag/er den tilsette tilbake den 4. dagen, skal den som har vore sjuk fylle ut. Vurdering av funksjonsevnen: Kan fråværet skuldast tilhøve på arbeidsplassen (sett kryss): Ja Nei Usikker Dersom ja eller usikker, kva tilhøve kan setjast i samanheng med fråværet? Er det noko du kan utføre heilt eller delvis? Har du forslag til korleis vi kan tilretteleggje for deg på arbeidsplassen (hjelpemidler, organisering, arbeidsoppgåver, arbeidstid med mer. Neste kontakt vert seinast 8. fråværsdag. (Den sjuke tek kontakt med leiar.) Informasjonen er motteke av (namn): Dato: Underskrift: Del III Vert fylt ut av den tilsette fyrste dag ein er attende på arbeid. Eg stadfestar med dette kontakten med min leiar/arbeidsplass under min fråværsperiode Frå og med (dato): Til og med (dato): Eg var fråværande grunna tilhøva nemnd ovanfor. Ved barns/barnepassars sjukdom oppgi fødselsdato til barnet: Eg er åleine om omsorgen (sett kryss): Ja Nei Dato: Underskrift (arbeidstakar): ORGINALSKJEMA VERT SENDT TIL LØNNINGSKONTORET SNARAST. Side 6 av 11

7 Skjema 2 Individuell Tingvoll kommune Ved utarbeiding av tas det utgangspunkt i en funksjonsvurdering (dvs. hva arbeidstaker kan/ikke kan gjøre) sett i forhold til sine ordinære arbeidsoppgaver. Arbeidstaker Navn Stilling Telefon jobb Sykmeldt fra dato: Fødselsnummer Avdeling Telefon privat Arbeidsgiver (nærmeste overordnede med personalansvar) Navn Telefon jobb Mål (Hva skal tilretteleggingen føre til?) Tiltak virksomheten har iverksatt (Ytterligere) tiltak som må iverksettes Behov for bistand Fra bedriftshelsetjenesten: Fra NAV: Fra andre: Oppfølgingsplanen gjelder fra og med (dato): Oppfølging/justering innen (dato): Ansvarlig: Tiltak etter oppfølgingen Dato: Underskrift: Arbeidstaker Arbeidsgiver Side 7 av 11

8 Skjema 2 Individuell Tingvoll kommune Rettleiing (baksidetekst) Individuell er et sentralt verktøy i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv. I henhold til IA-avtalen har arbeidsgiver ansvar for å utarbeide en individuell i samarbeid med den sykmeldte innen åtte uker. En slik avtale kan imidlertid utarbeides også i andre sammenhenger etter behov, for eksempel tidligere i en sykmeldingsperiode eller dersom en arbeidstaker med redusert arbeidsevne trenger tiltak for å beholde eller tilbakeføres til arbeid. Det kan gjøres unntak fra plikten til å utarbeide i situasjoner hvor det åpenbart ikke er behov for en slik plan. Oppfølgingsplanen skal ta utgangspunkt i dialogen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Den bygger på en vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver i forhold til funksjonsevne. Planen skal blant annet inneholde en beskrivelse av hva som skal til for at den sykmeldte skal komme tilbake i arbeid, herunder konkrete tilretteleggingstiltak som virksomheten kan sette i verk med hensyn til fysiske, organisatoriske og psykososiale forhold. Tilrettelegging/tiltak kan for eksempel innebære: - fysisk tilrettelegging - tilpasning av utstyr - endring av rutiner, arbeidsfunksjoner eller arbeidstid - nye arbeidsoppgaver - opplæring/omskolering. Planen bør evalueres og ev. justeres underveis. Det er et gjensidig ansvar at planen er realistisk og forenlig med medisinske vurderinger. Er det tvil om opplegget er medisinsk forsvarlig, bør arbeidstaker ta dette opp med sin lege. Planen er primært til bruk i samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Kopi sendes NAV i de tilfeller hvor det er aktuelt å benytte trygdens økonomiske virkemidler. Om funksjonsvurdering: Funksjonsvurderingen skal ta utgangspunkt i hva arbeidstakeren faktisk kan eller ikke kan utføre av oppgaver i forhold til sitt arbeid. Arbeidstakeren plikter ikke å gi medisinske eller sensitive opplysninger, men skal opplyse om hva han mener å kunne utføre av oppgaver. Det er viktig at arbeidstakers opplysningsplikt og arbeidsgivers plikt til individuell tilrettelegging ikke medfører utilbørlig press på arbeidstakeren om å utlevere forhold av privat art. På den annen side må det stilles visse krav til arbeidstakers medvirkning i tilretteleggingsprosessen. Arbeidstakers bidrag er en forutsetning for at arbeidsgivers sykefraværsarbeid skal ha reell effekt. Opplysninger om funksjonsevne som framkommer av sykmeldingsattesten gir nyttig informasjon i denne sammenheng. Side 8 av 11

9 Skjema 3 Samtykkeerklæring [Ettersendes] Side 9 av 11

10 Matrise nærmeste leder Tingvoll kommune Virksomhet/enhet Stab og virksomhetsledere Økonomiavdelingen Personal- og serviceavdelingen Tingvoll asylmottak Tingvoll barnehage Tingvoll barnehage Tingvoll barne- og ungdomsskole Meisingset oppv.senter Straumsnes oppv.senter Straumsnes oppv.senter Teknisk avd. Kultur- og næringsavdelingen AOT AOT AOT AOT HST HST HST HST Nærmeste leder, navn og stilling Rådmann Olaug Kadio Økonomisjef Aage Dyrseth Personalsjef Tomas Sandvig Åshild H. Bergem Fung. virksomhetsleder Nina V. Roaldset Avdelingsleder Anne Nora T. Koksvik Arnstein Rolland Henny Marit Turøy Fung. virksomhetsleder Gunnar Aasen Avd.leder Unni Stølen Arne Hagen Odd Arild Bugge Sidsel Fløystad Avd.koordinator May Helen Nordvik Avd.koordinator Kristin Fjeldset Fung. avd.koordinator Åse Nonstad Milly Bente Nørsett Avd.koordinator Eli Ljøkjell Boksasp Sosialleder Anne Jakobsen Avd.koordinator Reidun Farstad Arbeidssted/stillinger Assisterende rådmann, økonomisjef, personalsjef, org.rådgiver og enhetsleder tildelingsenheten, virksomhetslederne Ansvar + Økonomiavdelingen + Servicekontoret + Tingvoll asylmottak + Avd. Larsbakken, avd.leder + Fargeklatten Avd. Fargeklatten Tingvoll barne- og ungdomsskole + Meisingset oppv.senter + Avd. grunnskole, avd.leder + barnehage (alle) Avd. barnehage Teknisk avdeling + Kultur- og + næringsavdelingen Avd.koordinatorene, + kjøkken, psyk. dagsenter, (alle) aktivitetsavdelingen, renholdere Langtidsavdelingen PU-tjenesten Rosbakkhagen Avd.koordinatorene, adm.sekretær, sosialleder, psyk. sykepleier, jordmor, helsesøster, fysioterapeut, ergoterapeut, renholdere Korttidsavdelingen Sosialkontoret Hjemmetjenesten + (alle) Side 10 av 11

11 Rutiner for oppfølgjing av sjuk medarbeidar Aktiv sjukmelding og graderte sjukepengar kan verte nytta frå 1. fråværsdag Første fråværsdag gi melding til leiar/ arbeidsplassen Fjerde fråværsdag leiar ringer deg Friskmeldt Friskmeldt Seinast åttande fråværsdag Den sjukmeldte tek kontakt med arbeidsgjevar Sjukmelding/ aktiv sjukmelding Friskmeldt Samarbeidspartner Tillitsvalde Verneombod NAV Attføringsutval BHT Behandlande lege Akan Amu Innan 4 veker leiar har samtale med arbeidstakar på arbeidsstaden Oppfølgingsplan Innan 8 veker ny samtale utarbeiding av individuell og evt samtykkeerklæring tiltak vurderast Virkemiddel aktiv sjukmelding delvis sjukmelding arbeidstrening tilrettelegging utprøving Resultat friskmeldt attført i eiga stilling attført til anna arbeid i kommunen Innan 8 månader sjuk arbeidstakar vert følgt opp avklar kva ordning arbeidstakar skal inn på etter endt sjukepengeperiode (1 år) eventuelt søke KLP/STP uføretrygd Resultat friskmeldt attført til eigen stilling, evt anna arbeid kombinert arbeid og attføring kombinert arbeid og trygd KLP/STP Side 11 av 11

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Forslag Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Innholdsfortegnelse Retningslinjene følger arbeidsmiljøloven og IA-avtalen

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Revidert Administrasjonsutvalget 28.1.2016 (Sak 2/16, Esa sak:15/2314). Innholdsfortegnelse

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR Vedteke i arbeidsmiljøutvalet 23.11.2015 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 15/733-8 7952/15 044 FSK/PER/LIER Innhaldsliste

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

Retningslinjer for A.S.S. utvalg (Utvalg for Attføring- sykefravær og seniortiltak) I Sirdal kommune

Retningslinjer for A.S.S. utvalg (Utvalg for Attføring- sykefravær og seniortiltak) I Sirdal kommune 1. MÅLSETTING Retningslinjer for A.S.S. utvalg (Utvalg for Attføring- sykefravær og seniortiltak) I Sirdal kommune Sirdal kommunes målsetting på dette området er som følger: Ansatte i Sirdal Kommune skal

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN NAV 08.05.12 oppdatert 10.04.15 VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN Oppfølgingsplan er et verktøy i oppfølgingsarbeidet på arbeidsplassen. Planen skal sikre at dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kommer

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 460 Arkivsaksnr.: 2012/1565 Saksbehandlar: Karin Pedersen Dato: 25.10.2013 Permisjon ved langtidsfråver Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet Administrasjonssjefen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901

Saksframlegg. Trondheim kommune. Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901 Saksframlegg Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Arbeidstaker som får innvilget

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

Østfold fylkeskommune en IA-virksomhet

Østfold fylkeskommune en IA-virksomhet Østfold fylkeskommune en IA-virksomhet Avtalen om Inkluderende arbeidsliv ble inngått på nyåret mellom Østfold fylkeskommune og trygdeetaten. Dette er etter min oppfatning et godt eksempel på en vinn-vinn-situasjon.

Detaljer

Veileder til samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Versjon 1/ 18.01.02 Veileder til samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv - hvordan virksomheter og myndigheter skal gå fram i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv Veilederen vil forklare

Detaljer

Ullensvang herad. Møteinnkalling Administrasjonsutvalet

Ullensvang herad. Møteinnkalling Administrasjonsutvalet Møteinnkalling Administrasjonsutvalet Møtedato: 27.05.2013 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 08:30 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 53 67

Detaljer

Arbeidsreglement Sund kommune

Arbeidsreglement Sund kommune Dok.dato: 25.01.2013 Vår Ref: 2012001529-3 Arkiv: N- Arbeidsreglement Sund kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalet i Sund kommune 23.01.2013 Side 1 av 7 Innhald: 1. Omfang 2. Tilsetjing 3. Tilsetjingsbrev/arbeidsavtale

Detaljer

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETID Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETIDSREGLEMENT INNHOLD 1. HENSIKT MED PRØVETIDSREGLEMENT 2. HJEMMEL OG MYNDIGHET 3. SKRIFTLIGHET OG VARIGHET 4. ARBEIDSGIVER OG ARBEIDSTAKERS PLIKTER I PRØVETIDEN

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Rutine for oppfølging av sykefravær i Porsanger kommune

Rutine for oppfølging av sykefravær i Porsanger kommune Rutine for oppfølging av sykefravær i Porsanger kommune Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget og Administrasjonsutvalget 26. februar 2019 Sykefraværsrutine Porsanger kommune Formålet med denne sykefraværsrutinen

Detaljer

Rutine for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere

Rutine for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere Rutine for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere Alta kommune Fagområde HMS Tema Oppfølging av sykemeldte Sektor/ avdeling/ virksomhet Alle Kvalitetssystem IK-HMS Pers. Avd W.N Utstedt av/ dato 04.07.

Detaljer

Web-varsling HRM Visma Tingvoll kommune

Web-varsling HRM Visma Tingvoll kommune Du har en ansatt som slutter Du har en ansatt som slutter. Du må gjøre følgende: - gi lønnsavdelingen melding dersom den ansatte skal fortsette i stillingen - utarbeide Tjenestebevis (dersom den ansatte

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Tett og tidlig sykefraværsoppfølging i Holmestrand og Sande kommuner

Tett og tidlig sykefraværsoppfølging i Holmestrand og Sande kommuner Tett og tidlig sykefraværsoppfølging i Holmestrand og Sande kommuner Arbeidsplassen Arbeidsplassen er den viktigste arena for forebygging og oppfølging av sykefravær. Arbeidsgiver og ansatt plikter å medvirke

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Forsand kommune Personalkontoret

Forsand kommune Personalkontoret Forsand kommune Personalkontoret Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Siw Kristin Sundheim 10/750-10 /K1-401 18.05.2011 RUTINE FOR ROS-ANALYSE VED OMSTILLING I FORSAND KOMMUNE ROS-analyse ulike typar risiko 1

Detaljer

Informasjon og søknadsblankett for arbeids- eller utdanningsreiser for funksjonshemma

Informasjon og søknadsblankett for arbeids- eller utdanningsreiser for funksjonshemma Informasjon og søknadsblankett for arbeids- eller utdanningsreiser for funksjonshemma Ei forsøksordning i regi av Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING DRIFTSTILPASSINGI ØYGARDEN PROSESSAR VEDK ENDRINGAR I AREIDSTILHØVE Dok.ref. 13/430-2/K1-031//JOM Dato: 06.05.2013 SKISSE TIL: AVTALE MELLOM ØYGARDEN KOMMUNE OG ARBEIDSTAKARORGANISASJONANE: SPELEREGLAR

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Arbeidsreglement Vedteke i kommunestyret 23.6.2011, sak K 11/65

Arbeidsreglement Vedteke i kommunestyret 23.6.2011, sak K 11/65 Arbeidsreglement Vedteke i kommunestyret 23.6.2011, sak K 11/65 INNHALD: 1 DEFINISJON... 3 2 OMFANG... 3 3 TILSETTING... 3 4 ARBEIDSAVTALE... 3 5 LEGEATTEST/ POLITIATTEST... 3 6 OPPLÆRING AV NYTILSETTE...

Detaljer

Retningslinjer ved sykefravær. Hustadvika kommune

Retningslinjer ved sykefravær. Hustadvika kommune Retningslinjer ved sykefravær Hustadvika kommune HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK RETNINGSLINJER VED SYKEFRAVÆR VEDTATT I PARTSSAMMENSATTUTVALG DATO: 18.12.2018 GJELDER FRA: 1.1.2020 12. Retningslinjer

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv

Inkluderende Arbeidsliv Inkluderende Arbeidsliv Hvilke mål har vi og hva gjør vi for å oppnå de? Ingfrid Eggen Skogrand 19.mars 2004 Intensjonsavtale om Inkluderende Arbeidsliv mellom regjering og partene i arbeidslivet: 3 målområder:

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 12.03.2013 Kl.15:30 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER LES DETTE NØYE FØR DU FYLLER UT SKJEMAET Alle postane i skademeldinga må fyllast ut fullstendig og så nøyaktig som mogleg, og om du beskriv legemiddelskaden og følgjene av

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011. Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011

Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011. Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011 JØLSTER KOMMUNE Tenestekontoret Notat Permisjonsreglement Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011 Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011 1. Generelt Gjeldande

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2010-2013 IA-avtalens overordnede mål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær

Detaljer

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1 ERFARINGSSEMINAR 2015 Aktivitetskravet Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold NAV, 04.06.2015 Side 1 1. Juli 2004 Cassini-Huygens passerte gjennom ringene på Saturn og inn i bane rundt planeten. Aktivitetskravet

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Arbeids- og administrasjonsutvalget Møtested: Leksvik kommunehus, kommunestyresalen Møtedato: 12.05.2016 Tid: 09:00 Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av

Detaljer

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE TINGVOLL KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.2014 1 Retningslinjer skal bygge på gjeldende lov og avtaleverk.

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014 Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Aml. 4-6 MH Innhold Tilretteleggingsplikten, aml. 4-6 Oppsigelse etter utløpet av verneperioden 2 1 Hjemmel aml. 4-6 (1) 4-6.

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Aktiv og Trygt Tilbake

PROSJEKTBESKRIVELSE. Aktiv og Trygt Tilbake PROSJEKTBESKRIVELSE Aktiv og Trygt Tilbake - Et prøve- og samarbeidsprosjekt for sykemeldte ansatte og ansatte som helt eller delvis står i fare for å bli sykemeldt. Prosjektet er på initiativ fra Mandal

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging i Dønna kommune

Rutiner for sykefraværsoppfølging i Dønna kommune Rutiner for sykefraværsoppfølging i Dønna kommune Vedtatt i AMU 21.5.2019 Innhold 1. Sykefraværsrutine for arbeidsgiver... 3 1.1 Tilrettelegging kan være:... 3 1.2 Avvikling av arbeidsforhold... 3 1.2

Detaljer

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Arbeidsgivere Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet i OECD Norge 5,4 % i 4. kvartal 2014 Hordaland 5,6 %. Langvarig sykefravær er ofte

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og styringsrett Juridiske forhold ved sykefravær - krav i praksis

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og styringsrett Juridiske forhold ved sykefravær - krav i praksis Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og styringsrett Juridiske forhold ved sykefravær - krav i praksis IA-rådgiver/Jurist Richard Vatten Avdelingsleder Arnfinn Bjørshol Juridiske forhold ved sykefravær

Detaljer

Retningsliner for AKAN-arbeid

Retningsliner for AKAN-arbeid Føremål Retningslinene for AKAN *) -arbeid i Hordaland fylkeskommune har til føremål å ivareta tryggleik, kvalitet og omdømme. Retningslinene skal bidra til eit rusfritt og godt arbeidsmiljø i fylkeskommunen.

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane IA-kurs hausten 2014 Kurstilbod for IA-verksemder // Kurskatalog høsten 2014 Velkomen til kurs med NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Gratulere med ny IA-avtale!

Detaljer

Samnanger kommune. Prøvetidsreglement. (reglement og rutinar for prøvetid) Vedteke av administrasjonsutvalet

Samnanger kommune. Prøvetidsreglement. (reglement og rutinar for prøvetid) Vedteke av administrasjonsutvalet Samnanger kommune Prøvetidsreglement (reglement og rutinar for prøvetid) Vedteke av administrasjonsutvalet 30.11.2017 Sist ajourført 28.12.2017 Innhald 1 Føremålet med prøvetidsreglement... 3 2 Heimel...

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

VEDTAK NR 01/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 31. januar 2013.

VEDTAK NR 01/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 31. januar 2013. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 04.02.2013 Ref. nr.: 12/30935 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 01/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Rutinar for oppfølging av tilsette i prøvetid i Flora kommune

Rutinar for oppfølging av tilsette i prøvetid i Flora kommune Rutinar for oppfølging av tilsette i prøvetid i Flora kommune Innhald: Til bruk for arbeidstakar og den/dei som representerer arbeidsgjevar Oppfølgingssamtalar: - Første samtale - Andre samtale - Tredje

Detaljer

Oppfølging av sjukmelde arbeidstakarar

Oppfølging av sjukmelde arbeidstakarar 1. Føremål Denne rutinen har til føremål å gjere tydeleg dei krava til kvalitet og framdrift som gjeld ved oppfølging av sjukmelde arbeidstakarar i Hordaland fylkeskommune. Rutinen skal verke til at alle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Oppfølging i tidlig fase. Hvordan sikre god oppfølging før 8 uker?

Oppfølging i tidlig fase. Hvordan sikre god oppfølging før 8 uker? Oppfølging i tidlig fase Hvordan sikre god oppfølging før 8 uker? Refleksjonsoppgave: Les gjennom oppfølgingsplanen. På hvilken måte er innholdet i denne planen et godt verktøy i oppfølgingsarbeidet? Tenk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Føremål. Grunnlag Arbeidsmiljølova Retningsliner for bedriftsintern attføring IA-avtalen Sjukemelding frå lege Eigenmeldingar

Føremål. Grunnlag Arbeidsmiljølova Retningsliner for bedriftsintern attføring IA-avtalen Sjukemelding frå lege Eigenmeldingar Føremål Rutine for sjukefråversoppfølging gjer arbeidsgjevar og arbeidstakar sine rettar og plikter synlege i arbeidstilhøve. Han skal bidra til å førebyggja fråvere og fråfall frå arbeidslivet. Han er

Detaljer

IA-Webinar Slik søkjer du : «Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA virksomheter og BHT-honorar»

IA-Webinar Slik søkjer du : «Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA virksomheter og BHT-honorar» IA-Webinar 19.04.17 Slik søkjer du : «Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA virksomheter og BHT-honorar» Agenda 2 tilskotsordningar under same tak Forskrift Døme Korleis Spørsmål og svar IA,

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 12/4098-2 112797/12 12.12.2012 Arbeidsreglement Vedteke i K.sak 95/48. Revidert av rådmannen 18.03.05. Oppdatert 01.07.10. Handsama i administrasjonsutvalet den 21.12.2012,

Detaljer

Vedtakssaker. 25/14 14/01518-5 AMU-samansetning 2015-2016, opplæring 3 26/14 14/01518-6 AKAN 4. Sjukefråvær 5. Status vernerundar 6.

Vedtakssaker. 25/14 14/01518-5 AMU-samansetning 2015-2016, opplæring 3 26/14 14/01518-6 AKAN 4. Sjukefråvær 5. Status vernerundar 6. Møteinnkalling Utval: Dato: Arbeidsmiljøutvalet AMU 25.11.2014 kl. 12:00 Møtested: BK 220 Arkivsak: 14/00616 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Rutine for oppfølgingsmøte:

Rutine for oppfølgingsmøte: Rutine for oppfølgingsmøte: Oppfølgingsplan, seinast etter 4 veker: Oppfølgingsplan skal vere utarbeidd seinast etter 4 veker sjukemelding, uansett gradering. Denne skal utarbeidast av leiar og medarbeidar

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID:

HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID: HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID: Skolen skal på grunnlag av dei tre delmåla i IA-avtalen fastsette eigne mål for IAarbeidet tilpassa skolen sine utfordringar. Dei ulike delmåla må sjåast i samanheng

Detaljer

Tema: Inkluderende arbeidsliv hvilke mål har vi og hva gjør vi for å oppnå de?

Tema: Inkluderende arbeidsliv hvilke mål har vi og hva gjør vi for å oppnå de? NSH konferanse 18 19.mars 2004 Hvordan få lampene til å gløde? Tema: Inkluderende arbeidsliv hvilke mål har vi og hva gjør vi for å oppnå de? Ingfrid Eggen Skogrand 19.mars 2004 BAKGRUNN: 3.oktober 2001

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 26.06.2015 2015/906-7909/2015 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 5 Bodil

Detaljer

18. RETNINGSLINJER FOR AKAN

18. RETNINGSLINJER FOR AKAN Interkontrollhandbok Side: 1 av 10 18. RETNINGSLINJER FOR AKAN For å få klare reglar på området rusmiddelbruk og arbeid har arbeidsmiljøutvalet (AMU) i Samnanger kommune 24.04.01 vedteke ein AKAN-avtale

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 22.09.2011 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Melding om arbeidsrelatert sjukdom - eller skade (vert ikkje omfatta av meldeplikta, og vert ikkje honorert)

Melding om arbeidsrelatert sjukdom - eller skade (vert ikkje omfatta av meldeplikta, og vert ikkje honorert) DEL 1 frå Arbeidstilsynet krev at pasienten samtykkjer. Annan privatpraktiserande Dato og underskrift: Tlf.: Kontonr.: AT-0154c (Godkj. 201 ) Elektronisk utgåve For rettleiing sjå siste side DEL 2 frå

Detaljer

Målrettet sykefraværsoppfølging

Målrettet sykefraværsoppfølging NAV Arbeidslivssenter Hedmark et arbeidsliv som har plass til alle som kan og vil arbeide Målrettet sykefraværsoppfølging Folldal kommune 02.09.14 Geir Arne Mæland / Sigbjørn Hagen NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Tilretteleggingsplikt og medverknadsplikt

Tilretteleggingsplikt og medverknadsplikt Webinar: Eg skal ta kontakt med deg så snart eg har fått snakka med dei! Tilretteleggingsplikt og medverknadsplikt NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Tema Tilretteleggingsplikt arbeidsgivar Medverknadsplikt

Detaljer

Sykefravær og oppfølging - MEF 11. april Kursleder Atle Torp Juridisk rådgiver HR & Personal Infotjenester AS

Sykefravær og oppfølging - MEF 11. april Kursleder Atle Torp Juridisk rådgiver HR & Personal Infotjenester AS Sykefravær og oppfølging - MEF 11. april 2019 Kursleder Atle Torp Juridisk rådgiver HR & Personal Infotjenester AS FAGLEVERANDØR SIDEN 1985 VI SETTER LEDERE OG MEDARBEIDERE I STAND TIL Å GJØRE JOBBEN SIN

Detaljer

IA skolen dag 2. NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING

IA skolen dag 2. NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING IA skolen dag 2 NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING Tema: Hvordan drive systematisk og målrettet personaloppfølging? Hvordan legge til rette for medarbeidere

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune Nedbemanning/ omstilling Stranda kommune Status ved utgangen av rekneskapsåret 2012 Lånegjeld inkl. KF: 888 mill. Lånegjeld pr. innbyggar: 193.000. Akkumulert meirforbruk på totalt 50.650.000,- (Skjerpa

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Knut Harald Frøland Jan Erik Boge

MØTEPROTOKOLL. Knut Harald Frøland Jan Erik Boge SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 19.01.2016 Møtetid: 13:00-14:55 Møtestad: Kommunehuset Av 8 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

BEST. NR. 456-NYN. Ungdom i arbeid

BEST. NR. 456-NYN. Ungdom i arbeid BEST. NR. 456-NYN Ungdom i arbeid Utgitt første gong i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny lay-out. Mars 2008 Brosjyren

Detaljer