Delårsrapport 3. kvartal 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport 3. kvartal 2012"

Transkript

1 Delårsrapport 3. kvartal 2012

2 Rapport for tredje kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift pr 3. kvartal utgjør kr 26,0 mill før skatt, eller 0,95 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 18,6 mill og 0,70% pr 3.kvartal Resultat før tap utgjør kr 27,3 mill, mot kr 22,0 mill 3. kvartal Økningen sammenlignet med samme periode i fjor skyldes hovedsakelig økte netto renteinntekter, positive verdiendringer på verdipapirer og lavere tap på utlån. Nøkkeltall i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital Pr Pr Rentenetto 2,16% 2,14% Andre driftsinntekter 0,34% 0,22% Lønn og generelle adm.kostnader 1,28% 1,27% Sum andre driftskostnader 1,50% 1,53% Tap på utlån 0,04% 0,13% Resultat av ordinær drift 0,95% 0,70% Rentenetto Rentenetto utgjør kr 59,2 mill eller 2,16% av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 56,8 mill og 2,14 % pr. 3. kvartal Rentenetto er da 2 punkter bedre enn i fjor. Vi har så langt en portefølje i Terra Boligkreditt på kr 395 mill, en økning på kr 143 mill siste 12 måneder. Vi jobber fortsatt aktivt med å formidle lån dit. Netto andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter utgjør kr 9,2 mill i år mot kr 5,8 mill i fjor. Økt netto provisjonsinntekter og netto verdiendringer og gevinst/tap på valuta og verdipapirer omløp utgjør største endring fra 3.kvartal 2011 Driftskostnader Driftskostnadene utgjør til sammen kr 41,2 mill eller l,50 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 40,6 mill e11er 1,53 % per 3.kvartal Dette er under budsjett, men kr 0,6 mill høyere enn i Kostnadsveksten siste 12 måneder er på l,46 %. Dette skyldes økte lønninger og administrasjonskostnader, men en reduksjon av kostnader vedrørende drift av fast eiendom. Kostnadsprosenten er på 63,1 % når vi tar med gevinst av verdipapirer/valuta. (Kostnadsprosenten er på 60,l % uten korrigering for verdipapirer). Dette er fortsatt høyt, og kontroll på kostnadssiden vektlegges også framover. Tapsutviklingen Det er hittil i år bokført tap på utlån på kr l,2 mill mot kr 3,4 mill 3. kvartal Nedskrivninger på utlån 3. kvartal 2012 utgjør til sammen kr 24,5 mill, som er 0,75% av netto utlån til kunder. Gruppevise tapsavsetninger er redusert med kr og individue11e er redusert med kr fra Resu ltat av ordinær drift Resultat av ordinær drift etter skatt pr 3. kvartal på kr 18,7 mill, som er kr 5,2 mill høyere enn samme periode i fjor. 2

3 Balanse Forvaltningskapitalen Pr var forvaltningskapitalen kr mill mot kr mill på samme tidspunkt i Dette gir en vekst på 4,6 % siste 12 måneder. Utlån til kunder Brutto utlån pr er på kr millioner. Veksten i utlån siste 12 måneder utgjør 7,2 %. Utlånsvekst inklusive TBK er på 11,O %. Det er ingen vesentlig endring i bankens kredittrisiko i inneværende periode. Netto misligholdte lån har økt med kr 12,0 mill til kr 31,7 mill siden Økningen skyldes 4 næringsengasjement, som følges opp av controller. Odal Sparebank er ikke eksponert mot næringer som vurderes som særlig tapsutsatte. Bankens samlede eksponering mot næring er 17,9 % av brutto utlån mot 16,6 % pr Tapssituasjonen pr er tilfredsstillende. Innskudd fra kunder og likviditetssituasjonen Totale innskudd fra kunder pr er på kr mill. Veksten i innskudd siste 12 måneder utgjør 9,6 %. Funding Løpende ekstern funding pr dato: Obligasjonslån Obligasjonslån Obligasjonslån Obligasjonslån 123 mill forfall mill forfall mill forfall mill forfall Vi har ordinær trekkrettighet på l 77 millioner i DnB med et trekk på 61 mill ved utgangen av september. Verdipapirer Obligasjonsporteføljen er noe lavere enn på samme tid i fjor. Vi har 302 millioner i obligasjoner mot 40 l pr Beholdningen av anleggsaksjer er på 43 mill mens omløpsaksjene representerer 2,6 millioner. Vi har 55 mill plassert i fond, 50 mill av disse i er plassert i likvide pengemarkedsfond. Vi har 36 mill i anleggsaksjer hvorav 14 mill i Terra Gruppen og 22 mill i Terra Boligkreditt. Soliditet Etter den nye kapitaldekningsforskriften med Basel Il, Pilar I, har banken en kapitaldekning på 17,25 %. Banken har ingen ekstern egenkapitaleier, hverken i form av ansvarlig lån eller andre egenkapitalinstrumenter. Vi har lav til moderat risikoprofil på våre utlån, med ra store kunder, og hvor hovedvekten er lån til personkunder med sikkerhet i fast eiendom. Odal Sparebank er en meget solid bank. Egenkapitalen består av kun bankenes egne opptjente verdier, ingen fondsobligasjoner eller ansvarlige lån. Kjernekapitaldekning på 17,25% er høyere enn myndighetenes framtidige krav, og bedre enn snittet i vår gruppe. Legger vi til bankens egenkapital og resultat til innskuddene er 98 % av utlånene dekket opp. 3

4 Likviditetsrisiko Likviditetssituasjonen følges opp kontinuerlig og vurderes fortløpende. Vi har ikke F-lån i Norges Bank, men deponerte papirer som gir en trekkrettighet på 90 mill. Vi har et obligasjonslån på 123 mill som forfaller i oktober Dette lånet ble refinansiert med kr 150 mill pr Vi har også tatt opp et lån på l 00 mill for likviditetsplasseringer. Dette blir utbetalt i oktober 2012 med forfall januar Forfallstruktur på obligasjoner og gjeld til kredittinstitusjoner fremkommer i note 8. Spesifikasjon av ekstern gjeld fremkommer i note 7. Sagstua, 24. oktober 2012 I styret for Odal Sparebank: Odd Rune And ersen Styrets leder Karoline Bakli Solveig Søsveen Karl Erik Rimfeldt Vigdis Olausson Mellem Svein Åge Nygård Knut Harald Nafstad Adm. Banksjef 4

5 3. kva rtal Hittil i år Året Resultat (1.000 kr.) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med var. avkastning l l 534 l 780 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjons kostnader og kostnader fra banktjenester Netto verdiendr. og gev./tap på va l og verd ipapirer omløp Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Lønn og generelle adm kostnader Avskrivning mv. av varige driftsmidler og imm. eiendeler l 035 l 393 Andre driftskostnader l 705 l Sum drifts kostnader Res ul tat før tap Tap på utlån, garantier mv Resultat av ordinær drift før skatt Skatt Resultat av ordin ær drift etter s katt Balanse (1.000 kr.) l EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanken Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Ut lån til og fordringer på kunder Spes i fiserte tapsavsetninger UspesifiSerte t apsavsetnin ger -JO l O 050 Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtalte eiendeler o Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkas tnin g Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variab le avkastning Eierinteresse r i konsernse lskap In:nnaterielle eiendeler 2324 l Varige driftsmidler Andre eiendeler l 643 l 285 l 569 Forsk. betalte ikke påløpne kostnader og opptj. ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKA PITAL Cijeld til kredittinst itu sjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Cijeld stiftet v/utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjen t e inntekter Avsetnin ger for påløp t e kostnader og forplikte lser SUM GTELD Egenkapital I.l Regnskapsperiodens resultat SUM GTELD OG EGENKA PITAL

6 NOTER TIL REGNSKAP FOR 3. KVARTAL 2012 l. Regnskapsprinsipper Regnskapet for 3. kvartal 2012 er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. En beskrivelse av de regnskapsprinsipper banken har lagt til grunn ved avleggelse av regnskapet, fremkommer i årsregnskapet for Delårsregnskapet er ikke revidert av bankens revisor. Alle beløp er oppgitt i tusen kroner så fremt annet ikke er angitt. 2. Tap på utlån 3. kvartal 3. kvartal Il Periodens endring i individuelle nedskrivinger Perioden s endring i gruppevise nedskrivinger Periodens konstaterte tap som det tid ligere er n edskrevet for Periodens konstaterte tap som det tidligere ikke er nedskrevet for Period en s inngang på tidligere perioders nedskrivinger =Periodens tapskostnad l Nedskrivninger på utlån og garantier Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier Individuelle nedskrivninger ved begy nnelsen av perioden Økte individuelle ned skrivninger i perioden 510 l Nye individuelle ned skrivninger i perioden Tilbakeføring av indiv iduelle ned skrivninger fra tidligere perioder l 348 Konstaterte tap på lån som tidligere er ned skrevet Individuelle nedskrivninger wd slutten av perioden Gruppenedskrivninger på utlån Gruppened skrivnin ger ved begynnelsen av perioden lo Periodens endring i gruppenedskrivninger Gruepenedskrivninger wd slutten av perioden

7 4. Misligholdte og tapsutsatte engasjement Misligholdte engasjement Brutto misligholdte utlån Individuelle nedskrivninger Ne tto misligholdte utlån Andre tapsutsatte engasjement Tapsuttsatte engasjement (ikke misligho ldt) Individuelle ned s krivninger Netto tapsutsatte engasjement Utlån til kunder Utlån til kunder fordelt på sektorer og næringer Landbruk Indu stri Bygg, an legg Varehande l Tran s port EiendolllSdrift etc Annen næring Sum næring Personkunder Brutto utlån Individuelle ned s krivninger Gruppeneds krivn inger Netto utlån til kunder Formid let boliglån med garantiansvar, Terra Boligkreditt Brutto utlån til kunder inklus i Terra Boligkreditt

8 6. Kapitaldekning Sparebankens fond Fradrag for ans varlig kapital i andre finan sinst Imrnatrielle eiendeler Sum kjernekapital Netto ansvarlig kapital Eksponeringskategori (wktet wrdi) Lokal reg ional myndighet In stitu sjoner Foretak Massemarked Pant s ikkerhet eiendom l l l Forfa lte engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Ande ler verdipapirfond Øvrige en gasjementer Kapitalkrav fra operasjone ll risiko Gruppenedskrivninger Ansvarlig kapital i andre finans inst Beregningsgrunnlag l l Kapitaldekning i % 17,25 % 18,10% 18,44 % Ren kernekapitaldekning i % 17,25% 18,10% 18,44 % 7. Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital Obliga sjoner, n omine ll verdi Amortisert over-/ underkurs Sum gjeld stiftet wd utstedelse avwrdipapirer Lån fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid F-lån fra Norges Bank Sum lån fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid

9 8. Forfallstruktur og tid til renteendring Restnedbetalingstid på eiende Is- og gjeldsposter Post i balansen Kontlfordr.sentra lbanker >l mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år Uten løpetid Sum Utl./ford r. til kred ittins t l Ut lån til kunder Obligasjoner/ sertifik Aksjer Øvri e eiendeler Sum eiendeler Gjeld ti l kredittinst Inn skud d fra kunder Obligasjonsgjeld Øvrig gjeld E enkaeital Sum gjeld eg enka Renteendringstidspunkt for eiende Is- og gjeldsposter >l mod 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år Uten løpetid Sum Kon t./fo rd r.s entra lbanker Utl./fordr. til kredittinst Utlån til kunder Ob ligasjoner/sertifik Aksjer l ()() 467 l()() 467 Øvrige eiend eler Sum eiendeler Gjeld til kredittinst Innskudd fra kunder Obligasjonsgjeld (277) Øvrig gjeld E enkaeital Sum gjeld egenka

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 %

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 % Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,3 mill., en økning på 1,0 mill. fra 1.kvartal 2014. Økte netto renteinntekter, økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt og Eika Forsikring gir

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.6.2015

Delårsrapport Pr. 30.6.2015 Delårsrapport Pr. 30.6.2015 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 30.06.2015 31.03.2015 31.12.2014 30.09.2014 30.06.2014 Resultat før skatt 21.147 7.986 37.629 33.363 21.055 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport Pr. 31.3.2013

Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2012 31.12.2011 Resultat før skatt 5.875 5.507 3.395 22.654 19.506 Brutto utlån til kunder

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Fellesstarten for trimmerne har gått i avslutningsrennet på Raudsand. Innholdsfortegnelse 1 Beretning... 3 1.1 Resultatregnskapet... 3 1.2 Balansen... 3 1.3 Risikovurdering...

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Nesset Sparebank Fotballskole 2013 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer