KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2010 ØKONOMIPLI4N FOR PERIODEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2010 ØKONOMIPLI4N FOR PERIODEN 2010-2013"

Transkript

1 KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 21 ØKONOMIPLI4N FOR PERIODEN Årsbudsjettet er første år i Økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Rådmannens forslag framlagt til formannskapets behandling I i

2 213, ØKONOMIPLAN FOR ÅRSBUDSJETT 21 ER FØRSTE ÅRET I Ø.P. INNLEDNING. Til tross for stramme rammer, rår optimismen i KrØdsherad. Politikere og administrasjon har sammen klart å prioritere bruken av våre midler på en slik måte at våre innbyggere får gode tjenestetilbud op alle hold, samtidig som det skjer mye på investerings- og vedlikeholdsfronten. Forslaget til Økonomiplan for perioden 21 med årsbudsjett for 21, tar sikte på å videreføre det tjenestetilbud kommunen har klart å bygge opp. Dette i henhold til klare politiske signaler. Det er imidlertid foreslått å stille noen stillinger i bero for året 21. Disse framgår spesielt under hver sektor. Sektorenes rammer for 21 er Økt noe i forhold til Økte oppgaver og kostnader for tjenester vi kjøper. En del andre tilleggsoppgaver må løses innenfor sektorenes rammer uten tilførsel av friske midler. Kommunen sliter hele tiden med å videreføre driften på dagens nivå. Det er hovedsakelig Økte lønnskostnader som fører til disharmoni mellom inntekter og utgifter. Ca 7% av kommunens årsbudsjett er bundet opp i lønn og lønnsrelaterte kostnader. Dette er helt naturlig for en bedrift som skal drive tjenesteproduksjon basert på menneskelig ressursinnsats. De årlige inntekter fra staten tar ikke i tilstrekkelig grad høyde for å dekke de økte lønnskostnadene og kostnader i forbindelse med nye pålagte oppgaver. Dette medfører gjentatte behov for omstruktureringer og innstramminger, ikke økt tjenesteyting som det blir signalisertfra statlig hold. KS har ved flere anledninger advart mot forventningspresset som skapes av nasjonale politikeres løfter på vegne av kommunesektoren, uten at sektoren tildeles tilstrekkelig med midler til å løse oppgavene. For året 29 er det fra statlig hold lagt til grunn en nedjustert defiator (lønns- og prisvekst)på 4,1% (Justert nedfra 4,5% ved framleggelse av tiltakspakken for 29). For Krødsherad kommune utgjør bare lønnsoppgjøret en utgiftsvekstvekst på ca. 3 mill. kroner. Total Økning i frie inntekter er ca. 4,4 mill. Utfasing av m.v.a. kompensasjon fra driftsbudsjettet sammen med kostnader i forbindelse med økte oppgaver dekkes ikke opp av resterende økning i frie inntekter. Iforhold til årsbudsjett for 29 har vi også redusert bruken avfondsmidler og Everksrenter i årsbudsjettetfor 21. Det legges opp til ytterligere reduksjon i denne bruken utover i hele Ø.P. -perioden. Utviklingen tilsier således fortsatt at sektorene må ha høyt fokus på bedre ressursutnyttelse innenfor eksisterende rammer. 2

3 KrØdsherads største utfordring har i flere år vært nedgang i befolkningstallet.. Ved telletidspunkt (som etter nye regler legges til grunn for 21 budsjettet) har vi en nedgang i befolkningstallet sett iforhold til med 1 personer, og sett i forhold til samme telletidspunkt i 29 med 6 personer. (fødselsunderskudd 4 og netto utflytting 2). Den store turistutbyggingen som har foregått på Norefjell, forventes på sikt å gi Økt tilflytting til kommunen. Når denne virkningen kommer er imidlertid fortsatt usikkert. Det har imidlertid de aller siste årene vært stagnasjon i nedgangen, noe som må sies å være positivt. For Ø.P. perioden er befolkningstallet videreførtpå samme nivå som pr KrØdsherad kommune fortsetter å legge til rette for at bygda skal få flere innbyggere. Bolyst prosjektet, som ble iverksatt i januar 28, har fått en bra form og blitt godt mottatt av både gamle og nye innbyggere. Tiltak rettet mot ungdom, spesielt med hensyn på arbeidsmarkedet er igangsatt og vil bli videreført. Arbeid rettet mot bolyst og stedsattraktivitet, med spesiell vekt på Økt bosetting, Økt trivsel og Økt delaktighet, vil bli videreført i form av et eget prosjekt som det, i samarbeid med fylkeskommunen, omsøkes midler tilfra KRD. Stedsutviklingstiltak videreføres både på Noresund og KrØderen. Det satses på å gjøre bygda vår attraktiv, og skape trivsel for innbyggerne. Kommunen disponerer små fondsmidler og har et stramt driftsbudsjett. Dette tilsier at en må være forsiktig med investeringer som belaster de årlige driftsbudsjett med rente- og avdragskostnader. Fra rådmannens ståsted er det gledelig å se at kommunen vår rår over vesentlige verdier som vi alle har etfelles ansvarfor å ta vare på. o KrØdsherad kommune har mange flinke medarbeidere som klarer å opprettholde en imponerende arbeidsinnsats og kreativitet. o Vi har innbyggere som bryr seg om fellesskapet og som har forventninger til kommunen. o Vi har også mange aktive tillitsvalgte i lag og foreninger o Vi har et flott samarbeid mellom politisk og administrativt nivå i kommunen. Alt dette gir gode odds om enfruktbarframtidfor bygda vår. Kommunen må hele tiden være en organisasjon som utvikler seg i takt med de krav som sentrale og lokale myndigheter stiller. Fortsattfokus på bedret ressursutnyttelse er viktig for å opprettholde dagens tjenestetilbud iframtiden. Noresund Marit Lesteberg Rådmann. 3

4 mindreforbruk ORGANISERING AV BUDSJETT OG ØP-ARBEIDET. Arbeidet med årsbudsjett 21 og ØP er en videreføring av de prinsipper som ble lagt til grunn for året 29 og ø.p.-perioden Prinsippet med rammebudsjettering er videreført. Budsjettarbeidet i formannskapet startet Møtet hadde følgende innhold. o Gjennomgang av kommuneproposisjonens hovedtrekk. o Gjennomgang av kommunale vedtak som påvirker økonomien. o Oversikt over skatteinntekter og inntektsutjevning t.o.m. mai 29. o Oversikt over sektorenesforbrukfram til dato for arbeidsmøte. o Foreløpig oversikt over sentrale inntektsoverføringer (BØrre Stolp modellen). o Presentasjon fra sektorene, positive trekk og utfordringer. Formannskapet la i ovennevnte møte følgende foreløpige signaler til grunn for 21 budsjettet Lønnsbudslett. o Oppmykning i forhold til bestemmelsen om fast øvre stillingsramme synes o.k. under forutsetning av at total årlig lønnsramme ikke overstiges. o LØnnsbudsjettet i henhold til bemanningspian for sektoren vurderes benyttet i stedet for budsjettering på stillingsinnehaver. Administrasjonen utarbeider kostnadsberegnet alternativ tilformannskapets første ordinære budsjettmøte Forskjellen mellom dagens alternativ med budsjettering på stillingsinnehaver og alternativ budsjettering ut fra bemanningsplan må framgå. Justering av sektorens rammer, grunnlag og gjennomføring. o Tilformannskapets første budsjettmøte utarbeider administrasjonen en kostnadssatt oversikt over endringer som får økonomisk betydning for sektorene siden forrige budsjettprosess. a) Endringerfor 21 vedtatt på sentralt hold. b) Politiske vedtak i Krødsherad kommune. c) Reduserte sektorkostnader. d) Reduserte sektorinntekter e) Økte sektorinntekter. Overføring budsjett. o Problemstillingen ble drøftet, det ble ikke trukket noen endelig konklusjon. Det synes å være enighet om at denne mulighet vil være fordelaktig, men kommunens økonomiske situasjon er fremdeles så stram at gjennomføringen er vanskelig. Administrasjonen arbeider videre med problemstillingen farm til formannskapets budsjettmøte i september måned. 4

5 Rammer for 21. o Med utgangspunkt i oppstartmøtets gjennomgang ble det foreløpig ikke gitt noen signaler om kutt i rammene til sektorene. Budjsetteringen for 21 startes således opp med utgangspunkt i gjeldende rammerfor 29. Den videre budsjettprosess ble fastlagt som følger: o Mai 29 Stortingets kommuneproposisjon foreligger. o 8/6 29 BudsjettdrØftinger med formannskapet, forutsetninger for budsjettarbeidet. o August 29 Sektorene utarbeider budsjettgrunnlag. o 1. uke september Sektorvise budsjettmøter. (uke 36) Sektorene /økonomisjef og rådmann. o 2. og 3. uke sept. Administrativt budsjettarbeid. o Arbeidsmøte budsjett (med utvidet formannskap). o Statsbudsjettetforeligger o ArbeidsmØte budsjett (med utvidet formannskap). o Okt./nov. Administrativt budsjettarbeid. o Endelig budsjettmøte i formannskapet. o Endelig budsjettmøte i kommunestyret. o Desember 9 Administrasjonen utarbeider endelig detaljbudsjett. Budsjettarbeidet ble gjennomført i henhold til ovenstående plan fram til Formannskapet og administrasjonen var i dette møtet enige om at det var ytterligere behov for avklaringer iforkant av endelig budsjettbehandling i formannskapet. o Formannskapets endelige behandling ble således fastsatt til o Kommunestyrets sluttbehandling ble fastsatt til Budsjettrundskriv til sektorene. På grunnlag av ovenstående ble budsjettrundskriv oversendt sektorene Rundskrivet ga tilkjenneformannskapets signaler i oppstartmøte 8.6, samt framdriftsplan som ovenfor. I tillegg ble sektorene anmodet om å utarbeide en egen oversikt over utgzftsbehov i driftsbudsjettet utover rammen. Disse behov skulle kostnadsberegnes og prioriteres av sektorene. Det skulle også utarbeides en kortfattet begrunnelse for behovene. Budsjettrundskrivet inneholdt også en oversikt over sentrale myndigheters signalerfor hver enkelt sektor, samt siste års kommunale vedtak som har betydning for farmtidige budsjetter. Sektorene ble også forelagt en foreløpig oversikt over investeringsprosjekter i henhold til tidligere ØP, samt nye prosjekter for vurdering. Det ble anmodet om en foreløpig kostnadsberegning og prioriteringsforslag for prosjektene. 5

6 MÅLSETTING FOR ØKONOMIPLANPERIODEN. Skape forutsigbar og stabil drift. Både innbyggere, politikere og tilsatte vil over tid tjene på stabilitet i drifta. Den langsiktige planleggingen er vanskelig, grunnet svært stramme Økonomiske rammer. Det må kontinuerlig vurderes strukturelle endringer for å imøtekomme Ønsket om å opprettholde tjenestetilbudet. Organisasjonen må være forberedt på omstilling i takt med de krav nasjonale myndigheter stiller. Driftsbudsjettet har nå i flere år vært tilført midlerfra KrØdsherad Everk (jfr. kommunens eierandel i Ramfoss Kraftiag). Dette fordi det er Ønskelig å opprettholde driften på dagens nivå. KrØdsherad kommunestyre har i 29 fattet slikt vedtak i forbindelse med godkjenning av everkets framtidige investeringsoppgaver: Kommunestyret gir sin støtte til E-verkets framtidige investeringer, jfr. E verksiyrevedtak i sak 2/8, men Everket må finansiere dette innenfor de rammer som nettdriften dekker. Nettdriften er skilt ut som eget regnskap. I tillegg kommer forholdsmessig andel avfinansinntekterfra omsetning. Evt. kommende investeringer utenfor nettvirksomheten (eks. oppkjøp i Ramfoss) hører ikke med til nettdriftsregnskapet. Resterende del av overskuddet forventer eieren å kunne ta ut som renteinntekt på ansvarlig lån og utbytte. Vedtaket tilkjennegir klare signalerfra eier omforventet årlig uttak av midler. Samsvar mellom drifisutgifier og drifisnivå. Kommunen har gjennom flere år, i likhet med mange andre kommuner, hatt et driftsnivå som ikke har samsvart med de løpende inntektene. Jfr. ovenstående om tilførsel av midler fra KrØdsherad Everk (kommunens Ramfossandel). Dette har ført til redusert fondsoppbygging og gir således uheldige virkninger på sikt. Det er klare signalerfra politisk hold om at det ikke er Ønskelig å redusere tjenestetilbudet. Det er således høyst nødvendig å vurdere muligheterfor å Øke inntektsgrunnlaget vesentlig i løpet av 4-års perioden. Følgende retningslinjer gis for ø.p -perioden. ÅR 1(21). o Årsbudsjettet legges i. o Renteinntekter fra ansvarlig lån KrØdsherad Everk, stort kr. 35. mill., beregnes med rente NIBOR +,5% og benyttes fullt ut i drift. Beregnet renteinntekt for 21 er kr. 1.4.,- (3,5% +,5%) o Eier forventer tilførsel av utbytte fra KrØdsherad Everk i henhold til kommunestyrets vedtak i K-sak 126/8. Utbyttet tilføresfondsreserven. o KrØdsherad kommune benytter kr fra disposisjonsfond inn i driften for 21. o Sektorene anmodes om en forsiktig bruk av rammen. 6

7 MÅLSETTING FOR Ø.P. FØLGENDE 3 ÅR ( ). ÅR. 211 Det utarbeides et budsjett i balanse. For å oppnå dette benyttes; o fondsinidler, begrenset oppad til kr. 75., inn i driften. o renter av ansvarlig lån KrØdsherad Everk tilsvarende NIBOR +,5% inn i driften. o Arlig utbytte fra KrØdsherad Everk tilføres fondsreserven. ÅR 212 Det utarbeides et budsjett i balanse. For å oppnå dette benyttes; o renter av ansvarlig lån KrØdsherad Everk tilsvarende NIBOR +,5% inn i driften. o Arlig utbytte fra Krødsherad Everk tilføres fondsreserven. ÅR 213 Det utarbeides et budsjett inedfondsavsetning, stor kr. 5. o Årlig utbytte fra KrØdsherad Everk tilføresfondsreserven. Mulighet for overføring av ubrukte midler. Det har i lengre tid vært Ønske, så vel fra administrasjonen som fra politisk hold, om mulighet til overføring av ubrukte midler fra sektorenes rammer. Dette erfortsatt en målsetting for framtiden. Sektorene kan imidlertid ikke påregne overføring av oppsparte midler på nåværende tidspunkt. Det synes nødvendig at KrØdsherad kommune har mulighet til å budsjettere med en årlig avsetning på kr. 3 mill, før slik overføring kan godkjennes. Anmodning om forsiktig bruk av rammebevilgning. Sektorene i KrØdshe rad kommune viser en svært god budsjettdisiplin, noe som er viktig i stramme økonomiske tider. Dette har medført at vi har klart å holde de totale budsjettrammer. En videreføring av gode holdninger og god budsjettdisiplin erfortsatt viktig for at vii fellesskap skal nå økonomiplanperiodens målsetting. En god laginnsats, som gir positive Økonomiske resultater, vil på sikt gi oss alle bedrede vilkår. 7

8 BUDSJETTPRINSIPP. o økonomiplan drift er videreført uten justeringer på utgifts- og inntektssiden de tre siste år. Dette med følgende begrunnelse: Erfaringsmessig tilsvarer utgiftsøkning på lønnsbudsjettet og pålagte tilleggsoppgaver at kommunen i aller beste fallfår inndekket disse kostnader via økning i frie inntekter. Justeringer blir således lite reelle, og det synes mer hensiktsmessig bare å foreta disse i ø.p. -periodens år]. o Justeringer i forhold til bruk avfondsmidler og renteinntekterfra ansvarlig lån KrØdsherad Everk vil også bli foretatt årlig for år], i henhold til målsetting for ø.p. perioden. NETTOB UDSJETT. økonomiplan og årsbudsjett er satt opp etter netto rammerforfølgende områder. Sentraladministrasjonen ogfellestiltak, herunder også kirker og kultur. Oppvekst, herunder musikk, og kulturskole. Helse og omsorg NAV Teknikk, næring og miljø, herunder landbruk og NVA. Frie inntekter. Finanskostnader og inntekter 8

9 SEKTOROVERGRIPENDE FORUTSETNINGER FOR ÅRSBUDSJETT OG ØP. Inntektssiden For årsbudsjettet 21 er inntektssiden lagt inn i henhold til statsbudsjettforslaget. Det er ikke foretatt nedjusteringer av skatteanslaget. For ØP- perioden Det viser seg årlig at det er svært vanskelig å legge en realistisk Økonomiplan for driften for kommende 4-års periode. Økte kommunale oppgaver i henhold til statlige vedtak som må gjennomføres på virker hele tiden forutsigba rheten. Varierendefullfinansiering av disse oppgavene er med på å skape usikkerhet, og påvirker hele tiden ïnuligheten for å videreføre eksisterende tjenestetilbud. Politiske signaler om at kommunen skal opprettholde tjenestetilbudet til våre innbyggere er fortsatt lagt til grunn for Økonomiplan drift i perioden Økonomiplan drift er videreført lik år 21, liten justeringer både på inntekts- og utgiftssiden. Utgiftssiden. LØnn svekst For årsbudsjettet 21 Reell lønnsvekstfra 29 og kjente opprykk i 21 er lagt inn fullt ut. I tillegg er lagt inn følgende disposisjonsposter til lønnsoppgjøret for 21: Forventet kostnadsvekst lønn totalt: kr Forventet kostnadsøkning pensjon: kr For Ø.P.-perioden Økonomiplan drift er videreført lik år 21, uten justeringer både på inntekts- og utgiftssiden. Pensjonskostnader. Netto pensjonskostnad er budsjettert med 13 %. I tillegg kommer avsetninger under lønn og lønnsrelaterte kostnader (jfr. kommentar lønn) for å ivareta økte pensjonskostnader relatert til lønnsoppgjøret. Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift er lagt inn med 14,1 % i henhold til Stortingets vedtak for vårt om råde. Rente- og avdragsutgifter. Rente- og avdragsutgifter er lagt inn for alle vedtatte låneopptakpr. 21 med 4%. 9

10 Forsikringer. Forsikringspremier er lagt inn i henhold til dagens avtaler. Energikostnader IStrØmkostnader. Energikostnader er lagt inn i henhold til kjente kostnader for kjøp av biobrensel, samt flytende strømpriser fra KrØdsherad Everk. Det er foretatt en samordning av tidligere kostnader til strøm og olje og overføring av disse til biobrenselkostnad ved de anlegg som omfattes av ny oppvarming fra biobrensel. Prisvekst for Øvrig. Gjennom flere år har en presset kommuneøkonomi ført til at vi ikke har klart å kompensere for prisveksten generelt. Det forutsettes at sektorene dekker opp prisvekst innenfor egne sektorrammer. 1

11 SEKTOROVERGRIPENDE STYRINGSSIGNALER. Bruk av stillingsressurser. Arsbudsjettene vedtas med en Øvre ramme for faste stillinger i den enkelte sektor. Administrasjonen gis fullmakt til å benytte disse stillingsrammerpå den måte ledergruppen og sektoren til enhver tid finner best tjenelig for å oppnå en rasjonell og Økonomisk organisasjon med fokus på god tjenesteproduksjon. For oppvekstsektoren gjelder følgende: Årsbudsjettet vedtas med en veiledende ramme for faste stillinger. Administrasjonen gis fullmakt til å benytte disse stillingsrammer og sektorens totalramme på den måte sektoren til enhver tid finner best tjenelig for å oppnå en rasjonell og Økonomisk organisasjon med fokus på god tjenesteproduksjon. Lcerlinger KrØdsherad kommune skal, innenfor vedtatte sektorrammer, tilrettelegge for bruk av lærlinger. Lærlinger skal inntas, og inngå som del av grunnbemanningen i den stillingsprosent som til enhver tid godkjennes i henhold til opplæringslovens bestemmelser. Kompetanseutvikling. Det er avsatt kr. 1. årlig i Ø.P.-perioden som en samlepott til kompetanseheving. Rådmannens ledergruppe foretar prioriteringerfor bruken av disse, og avlegger årlig rapport i årsmeldingen. I tillegg til disse kommunale midler søkes eksterne kompetansemidler der dette er mulig. Lederutvikling. Kommunen er en stor organisasjon i stadig endring, noe som krever endringsbevisste ledere. Det er behov for midler til videreutvikling av våre ledere. Det er ikke avsatt midler spesielt til dette formål, og prioritering må således skje innenfor de årlige avsetninger av kompetansemidler. 11

12 DRIFTSBUDSJETT FOR PLANPERIODEN. SEKTOR i SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESTILTAK. Administrasjonen omfatter kommuneadministrasjonen i alle sektorer og sentraladministrasjonen, Økonomiavdelingen, servicekontortjenesten og kulturadministrasjonen. I henhold til vedtatt kommuneplan for sektorene er det sektorovergripende mål som følger: Sikre at alle våre innbyggere mottar gode kommunale tjenester All virksomhet skal drives-, og tjenester skal gis i henhold til gjeldende lover, forskrfter og nasjonale føringer. Sikre riktig og best mulig kvalifisert arbeidskraft. Sikre ansatte ajourføring av kunnskaper og nødvendig etterutdanning. Føre en personalpolitikk som bidrar tilforutsigbare og mest mulig sikre arbeidsplasser. Utvikle gode ledere på alle plan, og gi ledere tilstrekkelig tid til ledelse. Sikre at alle arbeidstaker bidrar til positiv utvikling av egen arbeidsplass. Sikre godt og helhetlig IKT-arbeid i hele organisasjonen. Utvikle enfieksibel organisasjon med tverrsektorielt og virksomhetsoverbyggende blikk. KrØdsherad kommune skal være en JA-bedrift. All drift skal skje med fokus på HMS. Være en pådriverfor helse- og trivselsfremmende tiltak i hele organisasjonen. Opprettholde og utvikle nødvendig beredskap i hele organisasjonen. Sikre løpende vurdering av behov for samarbeid med andre kommuner/regioner. For å nå disse målene skal vi i kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår av vedtatt kommuneplan sektorovergripende del, med evt. nødvendige endringer. I økonomiplanperiodens år i skalfølgende gjennomføres. Ferdigstillelse revidering av kommuneplanen. Foreta ny taksering av eiendomsskattgrunnlag for verker og bruk. Lederutvikling og organisasjonsutvikling som gir tid til ledelse av en organisasjon i endring. Utarbeide planer og gjennomføre kompetanseheving for ansatte. Videreutvikle informasjonsflyten i organisasjonen. Videreutvikle hjemmesiden med lyd og nyheter. Vurdere felles merkantiltjeneste på tvers av sektorene. Delta i felles markedsføring av region Midt-Buskerud. Arbeide for bedret samarbeid mellom reiselivsaktørene. 12

13 Oppgradere kommunens regnskapssystem i fellesskap med kommunene i Midt- Buskerud. Videreutvikle Økononiske rapporteringsrutiner. Utarbeide rutiner for løpende budsjettjustering. Delegeringsreglementet med Økonornireglement oppjusteres i henhold til politisk slyringsmodell. Vurdere bruk av kommunens boligmasse. Videreføre rvdding langs veiene, og arbeide for bruk av trevirket. Bemanning. (Totalt antallfaste stillinger Øvre ramme 1,4) Renhold KrØderen samfunnshus er p. t. timebasert, Bemanningen i sentraladministrasjonen med kommnunekassa opprettholdes på samme nivå somfor 29. Personalsjefen har hovedansvar for overordnet og samordntpersonalarbeid i hele kommunen. Førstekonsulentstillingen har bl.a. hovedansvaretforforberedelse og etterarbeid til politiske møter, kommunens hjemmnesider, informasjonsjlyt i organisasjonen og løpende oppgaverfor rådmannen. Kommunekassas økonomisjef og regnskapssjef bistår både rådmann og sektorledere i løpende budsjett- og regnskapsoppfølging. Hovedansvaret for lønn, løpende regnskapsføring og skatt ligger også til kommunekassa. Servicekontorfunksjonen utøverførstehåndskontakt med publikum i skranke og sentralbord, har ansvarfor sentralarkiv for hele kommunen, administrerer oppgaver på kulturområdet, herunder kontakt med og tilrettelegging for lag, foreninger, ungdomsklubb m. ni. Interkommunalt samarbeid. KrØdsherad kommune deltar i: o Regionsamarbeidet for Midt-Buskerud sammen med kommunene Sigdal, og Modum. o Regionsamarbeidet for Vestregionen, herunder Osloregionen. o Fjellregionsamarbeidet i Sør Norge. o Kollektivtrafikkselskapetfor Buskerud. Prosjekter Bolyst oj stedsattraktivitet. Bolystprosjektet ble startet opp i januar 28 med 6% stilling. Stillingen er fra august 29 redusert til 4%. Prosjektet er i første omgang planlagt ut året 21.. Finansieringen er partnerskapsmnidler, fvlkeskommunalt tilskudd til næringsutvikling og egen innsats. Jnformnasjonspakke til nye innbyggere er utarbeidet, og kontakter etablert, dette videreutvikles i ø.p. -perioden. Prosjektstillingen har også ansvarfor oversikt og informnasjon vedr. ledige boliger, denne oversikt videreutvikles. Arbeid med å presentere bedrifters utdanningsbehov overfor egen ungdom vektiegges. 13

14 Høsten 29 utarbeides prosjektsøknad for bolyst og stedsattraktivitet sammen med Buskerud fylkeskommune. Hvis kommunen får godkjent dette prosjektet, vil stillingen måtte utvides, og styringsgruppe oppnevnes. Frivillighetssentral. KrØdsherad kommune Ønsker å arbeide for etablering avfrivillighetssentral i ø.p. perioden. POLITISK STYRING. Omfatter det sentrale politiske apparat med formannskap og kommunestyre. Den politiske modell med at formannskapet også fungerer som hovedutvalg for sektorene og som planutvalg, administrasjonsutvalg og klientutvalg videreføres. Administrasjonen skal tilrettelegge for politisk styring av kommunens utvikling gjennom utarbeiding av forslag til rammer, planverk og retningslinjer. Dialogmøter hvor administrasjonen tilrettelegger og presenterer kommende saker av politisk betydning videreføres. Det gjennomføres 2 møter i året (vår og høst) Det legges her opp til en dialog mellom politikere og administrasjon med den hensikt at sakene skal få best mulig utrednings- og beslutningsgrunnlag. Kryllingakademiet tilføres årlig bevilgning til drift kr. 15.,-. Årlig arrangementsbevilgning tilføres med kr. 3.,-. Det forutsettes at det tas inngangsbillett ved arrangementene og at inntekten kan nyttes til økt arrangementsbudsjett. KULTUR MED KIRKER. I henhold til vedtatt kommuneplan er målsettingen som følger: Tilrettelegging for det levende åpne rom og sosiale møtesteder. Styrke kulturtilbudet i Krødsherad. Sikre bibliotektjenester til hele befolkningen. Tilrettelegge for og styrke ungdomsarbeidet. Tilrettelegge for voksenopplæring. Støtte opp om frivillige organisasjoners arbeid. Tilrettelegge for friluftsliv og helsefremmende aktivitet. Tilrettelegge for drift av kirkelig fellesråd. For å nå disse målene skal vi kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår av vedtatt kommuneplan, med evt. nødvendige endringer. 14

15 Kultur. I økonomiplanperiodens år i skalfølgende gjennomføres: ViderefØre driftsnivået fra 29 med; Tilrettelegging for gratis bruk av samfunnshus og idrettsanlegg for innenbygds lag- ogforeningerpå ukas virkedager.. Støtte opp om frivillige organ isasjoners tiltak og arrangement. ViderefØre bibliotektjenester på dagens nivå med hovedbibliotek på Krøderen og filialen på Noresund. Drifte kommunal ungdomnsklubb. Videreutvikle tilbudet tur/kulturstier med tilhørende digitalt kart. ViderefØre tilskudd til preparering av ivsløyper og turløyper i bygda. Møteplass for gamle og unge Kryllingakademiet videreutvikles. Tilskudd til stiftelser. Driftstilskuddet til stiftelsene videreføres som for 29. Bemanning. Kultur er pr. 29 ingen egen etat, men er lagt under sentraladministrasjonen ved rådmannen. Rent budsjettmnessig er 4% av stilling tilhørende servicekontoret utgiftsført under kultur. Denne stillingen har ansvaret for det kulturarbeid som utføres fra rådmannskontret. Stillingen dekker også somnmnerbemanning ved turistkontoret i perioden juni- september. I tillegg har folkebibliotek og skolebibliotekene til sammen 75% stilling. Dessuten,25% ungdomsklubbleder. For 21 er denne bemanningen videreført. Hvis aktivitetsnivåetpå området kultur skal økes, må dette også få konsekvenser for bemanningen, og må således vurderes årlig i årsbudsjettsammenheng i hele Ø.P. perioden. Ledelsen av musikk- og kulturskolen er tillagt sektorleder for oppvekst.. Kirker. Tilskudd til drift av kirkelig fellesråd er de senere år bare økt med reell regulering av lønnskostnader. Krødsherad kommune bevilget i 28 tilskudd til 8% stilling for kirkegårdsarbeider. Stillingen er avfellesrådet utvidet til 1% ved tidligere års budsjett. Dette er ikke kompensert for hittil. Heller ikke for 21 er denne stillingssøknig kompensert. Fellesrådet har gjennom flere år benyttet tidligere avsattefondsmnidler til investeringer. Disse midlene er nå svært små. Husbankens rentekompensasjonsordn ing for lån til kirkevedlikehold er vedtatt benyttet. Ln er omsøkt og innvilget. Se for øvrig kommentarer under investeringer. 15

16 Overføringene tilfellesrådet. økes med midler tilsvarende vekst i lønn og lønnsrelaterte kostnader. Fellesrådets anmodning om kr. 25. i årlig tilskudd i 2 år (29 og 21) til medfinansiering av menighetsarbeider ble imøtekommet for 29, og videreføres for 21. Bevilgningen forutsetter tilsvarende bevilgning fra bispedømmerådet. KrØdsherad kommune anmoder for Øvrig om at midlene benyttes rettet mot ungdomsarbeid. 16

17 SEKTOR 2 OPPVEKST. Sektoren omfatter følgende tjenesteo,nråder.. Noresund barnehage, KrØderen barnehage, kommunal inedfinansiering av Lesteberg Fainiliebarnehage, Noresund skole med SF, KrØderen skole med SF, KrØdsherad kommunes andel av interkommunal P.P. T, voksenoppicering etter Opplæringslovens 4A-2, samt kommunal musikk og kulturskole. I henhold til vedtatt kommuneplan for sektoren er de virksomhetsoverbyggende mål som følger: All virksomhet skal ha basis i moderne pedagogiske læringsteorier og nasjonale føringer. et skal være ledelse med pedagogisk kompetanse både på koin;nunenivå og på virksomhetsnivå. Sektoren utarbeider gjennomgående planer som vektiegger basiskompetanse i skriving, lesing og regning. Sektoren utarbeider gjennoingående plan for elevenes bruk av digital kompetanse. Sektoren utarbeider gjennomgående plan for utvikling av sosial kompetanse. Det utarbeides en gjennomgående plan for kulturelle aktiviteter i sektoren (kultursekk). Det utarbeides en gjennomgående plan for holdningsarbeidet. Godt samarbeid med foreldre/foresatte vektlegges. Sektoren utarbeider plan for barns- og unges overganger mellom virksomhetene. For å nå disse målene skal vi i konimuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår av vedtatt kommuneplan for oppvekstsektoren, med evt. nødvendige endringer. I økonomiplanperiodens år i skalfølgende gjennomføres: Regjeringens vedtatte timetalisøkning på barnetrinnet med 2 uketimer fysisk aktivitet fra gir helårsvirkning fra 21. TimetallsØkningen, totalt 4 uketimer med nåværende skolestruktur, videreføres innenfor sektorens ramme. Regjeringens pålegg om økt ressursinnsats i norsk og matematikk 1. trinn fra gir helårsvirkning fra 21. ViderefØres innenfor sektorens ramme. Ytterligere timetallsøkning 1 t/uke fra]. trinn med 5/12 virkning i 21 gjennomføres innenfor sektorens ramme. Det samme gjelder regjeringens vedtak om fri leksehjelp 1. trinn. KrØdsherad kommune viderefører støtten til foreldrenes arrangement av avslutningsekskursjon for 1. klassetrinn. Turen skal ha humanitært innhold. Innenfor sektorbudsjettets ramme er øremerket kr. 3, - til dette foreldretiltak. I tillegg skal skolen stille nødvendig antall lærere til disposisjon for gjennomføring av turen. Denne løsning gjelderfor hele Ø.P. -perioden. Gratis frukt og grønt til alle elever i kommunen videreføres i hele Ø.P. -perioden. 17

18 I henhold til statlige signaler skal vi ha spesielt fokus på skoleledelse og klasseledelse også i KrØdsherad kommune. ViderefØre impiementering av digital læringsplattform. Bærbar PC- til elever videreføres. Dette innebærer at alle elever får bærbar PC fra skolestart i 7. klasse. Vedtaket gjelderfor hele ø.p. -perioden. Utgiften dekkes opp med midler fra disposisjonsfondet, og føres i investeringsbudsjettet. (Jfr. investeringer) Oppvekstsektoren beholder, og disponerer selv, forventet Økning i skjønnsranime til barnehagene (anslått til 5.,-). Detforetas løpende vurdering av behov for utvidet barnehagekapasitet i henhold til etterspørsel. Prosjektering av utvidelse av Noresund barnehage ble ferdigstilt i 28. Byggestart er foreløpig utsatt. Midlertidig løsning i bolig er godkjent ut 21. Det forutsettes endelig stillingtagen til permanent løsning i løpet av 21. Kompetanseutvikling av personell i barnehager og skoler. Det søkes om statlige midler. Kommunale midler prioriteres innenfor avsatt samlepottfor hele kommunen kr. 1.,-. Musikk- og kulturskole ble gjeninnført fra januar 28 med nettoramnine kr. 2.,-. Videreføres på samme nivå inntil videre. Vurdere ny struktur innenfor oppvekstsektoren. Konklusjon ferdigstilles innen august 21, slik at gjennomføring kan vurderes i budsjettdebatten for år 211. Bemanning. Oppvekstsektoren har i dag en ramme på 57,5 stillinger. Arsbudsjettet vedtas med dette som en veiledende øvre ramme for faste stillinger. Administrasjonen gis fullmakt til å benytte disse stillingsrammer og sektorens totalramme på den måte sektoren til enhver tidfinner mest tjeneligfor å oppnå en rasjonell og økonomisk organisasjon med fokus på god tjenesteproduksjon. Følgende stilling bemannes med intern overflytting / stilles i bero for året 21. Dette innebærer at sektorens ramme for 21 reduseres med kr % fullmektig ved opp vekstadministrasjonen. Skole Rammen økes med kr. 23.,- grunnet spesielle elevbehov. Revurdering av bevilgning foretas årlig i budsjettsammenheng. SF Bemanningsnornzen for SF er i henhold til kommunalt vedtak 15 barn pr. ansatt. 18

19 Barnehager.. Bemanningsnormen for barnehagene har til nå fulgt barnehageloven for pedagogisk personell og kommunalt vedtak om 2 assistenter i tillegg pr. 18 barn, (9 barn under 3 år). Ingen Økning i rammen legges inn. Evt. merkostnader dekkes over skjønnsmidler etter en faglig totalvurdering i sektoren. Statlig beregningsmodellfor bruk av skjønnsmidler må hensyn tas i denne sammenheng. 19

20 SEKTOR 3 HELSE OG OMSORG. Sektoren omfatter følgende tjenester: Legetjenester, helsesøstertjenester, fysioterapitjenester, friskliv, innebasert omsorg, eldresenter, utebasert omsorg med forebyggende tiltak, bistand og hjemmesykepleie, omsorg for psykisk utviklingshemmede, barnevern og psykisk helsevern. I henhold til vedtatt kommuneplan for sektoren er de virksomhetsoverbyggende mål som følger: Ivareta befolkningens behov for helsetjenester. Bidra til at barn og ungefår en trygg oppvekst. Omsorgstrengende i alle aldere skal ha et faglig forsvarlig tilbud om tjenester. Frisklivssatsingen skal videreføres og videreutvikles. For å nå disse målene skal vi i kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår av vedtatt kommuneplan for helse, sosial og omsorgssektoren, med evt. nødvendige endringer. I økonomiplanperiodens år i skalfølgende gjennomføres: Helse. Videreutvikle en stabil legetjeneste. Utvikle legevaktsamarbeidet med Ringeriksregionen og region Midt-Buskerud, herunder etablere legevaktbiltjeneste. Midler til dette til tilført rammen. Opprettholde dagens nivå påfysioterapitjenester. Vurdere bruk og oppgradering avfysioterapiavdeling. Ungdommens bruk gis spesiell oppmerksomhet i totalvurderingen. Videreutviklefrisklivstilbudet. Kommunefysioterapeutstilingen etableres fast i 1% fra 21. Frisklivsoppgavene tillegges denne stilling permanent. Tannhelsetjenesten beholdes i Krødshe rad. Framtidig tannklinikk etableres i tidligere helsestasjonslokaler i tilknytning til legekontoret. Planlegging er startet opp høsten 29. Stillingsressurs (5%) ved helsestasjonen (prosjekt barn av psykisk syke) videreføres permanent. Det foretas i 21 en gjennomgang og restrukturering av totaltilbudet sammen med brukerne av tjenesten, (fagpersoner innenfor helse, omsorg og oppvekst), med henblikk p å forebyggende arbeid innenfor rus og psykiatri. Eldrerådet økt bevilgning, kr. 2.,-, videreføres fra 29. Benyttes til økt aktivitet. Funksjonshemmedes råd Arlig bevilgning til drift, stor kr. 15.,- videreføres. 2

Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 21 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 21 213 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bdende. Økonomiplanen for øvrig er retngsgivende. Dette dokument er vedtatt av Krødsherad

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende.

Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2013 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 2016 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. Formannskapets budsjettforslag

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/4595 151 SADM/ØKO/GØ 03.01.2017 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2016 sak 118/16. Følgende

Detaljer

Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende.

Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2013 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 2016 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. Budsjettforslag til formannskapets

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG KRØDSHERAD KOMMUNE Arkivsak: 12/853 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ÅRSBUDSJETT 2013 - Ø.P. 2013-2016 Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato 152/12 FORMANNSKAPET 27.11.2012 158/12 KOMMUNESTYRET

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14

Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 10. nov 14 De store linjer 1. Fortsatt satsing på tidlig innsats 2. Omstilling og driftstilpasninger 3. Skolebruksplan og Omsorgsplan Forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: BUDSJETT ØKONOMIPLAN RAMMER, PROSESSER MV. Notat vedr. noen vesentlige elementer i Kommuneproposisjonen.

SAKSFRAMLEGG SAK: BUDSJETT ØKONOMIPLAN RAMMER, PROSESSER MV. Notat vedr. noen vesentlige elementer i Kommuneproposisjonen. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland Økonomiavdelingen 1 Dagens tema: Budsjett og økonomistyring 1. Økonomistyring 2. Budsjett 3. Handlings- og økonomiplanprosessen 4. Budsjettrammen til virksomhetsområdene og hver virksomhet 5. Budsjettoppfølgingen

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

SEKTORPLAN FOR OPPVEKST

SEKTORPLAN FOR OPPVEKST SEKTORPLAN FOR OPPVEKST Visjon: Hoved: God oppvekst felles ansvar Sektorens hoved er å skape et godt oppvekstmiljø hvor barn og unge får muligheter til å utvikle sine evner. I nært samarbeid med foreldre

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE - 151 17/789 Budsjett for Skiptvet kommune 2018 Saksnr Utvalg Type Dato 17/031 Rådet for eldre og funksjonshemmede PS 21.11.2017

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

En samtale mellom ordfører og økonomisjef

En samtale mellom ordfører og økonomisjef Veileder budsjettering av investeringer, avslutning av investeringsregnskapet og prosjektregnskap NKK Kommuneregnskap 2011 22. november 2011 Kl. 12:15 15:00 BDO v/øyvind Sunde Telemarksforsking v/ailin

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2016 Skal være kort, men samtidig dekkende for hva saken gjelder Rådmannens innstilling 1. Modum kommunes

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer