BIBLIOTEKET. OR!E.:NTERING OM,A.RJ3EIDS.. .13tBLIOTEK HU 730 OSLO 191(,. F Ö R g K li I N G S I N S T I T'U T.'1 E N Ef S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIBLIOTEKET. OR!E.:NTERING OM,A.RJ3EIDS.. .13tBLIOTEK HU 730 OSLO 191(,. F Ö R g K li I N G S I N S T I T'U T.'1 E N Ef S."

Transkript

1 HU 730 OR!E.:NTERING OM,A.RJ3EIDS.. F Ö R g K li I N G S I N S T I T'U T.'1 E N Ef S.13tBLIOTEK OSLO 191(,. ARBEtOSFORSKNINGSJNSTITUTTENE BIBLIOTEKET. Gydas vei 8 ftostoks 8149 Oslo Dep, Oslo i

2 Innholdsfortegnelse -----~ ~ Forord - L Tidsskrifter L BØker 2 Klassifikasjon 2 Katalogisering 4 Tidsskriftsirkulasjon 5 Interne lån 6 Inniån av litteratur 7 Tilbakelevering av litteratur 7 as j on 8 Dokument Bestilling og innkjøp 7

3 A R B E I D S F O R S K N 'IN G S I N S T I T U T T E N E S BIBLIOTEK ~ - ---~ ~ ~ Arbeidsforskningsinsti tuttenes bibliotek tjener som fellesbibliotek for Yrkeshygienisk Inst~tutt) Arbeidsfysiologisk lnstitutt, Arbeidspsykologisk I.nstitutt og Universitetets Hygieniske Institutt. Bibliotekets hovedoppgave er å yte instituttenes medarbeidere best mulig litteraturtjeneste, men det driver.også vanlig utlån og har utstrakt samarbeid med fagbibliotek av liknende karakter. Som kjent varierer fag- og forskningsbibliotekene ganske mye fra institusjon til institusjon med hensyn til oppbygning og arbeidsmåte. Bibliotekene tar form av den organisasjon som de betjener, og tilpasser seg de krav og funksjoner som er mest formålstjenlige i hvert enkelt tilfelle. Av denne grunn har de fleste av oss forskjellige erfaringer med hensyn til bruk av bibliotekene. Vi antar derfor at. følgende orientering kan gj øre det lettere å sette seg inn i vårt biblioteks funksj oner og virkemåte, nee som kan~- røre -:tl en bedre utnyttelse av bibliotekets resurser. Hovedmengden av litteraturen er samlet i biblioteket, som omfatter tidsskriftsamling, referanselitteratur samt referatorganer, leksika og håndbøker samt særtrykk og småskrifter. Litteratur som brukes daglig av de enkelte saksbehan~lere,har sin faste plass på de respektive kontorer eller laboratorier. TIDSSKRIFTER. Arbeidsforskningsinsti tuttene og Hygienisk Institutt holder for tiden ca. 280 iøpende tidsskrifter som er oppstilt i biblioteket alfabetisk etter tittel. Tidsskriftene for inneværende år er plassert på egne hylleseksjoner, sist ankomne :nummer på display-hylle, de øvrige nummer på bakenforliggende hylle. De eldre tidsskriftsårganger er også ordnet alfal';tisk etter tittel, men Hygienisk Institutts samlinger er ad-

4 skilt fra Arbeidsforskningsinstituttenes tidsskrifter. 2. De nye tidsskriftnummere blir når de kommer til biblioteket, registrert i kardex-file, der alle opplysninger om tidsskriftene er samlet, som utgiver) kommisjonær, ankomstdato, pris, innbinding, purringer, sirkulasjon etc, Deretter blir tidsskriftene stemplet, datert og påført sirkulasjonsliste. Etter endt sirkulasjon blir tidsskriftene plassert på nyhetshyllen. Ved årets utiøp sender bibiioteket de mest verdifulle tidsskrifter til innbinding. BØKER ~ I biblioteket finnes bøkene adskil t i to samlinger. Den ene, referanselitteraturen, som vesentlig består av leksi:- ka og oppslagsverk, skal ikke fj ernes fra biblioteket, mens dan andre, håndbøkene, er beregnet til vanlig utiån. Referanselitteraturen er merket med r i tillegg til klassifikasjonsnummeret på bokryggen. BØkene til Arbeidsforskningsinstituttene og Hygienisk Institutt er samordnet i biblioteket, bortsett fra Hygienisk Institutts eldre litteratursamling, som er plassert i bibliotekets magasin i kj elleren. Boklitteraturen er Jalassifisert og systematisk ordnet. KLASSIFIKASJON. Klassifikasjonssystemet som biblioteket bruker,for sine bøker, kalles Det Universelle Desimalklassifikasjonssystemet (UDK). I de siste 60 år er UDK blitt stadig utvidet og forbedret i takt med den Økende litteraturproduksjon, særlig innen naturvitenskapene og teknikken. På det internasjonale plan har UDK blitt godkjent som et standardsystem. Det anvendes i tusenvis av bibliotek og informasjonssentraler for systematisering av litteratur, innordning av kartotek og hylleoppstilling, og er tatt i bruk for inndeling av stoff i utallige bibliografier og fortegnelser. UDK er et tallsystem som bygger på en inndeling av alle emneområder i 10 hovedgrupper fra O til 9: o Allment L Filosofi

5 2 Religion, Teologi 3 Samfunnsvitenskap 3. 4 Språkvitenskap.,. 'Filologi 5 Matematikk, Naturvitenskaper 6 Anve~ vitenskaper. Médisin. Tekknikk 7 Kunst. Musikk. Fotografi. Idrett 8 Litteraturhistorie 9 Biografi. Hver av disse hovedgrupper deles igj en. i 10: Gruppe 6 f. eks. får følgende undergrupper: 6 Anvendte vitenskaper.medisin. Teknikk 60 Felles emner for de anvendte vitenskaper 6l Medisin 62 IngeriiØrvi tenskaper. Teknikk. Industri. 63 Landbruk. Skogbruk. Husdyrhold 64 Husholdning 65 Bedriftsledelse. Organisasjon av industri handel og samferdesel 66 Kj emisk teknikk. Kj emiskteknisk indust~i Metallurgi. 67 Ulike industrier for tilvirkning og bearbeiding av en~le materialer 68 Ulike industrier for tilvirkning og bearbeiding av samensatte materialer. 69 Bygningsmaterialer. Bygningsarbeid. Husbygning.. På same måte kan hver av disse undergruppene deles i lo, som igj en kan deles i lo, o. s. v. Hvis vi bruker gruppen 61 (Medisin) som eksempel, kan vi få følgende underdeling : 61 Medisin 6l2. Fysiologi 6l2.8 Nervesystemer. Sanseorganer Hjerne. Hjernesentra 6l2.822 Nerveeeller i hjernen, i 6l2.822.l Nerveeeller i hjernen. mensetning.. alminnelighet KjemiSk sam- Til supplering av disse hovedtabellene har systemet en rekke tegn som gjør det mulig å finne tallkombinasjoner foz.sarnensatte begreper. Kjemiske forbindelse!' kan f. eks.

6 4. uttrykkes ved hjelp av apostrof, der sammensetningen av UDK-tallet kan uttrykkes gjennom en syntese av delenes UDK-tall: kalium 546.l75 nitrat ~l 75 kaliumni trat Hvis et emne står i relas j on til et annet, kan forholdet uttrykkes ved hj elp av kolon l7 Moral. 7 Kuns t L 7: 7 Moralen ( i forhold til) kunsten UDK-systemet har også tilleggstabeller for språk, form) sted, tid og synspunkt, men det vil føre for langt å beskri ve dem nærmere. Ved klassifikasjonen får hver bok et eller flere UDKnummer e som oppføres på baksiden av bokens tittelblad. Hovednummeret, som står først, blir understreket og blir også påført bokens rygg. Siden bøkene er ordnet etter dette ryggnummeret, vil bøker som behandler same emneområde) få plass ved siden av hverandre på hyllen. KATALOGISERING Boklitteraturen katalogiseres etter regler utarbeidet av Norges Teknisk-Naturvi tenskapelige Forskningsråd, Bibliotekutvalget. Disse bygger på katalogiseringsreglene til Norsk Bibliotekforenings katalogiseringskomite. FØlgende kortkataloger blir brukt: I forfatterkatalogen er katalogkortene ordnet Forfatterkatalog Systematisk katalog (etter UDK) Ti ttelkatalog Emneregister og kontrollregister til systematisk katalog alfabetisk etter bokens ordningsavd. som regel forfatter eller redaktør. Har boken l,2 eller 3 personer som forfattere, finnes et kort for hver forfatter i katalogen. Dersom boken har fler enn 3 forfattere, katalogiseres boken

7 5. på tittel. I dette tilfelle finnes intet kort på forfatterne. Nå har mange av bøkene upersonlige forfattere, som for eksempel institutter, offentlige myndigheter og komiteer. Reglene for katalogisering av disse er i overensstemmelse med de angloamerikanske katalogiseringsregler, som er meget komplekse og vanskelige å sette seg inn i. Det er ingen mening i at brukerne skal skaffe seg detalj kunnskap om disse reglene,og det er derfor best å spørre bibliotekaren i slike tilfelle. Imidlertid er det nødvendig å orientere litt om de forskjellige former for forfatterskap) for at brukeren av biblioteket skal være oppmerksom på at den søkte boken godt kan være i biblioteket. Man skal bare se etter på et annet sted i katalogen. I systematisk katalog er katalogkortene filet etter UDKnUIlene. De systematiske kort står altså i samme rekkefølge som bøkene på hyllen. Hvis en bok har fått flere UDKnummer, finnes et kort på hvert av disse. For å kunne vi te hvilket av numrene som er hovednummer, ser man etter hvilket som står på samme linj e som bokens forfatter. Eks: 62l,79l 6l4.89 Challen)Peter J.R.ed. Health and safety in welding and aiiied proeesses. Denne boken som hovedsakelig behandler sikkerhetsutstyr og vernetiltak i forbindelse med sveising, har fått som hovednummer, Dette står på verneutstyr, og boken finnes på hyllen under dette nummer. Siden boken behandler sveiseteknikk, l) har katalogen et bikort på dette nummer. Emneordregisteret gir henvisning fra emneord til de numre som er brukt i systematisk katalog. Kontrollregisteret er et: hjelpemiddel for biblioteket ved revisjon av emneordregisteret og systematisk katalog. TIDS SKRIFT SS IRKULASJON Fra november 1970 vil biblioteket igjen ha to adskilte tidsskriftssirkulasjoner, en for Arbeidsforskningsinstituttene og en for Hygienisk Institutt. Sirkulasjonsordningen for Arbeidsforskningsinstituttene er

8 6. selektiv, d.v,s. hvert tidsskrift har egen sirkulasjon, slik at hver leser bare får de tidsskrifter som har interesse. RekkefØlgen av lesere på sirkulasjonslisten til hvert enkel t tidsskrift er valgt slik at avstanden mellom lesernes kontorer blir kortest mulig. På den måten er det som regel enkel t å levere tidsskriftet til den neste på listen. Tidsskrifter på sirkulasjon kan maksimal t beholdes i 3 dager av hver leser. Hvis man ikke i iøpet av et par dager kan avse tid til nøyaktig gj ennomgåelse av tidsskriftene, kan man raskt se igjennom, og merke av på følgesedlene til de tidsskrifter som ønskes i: retur. Hvis sirkulasjonsordningenfuneerer effektivt, kan man få disse tidsskriftene i retur som vanlig lån i iøpet av et par uker. Ved avstemning 21. mars 1967 var det ca. 50 % av de ansatte som Ønsket å siøyfe sirkulasjonsordningen. MisnØyen skyltes hovedsakelig at sirkulasj onstiden ikke ble overholdt,... a slik at de sist oppførte på sirkulasjons-listene kunne oppleve å vente opptil 4 måneder på sentrale tidsskrifter. Hvis sirkulasjonsordningen skal være noen fordel, er det en betingelse at sirkulasjonsfristen overholdes. Som et tiltak for å hindre at denne situasjonen gj entar seg, vil vi foresiå at tidsskriftantallet begrenses til 6 for hver enkelt lileserf1 Vennligst huk av de tidsskrifter De Ønsker i sirkulasjon på vedlagte tidsskrift~iste, og returner denne til. biblioteket innen l. november d. å. Interne lån. Alle bøker og tidsskrifter i biblioteket kan lånes unntatt referanselitteraturen (se s. 1. ) Lånetiden er L måned. Hvis ikke noen annen Ønsker litteraturen, kan lånet fornyes ved å gi beskj ed til biblioteket, gj erne over telefonen. Imidlertid har det dessverre vist seg at utlånt:litteratur er blitt lånt videre til andre, uten at biblioteket har fått beskjed. Vi har eksempler på at bøker har kunnet vandre innen bygget gjennom opptil 5 personer) endog lånes ut til utenforstående uten at biblioteket har fått melding. Det sier seg selv at verdien av utlånskartoteket synker i

9 takt med.antallatav, si~ke uregi.atrerte. lån,og at biblio- : ~. -'..'.....,..-:. - :..'. - '..' med til ettersøking' 'avd.enne li tteratui'en. Det bør være tekets. effektivitet minskei' som følge a,v all. tiden som går selvsagt at. den som stai? SOlI låner. av bo~en, er ansvarlig for lånet. vi vil presisere at alle utlån skal returneres til biblioteket, og at direkte lån til andre ikke er tillatt. Hvis biblioteket er ubetjent når man Ønsker.å låne med seg en bok eller et tidsskrift, ber vi vennligst om at det leg~ ges beskj ed på bibliotekarens pult. Lånene blir in duplo..teraturens registrert på trykte karboniserte kvitteringer Den ene seddelen blir alfabetisk ordnet etter litordningsord) den andre på låner Inniân.. av litteratur ens navn. Biblioteket nyter godt av et utstrakt samarbeid med andre biblioteker. Interbiblioteklån innen Oslo kan vanligvis for~dles innen 2 dager)' fra Øvrige bibliotek så raskt SO~;~kspedisjon og postgang tillater. Lånetiden for inn~."._ lån~ litteratur er i henhold til de respektive bibliotekers lån~egler. ~:~~~ :';i:~ Uni~~rsi tetebiblioteket har en samkatalog pa kort over uten-.;, la~~ke bøker i de viktigste bibliotek i Norge, og i vårt. "';'~ bihiaotek finnes samkataloger over utenlandske tidsskrifter. ',i i Ntge, Sverige, Danmak TIL~KELEVERING AV LITTERATUR..i",Finland; :e.engiand? i.h~ :._ ~ Det:t er en selvføige at. ütlånssedlene blir strøket ved tilbak~~evering. Det har imidlertid hendt at låntagerne sel~. har.); 3.tt litteraturen tilbake på hyllen eller på et av bor"';..denè: i biblioteket uten å gi nærmere beskj ed.,.' Lånes.~dle~ rie:\t~i i slike tilfelle. bli ii~&"ende,i utlåns~~'~.it~t':,.'og':.. I:,~.:;.. ',.:... "". l ij r',..,,_~,:,...:...'::.,.:.,' /_~..;,..;..':ç.. ;. ~".;. :.~. skap:~ vanskeligheter ved ~n Ù~ner~ áhlëdnì~g ~"" Vi "õêr 'de!'';'' ",..'. ".,. -...' Jo _.." for:pm at all il tteratur' :somrèt~rn~~e~' ~,- ~'~.if\ig'g~es på u;tlånsskranken i biblioteket:~:",'~~ :,;r:;'o:"'id~~':::/j j'r::",'::'.. J rr.~. :.~.'::j.,;- ;:1!.3.':' -; ::) t', f... l:..' 7. Bestilling og innkj øp.., -.;;~::.f:.i::r'~~:;-:!.,j'~~~~ './J' ~.~:. ~ j.:.! /~.~:: '~:~.~:'.:~. :;.. Forlagskataloger og liknende pros:pekter,' referat organer og..'...". '. "..." '.. : "..-' ~ t-. :".; '. ~ '.', ":;.:: '", lit"teraturoversikter i tidsskriftene' ei-nyttig informasjon

10 om ny iitteratur. Under sirkulasjonen avmerkes på følgese&. delen om man ønsker litteraturen som lån) fotokopi, kjøp ellér gjennomsyn, med henvisning til sidetall 8. for litteraturreferansen. Her avmerkes denne tydelig med bestillerens signatur. i margen. Hvis det haster med en bestilling, må man henvende seg direkte til biblioteket. I slike tilfelle må bestillingen på sirkulasjonsseddelen sløyfes) hvis 'dobbel tbestilling skal unngås. Alle litteraturkjøp går gjennom biblioteket. Bok- og tidsskriftbestillinger leveres med så fullstendige opplysninger som mulig. Manglende bibliografiske data fører til forsinkelser av ekspedisjonen og merarbeid for biblioteket og er i tvil. Biblioteket kan siøyfe det som. bokhandlerne. Ta heller med flere opplysninger hvis man q ikke er nødvendig for å identifisere pùblikasjonen. Når bestillingen kommer til bi~lioteket blir det kontrollat at vi ikke har boken fra før for å unngå dublettkjøp. Bibiioteket skriver deretter ut en rekvisisjon på bestillingen. Rekvisisjonskopien blir liggende som kontrollseddel til litteraturen er mottatt. Denne heftes derett r sammen m~dfakturaoriginalen, som attesteres etter at boken er registrert i biblioteket. BØker som bestilles på egen hånd må derfor betales privat. Enkel thefter av tidsskrifter' bør man vanligvis unngå å kjøpe. Erfaringsmessig tar ekspedisjonen lang tid, mens en fotokopi som regel kan skaffes både hurtigere og billigere. DOKUMENTASJON. Vi skiller i give trekk mellom 'to former for dokumentasjon: å) Fremskaffelse av informasjon etter bestilling -, litteraturgransking. b) LØpende orientering om informas j on som kommer inn - akt i v infòrmasj on Litteraturgransking. Ofte kan det være nødvendig å skaffe seg en oversikt over

11 den viktigs.te litteraturen innen er bestemt emneområde Biblioteket er gj erne behj elpelig med utarbeidelsen av slike litteraturoversikter.,. hvis oppgavene 9. er entydige og klart begrenset. Selvonidet er. vanskelig.å gi generelle. regler for konkretisering aven forespørsel, kan følgende holdepunkter være nyttige:. l..er spifrigepeninteressert i litteratur som behandler hele emnet,,, eller egentlig bare en del av det? 2. Er det Ønskelig med en omfattende undersøkelse) eller er det tilstrekkelig med en innfø~ing i emnet som en bok eller over'siktstabell kan gi? 3. Hvilket kj ennskap har spørß~ren til emnet? Litteraturutvalget bør stå i forhold til litteratul:ens anvendelse og spørgerens kunnskapsnivå, 4. Hvilke språklige begrensninger har undersøkelsen? 5. Hvilket tidsrom skal undersøkelsen omfatte? Ofte kan et emne naturligvis deles inn i to utviklingsfaser. En periode som omfatter oppdagelse av et fenomen, ideer til anvendelse) eksperimente~ og forsøk, Den andre perioden vil omfatte praktisk utvi.kling, forbedringer og modifikasjoner. Som regel vil spørgeren være best t j ent ~ed nyere li tteratur om eooiet, eventuelt med en kort historikk. 6. Hvor raskt må forespørselen besvares? Tidspunktet for besvarelse er naturligvis viktig. Det kan forekomme at en oversikt ikke har noen verdi etter en be3temt d.ato. Er der'for arbeidet mer tidskrevende enn antat"t, bør spørgeren underrettes, og eventuel t få resultatene fra undersøkelsen oversendt etterhvert. Enkelte litteraturoversikter kan være vanskelig å utføre av mangel på egnede hjelpemidler. I slike tilfelle kan bruk av egnede dokumentasjonssentralel' være aktuelt, som f. eks. "MEDLARS" litteraturtjeneste i Stockholm og CHEMICAL TITLESlY litteraturtjeneste ved Danmarks tekniske bibliotek. Aktiv informas i on Aktiv informasjon kalles den iøpende seleksji:,m og bear'beiding a.v det innkommende informasjof1smaterialet, og utsendelsen av det mateterüüet som måtte være av interesse. Den enkeltes Ønsker er naturlig nok meget differensierte både når det

12 io. gjelder interesseområder og den form som informasjonsmaterialet har. (Med form menes artikler, notiser) referater, rapporter, patentskrifter, etc. ). Ved å spesifisere sine interesseområder kan den enkelte bruker få oversendt relevant informasjonsmateriale etterhvert som det kommer til biblioteket, og på denne måten holdés iøpende orientert. I forbindelse med denne orienteringen om bibliotekets oppbygning og arbeid, vil vi gj erne få uttalt at vi ikke er helt fornøyd med det vi gjør. Vi vil fortsatt forsøke å forbedre de tjenester vi idag kan yte, og bedre dekningen av brukernes informasjonsbehov.

1989: BIBSYS fornyer seg

1989: BIBSYS fornyer seg 1989: BIBSYS fornyer seg Av: Jorunn Alstad BIBSYS Biblioteksystem ble tatt i bruk som husholdningssystem for bibliotekene ved NTH og det Kgl. Norske Vitenskapers Selskap i 1976. BIBSYS utviklet seg imidlertid

Detaljer

BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur

BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur Hvor finner du BIBSYS Ask? Side 2 Hvordan søke i Enkelt søk? Side 3 Hvordan søke etter bøker/titler? Side 3-4 Hvordan søke etter

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 08.12.2009

NORSK KULTURRÅD 08.12.2009 NORSK KULTURRÅD 08.12.2009 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGERFORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND, NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING OG ABM-UTVIKLING OM REGLER FOR EN SELEKTIV

Detaljer

Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste

Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste 1 Hvorfor er riktig referansebruk så viktig? Korrekt henvisning og riktig bruk av referanser er en form for intellektuell ryddighet. Ledende høgskoler

Detaljer

RAPPORTSKRIVING FOR ELEKTROSTUDENTER

RAPPORTSKRIVING FOR ELEKTROSTUDENTER RAPPORTSKRIVING FOR ELEKTROSTUDENTER FORORD Dette notatet er skrevet av Åge T. Johansen, Høgskolen i Østfold. Det er skrevet for å gi studenter en veiledning i rapportskriving. Informasjonen er ment å

Detaljer

Kursrekker informasjonskompetanse fordelt på trinn Ekholt 1-10 skole 09.05.2012

Kursrekker informasjonskompetanse fordelt på trinn Ekholt 1-10 skole 09.05.2012 Kursrekker informasjonskompetanse fordelt på trinn Ekholt 1-10 skole 09.05.2012 Å søke informasjon: Websøk/ Brukeropplæring skolebiblioteket Brukeropplæring faktabøkers oppstilling (Dewey) -brukeropplæring

Detaljer

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Juni 2006

NORSK KULTURRÅD Juni 2006 NORSK KULTURRÅD Juni 2006 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGERFORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND, NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING OG ABM-UTVIKLING OM REGLER FOR EN SELEKTIV

Detaljer

SØKETIPS til Norart. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket, mai 2008-1 -

SØKETIPS til Norart. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket, mai 2008-1 - SØKETIPS til Norart Norart er en tjeneste på Internet som gir referanser (ikke hele teksten!) til artikler i ca. 450 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker. Basen startet i 1980 og fra 2004 ble basen

Detaljer

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale?

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale? UTDRAG FRA FØRSTEAMANUENSIS SYNNE SÆTHER MÆHLE SIN VEILEDNING I REFERANSETEKNIKK FOR STUDENTER PÅ EX.FAC. -I LETT REVIDERT UTGAVE VED PRODEKAN FOR UNDERVISNING KNUT M. TANDE 4) REFERANSETEKNIKK 4.1 Hvorfor

Detaljer

SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek

SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke søkeveiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre bibliotek, eller

Detaljer

SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek

SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek September 2015 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler, eller

Detaljer

Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland

Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland Møtereferat Oppdatert: 2007-05-22 BIBSYS Bibliografisk gruppe Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria.

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria. Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Tips Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria.no Du søker automatisk i ressurser fra vårt bibliotek. Velg «Alle bibliotek»

Detaljer

LANERREGLEMENT FOR FAUSKE BIBLIOTEK MI AVD.

LANERREGLEMENT FOR FAUSKE BIBLIOTEK MI AVD. FORSLAG: LANERREGLEMENT FOR FAUSKE BIBLIOTEK MI AVD. Gjeldene fra 01.05.2008 LÂNEKORT. Det 00 o er gratis ß bli o. registrert o som o 00 Ißner. Lßnekortet. oskal tas med ved besøk.. Biblioteket kan kreve

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige og fullstendige.

Detaljer

«Nån jävla ordning ska det va» Små folkebibliotek om Dewey

«Nån jävla ordning ska det va» Små folkebibliotek om Dewey «Nån jävla ordning ska det va» Små folkebibliotek om Dewey Unni Knutsen, 21. mars 2012 Intervjuobjektene o 367 av kommunene hadde under fem årsverk i 2007 (St.meld. 23 (2008-2009)) o I den kvalitative

Detaljer

BRUKTE BØKER TIL BYMANN OG BONDE

BRUKTE BØKER TIL BYMANN OG BONDE LIS BYBERG BRUKTE BØKER TIL BYMANN OG BONDE Bokauksjonen i den norske litterære offentlighet 1750-1815 Avhandling til dr.art-graden 2007 Det humanistisk fakultet Universitetet i Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Konvertering av lokale data til nytt system

Konvertering av lokale data til nytt system Konvertering av lokale data til nytt system Oppdatert: 16.11.2011 Innledning I BIBSYS har vi praktisert stor grad av lokale emneord og lokal bruk av etablerte emneordssystemer. Det nye biblioteksystemet

Detaljer

Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift

Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift Norsk kulturråd Opprettet i 1965 som forvaltningsorgan for Norsk kulturfond Tilskudd til musikk, scenekunst, litteratur, billedkunst, kulturvern, barne- og

Detaljer

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013 VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013 VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND... 1 Formelle

Detaljer

Den andre litteraturen

Den andre litteraturen Forord Den andre litteraturen Av Knut Olav Åmås Redaksjonen i Cappelen Damm og jeg som bokens redaktør har hatt klare ambisjoner med denne antologien. Med Signatur skal talentfulle skrivende få vise for

Detaljer

Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra:

Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra: Å lage kildeliste Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra: Bok (fagbok, lærebok, leksikon) Avis Tidsskrift, magasin Nettsted Personer (informanter) intervju, e-post Hva er kildeliste? Kan også kalles

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015 Søgne kommune Arkiv: C60 Saksmappe: 2014/3503-37802/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Revidert utlånsreglement for Søgne bibliotek Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15

Detaljer

Hva er en god fagvurdering?

Hva er en god fagvurdering? Hva er en god fagvurdering? Lars Frich Michael Bretthauer Medisinske redaktører Tidsskrift for Den norske legeforening Hvorfor fagfellevurdring? Faglig kvalitetssikring Aktualitet Relevans Validitet Aavitsland

Detaljer

Sende fjernlånsbestilling til et BIBSYS-bibliotek

Sende fjernlånsbestilling til et BIBSYS-bibliotek Sende fjernlånsbestilling til et BIBSYS-bibliotek Brukerveiledning for bibliotek som bruker andre biblioteksystem Skrevet av: Erling Fossan og Hege Johannesen Oppdatert: 2004-03-22 2004-03-22 Nytt dokument.

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. PIN2001 Produksjon VÅREN 2014. Privatister. Industriteknologi Vg2

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. PIN2001 Produksjon VÅREN 2014. Privatister. Industriteknologi Vg2 OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen PIN2001 Produksjon

Detaljer

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Innkjøp. Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011. Produkt Versjon Slippdato

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Innkjøp. Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011. Produkt Versjon Slippdato Nyheter i Mikromarc Produkt Versjon Slippdato Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

ICMJE International Committee of Medical Journal Editors. ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter. Bakgrunnsinformasjon

ICMJE International Committee of Medical Journal Editors. ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter. Bakgrunnsinformasjon ICMJE International Committee of Medical Journal Editors ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter Bakgrunnsinformasjon Hensikten med dette skjemaet er å informere leserne av artikkelen du er (med)forfatter

Detaljer

PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste

PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste 1. REFERANSER Man kan bruke fotnoter eller skrive referansene i parentes inni teksten. I antologier har redaktørene ansvar for konsekvent bruk i alle artikler/kapitler.

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Tips Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 2005

NORSK KULTURRÅD 2005 NORSK KULTURRÅD 2005 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. ELE2003 Data- og elektronikksystemer VÅREN 2014. Privatister. VG2 Elenergi

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. ELE2003 Data- og elektronikksystemer VÅREN 2014. Privatister. VG2 Elenergi OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen ELE2003 Data-

Detaljer

Skatterett Forfatterveiledning

Skatterett Forfatterveiledning Skatterett Forfatterveiledning Skatterett utgir analyser, kommentarer og debatter om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 0706 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 0706 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 190 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 070 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegåande tall

Detaljer

Kulturdepartementet Oslo. postmottak@kud.dep.no. Oslo 14.03.13. Deres ref.:13/53. Høring boklov

Kulturdepartementet Oslo. postmottak@kud.dep.no. Oslo 14.03.13. Deres ref.:13/53. Høring boklov Kulturdepartementet Oslo postmottak@kud.dep.no Deres ref.:13/53 Oslo 14.03.13 Høring boklov Vi viser til departementets brev av 31. januar 2013. (NBU) støtter forslaget om en boklov i Norge. Vi tror at

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Desember 2012

NORSK KULTURRÅD Desember 2012 NORSK KULTURRÅD Desember 2012 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

Skrive en akademisk tekst

Skrive en akademisk tekst Skrive en akademisk tekst Håkon Tolsby 07.09.2015 Håkon Tolsby 1 Viktige faser i skriveprosessen 07.09.2015 Håkon Tolsby 2 Sentrale krav To viktige krav til en akademisk tekst At oppgaven følger et format

Detaljer

Elektroniske ressurser. Oslo 22.9.2006

Elektroniske ressurser. Oslo 22.9.2006 Elektroniske ressurser Oslo 22.9.2006 Hjelpemidler Katalogiseringsregler, 1998..., reviderte regler for kapittel 9 og 12, Oslo 2004 inkluderer 21.2 Endringer i hovedtittel, mm. Vedtak og avvik BIBSYS-MARC

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år

åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år Du kan velge mellom tre ulike lånekort: biblioteket stavanger

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. TIP1003 Dokumentasjon og kvalitet HØST 2013. Privatister. Vg1 Teknikk og industriell produksjon

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. TIP1003 Dokumentasjon og kvalitet HØST 2013. Privatister. Vg1 Teknikk og industriell produksjon OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen TIP1003 Dokumentasjon

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo AVDELING STATENS KUNSTAKADEMI

Kunsthøgskolen i Oslo AVDELING STATENS KUNSTAKADEMI Kunsthøgskolen i Oslo AVDELING STATENS KUNSTAKADEMI BIBLIOTEKET Årsmelding 2003 St. Olavsgt. 32 Tel. +47 22 99 55 46 skabibli@khio.no 0166 Oslo Mål og brukergrupper Biblioteket er informasjons- og dokumentasjonssenter

Detaljer

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter EBØKER PÅ BIBLIOTEKET om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Nyhetsdokument versjon 3.5.00

Nyhetsdokument versjon 3.5.00 Nyhetsdokument versjon 3.5.00 Produkt Versjon Releasedato Mikromarc 3.5.00 18. juli 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

Hør en bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst VOKSEN

Hør en bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst VOKSEN Hør en bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst VOKSEN Vanskelig å lese trykt tekst? Vi har en bok til deg NLB er biblioteket for alle som har problemer med å lese trykt tekst og vanlige

Detaljer

1-ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET.

1-ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET. -ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET. Galleri - utprøving av spesialavdeling for ungdom og unge voksne ved Bergen Off. Bibliotek, hovedbiblioteket. Ved utbyggingen av hovedbiblioteket i 999/2, ble det mulig

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 Årsmelding 2010 Årstad vgs Generelt Utlån: 7.168 (Dette er en oppgang på 25% fra 2009!!!) hvorav 4.867 er andre medier enn bøker. (3.132 lån var til ansatte,

Detaljer

Kursrekker informasjonskompetanse fordelt på trinn Ekholt 1-10 skole 09.05.2012

Kursrekker informasjonskompetanse fordelt på trinn Ekholt 1-10 skole 09.05.2012 Kursrekker informasjonskompetanse fordelt på trinn Ekholt 1-10 skole 09.05.2012 Å søke informasjon: Websøk/ Brukeropplæring skolebiblioteket Brukeropplæring faktabøkers oppstilling (Dewey) -brukeropplæring

Detaljer

En antologi er en bok bestående av en samling kapitler/artikler skrevet av ulike forfattere.

En antologi er en bok bestående av en samling kapitler/artikler skrevet av ulike forfattere. Current research information system in Norway BRUKERVEILEDNING HVORDAN REGISTRERE EN ARTIKKEL I EN ANTOLOGI En antologi er en bok bestående av en samling kapitler/artikler skrevet av ulike forfattere.

Detaljer

Veiledning og søknadsskjema

Veiledning og søknadsskjema Internasjonale stipend (IS), Norges forskningsråd P.b. 2700 St. Hanshaugen, 0131 Oslo Tlf. 22037000 / faks 22037001, e-post: intstip@forskningsradet.no www.forskningsradet.no/is Veiledning og søknadsskjema

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Ser vi på websøket i dag er det i praksis en oversikt over vår varebeholdning. Den sier noe: Beholdning Tilgjengelighet Informasjon om varen

Ser vi på websøket i dag er det i praksis en oversikt over vår varebeholdning. Den sier noe: Beholdning Tilgjengelighet Informasjon om varen Foredrag i Design og Websøk Intro (2. slide) 1. Websøk hva er det? 2. Hvordan er ditt websøk? 3. Funksjonalitet versus design (lage til det verst mulig utseende på søk) 4. AIDA 5. Vi startet på nytt 6.

Detaljer

Vurderingsveiledning 2012

Vurderingsveiledning 2012 Vurderingsveiledning 2012 Fremmedspråk Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2012 Dette er en felles vurderingsveiledning for sentralt gitt

Detaljer

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI Titel: Forfatter: Forord Ruth Vatvedt Fjeld og Marit Hovdenak Kilde: Nordiske Studier i Leksikografi 12, 2013, s. 5-8 Rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden, Oslo

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. SVE3102 Sveisefaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 05.12.2013. SVE3102 Sveisefaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 05.12.2013 SVE3102 Sveisefaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett

Detaljer

Skriftlig eksamen TIP 1001

Skriftlig eksamen TIP 1001 OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen TIP 1001 HØSTEN

Detaljer

Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde

Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde Mastergradsstudiet i kulturminneforvaltning ved NTNU har som del av sitt studieforløp krav om obligatorisk utplassering i en relevant institusjon/bedrift i

Detaljer

Privatister. Skriftlig eksamen KJP2003. Dokumentasjon og kvalitet HØSTEN 2011. Utdanningsprogram for Teknikk og industriell produksjon

Privatister. Skriftlig eksamen KJP2003. Dokumentasjon og kvalitet HØSTEN 2011. Utdanningsprogram for Teknikk og industriell produksjon Opplæringsregion Nord Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen KJP2003 Dokumentasjon

Detaljer

Om å skrive vitenskapelige rapporter

Om å skrive vitenskapelige rapporter Om å skrive vitenskapelige rapporter Per Åge Ljunggren (september 2002) Nysgjerrighet er utgangspunktet for all læring Anonym I den akademiske verden Den vitenskapelige angrepsmåten er viktig Alt arbeid

Detaljer

Veiledning for skriving av historikk for loger og leirer i Odd Fellow Ordenen

Veiledning for skriving av historikk for loger og leirer i Odd Fellow Ordenen 1 Veiledning for skriving av historikk for loger og leirer i Odd Fellow Ordenen Norsk Odd Fellow Akademi Institutt for Rituell og Ordenshistorisk Forskning Oktober 2012 2 Veiledningen er utarbeidet av

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar.

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved. Norges Kreative Høyskole

Formelle krav til innleveringer ved. Norges Kreative Høyskole Formelle krav til innleveringer ved Norges Kreative Høyskole Gjelder for studieåret 2014-1015 Eksamenskontoret ved Norges Kreative Høyskole. Revidert av Tone Mikkelsen, 03.09.14. Dette dokumentet gir en

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Bibliotek i videregående skole. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Bibliotek i videregående skole. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

Informasjonskompetanse. Generell innføring i 1. Søking 2. Kildekritikk 3. Plagiat og juks 4. Kildebruk sitering, henvisning og referering

Informasjonskompetanse. Generell innføring i 1. Søking 2. Kildekritikk 3. Plagiat og juks 4. Kildebruk sitering, henvisning og referering Informasjonskompetanse Generell innføring i 1. Søking 2. Kildekritikk 3. Plagiat og juks 4. Kildebruk sitering, henvisning og referering 1. Søking Søke etter informasjon Google er som et supermarked. En

Detaljer

Nabospråk og nabospråkundervisning

Nabospråk og nabospråkundervisning Nabospråk og nabospråkundervisning 105041 GRMAT Nabospraak og nabospraakundervisning 150101.indd 1 16.12.14 09.12 105041 GRMAT Nabospraak og nabospraakundervisning 150101.indd 2 16.12.14 09.12 Stian Hårstad

Detaljer

1 Hvorfor en bok om Eyr?

1 Hvorfor en bok om Eyr? 1 Hvorfor en bok om Eyr? Bidro det første, norske medisinske tidsskriftet Eyr både til å skape en nasjonal, norsk medisin og til å utforme en spesifikt norsk legerolle? Finnes det en medisin og en legerolle

Detaljer

Kriterier, holdepunkter og gråsoner i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av

Kriterier, holdepunkter og gråsoner i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av Kriterier, holdepunkter og gråsoner i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av Gunnar Sivertsen Oversikt 1. Kriterier 2. Holdepunkter 3. Gråsoner 4. Konklusjoner

Detaljer

Saksnummer: 3/2010 Hjelpemiddelkoder implementering av regelverk eller regelverksendring?

Saksnummer: 3/2010 Hjelpemiddelkoder implementering av regelverk eller regelverksendring? SN-SAK NR: 3/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: Saksnummer: 3/2010 Hjelpemiddelkoder implementering av

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 21.11.2014 SAM3038 Psykologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Førebuingstida varer

Detaljer

FORENKLET HARVARD-STANDARD

FORENKLET HARVARD-STANDARD SITERINGSREGLER FORENKLET HARVARD-STANDARD SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert 15. mai 2013. Innhold SITERINGSREGLER... 0 FORENKLET HARVARD-STANDARD... 0 SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE... 0 INNLEDNING...

Detaljer

Emneord og klassifikasjon

Emneord og klassifikasjon Emneord og klassifikasjon Innledning til debatt BIBSYS bibliotekledermøte 2007-04-19 Marit Almo, Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap Mitt forhold til BIBSYS Som i et gammelt ekteskap? Det er bedre

Detaljer

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Masteroppgave» Ofte stilte spørsmål 2011-2015 Alle rettigheter: NTNU Grafisk senter, Trondheim Denne folderen er laget av NTNU Grafisk

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

Bachelorworkshop 2016 Bruk ditt bibliotek

Bachelorworkshop 2016 Bruk ditt bibliotek Bachelorworkshop 2016 Bruk ditt bibliotek + Finn litteratur til proposalen i løpet av timen. + Lær hvordan biblioteket kan hjelpe videre. Januar 2016 Urd Hertzberg og Hilah Geer Plan for workshoppen 11:45-13:15

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 Nord-Sør biblioteket Nord-Sør biblioteket ble opprettet høsten 1993, som ett av tre nasjonale kompetansebibliotek. Biblioteket ble finansiert som et prosjekt fram

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. YRK3102 Yrkessjåførfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. YRK3102 Yrkessjåførfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 YRK3102 Yrkessjåførfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

BRUKERVEILEDNING HVORDAN REGISTRERE PROCEEDINGS REGISTRERING AV «DEL AV BOK/RAPPORT»

BRUKERVEILEDNING HVORDAN REGISTRERE PROCEEDINGS REGISTRERING AV «DEL AV BOK/RAPPORT» Current research information system in Norway BRUKERVEILEDNING HVORDAN REGISTRERE PROCEEDINGS Proceedings som utgis i en serie registreres som «Del av bok/rapport». Boken i serien må da først registreres

Detaljer

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet 1 Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet Bibliotekarenes rolle i det nye Tellekantregime Vil samarbeid mellom bibliotek og forskningsavdeling internt ved institusjonene øke kvaliteten?

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. SAM3002 Historie og filosofi 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. SAM3002 Historie og filosofi 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 SAM3002 Historie og filosofi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole.

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. En oppgave skal inneholde ei kildeliste (kilderegister/litteraturliste/referanseliste) og kildehenvisninger.

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige og fullstendige.

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

Ben Goldacre er lege og forfatter. Hans første bok Kvakksalverne ble nummer én på den britiske sakprosalisten, solgte over 400 000 eksemplarer bare i

Ben Goldacre er lege og forfatter. Hans første bok Kvakksalverne ble nummer én på den britiske sakprosalisten, solgte over 400 000 eksemplarer bare i Ben Goldacre er lege og forfatter. Hans første bok Kvakksalverne ble nummer én på den britiske sakprosalisten, solgte over 400 000 eksemplarer bare i Storbritannia, og er oversatt til 25 språk. Goldacre

Detaljer

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Gratis på Internett SveMed+ - en søkeveiledning Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars 2006 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Detaljer

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Hvor bør du starte? UBs nettsider: ub.uio.no og ub.uio.no/jus Hvilke rettskilder trenger du? Hvilke rettskilder du bør hente argumenter fra vil variere

Detaljer

Hvordan kontrollere en post for rapportering

Hvordan kontrollere en post for rapportering Hvordan kontrollere en post for rapportering Du må: Være innlogget Ha rollen superbruker (SB) eller lokal superbrukerstatus (VA) Menysti: Forskningsresultater/NVI Søk i resultater Kontroll av resultater

Detaljer

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere Morten Harry Olsen Skrivehåndverket En praktisk guide for nybegynnere Tidligere utgitt: For alt hva vi er verdt, noveller 1985 Ganske enkelt Sand, roman 1986 En dans til, noveller 1988 Tråder, essays og

Detaljer

FutureLab - Søking på nett

FutureLab - Søking på nett Oppgavehefte FutureLab - Søking på nett 3 timer kurs i søkemetodikk og -verktøy 18. oktober 2012 Kursholdere: Nora MacLaren STAR, Avdeling for IT, Universitetet i Tromsø Vibeke Bårnes KS-biblioteket, Universitetsbiblioteket,

Detaljer

Hva skal vi med katalogene i: forvaltning, dokumentasjon, forskning og formidling?

Hva skal vi med katalogene i: forvaltning, dokumentasjon, forskning og formidling? Hva skal vi med katalogene i: forvaltning, dokumentasjon, forskning og formidling? Morten Bing Norsk Folkemuseum 2010 Katalog En katalog er en fortegnelse over en samling, ordnet etter et visst prinsipp

Detaljer

Rundskriv vedrørende forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.

Rundskriv vedrørende forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Rundskriv vedrørende forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Rundskriv I-16/96 fra Sosial- og helsedepartementet Til: Landets kommuner Landets fylkeskommuner Landets fylkesleger Landets fylkesmenn

Detaljer

Innledning om samlingsutvikling. Deichmanske, 04. november 2011

Innledning om samlingsutvikling. Deichmanske, 04. november 2011 Innledning om samlingsutvikling Copyright. http://www.runeguneriussen.no/ Deichmanske, 04. november 2011 Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek Mål for møtet: Økt refleksjonsnivå om kassering og samlingsutvikling

Detaljer

Brukerprofil og brukeropplysninger

Brukerprofil og brukeropplysninger Brukerprofil og brukeropplysninger Brukerhåndbok Oppdatert: 2007-01-15 2007-01-15: Endret beskrivelse av rolleskjermen. 2005-10-13: Tilføyd beskrivelse av nytt felt i brukerprofilen: Ksted. 2005-02-15:

Detaljer

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: Sjekk alltid med instituttet eller faget om de har særskilte krav. Hvis slike krav foreligger, følg dem, hvis ikke, kan du følge denne malen. Det fins en del

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.2

Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.2 Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.2 Bokmål og nynorsk Dato: 31. mai 2013 Tid: 6 timer/ 0900-1500 Antall sider : 13 (inkl. forside) Tillatte

Detaljer

Dokumentlevering utfordringer og muligheter

Dokumentlevering utfordringer og muligheter Dokumentlevering utfordringer og muligheter BIBSYS Brukermøte 2007 Temamøte Onsdag 18.04.07 kl.13-16 Endret innhold på temamøtet Automatisering av fjernlån Dokumentlevering: utfordringer og muligheter

Detaljer

KJP2002. Kjemisk teknologi

KJP2002. Kjemisk teknologi Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen KJP2002 Kjemisk teknologi Utdanningsprogram

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen TIP 1003 VÅREN 2011. Privatister. Dokumentasjon og kvalitet

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen TIP 1003 VÅREN 2011. Privatister. Dokumentasjon og kvalitet OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen TIP 1003 VÅREN

Detaljer