Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1"

Transkript

1 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1

2 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 2

3 Innholdsfortegnelse 1. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskap Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskapet Balanseregnskapet Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Noter til årsregnskapet Note 1: Endring i arbeidskapital Note 2: Pensjonsforpliktelser Note 3: Garantier gitt av kommunen Note 4: Oversikt over kommunens innlån Note 5: Sikringsdokumentasjon Note 6: Spesifikasjon av aksjer og andeler Note 7: Avsetninger og bruk av avsetninger Note 8: Finansielle omløpsmidler Note 9: Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid Note 10: Regnskapsmessig mindreforbruk Note 11: Utlån, forskuttering, aksjer og andeler Note 12: Anleggsmidler Note 13: Selvkosttjenester Note 14: Avdrag på gjeld Note 15: Årsverk Note 16: Investeringer og nyanlegg Note 17: Godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører Note 18: Kapitalkonto Saldobalanse Revisjonsberetning Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 3

4 RÅDMANN ØKONOMISJEF ØKONOMIAVDELING - Regnskap - Budsjett - Innkjøp - Fakturering - Skatt STAB - Politisk sekretariat - Juridisk rådgiver ORGANISASJONSSJEF ADMINISTRASJONSAVDELING - Personal/organisasjon - Sentralarkiv - Servicetorg - Lønn - IKT KOMMUNALSJEF HELSE- OG OMSORG KOMMUNALSJEF OPPVEKST KOMMUNALSJEF TEKNISK Enhet for institusjonstjenester Enhet for psykiatri/habilitering Enhet for sosialetjenester (NAV) Enhet for helsetjenester Enhet for hjemmetjenester Enhet for kompetanse Søgne- og Songdalen PP-tjeneste Enhet for barnehager Søgne- og Songdalen barnevern (Songdalen kommune) Tinntjønn skole Langenes skole Tangvall skole Nygård skole Lunde skole Enhet for kultur Enhet for eiendom Ingeniørvesenet Enhet for areal Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 4

5 1. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskap (Tall i kroner) FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrument Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrument Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 5

6 2. Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap TIL FORDELING REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP AVVIK ENHETER/ANSVARSOMRÅDER 2014 REV R-14/BR-14 ADM.AVD-UTG ADM.AVD-INNT ADMINISTRASJONSAVDELINGEN PP-TJENESTE-UTG PP-TJENESTE-INNT PP-TJENESTE NAV/SOSIAL-UTG NAV/SOSIAL-INNT NAV/SOSIAL BARNEHAGER-UTG BARNEHAGER-INNT BARNEHAGER KVALIFISERINGSENHETEN-UTG KVALIFISERINGSENHETEN-INNT KVALIFISERINGSENEHTEN NYGÅRD SKOLE-UTG NYGÅRD SKOLE-INNT NYGÅRD SKOLE LUNDE SKOLE-UTG LUNDE SKOLE-INNT LUNDE SKOLE LANGENES SKOLE-UTG LANGENES SKOLE-INNT LANGENES SKOLE BARNEVERN-UTG BARNEVERN-INNT BARNEVERN TANGVALL SKOLE-UTG TANGVALL SKOLE-INNT TANGVALL SKOLE TINNTJØNN SKOLE-UTG TINNTJØNN SKOLE-INNT TINNTJØNN SKOLE HELSETJENESTER-UTG HELSETJENESTER-INNT HELSETJENESTER Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 6

7 INSTITUSJONSTJENESTER-UTG INSTITUSJONSTJENESTER-INNT INSTITUSJONSTJENESTER HJEMMETJENESTER-UTG HJEMMETJENESTER-INNT HJEMMETJENESTER PSYKISK HELSE/REHAB- UTG PSYKISK HELSE/REHAB-INNT PSYKISK HELSE/REHAB KULTUR-UTG KULTUR-INNT KULTUR AREALENHETEN-UTG AREALENEHTEN-INNT AREALENHETEN INGENIØRVESENET-UTG INGINIØRVESENET-INNT INGENIØRVESENET KBR-UTG KBR-INNT KBR EIENDOMSENHET-UTG EIENDOMSENHET-INNT EIENDOMSENHET FELLESUTG. SKOLE-UTG FELLESUTG. SKOLE-INNT FELLESUTG. SKOLE FELLESUTG. RÅDHUSET-UTG FELLESUTG. RÅDHUSET-INNT FELLES RÅDHUSET FELLES OMSORG-UTG FELLES OMSORG-INNT FELLES OMSORG Avsetning fond på enhetene Bruk av fond på enhetene Nto bruk av fond TIL FORDELING DRIFT FORDELT TIL DRIFT Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 7

8 3. Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Tall i kroner FINANSIERINGSBEHOV Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig Budsjett 2014 Regnskap 2013 Investeringer i anleggsmidler Merverdiavgift Renteutgifter, låneomkostninger Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Refusjoner Tilskudd til investeringer Momskompensasjon Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 8

9 4. Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskapet Tall i kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Regnskap 2013 Sentraladministrasjonen Oppvekst Helse Sosial Pleie- og omsorg Kultur Teknisk Byggelånsrenter Sum Balanseregnskapet Tall i kroner Noter Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Sertifikater 0 0 Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd Premieavvik Sum omløpsmidler Sum eiendeler Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 9

10 EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (kapital) Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser (ikke definert) Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik (ikke definert) 0 0 Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti 0 0 Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 10

11 6. Økonomisk oversikt drift Tall i 1000 kroner DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 11

12 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Økonomisk oversikt investering Tall i 1000 kroner INNTEKTER Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 12

13 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 13

14 8. Noter til årsregnskapet 2014 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av låneopptaket som faktisk er brukt i løpet av året, ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert på memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler og eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 14

15 Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Selvkostberegninger Innefor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet følges samme retningslinjer. Mva-plikt og mva-kompensasjon Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 15

16 Note 1: Endring i arbeidskapital Arbeidskapitalen defineres som sum omløpsmidler med fradrag av kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen er en buffer mot svingninger i inntekter og utgifter og utgjør derfor et likviditetsmål. Bevilgningsregnskapet (summen av drifts- og kapitalregnskapet) viser netto endring av arbeidskapitalen. Kretsløp 1 - Arbeidskapitalen Kapittel Balansen Endring 2.1 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital i balansen Endring memoriakonto for ubrukte lånemidler (+/-) Sum endring for avstemming mot drifts- og investeringsregnskapet Driftsregnskapet 2014 Investeringsregnskapet 2014 Sum Art Beløp Art Beløp + Sum inntekter + Sum inntekter Sum utgifter - Sum utgifter , , Avskrivninger Ekst. finans- innt./- transer + Eksterne finans. transer , 909, 920, , 911, 920, 921, Ekst. finans- utg./- transer - Eksterne finans. transer 500, 501, 509, 510, , 511, 520, 521, , 520, Sum/differanse Sum/differanse Avstemming mellom regnskapsdelene Beløp Differanse -1 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 16

17 Kretsløp 2 Egenkapitalen Kapittel Balansen Endring 2.5 Egenkapital Kapitalkonto Differanse Driftsregnskapet 2014 Investeringsregnskapet 2014 Sum Art Beløp Art Beløp - Sum bruk av avsetninger, Bruk av tidligere års 0 930:960 udisponert, årets underskudd, Bruk av disposisjonsfond, Bruk av ubundne investeringsfond, Bruk av bundne driftssfond, Bruk av bundne 0 investeringsfond, Udekket i år, Sum avsetninger, Inndekking av tidligere års :570 udekket, årets overskudd, Avsetning til ubundne investeringsfond, Overføring til invest Avsetning til bundne regnskapet, 570 investeringsfond, Udisponert i år, Sum/differanse Sum/differanse Avstemming mellom regnskapsdelene Beløp Differanse -1 Kretsløp 3 - Anleggsmidler og langsiktig gjeld Kapittel Balansen Endring 2.2 Anleggsmidler (+ v/økning) Langsiktig gjeld (- v/økning) Differanse Memoriakonto for ubruke / lånemidler Sum endring i balansen (beregnet endring kapitalkonto) Kapittel Balansen Endring Kapitalkonto Avstemming mellom regnskapsdelene Beløp Differanse -1 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 17

18 Grunnleggende sammenhenger Omløpsmidler ,00 + Anleggsmidler ,00 = Eiendeler , Korsiktig gjeld ,00 + Langsiktig gjeld ,00 = Gjeld ,00 = Arbeidskapital , Ubrukte lånemidler ,00 Ubrukte lånemidler ,00 = = = EK fondsdel ,00 + Kapitalkonto ,00 = Egenkapital ,00 EK regnskapet ,00 Mindre/merforbr. KORR EK ,00 Differanse 0,00 Note 2: Pensjonsforpliktelser 2014 Søgne kommune hadde per pensjonsordning for sine ansatte i Kommunal landspensjonskasse (ordinær pensjonsordning og egen ordning for sykepleiere). Ansatte på statlige vilkår er tilknyttet Statens pensjonskasse (SPK). Etter reglene for regnskapsføring skal årets aktuarberegnede pensjonskostnad utgiftsføres i driftsregnskapet. Forskjellen mellom innbetalt premie og pensjonskostnad kalles premieavvik og skal, fra regnskapsåret 2011, utgiftsføres over 10 år. Premieavvik i årene 2002 til 2010 skal utgiftsføres over 15 år. Premieavviket (inkludert arbeidsgiveravgift) på kroner innebærer at kommunens driftsutgifter øker tilsvarende i forhold til betalt premie. Dette avviket skal utgiftsføres over 10 år med like store årlige beløp. Netto premieavvik (årets premieavvik minus tilbakeført premieavvik for tidligere år) er for 2014 en utgift på kroner. Det er i 2014 brukt kroner av premiefondet (KLP). Premiefondet utgjorde pr kroner. Estimatavvik for pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser balanseføres fullt ut fra og med 2011, herunder tidligere års estimatavvik som hittil har vært amortisert over 15 år. Årets netto pensjonsutgifter Beløp i kr KLP SPK Sum Nåverdi årets pensjonsopptjening Renteutgifter av påløpt pensjonsforpliktelse Brutto pensjonsutgifter Forventet avkastning pensjonsmidler Administrasjonsutgifter Netto pensjonsutgifter inkl.adm.utgifter Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 18

19 Beregnet premieavvik Beløp i kr KLP SPK Sum Pensjonspremie inkl. adm.utgifter Netto pensjonsutgifter inkl.adm.utgifter Premieavvik Premieavvik inkl.arbeidsg.avg Pensjonsforpliktelse Beløp i kr KLP SPK Sum Pensjonsforpliktelse Årets pensjonsopptjening Renteutgifter av påløpt pensjonsforpliktelse Utbetalte pensjoner Amotisering estimatavvik Brutto pensj.forp. UB full amort Pensjonsmidler Beløp i kr KLP SPK Sum Pensjonsmidler Årets forventede avkastning Årets premeieinnbetaling eksl.adm.utg Årets utbetaling av pensjon Amortisering estimatavvik Brutto pensj.m. UB full amort Satser KLP SPK Forventet avkastning 4,65 % 4,35 % Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % Forventet lønnsvekst 2,97 % 2,97 % Forventet pensjonsregulering 2,97 % 2,97 % AFP-uttak 30% - 50% 50,00 % Netto pensjonsforpliktelse, arb.giveravgift Beløp i kr KLP SPK Sum Netto pensjonsforpliktelse IB Netto pensjonsforpliktelse UB Aga. av netto pensjonsforpliktelse Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 19

20 Note 3: Garantier gitt av kommunen Kommunens garantiansvar utgjør 83,7 mill. kroner ved utgangen av 2014: Garanti gitt til Garantibeløp per Garantien utløper Songvaar Vekst AS Vedderheia Barnehage Avfall Sør AS Friidrettsgruppa Returkraft AS SUM Garanti til Returkraft AS, vedtatt i kommunestyresak 83/10: Garantiansvar på 65 mill. kroner tilknytning til samlet gjeld mill. kroner utløper år Det er formelle feil/mangler i tilknytning til denne garantistillelsen. Det legges til grunn at kommunen har påtatt seg dette ansvaret, og at dokumentfeilen blir rettet opp i løpet av Note 4: Oversikt over kommunens innlån Kontonr. Formål Opprinnelig størrelse Restgjeld Renter Avdrag Restgjeld Danske Bank Refinansiering Refinansiering DNB Markets Refinansiering Refinansiering Kommunalbanken Budsjett Refinansiering Refinansiering Budsjett Husbanken Vanlig lån Etableringslån Etableringslån Etableringslån Etableringslån Etableringslån Etableringslån Vanlig lån Etableringslån Etableringslån Etableringslån Etableringslån Etableringslån Nordea Renter swap Kommunekreditt Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 20

21 Refinansiering KLP Budsj Budsj SUM Note 5: Sikringsdokumentasjon Risiko som sikres: Renterisiko. Type sikring: Kontantstrømsikring. Sikringsobjekt: Kommunens samlede gjeldsportefølje for investeringslån hvor kommunen betaler flytende Nibor 3 måneder eller flytende rente med tilsvarende fiksingsrisiko. Det vises til oversikt over kommunens gjeldsportefølje i note 4. Sikringsinstrument: Kommunens samlede portefølje av rentebytteavtaler/swapper, jf. tabell nedenfor: Instrument Beløp Endelig forfall Motpart Fast rente i swap Rentebytteavtale Nordea 4,64% Rentebytteavtale Nordea 3 års CMS Rentebytteavtale Nordea 5,35% Rentebytteavtale Nordea 3,70% Sum Formålet med sikringen: Redusere endringer i rentenivået sin virkning på driftsresultat og tjenestetilbud. Sikringen samsvarer med rentesikringsstrategi nedfelt i Finansreglementet. Sikringseffektivitet: Sikringseffektiviteten vurderes som høy selv om det foreligger datomessige avvik mellom de enkelte låns fiksingstidspunkter og renteswappenes fiksingstidspunkter. Note 6: Spesifikasjon av aksjer og andeler Aksjer og andeler er stort sett vurdert til anskaffelseskost. Aksjer og andeler er nedskrevet til virkelig verdi når verdifallet ikke anses å være forbigående. Selskap Balanseført verdi Eierandel (%) Songvaar Vekst AS ,0 Agder Energi AS ,6 Torvmoen AS ,7 Varodd AS ,4 Bibliotekssentralen AL Søgne Industriselskap AS ,0 Avfall Sør AS ,1 Salemsveien 24 AS ,0 Kristiansand revisjonsdistrikt IKS - 9,1 Tronstad interkommunale vannverk - 9,0 Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) - Vest-Agder-museet IKS - 1,0 Sum Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 21

22 Note 7: Avsetninger og bruk av avsetninger Kapittel Balansen Endring 2.56 Disposisjonsfond Bundne invest. fond Ubundne invest. fond Bundne driftsfond Sum Fond Driftsregnskapet 2014 Investeringsregnskapet 2014 Sum Art Beløp Art Beløp Differanse Differanse Differanse Differanse Endring drifts- og investeringsregnskapet Avstemming mellom regnskapsdelene Beløp Differanse 0 Note 8: Finansielle omløpsmidler Aktivaklasse Markedsverdi Bokført verdi per Årets resultatførte verdiendring Aksjer Sertifikater Obligasjoner Sum Note 9: Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid Per Per Søgne Industriselskap AS KBR Kommunens samlede fordringer Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 22

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 1B - Fordeling av driftsmidler... 4 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B - Investeringer i anleggsmidler...

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

RÅDMANN. Regnskap 2013. Foto: Rita Galteland

RÅDMANN. Regnskap 2013. Foto: Rita Galteland RÅDMANN Regnskap 2013 Foto: Rita Galteland KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2013 Innhold Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter til bykasseregnskapet 2013 27 Vedlegg til bykassens regnskap 53 Driftsregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift 2 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 2B - Investering... 7 Hovedoversikt Balanseregnskapet...

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

Årsregnskap 2013. Halden kommune

Årsregnskap 2013. Halden kommune Årsregnskap 2013 Halden kommune 2 Halden kommune - Årsregnskap 2013 Innhold Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt balanse...

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer