KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2010 ØKONOMIPLI4N FOR PERIODEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2010 ØKONOMIPLI4N FOR PERIODEN 2010-2013"

Transkript

1 KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 21 ØKONOMIPLI4N FOR PERIODEN Årsbudsjettet er første år i Økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Rådmannens forslag framlagt til formannskapets behandling I i

2 213, ØKONOMIPLAN FOR ÅRSBUDSJETT 21 ER FØRSTE ÅRET I Ø.P. INNLEDNING. Til tross for stramme rammer, rår optimismen i KrØdsherad. Politikere og administrasjon har sammen klart å prioritere bruken av våre midler på en slik måte at våre innbyggere får gode tjenestetilbud op alle hold, samtidig som det skjer mye på investerings- og vedlikeholdsfronten. Forslaget til Økonomiplan for perioden 21 med årsbudsjett for 21, tar sikte på å videreføre det tjenestetilbud kommunen har klart å bygge opp. Dette i henhold til klare politiske signaler. Det er imidlertid foreslått å stille noen stillinger i bero for året 21. Disse framgår spesielt under hver sektor. Sektorenes rammer for 21 er Økt noe i forhold til Økte oppgaver og kostnader for tjenester vi kjøper. En del andre tilleggsoppgaver må løses innenfor sektorenes rammer uten tilførsel av friske midler. Kommunen sliter hele tiden med å videreføre driften på dagens nivå. Det er hovedsakelig Økte lønnskostnader som fører til disharmoni mellom inntekter og utgifter. Ca 7% av kommunens årsbudsjett er bundet opp i lønn og lønnsrelaterte kostnader. Dette er helt naturlig for en bedrift som skal drive tjenesteproduksjon basert på menneskelig ressursinnsats. De årlige inntekter fra staten tar ikke i tilstrekkelig grad høyde for å dekke de økte lønnskostnadene og kostnader i forbindelse med nye pålagte oppgaver. Dette medfører gjentatte behov for omstruktureringer og innstramminger, ikke økt tjenesteyting som det blir signalisertfra statlig hold. KS har ved flere anledninger advart mot forventningspresset som skapes av nasjonale politikeres løfter på vegne av kommunesektoren, uten at sektoren tildeles tilstrekkelig med midler til å løse oppgavene. For året 29 er det fra statlig hold lagt til grunn en nedjustert defiator (lønns- og prisvekst)på 4,1% (Justert nedfra 4,5% ved framleggelse av tiltakspakken for 29). For Krødsherad kommune utgjør bare lønnsoppgjøret en utgiftsvekstvekst på ca. 3 mill. kroner. Total Økning i frie inntekter er ca. 4,4 mill. Utfasing av m.v.a. kompensasjon fra driftsbudsjettet sammen med kostnader i forbindelse med økte oppgaver dekkes ikke opp av resterende økning i frie inntekter. Iforhold til årsbudsjett for 29 har vi også redusert bruken avfondsmidler og Everksrenter i årsbudsjettetfor 21. Det legges opp til ytterligere reduksjon i denne bruken utover i hele Ø.P. -perioden. Utviklingen tilsier således fortsatt at sektorene må ha høyt fokus på bedre ressursutnyttelse innenfor eksisterende rammer. 2

3 KrØdsherads største utfordring har i flere år vært nedgang i befolkningstallet.. Ved telletidspunkt (som etter nye regler legges til grunn for 21 budsjettet) har vi en nedgang i befolkningstallet sett iforhold til med 1 personer, og sett i forhold til samme telletidspunkt i 29 med 6 personer. (fødselsunderskudd 4 og netto utflytting 2). Den store turistutbyggingen som har foregått på Norefjell, forventes på sikt å gi Økt tilflytting til kommunen. Når denne virkningen kommer er imidlertid fortsatt usikkert. Det har imidlertid de aller siste årene vært stagnasjon i nedgangen, noe som må sies å være positivt. For Ø.P. perioden er befolkningstallet videreførtpå samme nivå som pr KrØdsherad kommune fortsetter å legge til rette for at bygda skal få flere innbyggere. Bolyst prosjektet, som ble iverksatt i januar 28, har fått en bra form og blitt godt mottatt av både gamle og nye innbyggere. Tiltak rettet mot ungdom, spesielt med hensyn på arbeidsmarkedet er igangsatt og vil bli videreført. Arbeid rettet mot bolyst og stedsattraktivitet, med spesiell vekt på Økt bosetting, Økt trivsel og Økt delaktighet, vil bli videreført i form av et eget prosjekt som det, i samarbeid med fylkeskommunen, omsøkes midler tilfra KRD. Stedsutviklingstiltak videreføres både på Noresund og KrØderen. Det satses på å gjøre bygda vår attraktiv, og skape trivsel for innbyggerne. Kommunen disponerer små fondsmidler og har et stramt driftsbudsjett. Dette tilsier at en må være forsiktig med investeringer som belaster de årlige driftsbudsjett med rente- og avdragskostnader. Fra rådmannens ståsted er det gledelig å se at kommunen vår rår over vesentlige verdier som vi alle har etfelles ansvarfor å ta vare på. o KrØdsherad kommune har mange flinke medarbeidere som klarer å opprettholde en imponerende arbeidsinnsats og kreativitet. o Vi har innbyggere som bryr seg om fellesskapet og som har forventninger til kommunen. o Vi har også mange aktive tillitsvalgte i lag og foreninger o Vi har et flott samarbeid mellom politisk og administrativt nivå i kommunen. Alt dette gir gode odds om enfruktbarframtidfor bygda vår. Kommunen må hele tiden være en organisasjon som utvikler seg i takt med de krav som sentrale og lokale myndigheter stiller. Fortsattfokus på bedret ressursutnyttelse er viktig for å opprettholde dagens tjenestetilbud iframtiden. Noresund Marit Lesteberg Rådmann. 3

4 mindreforbruk ORGANISERING AV BUDSJETT OG ØP-ARBEIDET. Arbeidet med årsbudsjett 21 og ØP er en videreføring av de prinsipper som ble lagt til grunn for året 29 og ø.p.-perioden Prinsippet med rammebudsjettering er videreført. Budsjettarbeidet i formannskapet startet Møtet hadde følgende innhold. o Gjennomgang av kommuneproposisjonens hovedtrekk. o Gjennomgang av kommunale vedtak som påvirker økonomien. o Oversikt over skatteinntekter og inntektsutjevning t.o.m. mai 29. o Oversikt over sektorenesforbrukfram til dato for arbeidsmøte. o Foreløpig oversikt over sentrale inntektsoverføringer (BØrre Stolp modellen). o Presentasjon fra sektorene, positive trekk og utfordringer. Formannskapet la i ovennevnte møte følgende foreløpige signaler til grunn for 21 budsjettet Lønnsbudslett. o Oppmykning i forhold til bestemmelsen om fast øvre stillingsramme synes o.k. under forutsetning av at total årlig lønnsramme ikke overstiges. o LØnnsbudsjettet i henhold til bemanningspian for sektoren vurderes benyttet i stedet for budsjettering på stillingsinnehaver. Administrasjonen utarbeider kostnadsberegnet alternativ tilformannskapets første ordinære budsjettmøte Forskjellen mellom dagens alternativ med budsjettering på stillingsinnehaver og alternativ budsjettering ut fra bemanningsplan må framgå. Justering av sektorens rammer, grunnlag og gjennomføring. o Tilformannskapets første budsjettmøte utarbeider administrasjonen en kostnadssatt oversikt over endringer som får økonomisk betydning for sektorene siden forrige budsjettprosess. a) Endringerfor 21 vedtatt på sentralt hold. b) Politiske vedtak i Krødsherad kommune. c) Reduserte sektorkostnader. d) Reduserte sektorinntekter e) Økte sektorinntekter. Overføring budsjett. o Problemstillingen ble drøftet, det ble ikke trukket noen endelig konklusjon. Det synes å være enighet om at denne mulighet vil være fordelaktig, men kommunens økonomiske situasjon er fremdeles så stram at gjennomføringen er vanskelig. Administrasjonen arbeider videre med problemstillingen farm til formannskapets budsjettmøte i september måned. 4

5 Rammer for 21. o Med utgangspunkt i oppstartmøtets gjennomgang ble det foreløpig ikke gitt noen signaler om kutt i rammene til sektorene. Budjsetteringen for 21 startes således opp med utgangspunkt i gjeldende rammerfor 29. Den videre budsjettprosess ble fastlagt som følger: o Mai 29 Stortingets kommuneproposisjon foreligger. o 8/6 29 BudsjettdrØftinger med formannskapet, forutsetninger for budsjettarbeidet. o August 29 Sektorene utarbeider budsjettgrunnlag. o 1. uke september Sektorvise budsjettmøter. (uke 36) Sektorene /økonomisjef og rådmann. o 2. og 3. uke sept. Administrativt budsjettarbeid. o Arbeidsmøte budsjett (med utvidet formannskap). o Statsbudsjettetforeligger o ArbeidsmØte budsjett (med utvidet formannskap). o Okt./nov. Administrativt budsjettarbeid. o Endelig budsjettmøte i formannskapet. o Endelig budsjettmøte i kommunestyret. o Desember 9 Administrasjonen utarbeider endelig detaljbudsjett. Budsjettarbeidet ble gjennomført i henhold til ovenstående plan fram til Formannskapet og administrasjonen var i dette møtet enige om at det var ytterligere behov for avklaringer iforkant av endelig budsjettbehandling i formannskapet. o Formannskapets endelige behandling ble således fastsatt til o Kommunestyrets sluttbehandling ble fastsatt til Budsjettrundskriv til sektorene. På grunnlag av ovenstående ble budsjettrundskriv oversendt sektorene Rundskrivet ga tilkjenneformannskapets signaler i oppstartmøte 8.6, samt framdriftsplan som ovenfor. I tillegg ble sektorene anmodet om å utarbeide en egen oversikt over utgzftsbehov i driftsbudsjettet utover rammen. Disse behov skulle kostnadsberegnes og prioriteres av sektorene. Det skulle også utarbeides en kortfattet begrunnelse for behovene. Budsjettrundskrivet inneholdt også en oversikt over sentrale myndigheters signalerfor hver enkelt sektor, samt siste års kommunale vedtak som har betydning for farmtidige budsjetter. Sektorene ble også forelagt en foreløpig oversikt over investeringsprosjekter i henhold til tidligere ØP, samt nye prosjekter for vurdering. Det ble anmodet om en foreløpig kostnadsberegning og prioriteringsforslag for prosjektene. 5

6 MÅLSETTING FOR ØKONOMIPLANPERIODEN. Skape forutsigbar og stabil drift. Både innbyggere, politikere og tilsatte vil over tid tjene på stabilitet i drifta. Den langsiktige planleggingen er vanskelig, grunnet svært stramme Økonomiske rammer. Det må kontinuerlig vurderes strukturelle endringer for å imøtekomme Ønsket om å opprettholde tjenestetilbudet. Organisasjonen må være forberedt på omstilling i takt med de krav nasjonale myndigheter stiller. Driftsbudsjettet har nå i flere år vært tilført midlerfra KrØdsherad Everk (jfr. kommunens eierandel i Ramfoss Kraftiag). Dette fordi det er Ønskelig å opprettholde driften på dagens nivå. KrØdsherad kommunestyre har i 29 fattet slikt vedtak i forbindelse med godkjenning av everkets framtidige investeringsoppgaver: Kommunestyret gir sin støtte til E-verkets framtidige investeringer, jfr. E verksiyrevedtak i sak 2/8, men Everket må finansiere dette innenfor de rammer som nettdriften dekker. Nettdriften er skilt ut som eget regnskap. I tillegg kommer forholdsmessig andel avfinansinntekterfra omsetning. Evt. kommende investeringer utenfor nettvirksomheten (eks. oppkjøp i Ramfoss) hører ikke med til nettdriftsregnskapet. Resterende del av overskuddet forventer eieren å kunne ta ut som renteinntekt på ansvarlig lån og utbytte. Vedtaket tilkjennegir klare signalerfra eier omforventet årlig uttak av midler. Samsvar mellom drifisutgifier og drifisnivå. Kommunen har gjennom flere år, i likhet med mange andre kommuner, hatt et driftsnivå som ikke har samsvart med de løpende inntektene. Jfr. ovenstående om tilførsel av midler fra KrØdsherad Everk (kommunens Ramfossandel). Dette har ført til redusert fondsoppbygging og gir således uheldige virkninger på sikt. Det er klare signalerfra politisk hold om at det ikke er Ønskelig å redusere tjenestetilbudet. Det er således høyst nødvendig å vurdere muligheterfor å Øke inntektsgrunnlaget vesentlig i løpet av 4-års perioden. Følgende retningslinjer gis for ø.p -perioden. ÅR 1(21). o Årsbudsjettet legges i. o Renteinntekter fra ansvarlig lån KrØdsherad Everk, stort kr. 35. mill., beregnes med rente NIBOR +,5% og benyttes fullt ut i drift. Beregnet renteinntekt for 21 er kr. 1.4.,- (3,5% +,5%) o Eier forventer tilførsel av utbytte fra KrØdsherad Everk i henhold til kommunestyrets vedtak i K-sak 126/8. Utbyttet tilføresfondsreserven. o KrØdsherad kommune benytter kr fra disposisjonsfond inn i driften for 21. o Sektorene anmodes om en forsiktig bruk av rammen. 6

7 MÅLSETTING FOR Ø.P. FØLGENDE 3 ÅR ( ). ÅR. 211 Det utarbeides et budsjett i balanse. For å oppnå dette benyttes; o fondsinidler, begrenset oppad til kr. 75., inn i driften. o renter av ansvarlig lån KrØdsherad Everk tilsvarende NIBOR +,5% inn i driften. o Arlig utbytte fra KrØdsherad Everk tilføres fondsreserven. ÅR 212 Det utarbeides et budsjett i balanse. For å oppnå dette benyttes; o renter av ansvarlig lån KrØdsherad Everk tilsvarende NIBOR +,5% inn i driften. o Arlig utbytte fra Krødsherad Everk tilføres fondsreserven. ÅR 213 Det utarbeides et budsjett inedfondsavsetning, stor kr. 5. o Årlig utbytte fra KrØdsherad Everk tilføresfondsreserven. Mulighet for overføring av ubrukte midler. Det har i lengre tid vært Ønske, så vel fra administrasjonen som fra politisk hold, om mulighet til overføring av ubrukte midler fra sektorenes rammer. Dette erfortsatt en målsetting for framtiden. Sektorene kan imidlertid ikke påregne overføring av oppsparte midler på nåværende tidspunkt. Det synes nødvendig at KrØdsherad kommune har mulighet til å budsjettere med en årlig avsetning på kr. 3 mill, før slik overføring kan godkjennes. Anmodning om forsiktig bruk av rammebevilgning. Sektorene i KrØdshe rad kommune viser en svært god budsjettdisiplin, noe som er viktig i stramme økonomiske tider. Dette har medført at vi har klart å holde de totale budsjettrammer. En videreføring av gode holdninger og god budsjettdisiplin erfortsatt viktig for at vii fellesskap skal nå økonomiplanperiodens målsetting. En god laginnsats, som gir positive Økonomiske resultater, vil på sikt gi oss alle bedrede vilkår. 7

8 BUDSJETTPRINSIPP. o økonomiplan drift er videreført uten justeringer på utgifts- og inntektssiden de tre siste år. Dette med følgende begrunnelse: Erfaringsmessig tilsvarer utgiftsøkning på lønnsbudsjettet og pålagte tilleggsoppgaver at kommunen i aller beste fallfår inndekket disse kostnader via økning i frie inntekter. Justeringer blir således lite reelle, og det synes mer hensiktsmessig bare å foreta disse i ø.p. -periodens år]. o Justeringer i forhold til bruk avfondsmidler og renteinntekterfra ansvarlig lån KrØdsherad Everk vil også bli foretatt årlig for år], i henhold til målsetting for ø.p. perioden. NETTOB UDSJETT. økonomiplan og årsbudsjett er satt opp etter netto rammerforfølgende områder. Sentraladministrasjonen ogfellestiltak, herunder også kirker og kultur. Oppvekst, herunder musikk, og kulturskole. Helse og omsorg NAV Teknikk, næring og miljø, herunder landbruk og NVA. Frie inntekter. Finanskostnader og inntekter 8

9 SEKTOROVERGRIPENDE FORUTSETNINGER FOR ÅRSBUDSJETT OG ØP. Inntektssiden For årsbudsjettet 21 er inntektssiden lagt inn i henhold til statsbudsjettforslaget. Det er ikke foretatt nedjusteringer av skatteanslaget. For ØP- perioden Det viser seg årlig at det er svært vanskelig å legge en realistisk Økonomiplan for driften for kommende 4-års periode. Økte kommunale oppgaver i henhold til statlige vedtak som må gjennomføres på virker hele tiden forutsigba rheten. Varierendefullfinansiering av disse oppgavene er med på å skape usikkerhet, og påvirker hele tiden ïnuligheten for å videreføre eksisterende tjenestetilbud. Politiske signaler om at kommunen skal opprettholde tjenestetilbudet til våre innbyggere er fortsatt lagt til grunn for Økonomiplan drift i perioden Økonomiplan drift er videreført lik år 21, liten justeringer både på inntekts- og utgiftssiden. Utgiftssiden. LØnn svekst For årsbudsjettet 21 Reell lønnsvekstfra 29 og kjente opprykk i 21 er lagt inn fullt ut. I tillegg er lagt inn følgende disposisjonsposter til lønnsoppgjøret for 21: Forventet kostnadsvekst lønn totalt: kr Forventet kostnadsøkning pensjon: kr For Ø.P.-perioden Økonomiplan drift er videreført lik år 21, uten justeringer både på inntekts- og utgiftssiden. Pensjonskostnader. Netto pensjonskostnad er budsjettert med 13 %. I tillegg kommer avsetninger under lønn og lønnsrelaterte kostnader (jfr. kommentar lønn) for å ivareta økte pensjonskostnader relatert til lønnsoppgjøret. Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift er lagt inn med 14,1 % i henhold til Stortingets vedtak for vårt om råde. Rente- og avdragsutgifter. Rente- og avdragsutgifter er lagt inn for alle vedtatte låneopptakpr. 21 med 4%. 9

10 Forsikringer. Forsikringspremier er lagt inn i henhold til dagens avtaler. Energikostnader IStrØmkostnader. Energikostnader er lagt inn i henhold til kjente kostnader for kjøp av biobrensel, samt flytende strømpriser fra KrØdsherad Everk. Det er foretatt en samordning av tidligere kostnader til strøm og olje og overføring av disse til biobrenselkostnad ved de anlegg som omfattes av ny oppvarming fra biobrensel. Prisvekst for Øvrig. Gjennom flere år har en presset kommuneøkonomi ført til at vi ikke har klart å kompensere for prisveksten generelt. Det forutsettes at sektorene dekker opp prisvekst innenfor egne sektorrammer. 1

11 SEKTOROVERGRIPENDE STYRINGSSIGNALER. Bruk av stillingsressurser. Arsbudsjettene vedtas med en Øvre ramme for faste stillinger i den enkelte sektor. Administrasjonen gis fullmakt til å benytte disse stillingsrammerpå den måte ledergruppen og sektoren til enhver tid finner best tjenelig for å oppnå en rasjonell og Økonomisk organisasjon med fokus på god tjenesteproduksjon. For oppvekstsektoren gjelder følgende: Årsbudsjettet vedtas med en veiledende ramme for faste stillinger. Administrasjonen gis fullmakt til å benytte disse stillingsrammer og sektorens totalramme på den måte sektoren til enhver tid finner best tjenelig for å oppnå en rasjonell og Økonomisk organisasjon med fokus på god tjenesteproduksjon. Lcerlinger KrØdsherad kommune skal, innenfor vedtatte sektorrammer, tilrettelegge for bruk av lærlinger. Lærlinger skal inntas, og inngå som del av grunnbemanningen i den stillingsprosent som til enhver tid godkjennes i henhold til opplæringslovens bestemmelser. Kompetanseutvikling. Det er avsatt kr. 1. årlig i Ø.P.-perioden som en samlepott til kompetanseheving. Rådmannens ledergruppe foretar prioriteringerfor bruken av disse, og avlegger årlig rapport i årsmeldingen. I tillegg til disse kommunale midler søkes eksterne kompetansemidler der dette er mulig. Lederutvikling. Kommunen er en stor organisasjon i stadig endring, noe som krever endringsbevisste ledere. Det er behov for midler til videreutvikling av våre ledere. Det er ikke avsatt midler spesielt til dette formål, og prioritering må således skje innenfor de årlige avsetninger av kompetansemidler. 11

12 DRIFTSBUDSJETT FOR PLANPERIODEN. SEKTOR i SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESTILTAK. Administrasjonen omfatter kommuneadministrasjonen i alle sektorer og sentraladministrasjonen, Økonomiavdelingen, servicekontortjenesten og kulturadministrasjonen. I henhold til vedtatt kommuneplan for sektorene er det sektorovergripende mål som følger: Sikre at alle våre innbyggere mottar gode kommunale tjenester All virksomhet skal drives-, og tjenester skal gis i henhold til gjeldende lover, forskrfter og nasjonale føringer. Sikre riktig og best mulig kvalifisert arbeidskraft. Sikre ansatte ajourføring av kunnskaper og nødvendig etterutdanning. Føre en personalpolitikk som bidrar tilforutsigbare og mest mulig sikre arbeidsplasser. Utvikle gode ledere på alle plan, og gi ledere tilstrekkelig tid til ledelse. Sikre at alle arbeidstaker bidrar til positiv utvikling av egen arbeidsplass. Sikre godt og helhetlig IKT-arbeid i hele organisasjonen. Utvikle enfieksibel organisasjon med tverrsektorielt og virksomhetsoverbyggende blikk. KrØdsherad kommune skal være en JA-bedrift. All drift skal skje med fokus på HMS. Være en pådriverfor helse- og trivselsfremmende tiltak i hele organisasjonen. Opprettholde og utvikle nødvendig beredskap i hele organisasjonen. Sikre løpende vurdering av behov for samarbeid med andre kommuner/regioner. For å nå disse målene skal vi i kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår av vedtatt kommuneplan sektorovergripende del, med evt. nødvendige endringer. I økonomiplanperiodens år i skalfølgende gjennomføres. Ferdigstillelse revidering av kommuneplanen. Foreta ny taksering av eiendomsskattgrunnlag for verker og bruk. Lederutvikling og organisasjonsutvikling som gir tid til ledelse av en organisasjon i endring. Utarbeide planer og gjennomføre kompetanseheving for ansatte. Videreutvikle informasjonsflyten i organisasjonen. Videreutvikle hjemmesiden med lyd og nyheter. Vurdere felles merkantiltjeneste på tvers av sektorene. Delta i felles markedsføring av region Midt-Buskerud. Arbeide for bedret samarbeid mellom reiselivsaktørene. 12

13 Oppgradere kommunens regnskapssystem i fellesskap med kommunene i Midt- Buskerud. Videreutvikle Økononiske rapporteringsrutiner. Utarbeide rutiner for løpende budsjettjustering. Delegeringsreglementet med Økonornireglement oppjusteres i henhold til politisk slyringsmodell. Vurdere bruk av kommunens boligmasse. Videreføre rvdding langs veiene, og arbeide for bruk av trevirket. Bemanning. (Totalt antallfaste stillinger Øvre ramme 1,4) Renhold KrØderen samfunnshus er p. t. timebasert, Bemanningen i sentraladministrasjonen med kommnunekassa opprettholdes på samme nivå somfor 29. Personalsjefen har hovedansvar for overordnet og samordntpersonalarbeid i hele kommunen. Førstekonsulentstillingen har bl.a. hovedansvaretforforberedelse og etterarbeid til politiske møter, kommunens hjemmnesider, informasjonsjlyt i organisasjonen og løpende oppgaverfor rådmannen. Kommunekassas økonomisjef og regnskapssjef bistår både rådmann og sektorledere i løpende budsjett- og regnskapsoppfølging. Hovedansvaret for lønn, løpende regnskapsføring og skatt ligger også til kommunekassa. Servicekontorfunksjonen utøverførstehåndskontakt med publikum i skranke og sentralbord, har ansvarfor sentralarkiv for hele kommunen, administrerer oppgaver på kulturområdet, herunder kontakt med og tilrettelegging for lag, foreninger, ungdomsklubb m. ni. Interkommunalt samarbeid. KrØdsherad kommune deltar i: o Regionsamarbeidet for Midt-Buskerud sammen med kommunene Sigdal, og Modum. o Regionsamarbeidet for Vestregionen, herunder Osloregionen. o Fjellregionsamarbeidet i Sør Norge. o Kollektivtrafikkselskapetfor Buskerud. Prosjekter Bolyst oj stedsattraktivitet. Bolystprosjektet ble startet opp i januar 28 med 6% stilling. Stillingen er fra august 29 redusert til 4%. Prosjektet er i første omgang planlagt ut året 21.. Finansieringen er partnerskapsmnidler, fvlkeskommunalt tilskudd til næringsutvikling og egen innsats. Jnformnasjonspakke til nye innbyggere er utarbeidet, og kontakter etablert, dette videreutvikles i ø.p. -perioden. Prosjektstillingen har også ansvarfor oversikt og informnasjon vedr. ledige boliger, denne oversikt videreutvikles. Arbeid med å presentere bedrifters utdanningsbehov overfor egen ungdom vektiegges. 13

14 Høsten 29 utarbeides prosjektsøknad for bolyst og stedsattraktivitet sammen med Buskerud fylkeskommune. Hvis kommunen får godkjent dette prosjektet, vil stillingen måtte utvides, og styringsgruppe oppnevnes. Frivillighetssentral. KrØdsherad kommune Ønsker å arbeide for etablering avfrivillighetssentral i ø.p. perioden. POLITISK STYRING. Omfatter det sentrale politiske apparat med formannskap og kommunestyre. Den politiske modell med at formannskapet også fungerer som hovedutvalg for sektorene og som planutvalg, administrasjonsutvalg og klientutvalg videreføres. Administrasjonen skal tilrettelegge for politisk styring av kommunens utvikling gjennom utarbeiding av forslag til rammer, planverk og retningslinjer. Dialogmøter hvor administrasjonen tilrettelegger og presenterer kommende saker av politisk betydning videreføres. Det gjennomføres 2 møter i året (vår og høst) Det legges her opp til en dialog mellom politikere og administrasjon med den hensikt at sakene skal få best mulig utrednings- og beslutningsgrunnlag. Kryllingakademiet tilføres årlig bevilgning til drift kr. 15.,-. Årlig arrangementsbevilgning tilføres med kr. 3.,-. Det forutsettes at det tas inngangsbillett ved arrangementene og at inntekten kan nyttes til økt arrangementsbudsjett. KULTUR MED KIRKER. I henhold til vedtatt kommuneplan er målsettingen som følger: Tilrettelegging for det levende åpne rom og sosiale møtesteder. Styrke kulturtilbudet i Krødsherad. Sikre bibliotektjenester til hele befolkningen. Tilrettelegge for og styrke ungdomsarbeidet. Tilrettelegge for voksenopplæring. Støtte opp om frivillige organisasjoners arbeid. Tilrettelegge for friluftsliv og helsefremmende aktivitet. Tilrettelegge for drift av kirkelig fellesråd. For å nå disse målene skal vi kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår av vedtatt kommuneplan, med evt. nødvendige endringer. 14

15 Kultur. I økonomiplanperiodens år i skalfølgende gjennomføres: ViderefØre driftsnivået fra 29 med; Tilrettelegging for gratis bruk av samfunnshus og idrettsanlegg for innenbygds lag- ogforeningerpå ukas virkedager.. Støtte opp om frivillige organ isasjoners tiltak og arrangement. ViderefØre bibliotektjenester på dagens nivå med hovedbibliotek på Krøderen og filialen på Noresund. Drifte kommunal ungdomnsklubb. Videreutvikle tilbudet tur/kulturstier med tilhørende digitalt kart. ViderefØre tilskudd til preparering av ivsløyper og turløyper i bygda. Møteplass for gamle og unge Kryllingakademiet videreutvikles. Tilskudd til stiftelser. Driftstilskuddet til stiftelsene videreføres som for 29. Bemanning. Kultur er pr. 29 ingen egen etat, men er lagt under sentraladministrasjonen ved rådmannen. Rent budsjettmnessig er 4% av stilling tilhørende servicekontoret utgiftsført under kultur. Denne stillingen har ansvaret for det kulturarbeid som utføres fra rådmannskontret. Stillingen dekker også somnmnerbemanning ved turistkontoret i perioden juni- september. I tillegg har folkebibliotek og skolebibliotekene til sammen 75% stilling. Dessuten,25% ungdomsklubbleder. For 21 er denne bemanningen videreført. Hvis aktivitetsnivåetpå området kultur skal økes, må dette også få konsekvenser for bemanningen, og må således vurderes årlig i årsbudsjettsammenheng i hele Ø.P. perioden. Ledelsen av musikk- og kulturskolen er tillagt sektorleder for oppvekst.. Kirker. Tilskudd til drift av kirkelig fellesråd er de senere år bare økt med reell regulering av lønnskostnader. Krødsherad kommune bevilget i 28 tilskudd til 8% stilling for kirkegårdsarbeider. Stillingen er avfellesrådet utvidet til 1% ved tidligere års budsjett. Dette er ikke kompensert for hittil. Heller ikke for 21 er denne stillingssøknig kompensert. Fellesrådet har gjennom flere år benyttet tidligere avsattefondsmnidler til investeringer. Disse midlene er nå svært små. Husbankens rentekompensasjonsordn ing for lån til kirkevedlikehold er vedtatt benyttet. Ln er omsøkt og innvilget. Se for øvrig kommentarer under investeringer. 15

16 Overføringene tilfellesrådet. økes med midler tilsvarende vekst i lønn og lønnsrelaterte kostnader. Fellesrådets anmodning om kr. 25. i årlig tilskudd i 2 år (29 og 21) til medfinansiering av menighetsarbeider ble imøtekommet for 29, og videreføres for 21. Bevilgningen forutsetter tilsvarende bevilgning fra bispedømmerådet. KrØdsherad kommune anmoder for Øvrig om at midlene benyttes rettet mot ungdomsarbeid. 16

17 SEKTOR 2 OPPVEKST. Sektoren omfatter følgende tjenesteo,nråder.. Noresund barnehage, KrØderen barnehage, kommunal inedfinansiering av Lesteberg Fainiliebarnehage, Noresund skole med SF, KrØderen skole med SF, KrØdsherad kommunes andel av interkommunal P.P. T, voksenoppicering etter Opplæringslovens 4A-2, samt kommunal musikk og kulturskole. I henhold til vedtatt kommuneplan for sektoren er de virksomhetsoverbyggende mål som følger: All virksomhet skal ha basis i moderne pedagogiske læringsteorier og nasjonale føringer. et skal være ledelse med pedagogisk kompetanse både på koin;nunenivå og på virksomhetsnivå. Sektoren utarbeider gjennomgående planer som vektiegger basiskompetanse i skriving, lesing og regning. Sektoren utarbeider gjennoingående plan for elevenes bruk av digital kompetanse. Sektoren utarbeider gjennomgående plan for utvikling av sosial kompetanse. Det utarbeides en gjennomgående plan for kulturelle aktiviteter i sektoren (kultursekk). Det utarbeides en gjennomgående plan for holdningsarbeidet. Godt samarbeid med foreldre/foresatte vektlegges. Sektoren utarbeider plan for barns- og unges overganger mellom virksomhetene. For å nå disse målene skal vi i konimuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår av vedtatt kommuneplan for oppvekstsektoren, med evt. nødvendige endringer. I økonomiplanperiodens år i skalfølgende gjennomføres: Regjeringens vedtatte timetalisøkning på barnetrinnet med 2 uketimer fysisk aktivitet fra gir helårsvirkning fra 21. TimetallsØkningen, totalt 4 uketimer med nåværende skolestruktur, videreføres innenfor sektorens ramme. Regjeringens pålegg om økt ressursinnsats i norsk og matematikk 1. trinn fra gir helårsvirkning fra 21. ViderefØres innenfor sektorens ramme. Ytterligere timetallsøkning 1 t/uke fra]. trinn med 5/12 virkning i 21 gjennomføres innenfor sektorens ramme. Det samme gjelder regjeringens vedtak om fri leksehjelp 1. trinn. KrØdsherad kommune viderefører støtten til foreldrenes arrangement av avslutningsekskursjon for 1. klassetrinn. Turen skal ha humanitært innhold. Innenfor sektorbudsjettets ramme er øremerket kr. 3, - til dette foreldretiltak. I tillegg skal skolen stille nødvendig antall lærere til disposisjon for gjennomføring av turen. Denne løsning gjelderfor hele Ø.P. -perioden. Gratis frukt og grønt til alle elever i kommunen videreføres i hele Ø.P. -perioden. 17

18 I henhold til statlige signaler skal vi ha spesielt fokus på skoleledelse og klasseledelse også i KrØdsherad kommune. ViderefØre impiementering av digital læringsplattform. Bærbar PC- til elever videreføres. Dette innebærer at alle elever får bærbar PC fra skolestart i 7. klasse. Vedtaket gjelderfor hele ø.p. -perioden. Utgiften dekkes opp med midler fra disposisjonsfondet, og føres i investeringsbudsjettet. (Jfr. investeringer) Oppvekstsektoren beholder, og disponerer selv, forventet Økning i skjønnsranime til barnehagene (anslått til 5.,-). Detforetas løpende vurdering av behov for utvidet barnehagekapasitet i henhold til etterspørsel. Prosjektering av utvidelse av Noresund barnehage ble ferdigstilt i 28. Byggestart er foreløpig utsatt. Midlertidig løsning i bolig er godkjent ut 21. Det forutsettes endelig stillingtagen til permanent løsning i løpet av 21. Kompetanseutvikling av personell i barnehager og skoler. Det søkes om statlige midler. Kommunale midler prioriteres innenfor avsatt samlepottfor hele kommunen kr. 1.,-. Musikk- og kulturskole ble gjeninnført fra januar 28 med nettoramnine kr. 2.,-. Videreføres på samme nivå inntil videre. Vurdere ny struktur innenfor oppvekstsektoren. Konklusjon ferdigstilles innen august 21, slik at gjennomføring kan vurderes i budsjettdebatten for år 211. Bemanning. Oppvekstsektoren har i dag en ramme på 57,5 stillinger. Arsbudsjettet vedtas med dette som en veiledende øvre ramme for faste stillinger. Administrasjonen gis fullmakt til å benytte disse stillingsrammer og sektorens totalramme på den måte sektoren til enhver tidfinner mest tjeneligfor å oppnå en rasjonell og økonomisk organisasjon med fokus på god tjenesteproduksjon. Følgende stilling bemannes med intern overflytting / stilles i bero for året 21. Dette innebærer at sektorens ramme for 21 reduseres med kr % fullmektig ved opp vekstadministrasjonen. Skole Rammen økes med kr. 23.,- grunnet spesielle elevbehov. Revurdering av bevilgning foretas årlig i budsjettsammenheng. SF Bemanningsnornzen for SF er i henhold til kommunalt vedtak 15 barn pr. ansatt. 18

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende.

Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2013 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 2016 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. Budsjettforslag til formannskapets

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Formannskapets innstilling Åmot kommune

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Formannskapets innstilling Åmot kommune Årsbudsjett Økonomiplan -2018 Formannskapets innstilling Åmot kommune Innhold 1. Rådmannens overordnede betraktninger og kommentarer.... 4 2. Noen sentrale nøkkeltall... 7 3. forslagets profil... 7 3.1.

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE TEKSTDEL: BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016... 3 GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 KARLSØY KOMMUNE BUDSJETT 2013 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Sektorutvalg Formannskap 145/12 153/12 Off. ettersyn Kommunestyre 08.11.12 til 20.11.12 08.11.12 21.11.12 29.11.12 til 13.12.12

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Sak 2013/981 Side 1 Innhold BUDSJETTVEDTAK 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014 2017

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 01. nov 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 4 2 Handlingsregler... 6 3 Overføring av budsjettrammer fra 2010-2011... 7 4 Satsningsområder...

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Rådmannens utkast Dato: 15.11.2012 1 Innhold Innledning... 4 1.1 BUDSJETT 2013 OVERORDNET BESKRIVELSE... 4 1.2 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 2016...

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer