Rådmannen og kommunekasserer er invitert til starten av møtet for å orientere/svare på spørsmål ang. årsregnskap og årsberetning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannen og kommunekasserer er invitert til starten av møtet for å orientere/svare på spørsmål ang. årsregnskap og årsberetning."

Transkript

1 GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Mandag kl STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til kontrollsekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet holdes for lukkede dører jfr. Kommunelovens 77 pkt 8. SAKLISTE: Sak nr. Sakstittel 004/06 Grong kommunes årsregnskap Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 005/06 Grong kommunes årsberetning /06 Kontrollrapport for skatteoppkreverfunksjonen i Grong kommune /06 Formell forvaltningsrevisjon: Gjennomgang av vedtak 008/06 Referater Eventuelt Rådmannen og kommunekasserer er invitert til starten av møtet for å orientere/svare på spørsmål ang. årsregnskap og årsberetning. Kontrollutvalget har bedt om en orientering ang. næringsarbeidet i Grong kommune- denne blir også gitt ved starten av møtet. Grong, Eivind Einarsen (sign) leder Per Morten Bjørgum kontrollsekretær Dir.tlf / Kopi: -KomRev Trøndelag IKS -Ordfører (e-post) -Rådmann (e-post)

2 SAK 004/06-GRONG KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Svein-Arne Myrvold/ Grong kontrollutvalg Per Morten Bjørgum 004/06 Grong 06 Grong formannskap Grong kommunestyre Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet for Grong kommune for Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret med kopi til formannskapet for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. Vedlegg: 1. Forslag til uttalelse til Grong kommunes årsregnskap for Revisjonsberetning til Grong kommunes årsregnskap for 2005, datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 1. Grong kommunes årsregnskap for 2005 (utsendt fra kommunen) 2. Grong kommunes årsmelding for 2005 (utsendt fra kommunen) 3. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 4. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 5. Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner Saksopplysninger Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha et årsregnskap. Dette fastslår kommuneloven i 48. Årsregnskapet og årsberetningen 1. Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. 2. Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. 3. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd. 4. Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett. Under særlige forhold kan kommunestyret og fylkestinget, etter å ha foretatt de nødvendige endringer i økonomiplanen, vedta at underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år. Årsregnskapets innhold 2

3 Krav til kommunale årsregnskap framkommer i Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner (FOR ). I forskriftens 3, 1. ledd heter det om årsregnskapet Årsregnskapet skal bestå av et driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger. Driftsregnskapet skal omfatte 1. Alle løpende inntekter og innbetalinger i året. 2. Løpende inntekter og innbetalinger avsatt i tidligere regnskapsår som er anvendt i regnskapsåret 3. Anvendelsen av midler som nevnt i nr. 1 og 2 i driftsregnskapet, herunder avsetninger av slike midler for anvendelse i senere regnskapsår og til finansiering av investeringer i årets investeringsregnskap. Investeringsregnskapet skal omfatte 1. Bruk av lånemidler. 2. Inntekter fra salg av anleggsmidler, og inntekter og innbetalinger knyttet til investeringsprosjekter, jf. likevel fjerde og femte ledd. 3. Øvrige inntekter og innbetalinger som ikke er løpende. 4. Inntekter og innbetalinger som nevnt under nr. 1-3 avsatt i tidligere regnskapsår som er anvendt i regnskapsåret. 5. Inntekter i driftsregnskapet anvendt for investeringer i årets investeringsregnskap. 6. Utlån, forskutteringer og tiltak av investeringsmessig karakter dekket inn ved inntekter og innbetalinger som nevnt under nr. 1-5, herunder avsetninger. 7. Øvrige finansieringstransaksjoner knyttet til utlån og forskutteringer. Krav til revisor Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (FOR ) pålegger kommunestyret å påse at kommunens årsregnskap blir revidert av revisor som tilfredsstiller kravene i kommuneloven 79 (revisors uavhengighet) samt omtalte forskrifts kap 5 (revisors kvalifikasjoner) og 6 (Krav til revisors uavhengighet og objektivitet). Grong kommunes årsregnskap er revidert av KomRev Trøndelag IKS avd. Grong. Revisjonen er gjennomført av Tone Røttesmo (oppdragsansvarlig revisor) og Svein Vikestad (revisor). KomRev Trøndelag IKS og de omtalte revisorene tilfredsstiller kravene stilt i kommunelovens 79 og i Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Kontrollutvalgets rolle ved regnskapsrevisjon Kontrollutvalgets rolle ved regnskapsrevisjon framgår av Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner kap Regnskapsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 7. Uttalelse om årsregnskapet Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller 3

4 fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget. 8. Oppfølging av revisjonsmerknader Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 4, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller fylkestingets merknader er blitt fulgt opp. Grong kommunes årsregnskap for 2005 ble avlagt den av kommunens fagsjef for regnskap og rådmannen. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter. Kommunens årsregnskap for 2005 viser kr ,- og et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr ,- Driftsregnskapet nøkkeltall: 2005 Rev. budsjett Til fordeling drift Netto driftsresultat Bruk av tidligere års avsetninger Årets avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet er gjort opp med kr udekket. Balanseregnskapet Kravene til balanseregnskapet er gitt i Forskrift om årsregnskap og årsberetning 3 hvor det sies at Balanseregnskapet skal vise status for kommunens og fylkeskommunens eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret. Balanseregnskapet skal stilles opp i henhold til vedlegg 3 til denne forskriften. Balanseregnskapet skal minst vise beløp for sist avlagte årsregnskap i tillegg til for årets regnskap. Det fremlagte balanseregnskapet synes på alle måter å tilfredsstille de krav som forskriften stiller. Noter til regnskapet Note 2 og 3 forklarer kommunens pensjonsutgifter i hhv. Kommunal Landspensjonskasse KLP og Statens Pensjonskasse SPK. Note 4 viser kommunens garantiansvar i ulike sammenhenger, med garantibeløp og når garantiansvar utløper. Grong kommune har per garantiansvar for til sammen kr ,- I forskrift om årsregnskap og årsberetning 5, pkt. 5 heter det 4

5 Aksjer og andeler i selskaper som er ført opp som anleggsmidler skal spesifiseres etter selskap. Det skal opplyses om balanseført verdi, eventuell markedsverdi og eierandel i hvert selskap. I note 5 er antall aksjer og andeler samt balanseverdi og eierandel. Kravet i forskriften må dermed sies å være oppfylt. Balanseført verdi for aksjer og andeler pr er kr ,- Note 6 omhandler fond, likviditetsreserven og udisponert resultat. Note 8 viser selvkostberegninger innen VAR- området Andre forhold- tidsfrister: I henhold til Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner samt Forskrift om årsregnskap og årsberetning skal a. Årsregnskapet være avlagt av fagsjef for regnskap innen 15. februar. b. Årsmelding skal være avgitt av administrasjonssjefen innen 31. mars. c. Revisjonsberetning skal avlegges senest innen 15. april. Dette gjelder også der regnskap ikke foreligger. d. Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 30. juni, seks måneder etter regnskapsårets slutt. Revisjonsberetningen: KomRev Trøndelag IKS avd. Grong har som kommunens revisor utstedt revisjonsberetning for Beretningen er datert og er undertegnet av oppdragsansvarlig revisor. Fra beretningen siteres: Balansen inneholder, etter vårt syn, enkelte usikre fordringer. Dette gjelder fordringer i det gamle faktureringssystemet, sosiallån samt formidlingslån. Det bør i 2006 gjennomføres en fullstendig gjennomgang av disse fordringene, da også med tanke på å forbedre innfordringsrutinene. Vi mener at: Årsregnskapet er, med unntak av det forholdet som er nevnt ovenfor, avlagt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for kommunens økonomiske stilling 31. desember 2005 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk i Norge De disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal regnskapsskikk i Norge Opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter Revisjonsnotat til regnskapet for 2005: 5

6 I tillegg til revisjonsberetningen er det fra KomRev Trøndelag IKS utarbeidet et revisjonsnotat til regnskapet 2005 som er oversendt rådmannen. Notatet kommenterer diverse forhold- og gir anbefalinger til tiltak. De nevnte forhold er ikke av en slik art at de tas med i vurderingen av årsregnskapet, men er ment som en veiledning til administrasjonen fra revisjonen. Notatet legges fram under referatsaker, og følger ikke automatisk med til formannskapet og kommunestyrets behandling. Saksbehandlers vurdering: Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon går i korthet ut på at utvalget skal forsikre seg om at regnskapet er revidert på betryggende måte, av kvalifisert revisor og i tråd med god kommunal revisjonsskikk. Videre skal kontrollutvalget avgi uttalelse om årsregnskapet, utkast til slik uttalelse er vedlagt. Revisjonens merknad mht usikre fordringer i balansen, er innarbeidet i forslag til uttalelse. Under henvisning til ovenstående kan Grong kommunes årsregnskap for 2005 anbefales godkjent. Saksbehandler anbefaler kontrollutvalget å vedta vedlagte forslag til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet

7 GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget Grong kommunestyre Ordfører Erik Seem 7870 Grong KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL GRONG KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Kontrollutvalget har i møte den 24. april 2006 under sak 004/06 behandlet Grong kommunes årsregnskap for Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter samt noter. Sammen med regnskapet foreligger rådmannens årsmelding for 2005 og revisjonsberetning avgitt av KomRev Trøndelag IKS. I forbindelse med gjennomgangen har kontrollutvalget fått muntlig orientering fra fagansvarlig for kommunens regnskap, og rådmannen. Kontrollutvalget har fått alle de opplysninger og dokumenter som de har bedt om. Etter kontrollutvalgets vurdering er regnskapet ført i samsvar med gjeldende lover og regler. Kontrollutvalget viser for øvrig til revisjonsberetningen. Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsberetningen omfatter. Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen og mener at det i løpet av 2006 bør gjennomføres en fullstendig gjennomgang av fordringer som framkommer i balansen. Dette gjelder fordringer i det gamle faktureringssystemet, sosiallån samt formidlingslån. Det bør vurderes om fordringene er reelle, og om innfordringsrutinene er gode nok. Med unntak av ovenstående har kontrollutvalget ingen merknader til Grong kommunes årsregnskap for Det fremlagte årsregnskapet kan fastsettes som Grong kommunes årsregnskap for Grong 24. april 2006 Eivind Einarsen Ottar Egil Heia Arnold Lysfjord 7

8 SAK 005/05 GRONG KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Grong kontrollutvalg Per Morten Bjørgum 005/06 Grong 06 Saksbehandlers forslag til vedtak: Kontrollutvalget finner Grong kommunes årsmelding for 2005 oversiktlig og informativ. Årsmeldingen gir et godt bilde på kommunens virksomhet i 2005, og er dermed godt egnet som styringsverktøy for kommunestyret. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): I. Grong kommunes årsberetning 2005, (utsendt direkte til KU s medlemmer) Saksopplysninger: Om behandlingen av kommunens årsberetning heter det i Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner): 10. Regnskapsfrister og behandling av årsregnskap og årsberetning Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Årsregnskapet skal være avlagt av fagsjef for regnskap innen 15. februar i året etter regnskapsåret. Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet utarbeider årsberetningen, og fremmer denne for det organ kommunestyret eller fylkestinget bestemmer. Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. Hvis årsberetningen ikke fremmes for kontrollutvalget, skal den oversendes til kontrollutvalget før kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet. Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret eller fylkestinget samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Som det framgår legges årsberetningen fram for kommunestyret i samme møte som årsregnskapet behandles. Kontrollutvalget gis gjennom denne behandlingen mulighet for å uttale seg om kommunens årsberetning. KU kan eksempelvis kommentere hvor lett tilgjengelig årsberetningens innhold er hvorvidt årsberetningen gir en oversiktlig og informativ framstilling av kommunens virksomhet foregående år andre forhold kontrollutvalget måtte ønske å kommentere Rådmannen i Grong har i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, utarbeidet årsberetning for kommunens virksomhet i Beretningen er på totalt 54 sider i A4- format. 8

9 Årsberetningen har 4 deler: 1. Rådmannens kommentarer 2. Årsberetninger for rammeområdene 3. Samleoversikter og tabeller 4. Rapport om finansforvaltningen iht. finansreglementet Kontrollutvalgets behandling av årsberetningen: Kontrollutvalget møttes mandag 3. april for en felles gjennomgang av årsberetningen. Utvalget kommenterte etter gjennomgangen enkelte forhold: Årsmeldingen er oversiktlig, det er positivt med farger/fargebilder Generelt er årsmeldinga bra Noen momenter utvalget savner: Sykefraværsstatistikk på rammeområdenivå inkl type fravær Opplysninger om eventuelle skader/fravær som følge av jobbrelatert skade Rapportering av måloppnåelse pkt 1.6 HMS Kontrollutvalget mangler på lista over folkevalgte organ Saksbehandlers vurdering: Grong kommunes årsberetning framstår som et tiltalende dokument. Det er benyttet farger og tabeller- noe som gjør dokumentet lettlest. Rammeområdenes rapportering iht vedtatte handlingsplaner blir et meget presist svar på politikernes bestilling. Årsberetningen blir dermed et meget godt egnet verktøy for politikerne når de skal vurdere organisasjonens jobb i Årsregnskapet er kommentert i et eget kapittel, der nøkkeltall fra regnskapet er gjengitt og kommentert. Eventuelle avvik mellom budsjett og regnskap er kommentert. KOSTRAnøkkeltall er gjengitt i tabellform og kommentert. Saksbehandler er enig i kontrollutvalgets kommentarer ang. momenter de savner. Sykefraværsstatistikk på rammeområdenivå ville vært til god nytte for kommunestyret å få, likeledes rapportering av måloppnåelse pkt Konklusjon: Som det framgår har saksbehandler for det meste positive kommentarer til Grong kommunes årsberetning for Beretningen er meget godt egnet som styringsdokument for kommunestyret. 9

10 SAK 006/06 RAPPORT FOR SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN I GRONG KOMMUNE 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Grong kontrollutvalg Joar Stiklestad/Per Morten Bjørgum 006/06 Grong 06 Grong kommunestyre Saksbehandlers forslag til innstillingsvedtak: 1. Kommunestyret tar skattefogdens kontrollrapport for skatteoppkreverfunksjonen i Grong kommune 2005 til orientering. Vedlegg: 1. Dokument: Kommentarer til skatteregnskapet fra Skatteoppkrever i Grong kommune 2. Skatteregnskap 2. halvår 2005, Grong kommune 3. Brev av til kommunestyret i Grong kommune fra Nord-Trøndelag skattefogdkontor Kontrollrapport 2005 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Grong kommune Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Brev av fra Sør- Trøndelag skattefogdkontor til Skatteoppkreveren i Grong Saksopplysninger: Fra ble staten gitt det totale ansvaret for kontroll og revisjon med skatteoppkreverfunk-sjonen. Riksrevisjonen overtok den formelle revisjonen av skatteregnskapet, mens oppfølgingen av den interne kontroll hos skatteoppkreveren ble overført til regionale kontrollenheter lokalisert til fem skattefogdkontor. For vår regions vedkommende til Sør-Trøndelag skattefogdkontor. Fra samme dato opphørte også tidligere praksis med behandling og godkjenning av skatteregn-skapet i kommunestyret. Skatteregnskapet avgis nå overfor Skattedirektoratet v/skattefogden, og anses som delregnskaper til Skatteetatens samlede regnskap. Det er Stortinget som foretar den formelle behandlingen av Skatteetatens samlede regnskap. Skattedirektoratet anser det derfor ikke lenger som naturlig at kommunestyret skal foreta en formell desisjon (behandling og avgjørelse) av den enkelte kommunes skatteregnskap. Men i følge brev av fra Skattedirektoratet til Kommunene v/rådmannen er det i nest siste avsnitt gitt uttrykk for at: Skattedirektoratet anser det likevel som naturlig at skatteoppkrever oversender skatteregnskapet og kopi av sin halvårlige redegjørelse til kommunestyret/kontrollutvalget. Videre er det i Skattedirektoratets brev av til skatteoppkreverne blant annet uttalt at: 10

11 Etter direktoratets oppfatning er det ikke noe som tilsier at kommunens kontrollutvalg skal følge opp skatteoppkreverfunksjonen i mindre grad, selv om staten overtar kontroll og revisjon fra kommunerevisjonen. Ifølge Midlertidig instruks for skattefogdens kontroll av skatteregnskapet skal skattefogden innen den året etter regnskapsåret utarbeide en kontrollrapport for skatteoppkreverfunk-sjonen i den enkelte kommune. Denne rapporten omfatter også regnskapskontrollen som utføres av de regionale kontrollenhetene. Rapporten sendes til kommunestyret i den enkelte kommune med kopi til fylkeskommunen, Skattedirektoratet, Riksrevisjonen, skatteoppkrever og kommunens kontrollutvalg. Kommunestyret/kontrollutvalget skal etter det som er sagt over ikke lenger behandle selve skatteregnskapet, men får ved kontrollrapporten fra skattefogden en tilbakemelding på om skatteoppkreverfunksjonen blir utført på en tilfredsstillende måte. Rapporten inneholder også eventuelle forslag til tiltak og forbedringspunkter. Skattedirektoratet stiller ingen krav til formell behandling av kontrollrapporten i kommunestyret/kontrollutvalget, men forutsetter at kommunen følger opp eventuelle tiltak og forbedringspunkter. Vurdering: I og med at kommunestyret/kontrollutvalget forutsettes å motta kopi av skatteoppkreverens redegjørelse, og skattefogdens kontrollrapport, synes det naturlig at dokumentene også undergis behandling i nevnte organer. Begge dokumentene omhandler skatteoppkreverfunksjonen, og som det derfor er naturlig å legge fram til behandling samlet. Vanlig behandlingsmåte vil være at kontrollutvalget avgir innstilling overfor kommunestyret. Som tidligere vil det være skatteoppkreverens redegjørelse som har størst informasjonsverdi, da denne også inneholder utdrag av det tallmaterialet som selve skatteregnskapet representerer. I kontrollrapporten fra skattefogden gis det en tilbakemelding på om skatteoppkreverfunksjonen er utført på en tilfredsstillende måte. Kontrollrapporten fra skattefogden har nå avløst den tidligere revisjonsberetningen. Fra Skattedirektoratets side ligger en formodning om at kontrollutvalget fortsatt skal følge opp skatteoppkreverfunksjonen. Dette med utgangspunkt i den informasjon som er gitt i skatteopp-kreverens redegjørelse og skattefogdens kontrollrapport Skatteoppkreverens rapport for skatteoppkreverfunksjonen: Sum restanser pr er redusert med ca. 25 % sammenlignet med utgangen av 2004 fra kr ,- (2004) til ,- (2005), en reduksjon på kr ,- Det vises for øvrig til skatteoppkrevers kommentarer, side 3. Den totale skatteinngangen er for hele året økt med 7,9 % fra kr ,- (2004) til kr ,- (2005),en økning på kr ,- Størsteparten av økningen tilskrives økt inngang av selskapsskatt, en indikator på et godt år for lokalt næringsliv i

12 Skattefogdens kontrollrapport vedr. skatteoppkreverfunksjonen: Resultatet av utført oppfølgning og kontroll er oppsummert på side 2 slik: Pålitelig regnskapsrapportering: Det er etablert rutiner med mer som sikrer at skatteregnskapet i det alt vesentlige er korrekt, fullstendig og tidsriktig bokført og rapportert. Forsvarlig oppfølgning av skatte- og avgiftsrestanser: Skatteoppkreverens behandling av restansene er tilfredsstillende. Forsvarlig utførelse av skatte- og avgiftsinnkrevingen: Skatteoppkrever har oppfylt sin plikt til å utarbeide tilstrekkelige rutiner for innkrevings-arbeidet. Gjøremål som er pålagt skatteoppkreveren i gjeldende bestemmelser er utført på en forsvarlig måte. Tilstrekkelig arbeidsgiverkontroll: Det er utarbeidet tilstrekkelige rutiner for kontormessig og stedlig kontroll av pliktige oppgaver fra arbeidsgivere, og at de etablerte rutiner blir fulgt. Uten at det har betydning for konklusjonene ovenfor, har utførte kontroller avdekket visse forbedringspunkter som er meddelt skatteoppkrever i brev av Disse følges opp av skattefogden i fortsettelsen, og fordrer ingen kommentar fra kontrollutvalgets side. Skatteoppkreverfunksjonen i Grong kommune er i 2005 utført uten vesentlige merknader fra Skatteetatens kontrollorganer. Ut fra dette anbefales kontrollutvalget å ta kontrollrapporten til orientering, og innstille overfor kommunestyret å gjøre det samme. 12

13 SAK 007/06 FORMELL FORVALTNINGSREVISJON: GJENNOMGANG AV VEDTAK Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Grong kontrollutvalg Per Morten Bjørgum 007/06 Grong 06 Saksbehandlers forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. Rapporten oversendes kommunestyret til orientering. Vedlegg: 1. Rapport: Gjennomgang av møteprotokoller og vedtak 2. halvår 2005 fra KomRev Trøndelag IKS Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Som et ledd i revisjonsarbeidet skal revisjonen påse at vesentlige økonomiske disposisjoner ikke strider mot lov, forskrift, regelverk eller vedtak. For å oppfylle denne målsetningen er det gjennomført systematiske gjennomganger av vedtak i politiske organer. Prosjektet er gjennomført som en gjennomgang av alle vedtak fattet av formannskapet og kommunestyret i 2. halvår Revisjonen har gått gjennom de dokumenter som er lagt ut på kommunens hjemmeside, og således er offentlige tilgjengelige. Aktuelle dokumenter er møteinnkallinger, møteprotokoller og saksframlegg. For de funn som er gjort henvises til vedlagte rapport. Revisjonen skal ikke vurdere om politiske vedtak er hensiktsmessige. Vurderingene som skal gjøres går på om vedtak er fattet på ufullstendig eller feilaktig grunnlag, om vedtak fra et økonomisk synspunkt framstår som vilkårlige eller åpenbart urimelige eller om vedtak er i strid med overordnet vedtak eller lov. Revisjonen konkluderer med at Grong kommune har gode rutiner for sin saksbehandling. Uten at det har betydning for konklusjonen, gis det også noen anbefalinger til forbedringer. Saksbehandlers vurderinger: Systematiske gjennomganger av vedtak i formannskap og kommunestyre som et ledd i revisjonens kvalitetssikring av kommunens virksomhet, er nyttige for både administrasjonen og politikerne. Kommunene forvalter fellesskapets ressurser, samtidig som kommunen på mange områder regulerer sine innbyggeres muligheter. Ofte forvalter kommunene lover og 13

14 regelverk på vegne av storsamfunnet, og er også gjennom det avhengig av troverdighet i forhold til egen opptreden i forhold til de lover og regler som gjelder. I forhold til de konkrete funn som er gjort her, er saksbehandler enig i revisjonens hovedkonklusjon; Gjennomgangen viser at Grong kommune har gode rutiner for sin saksbehandling. I tillegg har revisjonen gitt noen anbefalinger til forbedringer. Datering av innkallinger utlagt på kommunens hjemmeside Det er korrekt som rådmannen anfører, dokumentet som heter Sakspapirer på nett er i realiteten den komplette møteinkallingen, og dette dokumentet vil ha påført dato. Protokollering av vedtak ang. habilitet Saksbehandler deler revisjonens vurdering, det bør konsekvent protokolleres vedtak når habilitet behandles. Jamfør forvaltningslova 8 2. ledd, er det organet sjøl som avgjør habilitetsspørsmålet i kollegiale organ. Dvs. at spørsmålet om habil/inhabil skal avgjøres av formannskapet/kommunestyret sjøl, og etter at den det gjelder har fratrådt. Både fratreden, forslag i habilitetsspørsmålet og organets vedtak samt korrekt hjemmel bør etter saksbehandlers mening framgå av møteprotokollen. Av dette følger at også årsaken/forholdet som medfører at spørsmålet om habilitet kommer opp, bør protokolleres. Konklusjon: Saksbehandler er enig i revisjonens konklusjon: Grong kommune ser ut til å ha gode rutiner for sin saksbehandling. De bemerkede forhold er lite vesentlige. 14

15 SAK 008/06 REFERATER Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Grong kontrollutvalg Per Morten Bjørgum 008/06 Grong 06 Saksbehandlers forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar referatene til orientering. Vedlegg: 1. Brev fra Kommunal- og regionaldepartementet til kommunene ang. godkjenning av forsøk: Indre Namdal barnevernstjeneste 2. Samarbeidsavtale for Indre Namdal barnevernstjeneste 3. Revisjonsnotat til regnskapet, datert fra KomRev Trøndelag IKS til rådmannen 4. Fra KomRev Trøndelag IKS: Statusrapport pr ang. revisjonsarbeidet Unntatt offentlighet jfr off.loven 6.2c 15

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk.

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. juni 2008 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.04.2011 11/203 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Torsdag 14. april 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Støtt, rådhuset, Ørnes

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 12/13

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 21.05.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

FORSKRIFT OM REVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER M.V.

FORSKRIFT OM REVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER M.V. Vedlegg nr. 2 til rundskriv H-15/04 FORSKRIFT OM REVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER M.V. Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2004 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 7. mai 2010, kl. 12.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen Arkivsak

Detaljer

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13 MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 2. april 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Kontrollutvalget i Nes kommune Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer