BIBLIOTEKET. OR!E.:NTERING OM,A.RJ3EIDS.. .13tBLIOTEK HU 730 OSLO 191(,. F Ö R g K li I N G S I N S T I T'U T.'1 E N Ef S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIBLIOTEKET. OR!E.:NTERING OM,A.RJ3EIDS.. .13tBLIOTEK HU 730 OSLO 191(,. F Ö R g K li I N G S I N S T I T'U T.'1 E N Ef S."

Transkript

1 HU 730 OR!E.:NTERING OM,A.RJ3EIDS.. F Ö R g K li I N G S I N S T I T'U T.'1 E N Ef S.13tBLIOTEK OSLO 191(,. ARBEtOSFORSKNINGSJNSTITUTTENE BIBLIOTEKET. Gydas vei 8 ftostoks 8149 Oslo Dep, Oslo i

2 Innholdsfortegnelse -----~ ~ Forord - L Tidsskrifter L BØker 2 Klassifikasjon 2 Katalogisering 4 Tidsskriftsirkulasjon 5 Interne lån 6 Inniån av litteratur 7 Tilbakelevering av litteratur 7 as j on 8 Dokument Bestilling og innkjøp 7

3 A R B E I D S F O R S K N 'IN G S I N S T I T U T T E N E S BIBLIOTEK ~ - ---~ ~ ~ Arbeidsforskningsinsti tuttenes bibliotek tjener som fellesbibliotek for Yrkeshygienisk Inst~tutt) Arbeidsfysiologisk lnstitutt, Arbeidspsykologisk I.nstitutt og Universitetets Hygieniske Institutt. Bibliotekets hovedoppgave er å yte instituttenes medarbeidere best mulig litteraturtjeneste, men det driver.også vanlig utlån og har utstrakt samarbeid med fagbibliotek av liknende karakter. Som kjent varierer fag- og forskningsbibliotekene ganske mye fra institusjon til institusjon med hensyn til oppbygning og arbeidsmåte. Bibliotekene tar form av den organisasjon som de betjener, og tilpasser seg de krav og funksjoner som er mest formålstjenlige i hvert enkelt tilfelle. Av denne grunn har de fleste av oss forskjellige erfaringer med hensyn til bruk av bibliotekene. Vi antar derfor at. følgende orientering kan gj øre det lettere å sette seg inn i vårt biblioteks funksj oner og virkemåte, nee som kan~- røre -:tl en bedre utnyttelse av bibliotekets resurser. Hovedmengden av litteraturen er samlet i biblioteket, som omfatter tidsskriftsamling, referanselitteratur samt referatorganer, leksika og håndbøker samt særtrykk og småskrifter. Litteratur som brukes daglig av de enkelte saksbehan~lere,har sin faste plass på de respektive kontorer eller laboratorier. TIDSSKRIFTER. Arbeidsforskningsinsti tuttene og Hygienisk Institutt holder for tiden ca. 280 iøpende tidsskrifter som er oppstilt i biblioteket alfabetisk etter tittel. Tidsskriftene for inneværende år er plassert på egne hylleseksjoner, sist ankomne :nummer på display-hylle, de øvrige nummer på bakenforliggende hylle. De eldre tidsskriftsårganger er også ordnet alfal';tisk etter tittel, men Hygienisk Institutts samlinger er ad-

4 skilt fra Arbeidsforskningsinstituttenes tidsskrifter. 2. De nye tidsskriftnummere blir når de kommer til biblioteket, registrert i kardex-file, der alle opplysninger om tidsskriftene er samlet, som utgiver) kommisjonær, ankomstdato, pris, innbinding, purringer, sirkulasjon etc, Deretter blir tidsskriftene stemplet, datert og påført sirkulasjonsliste. Etter endt sirkulasjon blir tidsskriftene plassert på nyhetshyllen. Ved årets utiøp sender bibiioteket de mest verdifulle tidsskrifter til innbinding. BØKER ~ I biblioteket finnes bøkene adskil t i to samlinger. Den ene, referanselitteraturen, som vesentlig består av leksi:- ka og oppslagsverk, skal ikke fj ernes fra biblioteket, mens dan andre, håndbøkene, er beregnet til vanlig utiån. Referanselitteraturen er merket med r i tillegg til klassifikasjonsnummeret på bokryggen. BØkene til Arbeidsforskningsinstituttene og Hygienisk Institutt er samordnet i biblioteket, bortsett fra Hygienisk Institutts eldre litteratursamling, som er plassert i bibliotekets magasin i kj elleren. Boklitteraturen er Jalassifisert og systematisk ordnet. KLASSIFIKASJON. Klassifikasjonssystemet som biblioteket bruker,for sine bøker, kalles Det Universelle Desimalklassifikasjonssystemet (UDK). I de siste 60 år er UDK blitt stadig utvidet og forbedret i takt med den Økende litteraturproduksjon, særlig innen naturvitenskapene og teknikken. På det internasjonale plan har UDK blitt godkjent som et standardsystem. Det anvendes i tusenvis av bibliotek og informasjonssentraler for systematisering av litteratur, innordning av kartotek og hylleoppstilling, og er tatt i bruk for inndeling av stoff i utallige bibliografier og fortegnelser. UDK er et tallsystem som bygger på en inndeling av alle emneområder i 10 hovedgrupper fra O til 9: o Allment L Filosofi

5 2 Religion, Teologi 3 Samfunnsvitenskap 3. 4 Språkvitenskap.,. 'Filologi 5 Matematikk, Naturvitenskaper 6 Anve~ vitenskaper. Médisin. Tekknikk 7 Kunst. Musikk. Fotografi. Idrett 8 Litteraturhistorie 9 Biografi. Hver av disse hovedgrupper deles igj en. i 10: Gruppe 6 f. eks. får følgende undergrupper: 6 Anvendte vitenskaper.medisin. Teknikk 60 Felles emner for de anvendte vitenskaper 6l Medisin 62 IngeriiØrvi tenskaper. Teknikk. Industri. 63 Landbruk. Skogbruk. Husdyrhold 64 Husholdning 65 Bedriftsledelse. Organisasjon av industri handel og samferdesel 66 Kj emisk teknikk. Kj emiskteknisk indust~i Metallurgi. 67 Ulike industrier for tilvirkning og bearbeiding av en~le materialer 68 Ulike industrier for tilvirkning og bearbeiding av samensatte materialer. 69 Bygningsmaterialer. Bygningsarbeid. Husbygning.. På same måte kan hver av disse undergruppene deles i lo, som igj en kan deles i lo, o. s. v. Hvis vi bruker gruppen 61 (Medisin) som eksempel, kan vi få følgende underdeling : 61 Medisin 6l2. Fysiologi 6l2.8 Nervesystemer. Sanseorganer Hjerne. Hjernesentra 6l2.822 Nerveeeller i hjernen, i 6l2.822.l Nerveeeller i hjernen. mensetning.. alminnelighet KjemiSk sam- Til supplering av disse hovedtabellene har systemet en rekke tegn som gjør det mulig å finne tallkombinasjoner foz.sarnensatte begreper. Kjemiske forbindelse!' kan f. eks.

6 4. uttrykkes ved hjelp av apostrof, der sammensetningen av UDK-tallet kan uttrykkes gjennom en syntese av delenes UDK-tall: kalium 546.l75 nitrat ~l 75 kaliumni trat Hvis et emne står i relas j on til et annet, kan forholdet uttrykkes ved hj elp av kolon l7 Moral. 7 Kuns t L 7: 7 Moralen ( i forhold til) kunsten UDK-systemet har også tilleggstabeller for språk, form) sted, tid og synspunkt, men det vil føre for langt å beskri ve dem nærmere. Ved klassifikasjonen får hver bok et eller flere UDKnummer e som oppføres på baksiden av bokens tittelblad. Hovednummeret, som står først, blir understreket og blir også påført bokens rygg. Siden bøkene er ordnet etter dette ryggnummeret, vil bøker som behandler same emneområde) få plass ved siden av hverandre på hyllen. KATALOGISERING Boklitteraturen katalogiseres etter regler utarbeidet av Norges Teknisk-Naturvi tenskapelige Forskningsråd, Bibliotekutvalget. Disse bygger på katalogiseringsreglene til Norsk Bibliotekforenings katalogiseringskomite. FØlgende kortkataloger blir brukt: I forfatterkatalogen er katalogkortene ordnet Forfatterkatalog Systematisk katalog (etter UDK) Ti ttelkatalog Emneregister og kontrollregister til systematisk katalog alfabetisk etter bokens ordningsavd. som regel forfatter eller redaktør. Har boken l,2 eller 3 personer som forfattere, finnes et kort for hver forfatter i katalogen. Dersom boken har fler enn 3 forfattere, katalogiseres boken

7 5. på tittel. I dette tilfelle finnes intet kort på forfatterne. Nå har mange av bøkene upersonlige forfattere, som for eksempel institutter, offentlige myndigheter og komiteer. Reglene for katalogisering av disse er i overensstemmelse med de angloamerikanske katalogiseringsregler, som er meget komplekse og vanskelige å sette seg inn i. Det er ingen mening i at brukerne skal skaffe seg detalj kunnskap om disse reglene,og det er derfor best å spørre bibliotekaren i slike tilfelle. Imidlertid er det nødvendig å orientere litt om de forskjellige former for forfatterskap) for at brukeren av biblioteket skal være oppmerksom på at den søkte boken godt kan være i biblioteket. Man skal bare se etter på et annet sted i katalogen. I systematisk katalog er katalogkortene filet etter UDKnUIlene. De systematiske kort står altså i samme rekkefølge som bøkene på hyllen. Hvis en bok har fått flere UDKnummer, finnes et kort på hvert av disse. For å kunne vi te hvilket av numrene som er hovednummer, ser man etter hvilket som står på samme linj e som bokens forfatter. Eks: 62l,79l 6l4.89 Challen)Peter J.R.ed. Health and safety in welding and aiiied proeesses. Denne boken som hovedsakelig behandler sikkerhetsutstyr og vernetiltak i forbindelse med sveising, har fått som hovednummer, Dette står på verneutstyr, og boken finnes på hyllen under dette nummer. Siden boken behandler sveiseteknikk, l) har katalogen et bikort på dette nummer. Emneordregisteret gir henvisning fra emneord til de numre som er brukt i systematisk katalog. Kontrollregisteret er et: hjelpemiddel for biblioteket ved revisjon av emneordregisteret og systematisk katalog. TIDS SKRIFT SS IRKULASJON Fra november 1970 vil biblioteket igjen ha to adskilte tidsskriftssirkulasjoner, en for Arbeidsforskningsinstituttene og en for Hygienisk Institutt. Sirkulasjonsordningen for Arbeidsforskningsinstituttene er

8 6. selektiv, d.v,s. hvert tidsskrift har egen sirkulasjon, slik at hver leser bare får de tidsskrifter som har interesse. RekkefØlgen av lesere på sirkulasjonslisten til hvert enkel t tidsskrift er valgt slik at avstanden mellom lesernes kontorer blir kortest mulig. På den måten er det som regel enkel t å levere tidsskriftet til den neste på listen. Tidsskrifter på sirkulasjon kan maksimal t beholdes i 3 dager av hver leser. Hvis man ikke i iøpet av et par dager kan avse tid til nøyaktig gj ennomgåelse av tidsskriftene, kan man raskt se igjennom, og merke av på følgesedlene til de tidsskrifter som ønskes i: retur. Hvis sirkulasjonsordningenfuneerer effektivt, kan man få disse tidsskriftene i retur som vanlig lån i iøpet av et par uker. Ved avstemning 21. mars 1967 var det ca. 50 % av de ansatte som Ønsket å siøyfe sirkulasjonsordningen. MisnØyen skyltes hovedsakelig at sirkulasj onstiden ikke ble overholdt,... a slik at de sist oppførte på sirkulasjons-listene kunne oppleve å vente opptil 4 måneder på sentrale tidsskrifter. Hvis sirkulasjonsordningen skal være noen fordel, er det en betingelse at sirkulasjonsfristen overholdes. Som et tiltak for å hindre at denne situasjonen gj entar seg, vil vi foresiå at tidsskriftantallet begrenses til 6 for hver enkelt lileserf1 Vennligst huk av de tidsskrifter De Ønsker i sirkulasjon på vedlagte tidsskrift~iste, og returner denne til. biblioteket innen l. november d. å. Interne lån. Alle bøker og tidsskrifter i biblioteket kan lånes unntatt referanselitteraturen (se s. 1. ) Lånetiden er L måned. Hvis ikke noen annen Ønsker litteraturen, kan lånet fornyes ved å gi beskj ed til biblioteket, gj erne over telefonen. Imidlertid har det dessverre vist seg at utlånt:litteratur er blitt lånt videre til andre, uten at biblioteket har fått beskjed. Vi har eksempler på at bøker har kunnet vandre innen bygget gjennom opptil 5 personer) endog lånes ut til utenforstående uten at biblioteket har fått melding. Det sier seg selv at verdien av utlånskartoteket synker i

9 takt med.antallatav, si~ke uregi.atrerte. lån,og at biblio- : ~. -'..'.....,..-:. - :..'. - '..' med til ettersøking' 'avd.enne li tteratui'en. Det bør være tekets. effektivitet minskei' som følge a,v all. tiden som går selvsagt at. den som stai? SOlI låner. av bo~en, er ansvarlig for lånet. vi vil presisere at alle utlån skal returneres til biblioteket, og at direkte lån til andre ikke er tillatt. Hvis biblioteket er ubetjent når man Ønsker.å låne med seg en bok eller et tidsskrift, ber vi vennligst om at det leg~ ges beskj ed på bibliotekarens pult. Lånene blir in duplo..teraturens registrert på trykte karboniserte kvitteringer Den ene seddelen blir alfabetisk ordnet etter litordningsord) den andre på låner Inniân.. av litteratur ens navn. Biblioteket nyter godt av et utstrakt samarbeid med andre biblioteker. Interbiblioteklån innen Oslo kan vanligvis for~dles innen 2 dager)' fra Øvrige bibliotek så raskt SO~;~kspedisjon og postgang tillater. Lånetiden for inn~."._ lån~ litteratur er i henhold til de respektive bibliotekers lån~egler. ~:~~~ :';i:~ Uni~~rsi tetebiblioteket har en samkatalog pa kort over uten-.;, la~~ke bøker i de viktigste bibliotek i Norge, og i vårt. "';'~ bihiaotek finnes samkataloger over utenlandske tidsskrifter. ',i i Ntge, Sverige, Danmak TIL~KELEVERING AV LITTERATUR..i",Finland; :e.engiand? i.h~ :._ ~ Det:t er en selvføige at. ütlånssedlene blir strøket ved tilbak~~evering. Det har imidlertid hendt at låntagerne sel~. har.); 3.tt litteraturen tilbake på hyllen eller på et av bor"';..denè: i biblioteket uten å gi nærmere beskj ed.,.' Lånes.~dle~ rie:\t~i i slike tilfelle. bli ii~&"ende,i utlåns~~'~.it~t':,.'og':.. I:,~.:;.. ',.:... "". l ij r',..,,_~,:,...:...'::.,.:.,' /_~..;,..;..':ç.. ;. ~".;. :.~. skap:~ vanskeligheter ved ~n Ù~ner~ áhlëdnì~g ~"" Vi "õêr 'de!'';'' ",..'. ".,. -...' Jo _.." for:pm at all il tteratur' :somrèt~rn~~e~' ~,- ~'~.if\ig'g~es på u;tlånsskranken i biblioteket:~:",'~~ :,;r:;'o:"'id~~':::/j j'r::",'::'.. J rr.~. :.~.'::j.,;- ;:1!.3.':' -; ::) t', f... l:..' 7. Bestilling og innkj øp.., -.;;~::.f:.i::r'~~:;-:!.,j'~~~~ './J' ~.~:. ~ j.:.! /~.~:: '~:~.~:'.:~. :;.. Forlagskataloger og liknende pros:pekter,' referat organer og..'...". '. "..." '.. : "..-' ~ t-. :".; '. ~ '.', ":;.:: '", lit"teraturoversikter i tidsskriftene' ei-nyttig informasjon

10 om ny iitteratur. Under sirkulasjonen avmerkes på følgese&. delen om man ønsker litteraturen som lån) fotokopi, kjøp ellér gjennomsyn, med henvisning til sidetall 8. for litteraturreferansen. Her avmerkes denne tydelig med bestillerens signatur. i margen. Hvis det haster med en bestilling, må man henvende seg direkte til biblioteket. I slike tilfelle må bestillingen på sirkulasjonsseddelen sløyfes) hvis 'dobbel tbestilling skal unngås. Alle litteraturkjøp går gjennom biblioteket. Bok- og tidsskriftbestillinger leveres med så fullstendige opplysninger som mulig. Manglende bibliografiske data fører til forsinkelser av ekspedisjonen og merarbeid for biblioteket og er i tvil. Biblioteket kan siøyfe det som. bokhandlerne. Ta heller med flere opplysninger hvis man q ikke er nødvendig for å identifisere pùblikasjonen. Når bestillingen kommer til bi~lioteket blir det kontrollat at vi ikke har boken fra før for å unngå dublettkjøp. Bibiioteket skriver deretter ut en rekvisisjon på bestillingen. Rekvisisjonskopien blir liggende som kontrollseddel til litteraturen er mottatt. Denne heftes derett r sammen m~dfakturaoriginalen, som attesteres etter at boken er registrert i biblioteket. BØker som bestilles på egen hånd må derfor betales privat. Enkel thefter av tidsskrifter' bør man vanligvis unngå å kjøpe. Erfaringsmessig tar ekspedisjonen lang tid, mens en fotokopi som regel kan skaffes både hurtigere og billigere. DOKUMENTASJON. Vi skiller i give trekk mellom 'to former for dokumentasjon: å) Fremskaffelse av informasjon etter bestilling -, litteraturgransking. b) LØpende orientering om informas j on som kommer inn - akt i v infòrmasj on Litteraturgransking. Ofte kan det være nødvendig å skaffe seg en oversikt over

11 den viktigs.te litteraturen innen er bestemt emneområde Biblioteket er gj erne behj elpelig med utarbeidelsen av slike litteraturoversikter.,. hvis oppgavene 9. er entydige og klart begrenset. Selvonidet er. vanskelig.å gi generelle. regler for konkretisering aven forespørsel, kan følgende holdepunkter være nyttige:. l..er spifrigepeninteressert i litteratur som behandler hele emnet,,, eller egentlig bare en del av det? 2. Er det Ønskelig med en omfattende undersøkelse) eller er det tilstrekkelig med en innfø~ing i emnet som en bok eller over'siktstabell kan gi? 3. Hvilket kj ennskap har spørß~ren til emnet? Litteraturutvalget bør stå i forhold til litteratul:ens anvendelse og spørgerens kunnskapsnivå, 4. Hvilke språklige begrensninger har undersøkelsen? 5. Hvilket tidsrom skal undersøkelsen omfatte? Ofte kan et emne naturligvis deles inn i to utviklingsfaser. En periode som omfatter oppdagelse av et fenomen, ideer til anvendelse) eksperimente~ og forsøk, Den andre perioden vil omfatte praktisk utvi.kling, forbedringer og modifikasjoner. Som regel vil spørgeren være best t j ent ~ed nyere li tteratur om eooiet, eventuelt med en kort historikk. 6. Hvor raskt må forespørselen besvares? Tidspunktet for besvarelse er naturligvis viktig. Det kan forekomme at en oversikt ikke har noen verdi etter en be3temt d.ato. Er der'for arbeidet mer tidskrevende enn antat"t, bør spørgeren underrettes, og eventuel t få resultatene fra undersøkelsen oversendt etterhvert. Enkelte litteraturoversikter kan være vanskelig å utføre av mangel på egnede hjelpemidler. I slike tilfelle kan bruk av egnede dokumentasjonssentralel' være aktuelt, som f. eks. "MEDLARS" litteraturtjeneste i Stockholm og CHEMICAL TITLESlY litteraturtjeneste ved Danmarks tekniske bibliotek. Aktiv informas i on Aktiv informasjon kalles den iøpende seleksji:,m og bear'beiding a.v det innkommende informasjof1smaterialet, og utsendelsen av det mateterüüet som måtte være av interesse. Den enkeltes Ønsker er naturlig nok meget differensierte både når det

12 io. gjelder interesseområder og den form som informasjonsmaterialet har. (Med form menes artikler, notiser) referater, rapporter, patentskrifter, etc. ). Ved å spesifisere sine interesseområder kan den enkelte bruker få oversendt relevant informasjonsmateriale etterhvert som det kommer til biblioteket, og på denne måten holdés iøpende orientert. I forbindelse med denne orienteringen om bibliotekets oppbygning og arbeid, vil vi gj erne få uttalt at vi ikke er helt fornøyd med det vi gjør. Vi vil fortsatt forsøke å forbedre de tjenester vi idag kan yte, og bedre dekningen av brukernes informasjonsbehov.

Undersøkelse om bruk av metadata fra Nasjonalbiblioteket. Mai 2017

Undersøkelse om bruk av metadata fra Nasjonalbiblioteket. Mai 2017 Undersøkelse om bruk av metadata fra Nasjonalbiblioteket Mai 2017 Om undersøkelsen Datainnsamlingen ble gjennomført på nett gjennom Questback i perioden 3.5-12.5 2017 Det ble sendt ut invitasjon til undersøkelsen

Detaljer

1989: BIBSYS fornyer seg

1989: BIBSYS fornyer seg 1989: BIBSYS fornyer seg Av: Jorunn Alstad BIBSYS Biblioteksystem ble tatt i bruk som husholdningssystem for bibliotekene ved NTH og det Kgl. Norske Vitenskapers Selskap i 1976. BIBSYS utviklet seg imidlertid

Detaljer

BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur

BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur Hvor finner du BIBSYS Ask? Side 2 Hvordan søke i Enkelt søk? Side 3 Hvordan søke etter bøker/titler? Side 3-4 Hvordan søke etter

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 08.12.2009

NORSK KULTURRÅD 08.12.2009 NORSK KULTURRÅD 08.12.2009 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGERFORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND, NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING OG ABM-UTVIKLING OM REGLER FOR EN SELEKTIV

Detaljer

Brukerveiledning Nytt grensesnitt

Brukerveiledning Nytt grensesnitt Brukerveiledning Nytt grensesnitt 1 - Hvordan søke? Du finner lenken til Oria på ditt biblioteks hjemmeside. Tast inn søkeordene for det du er på jakt etter i søkeboksen, f.eks. global warming. Søketips:

Detaljer

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

HUMIT 4700: Introduksjon til masterstudier i IT SLP

HUMIT 4700: Introduksjon til masterstudier i IT SLP HUMIT 4700: Introduksjon til masterstudier i IT SLP 20.8.2003, Jan Tore Lønning og skriving Figur 1 I et forskningsarbeid kan vi skjematisk identifisere to deler. 1) Vi forsker. 2) Vi skriver om det. Det

Detaljer

Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste

Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste 1 Hvorfor er riktig referansebruk så viktig? Korrekt henvisning og riktig bruk av referanser er en form for intellektuell ryddighet. Ledende høgskoler

Detaljer

Lånekort for barn under 15 år

Lånekort for barn under 15 år Lånekort for barn under 15 år Barn mellom 6-14 år kan få lånekort som er gyldig til å bruke på alle avdelinger av Trondheim folkebibliotek. Lånekortskjema Skriv ut lånekortskjema for barn under 15 på siste

Detaljer

RAPPORTSKRIVING FOR ELEKTROSTUDENTER

RAPPORTSKRIVING FOR ELEKTROSTUDENTER RAPPORTSKRIVING FOR ELEKTROSTUDENTER FORORD Dette notatet er skrevet av Åge T. Johansen, Høgskolen i Østfold. Det er skrevet for å gi studenter en veiledning i rapportskriving. Informasjonen er ment å

Detaljer

Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland

Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland Møtereferat Oppdatert: 2007-05-22 BIBSYS Bibliografisk gruppe Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland

Detaljer

SØKETIPS til Norart. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket, mai 2008-1 -

SØKETIPS til Norart. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket, mai 2008-1 - SØKETIPS til Norart Norart er en tjeneste på Internet som gir referanser (ikke hele teksten!) til artikler i ca. 450 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker. Basen startet i 1980 og fra 2004 ble basen

Detaljer

Kursrekker informasjonskompetanse fordelt på trinn Ekholt 1-10 skole 09.05.2012

Kursrekker informasjonskompetanse fordelt på trinn Ekholt 1-10 skole 09.05.2012 Kursrekker informasjonskompetanse fordelt på trinn Ekholt 1-10 skole 09.05.2012 Å søke informasjon: Websøk/ Brukeropplæring skolebiblioteket Brukeropplæring faktabøkers oppstilling (Dewey) -brukeropplæring

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OBLIGATORISK TEORIOPPGAVE - ARBEIDSKRAV SPED 1010 VÅR-11. (kun for emnestudenter de som ikke har PBL på SPED2020)

RETNINGSLINJER FOR OBLIGATORISK TEORIOPPGAVE - ARBEIDSKRAV SPED 1010 VÅR-11. (kun for emnestudenter de som ikke har PBL på SPED2020) RETNINGSLINJER FOR OBLIGATORISK TEORIOPPGAVE - ARBEIDSKRAV SPED 1010 VÅR-11 (kun for emnestudenter de som ikke har PBL på SPED2020) Innleveringsfrist: Tirsdag 26.04.11 kl. 14:00 Leveres i Fronter. HENSIKT

Detaljer

SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek

SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke søkeveiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre bibliotek, eller

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Juni 2006

NORSK KULTURRÅD Juni 2006 NORSK KULTURRÅD Juni 2006 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGERFORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND, NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING OG ABM-UTVIKLING OM REGLER FOR EN SELEKTIV

Detaljer

SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek

SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek September 2015 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler, eller

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR EKSAMEN SPRÅK- OG LESEVEILEDNING - SPED4940 VÅR 2008 LOGG Relevante temaer vil være temaer som kan knyttes opp mot det innovative arbeidet som en gjennomfører. Loggskrivingen kan her

Detaljer

Skrevet av: Gunvald Strømme, BIBSYS Til: Mette Krog, UBO Kommentar: Notatet er utarbeidet primært for bruk for koordineringsgruppen ved UBO.

Skrevet av: Gunvald Strømme, BIBSYS Til: Mette Krog, UBO Kommentar: Notatet er utarbeidet primært for bruk for koordineringsgruppen ved UBO. Notat Oppdatert: 2009-09-22 Versjon: 1 Felles bibkode ved UBO Skrevet av: Gunvald Strømme, BIBSYS Til: Mette Krog, UBO Kommentar: Notatet er utarbeidet primært for bruk for koordineringsgruppen ved UBO.

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria.

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria. Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Tips Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria.no Du søker automatisk i ressurser fra vårt bibliotek. Velg «Alle bibliotek»

Detaljer

LANERREGLEMENT FOR FAUSKE BIBLIOTEK MI AVD.

LANERREGLEMENT FOR FAUSKE BIBLIOTEK MI AVD. FORSLAG: LANERREGLEMENT FOR FAUSKE BIBLIOTEK MI AVD. Gjeldene fra 01.05.2008 LÂNEKORT. Det 00 o er gratis ß bli o. registrert o som o 00 Ißner. Lßnekortet. oskal tas med ved besøk.. Biblioteket kan kreve

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015 Søgne kommune Arkiv: C60 Saksmappe: 2014/3503-37802/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Revidert utlånsreglement for Søgne bibliotek Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15

Detaljer

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale?

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale? UTDRAG FRA FØRSTEAMANUENSIS SYNNE SÆTHER MÆHLE SIN VEILEDNING I REFERANSETEKNIKK FOR STUDENTER PÅ EX.FAC. -I LETT REVIDERT UTGAVE VED PRODEKAN FOR UNDERVISNING KNUT M. TANDE 4) REFERANSETEKNIKK 4.1 Hvorfor

Detaljer

Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift

Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift Norsk kulturråd Opprettet i 1965 som forvaltningsorgan for Norsk kulturfond Tilskudd til musikk, scenekunst, litteratur, billedkunst, kulturvern, barne- og

Detaljer

ICMJE International Committee of Medical Journal Editors. ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter. Bakgrunnsinformasjon

ICMJE International Committee of Medical Journal Editors. ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter. Bakgrunnsinformasjon ICMJE International Committee of Medical Journal Editors ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter Bakgrunnsinformasjon Hensikten med dette skjemaet er å informere leserne av artikkelen du er (med)forfatter

Detaljer

...men er dette for brukerne eller bibliotekarene?

...men er dette for brukerne eller bibliotekarene? X...men er dette for brukerne eller bibliotekarene? Her får vi forespørsel om å snakke Her planelgger vi hva vi skal snakke om Litt om søk på Deichmanske bibliotek Jonas Svartberg Arntzen Arve Søreide

Detaljer

Konvertering av lokale data til nytt system

Konvertering av lokale data til nytt system Konvertering av lokale data til nytt system Oppdatert: 16.11.2011 Innledning I BIBSYS har vi praktisert stor grad av lokale emneord og lokal bruk av etablerte emneordssystemer. Det nye biblioteksystemet

Detaljer

Depotbiblioteket. Biblioteksøk. «Fra fjern og nær» Helén Sakrihei, Nasjonalbiblioteket

Depotbiblioteket. Biblioteksøk. «Fra fjern og nær» Helén Sakrihei, Nasjonalbiblioteket Depotbiblioteket Biblioteksøk «Fra fjern og nær» 31.10.17 Helén Sakrihei, Nasjonalbiblioteket Fjernlån og innlån i folkebibliotek 600 000 Kilde: Bibliotekstatistikken 500 000 400 000 300 000 200 000 100

Detaljer

«Nån jävla ordning ska det va» Små folkebibliotek om Dewey

«Nån jävla ordning ska det va» Små folkebibliotek om Dewey «Nån jävla ordning ska det va» Små folkebibliotek om Dewey Unni Knutsen, 21. mars 2012 Intervjuobjektene o 367 av kommunene hadde under fem årsverk i 2007 (St.meld. 23 (2008-2009)) o I den kvalitative

Detaljer

Alminnelige betingelser for. Informasjon om NU 06. vedlikehold. og Alminnelige betingelser for avhjelpende vedlikehold NR 06.

Alminnelige betingelser for. Informasjon om NU 06. vedlikehold. og Alminnelige betingelser for avhjelpende vedlikehold NR 06. Informasjon om Alminnelige betingelser for vedlikehold og Alminnelige betingelser for avhjelpende vedlikehold NU 06 NR 06 Innledning Overvåking av utviklingen De nordiske bransjeorganisasjonene for teknologindustrien

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige og fullstendige.

Detaljer

BRUKTE BØKER TIL BYMANN OG BONDE

BRUKTE BØKER TIL BYMANN OG BONDE LIS BYBERG BRUKTE BØKER TIL BYMANN OG BONDE Bokauksjonen i den norske litterære offentlighet 1750-1815 Avhandling til dr.art-graden 2007 Det humanistisk fakultet Universitetet i Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Hvilke bibliotekfaglige tjenester må være tett opp til studenter/faglige tilsatte og hvilke er uavhengig av fysisk nærhet?

Hvilke bibliotekfaglige tjenester må være tett opp til studenter/faglige tilsatte og hvilke er uavhengig av fysisk nærhet? HiST - bibliotekenes samling 9/4-2008 Hvilke bibliotekfaglige tjenester må være tett opp til studenter/faglige tilsatte og hvilke er uavhengig av fysisk nærhet? Vårt utgangspunkt HiST-bibliotekenes visjon:

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.2

Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.2 Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.2 Bokmål og nynorsk Dato: 15. juni 2012 Tid: 6 timer/ 0900-1500 Antall sider : 12 (inkl. forside) Tillatte

Detaljer

BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER

BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER EN INNFØRING TIL HVORDAN MAN FINNER FRAM TIL BØKER OG ARTIKLER VIA UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER 1. GANG: DE ULIKE RESSURSENE OG SØKEFUNKSJONENE PÅ

Detaljer

Sende fjernlånsbestilling til et BIBSYS-bibliotek

Sende fjernlånsbestilling til et BIBSYS-bibliotek Sende fjernlånsbestilling til et BIBSYS-bibliotek Brukerveiledning for bibliotek som bruker andre biblioteksystem Skrevet av: Erling Fossan og Hege Johannesen Oppdatert: 2004-03-22 2004-03-22 Nytt dokument.

Detaljer

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013 VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013 VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND... 1 Formelle

Detaljer

Veiledning til skjema for mobil bibliotekvirksomhet

Veiledning til skjema for mobil bibliotekvirksomhet Veiledning til skjema for mobil bibliotekvirksomhet Skjemaet skal fylles ut av de folke- og fylkesbibliotek som driver mobil bibliotekvirksomhet (bokbuss, bokbil eller bokbåt). Ved interkommunalt samarbeid

Detaljer

Elektroniske ressurser. Oslo 22.9.2006

Elektroniske ressurser. Oslo 22.9.2006 Elektroniske ressurser Oslo 22.9.2006 Hjelpemidler Katalogiseringsregler, 1998..., reviderte regler for kapittel 9 og 12, Oslo 2004 inkluderer 21.2 Endringer i hovedtittel, mm. Vedtak og avvik BIBSYS-MARC

Detaljer

Retningslinjer for Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter

Retningslinjer for Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter Retningslinjer for Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter Vedtatt i Norsk kulturråd 24.09.2015 1 Formål for støtteordningen Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter skal bidra til at norske forlag

Detaljer

Rapportskriving. En rettledning.

Rapportskriving. En rettledning. Rapportskriving En rettledning http://www.mal.hist.no/hovedprosjekt Rapportens innhold Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse Innledning Hoveddeler Teori Metode Resultater Avslutning Referanser/Litteratur

Detaljer

Norsk WebDewey og samarbeid om klassifikasjon. Ingebjørg Rype, NB og NKKI Anette Munthe, Bibliografisk gruppe Unni Knutsen, UiO

Norsk WebDewey og samarbeid om klassifikasjon. Ingebjørg Rype, NB og NKKI Anette Munthe, Bibliografisk gruppe Unni Knutsen, UiO Norsk WebDewey og samarbeid om klassifikasjon Ingebjørg Rype, NB og NKKI Anette Munthe, Bibliografisk gruppe Unni Knutsen, UiO Kartlegging av bruk O Tall fra undersøkelsen O Svar fra ca. 70 av 87 institusjoner

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Tips Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter EBØKER PÅ BIBLIOTEKET om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer

Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra:

Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra: Å lage kildeliste Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra: Bok (fagbok, lærebok, leksikon) Avis Tidsskrift, magasin Nettsted Personer (informanter) intervju, e-post Hva er kildeliste? Kan også kalles

Detaljer

åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år

åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år Du kan velge mellom tre ulike lånekort: biblioteket stavanger

Detaljer

Workshop om BIBSYS Embla og emnedata

Workshop om BIBSYS Embla og emnedata Workshop om BIBSYS Embla og emnedata 23. april 2009 var det workshop om BIBSYS Embla, med fokus på emnedata. Totalt var det 12 deltagere fordelt på 8 store og små bibliotek. Målet med workshop'en var å

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. ELE2003 Data- og elektronikksystemer VÅREN 2014. Privatister. VG2 Elenergi

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. ELE2003 Data- og elektronikksystemer VÅREN 2014. Privatister. VG2 Elenergi OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen ELE2003 Data-

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 Årsmelding 2010 Årstad vgs Generelt Utlån: 7.168 (Dette er en oppgang på 25% fra 2009!!!) hvorav 4.867 er andre medier enn bøker. (3.132 lån var til ansatte,

Detaljer

Offisielt navn Organisasjonsnummer 2 Postadresse: Poststed: NUTS-kode: Postnummer: Land:

Offisielt navn Organisasjonsnummer 2 Postadresse: Poststed: NUTS-kode: Postnummer: Land: Kunngjøring i Doffin og TED Anskaffelsesforskriften: Kunngjøring av konkurranse Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser 1 (Gjenta så mange ganger som nødvendig slik at alle ansvarlige oppdragsgivere

Detaljer

Vurderingsveiledning 2012

Vurderingsveiledning 2012 Vurderingsveiledning 2012 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål ENG0012 Engelsk 10. trinn Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i 2012 Denne vurderingsveiledningen

Detaljer

PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste

PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste 1. REFERANSER Man kan bruke fotnoter eller skrive referansene i parentes inni teksten. I antologier har redaktørene ansvar for konsekvent bruk i alle artikler/kapitler.

Detaljer

En antologi er en bok bestående av en samling kapitler/artikler skrevet av ulike forfattere.

En antologi er en bok bestående av en samling kapitler/artikler skrevet av ulike forfattere. Current research information system in Norway BRUKERVEILEDNING HVORDAN REGISTRERE EN ARTIKKEL I EN ANTOLOGI En antologi er en bok bestående av en samling kapitler/artikler skrevet av ulike forfattere.

Detaljer

Forslag til oppbygning av ekskursjonsrapport/semesteroppgave i GEO1010. Bruk av kilder

Forslag til oppbygning av ekskursjonsrapport/semesteroppgave i GEO1010. Bruk av kilder Forslag til oppbygning av ekskursjonsrapport/semesteroppgave i GEO1010. Bruk av kilder På kurset GEO1010 skal det levers både en ekskursjonrapport og en semesteroppgave. Oppsettet som følger viser hvordan

Detaljer

1-ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET.

1-ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET. -ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET. Galleri - utprøving av spesialavdeling for ungdom og unge voksne ved Bergen Off. Bibliotek, hovedbiblioteket. Ved utbyggingen av hovedbiblioteket i 999/2, ble det mulig

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

Begynn Her. David. Jeg ønsker å takke deg for din tillit til å kjøpe Impotens Protokollen.

Begynn Her. David. Jeg ønsker å takke deg for din tillit til å kjøpe Impotens Protokollen. Begynn Her David Jeg ønsker å takke deg for din tillit til å kjøpe Impotens Protokollen. Og gratulerer med å ta dette skrittet. De fleste menn "overgir seg" og tilbringer resten av livet med å ta dyre

Detaljer

Konverteringer som BIBSYS utfører veiledning for bibliotekene

Konverteringer som BIBSYS utfører veiledning for bibliotekene Konverteringer som BIBSYS utfører veiledning for bibliotekene Versjon 3.0 2003-03-25 Gunvald Strømme INNLEDNING.... 2 1. PLANLEGGING... 3 2. UTFØRELSE... 4 2.1. Komplekse konverteringer... 4 3. HVA SKJER

Detaljer

Ofte stilte spørsmål NFFs stipender

Ofte stilte spørsmål NFFs stipender Ofte stilte spørsmål NFFs stipender FØR DU SØKER Søknadskrav Må jeg være medlem av NFF for å kunne søke stipend? Se for øvrig våre retningslinjer for de ulike stipendene. Kan jeg søke om både forfatter-

Detaljer

Bibliotek- og informasjonsvitenskap. Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 2.1

Bibliotek- og informasjonsvitenskap. Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 2.1 Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 2.1 Bokmål Dato: Fredag 2. mars 2012 Tid: 6 timer / kl. 9-15 Oppgavesettet består av: 9 sider (inkl. forside)

Detaljer

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET EBØKER PÅ BIBLIOTEKET Jonas Svartberg Arntzen 03.06.totusenogti AGENDA litt om ebøker litt om lesebrett og andre dingser en hel del om et prosjekt HVA ER EN EBOK Kan være så mangt En tekstfil En digitalisert

Detaljer

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet 1 Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet Bibliotekarenes rolle i det nye Tellekantregime Vil samarbeid mellom bibliotek og forskningsavdeling internt ved institusjonene øke kvaliteten?

Detaljer

Vurderingsveiledning 2012

Vurderingsveiledning 2012 Vurderingsveiledning 2012 Fremmedspråk Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2012 Dette er en felles vurderingsveiledning for sentralt gitt

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 2005

NORSK KULTURRÅD 2005 NORSK KULTURRÅD 2005 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

Retningslinjer for skriftlige arbeider

Retningslinjer for skriftlige arbeider Retningslinjer for skriftlige arbeider Praktiske råd I løpet av masterstudiet i spesialpedagogikk må studentene levere inn flere forskjellige skriftlige arbeider. Oppgavetypene vil variere og emneplanene

Detaljer

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Felles CRIStin møte ved NMBU 31.05.2016 Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Hva skal vi snakke om Definisjon av vitenskapelig publisering Registrering av ulike typer vitenskapelig

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar.

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. PIN2001 Produksjon VÅREN 2014. Privatister. Industriteknologi Vg2

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. PIN2001 Produksjon VÅREN 2014. Privatister. Industriteknologi Vg2 OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen PIN2001 Produksjon

Detaljer

SveMed+ Søkeveiledning

SveMed+ Søkeveiledning SveMed+ Søkeveiledning September 2017 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek + Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler, eller skrives ut fra vår

Detaljer

Hva er en god fagvurdering?

Hva er en god fagvurdering? Hva er en god fagvurdering? Lars Frich Michael Bretthauer Medisinske redaktører Tidsskrift for Den norske legeforening Hvorfor fagfellevurdring? Faglig kvalitetssikring Aktualitet Relevans Validitet Aavitsland

Detaljer

Skatterett Forfatterveiledning

Skatterett Forfatterveiledning Skatterett Forfatterveiledning Skatterett utgir analyser, kommentarer og debatter om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt

Detaljer

Bruk data fra Excel-filen Data til undervisning i bibliometri HiOA 2017.

Bruk data fra Excel-filen Data til undervisning i bibliometri HiOA 2017. Oppgaver Bruk data fra Excel-filen Data til undervisning i bibliometri HiOA 2017. Data er fra CRISTIN og representerer den vitenskapelige publiseringen ved en norsk forskningsinstitusjon 2011-2016. Noen

Detaljer

Kriterier, holdepunkter og gråsoner i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av

Kriterier, holdepunkter og gråsoner i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av Kriterier, holdepunkter og gråsoner i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av Gunnar Sivertsen Oversikt 1. Kriterier 2. Holdepunkter 3. Gråsoner 4. Konklusjoner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/10 10/382 INNKJØP AV ALARMSENTRAL/ALARMER MEHAMN HELSESENTER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/10 10/382 INNKJØP AV ALARMSENTRAL/ALARMER MEHAMN HELSESENTER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Forskningsstatus. Masterskolen Søking - ting å huske på. Kilder, henvisninger og litteraturliste. Hva er skrevet fra før om mitt emne?

Forskningsstatus. Masterskolen Søking - ting å huske på. Kilder, henvisninger og litteraturliste. Hva er skrevet fra før om mitt emne? Forskningsstatus Masterskolen 2012 Anne Gunn Bekken, a.g.b.bekken@ub.uio.no Hva er skrevet fra før om mitt emne? Snakke med andre studenter/ansatte/veileder Sjekke tidligere hoved-/masteroppgaver Finne

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Desember 2012

NORSK KULTURRÅD Desember 2012 NORSK KULTURRÅD Desember 2012 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Eksamensdag: 13. juni 2006 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet er på 5

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT NTNU Hovedarkivet Saksyr. 1.a y3 Universiteter og høgskoler under universitets- og høgskoleloven Universitets- og høgskolerådet Nettverk for private høyskoler Forsvarsdepartementet

Detaljer

Veiledning og søknadsskjema

Veiledning og søknadsskjema Internasjonale stipend (IS), Norges forskningsråd P.b. 2700 St. Hanshaugen, 0131 Oslo Tlf. 22037000 / faks 22037001, e-post: intstip@forskningsradet.no www.forskningsradet.no/is Veiledning og søknadsskjema

Detaljer

BRUKERVEILEDNING HVORDAN REGISTRERE PROCEEDINGS REGISTRERING AV «DEL AV BOK/RAPPORT»

BRUKERVEILEDNING HVORDAN REGISTRERE PROCEEDINGS REGISTRERING AV «DEL AV BOK/RAPPORT» Current research information system in Norway BRUKERVEILEDNING HVORDAN REGISTRERE PROCEEDINGS Proceedings som utgis i en serie registreres som «Del av bok/rapport». Boken i serien må da først registreres

Detaljer

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI Titel: Forfatter: Forord Ruth Vatvedt Fjeld og Marit Hovdenak Kilde: Nordiske Studier i Leksikografi 12, 2013, s. 5-8 Rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden, Oslo

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 0706 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 0706 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 190 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 070 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegåande tall

Detaljer

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Innkjøp. Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011. Produkt Versjon Slippdato

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Innkjøp. Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011. Produkt Versjon Slippdato Nyheter i Mikromarc Produkt Versjon Slippdato Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde

Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde Mastergradsstudiet i kulturminneforvaltning ved NTNU har som del av sitt studieforløp krav om obligatorisk utplassering i en relevant institusjon/bedrift i

Detaljer

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere Morten Harry Olsen Skrivehåndverket En praktisk guide for nybegynnere Tidligere utgitt: For alt hva vi er verdt, noveller 1985 Ganske enkelt Sand, roman 1986 En dans til, noveller 1988 Tråder, essays og

Detaljer

SENTER FOR IBSEN-STUDIER ÅRSPLAN Senter for Ibsen-studier UNIVERSITETET I OSLO

SENTER FOR IBSEN-STUDIER ÅRSPLAN Senter for Ibsen-studier UNIVERSITETET I OSLO Senter for Ibsen-studier UNIVERSITETET I OSLO 1 INNLEDNING I 2005 vil Senter for Ibsen-studier - i samarbeid med andre institusjoner i Norge og utlandet - bidra til at Ibsen-året 2006 blir en viktig markering.

Detaljer

Fjernlån sett fra Alma og Oria Fra nær og fjern, Sør-Trøndelag fylkesbibliotek 31. oktober 2017

Fjernlån sett fra Alma og Oria Fra nær og fjern, Sør-Trøndelag fylkesbibliotek 31. oktober 2017 Fjernlån sett fra Alma og Oria Fra nær og fjern, Sør-Trøndelag fylkesbibliotek 31. oktober 2017 Hvem er vi? Utdannet bibliotekar ved Loughborough University of Technology Koordinator for BIBSYS Brukerstøtte

Detaljer

Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID)

Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID) Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID) 1 Medisinsk bibliotek, 2013 Hva kan biblioteket hjelpe dere med i forbindelse med protokoll og hovedoppgave? Ulike kurs (se vår kursoversikt):

Detaljer

Eksamen SAM3002 Historie og filosofi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen SAM3002 Historie og filosofi 2.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.11.2013 SAM3002 Historie og filosofi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

RDA, autoritetsregister og Biblioteksøk. Hilde Høgås, Nasjonalbiblioteket

RDA, autoritetsregister og Biblioteksøk. Hilde Høgås, Nasjonalbiblioteket RDA, autoritetsregister og Biblioteksøk Hilde Høgås, Nasjonalbiblioteket Biblioteker nå og i fremtiden. Drammen, 22.11.2017 Nasjonalt autoritetsregister for navn NCIP Nasjonalt autoritetsregister for navn

Detaljer

Røyken bibliotek. Grønn, nær og levende. Informasjon og låneregler RØYKEN. kommune

Røyken bibliotek. Grønn, nær og levende. Informasjon og låneregler RØYKEN. kommune Røyken bibliotek Informasjon og låneregler RØYKEN kommune Grønn, nær og levende Velkommen til oss Bibliotek, geologisenter og cementmuseum Biblioteket- ditt pusterom Røyken bibliotek består av hovedbiblioteket

Detaljer

Emneord og klassifikasjon

Emneord og klassifikasjon Emneord og klassifikasjon Innledning til debatt BIBSYS bibliotekledermøte 2007-04-19 Marit Almo, Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap Mitt forhold til BIBSYS Som i et gammelt ekteskap? Det er bedre

Detaljer

Velkommen til kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek. ebokbib. For Android enheter

Velkommen til kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek. ebokbib. For Android enheter Velkommen til kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek ebokbib For Android enheter Kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek 20182017 Innholdsfortegnelse Om ebokbib... 2 Skaffe seg e-bokappen... 2 Skaffe

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo AVDELING STATENS KUNSTAKADEMI

Kunsthøgskolen i Oslo AVDELING STATENS KUNSTAKADEMI Kunsthøgskolen i Oslo AVDELING STATENS KUNSTAKADEMI BIBLIOTEKET Årsmelding 2003 St. Olavsgt. 32 Tel. +47 22 99 55 46 skabibli@khio.no 0166 Oslo Mål og brukergrupper Biblioteket er informasjons- og dokumentasjonssenter

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MUS2002 Ergonomi og bevegelse 2 VÅREN Privatister. Vg3 Musikk

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MUS2002 Ergonomi og bevegelse 2 VÅREN Privatister. Vg3 Musikk OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen MUS2002 Ergonomi

Detaljer

Systembeskrivelse for lagring av primærdata ved UMB

Systembeskrivelse for lagring av primærdata ved UMB OPPDATERT JUNI 2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Systembeskrivelse for lagring av primærdata ved UMB Denne systembeskrivelsen er gjeldende fra 1. mai 2008 for alle institutter ved UMB. 1. Oversikt

Detaljer

RELIGIONSHISTORIE master

RELIGIONSHISTORIE master RELIGIONSHISTORIE master LITTERATUR : RESSURSER & SØKING Svein Helge Birkeflet Oktober/16 LITT PRAKTISK INFO FULL TILGANG TIL UBOs RESSURSER bibliotekkort UiO brukernavn & passord være på UiO-nettet koble

Detaljer