filo lo g m1 [se *-log] person som studerer filologi; språkforsker; språkviter; person som studerer ved eller har eksamen fra historisk-filosofisk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "filo lo g m1 [se *-log] person som studerer filologi; språkforsker; språkviter; person som studerer ved eller har eksamen fra historisk-filosofisk"

Transkript

1 1 filo lo g m1 [se *-log] person som studerer filologi; språkforsker; språkviter; person som studerer ved eller har eksamen fra historisk-filosofisk fakultet ved et universitet realister og filologer

2 Leder Tema for dette nummeret av Filologen er Kapital. Børs, aksjer, Marx og finans, tenker du sikkert da. Kapital er først og fremst et økonomisk begrep, «en betegnelse som har det til felles at det dreier seg om en beholdning av økonomiske goder» (Store norske leksikon). Derfor kan det kanskje virke litt rart at vi i denne utgaven av Filologen bare trykker én rendyrket økonomisk tekst. Den er skrevet av statsviter Bent Sofus Tranøy og tar utgangspunkt i finanskrisen i Europa. Resten av tekstene utforsker begrepet kapital fra andre vinkler: hva er sammenhengen mellom poesi og finans, på hvilken måte påvirker det økonomiske systemet vår opplevelse av verden, og hva slags ringvirkninger har det for kunsten vi lager? I utgavens første tekst reflekterer Gjertrud Langva over hvordan boka Opprøret: om poesi og finans skrevet av den italienske filosofen Franco Berardi, belyser at menneskene i Europa utsettes for en fremmedgjøring i møte med det økonomiske systemet; finans industrien produserer kun abstrakte tall og ingen konkrete verdier. «På denne måten blir vi framandgjort, og språket vårt blir framandgjort. Språket blir separert frå subjektet, det blir automatisert», skriver Gjertrud. Dette danner en rød tråd for resten av nummeret. Hvis det systemet vi lever i kapitalsamfunnet representerer en automatisme, fremmedhet, hva gjør det med menneskene i det? Hva gjør det med språket vi snakker og skriver, og med kunsten vi lager? Bokdebutantene Maria Kjos Fonn og Ingrid Schade, som intervjues i nummeret, skriver i sine debutbøker om mennesker som faller utenfor, som ikke passer inn i automatismen. Hovedpersonen i Ingrids roman Drammens rekordbok ønsker å «oppheve skillet mellom fattig og rik, mellom normal og unormal og mellom ressurs og antiressurs» blant «folk flest» i Drammen, mens i Marias novellesamling Dette har jeg ikke fortalt til noen skildres unge jenter som lever på kanten; de er aggressive og tøylesløse, en av dem er kleptoman, de har til felles at de ikke lever opp til det konformitetspresset som er i samfunnet i dag, et press som kanskje gjør dem desto mer «ekstreme»? En påstand i dette nummeret er at kunst kan utgjøre et motstykke til kapitalsamfunnets konformitet og automatisme. Kapitalen representerer en lukkethet, en sluttet sirkel, men kunsten reduserer og doserer ikke, den er som det egentlige livet; mer eller mindre grenseløst. Ola Mile Bruland skriver om hvordan grensene for den vestlige musikkens rytmiske kapital sprenges, i det skjeve taktarter tas i bruk. Videre har vi besøkt Scenekunstfestivalen på Caféteatret for å utforske den frie scenekunstens liv og virke. Hva skiller den frie scenekunsten fra det institusjonelle teateret, kan den frie scenekunsten gi en virkelighetsfølelse som det institusjonelle teateret ikke kan i like stor grad? Den sceniske grunnsituasjonen representerer en umiddelbarhet, en nærhet og tilstedeværelse som ikke tar hensyn til verken kapitalens eller institusjonenes krav om konformitet. I den frie scenekunsten finnes ingen grenser andre enn de vi setter for oss selv: «Kroppen blir stående som en grense, men det er i grenselandet at overskridelsen kan finne sted». Det skjønnlitterære språket kjenner få grenser. I dette nummeret av Filologen kan du blant annet lese dikt der studielån beskrives som et samleie, dikt der «uvirkelighetens panser» dekker over en avgrunn i et ørkenlandskap, mens en kortprosatekst av Aina Villanger vrir og vender og snur begrepet skyld på hodet. Det er like mange sakprosaiske tekster som skjønnlitterære i nummeret; syv av hver. Det er uvanlig for Filologen å ha et så stort antall sakprosaiske tekster. Kjennes det skjønnlitterære språket for grenseløst i møte med et tema som Kapital? Tora Ask Fossen 2

3 Gjertrud Langva Skarsvåg Poesi som strategi 3 Franco Berardi Opprøret: om poesi og finans Audiatur & Forlaget Attåt, 2014 The Uprising. On Poetry and Finance, skriven av den marxistiske filosofen Franco «Bifo» Berardi, kom ut i Boka vart utgitt på norsk i april i år, og publisert i samband med Audiatur Festival for ny poesi. Opprøret Om poesi og finans (omsett av Paal Bjelke Andersen) er ei lita bok på 156 sider. Det første ein lesar blir nyfiken på er nok: Kva er samanhengen mellom poesi og finans? Allereie på side 23 konkluderer Berardi slik: «Hva har poesi med finans å gjøre, og finans med poesi? Ingenting, selvfølgelig.» Likevel meiner han at vi vil kunne nytte det poetiske språket i møte med den europeiske krisa, ei krise som har utgangspunkt i det økonomiske og finansielle systemet, men som no er blitt noko mykje større: «dette er en krise i forestillingen om fremtiden». Berardi viser til ein spådom som den amerikanske antropologen Rose Khon Goldsen kom med i 1977: «Vi fostrer opp en ny generasjon av mennesker som kommer til å lære flere ord fra en maskin enn fra sine egne mødre». Samfunnet bryt mennesket ned, og vi er utsett for ei framandgjering fordi vi er isolert frå kvarandre. Vi sit framfor datamaskinene våre og når vi kommuniserer, gløymer vi at vi forheld oss til andre menneske. Vi kjenner da heller ikkje empati med dei vi kommuniserer med, vi tilhøyrer ikkje eit fellesskap. Berardi definerer omgrepet «sensibilitet» som «evnen til å tolke og forstå det som ikke kan verbaliseres», og det er mangel på sensibilitet som er vår tids problem, i følge han. Innføringa av elektronikk i det organiske livet har ført til denne «avsensibiliteten». For systemet er sensibiliteten lite effektiv da den «har en tendens til å bremse

4 opp tolkningsprosessene». Det er dette systemet Berardi manglar trua på. På mennesket, derimot, har han trua: «Med mindre de rammes av grådighet en psykotisk besettelse ønsker ikke mennesker noe annet enn et godt og helst langt liv, og å forbruke det som er nødvendig for å holde seg friske og kunne elske». Finst det ei løysning for mennesket, ein strategi for korleis det kan overvinne systemet? Dei siste månadene er det blitt publisert ulik forsking som viser til korleis litteratur verkar på menneske. Annie Murphy Paul viser i TIME til studiar frå 2006, 2009 og 2010 utført av Raymond Mar, psykolog ved York University i Canada, og Keith Oatley, professor i kognitiv psykologi ved University of Toronto. Konklusjonen er at dei som les fiksjon har lettare for å setje seg inn i andre sin situasjon, dei utviklar meir empati, meir sensibilitet. Omgrepet «deep reading» blir presentert som ein motsetnad til den overflatiske lesinga som går føre seg når vi trykkjer oss frå lenke til lenke på nettet. Morgonbladet publiserte i juli essayet «Å lese: en kamp» av den britiske forfattaren Tim Parks (omsett av Eivind Lilleskjæret). Parks skildrar her ein litteratur i endring som følgje av den teknologiske utviklinga. Vi blir heile tida distrahert fordi vi konstant er «pålogga», og dette gjer det vanskeleg for oss å fordjupe oss i litteraturen. Parks samanliknar samtidslitteraturen med dei eldre klassikarane og konkluderer med at «Dickens er en verden du må sette av minst en halvtime til om gangen», og det har vi ikkje tid til i dag. Litteraturen vil derfor bli prega av dette, ved til dømes bruk av kortare avsnitt. Fordi lesaren stadig er utsett for avbrytingar, vil litteraturen bli meir «insisterande og gjentagende». «Ingen kunstformer eksisterer uavhengig av hvordan de konsumeres», skriv Parks. Korleis blir ein litteratur som er utsett for slike avgrensingar? Vil konsumentane sine avgrensingar svekke poesiens kraft eller vil det oppstå nye, fruktbare lesemåtar som er tilpassa våre liv? Opprøret er først og fremst ei utgreiing om kvifor og korleis menneske i Europa er og blir framandgjort i dagens samfunn, og dermed ei vidareføring av Marx. Hjå Marx er mennesket på fabrikken framandgjort frå arbeidet han utfører, frå gjenstanden han skaper, alt er berre rutine. Berardi skildrar ein økonomi som ikkje er basert på å produsere konkrete ting, men heller det å «framkalle verden gjennom pengesirkulasjon», noko som ifølgje Berardi gir «en hypertropisk gjeldsvekst». Det er eit system vi ikkje kjenner nokon kontroll over, vi sit igjen med eit inntrykk av at økonomien ikkje blir styrt av nokon: «Det finnes ingen fiender eller mennesker å forhandle med, bare matematiske implikasjoner, automatiske sosiale sammenlenkinger man ikke kan demontere eller unnslippe». På denne måten blir vi framandgjort, og språket vårt blir framandgjort. Språket blir separert frå subjektet, det blir automatisert. «Finansfunksjonen kansellerer den instinktive siden av utsigelsen», skriv Berardi; nyansar og ambivalens får ikkje kome til uttrykk. Medan språket vårt består det poetiske språket av eit overskot av fleirtydigheit, det avautomatiserer språket. Berardi skriv at poesien «vil komme til å spille et nytt spill, som handler om å reaktivisere samfunns legemet». Men greier Berardi ut om korleis dette faktisk skal gå føre seg? Sannsynleggjer han det, eller er dette berre gode ynskje på poesiens vegne? Det er ikkje mange stader i Opprøret at Berardi nyttar litteraturen direkte for å vise poesien sitt potensial. Han siterer W.B. Yeats «The Second Coming» frå 1919, som han meiner kommenterer dagens situasjon: «Things fall apart; the centre cannot hold». Den andre poeten han viser til er Rainer Maria Rilke med diktet «Femte Duino-elegi», som ifølgje Berardi kan fortelje oss noko om tida vi lever i: «Det er ingen skjult mening i disse ordene, men vi kan i disse linjene lese en beskrivelse av den kollektive lykkens skjøre arkitetur». Utover dette er det stort sett filosofar han siterer. Dette gjer meg usikker på om Berardi meiner at poesi først og fremst er egnet til å tematisere samfunnet vi lev i, eller om det snarare er snakk om poesi som ein storleik i seg sjølv, eit middel for å opne opp for noko større. Det handlar om å kome i kontakt med eit språk som ikkje er instrumentalt, som ikkje er forenkla, og som inneheld noko meir enn informasjon. 4

5 Berardi siterer Wittgenstein: «Grensene for mitt språk betyr grensene for min verden». Det er gjennom å utvide språket vi vil kunne nå utanfor dei noverande grensene. Vidare skriv Berardi: «Bare en språkhandling som unnslipper finanskapitalismens tekniske automatismer vil gjøre det mulig for en ny livsform å komme til syne». Berardi er bastant i sine påstandar, og boka minner om eit manifest. Det som overraska meg mest da eg las Opprøret, var nok denne tonen. Eg venta at som filosof ville Berardi stille fleire spørsmål. Kan mennesket gjennom det poetiske språket overskride de grensene systemet har sett for oss? Kor realistisk er det at språkhandlingane kan sleppe unna den altomfattande finanskapitalismen, og kan poesien fungere som ein reddane engel? Slike og liknande spørsmål sit eg igjen med etter å ha lese Opprøret. Kilder Berardi, Franco (2014). Opprøret Om poesi og finans. Audiatur & Forlaget Attåt 2014 Paul, Annie Murphy ( ). «Reading Literature Makes Us Smarter and Nicer» [internett], time.com/2013/06/03/ why-we-should-read-literature/ Parks, Tim «Å Lese: en kamp», omsett av Eivind Lilleskjæret, i Morgenbladet Nr. 28 / juli 2014, s. 22 5

6 6

7 7

8 Sofie L. Król Studielån orgasmemaskinen er utformet etter enkle prinsipper en undertrykksmekanisme som fyller kroppen hver måned den femtende og tømmer den gradvis i løpet av de neste tretti eller trettien dagene de slappe oksygenblærene med ett sprekkfulle under ribbeina som knaser og forskyves av trykket innenifra og jeg beveger meg både etter en mekanisk og en organisk timeplan og hver måned tømmes jeg og fylles av dette ubestemmelige ubehaget eller utilfredsheten som alltid ledsager etterdønningene av et samleie og jeg vet at det kommer igjen at jeg kommer igjen og at jeg ikke kan stanse det 8

9 Selvangivelse 9 I det postglasiale sommerhalvåret blir den tektoniske plateforskyvningen synlig på fjordene hvor horisonten dreier møysommelig mot neste dag og man kan høre det knake illevarslende i det blå karbonpapiret som er spent over himmelhvelvingen selvangivelsen jeg har tegnet opp over blånen er tvetydig med henhold til avkastningen denne sommeren vil gi det kan ikke utarbeides noen eksakt prognose for skattebeløpet og den eventuelle restskatten og røyken fra engangsgrillen siver oppover og tilslører regnestykket stikker i øynene og river i nesa noen søler øl utover tallene og skriften renner ned i havet imens alt vender til slutt blir borte bak skjærklippene hvor det ikke vil dukke opp igjen før neste år på samme sted og når jeg får øye på navnet ditt der en uventet baksmell halvt tildekket av solkremsmuss og størknet saltvann kan jeg fremdeles ikke bestemme meg for om det var riktig å ta deg med i beregningen

10 10

11 11

12 12

13 Når Filologen gjester Scenekunstfestivalen på Caféteatret i august, er det med et ønske om å utforske den frie scenekunsten. Tora Ask Fossen Den frie scenekunsten en uvirkelighetsflukt 13 Hva er den frie scenekunsten, og hva skiller den fra det institusjonelle teateret? På Caféteatrets hjemmeside står det følgende om festivalen: «Her har kunstnere mulighet til å vise seg frem for andre kunstnere. Det vil bli laget et program der dansere, skuespillere og andre scenekunstnere har mulighet til å melde seg på og vise frem den kunstneren de er». Det er to dager med teater, performance, dans og poesi, og bak de kunstneriske uttrykkene finnes sterke budskap. En fellesnevner for innslagene kan synes å være at de uttrykker et ønske eller en trang til å befri seg fra noe. Enten det er snakk om en kvinne som trer inn på scenen med hodet i et klesstativ, fire nakne dansere fanget i sine egne bevegelser eller en kvinne som gjennomgår et kvelningsforsøk på scenen. Men bryte fri fra hva? Det er spørsmålet vi sitter igjen med etter de to dagene på Caféteatret. Tuva Hennum er personen som tok initiativ til å starte opp Scenekunstfestivalen for et år siden. Hun er tidligere elev ved Nordic Black Express, en toårig skuespillerutdanning i regi av Nordic Black Theatre. Da Tuva fikk ideen til Scenekunstfestivalen i fjor høst, var hun høygravid og følte at hun trengte et nytt prosjekt. Jeg ønsket å lage en arena for teater, performance og dans på én gang. Jeg følte at det trengtes, siden det er så mange i bransjen som er ferdigutdannet og ikke får jobb, sier hun. Tuva forteller at hun ikke tenker økonomi når hun tar slike initiativer, hun «bare gjør det». Manglende økonomisk teft er en av mine svakheter som menneske, sier hun og ler. Men Tuva har klare tanker om hvilke grep hun vil ta for å bringe festivalen videre rent kunstnerisk. Foreløpig er det litt hummer og kanari i programmet, det er stor variasjon i kvalitet og uttrykk. Jeg ønsker at det skal bli vanskeligere å være med, for eksempel ved at vi begynner å ha opptaksprøver. Jeg ønsker en tydeligere rød tråd i programmet.

14 Det første innslaget på festivalen er en dans med bakgrunnsstøy fra Vibeke Løkkebergs film Tårer i Gaza. Fire personer står nakne med ryggen til publikum, til å begynne med står de helt stille, men etter hvert begynner de å bevege seg. Bevegelsene er langsomme og kronglete; de gir inntrykk av en styrke en kraft i det kontrollerte, dempede, samtidig som de uttrykker noe tvungent en tvungen sårbarhet, en sårbarhet som strekker seg over lang tid, flere år kanskje. Tatt i betraktning bakgrunnsstøyen, er det nærliggende å tenke at det er bombingen av Gaza som danner bakgrunnsteppet for bevegelsene. Er innslaget et uttrykk for å være fanget i omgivelsene eller å være fanget i seg selv, sin egen kropp? Eller begge deler på en gang. Som en av danserne sier når hun intervjues fra scenen etter innslaget: «Our body is a reflection of what we receive from around». Tuva Hennum Foto: C.F. Wesenberg Mens bevegelsene til danserne virker å være kontrollerte og dempede, er bevegelsene i Tuvas performance «He didn't know what he was doing, except that he was sorry» hakket mer ukontrollerte og eksplosive. Tuva kommer inn på scenen kledd i ballettkjole bærende på en eske med lego. Hun kaster ut legoklossene, over seg selv og gulvet, mens hun utsier en monolog basert på teksten «Spoonface» skrevet av Lee Hall. Det er mange språklige feil i teksten, det er fordi den er ment å være skrevet av et barn, forteller hun. Performancen handler om å se alt fra et barneperspektiv. Tuva forteller at når hun jobber med en tekst på denne måten, leser hun den igjen og igjen, stryker under, velger ut passasjer, før hun setter sammen alt på nytt. Teksten kaster ut fragmenter til henne som hun setter sammen til en ny helhet. I performancen kaster hun ut legoklosser for deretter å sope dem sammen igjen. Det er lettere å kaste noe ut enn å samle noe inn, sier hun. Er legoklossene som renner over Tuva uttrykk for en verden i fragmenter? Representerer de en fremmedhet i kraft av kjemikaliene de er laget av? Legoklossene kan ses som uttrykk for det innestengte, alle de fragmentene som omgir oss og hindrer oss i å tre ut i verden som hele mennesker. Slik som i dansen, preges innslaget av en utbrytertrang, et ønske om å riste av seg det tvungne og på den måten føle seg virkelig. Er dette utgangspunktet for festivalen som helhet, trangen til å bryte fri? Er det en slik trang som setter premissene for den frie scenekunsten? I følge Tuva har den frie scenekunsten en mer åpen tilnærming til 14

15 15 kunsten enn det institusjonelle teateret. Scenekunstfestivalen er åpen for utdanninger både med og uten bachelorgrad, forteller hun: Bårdar, Skolen for samtidsdans, Nordic Black Express, Titan, NISS, Teaterhøgskolen. Å være skuespiller er ingen menneskerett, det er ene og alene opp til en selv hvor hardt man er villig til å jobbe, om man klarer å holde seg selv gående. Kunsten må være det viktigste fokuset når man skal jobbe som kunstner, ikke hva slags utdanning man har. Hva er grunnen til at jeg står på scenen, hva er det jeg ønsker å formidle? Det spørsmålet må man ikke glemme å stille seg, sier hun. Mens Teaterhøgskolen utdanner skuespillere til å gå rett inn i institusjonsteatrene der premissene for kunsten i stor grad allerede er satt, utdanner en skole som Nordic Black Express skuespillere til å i større grad sette sine egne premisser for kunsten. Kunsten lages fra bunnen av, den baserer seg ikke på et standardrepertoar. Institusjonskunst har så mye å dekke opp, mens den frie scenekunsten står friere. Den handler om det som er her og nå, det umiddelbare, sier Tuva. Dette fører i følge henne til at skuespillere innenfor den frie scenekunsten er en større del av prosessen enn i det institusjonelle teateret, med større kunstnerisk ansvar og innflytelse. De institusjonelle teatrene legger opp til at skuespilleren fyller en funksjon mer enn at han eller hun er en selvstendig medskapende, mens i den frie scenekunsten er det skuespilleren som setter premissene for selve funksjonen. Derfor er det viktig at den frie scenekunsten tør å ta sin plass. Den frie scenekunsten handler altså om å selv sette premisser for kunsten. Denne problemstillingen blir tydeliggjort til de grader i en av de siste performancene på festivalen, med tittelen «Death walk». En kvinne går over scenen med oppblåsbare sko og mens hun går blåses det luft opp til et belte hun har rundt halsen, som dermed blir strammere for hvert skritt hun tar. Slik vil hun gå helt til hun ikke får puste og besvimer, blir vi fortalt. Men det er ikke slik det ender, det sørger publikum for: det er som om folk i salen plutselig våkner idet kvinnen på scenen reiser seg og begynner å gå. Folk roper ut at performancen må stoppe, inkludert kvinnens mor som sitter i salen. Én mann på første rad sier han vil den skal fortsette, fordi han har betalt for det. Andre tror det hele er et spill. Det er vanskelig å tenke seg at det er reelt. Kan kvinnen virkelig kveles mens vi sitter og ser på? Hvor lenge må hun gå før publikum griper inn? (I dette tilfellet bare et par minutter). Tuva forteller at da hun gikk ned på do etter performancen, ble hun møtt av en dame som stod og hylgråt. Hun hadde opplevd at faren tok livet av seg for noen år tilbake, så hun fikk det rett i fleisen. Da gikk det opp for meg hvor jævlig spennende, men også potensielt farlig kunst er ved at den kan trigge i så mange retninger. Når noe uakseptabelt og galt skjer på en scene, oppstår det en nærhet, situasjonen blir håndgripelig, man kan gripe inn med egne hender. Det kan man ofte ikke i det virkelige liv; man hører i mediene om ting som skjer, barn som har det vondt, man ser rusmisbrukere på gata som står i fare for å dø, men det er så fjernt og uhåndgripelig, man trenger ikke å ta det innover seg. Hvis man derimot sitter i en sal og betrakter at noe skjer på en scene, tvinges man til å ta det innover seg. Tenk for eksempel på slakting av dyr. Mange ville ikke godtatt å se et dyr bli slaktet på en scene, men de samme personene går og kjøper kylling på Kiwi, sier Tuva. Vi glemmer at kunst handler om å fortelle sannheten, kunst er ofte like sant som det virkelige liv. Hva er det første som blir tatt vekk i totalitære regimer? Det er kunsten. Likevel tror jeg mange ser på kunst som noe uvirkelig, noe som egentlig ikke er, de glemmer kunsten idet de tar fatt på det virkelige liv igjen. Det kan virke som at det er dette, et ønske om å forene kunsten med det virkelige, som ligger til grunn for årets Scenekunstfestival og den utbrytertrangen som går igjen gjennom festivalen. Et ønske om å befri seg fra det uvirkelige og tre ut i det virkelige. Kunsten er ikke «bare kunst», den lever blant oss og noen ganger er den nesten mer virkelig enn virkeligheten.

16 Foto: Gunleik Groven Kristiane Nerdrum Bøgwald 16

17 En samtale med Kristiane Nerdrum Bøgwald om arbeidet med performancen «Tilfangetatt» vist under Scenekunstfestivalen på Caféteatret. Kristiane er skuespiller, performance-artist og medarrangør av festivalen. Julia Wiedlocha Grenseoverskridning 17 Scenen står tom og lyset er blitt dempet. Publikum summer og bestemmer seg for å rekke enda et glass i påvente av neste punkt på programmet. Du vet ikke når det inntreffer, men du merker en tilstedeværelse fra bakom publikum og en lydløs forflytning av oppmerksomheten. Hun kommer inn kledd i en rød kjole med et tørkestativ på hodet. Med en perlekrone og én rød strømpe hengt til tørk. Hun skrider frem gjennom publikum mens hun spiser kirsebær og spytter ut steinene. Tursekk på ryggen, tursko på bena. En visp festet til midjen med et rødt bånd. Hun når scenen som i transe. Hun og skyggen hennes. Hun ser inn i skyggen. Tar av seg kjolen. Jeg var i Litauen da krigen i Gaza blusset opp på ny. Det jeg opplevde som det tristeste var ydmykelsen; ydmykelsen som kommer av å bli ignorert. Jeg ble sterkt berørt av dette og ville, gjennom et scenisk uttrykk, formidle den ekstreme angsten og krenkelsen disse menneskene blir utsatt for. Det fremstod som fjernt at jeg som en dame fra Norge skulle fortelle om en krenkelse og angst som ikke tilhører meg. Det jeg derimot kan, er å relatere til en smerte som kommer fra meg selv. På samme måte som kvinnen på scenen kler av seg med en uhøytidelig enkelhet, kommer det naturlig for Kristiane å snakke om det vi andre helst vil skjule. Under arbeidet med performancen «Tilfangetatt» gikk hun inn for skrelle av seg alt lag for lag og dermed nå helt inn til kjernen av seg selv og «den følelsen som bare er helt jævlig». Det var utgangspunktet: Å fortelle historien om seg selv og dermed formidle noe som andre kan kjenne seg igjen i. Kristiane møtte Joralf Gjerstad, også kjent som Snåsamannen, under et opphold i Snåsa i forbindelse med en dokumentarfilm. Gjennom samtalen med ham opplevde hun en spesiell erkjennelse av sin egen kropp. Jeg har vært plaget med kroniske fysiske plager og sosial angst gjennom hele livet. Under samtalen med Joralf gikk det opp for meg at disse plagene kan være et

18 uttrykk for en følelse av verdiløshet. Jeg tror dette er noe mange mennesker føler, at man først får verdi når man oppnår noe. At man starter på null. Det er ved gjenkjennelsen av denne følelsen at Kristiane mener det er mulig å uttrykke slektskap til de krigsrammede. Ved å kle av seg helt inn til margen skapes det en nærhet. De ulike objektene hun har med seg på scenen gir sterke feministiske assosiasjoner. I arbeidet med performancen kom de til henne gjennom en fri assosiasjonsprosess. Jeg tenkte på gutta på skauen, opprørerne under krigen. Jeg gikk ut i skogen for å bli inspirert og spyttet blåbær rundt omkring for moro skyld slik som en kompis hadde lært meg da jeg var liten. Jeg tenkte mye på fargen rødt, revolusjonen- og opprørets farge. Og så kom tørkestativet. Jeg har lenge hatt lyst til å danse med et tørkestativ. I løpet av performancen figurerer tørkestativet både som hodepryd, hest, gitter, bur og ly. Den er et vedvarende handikap. Til og med når hun danser sitter den fast som et vedheng. Japansk Butoh-dans har vært en viktig inspirasjon. Kristiane forteller at danseformen ble til som et uttrykk for den verbale lammelsen som oppstod etter bombingen av Hiroshima. Man mistet evnen til å uttrykke seg gjennom ord, man kunne såvidt bruke kroppen og kun i små, sakte, intense bevegelser. Kristiane trente i flere uker på å gå med klesstativ på hodet. Det å balansere noe på hodet gjør noe med deg. Du føler at hvis du mister balansen, så mister du alt. Mye av spenningen lå i hva som ville skje om jeg mistet stativet under performancen. Kanskje kroppen ville ha reagert helt uventet? Det er noe man må være forberedt på. avkledd sårbarhet og et karikert, tilgjort spill være med på å problematisere muligheten for en scenisk tilstedeværelse som sådan. Er en fullstendig og umiddelbar tilstedeværelse i scenerommet overhodet mulig? Kanskje er det i ønsket om formidling og viljen til å sette noe på spill at det autentiske åpenbarer seg. Ideene om det tekkelige og feminine som livbøyer for egenverd settes på spill når kvinnen uttrykker utilslørt og rå kåthet i dansen eller når hun sitter bak tørkestativets gitter og spytter kirsebær på publikum, som en ape på utstilling. Som motsatsen til dette står den vakre og naturlige kvinnekroppen som ikke kan unnslippes. Kroppen blir stående som en grense, men det er i grenselandet at overskridelsen kan finne sted. På vei ned fra scenen stopper hun ved en kvinne fra publikum. Hun tar kvinnens hånd og legger den på sin bare mage. Kvinnen tar ikke bort hånden. I perfomance-formen spiller det umiddelbare en viktig rolle, og til tross for sin stilisering føltes de ritualpregede handlingene i «Tilfangetatt» som en aktuell situasjon i nuet, mellom performeren og publikum. Under hele forberedelsesperioden jobbet jeg alene. Jeg satt alene i den knøttlille leiligheten min og prøvde ut ting uten noen til å gi respons. Men det kan ikke bli kunst før det skjer et møte med publikum. De er med på å skape øyeblikket. Det er først da det blir en reell situasjon. Performance-læreren min fortalte meg at det ikke finnes noe som heter solo-performance, man går aldri solo i et scenerom. Det er alltid to partnere publikum og deg. Det er i den unike sceniske grunnsituasjonen at Kristiane finner en vei til kunstnerisk kommunikasjon. Likevel kan den konstante vekslingen mellom en 18

19 19

20 20

21 «When I Twerk with lots of dwarfs sometimes I feel like Miley Cirus. Otherwise I feel most like myself, with the limitations it gives me». Maia K. Siverts Maria Kjos Fonn Selvkontroll er hard valuta Født i Oslo, bor i Oslo. Debuterte i 2014 med novellesamlingen Dette har jeg ikke fortalt til noen. Deltok i P2-debatt om kvinnevold i Skrev for litteraturtidskriftet Bøygen i Gikk på Aschehougs forfatterskole Bidro i debutantantologien Signaler i Vant Stemmer sin novellekonkurranse i 2007 og Var revyskuespiller i Fossrevyen Fikk sin første novelle publisert i Har vært vokalist i ska-band. Maria Kjos Fonn (24) fra Årvoll i Oslo, har fått massiv oppmerksomhet i forbindelse med bokdebuten sin. Novellesamlingen Dette har jeg ikke fortalt til noen kom ut på Aschehoug denne høsten, og har fått jevnt over gode anmeldelser, blant annet i Klassekampen og VG. Maria har gjentatte ganger blitt trukket fram som et forfattertalent. Anmelderne er enige om at hun skriver stilsikkert, poengtert og brutalt, og da særlig om unge mennesker. Maria makter, gjennom en blanding av galgenhumor og gravalvor, å formidle mekanismene bak unge menneskers seksuelle overgrep, stalking, vold og kleptomani. Vi blir særlig kjent med unge jenter, det er deres blikk på verden som dominerer. Jentene er intelligente, men labile. I de fleste av sine syv noveller skildrer Maria aggressive og tøylesløse jenter, og er dermed blitt invitert til å skrive innlegg i Aftenposten om jentevold i samtidslitteraturen, og til å snakke om jentevold i P2. Og nå når stormen er i ferd med å legge seg, fullfører Maria Aschehougs forfatterskole, engasjerer seg i Amnesty og tar religionsfag på Blindern. Jeg møter Maria i hennes hjem på Bjølsen, der jeg blir servert vafler og svart kaffe. Maria har ikke mye røre, så det blir to vafler til hver. Hun har på seg en stilig svart kjole og på spisebordet ligger det en bunke bøker som hun «titter» litt i om dagen. Det viser seg at hun leser seg opp på bibelhistorie, jentevold og bitching. Jeg forsøker å være oppdatert, sier Maria. Har du lest historien om Samson og Dalila? Nei, er ikke oppdatert på Bibelen, sier jeg. Den bør du lese, jeg tror vi får beskrevet tidenes første oralsexscene, sier Maria. Samson sover i Dalilas fang. Artig,

22 sier jeg, og smører syltetøy på vaffelen min. Maria spør hva slags spørsmål jeg har kokt i hop. Jeg smiler stort. Intervjuet begynner, leken leker seg selv. MKS: Det går rykter om at du skriver jævlig morsomt. Og at samtlige karakterer er destruktive. Og selvopptatte. Og de forlater ikke åstedet med ære, de dør ikke med ære. Hva er det som er så morsomt med å leve på kanten, være fandenivoldsk og spise opp bevismaterialet dersom du er «klepto»? Maria: Det morsomme med å leve på kanten, er at det må være morsomt. Du kan klare deg uten humor i et velordnet liv, men hvis du ikke har humor når alt går til helvete, er det bare kjipt. Galgenhumor er kanskje den viktigste humoren vi har, fordi den hjelper oss å holde ut. MKS: En av hovedpersonene dine, hun i «Småting», er kleptoman og tar kondomet fra mannen sin første gang de møtes, for så å få bruk for det senere på kvelden. Er stjeling mer morsomt enn galskap i liten skala? Hvordan vet hovedpersonene dine om deres galskap er «in» eller ikke? Hvordan blir relasjonen mellom han og hun påvirket av hennes stjeling? Maria: Et spørsmål av gangen nå. For å svare på det siste, så blir mannen hennes mer og mer stresset av at hun stjeler, fordi de er småbarnsforeldre og har et liv å beskytte. Så han begynner å overvåke henne og ransake tingene hennes, og til slutt kan man spørre seg hvem det egentlig har klikka for. MKS: Hvor viktig er penger for hovedpersonene dine? Hva slags klassebakgrunn har de? Har noen av dem foretatt en klassereise, og hva tror du de stemmer? Maria: Penger er viktig for alle og hvis man ikke er klar over det, er det fordi man har nok. I novellen «Bare ikke aleine» er hovedpersonen alenemor, og hun sliter med å få det til å gå opp. Men i disse novellene er sosial kapital vel så relevant som økonomisk. Selvkontroll er hard valuta i dagens samfunn og så godt som samtlige av karakterene mine har dårlig med det. Dette gjør flere av dem til tapere. Klassereise er nok ikke riktig ord, men det er viktig å understreke at karakterene mine, som skammer seg over det meste, har noe de er stolte av. Det kan være en kjæreste, et utseende eller en jobb. Og dette er ting de for alt i verden ikke vil miste. Jo mindre du har, jo mer desperat opptatt kan du bli av å beskytte det, og det kan virke mot sin hensikt. Hva de stemmer har de derimot aldri fortalt meg. MKS: Hva gjør du når du er blakk? Hadde du lekepenger da du var liten? Ville du bli rik da du var liten? Hvor liten var du egentlig? Maria: Når jeg er blakk, skrur jeg på sjarmen. Jeg har fortsatt lekepenger. Jeg var et veldig voksent barn, heldigvis gikk det over og jeg har tatt igjen siden. MKS: Hva møtes de som står utenfor samfunnet og utenfor normalen med? Blir de ivaretatt? Maria: For dårlig. Folk har fortalt meg at de gangene de har vært aller mest nede, har de blitt behandlet av hjelpeapparatet på det aller mest respektløse. Og det er jo selvsagt da man takler det dårligst. Det er også et voldsomt konformitetspress blant unge mennesker i dag, og det vil jeg tro kan gjøre det enda vanskeligere for de som ikke passer inn. Gjør noen det, forresten? Vi ser jo at psykiske lidelser blant unge mennesker, særlig jenter, øker i takt med kravene til streithet. Mange lever i den villfarelsen 22

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Frank Andersen Arendal, Norge, 2003

Frank Andersen Arendal, Norge, 2003 Frank Andersen Arendal, Norge, 2003 Copyright Frank Andersen Utgiver: Ildsjelen Melkedammen 13 4844 Arendal Tlf. 37025579 www.ildsjelen.no Trykk: Allservice AS Omslagsdesign: Henning Jon Grini ISBN 82-996312-1-1

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

"Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid

Nytt liv, nye muligheter - incestutsatt og gravid "Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid Maria er 31 år og gravid for annen gang. Hun er gift og har en sønn på 1 1/2 år. Hun ble utsatt for incest fra faren da hun var barn. Moren tror henne

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

Skjønnhet og helse det ytre og indre

Skjønnhet og helse det ytre og indre Skjønnhet og helse det ytre og indre SIFO 2011 Oppdragsrapport nr. 1-2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no Takk til alle som

Detaljer

Bitten Schei og Elisabeth Rønnevig (red.) Vilje til endring. Sosialt Entreprenørskap på norsk

Bitten Schei og Elisabeth Rønnevig (red.) Vilje til endring. Sosialt Entreprenørskap på norsk Bitten Schei og Elisabeth Rønnevig (red.) Vilje til endring Sosialt Entreprenørskap på norsk Bitten Schei og Elisabeth Rønnevig (red.) Vilje til endring Sosialt entreprenørskap på norsk Redaktører: Bitten

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

Atrium. Studentmagasinet for Humanistisk fakultet UiB nr. 1 2010 18. årgang

Atrium. Studentmagasinet for Humanistisk fakultet UiB nr. 1 2010 18. årgang Atrium Studentmagasinet for Humanistisk fakultet UiB nr. 1 2010 18. årgang Atrium Det humanistiske fakultet Sydnes plass 9 5007 bergen 55 58 20 79 atrium@uib.no http://atrium.uib.no Atrium kjem ut to gongar

Detaljer

VI TRENGER HVERANDRE. NR. 2-2012 Utgitt av Støttesenter mot Incest Oslo www.sentermotincest.no. Kroppen nr. 1. ikke Stikka 2-2012 1

VI TRENGER HVERANDRE. NR. 2-2012 Utgitt av Støttesenter mot Incest Oslo www.sentermotincest.no. Kroppen nr. 1. ikke Stikka 2-2012 1 VI TRENGER HVERANDRE NR. 2-2012 Utgitt av Støttesenter mot Incest Oslo www.sentermotincest.no Kroppen nr. 1 ikke Stikka 2-2012 1 INNHOLD Redaktør s. 4 Noen øyeblikk med Fabian Stang s. 6 Tannlegene har

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Høyeste Mester Ching Hai en kort biografi... 7 Mysteriet med verden hinsides... 10 Et foredrag holdt av Høyeste Mester Ching Hai den 26. juni 1992,

Detaljer

SAMTALER MED LIVET. 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no

SAMTALER MED LIVET. 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no SAMTALER MED LIVET 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no Innhold Innledning... 1 Besøk av Livet... 2 Fornuften... 5 Illusjoner... 8 Nuet... 11 Frykt... 15 Egoet... 19 Speilet...

Detaljer

Hektet på falsk kjærlighet

Hektet på falsk kjærlighet Hektet på falsk kjærlighet Liv Køltzows roman «Hvem har ditt ansikt» belyst gjennom begrepet Det falske selvet Tina Skog Hovedoppgave ved Psykologisk institutt Universitetet i Oslo Våren 2013 Sammendrag

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang ERBRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENT Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.2/2006 Pris NOK 70,00 8.årgang FOR VEKKELSE OG REFORMASJON Oppvekket

Detaljer

«Ja visst ble livet annerledes» Erfaringer og tanker om å leve med en ervervet hjerneskade

«Ja visst ble livet annerledes» Erfaringer og tanker om å leve med en ervervet hjerneskade «Ja visst ble livet annerledes» Erfaringer og tanker om å leve med en ervervet hjerneskade Illustrasjoner av Eldbjørg Ribe Kirsten Sæther (red.) KReSS Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus Hefter

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

SETT ENSOM GUTT 5 AV KVINNE 64

SETT ENSOM GUTT 5 AV KVINNE 64 UNICEF_for dagbladetv2.indd 1 10/26/09 1:27:42 PM Ann DAGBL MAG.:Layout 1 26.10.09 12.42 Side 3 ENSOM GUTT 5 SETT AV KVINNE 64 Foto: Tine Poppe Det er lov å vise at man bryr seg. Ikke er det spesielt krevende

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Essay om Endring /An essay about change

Essay om Endring /An essay about change Essay om Endring /An essay about change Sammendrag Essayet er en tilnærming til fenomenet endring, slik det kan forstås som en naturlig og meningsfull hendelse som oppstår når mennesker møtes. Utgangspunktet

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

SOSIAL ANGST IRONIGENERASJONEN STYRKEN I SÅRBARHETEN HADDY NJIE OM: Nr 1 2015

SOSIAL ANGST IRONIGENERASJONEN STYRKEN I SÅRBARHETEN HADDY NJIE OM: Nr 1 2015 Nr 1 2015 HADDY NJIE OM: SOSIAL ANGST IRONIGENERASJONEN STYRKEN I SÅRBARHETEN Hvordan forsørger man tre små barn som papirløs mor? Mona har måttet lære svaret. Les hva småbarnsfar Petter Nyquist opplevde

Detaljer

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9. God Jul!

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9. God Jul! Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9 God Jul! Innhold Leder Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14

Detaljer